Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-298"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-298"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, beide Seiten müssen über ihren Schatten springen, und wir sehen auf beiden Seiten Bereitschaft, genau einen Schritt zu gehen. Wir erwarten jetzt, dass es eine nachhaltige Lösung gibt. Deswegen ist am Freitag ganz eindeutig und mit Sicherheit in einem Fünf-Minuten-Gespräch eine Lösung der Namensfrage zu erwarten. Das ist nicht das Problem. Aber die Anwendung des Namens, der sogenannte das ist die große Frage, und dafür brauchen beide Seiten offenbar Zeit. Da bitte ich um eine nachhaltige Lösung, denn sonst haben wir eine kurzfristige Lösung, die dann vielleicht doch zur Katastrophe führen könnte. Deswegen sind wir Europäer alle aufgerufen, beide Seiten sehr freundschaftlich zu ermuntern, eine nachhaltige Lösung mit einem breiten einer breiten Anwendung, zu schaffen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, děkuji Vám za tuto otázku. Jsem toho názoru, že své postoje musí změnit obě strany a je jasné, že obě strany jsou ochotné postoupit o krok vpřed. My nyní očekáváme trvalé řešení. Proto očekávám, že otázka názvu bude vyřešena jasně a definitivně během pětiminutového rozhovoru. To není problém. Hlavním problémem je použití tohoto názvu, takzvaná působnost, a obě strany očividně potřebují čas, aby to vyřešily. Přál bych si trvalé řešení, protože alternativou je krátkodobé řešení, které by mohlo vést ke katastrofě. Proto my všichni musíme obě zúčastněné strany přátelsky vést k tomu, aby nalezly dlouhodobé řešení se širokou působností a širokým použitím."@cs1
"Fru formand! Mange tak for spørgsmålet. Efter min opfattelse skal begge parter være positivt indstillet, og det er tydeligt, at begge parter er villige til at tage et skridt fremad. Vi forventer nu en varig løsning. Derfor regner jeg med, at spørgsmålet om landets navn kan løses i løbet af en fem minutters diskussion. Det er ikke problemet. Anvendelsen af navnet, det såkaldte anvendelsesområde, er det store spørgsmål, og begge parter har tydeligvis behov for tid til at løse problemet. Jeg ønsker, at der findes en varig løsning, da alternativet er en kortsigtet løsning, som vil resultere i en katastrofe. Vi skal derfor alle venligt opfordre begge parter til at finde en langsigtet løsning med en bred anvendelse og et bredt anvendelsesområde."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να αλλάξουν στάση και είναι σαφές ότι και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να κάνουν ένα βήμα. Τώρα αναμένουμε μια μακροπρόθεσμη λύση. Για τον λόγο αυτόν, προσδοκώ ότι το ζήτημα της ονομασίας θα επιλυθεί με σαφήνεια και οριστικά μέσα σε μια συζήτηση πέντε λεπτών. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Η εφαρμογή της ονομασίας, το λεγόμενο πεδίο εφαρμογής, είναι το μείζον ζήτημα και αμφότερες οι πλευρές προφανώς χρειάζονται χρόνο για να το επιλύσουν. Θα ήθελα να δω μια μακροπρόθεσμη λύση, διότι η εναλλακτική είναι μια βραχυπρόθεσμη λύση που θα μπορούσε να έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Γι’ αυτό όλοι μας πρέπει να ενθαρρύνουμε και τις δύο πλευρές φιλικά να καταλήξουν σε μια μακροπρόθεσμη λύση με ευρύ πεδίο εφαρμογής και ευρεία εφαρμογή."@el10
"Madam President, thank you very much for the question. I believe that both sides need to change their spots and it is clear that both sides are ready to take a step forward. We are now expecting a lasting solution. For this reason, I expect the name issue to be resolved clearly and definitively in the course of a five-minute discussion. That is not the problem. The application of the name, the so-called scope, is the major issue and both sides obviously need time to resolve it. I would like to see a lasting solution because the alternative is a short-term solution which could lead to disaster. For this reason, all of us must give both sides friendly encouragement to find a long-term solution with a broad scope and a broad application."@en4
"Señora Presidenta, muchas gracias por la pregunta. Creo que ambas partes tienen que cambiar sus posiciones y está claro que ambas están dispuestas a dar un paso adelante. Ahora esperamos que se encuentre una solución duradera. Por esta razón, espero que el asunto de la denominación se resuelva de manera clara y definitiva en el transcurso de un debate de cinco minutos. Ése no es el problema. La aplicación de la denominación, el llamado alcance, es el problema principal y ambas partes obviamente necesitan tiempo para resolverlo. Me gustaría ver una solución duradera porque la alternativa es una solución a corto plazo que podría conducir al desastre. Por esta razón, todos debemos animar de manera amistosa a ambas partes para que encuentren una solución a largo plazo con un alcance y una aplicación amplios."@es21
"Austatud juhataja! Ma tänan selle küsimuse eest. Minu arvates peaks kumbki pool end ületama ja on ilmne, et nad on valmis edasi liikuma. Me ootame nüüd püsivat lahendust. Seetõttu eeldan mina, et nimeküsimus lahendatakse selgelt ja lõplikult viieminutilise jutu käigus. See ei ole probleem. Põhiprobleem on nime nii-öelda kohaldamisala ja selle lahendamiseks vajab kumbki pool ilmselt aega. Ma tahaksin näha püsivat lahendust, sest igasugune lühiajaline lahendus võib viia katastroofini. Seetõttu tuleks meil kõigil sõbralikult julgustada kumbagi poolt leidma pikaajalist lahendust, millel oleks laialdane ulatus ja kohaldamisala."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitos paljon kysymyksestä. Minusta molempien osapuolien on päästävä irti luutuneista asenteistaan, ja on selvää, että molemmat ovat valmiita ottamaan askeleen eteenpäin. Odotamme nyt kestävää ratkaisua. Näin ollen odotan, että nimikysymys voidaan ratkaista selvästi ja lopullisesti viisi minuuttia kestävässä keskustelussa. Se ei ole ongelma. Nimen käyttö, niin sanottu soveltamisala, on pääkysymys, ja molemmat osapuolet tarvitsevat luonnollisesti aikaa sen ratkaisemiseksi. Toivon kestävää ratkaisua, koska vaihtoehto, lyhyen aikavälin ratkaisu, saattaisi johtaa katastrofiin. Tästä syystä meidän kaikkien on kannustettava ystävällisesti molempia osapuolia saamaan aikaan pitkän aikavälin ratkaisu, jolla on laaja soveltamisala ja jota käytetään laajasti."@fi7
"Madame la Présidente, merci beaucoup pour cette question. Je pense que les deux parties doivent changer leur fusil d’épaule et il est clair que toutes deux sont prêtes à aller de l’avant. Nous espérons maintenant une solution durable. Pour cette raison, j’espère que la question du nom sera résolue de manière claire et définitive en cinq minutes de discussion. Là n’est pas le problème. L’application du nom, sa soi-disant «portée», constitue quant à elle un problème majeur et les deux parties ont évidemment besoin de temps pour le résoudre. Je voudrais une solution durable, parce qu’une solution à court terme conduirait au désastre. C’est pourquoi nous devons tous encourager amicalement les deux parties à trouver une solution à long terme, avec une portée large et une application large."@fr8
"). Elnök asszony! Nagyon köszönöm a kérdést. Úgy gondolom, hogy mindkét oldalnak változtatnia kell alapvető hozzáállásán, és egyértelmű, hogy mindkét fél részéről megvan a készség az előrelépésre. Most egy tartós megoldást várunk. Ezért számítok arra, hogy az elnevezéssel kapcsolatos kérdést egyértelműen és végérvényesen lerendezik egy öt perces beszélgetés keretében. Nem ez jelenti a problémát. Az elnevezés alkalmazása, az úgynevezett hatókör jelenti a kérdés lényegét, és mindkét félnek nyilvánvalóan időre van ahhoz szüksége, hogy ezt megoldja. Tartós megoldást szeretnék látni, mert a másik lehetőség, a rövid távú megoldás katasztrófához vezethet. Ezért mindkét felet arra kell barátságosan ösztönöznünk, hogy egy széles hatókört és széles körű alkalmazást biztosító, hosszú távú megoldást találjanak."@hu11
"Signora Presidente, grazie mille per la domanda. Credo che ambo le parti debbano cambiare le loro posizioni ed è chiaro che entrambe sono pronte a compiere un passo in avanti. Ci aspettiamo adesso una soluzione di lungo respiro. Per questo motivo, mi attendo che il problema della denominazione si risolva in modo chiaro e definitivo nel corso di una discussione di cinque minuti. Non è questo il punto. L’ambito di applicazione della denominazione, il cosiddetto è il problema fondamentale, ed entrambe le parti hanno ovviamente bisogno di tempo per risolverlo. Mi piacerebbe vedere una soluzione duratura, perché l’alternativa è una soluzione di breve termine che porterebbe a un disastro. Per questo motivo, tutti noi dobbiamo incoraggiare le parti con spirito d’amicizia affinché trovino una soluzione di lungo termine con un ambito di applicazione ampio e uno ampio."@it12
"Gerb. pirmininke, labai ačiū už klausimą. Manau, kad abiem pusėms reikia keisti savo įsitikinimus, tačiau akivaizdu, kad abi pusės pasirengusios žengti žingsnį į priekį. Dabar laukiame ilgalaikio sprendimo. Todėl tikiuosi, kad penkių minučių diskusijoje pavadinimo klausimas turi būti išspręstas aiškiai ir galutinai. Tai nėra problema. Pavadinimo vartojimas, t. y. vadinamoji taikymo sritis, yra opus klausimas, todėl abiem pusėms akivaizdžiai reikia laiko jam išspręsti. Norėčiau sulaukti ilgalaikio sprendimo, nes alternatyva yra trumpalaikis sprendimas, kuris galėtų sukelti katastrofą. Todėl visi privalome draugiškai padrąsinti abi puses ieškoti ilgalaikio sprendimo, kuriuo būtų užtikrinama plati pavadinimo taikymo sritis ir platus jo vartojimas."@lt14
"( ) Priekšsēdētājas kundze, liels paldies par šo jautājumu! Es uzskatu, ka abām pusēm ir jāmaina sava nostāja, un ir skaidrs, ka abas puses ir gatavas spert soli uz priekšu. Šobrīd mēs gaidām ilgstošu risinājumu. Tāpēc es sagaidu, ka nosaukuma jautājums tiks skaidri un noteikti atrisināts piecu minūšu diskusijā. Tā nav problēma. Galvenais jautājums ir nosaukuma lietošana, tā dēvētās pilnvaras, un abām pusēm acīmredzami ir nepieciešams laiks, lai to atrisinātu. Es gribētu redzēt ilglaicīgu risinājumu, jo alternatīva ir īslaicīgs risinājums, kas varētu izraisīt katastrofu. Tādēļ mums visiem ir draudzīgi jāmudina abas puses meklēt ilgtermiņa risinājumu ar plašām pilnvarām un plašu pielietojumu."@lv13
"Herr Präsident! Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, beide Seiten müssen über ihren Schatten springen, und wir sehen auf beiden Seiten Bereitschaft, genau einen Schritt zu gehen. Wir erwarten jetzt, dass es eine nachhaltige Lösung gibt. Deswegen ist am Freitag ganz eindeutig und mit Sicherheit in einem Fünf-Minuten-Gespräch eine Lösung der Namensfrage zu erwarten. Das ist nicht das Problem. Aber die Anwendung des Namens, der sogenannte das ist die große Frage, und dafür brauchen beide Seiten offenbar Zeit. Da bitte ich um eine nachhaltige Lösung, denn sonst haben wir eine kurzfristige Lösung, die dann vielleicht doch zur Katastrophe führen könnte. Deswegen sind wir Europäer alle aufgerufen, beide Seiten sehr freundschaftlich zu ermuntern, eine nachhaltige Lösung mit einem breiten einer breiten Anwendung, zu schaffen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, hartelijk dank voor de vraag. Ik denk dat beide partijen nu een beetje inschikkelijk moeten zijn, en we zien aan beide kanten de bereidheid om een stap te zetten. We verwachten nu een duurzame oplossing. Daarom zal er vrijdag ongetwijfeld in een gesprekje van vijf minuten een oplossing voor de naamskwestie worden gevonden. Dat is het probleem niet. De grote vraag is echter waarvoor de naam wordt gebruikt, wat het zogenaamde toepassingsgebied zal zijn, en daarvoor hebben beide zijden natuurlijk tijd nodig. Ik hoop dat hiervoor een duurzame oplossing wordt gevonden, want anders hebben we een kortstondige oplossing die later misschien toch nog tot een catastrofe leidt. Daarom moeten wij als Europeanen beide partijen vriendelijk aanmoedigen om een duurzame oplossing met een breed bereik, een breed toepassingsgebied, te vinden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Bardzo dziękuję za pytanie. Uważam, że obie strony muszą zmienić stanowisko i jasne jest, że obie strony są gotowe, aby uczynić krok naprzód. Spodziewamy się teraz trwałego rozwiązania. Z tego powodu oczekuję, że kwestia nazwy zostanie rozwiązana w jasny i definitywny sposób w trakcie 5-minutowej rozmowy. To nie jest problem. Stosowanie nazwy, tak zwany zasięg, stanowi główny problem i obie strony oczywiście potrzebują czasu, aby go rozwiązać. Chciałbym, aby rozwiązanie było trwałe, ponieważ alternatywą jest rozwiązanie krótkoterminowe, które może prowadzić do katastrofy. Z tego powodu wszyscy musimy w przyjazny sposób zachęcać obie strony do wypracowania długoterminowego rozwiązania o szerokim zasięgu i szerokim zastosowaniu."@pl16
"Senhora Presidente, muito obrigado pela sua pergunta. Penso ser necessário que ambas as partes alterem as suas posições, e é evidente que ambas as partes estão prontas para dar esse passo. Aguardamos agora uma solução duradoura. Por isso, espero que a questão do nome seja clara e definitivamente resolvida num debate de cinco minutos. Esse não é o problema. A aplicação do nome, o chamado âmbito, é que é o principal problema, e ambas as partes precisam evidentemente de tempo para o solucionar. Gostaria de assistir a uma solução duradoura, porque a alternativa é uma solução de curto prazo que poderia conduzir ao desastre. Por essa razão, todos nós devemos dar a ambas um encorajamento amistoso para que cheguem a uma solução duradoura com um âmbito alargado e uma aplicação abrangente."@pt17
"Doamnă preşedintă, vă mulţumesc foarte mult pentru întrebare. Cred că ambele tabere trebuie să-şi schimbe poziţia şi este clar că ambele sunt pregătite să facă un pas înainte. Acum aşteptăm o soluţie de durată. Din acest motiv, mă aştept ca problema numelui să se rezolve clar şi definitiv în cursul unei discuţii de cinci minute. Nu asta este problema. Aplicarea numelui, aşa-numita sferă, este problema cea mai mare şi este clar că ambele părţi au nevoie de timp pentru a o rezolva. Aş vrea să văd o soluţie de durată, deoarece alternativa este o soluţie pe termen scurt, care ar putea duce la dezastru. Din acest motiv, toţi trebuie să încurajăm prieteneşte ambele tabere să găsească o soluţie pe termen lung şi o aplicare largă."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, ďakujem veľmi pekne za otázku. Som presvedčený, že obidve strany musia zmeniť svoje postoje, a je zrejmé, že chcú uskutočniť krok vpred. V súčasnosti očakávame trvalé riešenie. Z toho dôvodu očakávam, že otázka názvu sa vyrieši jasne a definitívne počas päťminútovej diskusie. To nie je problém. Dôležitou otázkou je použitie názvu, jeho takzvaný rozsah, a obe strany zjavne potrebujú čas na jej vyriešenie. Rád by som videl trvalé riešenie, pretože alternatívou je krátkodobé riešenie, ktoré by mohlo viesť ku katastrofe. Z uvedeného dôvodu musíme všetci obidve strany priateľsky povzbudiť, aby našli dlhodobé riešenie so širokým rozsahom a uplatnením."@sk19
"Gospa predsednica, hvala za vprašanje. Mislim, da morata obe strani zamenjati mesti in jasno je, da sta obe pripravljeni, da naredita korak naprej. Zdaj pričakujemo trajno rešitev. Zato pričakujem, da se bo problem z imenom jasno in dokončno rešil s petminutno razpravo. To ni problem. Glavni problem je uporaba imena, tako imenovan obseg, za to pa obe strani očitno potrebujeta več časa. Želim si trajne rešitve, kajti druga možnost je samo kratkoročna rešitev, ki bi lahko pripeljala do katastrofe. Zato moramo vsi skupaj prijateljsko spodbuditi obe strani, da poiščeta dolgoročno rešitev s širokim obsegom in široko uporabo."@sl20
"Fru talman! Tack så mycket för frågan. Jag anser att båda sidor behöver ömsa skinn och det är klart att båda sidor är redo att ta ett steg framåt. Vi förväntar oss nu en varaktig lösning. Därför förväntar jag mig att namnfrågan ska lösas klart och definitivt under loppet av en fem minuters diskussion. Den är inte något problem. Namnets tillämpning, den s.k. räckvidden, är den viktigaste frågan och båda sidor behöver uppenbarligen tid på sig för att lösa den. Jag vill se en varaktig lösning eftersom alternativet är en kortsiktig lösning, vilket skulle leda till katastrof. Därför måste vi alla ge båda sidor vänlig uppmuntran att hitta en långsiktig lösning med bred räckvidd och brett tillämpningsområde."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph