Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-295"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Doamnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, consider că rezoluţia pe care o discutăm azi în Parlament este cu adevărat pozitivă. Pentru a dezvolta o parte din acest subiect, consider că subiectul extinderii europene în Balcanii de Vest este şi trebuie să rămână unul dintre elementele centrale ale acţiunilor Uniunii din lunile următoare. Aş vrea să felicit Preşedinţia suedeză şi, mai presus de toate, pe comisarul Rehn pentru munca depusă. Cu toate acestea, trebuie să ne implicăm mai mult în procesul de extindere. Unele ţări trebuie, fără îndoială, să îşi intensifice acţiunile pe frontul juridic în ceea ce priveşte combaterea infracţionalităţii şi reformele. Totuşi, nu trebuie să scăpăm din vedere obiectivul politic, care este consolidarea democraţiei în ţările respective, astfel încât acestea să urmeze calea europeană în domeniul economic, social şi al infrastructurii. Mă gândesc, de exemplu, la ţări precum Kosovo – şi în această privinţă sunt de acord cu amendamentul pus în discuţie de dna Lunacek în legătură cu problema romilor – deoarece aceasta este o ţară pe care nu o putem marginaliza doar pentru că cinci ţări europene nu i-au recunoscut încă independenţa. Pentru a rezuma, avem nevoie de doza potrivită de curaj şi de o politică prudentă, care să se ridice la nivelul provocării pe care o presupune procesul extinderii pentru noi toţi."@ro18
lpv:translated text
"Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid! Minu arvates on resolutsioon, mida Euroopa Parlament täna arutab, tõeliselt positiivne. Peatudes resolutsiooni ühel osal leian, et Euroopa Liidu laienemine Lääne-Balkani riikidesse on Euroopa tegevuse üks keskseid elemente ja peab lähikuudel selleks ka jääma. Ma tahaksin tunnustada eesistujariiki Rootsit ja eelkõige volinik Rehni nende töö eest. Kuid me peame siiski tunnetama suuremat kaasatust laienemisprotsessi. Kuritegevuse vastu võitlemisel ja reformide elluviimisel peab mõni riik kindlasti oma tegevust õiguslikus plaanis tugevdama. Samas ei tohi me unustada poliitilist eesmärki, milleks on demokraatia tugevdamine neis riikides ning nende riikide juhtimine majanduslikus, sotsiaalses ja infrastruktuuri mõttes Euroopa suunas. Võtkem näiteks selline riik nagu Kosovo, mida me ei saa kõrvale jätta üksnes seetõttu, et viis Euroopa riiki ei ole Kosovo iseseisvust veel tunnustatud. Ma nõustun Kosovo puhul ka Ulrike Lunaceki muudatusettepanekuga romide küsimuses. Kokkuvõttes on meil vaja parajas koguses julgust ja kaugelevaatavat poliitikat, mis vastab ülesandele, mida laienemisprotsess meile kõigile esitab."@et5
lpv:translated text
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, menim, da je resolucijo, o kateri danes razpravljamo v Parlamentu, resnično pozitivno. Če premislim o delu tega, menim, da je evropska širitev na zahodni Balkan eno izmed osrednjih delov evropskega ukrepanja v naslednjih mesecih in da mora to tudi ostati. Švedskemu predsedstvu in predvsem komisarju Rehnu bi želel čestitati za njihovo delo. Kljub temu moramo biti bolj vključeni v proces širitve. Nekatere države morajo nedvomno pospešiti svoje ukrepe na pravnem področju v smislu boja proti kriminalu in reform. Vendar pa ne smemo opustiti političnega cilja, in sicer utrjevanja demokracije v tistih državah in njihovo usmeritev na evropsko pot v gospodarskem, socialnem in infrastrukturnem smislu. Mislim na primer na države, kot je Kosovo – in v tem pogledu se strinjam s predlogom spremembe o romskem vprašanju, ki ga je vložila gospa Lunacek –, saj je to država, ki je ne moremo postaviti na stranski tir samo zato, ker pet evropskih držav še ni priznalo njeno neodvisnost. Naj povzamem: potrebujemo pravo mero poguma in daljnovidno politiko, ki bo kos izzivu, ki ga pred vse nas postavlja proces širitve."@sl20
lpv:translated text
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, considero davvero positiva la risoluzione che stiamo discutendo oggi in Parlamento. Soffermandomi su una parte di essa, ritengo che il tema dell'allargamento ai Balcani occidentali sia, e debba essere, uno degli aspetti centrali dell'azione europea dei prossimi mesi. Riconosco positivamente il lavoro svolto dalla Presidenza svedese e soprattutto dal Commissario Rehn. Tuttavia, dobbiamo sentirci più impegnati nel processo di allargamento. Senza dubbio ci sono alcuni paesi che devono intensificare la loro azione sul versante giudiziario della lotta alla criminalità e delle riforme. Ma non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo politico, che è quello di consolidare la democrazia in quei paesi e farli partecipare al percorso europeo dal punto di vista economico, sociale e infrastrutturale. Penso ad esempio a paesi come il Kosovo – e al riguardo concordo con l'emendamento presentato dall'onorevole Lunacek rispetto alla questione dei rom – che è un paese che non possiamo lasciare ai margini solo perché ci sono cinque paesi europei che non ne hanno ancora riconosciuto l'indipendenza. In definitiva, servono il giusto coraggio e una politica lungimirante all'altezza della sfida che il processo di allargamento pone a tutti noi."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, považuji usnesení, o kterém dnes vedeme rozpravu v Parlamentu, za skutečně pozitivní. Mám-li se pozastavit u jedné z jeho částí, jsem toho názoru, že téma evropského rozšíření na západní Balkán je, a musí zůstat jedním ze základních pilířů evropské politiky v příštích měsících. Chtěl bych vyslovit uznání švédskému předsednictví a především komisaři Rehnovi za jejich práci. Nicméně musíme se sami do procesu rozšíření více zapojit. Některé země musí nepochybně zvýšit své úsilí v oblasti práva, pokud jde o boj proti zločinu a o reformy. Nesmíme však ztrácet ze zřetele politický cíl, to jest, posilovat v těchto zemích demokracii a směrovat je tak, aby se vydaly evropskou cestou v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti infrastruktury. Mám na mysli například takové země, jako je Kosovo – a zde souhlasím s doplňovacím návrhem předloženým paní Lunacekovou k otázce Romů – protože to je země, kterou nemůžeme obejít jen proto, že pět evropských zemí dosud neuznalo její nezávislost. Mám-li to shrnout, potřebujeme notnou dávku odvahy a prozíravou politiku, která bude na výši této výzvy, již proces rozšíření posílá nám všem."@cs1
lpv:translated text
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, uznesenie, o ktorom dnes v Parlamente rokujeme, považujem za skutočne pozitívne. Tejto otázke sa budem čiastočne venovať. Domnievam sa, že téma rozširovania Európy o krajiny západného Balkánu je a v nasledujúcich mesiacoch musí zostať jednou zo základných súčastí európskej činnosti. Chcel by som pochváliť švédske predsedníctvo a najmä pána komisára Rehna za ich úsilie. Musíme sa však viac zapájať do procesu rozširovania. Niektoré krajiny musia nepochybne zintenzívniť svoju činnosť v právnej oblasti v súvislosti s bojom proti zločinu a v oblasti reforiem. Nesmieme však zabúdať na politický cieľ, ktorý spočíva v konsolidácii demokracie v týchto krajinách, a prinútiť ich kráčať európskym smerom v hospodárskej a sociálnej sfére a sfére infraštruktúry. Mám na mysli krajiny, ako napríklad Kosovo. A pokiaľ ide o túto krajinu, súhlasím s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý predložila pani Lunaceková v súvislosti s rómskou otázkou. Ide totiž o krajinu, ktorú nemôžeme odsunúť na vedľajšiu koľaj iba preto, že päť európskych krajín ešte neuznalo jej nezávislosť. Stručne povedané, potrebujeme správnu dávku odvahy a prezieravú politiku zodpovedajúcu výzve, ktorá pre nás všetkých vyplýva z procesu rozširovania."@sk19
lpv:translated text
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, rezoliuciją, kurią šiandien svarstome Parlamente, laikau tikrai pozityvia. Sustodamas iš dalies ties tuo, manau, kad artimiausiais mėnesiais Europos plėtros į Vakarų Balkanų valstybes tema yra ir turi būti vienas iš Europos veiksmų ramsčių. Noriu pagirti Tarybai pirmininkaujančią Švediją ir visų pirma Komisijos narį O. Rehną už jų darbą. Vis dėlto privalome labiau įsitraukti į plėtros procesą. Kai kurios šalys neabejotinai turi daugiau nuveikti teisės srityje kovos su nusikalstamumu ir reformų požiūriu. Tačiau negalime pamiršti politinio tikslo – sustiprinti demokratiją šiose šalyse ir ekonomikos, socialiniu ir infrastruktūros požiūriu priversti jas eiti Europos keliu. Pvz., galvoju apie tokias šalis kaip Kosovas, – šiuo atžvilgiu sutinku su U. Lunacek pateiktu pakeitimu dėl romų problemos, – nes tai yra šalis, kurios negalime palikti užribyje vien dėl to, kad penkios Europos šalys dar nepripažino jos nepriklausomybės. Apibendrinant reikia pasakyti, kad mums reikia pakankamai drąsos ir įžvalgios politikos, kuri atitiktų uždavinį, vykstant plėtros procesui iškylantį mums visiems."@lt14
lpv:translated text
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Uważam rezolucję, o której dzisiaj dyskutujemy w Parlamencie za naprawdę pozytywną. Mówiąc o tym, uważam, że temat rozszerzenia UE o Bałkany Zachodnie jest i musi pozostać jednym z fundamentów europejskich działań w nadchodzących miesiącach. Chciałbym pogratulować prezydencji szwedzkiej i przede wszystkim komisarzowi Rehnowi jego pracy. Musimy jednak czuć się bardziej zaangażowani w proces rozszerzenia. Niektóre kraje muszą niewątpliwie podjąć wzmożone działania na froncie prawnym w kontekście walki z przestępczością oraz na froncie reform. Nie wolno nam jednak tracić z oczu celu politycznego, jakim jest konsolidacja demokracji w tych krajach oraz skłonienie ich do obranie europejskiej drogi w znaczeniu gospodarczym, społecznym oraz w zakresie infrastruktury. Myślę na przykład o takich krajach jak Kosowo – i pod tym względem zgadzam się z poprawką złożoną przez panią Lunacek w odniesieniu do kwestii Romów – ponieważ jest to kraj, którego nie możemy odsunąć na bok tylko dlatego, że pięć europejskich krajów jeszcze nie uznało jego niepodległości. Podsumowując, potrzebujemy dużo odwagi oraz dalekowzrocznej polityki, która sprosta wyzwaniu, jakim jest dotyczący nas wszystkich proces rozszerzenia."@pl16
lpv:translated text
". Elnök asszony, hölgyeim és uraim! A Parlamentben ma megvitatott állásfoglalást valóban pozitívnak tartom. Egy pontra szeretnék kitérni. Úgy vélem, hogy a nyugat-balkáni országokra vonatkozó európai bővítés az európai fellépés egyik központi elemét jelenti az elkövetkező hónapokban, és az is kell, hogy maradjon. Szeretnék a svéd elnökségnek és mindenekelőtt Rehn biztos úrnak gratulálni munkájukhoz. Ennek ellenére, nagyobb elkötelezettséget kell éreznünk a bővítési folyamat iránt. Egyes országoknak kétségtelenül fokozottabb intézkedéseket kell tenniük a jogrendszer, a bűnözés elleni küzdelem és a reformok terén. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a politikai célt, hogy ezen országokban konszolidáljuk a demokráciát, illetve elérjük, hogy gazdasági, szociális és infrastrukturális szempontból az európai utat kövessék. Itt például olyan országokra gondolok, mint Koszovó – és e tekintetben egyetértek Lunacek asszony roma kérdéssel kapcsolatban benyújtott módosításával – mert ezt az országot nem szoríthatjuk háttérbe pusztán azért, mert öt európai ország még nem ismerte el a függetlenségét. Összegzésképpen, megfelelő bátorságra és előretekintő politikára van szükségünk ahhoz, hogy képesek legyünk szembenézni azzal a kihívással, amit a bővítési folyamat mindnyájunk számára jelent."@hu11
lpv:translated text
"Fru formand, mine damer og herrer! Det beslutningsforslag, som vi drøfter i dag i Parlamentet, er efter min opfattelse positivt hele vejen igennem. Jeg vil dvæle lidt ved dette og understrege, at spørgsmålet om udvidelsen af EU i forhold til Vestbalkan efter min opfattelse er – og skal fortsat være – et af de vigtigste punkter i forbindelse med europæiske aktioner i de kommende måneder. Jeg ønsker at takke det svenske formandskab og især kommissær Rehn for deres indsats. Vi skal ikke desto mindre være mere involveret i udvidelsesprocessen. Nogle lande skal utvivlsomt optrappe deres indsats på det retlige område med hensyn til bekæmpelsen af kriminalitet og gennemførelsen af reformer. Dog må vi ikke glemme det politiske mål, som er at konsolidere demokratiet i de pågældende lande og sikre, at de følger den europæiske plan på det økonomiske, sociale og infrastrukturelle område. Jeg tænker f.eks. på lande som Kosovo – og jeg kan i denne sammenhæng tilslutte mig fru Lunaceks ændringsforslag om spørgsmålet om romanibefolkningen – der er et land, som vi ikke blot kan tilsidesætte, fordi fem europæiske lande endnu ikke har anerkendt landets uafhængighed. Som opsummering kan man sige, at vi skal have det nødvendige mod og fastlægge en langsigtet politik, der kan imødegå de udfordringer, som udvidelsesprocessen skaber for os alle."@da2
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, waarde collega's, ik vind de ontwerpresolutie waarover we vandaag in het Parlement debatteren echt positief. Ik wil ingaan op een onderdeel ervan en zeggen dat volgens mij het onderwerp van de uitbreiding met de Westelijke Balkanlanden een van de centrale aspecten van het Europees optreden in de komende maanden is en moet zijn. Ik zou het Zweedse voorzitterschap en vooral commissaris Rehn willen complimenteren met hun werk. We moeten ons niettemin sterker betrokken voelen bij het uitbreidingsproces. Het lijdt geen twijfel dat er landen zijn die op gerechtelijk vlak meer moeten doen om de criminaliteit te bestrijden en hervormingen door te voeren. Maar we moeten het politieke doel, te weten de consolidering van democratie in die landen en hun deelname aan het Europese traject vanuit economisch, sociaal en infrastructureel oogpunt, niet uit het oog verliezen. Ik denk bijvoorbeeld aan landen als Kosovo – en wat dat betreft ben ik het eens met het amendement met betrekking tot de Roma-kwestie dat is ingediend door mevrouw Lunacek – omdat dit een land is dat we niet aan de zijlijn kunnen laten staan enkel en alleen omdat vijf Europese landen zijn onafhankelijkheid nog niet hebben erkend. Al met al hebben we behoefte aan de juiste hoeveelheid moed en aan een vooruitziende politiek die is opgewassen tegen de uitdaging die het uitbreidingsproces voor ons allemaal is."@nl3
lpv:translated text
"Fru talman, mina damer och herrar! Jag anser att den resolution som vi diskuterar i dag i parlamentet är verkligt positiv. För att dröja vid en del av den anser jag att frågan om EU-utvidgning till västra Balkan är och måste vara en av grundbultarna i EU:s verksamhet under de kommande månaderna. Jag vill berömma det svenska ordförandeskapet och framför allt kommissionsledamoten Olli Rehn för deras arbete. Trots detta måste vi känna oss mer delaktiga i utvidgningsprocessen. Vissa länder måste utan tvekan trappa upp sina åtgärder på det rättsliga området när det gäller kampen mot brottslighet och reformer. Vi får dock inte förlora ur sikte det politiska målet som är att befästa demokratin i dessa länder och få dem att följa den europeiska vägen när det gäller ekonomi, sociala frågor och infrastruktur. Jag tänker till exempel på länder som Kosovo – och här instämmer jag med det ändringsförslag som Ulrike Lunacek lagt fram om romerfrågan – eftersom detta är ett land vi inte kan åsidosätta bara därför att fem europeiska länder ännu inte har erkänt dess oberoende. Sammanfattningsvis behöver vi en smula mod och en framåtsyftande politik som klarar att möta den utmaning som utvidgningen innebär för oss alla."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θεωρώ το ψήφισμα που συζητούμε σήμερα στο Κοινοβούλιο απολύτως θετικό. Για να σταθώ εν μέρει σε αυτό το σημείο, θεωρώ ότι το θέμα της ευρωπαϊκής διεύρυνσης προς τα δυτικά Βαλκάνια είναι, και πρέπει να παραμείνει, ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής δράσης τους ερχόμενους μήνες. Θα ήθελα να συγχαρώ τη σουηδική Προεδρία και, πάνω από όλα, τον Επίτροπο Rehn για το έργο τους. Πρέπει, παρ’ όλα αυτά, να νιώθουμε ότι συμμετέχουμε περισσότερο στη διαδικασία της διεύρυνσης. Ορισμένες χώρες πρέπει αναμφίβολα να επισπεύσουν τη δράση τους στο νομικό μέτωπο όσον αφορά την καταπολέμηση του εγκλήματος και τις μεταρρυθμίσεις. Αλλά δεν πρέπει να παραβλέψουμε τον πολιτικό στόχο, δηλαδή την εδραίωση της δημοκρατίας σε αυτές τις χώρες και την επίτευξη της τήρησης εκ μέρους των χωρών αυτών της ευρωπαϊκής πορείας από οικονομική και κοινωνική άποψη, αλλά και από άποψη υποδομών. Σκέφτομαι, για παράδειγμα, χώρες όπως το Κοσσυφοπέδιο –και εν προκειμένω συμφωνώ με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την κ. Lunacek αναφορικά με το ζήτημα των Ρομά– διότι πρόκειται για μια χώρα την οποία δεν μπορούμε να παραγκωνίσουμε επειδή απλώς πέντε ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμη την ανεξαρτησία της. Συνοψίζοντας, χρειαζόμαστε το κατάλληλο θάρρος και μια διορατική πολιτική που θα ανταποκρίνεται στην πρόκληση που θέτει σε όλους μας η διαδικασία της διεύρυνσης."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, es uzskatu, ka rezolūcija, kuru mēs šodien Parlamentā apspriežam, ir patiesi pozitīva. Pakavējoties pie daļas no šīs rezolūcijas, es uzskatu, ka Eiropas paplašināšanās Rietumbalkānos pašlaik ir viena no Eiropas centrālajām darbībām, un tai tādai ir jābūt arī turpmākajos mēnešos. Es vēlos izteikt atzinību Zviedrijas prezidentūrai un, jo īpaši, komisāram kungam par darbu. Tomēr mums ir jājūtas lielākā mērā iesaistītiem paplašināšanās procesā. Bez šaubām, dažām valstīm ir jāpastiprina darbība likumdošanas ziņā attiecībā uz noziedzības apkarošanu un reformām. Tomēr mēs nedrīkstam novirzīties no politiskā mērķa, proti, demokrātijas konsolidēšanas šajās valstīs un to mudināšanas ekonomikas, sociālajā un infrastruktūras ziņā tuvināties Eiropai. Ar to es domāju tādas valstis, kā, piemēram, Kosova — un šajā saistībā es piekrītu kundzes iesniegtajam grozījumam saistībā ar romu minoritātes jautājumu — jo mēs nevaram atstāt šo valsti bez ievērības tikai tāpēc, ka piecas Eiropas valstis vēl nav atzinušas tās neatkarību. Rezumējot, mums ir vajadzīga liela drosme un tālredzīga politika, kas atbilst izaicinājumam, ko mums visiem izvirza paplašināšanās process."@lv13
lpv:translated text
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, considero francamente positiva a resolução que estamos hoje a debater no Parlamento. Detendo-me numa das partes da resolução, considero que o tema do alargamento europeu aos Balcãs Ocidentais é, e deve continuar a ser, um dos aspectos centrais da acção europeia nos próximos meses. Gostaria de felicitar a Presidência sueca e, sobretudo, o Senhor Comissário Rehn pelo trabalho que desenvolveram. Todavia, precisamos de nos sentir mais envolvidos no processo de alargamento. Alguns países precisam, sem dúvida, de intensificar a sua acção na vertente jurídica, em termos de luta contra a criminalidade e de reformas. Mas não devemos perder de vista o objectivo político, que é o de consolidar a democracia naqueles países e fazê-los participar no percurso europeu em termos económicos, sociais e infra-estruturais. Estou a pensar, por exemplo, em países como o Kosovo – e, a propósito, concordo com a alteração apresentada pela senhora deputada Lunacek relativamente à questão dos Roma –, pois trata-se de um país que não podemos deixar de lado apenas porque cinco países europeus ainda não reconheceram a sua independência. Em suma, precisamos de ter a coragem suficiente e uma política clarividente à altura do desafio que o processo de alargamento constitui para todos nós."@pt17
lpv:translated text
"Señora Presidenta, Señorías, considero verdaderamente positiva la resolución que estamos debatiendo hoy en el Parlamento. Ahondando en parte de lo expuesto, estimo que el tema de la ampliación europea a los Balcanes occidentales es y debe seguir siendo uno de los ejes de la acción europea en los meses venideros. Me gustaría elogiar a la Presidencia sueca y, sobre todo, al Comisario Rehn por el trabajo que han realizado. No obstante, debemos sentirnos más partícipes del proceso de ampliación. Indudablemente, algunos países deben intensificar su acción en el frente jurídico en cuanto a la lucha contra la delincuencia y las reformas. Sin embargo, no debemos perder de vista el objetivo político, a saber, consolidar la democracia en esos países y hacer que sigan la senda europea en materia económica, social y de infraestructuras. Estoy pensando, por ejemplo, en países como Kosovo —y a este respecto estoy de acuerdo con la enmienda presentada por la señora Lunacek con respecto a la cuestión romaní— porque éste es un país al que no podemos marginar simplemente porque cinco países europeos aún no hayan reconocido su independencia. En resumen, hemos de tener el grado adecuado de valentía y una política con visión de futuro que esté a la altura del reto que a todos nos plantea el proceso de ampliación."@es21
lpv:translated text
"Madam President, ladies and gentlemen, I consider the resolution that we are discussing today in Parliament to be genuinely positive. To dwell on part of this, I consider that the topic of European enlargement to the western Balkans is, and must remain, one of the linchpins of European action in the coming months. I would like to compliment the Swedish Presidency and, above all, Commissioner Rehn on their work. We must nevertheless feel more involved in the process of enlargement. Some countries must undoubtedly step up their action on the legal front in terms of the fight against crime and reforms. Yet we must not lose sight of the political aim, which is to consolidate democracy in those countries and have them follow the European path in economic, social and infrastructural terms. I am thinking, for example, of countries such as Kosovo – and in this regard I agree with the amendment tabled by Mrs Lunacek with regard to the Roma issue – because this is a country we cannot sideline merely because five European countries have not yet recognised its independence. To sum up, we need the right amount of courage and a far-sighted policy that is up to the challenge that the process of enlargement sets all of us."@en4
lpv:translated text
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich sehe die Entschließung, über die wir heute im Parlament diskutieren, als etwas wirklich Positives an. Um weiter bei einem Teil davon zu verweilen, meiner Ansicht nach ist das Thema der europäischen Erweiterung um die Länder des westlichen Balkans einer der Dreh- und Angelpunkte für die europäischen Handlungen in den kommenden Monaten und muss dies auch bleiben. Ich möchte den schwedischen Vorsitz und vor allem Kommissar Rehn zu ihrer Arbeit beglückwünschen. Wir müssen uns dennoch stärker am Prozess der Erweiterung beteiligt fühlen. Einige Länder müssen an der rechtlichen Front und im Kampf gegen Verbrechen sowie Reformen zweifelsohne noch zulegen. Und doch dürfen wir das politische Ziel - die Konsolidierung der Demokratie in jenen Ländern und dass wir sie dazu bringen, in wirtschaftlicher, sozialer und infrastrukturspezifischer Hinsicht dem europäischen Weg zu folgen - nicht aus den Augen verlieren. Ich denke dabei beispielsweise an Länder wie den Kosovo - und in dieser Hinsicht stimme ich dem von Frau Lunacek eingebrachten Änderungsantrag in Bezug auf die Roma-Frage zu - da dies ein Land ist, dass wir nicht einfach außer Acht lassen können, weil fünf europäische Länder seine Unabhängigkeit noch nicht anerkannt haben. Zusammenfassend brauchen wir das richtige Maß an Mut und eine vorausschauende Politik, die in der Lage ist, sich der Herausforderung zu stellen, die der Prozess der Erweiterung für uns alle bedeutet."@de9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je trouve la résolution à l’examen aujourd’hui dans ce Parlement véritablement positive. Pour être plus précis, je considère que le sujet de l’élargissement européen aux Balkans occidentaux est, et doit rester, l’une des clés de voûte de l’action européenne dans les mois qui viennent. Je tiens à féliciter la Présidence suédoise et, surtout, le commissaire Rehn pour leur travail. Nous devons toutefois nous impliquer davantage dans le processus d’élargissement. Certains pays doivent évidemment redoubler d’efforts sur le front juridique, en termes de lutte contre la criminalité et de réformes. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue l’objectif politique, qui est de consolider la démocratie dans ces pays et de leur faire suivre la voie européenne dans les domaines économique, social et des infrastructures. Je pense par exemple aux pays tels que le Kosovo – et à cet égard je souscris à l’amendement déposé par M Lunacek concernant la question des Roms – car c’est un pays que ne nous ne pouvons pas mettre de côté pour la seule raison que cinq pays européens n’ont pas encore reconnu son indépendance. En somme, nous avons besoin d’une bonne dose de courage et d’une politique visionnaire à la hauteur du défi que le processus d’élargissement nous lance à tous."@fr8
lpv:spoken text
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, considero davvero positiva la risoluzione che stiamo discutendo oggi in Parlamento. Soffermandomi su una parte di essa, ritengo che il tema dell'allargamento ai Balcani occidentali sia, e debba essere, uno degli aspetti centrali dell'azione europea dei prossimi mesi. Riconosco positivamente il lavoro svolto dalla presidenza svedese e soprattutto dal Commissario Rehn. Tuttavia, dobbiamo sentirci più impegnati nel processo di allargamento. Senza dubbio ci sono alcuni paesi che devono intensificare la loro azione sul versante giudiziario della lotta alla criminalità e delle riforme. Ma non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo politico, che è quello di consolidare la democrazia in quei paesi e farli partecipare al percorso europeo dal punto di vista economico, sociale e infrastrutturale. Penso ad esempio a paesi come il Kosovo – e al riguardo concordo con l'emendamento presentato dall'onorevole Lunacek rispetto alla questione dei rom – che è un paese che non possiamo lasciare ai margini solo perché ci sono cinque paesi europei che non ne hanno ancora riconosciuto l'indipendenza. In definitiva, servono il giusto coraggio e una politica lungimirante all'altezza della sfida che il processo di allargamento pone a tutti noi."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, minusta tänään käsittelemämme päätöslauselma on aidosti myönteinen. Katson, että Euroopan unionin laajentuminen Länsi-Balkanin valtioihin on ja sen täytyy olla yksi EU:n toiminnan avaintekijä lähikuukausina. Haluan kiittää puheenjohtajavaltio Ruotsia ja ennen kaikkea komission jäsentä Olli Rehniä heidän työstään. Meidän on kuitenkin otettava aktiivisempi suhtautumistapa laajentumisprosessiin. Eräiden valtioiden on epäilemättä tehostettava uudistus- ja rikollisuuden torjuntatoimiaan oikeusalalla. Emme silti saa unohtaa poliittista tavoitetta, joka on demokratian lujittaminen näissä valtioissa ja niiden saaminen seuraamaan eurooppalaista tietä talous-, sosiaali- ja infrastruktuurikysymyksissä. Ajattelen esimerkiksi Kosovoa – ja tässä suhteessa yhdyn Ulrike Lunacekin romanikysymyksestä jättämään tarkistukseen – sillä emme voi sivuuttaa tätä valtiota vain siksi, että viisi jäsenvaltiota ei vielä ole tunnustanut sen itsenäisyyttä. Kaiken kaikkiaan me tarvitsemme oikean määrän rohkeutta ja kaukonäköistä politiikkaa, joilla voidaan vastata laajentumisprosessin meille kaikille asettamaan haasteeseen."@fi7
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-295"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph