Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-300"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-300"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση που συζητάμε σήμερα θέλει να στείλει ένα θετικό μήνυμα για την ευρωπαϊκή προοπτική και τελικά για την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, της Τουρκίας και της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το θετικό μήνυμα συμφωνούμε όλοι, πιστεύω, σε αυτή την αίθουσα, και πάντως οι περισσότεροι. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η πορεία μέχρι την ένταξη είναι απαιτητική. Δεν είναι ένας δρόμος σπαρμένος με ρόδα. Είναι θέμα λοιπόν αξιοπιστίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση να βλέπει ότι τα κριτήρια και τα προαπαιτούμενα που θέτει εκπληρώνονται με πράξεις και όχι μόνο με καλές προθέσεις. Χρειάζεται δηλαδή πλήρης προσαρμογή για την πλήρη ένταξη. Σε αυτό το πλαίσιο η εφαρμογή σχέσεων καλής γειτονίας είναι μεγάλης σημασίας. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Οι σοβαρές εκκρεμότητες στις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ υποψηφίων χωρών και κρατών μελών επηρεάζουν την εξέλιξη της ενταξιακής πορείας εκείνων που θέλουν να γίνουν μέλη της οικογένειας. Το προηγούμενο Σλοβενίας-Κροατίας το επιβεβαιώνει άλλωστε. Για το λόγο αυτό, το ανοικτό ακόμη ζήτημα της ονομασίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας πρέπει να λυθεί πριν και όχι μετά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ο λόγος είναι απλός. Εάν η χώρα αυτή λάβει ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων χωρίς να έχει προηγηθεί λύση, τότε η κυβέρνησή της δεν θα έχει πλέον κανένα ισχυρό κίνητρο για εποικοδομητική στάση ώστε να επιτευχθεί τελικά με την Ελλάδα μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Όσον αφορά στην Τουρκία, η ομαλοποίηση των σχέσεών της με την Κυπριακή Δημοκρατία και το σταμάτημα των υπερπτήσεων ελληνικού εδάφους από τα στρατιωτικά της αεροπλάνα θα είναι δύο σοβαρά στοιχεία ώστε να επιταχυνθεί η ενταξιακή της πορεία. Με αυτές τις σκέψεις θα κρίνουμε και τη στάση μας στην αυριανή μας ψηφοφορία."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"(IT) Paní předsedající, zpráva, o které dnes diskutujeme, chce vyslat pozitivní poselství o evropských perspektivách a v konečném výhledu o přistoupení zemí západního Balkánu, Turecka a Islandu k Evropské unii. Domnívám se, že my všichni v této sněmovně, nebo alespoň většina z nás, s tímto pozitivním poselstvím souhlasíme. Zároveň však musí jasně zaznět, že před přistoupením musí být pokrok. Není to cesta růžovým sadem. Je proto otázkou důvěryhodnosti, aby Evropská unie viděla, že kritéria a předběžné podmínky, které stanoví, jsou naplňovány skutky, a ne jen dobrými úmysly. Jinými slovy, úplná integrace vyžaduje úplné přizpůsobení. V tomto rámci je velmi důležité rozvíjení vztahů dobrého sousedství. Nesmíme si nic nalhávat. Závažné nevyřešené otázky ve vztazích dobrého sousedství mezi kandidátskými zeměmi a členskými státy ovlivňují pokrok v přistoupení těch, kdo se chtějí stát členy této rodiny. Precedens Slovinska a Chorvatska to potvrzuje. Z tohoto důvodu dosud nevyřešená otázka názvu Bývalé jugoslávské republiky Makedonie musí být vyřešena před záhájením jednání o přistoupení, a ne po něm. Důvod je prostý. Bude-li této zemi stanoveno datum pro zahájení jednání, aniž by to bylo vyřešeno, nebude mít její vláda již žádný pádný důvod k tomu, aby zaujala konstruktivní postoj s cílem dosáhnout konečně s Řeckem vzájemně přijatelného řešení. Pokud jde o Turecko, normalizace jeho vztahů s Kyprem a zastavení přeletů vojenských letounů nad řeckým územím jsou dvěma důležitými faktory pro urychlení jeho pokroku v procesu přistoupení. S těmito myšlenkami budeme o svém stanovisku rozhodovat při zítřejším hlasování."@cs1
"Fru formand! Formålet med det beslutningsforslag, som vi drøfter i dag, er at sende et positivt budskab om udsigterne for tiltrædelse af EU og mere konkret om udsigterne for Vestbalkans, Tyrkiets og Islands tiltrædelse af EU. Jeg tror, at alle i Parlamentet, i det mindste de fleste af medlemmerne, kan tilslutte sig dette positive budskab. Samtidig skal det dog understreges, at der skal opnås fremskridt inden tiltrædelse. Det er ikke en situation uden problemer. Og det er derfor et spørgsmål om troværdighed for EU at sikre, at de kriterier og forudsætninger, som EU har fastsat, føres ud i livet med handling og ikke blot med gode intentioner. Med andre ord kræves der fuld tilpasning med henblik på fuld integration. Etablering af godt naboskab er i denne sammenhæng uhyre vigtig. Vi skal ikke forsøge at skjule os bag vores løftede pegefingre. De alvorlige problemer, der stadig står i vejen for godt naboskab mellem kandidatlandene og medlemsstaterne, påvirker udsigterne for tiltrædelse for de lande, der ønsker at være medlemmer af denne familie. Eksemplerne med Slovenien og Kroatien bekræfter dette. Derfor skal det udestående spørgsmål om navnet på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien være afklaret inden – og ikke efter – tiltrædelsesforhandlingerne. Grunden er enkel. Hvis dette land får en startdato for forhandlinger, inden problemet er løst, vil landets regering ikke længere have et stærkt incitament til at træffe konstruktive foranstaltninger for omsider at opnå en gensidigt acceptabel løsning sammen med Grækenland. Hvad angår Tyrkiet er reguleringen af landets forhold til Cypern og indstillingen af overflyvningerne over græsk territorium to vigtige faktorer til fremskyndelse af landets tiltrædelse. Disse forhold skal indgå i vores overvejelser, når vi skal stemme i morgen."@da2
"Frau Präsidentin, der Bericht, über den wir heute debattieren, soll eine positive Botschaft über die europäischen möglichen Bewerber und letztendlich über den Beitritt der Länder des westlichen Balkans, der Türkei und Islands zur Europäischen Union senden. Ich bin der Ansicht, dass alle hier in diesem Plenarsaal, oder zumindest die meisten von uns, mit dieser positiven Botschaft übereinstimmen. Gleichzeitig muss jedoch klargestellt werden, dass vor einem Beitritt Fortschritte erreicht werden müssen. Dies ist kein mit Rosen bedeckter Weg. Daher ist es für die Europäische Union eine Frage der Glaubwürdigkeit zu sehen, dass die von ihr festgelegten Kriterien und Voraussetzungen mit Taten und nicht nur mit guten Absichten eingehalten werden. Mit anderen Worten, für eine vollständige Integration ist eine vollständige Adaption erforderlich. In diesem Kontext ist das Unterhalten guter nachbarschaftlicher Beziehungen äußerst wichtig. Wir dürfen uns nicht hinter unserem Finger verstecken. Die ernsthaften ungelösten Probleme hinsichtlich guter nachbarschaftlicher Beziehungen zwischen Kandidatenländern und Mitgliedstaaten beeinträchtigen den Fortschritt des Beitritts derer, die Mitglieder dieser Familie werden wollen. Der Präzedenzfall von Slowenien und Kroatien bestätigt dies. Daher muss die ausstehende Angelegenheit des Namens der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien vor - und nicht nach - Beginn der Beitrittsverhandlungen geklärt werden. Der Grund dafür ist einfach. Wenn dieses Land ein Startdatum für Verhandlungen erhält, ohne dass dies geklärt ist, hat seine Regierung nicht mehr den starken Anreiz, eine konstruktive Stellung zu beziehen, um ultimativ eine gegenseitig annehmbare Lösung mit Griechenland zu finden. Was die Türkei anbelangt, sind die Regularisierung seiner Beziehungen mit der Republik Zypern und ein Stopp für die Flüge der Militärflugzeuge über griechisches Territorium zwei wesentliche Faktoren zur Beschleunigung des Fortschritts in Bezug auf einen Beitritt. Dies sollten wir bei der Festlegung unseres Standpunktes in der morgigen Stimmabgabe bedenken."@de9
"Madam President, the report we are debating today wants to send a positive message about European prospects and, ultimately, about the accession of the countries of the western Balkans, Turkey and Iceland to the European Union. I believe that all of us here in this Chamber, or at least most of us, agree with this positive message. At the same time, however, it must be made clear that progress is needed before accession. It is not a path paved with roses. It is therefore a question of credibility for the European Union to see that the criteria and preconditions which it sets are satisfied with deeds and not just good intentions. In other words, full adaptation is required for full integration. Within this framework, the application of good neighbourly relations is very important. We must not try and hide behind our finger. The serious unresolved issues in good neighbourly relations between candidate countries and Member States are affecting the progress towards accession of those who want to become members of this family. The precedent of Slovenia and Croatia confirms this. That is why the outstanding issue of the name of the Former Yugoslav Republic of Macedonia must be resolved before, not after, the start of accession negotiations. The reason is simple. If this country is given a start date for negotiations without this having been resolved, then its government will no longer have any strong incentive for taking a constructive stand in order to ultimately achieve a mutually acceptable solution with Greece. As far as Turkey is concerned, regularisation of its relations with the Republic of Cyprus and a halt to overflights over Greek territory by its military aircraft are two important factors in speeding up its progress towards accession. It is with these thoughts that we shall decide on our stand in the vote tomorrow."@en4
"Señora Presidenta, el informe que hoy estamos debatiendo pretende enviar un mensaje positivo sobre las perspectivas europeas y, en última instancia, sobre la adhesión de los países de los Balcanes occidentales, Turquía e Islandia a la Unión Europea. Creo que todos los aquí presentes en esta Cámara, o al menos la mayoría de nosotros, estamos de acuerdo con este mensaje positivo. Al mismo tiempo, no obstante, debe dejarse claro que es necesario realizar progresos antes de la adhesión. No es un camino de rosas. Por consiguiente, es una cuestión de credibilidad que la Unión Europea observe que los criterios y las condiciones previas que fija se satisfacen con hechos y no sólo buenas intenciones. Dicho de otro modo, la adaptación plena es necesaria para la integración plena. En este marco, la puesta en práctica de unas relaciones de buena vecindad reviste gran importancia. No debemos intentar ocultar lo inocultable. Los graves problemas no resueltos en las relaciones de buena vecindad entre países candidatos y Estados miembros están afectando al avance hacia la adhesión de aquellos que desean pasar a ser miembros de esta familia. El precedente de Eslovenia y Croacia lo confirma. Por esta razón, el problema pendiente de la denominación de la Antigua República Yugoslava de Macedonia debe resolverse antes, y no después, del comienzo de las negociaciones de adhesión. El motivo es sencillo. Si a este país se le asigna una fecha de inicio de las negociaciones sin que se haya resuelto el problema, entonces su gobierno ya no tendrá ningún incentivo fuerte para adoptar una postura constructiva con el fin de lograr en última instancia una solución mutuamente aceptable con Grecia. Por cuanto respecta a Turquía, la normalización de sus relaciones con la República de Chipre y el fin de los sobrevuelos por el espacio aéreo griego por parte de la flota aérea militar turca son dos factores importantes a la hora de acelerar el avance de Turquía hacia la adhesión. Precisamente con estos pensamientos decidiremos nuestra postura en la votación de mañana."@es21
"Austatud juhataja! Raportiga, mida me täna arutame, tahetakse saata positiivne sõnum Euroopa Liiduga ühinemise väljavaadete kohta ning selle kohta, et lõpuks ühinevad Lääne-Balkani riigid, Türgi ja Island Euroopa Liiduga. Arvatavasti on kõik või vähemalt enamik Euroopa Parlamendi liikmeid selle positiivse sõnumiga nõus. Sellele vaatamata tuleb selgelt välja öelda, et ühinemisele peab eelnema areng. See ei ole roosidega kaetud tee. Kui Euroopa Liit tahab olla usaldusväärne, siis peab ta kontrollima, et tema seatud kriteeriume ja tingimusi täidetakse tegude, mitte ainult heade kavatsustega. Teisisõnu on täielikuks integreerimiseks vaja täielikku kohandumist. Heanaaberlike suhete arendamine on selles kontekstis väga oluline. Me ei tohi üritada pead liiva alla peita. Tõsised lahendamata küsimused kandidaatriikide ja liikmesriikide vahelistes heanaaberlikes suhetes mõjutavad meiega ühineda soovivate riikide liikumist oma eesmärgi poole. Sloveenia ja Horvaatia pretsedent kinnitab seda. Seetõttu tuleb vaidlus endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi nime üle lahendada enne ühinemisläbirääkimiste algust, mitte pärast seda. Põhjus on lihtne. Kui sellele riigile määratakse läbirääkimiste alguskuupäev enne selle küsimuse lahendamist, pole tema valitsusel enam tugevat stiimulit edasiviiva seisukoha võtmiseks, et saavutada lõpuks nii teda ennast kui ka Kreekat rahuldav tulemus. Mis puudutab Türgit, siis suhete normaliseerimine Küprose Vabariigiga ning Türgi sõjalennukite ülelendude lõpetamine Kreeka territooriumi kohal on kaks tähtsat tegurit, mis kiirendavad ühinemise kulgu. Neist mõtetest lähtudes teeme homsel hääletusel otsuse."@et5,5
"Arvoisa puhemies, päätöslauselmalla, josta tänään keskustelemme, halutaan lähettää myönteinen viesti Länsi-Balkanin valtioiden, Turkin ja Islannin jäsenyysmahdollisuuksista ja viime kädessä Euroopan unionin jäseniksi liittymisestä. Uskon, että kaikki tai ainakin useimmat meistä parlamentin jäsenistä kannattavat tätä myönteistä viestiä. Samalla on kuitenkin tehtävä selväksi, että ennen liittymistä tarvitaan edistystä. Se ei ole mikään ruusuinen polku. Näin ollen Euroopan unionille on uskottavuuskysymys huolehtia siitä, että sen asettamat kriteerit ja edellytykset täytetään teoilla eikä vain hyvillä aikeilla. Toisin sanoen täysimittainen integroituminen edellyttää täysimittaista mukautumista. Näissä puitteissa hyvien naapuruussuhteiden soveltaminen on hyvin tärkeää. Me emme saa yrittää panna päätämme pensaaseen. Vakavat ratkaisemattomat kysymykset ehdokasvaltioiden ja jäsenvaltioiden hyvissä naapuruussuhteissa haittaavat tähän valtioiden perheeseen haluavien edistymistä jäsenyyttä kohti. Slovenian ja Kroatian tapaus vahvistaa tämän. Tästä syystä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian nimeä koskeva avoin kysymys on ratkaistava ennen liittymisneuvottelujen aloittamista eikä sen jälkeen. Syy on yksinkertainen. Jos tälle valtiolle ilmoitetaan neuvottelujen aloittamisajankohta ilman, että kysymystä on ratkaistu, sen hallituksella ei enää ole vahvaa kannustinta suhtautua asiaan rakentavasti molempien osapuolten kannalta hyväksyttävän ratkaisun aikaansaamiseksi Kreikan kanssa. Turkin kohdalla sen suhteiden normalisointi Kyproksen tasavallan kanssa ja sen sotilaslentokoneiden Kreikan alueen yli kulkevien lentojen lopettaminen ovat kaksi tärkeää tekijää, jotka nopeuttavat sen edistymistä kohti jäsenyyttä. Nämä seikat mielessä pitäen päätämme kannastamme huomisessa äänestyksessä."@fi7
"Madame la Présidente, le rapport à l’examen aujourd’hui tient à envoyer un message positif sur les perspectives européennes et, en dernière analyse, sur l’adhésion des pays des Balkans occidentaux, de la Turquie et de l’Islande à l’Union européenne. Je pense que chacun d’entre nous ici, ou du moins la majorité d’entre nous, est d’accord avec ce message positif. Dans le même temps toutefois, il convient d’indiquer clairement que des progrès s’imposent avant l’adhésion. Ce n’est pas un chemin pavé de roses. Il y va donc de la crédibilité de l’Union européenne de veiller à ce que les critères et les conditions préalables qu’elle a définis soient satisfaits par des actes, et pas seulement par de bonnes intentions. En d’autres termes, une pleine adaptation s’impose en vue d’une pleine intégration. Dans ce contexte, les relations de bon voisinage revêtent une importance toute particulière. Nous devons nous garder de toute hypocrisie. Les graves problèmes non résolus au niveau des relations de voisinage entre les pays candidats et les États membres nuisent aux progrès sur la voie de l’adhésion de ceux qui veulent faire partie de cette famille. J’en veux pour preuve le précédent de la Slovénie et de la Croatie. C’est pourquoi le litige concernant le nom de l’ancienne République yougoslave de Macédoine doit être résolu avant le début des négociations d’adhésion et non après. La raison est simple. Si ce pays reçoit une date pour le début des négociations sans que cette question soit réglée, son gouvernement ne sera plus guère incité à adopter une position constructive afin de trouver une solution mutuellement acceptable avec la Grèce. En ce qui concerne la Turquie, la régularisation de ses relations avec la République de Chypre et la cessation du survol du territoire grec par ses aéronefs militaires constituent deux facteurs importants pour l’accélération de ses progrès vers l’adhésion. C’est avec cela à l’esprit que nous devons définir notre position lors du vote de demain."@fr8
"). Elnök asszony! A mai napon megvitatott jelentés pozitív üzenetet akar küldeni az európai perspektíváról és végső soron a nyugat-balkáni országok, Törökország és Izland európai uniós csatlakozásáról. Úgy hiszem, hogy mindannyian itt ebben az ülésteremben, vagy legalábbis a többségünk egyetért ezzel a pozitív üzenettel. Ezzel egy időben azonban világossá kell tenni, hogy előrelépésre van szükség a csatlakozást megelőzően. Ez nem egy rózsákkal szegélyezett út. Hitelessége fenntartása érdekében az Európai Uniónak látnia kell azt, hogy az általa előírt kritériumokat és előfeltételeket tettekkel és nem csak jó szándékkal kell teljesíteni. Más szóval a teljes körű integrációhoz teljes körű kiigazításra van szükség. E keretek között nagyon fontos a jószomszédi kapcsolatok alkalmazása. Nem próbálhatjuk meg homokba dugni a fejünket. A tagjelölt országok és a tagállamok közötti jószomszédi kapcsolatok mögött húzódó súlyos és rendezetlen kérdések kihatnak azon országok csatlakozás felé vezető lépéseire, amelyek ehhez a családhoz kívánnak tartozni. Szlovénia és Horvátország példája is ezt igazolja. Ezért kell megoldani a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság elnevezésének rendezetlen kérdését még a csatlakozási tárgyalások megkezdése előtt, nem pedig azt követően. Ennek egyszerű oka van. Amennyiben ezen ország számára a tárgyalások megkezdésének napját még a kérdés rendezése előtt kitűzik, akkor kormányát már semmi sem fogja komolyan ösztönözni arra, hogy konstruktív álláspontra helyezkedjen annak érdekében, hogy végül egy kölcsönösen elfogadható megoldást sikerüljön találni Görögországgal. Ami Törökországot illeti, a Ciprusi Köztársasággal kialakított kapcsolatainak szabályozása és a katonai repülőgépei görög területek feletti átrepülésének beszüntetése a csatlakozás felé haladás felgyorsításának két fontos tényezőjét jelenti. Ezen gondolatok mentén fogunk arról dönteni, hogy milyen álláspontot képviseljünk a holnapi szavazáson."@hu11
"Signora Presidente, la relazione di cui discutiamo oggi vuole inviare un messaggio positivo sulle prospettive europee e, in definitiva, sull’ingresso dei paesi dei Balcani occidentali, della Turchia e dell’Islanda nell’Unione europea. Credo che tutti noi qui, in quest’Aula, o almeno la maggior parte di noi, concordiamo con questo messaggio positivo. Al tempo stesso, tuttavia, bisogna dire chiaramente che sono necessari dei progressi prima dell’adesione. Non sono tutte rose e fiori. E’ pertanto una questione di credibilità per l’Unione europea verificare che i criteri e i prerequisiti stabiliti siano stati soddisfatti con i fatti e non soltanto con belle intenzioni. In altre parole, per una piena integrazione, è necessario un pieno adeguamento. In tale contesto, la tessitura di relazioni di buon vicinato è molto importante. Non cerchiamo di nasconderci dietro a un dito. I seri problemi irrisolti relativi alle relazioni di buon vicinato tra paesi candidati e Stati membri stanno influenzando i progressi verso l’ingresso di chi vuole diventare membro di questa famiglia. Il precedente della Slovenia e della Croazia lo conferma. E’ per questo che la questione capitale della denominazione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia deve essere risolta prima, e non dopo, l’inizio dei negoziati di adesione. Il motivo è semplice. Se si comunica a questo paese una data di inizio per i negoziati senza aver prima risolto la questione, il governo non sarà più incentivato con forza ad adottare una posizione costruttiva per trovare, insieme con la Grecia, una soluzione definitiva accettabile per entrambi. Per quanto riguarda la Turchia, la regolamentazione delle sue relazioni con la Repubblica di Cipro e il divieto di sorvolo del territorio greco da parte dei velivoli militari turchi sono due fattori importanti per accelerare i progressi verso l’adesione. E’ con questi pensieri che dovremmo decidere la nostra posizione durante la votazione di domani."@it12
"Gerb. pirmininke, pranešimu, kurį šiandien svarstome, norime pasiųsti teigiamą žinią apie numatytą galimybę tapti ES narėmis ir galiausiai apie Vakarų Balkanų valstybių, Turkijos ir Islandijos stojimą į Europos Sąjungą. Manau, kad visi mes, esantieji čia, šioje posėdžių salėje, arba bent jau dauguma mūsų, pritaria šiai teigiamai žiniai. Vis dėlto kartu turi būti aiškiai pasakyta, kad prieš stojimą reikia padaryti pažangą. Tai nėra rožėmis klotas kelias. Todėl Europos Sąjungos patikimumo klausimas – žiūrėti, kad jos nustatyti kriterijai ir išankstinės sąlygos atitiktų darbus, o ne tik gerus ketinimus. Kitaip tariant, dėl visiškos integracijos reikalingas visiškas prisitaikymas. Šiame kontekste labai svarbu pasinaudoti gerais kaimyniniais santykiais. Neturime bandyti slėpti ketinimų. Neišspręstos rimtos gerų kaimyninių šalių kandidačių ir valstybių narių santykių problemos turi poveikį pažangai siekiant įstoti toms šalims, kurios nori tapti šios šeimos narėmis. Slovėnijos ir Kroatijos precedentas tai patvirtina. Todėl neišspręstas Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pavadinimo klausimas turi būti išspręstas iki derybų dėl stojimo pradžios, o ne po jų. Priežastis paprasta. Jeigu šiai šaliai derybų pradžios data bus pranešta neišsprendus šios problemos, jos vyriausybė nebeturės jokių stiprių paskatų laikytis konstruktyvios pozicijos siekdama galutinai susitarti su Graikija dėl priimtino sprendimo. Dėl Turkijos reikia pasakyti, kad jos santykių su Kipro Respublika sureguliavimas ir jos karinio lėktuvo skraidymo virš Graikijos teritorijos nutraukimas yra du svarbūs veiksniai spartinant jos pažangą siekiant įstoti. Apimti būtent šių minčių apsisprendžiame dėl savo pozicijos per rytojaus balsavimą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, šodien apspriežamā ziņojuma mērķis ir raidīt pozitīvu signālu par Eiropas perspektīvu un galu galā par Rietumbalkānu valstu, Turcijas un Īslandes pievienošanos Eiropas Savienībai. Manuprāt, visi Parlamenta deputāti vai vismaz vairums no mums atbalsta šo pozitīvo signālu. Taču vienlaikus ir skaidri jāpasaka, ka pirms pievienošanās jāpanāk progress. Tas nav rozēm kaisīts ceļš. Tādēļ šis ir jautājums par ticamību, lai Eiropas Savienība redzētu, ka izvirzītie kritēriji un priekšnoteikumi ir izpildīti darbos, nevis tikai apliecināti ar labiem nodomiem. Citiem vārdiem, pilnīga integrācija prasa pilnīgu pielāgošanos. Šajā kontekstā ļoti svarīgas ir labas kaimiņattiecības. Mēs nedrīkstam līdzīgi strausam slēpt galvu smiltīs. Nopietni neatrisināti jautājumi labās kaimiņattiecībās starp kandidātvalstīm un dalībvalstīm ietekmē to valstu progresu ceļā uz pievienošanos, kuras grib kļūst par šīs saimes loceklēm. Slovēnijas un Horvātijas precedents to apstiprina. Tādēļ neatrisinātais Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas nosaukums ir jāatrisina pirms, nevis pēc pievienošanās sarunu sākuma. Iemesls ir vienkāršs. Ja šai valstij tiks noteikts datums sarunu sākumam, pirms šis jautājums ir atrisināts, tad tās valdībai vairs nebūs spēcīga stimula ieņemt konstruktīvu nostāju, lai beidzot panāktu savstarpēji pieņemamu risinājumu ar Grieķiju. Kas attiecas uz Turciju, ir divi svarīgi faktori, lai paātrinātu tās progresu ceļā uz pievienošanos: ir jānoregulē Turcijas un Kipras attiecības un jāpārtrauc militāro gaisa kuģu lidojumi virs Grieķijas teritorijas. Mums jāpatur tas prātā, pieņemot lēmumu par savu nostāju rītdienas balsojumā."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση που συζητάμε σήμερα θέλει να στείλει ένα θετικό μήνυμα για την ευρωπαϊκή προοπτική και τελικά για την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, της Τουρκίας και της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το θετικό μήνυμα συμφωνούμε όλοι, πιστεύω, σε αυτή την αίθουσα, και πάντως οι περισσότεροι. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η πορεία μέχρι την ένταξη είναι απαιτητική. Δεν είναι ένας δρόμος σπαρμένος με ρόδα. Είναι θέμα λοιπόν αξιοπιστίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση να βλέπει ότι τα κριτήρια και τα προαπαιτούμενα που θέτει εκπληρώνονται με πράξεις και όχι μόνο με καλές προθέσεις. Χρειάζεται δηλαδή πλήρης προσαρμογή για την πλήρη ένταξη. Σε αυτό το πλαίσιο η εφαρμογή σχέσεων καλής γειτονίας είναι μεγάλης σημασίας. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Οι σοβαρές εκκρεμότητες στις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ υποψηφίων χωρών και κρατών μελών επηρεάζουν την εξέλιξη της ενταξιακής πορείας εκείνων που θέλουν να γίνουν μέλη της οικογένειας. Το προηγούμενο Σλοβενίας-Κροατίας το επιβεβαιώνει άλλωστε. Για το λόγο αυτό, το ανοικτό ακόμη ζήτημα της ονομασίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας πρέπει να λυθεί πριν και όχι μετά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ο λόγος είναι απλός. Εάν η χώρα αυτή λάβει ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων χωρίς να έχει προηγηθεί λύση, τότε η κυβέρνησή της δεν θα έχει πλέον κανένα ισχυρό κίνητρο για εποικοδομητική στάση ώστε να επιτευχθεί τελικά με την Ελλάδα μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Όσον αφορά στην Τουρκία, η ομαλοποίηση των σχέσεών της με την Κυπριακή Δημοκρατία και το σταμάτημα των υπερπτήσεων ελληνικού εδάφους από τα στρατιωτικά της αεροπλάνα θα είναι δύο σοβαρά στοιχεία ώστε να επιταχυνθεί η ενταξιακή της πορεία. Με αυτές τις σκέψεις θα κρίνουμε και τη στάση μας στην αυριανή μας ψηφοφορία."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, met het verslag dat wij vandaag bespreken wordt een positieve boodschap de wereld in gestuurd voor het Europees perspectief en de uiteindelijke toetreding van de Westelijke Balkanlanden, Turkije en IJsland tot de Europese Unie. Met deze positieve boodschap is het mijns inziens iedereen, of bijna iedereen, in deze zaal eens. Tegelijkertijd moet echter heel duidelijk worden gemaakt dat de weg naar toetreding zeer veeleisend is. Deze weg gaat zeker niet over rozen. Hierbij is de geloofwaardigheid van de Europese Unie in het geding. De Europese Unie moet er namelijk voor zorgen dat haar criteria en vereisten niet alleen met goede voornemens maar met concrete daden worden nageleefd. Met andere woorden, voor volledige toetreding is volledige aanpassing nodig. De waarborging van goede nabuurschapbetrekkingen is in dit kader van groot belang. Laten wij niet de kop in het zand steken. Er doen zich nog steeds serieuze problemen voor in de goede nabuurschapbetrekkingen tussen de kandidaat-landen en de lidstaten, en deze problemen beïnvloeden de ontwikkelingen op de weg naar toetreding van de landen die lid willen worden van de Europese familie. Het precedent tussen Slovenië en Kroatië is daar trouwens een bevestiging van. Daarom moet het nog open vraagstuk van de naam van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië vóór en niet na de opening van toetredingsonderhandelingen worden opgelost, en wel om een voor de hand liggende reden. Als dit land namelijk een datum krijgt voor opening van de toetredingsonderhandelingen zonder dat een oplossing is gevonden, zal er voor zijn regering geen sterke stimulans meer zijn om een opbouwende houding aan te nemen en met Griekenland tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen. Wat Turkije betreft zijn de normalisering van de betrekkingen met de Cyprische Republiek en de stopzetting van vluchten met militaire toestellen boven Grieks grondgebied twee serieuze vraagstukken waardoor meer vaart kan worden gezet achter de vorderingen in de richting van toetreding. Uitgaande van deze overwegingen zullen wij ook onze houding tijdens de stemming van morgen bepalen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Celem sprawozdania, którego dotyczy dzisiejsza debata jest wysłanie pozytywnego sygnału na temat perspektyw europejskich oraz, ostatecznie, przystąpienia krajów Bałkanów Zachodnich, Turcji i Islandii do Unii Europejskiej. Uważam, że my wszyscy obecni tutaj w tej Izbie, lub przynajmniej większość z nas, zgadzamy się z tym pozytywnym przesłaniem. Jednocześnie należy jednak jasno powiedzieć, że przystąpienie muszą poprzedzać postępy. Nie jest to droga usłana różami. Dlatego wiarygodność Unii Europejskiej zależy od tego, czy kryteria i warunki wstępne przez nią ustanowione zostały spełnione w drodze działań, a nie tylko dobrych intencji. Ujmując inaczej, pełna integracja wymaga pełnego dostosowania. W tych ramach utrzymywanie dobrych stosunków sąsiedzkich jest bardzo ważne. Nie wolno nam chować się za plecami. Nierozwiązane poważne kwestie w dobrosąsiedzkich stosunkach pomiędzy krajami kandydującymi oraz państwami członkowskimi mają wpływ na postępy na drodze do przystąpienia tych, którzy pragną zostać członkami naszej rodziny. Precedens Słowenii i Chorwacji to potwierdza. Dlatego właśnie zaległą kwestię nazwy Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii trzeba rozwiązać przed, a nie po rozpoczęciu negocjacji w sprawie przystąpienia. Powód jest bardzo prosty. Jeżeli ten kraj otrzyma datę rozpoczęcia negocjacji bez rozwiązania tej kwestii, wówczas jego rząd nie będzie już miał żadnej silnej motywacji, aby podjąć konstruktywne działania w celu ostatecznego wypracowania z Grecją rozwiązania, które byłoby możliwe do przyjęcia. Co do Turcji, to uregulowanie jej stosunków z Republiką Cypru oraz kwestii zakazu przelotów samolotów wojskowych nad terytorium Grecji to dwa istotne czynniki wpływające na przyspieszenie jej postępów w kierunku przystąpienia. Powinniśmy mieć to na uwadze, kiedy będziemy podejmować decyzję, jak zagłosować w dniu jutrzejszym."@pl16
"Senhora Presidente, o relatório que hoje estamos a debater pretende enviar uma mensagem positiva sobre as perspectivas europeias e, em última análise, sobre a adesão dos países dos Balcãs Ocidentais, da Turquia e da Islândia à União Europeia. Penso que todos nós aqui nesta Assembleia, ou pelo menos a maioria de nós, concordamos com esta mensagem positiva. Ao mesmo tempo, porém, é preciso que fique claro que é imperioso realizar progressos antes da adesão. Não é um caminho isento de dificuldades. Trata-se, por conseguinte, de uma questão de credibilidade para a União Europeia verificar que os critérios e os pré-requisitos que estabelece são cumpridos com acções e não apenas com boas intenções. Por outras palavras, a adesão total requer uma adaptação total. Nestas condições, é muito importante o estabelecimento de boas relações de vizinhança. Não tentemos esconder o sol com a peneira. As questões graves que continuam por resolver nas relações de boa vizinhança entre países candidatos e Estados-Membros estão a afectar o progresso para a adesão daqueles que querem tornar-se membros desta família. O precedente da Eslovénia e da Croácia confirma que assim é. Por esse motivo é que a questão pendente da designação da Antiga República Jugoslava da Macedónia tem de ser resolvida antes, não depois, de se dar início às negociações de adesão. A razão é simples. Se se der a este país uma data para o início das negociações sem que esta questão tenha sido resolvida, então o seu governo deixará de ter qualquer incentivo forte para adoptar uma atitude construtiva para que finalmente se encontre uma solução mutuamente aceitável com a Grécia. Quanto à Turquia, a normalização das suas relações com a República de Chipre e o fim dos sobrevoos de território grego pelos seus aviões militares são dois factores importantes para acelerar o seu progresso na via da adesão. É com estes pensamentos que vamos decidir sobre a posição a adoptar na votação de amanhã."@pt17
"Doamnă preşedintă, raportul pe care îl dezbatem azi vrea să transmită un mesaj pozitiv privind perspectivele europene şi, în cele din urmă, privind aderarea ţărilor din Balcanii de Vest, Turcia şi Islanda la Uniunea Europeană. Consider că toţi cei care ne aflăm aici, în această Cameră, sau cel puţin majoritatea, suntem de acord cu acest mesaj pozitiv. În acelaşi timp, însă, trebuie să fie clar că este necesar progresul înainte de aderare. Nu este floare la ureche urmarea acestei căi. Deci este o problemă de credibilitate, pentru ca Uniunea Europeană să vadă că sunt îndeplinite prin fapte şi nu doar prin bune intenţii criteriile şi condiţiile preliminare pe care le-a stabilit. Cu alte cuvinte, este necesară adaptarea deplină pentru integrarea deplină. În acest cadru, menţinerea relaţiilor de bună vecinătate este foarte importantă. Nu trebuie să încercăm să ne ascundem după deget. Problemele grave nerezolvate legate de relaţiile de bună vecinătate între ţările candidate şi statele membre afectează progresul către aderarea celor care doresc să devină membri ai acestei familii. Precedentul Sloveniei şi Croaţiei confirmă acest lucru. De aceea, problema nerezolvată a numelui Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei trebuie eliminată înainte, nu după începutul negocierilor pentru aderare. Motivaţia este simplă. Dacă acestei ţări îi este oferită o dată de începere a negocierilor fără ca problema să fie rezolvată, atunci guvernul său nu va mai avea niciun stimulent puternic pentru a adopta o poziţie constructivă în vederea găsirii unei soluţii reciproc acceptabile cu Grecia. În ceea ce priveşte Turcia, regularizarea relaţiilor sale cu Republica Cipru şi oprirea survolării teritoriului grec de către aeronavele sale militare sunt doi factori importanţi în grăbirea progresului său către aderare. Vom decide care este poziţia noastră în privinţa votului de mâine având în vedere toate acestea."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, správa, o ktorej dnes rokujeme, má vyslať pozitívne posolstvo o európskych vyhliadkach a v konečnom dôsledku o vstupe krajín západného Balkánu, Turecka a Islandu do Európskej únie. Som presvedčený, že všetci z nás v tomto Parlamente, alebo aspoň väčšina z nás, súhlasí s týmto pozitívnym posolstvom. Zároveň však musí byť zrejmé, že pred vstupom je potrebné dosiahnuť pokrok. Nie je to prechádzka ružovou záhradou. Je preto otázkou dôveryhodnosti, aby sa Európska únia presvedčila, že kritériá a podmienky, ktoré stanovuje, sú dokázané skutkami a nie iba dobrými úmyslami. Inými slovami, úplná integrácia si vyžaduje úplné prispôsobenie sa. V tomto rámci je uplatňovanie dobrých susedských vzťahov veľmi dôležité. Neklamme sami seba. Závažné nevyriešené otázky v dobrých susedských vzťahoch medzi kandidátskymi krajinami a členskými štátmi ovplyvňujú pokrok smerom k pristúpeniu tých, ktorí sa chcú stať členmi tejto rodiny. Precedens Slovinska a Chorvátska to potvrdzuje. Z toho dôvodu sa musí nevyriešená otázka názvu Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko vyriešiť pred začiatkom prístupových rokovaní a nie po ňom. Dôvod je jednoduchý. Ak sa tejto krajine stanoví dátum začiatku rokovaní bez vyriešenia uvedenej otázky, potom jej vláda nebude mať žiadny výrazný dôvod zaujať konštruktívny postoj s cieľom navždy dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenie s Gréckom. Pokiaľ ide o Turecko, upravenie jeho vzťahov s Cyperskou republikou a zastavenie preletov jeho vojenských lietadiel nad gréckym územím sú dva dôležité faktory na urýchlenie pokroku smerom k pristúpeniu. Uvedené skutočnosti by sme mali vziať do úvahy pri zajtrajšom hlasovaní."@sk19
"Gospa predsednica, poročilo, o katerem razpravljamo danes, želi poslati pozitivno sporočilo o evropskih obetih in nazadnje tudi o pristopu držav zahodnega Balkana, Turčije in Islandije Evropski uniji. Prepričan sem, da se vsi v tej dvorani, ali vsaj večina od nas, strinja s tem pozitivnim sporočilom. Vendar pa je obenem treba pojasniti, da je pred pristopom potreben napredek. Ta pot ni posejana z rožicami. Zato gre pri tem za verodostojnost Evropske unije, ki mora preveriti, da so merila in predpogoji, ki jih postavlja, izpolnjeni z dejanji in ne samo z dobrimi namerami. Z drugimi besedami, za celovito povezovanje je potrebna celovita prilagoditev. V tem okviru je zelo pomembna uporaba dobrih sosedskih odnosov. Temu se ne smemo poskušati izogniti. Resni nerešeni problemi v dobrih sosedskih odnosih med državami kandidatkami in državami članicami vplivajo na napredek, ki vodi k pristopu tistih, ki želijo postati člani te družine. To potrjuje precedenčni primer Slovenije in Hrvaške. Zato je treba nerešeno vprašanje glede imena Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije rešiti še pred začetkom pristopnih pogajanj. Razlog je preprost. Če bo ta država dobila datum za začetek pogajanj, še preden se to reši, potem njena vlada ne bo več imela nobene močne spodbude, da oblikuje konstruktivno stališče, s katerim bi lahko končno dosegla rešitev z Grčijo, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Kar zadeva Turčijo, sta ureditev njenih odnosov z Republiko Ciprom in zaustavitev preletov njenih vojaških zrakoplovov prek grškega ozemlja dva pomembna dejavnika, ki lahko pospešita napredek proti pristopu. S temi mislimi se bomo na jutrišnjem glasovanju odločili o našem stališču."@sl20
"Fru talman! Med det betänkande som vi debatterar i dag vill man ge ett positivt budskap om EU-utsikter och till sist EU-anslutning för länderna på västra Balkan, Turkiet och Island. Jag anser att alla här i kammaren, eller åtminstone de flesta av oss, instämmer i detta positiva budskap. Samtidigt måste vi dock göra klart att det behövs framsteg innan anslutning kan bli av. Det är inte en rosenbeströdd väg. Det är därför en fråga om EU:s trovärdighet att se till att de uppställda kriterierna och förutsättningarna uppfylls genom handlingar och inte bara med goda avsikter. Med andra ord krävs det full anpassning för full integration. I det sammanhanget är god grannsämja mycket viktigt. Vi får inte sticka huvudet i sanden. De allvarliga och olösta problemen i grannsämjan mellan kandidatländer och medlemsstater påverkar framstegen mot anslutning för dem som vill bli medlemmar av familjen. Slovenien och Kroatien är exempel som bekräftar detta. Därför måste den olösta frågan om namnet på f.d. jugoslaviska republiken Makedonien lösas innan anslutningsförhandlingarna inleds, inte efter. Anledningen är enkel. Om landet ges ett startdatum för förhandlingar utan att frågan har lösts, kommer dess regering inte längre ha ett starkt incitament att inta en konstruktiv ståndpunkt för att till sist kunna uppnå en ömsesidigt acceptabel lösning med Grekland. När det gäller Turkiet är normaliseringen av förbindelserna med Cypern och ett avbrytande av överflygningarna över grekiskt territorium av dess militärflyg två viktiga faktorer för att påskynda framstegen mot anslutning. Det är med detta i tankarna som vi kommer att ta ställning i omröstningen i morgon."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph