Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-303"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-303"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani przewodnicząca! Jako Polak, ale jednocześnie od pięciu lat obywatel Unii Europejskiej chciałbym wyrazić wielką satysfakcję, że rozmawiamy tutaj w tak znamienitym gronie, z udziałem tak zaangażowanych w proces rozszerzenia osób jak komisarz Rehn czy minister Bildt. Rozmawiamy o dalszym rozszerzeniu Unii Europejskiej i to rozmawiamy wbrew tym, którzy twierdzą, że Unia Europejska osiągnęła już górny pułap swoich możliwości terytorialnego rozwoju. Jedyna dobra informacja jaką mam dla tych przeciwników dalszego rozszerzenia jest taka, że w 2009 r. już nie będzie żadnego rozszerzenia Unii Europejskiej. Chciałbym, abyśmy na proces rozszerzenia Unii Europejskiej nie patrzyli tylko przez pryzmat paragrafów, ale abyśmy patrzyli również jako na proces historyczny. Historia uczy przecież, że na przykład Bałkany stały się w XX wieku zarzewiem wielu konfliktów. Konfliktów, które potem rozlewały się na cały kontynent, tak jak I wojna światowa czy takich konfliktów jak wojna w latach dziewięćdziesiątych, która też miała swoje skutki dla innych krajów, chociażby ze względu na migrację wielu milionów ludzi. Tak więc przyjęcie państw bałkańskich do Unii Europejskiej może być moim zadaniem najważniejszym wkładem w historii Unii Europejskiej w stabilizację i pokój na naszym kontynencie. Mówiąc jeszcze jedno zdanie o tym, o czym powiedział pan minister Bildt o otwartych drzwiach, chciałem prosić państwa, abyśmy nie zapominali, że są jeszcze inne narody, o których nie mówimy w dzisiejszym dokumencie, które marzą o członkostwie w Unii Europejskiej."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jako Polák, ale současně již pět let i jako občan Evropské unie, bych chtěl vyjádřit velké uspokojení nad tím, že zde diskutujeme v tak pestrém složení, včetně těch, kteří jsou úzce spojeni s procesem rozšíření, jako je pan Rehn a pan Bildt. Hovoříme o budoucím rozšíření Evropské unie, bez ohledu na ty, kdo říkají, že EU již dosáhla maxima svých možností územního rozvoje. Jedinou dobrou zprávou, kterou pro tyto odpůrce dalšího rozšíření mám je to, že v roce 2009 k vůbec žádnému rozšíření EU nedojde. Nechtěl bych, abychom proces rozšíření EU posuzovali jen z hlediska právních klauzulí. Chtěl bych, abychom v něm viděli i určitý historický proces. Dějiny nás koneckonců učí, že například Balkán byl ve 20. století zdrojem mnoha konfliktů. Byly konflikty, které se pak rozšířily na celý kontinent, jako byla první světová válka, a konflikty jako válka v 90. letech dvacátého století, která také zasáhla jiné země, když nic jiného, tedy v důsledku migrace mnoha milionů lidí. Přistoupení balkánských států k Evropské unii by proto, podle mého názoru, mohlo být pro EU vůbec nejdůležitějším přínosem pro stabilizaci a mír na našem kontinentu. Kdybych mohl říci ještě jednu věc k tomu, co řekl pan Bildt o otevřených dveřích, chtěl bych vás požádat, abyste nezapomněli na to, že existují ještě další země, o kterých v dnešním dokumentu není zmínka, a které sní o členství v EU."@cs1
"Fru formand! Som polak, men også som EU-borger i de sidste fem år, ønsker jeg at udtrykke min store glæde over vores forhandling i dag i dette storartede selskab med personer, der er tæt involveret i udvidelsesprocessen, f.eks. hr. Rehn og hr. Bildt. Vi taler om yderligere udvidelse af EU og det til trods for de personer, der siger, at EU har nået den øvre grænse for sine muligheder for territorial udvikling. De eneste gode nyheder, jeg har til modstanderne af yderligere udvidelse er, at der ikke vil være nogen udvidelse af EU i 2009 overhovedet. Jeg ønsker ikke, at vi blot skal betragte processen for udvidelsen af EU ud fra et retligt synspunkt. Jeg ønsker også, at vi skal betragte udvidelsen som en historisk proces. Historien har trods alt lært os, at Balkan, f.eks., var kilden til mange konflikter i det 20. århundrede. Der var tale om konflikter, der påvirkede hele kontinentet, f.eks. med starten af Første Verdenskrig, og konflikter som f.eks. krigen i 1990'erne, der også påvirkede andre lande, om ikke andet på grund af indvandringen af mange millioner mennesker. Balkanlandenes tiltrædelse af EU kan efter min opfattelse derfor være EU's vigtigste bidrag nogensinde til stabilisering af og opnåelse af fred i vores kontinent. Hvis jeg til slut kan henlede opmærksomheden på hr. Bildts udtalelse om åbne døre, vil jeg bede Dem om ikke at glemme, at der stadig er andre lande, som ikke er nævnt i dokumentet i dag, og som drømmer om EU-medlemskab."@da2
"Frau Präsidentin, als Pole, jedoch gleichzeitig seit fünf Jahren als Bürger der Europäischen Union, möchte ich meiner großen Zufriedenheit darüber Ausdruck verleihen, dass wir hier in derart illustrer Gesellschaft reden, zu der u. a. auch die Menschen gehören, die stark in den Erweiterungsprozess involviert sind, wie beispielsweise Herr Rehn und Herr Bildt. Wir reden über die künftige Erweiterung der Europäischen Union und wir tun dies trotz all derer, die sagen, dass die EU ihre Möglichkeiten für eine territoriale Entwicklung bereits bis zum Äußersten ausgeschöpft hat. Die einzig guten Nachrichten, die ich für diese Gegner einer künftigen Erweiterung habe, ist, dass es 2009 überhaupt keine EU-Erweiterung geben wird. Ich möchte jedoch nicht, dass wir den Prozess der EU-Erweiterung nur aus Sicht der Rechtsklauseln sehen. Ich möchte, dass wir ihn auch als historischen Prozess sehen. Die Geschichte lehrt uns schließlich, dass die Balkanstaaten beispielsweise der Ursprung vieler Konflikte im 20. Jahrhundert waren. Dies waren Konflikte, die sich über den gesamten Kontinent ausgebreitet haben, wie der Erste Weltkrieg, und Konflikte, wie der Krieg in den 1990er Jahren, der auch andere Länder betroffen hat, wenn auch nur durch die Migration vieler Millionen Menschen. Daher ist der Beitritt der Balkanstaaten zur Europäischen Union meiner Ansicht nach womöglich der wichtigste Beitrag der EU überhaupt zur Stabilisierung und zur Schaffung von Frieden auf unserem Kontinent. Wenn ich nur noch eines dazu sagen dürfte, was Herr Bildt in Bezug auf offene Türen gemeint hat, dann würde ich Sie bitten, nicht zu vergessen, dass da noch weitere Länder sind, die in dem heutigen Dokument nicht erwähnt sind, die von einer EU-Mitgliedschaft träumen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ως Πολωνός, αλλά ταυτόχρονα ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πέντε χρόνια, θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη ικανοποίησή μου που διεξάγουμε την παρούσα συζήτηση σε αυτήν την Αίθουσα με μια τόσο επιφανή συντροφιά, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που έχουν στενή σχέση με τη διαδικασία της διεύρυνσης, όπως ο κ. Rehn και ο κ. Bildt. Συζητούμε για περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πράττουμε αυτό αψηφώντας όσους λένε ότι η ΕΕ έχει αγγίξει το ανώτατο όριο των δυνατοτήτων της για περιφερειακή ανάπτυξη. Το μοναδικό καλό νέο για αυτούς τους πολέμιους της περαιτέρω διεύρυνσης είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία διεύρυνση για την ΕΕ το 2009. Δεν θα ήθελα να εξετάσουμε τη διαδικασία της διεύρυνσης της ΕΕ μόνο από την άποψη των νομικών ρητρών. Θα ήθελα να την εξετάσουμε και ως ιστορική διαδικασία. Η ιστορία μάς διδάσκει, εξάλλου, ότι τα Βαλκάνια, παραδείγματος χάριν, ήταν η πηγή πολλών διενέξεων κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Επρόκειτο για διενέξεις που στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε ολόκληρη την ήπειρο, όπως ο Α´ Παγκόσμιος Πόλεμος, και διενέξεις όπως ο πόλεμος της δεκαετίας του 1990, που επηρέασαν επίσης άλλες χώρες, αν μη τι άλλο λόγω της μετανάστευσης πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων. Ως εκ τούτου, η ένταξη των βαλκανικών κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, η πιο σημαντική συνεισφορά της ΕΕ στη σταθερότητα και την ειρήνη στην ήπειρό μας. Αν μου επιτρέπετε να προβώ σε μία ακόμη παρατήρηση σχετικά με τα λεγόμενα του κ. Bildt για τις ανοικτές πόρτες, θα ήθελα να σας ζητήσω να μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν ακόμη άλλες χώρες, που δεν αναφέρονται στο σημερινό έγγραφο, οι οποίες ονειρεύονται να ενταχθούν στην ΕΕ."@el10
"Madam President, as a Pole, but at the same time a citizen of the European Union for five years now, I would like to express great satisfaction that we are talking here in such illustrious company, including people who are closely involved in the enlargement process, such as Mr Rehn and Mr Bildt. We are talking about further enlargement of the European Union, and we are doing so in spite of those who are saying that the EU has reached the upper ceiling of its possibilities for territorial development. The only good news which I have for those opponents of further enlargement is that there will be no enlargement of the EU at all in 2009. I would not like us to look at the process of EU enlargement only from the point of view of legal clauses. I would also like us to view it as an historical process. History teaches us, after all, that the Balkans, for example, were the source of many conflicts in the 20th century. They were conflicts which then spilled out over the entire continent, such as the First World War, and conflicts like the war in the 1990s, which also affected other countries, if only because of the migration of many millions of people. Therefore, admission of the Balkan States to the European Union could, in my opinion, be the EU’s most important contribution ever to stabilisation and peace in our continent. If I could just say one more thing about what Mr Bildt said concerning open doors, I would like to ask you not to forget that there are still other countries, not mentioned in today’s document, which dream of EU membership."@en4
"Señora Presidenta, como polaco, pero al mismo tiempo ciudadano de la Unión Europea desde hace cinco años, me gustaría expresar mi gran satisfacción por que estemos dialogando aquí en compañía tan ilustre, en la que figuran personas estrechamente vinculadas al proceso de ampliación, como el señor Rehn y el señor Bildt. Estamos hablando de la continuación de la ampliación de la Unión Europea, y lo estamos haciendo a pesar de quienes están diciendo que la UE ha tocado el techo de sus posibilidades de desarrollo territorial. La única buena noticia que tenemos para esos opositores a la continuación de la ampliación es que no habrá ninguna ampliación en absoluto de la UE en 2009. Me gustaría que no considerásemos el proceso de ampliación de la UE únicamente desde el punto de vista de las cláusulas jurídicas. Desearía que también lo viéramos como un proceso histórico. La historia nos enseña, al fin y al cabo, que los Balcanes, por ejemplo, fueron la fuente de muchos conflictos en el siglo xx. Fueron conflictos que posteriormente se propagaron por todo el continente, como ocurrió con la Primera Guerra Mundial, y conflictos como la guerra del decenio de 1990, que también afectó a otros países, aunque sólo fuera por la migración de muchos millones de personas. Por consiguiente, la admisión de los Estados balcánicos en la Unión Europea, a mi juicio, podría suponer la contribución más importante jamás realizada por la UE a la estabilización y la paz en nuestro continente. Si se me permite que diga una cosa más sobre lo que el señor Bildt dijo acerca de la política de puertas abiertas, me gustaría pedirle que no olvide que aún hay otros países, que no se mencionan en el documento de hoy, que sueñan con ser miembros de la UE."@es21
"Austatud juhataja! Poolaka ja nüüdseks juba viis aastat Euroopa Liidu kodanikuna tahaksin ma väljendada suurt rahulolu, et me räägime siin nii väljapaistvas seltskonnas, kuhu kuuluvad laienemisega tihedalt seotud inimesed nagu Olli Rehn ja Carl Bildt. Me räägime Euroopa Liidu edasisest laienemisest – ja me teeme seda vaatamata neile, kes väidavad, et Euroopa Liit on jõudnud oma territoriaalse arengu võimaluste piirini. Edasise laienemise vastastele on mul ainult see hea uudis, et 2009. aastal mingit laienemist ei toimu! Ma ei tahaks, et me käsitleksime Euroopa Liidu laienemist ainult õiguslike tingimuste seisukohast. Mulle meeldiks, kui me näeksime selles ka ajaloolist protsessi. Ajalugu õpetab meile ju seda, et näiteks Balkani riigid olid 20. sajandil mitmete konfliktide allikaks. Need olid konfliktid, mis laienesid üle kogu maailmajao, näiteks Esimene maailmasõda, ja sellised konfliktid nagu 1990. aastate sõda, mis mõjutas ka teisi riike, kas või ainult seoses miljonite inimeste väljarändega. Seetõttu võiks Balkani riikide Euroopa Liitu vastuvõtmine minu arvates olla Euroopa Liidu suurim panus meie maailmajao stabiilsuse ja rahu tagamisse. Kui te lubate mul teha veel ühe märkuse selle kohta, mida Carl Bildt ütles avatud uste kohta, siis ma paluksin mitte unustada, et on teisigi riike, keda täna arutatavas dokumendis ei mainita ja kes samuti unistavad Euroopa Liidu liikmeks saamisest."@et5
"Arvoisa puhemies, puolalaisena mutta viiden viime vuoden ajan myös Euroopan unionin kansalaisena ilmaisen suuren tyytyväisyyteni saadessamme keskustella täällä näin kuuluisassa seurassa, johon kuuluu Olli Rehnin ja Carl Bildtin kaltaisia laajentumisprosessiin läheisesti osallistuvia henkilöitä. Keskustelemme Euroopan unionin laajentumisesta edelleen huolimatta niistä, jotka väittävät EU:n saavuttaneen rajansa, mitä tulee alueellisen kehityksen mahdollisuuksiin. Ainut hyvä uutinen, jonka voin näille lisälaajentumisen vastustajille kertoa, on se, että EU ei laajennu lainkaan vuonna 2009. Haluaisin, että emme tarkastelisi EU:n laajentumisprosessia vain oikeudellisten lausekkeiden näkökulmasta. Toivoisin meidän näkevän sen myös historiallisena prosessina. Historia opettaa esimerkiksi, että Balkan oli 1900-luvulla monien konfliktien kehto. Jotkin niistä levisivät koko maanosaan, kuten ensimmäinen maailmansota, toiset taas, kuten 1990-luvun sota, olivat suppeampia mutta vaikuttivat myös muihin valtioihin jo pelkästään niiden aiheuttaman miljoonien ihmisten muuttoliikkeen takia. Tästä syystä Balkanin valtioiden hyväksyminen EU:n jäseniksi voisi mielestäni olla EU:n kaikkien aikojen tärkein panos maanosamme vakauden ja rauhan puolesta. Carl Bildt puhui avoimista ovista, ja lopuksi pyytäisinkin teitä muistamaan, että on vielä muitakin valtioita, joita ei nyt käsiteltävässä asiakirjassa mainita mutta jotka unelmoivat EU:n jäsenyydestä."@fi7
"Madame la Présidente, en tant que Polonais, mais aussi citoyen de l’Union européenne depuis maintenant cinq ans, je tiens à exprimer toute ma satisfaction que nous ayons ce débat ici en si illustre compagnie, et notamment avec des personnes étroitement impliquées dans le processus d’élargissement, telles que MM. Rehn et Bildt. Nous discutons du futur élargissement de l’Union européenne, et ce malgré les affirmations de certains selon qui l’UE a atteint le sommet de ses possibilités d’extension territoriale. La seule bonne nouvelle que j’aie à annoncer à ces opposants à un nouvel élargissement est qu’il n’y aura aucun élargissement de l’UE en 2009. Je ne voudrais pas que nous analysions le processus d’élargissement de l’UE uniquement à la lumière des dispositions légales. Je voudrais que nous le considérions aussi comme un processus historique. Après tout, l’Histoire nous apprend que les Balkans, par exemple, ont été la source de nombreux conflits au XX siècle. Ces conflits se sont répandus sur tout le continent, notamment la Première Guerre mondiale et la guerre des années 90, qui a aussi touché d’autres pays, ne fût-ce qu’en raison de l’émigration de millions de personnes. Par conséquent, l’admission des États des Balkans au sein de l’Union européenne pourrait selon moi constituer la contribution la plus importante de l’UE à la stabilisation et à la paix sur notre continent. Si je pouvais encore faire un commentaire sur ce que M. Bildt a déclaré concernant les portes ouvertes, je vous demanderais de ne pas oublier qu’il est encore d’autres pays, non mentionnés dans le document à l’examen aujourd’hui, qui rêvent d’adhérer à l’UE."@fr8
"). Elnök asszony! Lengyelként, de egyben öt éve uniós polgárként szeretném nagy elégedettségemet kifejezni azzal kapcsolatban, hogy a beszélgetést ilyen illusztris társaságban folytatjuk, olyan emberek körében, mint Rehn úr és Bildt úr, akik aktív részt vállalnak a bővítési folyamatban. Az Európai Unió további bővítéséről beszélünk, és tesszük ezt azok ellenére, akik azt mondják, hogy az EU elérte a területi fejlődéssel kapcsolatos lehetőségeinek felső határát. Az egyetlen jó hírem a további bővítés ellenzői számára az, hogy 2009-ben semmilyen uniós bővítés sem lesz. Nem szeretném, ha az uniós bővítési folyamatot kizárólag a jogi záradékok szemszögéből néznénk. Szeretném, ha történelmi folyamatnak tekintenénk. A történelemből végül is megtanulhatjuk, hogy például a Balkán több 20. századi konfliktusnak is a forrása volt. Ezek olyan konfliktusok voltak, amelyek az egész kontinensre kiterjedtek, ilyen volt az első világháború, a 90-es évek háborúja, amelyek szintén kihatottak más országokra, ha másért nem, de a több millió ember migrációja miatt mindenképpen. Ezért véleményem szerint a balkáni államok Európai Unióba való felvétele jelentheti az EU eddigi legfontosabb hozzájárulását kontinensünk stabilizációjához és békéjéhez. Ha mondhatnék még valamit azzal kapcsolatban, amit Bildt úr a nyitott ajtókról mondott, arra szeretném kérni, hogy ne feledkezzen meg arról, hogy még mindig vannak olyan országok, amelyeket nem említettünk meg a mai dokumentumban, de uniós tagságról álmodnak."@hu11,11
"Signora Presidente, come polacco ma anche come cittadino dell’Unione europea da cinque anni, vorrei esprimere enorme soddisfazione per il fatto che stiamo discutendo con l’illustre compagnia di persone che sono molto coinvolte nel processo di allargamento, come il commissario Rehn e il presidente Bildt. Stiamo parlando di un ulteriore allargamento dell’Unione europea e lo facciamo nonostante coloro che affermano che l’Unione europea avrebbe raggiunto il massimo delle sue possibilità di sviluppo territoriale. L’unica buona notizia che ho per questi oppositori di un altro allargamento è che non ci sarà alcun allargamento dell’UE nel 2009. Non vorrei che guardassimo al processo di allargamento dell’Unione soltanto dal punto di vista delle clausole giuridiche; vorrei guardare ad esso anche come a un processo storico. Dopo tutto la storia c’insegna che i Balcani, per esempio, sono stati l’origine di tanti conflitti nel XX secolo. Sono stati conflitti che si sono poi riversati su tutto il continente, come la Prima guerra mondiale, e conflitti come la guerra negli anni ’90, che ha coinvolto anch’essa altri paesi, non fosse altro che per l’emigrazione di diversi milioni di persone. Pertanto, secondo me, l’ingresso degli Stati dei Balcani nell’Unione europea potrebbe essere il contributo dell’UE più importante di tutti i tempi per la pace e la stabilità nel nostro continente. Se posso aggiungere una riflessione su quanto detto dal presidente Bildt circa le porte aperte, vorrei chiedervi di non dimenticare che ci sono ancora altri paesi, non menzionati nel documento di oggi, che sognano di diventare membri dell’UE."@it12
"Gerb. pirmininke, kaip lenkas, tačiau kartu dabar jau penkerius metus ir Europos Sąjungos pilietis, noriu išreikšti didžiulį pasitenkinimą, kad čia kalbame būdami tokioje žymioje kompanijoje, kurioje yra žmonės, tiesiogiai dalyvaujantys plėtros procese, pvz., O. Rehn ir C. Bildt. Kalbame apie tolesnę Europos Sąjungos plėtrą ir tai darome nepaisydami tų, kurie sako, kad ES pasiekė viršutinę savo galimybių plėsti teritoriją ribą. Vienintelė gera žinia, kurią turime šiems tolesnės plėtros oponentams, yra ta, kad 2009 m. apskritai nebus jokios ES plėtros. Norėčiau, kad į ES plėtros procesą žiūrėtume ne tik teisinių išlygų požiūriu. Norėčiau, kad į jį taip pat žiūrėtume kaip į istorinį procesą. Šiaip ar taip, istorija mus moko, kad Balkanai, pvz., buvo daugelio XX amžiaus konfliktų šaltinis. Tai buvo konfliktai, paskui išplitę į visą žemyną, pvz., Pirmasis pasaulinis karas, ir tokie kaip praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio konfliktai, kurie taip pat turėjo poveikį kitoms šalims vien dėl to, kad migravo daug milijonų gyventojų. Todėl Balkanų valstybių priėmimas į Europos Sąjungą, mano nuomone, galėtų būti svarbiausias kada nors buvęs ES įnašas į mūsų žemyno stabilizavimą ir taiką. Jei tik galėčiau pasakyti dar vieną dalyką apie tai, ką C. Bildt pasakė apie atviras duris, norėčiau paprašyti jūsų nepamiršti, kad yra dar kitų šiame dokumente nepaminėtų šalių, kurios svajoja apie ES narystę."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, būdams polis, bet vienlaikus nu jau piecus gadus arī Eiropas Savienības iedzīvotājs, es vēlos paust lielu gandarījumu, ka mēs šeit diskutējām tik izcilā sabiedrībā, ieskaitot cilvēkus, kas ir cieši iesaistīti paplašināšanās procesā, tādi kā kungs un kungs. Mēs runājam par tālāku Eiropas Savienības paplašināšanos, un mēs to darām par spīti tiem, kuri saka, ka ES ir sasniegusi savu spēju augšējo robežu attiecībā uz teritoriālu attīstību. Vienīgās labās ziņas šiem oponentiem man ir tādas, ka 2009. gadā vispār nebūs ES paplašināšanās. Es negribētu, lai mēs uzlūkojam ES paplašināšanās procesu tikai no juridiska viedokļa. Es gribētu, lai mēs to uztveram arī kā vēsturisku procesu. Galu galā vēsture mums māca, ka, piemēram, Balkāni 20. gadsimtā ir bijuši daudzu konfliktu avots. Tie bija konflikti, kas izplatījās pa visu kontinentu, piemēram, Pirmais pasaules karš, un arī tādi konflikti kā karš 90. gados, kas arī ietekmēja citas valstis kaut vai tikai tādā veidā kā daudzu miljonu cilvēku migrācija. Tādēļ, manuprāt, Balkānu valstu uzņemšana Eiropas Savienībā varētu būt vissvarīgākais visu laiku ES ieguldījums, lai veicinātu stabilizāciju un mieru mūsu kontinentā. Ja es varētu vēl piebilst kaut ko attiecībā uz to, ko kungs sacīja par atvērtajām durvīm, es gribētu lūgt, lai jūs neaizmirstat, ka joprojām ir citas valstis, kas nav pieminētas šodienas dokumentā, kuras sapņo par dalību ES."@lv13
"Pani Przewodnicząca! Jako Polak, ale jednocześnie od pięciu lat obywatel Unii Europejskiej chciałbym wyrazić wielką satysfakcję, że rozmawiamy tutaj w tak znamienitym gronie, z udziałem tak zaangażowanych w proces rozszerzenia osób jak komisarz Rehn czy minister Bildt. Rozmawiamy o dalszym rozszerzeniu Unii Europejskiej i to rozmawiamy wbrew tym, którzy twierdzą, że Unia Europejska osiągnęła już górny pułap swoich możliwości terytorialnego rozwoju. Jedyna dobra informacja jaką mam dla tych przeciwników dalszego rozszerzenia jest taka, że w 2009 r. już nie będzie żadnego rozszerzenia Unii Europejskiej. Chciałbym, abyśmy na proces rozszerzenia Unii Europejskiej nie patrzyli tylko przez pryzmat paragrafów, ale abyśmy patrzyli również jako na proces historyczny. Historia uczy przecież, że na przykład Bałkany stały się w XX wieku zarzewiem wielu konfliktów. Konfliktów, które potem rozlewały się na cały kontynent, tak jak I wojna światowa czy takich konfliktów jak wojna w latach dziewięćdziesiątych, która też miała swoje skutki dla innych krajów, chociażby ze względu na migrację wielu milionów ludzi. Tak więc przyjęcie państw bałkańskich do Unii Europejskiej może być moim zadaniem najważniejszym wkładem w historii Unii Europejskiej w stabilizację i pokój na naszym kontynencie. Mówiąc jeszcze jedno zdanie o tym, o czym powiedział pan minister Bildt o otwartych drzwiach, chciałem prosić państwa, abyśmy nie zapominali, że są jeszcze inne narody, o których nie mówimy w dzisiejszym dokumencie, które marzą o członkostwie w Unii Europejskiej"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, als Pool, maar ook als iemand die nu al vijf jaar burger is van de Europese Unie, wil ik mijn grote tevredenheid uitdrukken met het feit dat we hier nu spreken in zulk illuster gezelschap, met mensen die nauw betrokken zijn bij het uitbreidingsproces, zoals de heer Rehn en de heer Bildt. We hebben het over verdere uitbreiding van de Europese Unie, ondanks het feit dat sommigen zeggen dat de EU het plafond van haar mogelijkheden voor territoriale ontwikkeling heeft bereikt. Het enige goede nieuws dat ik voor deze tegenstanders van verdere uitbreiding heb, is dat er in 2009 geen uitbreiding van de EU zal plaatsvinden. Ik wil niet dat we het proces van uitbreiding van de EU alleen zien vanuit het perspectief van juridische clausules. Ik wil dat we het zien als een historisch proces. De geschiedenis leert ons tenslotte dat de Balkan bijvoorbeeld in de twintigste eeuw een bron was van veel conflicten. Dat waren conflicten die zich uitbreidden naar het hele continent, zoals de Eerste Wereldoorlog, en conflicten zoals de oorlog in de jaren negentig, die ook van invloed waren op andere landen, alleen al wegens de migratie van vele miljoenen mensen. Toelating van de Balkanlanden tot de Europese Unie zou naar mijn mening de belangrijkste bijdrage zijn die de EU ooit aan stabilisatie en vrede in ons continent kan leveren. Ik wil graag nog één ding zeggen over wat de heer Bildt zei met betrekking tot open deuren. Ik wil u vragen niet te vergeten dat er nog steeds andere landen zijn, die niet genoemd worden in het document van vandaag, maar wel dromen van EU-lidmaatschap."@nl3
"Senhora Presidente, enquanto polaco, mas, ao mesmo tempo, enquanto cidadão da União Europeia já há cinco anos, gostaria de manifestar a grande satisfação por estarmos aqui a falar em tão ilustre companhia, incluindo as pessoas que estão estreitamente envolvidas no processo de alargamento, como o Comissário Olli Rehn e o Ministro Bildt. Estamos a falar de um novo alargamento da União Europeia, e estamos a fazê-lo apesar daqueles que dizem que a UE atingiu o limite máximo das suas possibilidades de desenvolvimento territorial. A boa notícia que eu tenho para os opositores do alargamento é que não haverá nenhum alargamento da UE em 2009. Não gostaria que olhássemos para o processo de alargamento da UE apenas do ponto de vista das cláusulas jurídicas. Gostaria também que o encarássemos como um processo histórico. Ao fim e ao cabo, a História ensina-nos que os Balcãs, por exemplo, estiveram na origem de muitos conflitos do século XX. Tratou-se de conflitos que, nessa altura, se espalharam por todo o continente, como a Primeira Guerra Mundial, e conflitos como a guerra na década de noventa, que também afectou outros países, quanto mais não fosse, devido à migração de muitos milhões de pessoas. Portanto, a admissão de Estados dos Balcãs na União Europeia poderia, na minha opinião, ser o mais importante contributo da UE para a estabilização e a paz no nosso continente. Se me permitem mais algumas palavras sobre o que Carl Bildt disse a respeito das portas abertas, eu gostaria de lhe pedir para não se esquecer de que existem ainda outros países, não mencionados no documento de hoje, que alimentam o sonho de adesão à UE."@pt17
"Doamnă preşedintă, ca polonez, dar în acelaşi timp în calitate de cetăţean al Uniunii Europene de cinci ani, aş vrea să-mi exprim marea satisfacţie pentru faptul că vorbim aici într-o companie atât de ilustră, care include pe cei care sunt implicaţi îndeaproape în procesul de extindere, precum dl Rehn şi dl Bildt. Vorbim despre continuarea extinderii Uniunii Europene şi facem acest lucru în ciuda celor care spun că UE a atins limita posibilităţilor sale de dezvoltare teritorială. Singura veste bună pe care o am pentru cei care se opun continuării extinderii este că nu va exista absolut nicio extindere a UE în 2009. Nu aş vrea să analizăm procesul de extindere al UE doar din punctul de vedere al clauzelor legale. Aş vrea să îl privim şi ca proces istoric. La urma urmei, istoria ne învaţă că Balcanii, de exemplu, au fost sursa multor conflicte în secolul XX. Au fost conflicte care s-au extins ulterior pe cuprinsul întregului continent, precum Primul Război Mondial, şi conflicte precum războiul din anii '90, care a afectat şi alte ţări, datorită migrării multor milioane de persoane. Prin urmare, integrarea statelor balcanice în Uniunea Europeană ar putea fi, în opinia mea, cea mai importantă contribuţie realizată vreodată de UE la stabilizarea şi la menţinerea păcii pe continentul nostru. Dacă aş putea spune încă un lucru despre ceea ce a afirmat dl Bildt în legătură cu porţile deschise, aş vrea să vă rog să nu uitaţi că mai există şi alte ţări, care nu sunt menţionate în documentul de azi, care visează la statutul de membru al UE."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, ako Poliak, ale zároveň už päť rokov ako občan Európskej únie by som rád vyjadril obrovskú spokojnosť s tým, že práve rokujeme v takej vynikajúcej spoločnosti, ktorá zahŕňa ľudí úzko zapojených do procesu rozširovania ako pán Rehn a pán Bildt. Venujeme sa otázke ďalšieho rozširovania Európskej únie a robíme tak aj napriek tým, ktorí tvrdia, že EÚ dosiahla hornú hranicu svojich možností územného rozvoja. Jediná dobrá správa, ktorú mám pre oponentov ďalšieho rozširovania, spočíva v tom, že v roku 2009 k žiadnemu rozširovaniu nedôjde. Želal by som si, aby sme proces rozširovania EÚ nevnímali iba z hľadiska právnych doložiek. Chcel by som, aby sme ho vnímali aj ako historický proces. História nás napokon učí, že napríklad Balkán bol v 20. storočí zdrojom mnohých konfliktov. Šlo o konflikty, ktoré sa následne rozšírili na celom kontinente, ako prvá svetová vojna, a konflikty ako vojna v deväťdesiatych rokoch, ktorá zasiahla aj iné krajiny, minimálne migráciou mnohých miliónov ľudí. Prijatie balkánskych štátov do Európskej únie by teda, podľa môjho názoru, mohlo byť vôbec najdôležitejším prínosom pre stabilizáciu a mier na našom kontinente. Keby som mohol ešte reagovať na jedno vyjadrenie pána Bildta v súvislosti s otvorenými dverami, rád by som vás požiadal, aby ste nezabúdali na to, že stále existujú ďalšie krajiny, ktoré sa v dnešnom dokumente nespomínajú a ktoré snívajú o členstve v EÚ."@sk19
"Gospa predsednica, kot Poljak, a hkrati tudi že pet let državljan Evropske unije, bi želel izraziti veliko zadovoljstvo, da danes razpravljamo v tako ugledni družbi, vključno z ljudmi, ki so tesno povezani s procesom širitve, kot sta gospod Rehn in gospod Bildt. Govorimo o nadaljnji širitvi Evropske unije in to počnemo navkljub tistim, ki pravijo, da je EU dosegla zgornjo mejo svojih možnosti za ozemeljski razvoj. Edina dobra novica, ki jo lahko sporočim tem nasprotnikom nadaljnje širitve, je, da leta 2009 ne bo nobene širitve EU. Želim si, da na proces širitve EU ne bi gledali samo z vidika zakonskih klavzul. Želim si, da bi nanj gledali tudi kot na zgodovinski proces. Zgodovina nas navsezadnje uči, da je bil Balkan na primer vir številnih konfliktov v 20. stoletju. To so bili konflikti, ki so se potem razširili po celotni celini, kot je prva svetovna vojna, ter konflikti, kot je bila vojna v 90. letih 20. stoletja, ki je prav tako vplivala na druge države, če nič drugega, pa vsaj s preseljevanjem več milijonov ljudi. Zato bi sprejem balkanskih držav v Evropsko unijo lahko po mojem mnenju bil najpomembnejši dosedanji prispevek EU k stabilizaciji in miru na naši celini. Če lahko rečem samo še nekaj v zvezi, s tem kar je gospod Bildt rekel o odprtih vratih, bi vas prosil, da ne pozabite, da so tu še vedno druge države, ki v današnjem dokumentu niso omenjene in ki sanjajo o članstvu v EU."@sl20
"Fru talman! Som polack men samtidigt medborgare i EU sedan fem år nu, vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att vi nu talar här i så lysande sällskap av bland annat de personer som har varit starkt engagerade i utvidgningsprocessen som Olli Rehn och Carl Bildt. Vi talar om en fortsatt utvidgning av Europeiska unionen och vi gör det trots de som säger att EU nu har nått den övre gränsen för sina möjligheter till territoriell utveckling. De enda goda nyheter som jag har för motståndarna till fortsatt utvidgning är att det inte kommer att bli någon utvidgning alls av EU under 2009. Jag vill inte att vi ska titta närmare på processen för EU-utvidgning enbart utifrån juridiska klausuler. Jag vill också se på den som en historisk process. Historien lär oss trots allt att till exempel Balkan var upphov till många konflikter under 1900-talet. Det var konflikter som spreds till hela kontinenten, som första världskriget, och konflikter som kriget under 1990-talet som även påverkade andra länder, även om det enbart var på grund av att många miljoner människor migrerade. Att släppa in Balkanstaterna i Europeiska unionen skulle därför enligt min mening vara EU:s viktigaste bidrag någonsin till stabilisering och fred på vår kontinent. Om jag får lov att säga en sak till om det som Carl Bildt sade om öppna dörrar, vill jag be er att inte glömma att det fortfarande finns andra länder, som inte nämns i dagens dokument, som drömmer om EU-medlemskap."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph