Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-296"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-296"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, Herr Ratspräsident! Ich möchte als Leiter der Delegation für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien sprechen und konzentriere mich auf dieses Land. Ich möchte mich zunächst bei unserem Kommissar Olli Rehn ganz herzlich für seinen Mut bedanken, denn mit seinem Bericht, mit seinem grünen Licht für dieses Land, hat er einen mutigen Schritt und damit auch ein geschaffen. Gleichzeitig fanden nämlich in Athen Neuwahlen statt, wir haben eine neue Regierung in Athen, und deswegen haben wir jetzt eine Situation, ein Zeitfenster, wo wir etwas erreichen können. Ich möchte dennoch die Kollegen bitten, jetzt mit Ruhe zu reagieren. Denn wenn wir jetzt die Erwartungen zu hoch treiben – am Freitag dieser Woche wird ja ein Gespräch zwischen Papandreou und Ministerpräsident Gruevski stattfinden –, dann mag es sein, dass wir den Druck so stark erhöhen, dass der Kessel platzt. Das wollen wir nicht riskieren. Wir müssen alle Seiten ermuntern, auf diesem Pfad, der jetzt beschritten wurde, freundschaftlich weiterzugehen. Ich möchte mich auch beim Berichterstatter Zoran Thaler bedanken, der diesen Weg der Europäer genau so beschreibt. Dir, lieber Olli, alles Gute für Deine Zukunft in der Kommission!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane úřadující předsedo Rady, hovořím jako vedoucí delegace do Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a zaměřím se na tuto zemi. Chtěl bych velmi poděkovat panu Rehnovi za jeho odvahu. Jeho zpráva a to, že dává této zemi zelenou, představují odvážný krok, který vytvořil příznivou situaci. Zároveň v Řecku proběhly volby a v Aténách je nová vláda, což nám dává situaci a prostor, ve kterém můžeme něčeho dosáhnout. Chtěl bych však požádat své kolegy poslance, aby reagovali umírněně. V pátek se bude konat schůzka mezi panem Papandreouem a předsedou vlády Gruevským, a pokud nastavíme svá očekávání příliš vysoko, můžeme zvýšit tlak do té míry, že se celá tato záležitost rozpadne, a to nechceme riskovat. Musíme povzbuzovat všechny zúčastněné strany, aby v přátelském duchu pokračovaly po již nastoupené cestě. Chtěl bych poděkovat zpravodaji panu Thalerovi za to, že tuto cestu tak přesně popsal. Chtěl bych také popřát svému příteli panu Rehnovi mnoho budoucích úspěchů v Komisi."@cs1
"Fru formand, hr. formand for Rådet! Som formand for delegationen for Den Tidligere Republik Makedonien ønsker jeg at koncentrere mig om Makedonien Jeg ønsker især at takke hr. Rehn for hans engagement. Hans redegørelse og positive indstilling til dette land er et modigt skridt, som har sat skub i processen. Samtidig er der afholdt folketingsvalg i Grækenland, og der er en ny regering i Athen, som skaber et nyt grundlag og en mulighed for at opnå resultater. Jeg vil imidlertid gerne opfordre mine kolleger til at slå koldt vand i blodet. Der er et møde på fredag mellem hr. Papandreou og premierminister Gruevski, og hvis vi har for store forventninger, risikerer vi at øge presset så meget, at det hele falder til jorden, og det ønsker vi ikke. Vi skal opfordre alle parter til fortsat at yde en venskabelig indsats i forbindelse med den rute, der allerede er udstukket. Jeg ønsker at takke ordføreren, hr. Thaler, for at have beskrevet ruten så nøjagtigt. Jeg ønsker endvidere min ven, hr. Rehn, en god fremtid i Kommissionen."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, μιλώ ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και θα επικεντρωθώ σε αυτήν τη χώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Rehn για το θάρρος του. Η έκθεσή του και το πράσινο φως που έδωσε για την εν λόγω χώρα αποτελούν ένα τολμηρό βήμα που παρήγαγε δυναμική. Ταυτόχρονα, έχουν διεξαχθεί εκλογές στην Ελλάδα και στην Αθήνα υπάρχει μια νέα κυβέρνηση, γεγονός που μας δημιουργεί μια κατάσταση και μια ευκαιρία στην οποία μπορούμε να επιτύχουμε κάτι. Εντούτοις, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους μου να αντιδρούν ήρεμα. Την Παρασκευή, θα διεξαχθεί μια συνάντηση μεταξύ του κ. Παπανδρέου και του πρωθυπουργού Gruevski, και αν θέσουμε πολύ υψηλές προσδοκίες, μπορεί να αυξήσουμε την πίεση τόσο πολύ ώστε να καταρρεύσουν τα πάντα, και δεν θέλουμε να το διακινδυνεύσουμε αυτό. Πρέπει να ενθαρρύνουμε όλες τις πλευρές να συνεχίσουν ειρηνικά την πορεία που έχουν ήδη πάρει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Thaler, που περιέγραψε με τόση ακρίβεια την εν λόγω πορεία. Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ στον φίλο μου, κ. Rehn, μια επιτυχή μελλοντική πορεία στην Επιτροπή."@el10,10
"Madam President, Mr President-in-Office of the Council, I am speaking as head of the delegation to the former Yugoslav Republic of Macedonia and I will be concentrating on this country. I would like to offer my very warm thanks to Mr Rehn for his courage. His report and his green light for this country represent a bold step forward which has generated momentum. At the same time, elections have been held in Greece and there is a new government in Athens, which gives us a situation and a window in which we can achieve something. However, I would like to ask my fellow Members to react calmly. A meeting is being held on Friday between Mr Papandreou and Prime Minister Gruevski, and if we set expectations too high, we may increase the pressure so much that the whole thing falls apart and we do not want to risk that. We must encourage all sides to continue in friendship along the path that has already been taken. I would like to thank the rapporteur, Mr Thaler, for describing this route so accurately. I would also like to wish my friend, Mr Rehn, a successful future in the Commission."@en4
"Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, hablo como Jefe de la Delegación de la Unión Europea en la Antigua República Yugoslava de Macedonia y me concentraré en este país. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento al señor Rehn por su valentía. Su informe y su luz verde a este país suponen un paso audaz hacia delante que ha generado impulso. Al mismo tiempo, en Grecia se han celebrado elecciones y hay un nuevo gobierno en Atenas, lo que nos ofrece una situación y una ventana en cuyo marco podemos lograr algunos objetivos. Sin embargo, desearía pedir a mis compañeros diputados que reaccionen con calma. El viernes se va a celebrar una reunión entre el señor Papandreou y el Primer Ministro Gruevski, y, si fijamos unas expectativas demasiado altas, puede que incrementemos la presión hasta tal punto que todo se venga abajo, riesgo que no queremos correr. Debemos animar a todas las partes a seguir amistosamente el camino que ya se ha tomado. Me gustaría dar las gracias al ponente, el señor Thaler, por describir esta ruta con tanta precisión. También me gustaría desear a mi amigo, el señor Rehn, un futuro lleno de éxito en la Comisión."@es21
"Austatud juhataja, lugupeetud nõukogu eesistuja! Ma võtan sõna endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi küsimustega tegeleva delegatsiooni juhina ja keskendun sellele riigile. Tahaksin Olli Rehni tema julguse eest südamest tunnustada. Tema aruanne ja roheline tuli sellele riigile on julge samm, mis on protsessile hoogu andnud. Vahepeal on Kreekas toimunud valimised ja Ateenas on uus valitsus. Seega on tekkinud olukord, kus meil on võimalik midagi saavutada. Ma paluksin siiski kolleegidel sellele rahulikult reageerida. Reedel kohtuvad peaministrid Papandreou ja Gruevski omavahel ning kui me seame liiga kõrged ootused, võib surve paisuda nii suureks, et asjast ei tule midagi välja. Sellega ei taha me riskida. Me peame julgustama kõiki asjaosalisi jätkama sõbralike suhete arendamist, millega on juba algust tehtud. Tahaksin tänada raportöör Zoran Thalerit, kes seda suhete arendamise kulgu nii täpselt on kirjeldanud. Sulle, armas Olli, soovin edaspidiseks komisjonis kõike head."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, puhun suhteista entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajana ja keskityn puheenvuorossani tähän valtioon. Kiitän Olli Rehniä lämpimästi hänen rohkeudestaan. Hänen raporttinsa ja hänen kyseiselle valtiolle näyttämänsä vihreä valo ovat rohkea edistysaskel, joka on pannut asioihin vauhtia. Samaan aikaan Kreikassa on pidetty vaalit ja Ateenassa on uusi hallitus, mikä tarjoaa tilanteen ja mahdollisuuden, jossa voimme saavuttaa jotakin. Pyydän kuitenkin kollegojani pysymään rauhallisina. Perjantaina pidetään pääministeri Papandreoun ja pääministeri Gruevskin välinen tapaaminen, ja jos odotuksemme ovat liian suuret, saatamme lisätä paineen niin suureksi, että koko rakennelma hajoaa, ja tätä riskiä emme halua ottaa. Meidän on kannustettava kaikkia osapuolia jatkamaan ystävyydessä sillä tiellä, jolle jo on lähdetty. Kiitän esittelijä Zoran Thaleria siitä, että hän on kuvannut tämän reitin tarkasti. Toivotan myös ystävälleni Olli Rehnille menestyksekästä tulevaisuutta komissiossa."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Président en exercice du Conseil, je m’exprime en ma qualité de chef de la délégation pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine et je me concentrerai sur ce pays. Je tiens à remercier très sincèrement M. Rehn pour son courage. Son rapport et son feu vert à ce pays constituent une belle avancée et ont eu un effet dynamisant. Dans le même temps, des élections ont eu lieu en Grèce et Athènes a un nouveau gouvernement. Par conséquent, une nouvelle situation se présente à nous et nous devons saisir cette occasion. Je voudrais toutefois demander à mes collègues de réagir dans le calme. Une réunion aura lieu vendredi entre M. Papandreou et le Premier ministre Gruevski et, si nous plaçons la barre trop haut, nous pourrions augmenter la pression au point de tout faire exploser, et nous ne voulons pas prendre ce risque. Nous devons encourager toutes les parties à poursuivre en bonne intelligence sur la voie qui a déjà été tracée. Je tiens à remercier le rapporteur, M. Thaler, d’avoir tracé cette voie si adéquatement. Je tiens également à souhaiter à mon ami, M. Rehn, un avenir plein de succès au sein de la Commission."@fr8
"). Elnök asszony, a Tanács soros elnöke! Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság küldöttségének vezetőjeként szólók és beszédemben erre az országra fogok összpontosítani. Őszintén köszönöm Rehn úrnak a bátorságát. A jelentése és az, hogy zöld utat adott ennek az országnak, egy nagyon bátor előrelépést jelent, ami lendületet adott. Időközben választásokat tartottak Görögországban és új kormány van Athénban, ami olyan helyzetet és lehetőséget teremt számunkra, amelyben elérhetünk valamit. Ugyanakkor arra kérem a képviselőtársaimat, hogy higgadtan reagáljanak. Pénteken fog sor kerülni egy megbeszélésre Papandreou és Gruevski miniszterelnök között, és ha túlságosan magas elvárásokat támasztunk, azzal olyan mértékben növelhetjük a nyomást, hogy az egész dolog szétesik, ezt pedig nem akarjuk megkockáztatni. Minden oldalt arra kell ösztönöznünk, hogy barátságban haladjon tovább a választott úton. Szeretném megköszönni az előadónak, Thaler úrnak, hogy ilyen pontosan vázolta ezt az utat. Valamint szeretnék barátomnak, Rehn úrnak sikeres jövőt kívánni a Bizottságban."@hu11
"Signora Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, parlo come capo della delegazione per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e mi concentrerò su questo paese. Vorrei porgere i miei più sentiti ringraziamenti al commissario Rehn per il suo coraggio. La sua relazione e il suo via libera per questo paese rappresentano un passo audace che ha conferito un certo slancio. Al tempo stesso, in Grecia si sono tenute le elezioni e ora ad Atene c’è un nuovo governo, e tale situazione crea le condizioni e le possibilità per giungere a qualcosa. Esorto tuttavia i colleghi a reagire con calma. Venerdì si è tenuto un incontro tra il primo ministro Papandreou e il primo ministro Gruevski e, se ci poniamo delle aspettative troppo ambiziose, potremmo aumentare la pressione al punto tale da far fallire il processo – e noi non vogliamo correre questo rischio. Dobbiamo incoraggiare tutte le parti affinché continuino ad avanzare in amicizia lungo il cammino già intrapreso. Ringrazio il relatore, onorevole Thaler, per aver descritto questo cammino in modo così accurato. Vorrei anche augurare al mio amico, commissario Rehn, un futuro di successi nella Commissione europea."@it12
"Gerb. pirmininke, Tarybos Pirmininke, kalbu kaip delegacijos, deleguotos į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, vadovas, todėl daugiausia dėmesio skirsiu šiai šaliai. Noriu labai šiltai padėkoti O. Rehnui už jo drąsą. Jo pranešimas ir jo šiai šaliai duotas leidimas yra drąsus žingsnis į priekį, kuris tapo paskata. Tuo pat metu Graikijoje buvo surengti rinkimai, todėl Atėnuose yra nauja vyriausybė, kuri sudaro mums sąlygas ir suteikia laiko, per kurį galima kai ką pasiekti. Tačiau norėčiau paprašyti savo kolegas Parlamento narius reaguoti ramiai. Penktadienį rengiamas G. Papandreou ir Ministro Pirmininko N. Gruevskio susitikimas, ir jeigu nusistatysime per didelius lūkesčius, galime padidinti spaudimą tiek, kad visas reikalas žlugs, tačiau mes nenorime tuo rizikuoti. Privalome padrąsinti visas šalus toliau draugiškai eiti jau pasirinktu keliu. Noriu padėkoti pranešėjui Z. Thaleriui už tai, kad taip tiksliai apibūdino šį kelią. Be to, noriu palinkėti savo draugui O. Rehnui sėkmingos kloties Komisijoje."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Padomes priekšsēdētāja kungs, es runāju kā Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas delegācijas vadītājs, un es koncentrēšos uz šo valsti. Es vēlos izteikt ļoti sirsnīgu pateicību kungam par viņa drosmi. Viņa ziņojums un viņa dotā zaļā gaisma šai valstij ir milzīgs solis uz priekšu, kas devis impulsu. Vienlaikus Grieķijā ir notikušas vēlēšanas, un Atēnās ir jauna valdība, kas mums dod iespēju un situāciju, kurā mēs varam kaut ko panākt. Tomēr es gribu lūgt saviem kolēģiem būt apdomīgiem. Piektdien notiks kunga tikšanās ar premjerministru un, ja mēs uz to liksim pārāk lielas cerības, mēs varam radīt tik lielu spiedienu, ka viss šis pasākums cietīs neveiksmi, un šādu risku mēs negribam uzņemties. Mums ir jāmudina visas puses turpināt draudzību, virzoties pa to ceļu, kas jau ir uzsākts. Es vēlos pateikties referentam kungam par tik precīzu šī virziena aprakstu. Tāpat es gribu novēlēt savam draugam kungam veiksmi turpmākajā darbā Komisijā."@lv13
"Frau Präsidentin, Herr Ratspräsident! Ich möchte als Leiter der Delegation für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien sprechen und konzentriere mich auf dieses Land. Ich möchte mich zunächst bei unserem Kommissar Olli Rehn ganz herzlich für seinen Mut bedanken, denn mit seinem Bericht, mit seinem grünen Licht für dieses Land, hat er einen mutigen Schritt und damit auch ein geschaffen. Gleichzeitig fanden nämlich in Athen Neuwahlen statt, wir haben eine neue Regierung in Athen, und deswegen haben wir jetzt eine Situation, ein Zeitfenster, wo wir etwas erreichen können. Ich möchte dennoch die Kollegen bitten, jetzt mit Ruhe zu reagieren. Denn wenn wir jetzt die Erwartungen zu hoch treiben – am Freitag dieser Woche wird ja ein Gespräch zwischen Papandreou und Ministerpräsident Gruevski stattfinden –, dann mag es sein, dass wir den Druck so stark erhöhen, dass der Kessel platzt. Das wollen wir nicht riskieren. Wir müssen alle Seiten ermuntern, auf diesem Pfad, der jetzt beschritten wurde, freundschaftlich weiterzugehen. Ich möchte mich auch beim Berichterstatter Zoran Thaler bedanken, der diesen Weg der Europäer genau so beschreibt. Dir, lieber Olli, alles Gute für Deine Zukunft in der Kommission!"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, fungerend voorzitter van de Raad, ik spreek als voorzitter van de delegatie voor de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en ik concentreer me op dit land. Ik wil allereerst commissaris Olli Rehn hartelijk danken voor zijn moed, want met zijn verslag, met zijn groen licht voor dit land, heeft hij een moedige stap gezet en daarmee heeft hij ook momentum gecreëerd. Tegelijkertijd hebben er in Athene opnieuw verkiezingen plaatsgevonden, er is een nieuwe regering in Athene, en daardoor hebben we nu een situatie, een moment, waarop we iets kunnen bereiken. Ik verzoek de collega’s echter dringend om nu rustig te reageren. Wanneer we nu te hoge verwachtingen koesteren – aanstaande vrijdag zal er een gesprek tussen Papandreou en minister-president Gruevski plaatsvinden – kan de druk zo groot worden dat de ketel barst. Dat risico mogen we niet lopen. We moeten alle partijen aanmoedigen vriendschappelijk verder te gaan op de weg die nu is ingeslagen. Ik dank ook rapporteur Zoran Thaler, die deze weg van de Europeanen precies zo beschrijft. Voor jou, beste Olli, het allerbeste voor de toekomst in de Commissie!"@nl3
"Pani przewodnicząca, panie urzędujący przewodniczący Rady! Występuję jako szef delegacji do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i skoncentruję się na tym kraju. Chciałbym złożyć bardzo serdeczne podziękowania panu Rehnowi za jego odwagę. Jego sprawozdanie oraz zielone światło dla tego kraju stanowią odważny krok naprzód, który nadaje impetu całej sprawie. Równocześnie w Grecji odbyły się wybory i w Atenach jest nowy rząd, dzięki czemu mamy pole do działania, aby coś osiągnąć. Chciałbym jednak prosić posłów, aby reagowali spokojnie. W piątek odbędzie się spotkanie między Georgem Papandreou a premierem Nikolą Gruevskim i jeżeli nasze oczekiwania będą za wysokie, naciski mogą tak wzrosnąć, że wszystko się rozpadnie, a tego nie chcemy ryzykować. Musimy zachęcać wszystkie strony, aby nadal podążały w przyjaźni obraną drogą. Chciałbym podziękować sprawozdawcy, posłowi Thalerowi, za tak wierny opis tej drogi. Chciałbym również życzyć mojemu koledze, panu Rehnowi, pomyślnej przyszłości w Komisji."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, intervenho na qualidade de chefe da Delegação à Antiga República Jugoslava da Macedónia e centrarei a minha intervenção neste país. Gostaria de manifestar os meus sinceros agradecimentos ao Senhor Comissário Rehn pela sua coragem. O seu relatório e a luz verde que deu a este país representam um corajoso passo em frente, gerador de uma forte dinâmica. Ao mesmo tempo, realizaram-se eleições na Grécia, e existe hoje um novo Governo em Atenas, o que nos coloca numa situação diferente, abrindo uma oportunidade para algumas concretizações. No entanto, gostaria de aconselhar alguma calma aos meus colegas. Realizar-se-á, na sexta-feira, uma reunião entre o Primeiro-Ministro grego, George Papandreou, e o Primeiro-Ministro da ARJM, Nikola Gruevski, e se as nossas expectativas forem demasiado elevadas, é possível que exerçamos demasiada pressão e que tudo se desmorone, e não é isso que pretendemos. É necessário que encorajemos todas as partes a manter uma posição amistosa ao longo do caminho já iniciado. Gostaria de agradecer ao relator, o senhor deputado Thaler, por ter descrito esse caminho com tanta precisão. Gostaria igualmente de desejar ao meu amigo, o Senhor Comissário Olli Rehn, um futuro com êxito na Comissão."@pt17
"Doamnă preşedintă, domnule preşedinte în exerciţiu al Consiliului, vorbesc în calitate de şef al delegaţiei în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi mă voi concentra asupra acestei ţări. Aş dori să-i adresez calde mulţumiri dlui Rehn pentru curajul său. Raportul său şi unda verde pentru această ţară reprezintă un pas îndrăzneţ înainte, care a generat o forţă de impuls. În acelaşi timp, au avut loc alegeri în Grecia şi există un nou guvern la Atena, ceea ce ne oferă o situaţie şi o fereastră în care putem realiza ceva. Cu toate acestea, aş vrea să cer colegilor deputaţi să reacţioneze cu calm. Vineri are loc o întâlnire între dl Papandreou şi prim-ministrul Gruevski şi dacă aşteptările vor fi prea mari, este posibil să sporim presiunea atât de mult încât să se năruiască totul şi nu dorim să riscăm acest lucru. Trebuie să încurajăm toate părţile să continue în relaţii de prietenie pe calea pe care s-a pornit deja. Aş vrea să mulţumesc raportorului, dl Thaler, pentru că a descris această cale atât de precis. De asemenea, aş vrea să urez prietenului meu, dl Rehn, un viitor plin de succes în cadrul Comisiei."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán úradujúci predseda Rady, vystupujem ako vedúci delegácie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a budem sa venovať tejto krajine. Chcel by som srdečne poďakovať pánovi Rehnovi za jeho odvahu. Jeho správa a zelená tejto krajine predstavuje odvážny a podnetný krok vpred. Zároveň sa v Grécku uskutočnili voľby a v Aténach bola zostavená nová vláda, čím vzniká stav a priestor, ktoré nám umožnia niečo dosiahnuť. Rád by som však svojich kolegov poslancov požiadal o pokojnú reakciu. V piatok sa stretnú pán Papandreou a predseda vlády Gruevski. Ak budú naše očakávania príliš vysoké, možno zvýšime tlak v takej miere, že celé úsilie vyjde nazmar a to nechceme riskovať. Musíme povzbudiť všetky strany, aby si zachovali priateľský prístup na ceste stanoveným smerom. Chcel by som poďakovať pánovi spravodajcovi Thalerovi za presný popis tejto cesty. Rád by som tiež zaželal svojmu priateľovi pánovi Rehnovi úspešnú budúcnosť v Komisii."@sk19
"Gospa predsednica, gospod predsedujoči Svetu, govorim kot vodja delegacije v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, zato se bom tudi osredotočil na to državo. Iskreno bi se želel tudi zahvaliti gospodu Rehnu za pogum. Njegovo poročilo in zelena luč, ki jo je dal tej državi, predstavljata pogumen korak naprej, ki je ustvaril zagon. Hkrati so v Grčiji potekale tudi volitve in v Atenah je nova vlada, kar nam ponuja možnosti in okno, da lahko nekaj dosežemo. Vendar pa bi prosil moje kolege poslance, da se mirno odzovejo. V petek se bosta sestala gospod Papandreou in predsednik vlade Gruevski in če bomo zastavili previsoka pričakovanja, lahko pritisk povečamo tako močno, da bo cela zadeva propadla, tega pa ne želimo tvegati. Obe strani moramo spodbuditi, da po poti, ki sta si jo že zastavili, stopata v prijateljstvu. Poročevalcu, gospodu Thalerju, bi se želel zahvaliti za zelo natančen opis te poti. Sovjemu prijatelju, gospodu Rehnu, pa želim uspešno prihodnost v Komisiji."@sl20
"Fru talman, herr rådsordförande! Jag talar i egenskap av ordförande för delegationen till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och jag kommer att koncentrera mig på det landet. Jag vill framföra mitt varma tack till Olli Rehn för hans mod. Hans rapport och det gröna ljuset för det landet är ett djärvt steg framåt som har gett drivkraft. Samtidigt som val har hållits i Grekland och vi har en ny regering i Aten, vilket ger oss ett läge och en tidsfrist då vi kan åstadkomma något. Jag vill dock be mina kolleger om att reagera lugnt. Ett möte hålls på fredag mellan Papandreou och premiärminister Gruevski och om vi spänner hanen för högt kan vi öka trycket så att allting faller ihop och det vill vi inte riskera. Vi måste uppmuntra alla sidor att fortsätta i vänskap utmed den väg vi redan har slagit in på. Jag vill tacka föredraganden Zoran Thaler för att ha beskrivit vägen så korrekt. Jag vill också önska min vän Olli Rehn en framgångsrik framtid i kommissionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Spreker verklaart zich bereid een “blauwe kaard”-vraag te beantwoorden overeenkomstig artikel 149, lid 8 van het Reglement.)"3
"El orador responde igualmente a una pregunta formulada de acuerdo con el procedimiento de la «tarjeta azul» según el apartado 8 del artículo 149 del Reglamento"21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph