Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-292"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-292"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, all I would ask for is more honesty in our dealings with Turkey and a correct and fair interpretation of events, particularly in relation to Cyprus where a distorted version of recent history has unfortunately become the accepted wisdom. There is a real opportunity between now and the presidential elections in Northern Cyprus in April which should be seized, and this is a matter for all sides. We should always remember that the Turkish Cypriots agreed the UN plan for reunification in April 2004. It was rejected by the South. We should also remember the May 2004 promise of the European Union to end the isolation of Northern Cyprus, a promise which was never fulfilled. The EU has a moral duty here. I fear that if we go on treating Turkish interests in this way, we risk losing a key ally in a strategic area of great importance and encouraging all the wrong tendencies in Turkey itself. Of course, many of us are deeply concerned about migration problems in relation to our nations. This is an aspect of our negotiations with Turkey that will have to be dealt with in a particular and robust way. If I had time, I would also make reference to Croatia and other countries in south-eastern Europe which urgently need to address corruption, organised crime and abuse of certain private property rights before accession, in the case of Croatia, or candidacy can be taken forward with confidence."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, vše, oč bych chtěl požádat, je větší čestnost v našich stycích s Tureckem a správná a korektní interpretace událostí, zejména pokud jde o Kypr, kde se překroucená verze nedávné historie bohužel stala přijatým faktem. Odnyní až do dubnových prezidentských voleb existuje na Severním Kypru reálná příležitost, která by měla být využita, a je to záležitost pro všechny zainteresované strany. Nikdy bychom neměli zapomenout na to, že turečtí Kypřané v dubnu 2004 vyslovili souhlas s plánem OSN na znovusjednocení. Jih to odmítl. EU zde má morální povinnost. Obávám se, že kdybychom zacházeli s tureckými zájmy tímto způsobem, riskovali bychom, že ztratíme klíčového spojence ve velmi důležité strategické oblasti a povzbudíme všechny špatné tendence v samotném Turecku. Mnohé z nás ovšem hluboce znepokojují migrační problémy týkající se našich zemí. To je jedním aspektem našich jednání s Tureckem, který bude nutné řešit konkrétně a důrazně. Kdybych měl čas, zmínil bych se i o Chorvatsku a o dalších zemích v jihovýchodní Evropě, které musí naléhavě řešit korupci, organizovaný zločin a zneužívání určitých soukromovlastnických práv, dříve než bude možné s důvěrou přikročit k přistoupení, v případě Chorvartska, nebo ke kandidátství."@cs1
"Fru formand! Alt, hvad jeg ønsker, er mere ærlighed i vores drøftelser med Tyrkiet og en korrekt og retfærdig fortolkning af begivenheder, især i forbindelse med Cypern, hvor der nu verserer en fordrejet version af de seneste begivenheder. Der er en reel mulighed inden præsidentvalget i det nordlige Cypern i april, som skal udnyttes, og det gælder alle parter. Vi må aldrig glemme, at tyrkisk-cyprioterne accepterede FN's genforeningsplan i april 2004. Planen blev forkastet af den sydlige del. Vi skal endvidere huske EU's løfte fra maj 2004 om at sætte en stopper for isoleringen af den nordlige del af Cypern, et løfte der aldrig blev indfriet. EU har en moralsk forpligtelse i denne sammenhæng. Hvis vi fortsat behandler tyrkiske interesser på denne måde, risikerer vi at miste en vigtig allieret i et strategisk område af stor betydning og fremme alle de forkerte tendenser i selve Tyrkiet. Mange af os er naturligvis meget bekymret over indvandringsproblemerne i forhold til vores lande. Dette er et aspekt af vores forhandlinger med Tyrkiet, der skal håndteres på en særlig og målrettet måde. Hvis jeg havde tid, ville jeg henvise til Kroatien og andre lande i Sydøsteuropa, som har stærkt brug for at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af korruption, organiseret kriminalitet og misbrug af visse private ejendomsrettigheder, inden der tages yderligere skridt i retning af tiltrædelse eller opnåelse af kandidatstatus."@da2
"Frau Präsidentin, ich möchte nur um mehr Ehrlichkeit in unserem Umgang mit der Türkei bitten sowie eine korrekte und faire Interpretation von Ereignissen, insbesondere in Bezug auf Zypern, wo eine verzerrte Version der neuesten Geschichte leider zur anerkannten Sichtweise geworden ist. Es gibt eine echte Gelegenheit zwischen heute und den Präsidentschaftswahlen in Nordzypern im April, die genutzt werden sollte - und dies ist eine Angelegenheit, die alle Seiten angeht. Wir sollten stets daran denken, dass die türkischen Zyprioten dem UN-Plan für die Vereinigung im April 2004 zugestimmt haben. Er wurde vom Süden abgelehnt. Wir sollten auch an das Versprechen der Europäischen Union vom Mai 2004 denken, die Isolation von Nordzypern zu beenden, ein Versprechen, das nie eingehalten wurde. Die EU hat hier eine moralische Verpflichtung. Ich fürchte, dass wir, wenn wir die türkischen Interessen weiterhin auf diese Weise behandeln, riskieren, einen wichtigen Verbündeten in einem strategischen Bereich von großer Bedeutung zu verlieren und dass wir all die falschen Tendenzen in der Türkei selber fördern. Natürlich sind viele von uns äußerst besorgt über Migrationsprobleme in Bezug auf unsere Nationen. Dies ist ein Aspekt unserer Verhandlungen mit der Türkei, der auf besondere und entschiedene Weise behandelt werden muss. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich auch auf Kroatien und andere Länder im südöstlichen Europa verweisen, die sich - im Fall von Kroatien - vor ihrem Beitritt oder bevor ihre Bewerbung vertrauensvoll vorangetrieben werden kann, dringend der Korruption, des organisierten Verbrechens und des Missbrauchs bestimmter Privateigentumsrechte annehmen müssen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, το μόνο που ζητώ είναι περισσότερη ειλικρίνεια στις συναλλαγές μας με την Τουρκία και μια ορθή και δίκαιη ερμηνεία των γεγονότων, ιδιαιτέρως σε σχέση με την Κύπρο, όπου μια διαστρεβλωμένη εκδοχή της πρόσφατης ιστορίας έχει, δυστυχώς, καταστεί αποδεκτή σοφία. Μας δίνεται μια πραγματική ευκαιρία από τώρα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στη Βόρεια Κύπρο τον Απρίλιο την οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε, και αυτό αφορά όλες τις πλευρές. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Τουρκοκύπριοι συμφώνησαν στο σχέδιο επανένωσης των Ηνωμένων Εθνών τον Απρίλιο του 2004. Απορρίφθηκε από τη Νότια Κύπρο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, επίσης, τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάιο του 2004 για λήξη της απομόνωσης της Βόρειας Κύπρου, μια δέσμευση που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Η ΕΕ έχει ηθικό καθήκον στο εν λόγω ζήτημα. Φοβάμαι ότι αν συνεχίσουμε να χειριζόμαστε τα τουρκικά συμφέροντα με αυτόν τον τρόπο, διακινδυνεύουμε να χάσουμε έναν βασικό σύμμαχο σε μια στρατηγική περιοχή μεγάλης σημασίας και να ενθαρρύνουμε όλες τις λανθασμένες τάσεις στην Τουρκία. Ασφαλώς, πολλοί από εμάς ανησυχούμε πολύ για τα προβλήματα της μετανάστευσης όσον αφορά τα κράτη μας. Πρόκειται για μια πτυχή των διαπραγματεύσεών μας με την Τουρκία που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερο και ρωμαλέο τρόπο. Αν είχα χρόνο, θα έκανα επίσης μνεία στην Κροατία και στις άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης που πρέπει να αντιμετωπίσουν επειγόντως τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα και την παραβίαση ορισμένων δικαιωμάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας πριν από την ένταξη, στην περίπτωση της Κροατίας, ή προτού προχωρήσει η υποψηφιότητα με εμπιστοσύνη."@el10
"Señora Presidenta, todo lo que yo pediría es más franqueza en nuestras negociaciones con Turquía y una interpretación correcta e imparcial de los acontecimientos, sobre todo en relación con Chipre, donde, por desgracia, una versión tergiversada de la historia reciente se ha convertido en la sabiduría aceptada. Hay una oportunidad real de aquí a las elecciones presidenciales de abril en el Norte de Chipre que debería aprovecharse, y esto incumbe a todas las partes interesadas. Deberíamos recordar siempre que los chipriotas turcos aceptaron el plan de las Naciones Unidas para la reunificación en abril de 2004. El Sur lo rechazó. También deberíamos recordar la promesa formulada en mayo de 2004 por la Unión Europea de poner fin al aislamiento del Norte de Chipre, una promesa que nunca se cumplió. La UE tiene un deber moral en este asunto. Me temo que, si seguimos tratando los intereses turcos de esta manera, corremos el riesgo de perder a un aliado fundamental en una zona estratégica de gran importancia y de alentar todas las tendencias erróneas en la propia Turquía. Por supuesto, muchos de nosotros estamos profundamente preocupados por los problemas de migración en relación con nuestras naciones. Éste es un aspecto de nuestras negociaciones con Turquía que habrá de abordarse de manera pormenorizada y sólida. Si tuviera tiempo, también me gustaría hacer referencia a Croacia y a otros países de la Europa sudoriental que tienen que hacer frente con urgencia a la corrupción, la delincuencia organizada y el abuso de determinados derechos de propiedad privada antes de que la adhesión, en el caso de Croacia, o la candidatura puedan llevarse adelante con confianza."@es21
"Austatud juhataja! Kõik, mida ma palun, on rohkem ausust meie suhetes Türgiga ning sündmuste õige ja õiglane tõlgendamine, eriti seoses Küprosega, kus lähiajaloo moonutatud versioon on kahjuks muutunud tunnustatud tõeks. Enne Põhja-Küprosel aprillis toimuvaid presidendivalimisi on olemas reaalne võimalus, millest tuleks kinni haarata, ja see küsimus puudutab kõiki asjaosalisi. Me peaksime alati meeles pidama, et Küprose türklased nõustusid 2004. aasta aprillis ÜRO taasühendamiskavaga. Lõunaosa lükkas selle tagasi. Me ei tohiks ka unustada 2004. aasta mais Euroopa Liidu antud lubadust lõpetada Põhja-Küprose isolatsioon. See lubadus on siiani täitmata. Euroopa Liidul on siin moraalne kohustus. Kardan, et kui me suhtume edaspidigi Türgi huvidesse sel viisil, võime kaotada olulise liitlase äärmiselt tähtsas strateegilises piirkonnas ja õhutada valesid suundumisi Türgis endas. Muidugi on paljud meist väga mures rändega seotud probleemide pärast meie riikides. See on Türgiga peetavate läbirääkimiste üks aspekt, mida tuleb konkreetselt ja jõuliselt käsitleda. Kui mul oleks aega, räägiksin ka Horvaatiast ja teistest Kagu-Euroopa riikidest, kus on kiiremas korras vaja astuda samme korruptsiooni, organiseeritud kuritegevuse ja teatavate eraomandiõiguste kuritarvituste lõpetamiseks – Horvaatia puhul enne ühinemist ja teiste riikide puhul enne nende kandidatuuri heakskiitmist."@et5
"Arvoisa puhemies, pyydän vain rehellisyyttä toimissamme Turkin kanssa sekä tapahtumien asiallista ja oikeudenmukaista tulkintaa, erityisesti Kyproksen osalta, jonka lähihistorian vääristellystä versiosta on valitettavasti tullut yleisesti hyväksytty totuus. Tämän hetken ja huhtikuussa pidettävien Pohjois-Kyproksen presidentinvaalien välissä on todellinen tilaisuus, johon olisi tartuttava, ja tämä koskee kaikkia osapuolia. Meidän on muistettava, että kyproksenturkkilaiset hyväksyivät YK:n yhdistämissuunnitelman huhtikuussa 2004. Eteläpuoli hylkäsi sen. Meidän on myös muistettava Euroopan unionin toukokuussa 2004 antama lupaus lopettaa Pohjois-Kyproksen eristäminen, jota ei koskaan pidetty. EU:lla on tässä asiassa moraalinen velvollisuus. Pelkään, että jos jatkamme Turkin etujen kohtelemista tällä tavoin, saatamme menettää merkittävän liittolaisen hyvin tärkeällä strategisella alueella ja rohkaista kaikkia vääriä suuntauksia itse Turkissa. Monet meistä ovat luonnollisesti hyvin huolissaan maahanmuuton maillemme aiheuttamista ongelmista. Tämä on eräs Turkin kanssa käymiemme neuvottelujen näkökohta, jota on käsiteltävä erityisen päättäväisesti. Jos ehtisin, puhuisin myös Kroatiasta ja muista Kaakkois-Euroopan valtioista, joiden on pikaisesti puututtava korruptioon, järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja tiettyjen yksityisomistusoikeuksien väärinkäyttöön, ennen kuin niiden jäsenyyttä – Kroatian tapauksessa – tai jäsenehdokkuutta voidaan viedä eteenpäin luottavaisin mielin."@fi7
"Madame la Présidente, tout ce que je demande, c’est plus d’honnêteté dans nos agissements avec la Turquie et une interprétation correcte et juste des évènements, en particulier sur Chypre, où une vision frelatée de l’histoire récente est malheureusement désormais répandue. Le laps de temps qui nous sépare des élections qui se tiendront en avril dans la partie septentrionale de Chypre nous offre une occasion qu’il faut saisir, et cela vaut pour toutes les parties en présence. Il ne faut pas oublier que les Chypriotes turcs ont accepté le plan des Nations unies pour la réunification en avril 2004. C’est le Sud qui l’a rejeté. Souvenons-nous aussi de la promesse faite en mai 2004 par l’Union européenne quant à la cessation de l’isolement du Nord de l’île, une promesse qui n’a jamais été tenue. L’UE a une responsabilité morale ici. Si nous continuons de traiter les intérêts turcs de la sorte, je crains que nous ne risquions de perdre un allié essentiel dans une région stratégique très importante et d’encourager toutes les tendances néfastes en Turquie même. Bien entendu, nous sommes nombreux à être préoccupés par les problèmes d’immigration vis-à-vis de nos nations. C’est un aspect de nos négociations avec la Turquie que nous devrons aborder d’une façon particulière et robuste. Si j’avais le temps, j’évoquerais aussi la Croatie et d’autres pays du sud-est de l’Europe, qui doivent de toute urgence s’attaquer à la corruption, à la criminalité organisée et à l’abus de certains droits de propriété privée avant l’adhésion, dans le cas de la Croatie, ou avant que leur candidature ne soit acceptée avec confiance."@fr8
"). – Elnök asszony! Mindössze annyit kérek, hogy legyünk őszintébbek, amikor Törökországgal foglalkozunk, és hogy pontosan és tisztességesen tolmácsoljuk az eseményeket, kiváltképp Ciprussal kapcsolatban, ahol a közelmúlt történelmének elferdített változata lett sajnos az elfogadott vélekedés. Az áprilisban tartott észak-ciprusi elnökválasztásig tartó időszakban erre reális lehetőség nyílik, amelyet meg kell ragadni, és ez minden oldalra vonatkozik. Sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a török ciprióták 2004-ben jóváhagyták az ENSZ újraegyesítési tervét. A Dél azonban elutasította. Nem szabad megfeledkeznünk az Európai Unió 2004 májusában tett ígéretéről sem, miszerint véget vet Észak-Ciprus elszigeteltségnek, ezt az ígéretet azonban sohasem teljesítette. Az EU-nak erkölcsi kötelessége van ezen a területen. Attól félek, hogy ha továbbra is így kezeljük a török érdekeket, akkor fennáll annak a veszélye, hogy elveszítünk egy kulcsfontosságú szövetségest egy kiemelt jelentőségű stratégiai területen, Törökországon belül pedig a helytelen irányzatokat bátorítjuk. Természetesen sokan közülünk komolyan aggódunk a nemzeteinkkel összefüggő migrációs problémák miatt. Ez a Törökországgal folytatott tárgyalásainknak egy olyan területe, amellyel különleges és erőteljes módon kell foglalkozni. Ha lenne még időm, akkor utalnék Horvátországra és más délkelet-európai országokra is, amelyeknek sürgősen foglalkozniuk kell a korrupcióval, a szervezett bűnözéssel és – Horvátország esetében – bizonyos magántulajdonhoz való jogokkal kapcsolatos, csatlakozást megelőző visszaélésekkel, hogy a tagjelöltséggel bizalommal lehessen előrehaladni."@hu11
"Signora Presidente, chiedo soltanto più onestà nei nostri rapporti con la Turchia e un’interpretazione corretta e limpida degli eventi, soprattutto in relazione a Cipro, laddove una versione distorta della storia recente è diventata purtroppo opinione comune. C’è una vera opportunità da cogliere da adesso fino alle elezioni presidenziali a Cipro Nord in aprile, e riguarda tutte le parti in causa. Dovremmo sempre ricordare che i ciprioti turchi hanno dato il loro consenso al programma ONU per la riunificazione nell’aprile del 2004. Il programma è stato però respinto da Cipro Sud. Dobbiamo altresì ricordare la promessa di porre fine all’isolamento di Cipro Nord, formulata dall’Unione europea nel maggio del 2004, una promessa mai mantenuta. L’UE ha un dovere morale qui. Temo che, se continuiamo a considerare gli interessi turchi in questo modo, rischiamo di perdere un alleato fondamentale in un’area strategica di capitale importanza e di incoraggiare tutte le tendenze sbagliate della stessa Turchia Molti di noi sono ovviamente alquanto preoccupati per il problema dell’emigrazione verso le nostre nazioni. Questo è un aspetto dei nostri negoziati con la Turchia che dobbiamo trattare in modo specifico e vigoroso. Se avessi tempo, farei anche un riferimento alla Croazia e ad altri paesi dell’Europa sudorientale che hanno la necessità urgente di far fronte alla corruzione, al crimine organizzato e all’abuso di certi diritti alla proprietà privata prima che l’adesione, nel caso della Croazia, o la candidatura possano avanzare con fiducia."@it12
"Gerb. pirmininke, viskas, ko norėčiau paprašyti, tai būti sąžiningesniems derybose su Turkija ir teisingai bei nešališkai aiškinti įvykius, ypač susijusius su Kipru, kurio iškraipyta nesenos istorijos versija, deja, tampa pripažintu faktu. Nuo šio momento iki prezidento rinkimų, vyksiančių balandžio mėn. Šiaurės Kipre, bus reali galimybė, kuria reikėtų pasinaudoti, tačiau tai yra abiejų šalių reikalas. Turėtume niekada nepamiršti, kad 2004 m. balandžio mėn. Kipro turkai pritarė JT šalies susivienijimo planui. Jį atmetė pietinė dalis. Be to, turėtume nepamiršti 2004 m. gegužės mėn. Europos Sąjungos duoto pažado nutraukti Šiaurės Kipro izoliaciją – pažado, kuris niekada nebuvo įgyvendintas. Šiuo atveju ES turi moralinę pareigą. Bijau, kad jeigu taip toliau žiūrėsime į Turkijos interesus, rizikuosime prarasti svarbų sąjungininką strateginiame didžiulės svarbos regione ir paskatinsime visas netinkamas tendencijas pačioje Turkijoje. Žinoma, daugelis iš mūsų yra labai susirūpinę dėl migracijos problemų, susijusių su mūsų tautomis. Tai yra mūsų derybų su Turkija aspektas, dėl kurio turės būti sprendžiama konkrečiai ir ryžtingai. Jeigu turėčiau laiko, paminėčiau Kroatiją ir kitas Pietryčių Europos šalis, kurioms prieš stojant, arba būtinai reikia imtis korupcijos, organizuoto nusikalstamumo ir piktnaudžiavimo tam tikromis privačios nuosavybės teisėmis problemų (Kroatijos atveju), arba kandidatūra gali būti toliau priimama su pasitikėjimu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, viss ko es vēlos lūgt, ir godīgums mūsu attiecībās ar Turciju un korekta un godīga notikumu interpretācija, jo īpaši saistībā ar Kipru, kur izkropļota nesenās vēstures versija diemžēl ir kļuvusi par apstiprinātu patiesību. Ir pilnīgi reāla iespēja starp šodienu un prezidenta vēlēšanām Ziemeļkiprā aprīlī, kas ir jāizmanto, un tas ir nozīmīgi visām pusēm. Mums vienmēr ir jāatceras, ka 2004. gada aprīlī Kipras turki piekrita ANO atkalapvienošanās plānam. Dienvidi to noraidīja. Tāpat mums jāatceras 2004. gada maija Eiropas Savienības solījums izbeigt Ziemeļkipras izolāciju, kas tā arī nav izpildīts. ES šajā saistībā ir morāls pienākums. Es baidos, ka šādi izturoties pret Turcijas interesēm, mēs riskējam zaudēt galveno sabiedroto šajā ļoti svarīgajā stratēģiskajā reģionā un veicināt visas nelabvēlīgās tendences pašā Turcijā. Protams, daudzi no mums ir ļoti nobažījušies par migrācijas problēmu saistībā ar mūsu valstīm. Šim aspektam mūsu sarunās ar Turciju nepieciešams īpašs un nopietns risinājums. Ja man būtu laiks, es gribētu norādīt uz Horvātiju un citām valstīm Dienvidaustrumu Eiropā, kurām, Horvātijas gadījumā, pirms pievienošanās steidzami ir jārisina korupcija, organizētā noziedzība un noteiktu privātu īpašumtiesību pārkāpšana, lai kandidatūra ar pārliecību varētu nodot tālāk."@lv13
"Madam President, all I would ask for is more honesty in our dealings with Turkey and a correct and fair interpretation of events, particularly in relation to Cyprus where a distorted version of recent history has unfortunately become the accepted wisdom. There is a real opportunity between now and the presidential elections in Northern Cyprus in April which should be seized, and this is a matter for all sides. We should always remember that the Turkish Cypriots agreed the UN plan for reunification in April 2004. It was rejected by the South. We should also remember the May 2004 promise of the European Union to end the isolation of Northern Cyprus, a promise which was never fulfilled. The EU has a moral duty here. I fear that if we go on treating Turkish interests in this way, we risk losing a key ally in a strategic area of great importance and encouraging all the wrong tendencies in Turkey itself. Of course many of us are deeply concerned about migration problems in relation to our nations. This is an aspect of our negotiations with Turkey that will have to be dealt with in a particular and robust way. If I had time I would also make reference to Croatia and other countries in south-eastern Europe which urgently need to address corruption, organised crime and abuse of certain private property rights before accession, in the case of Croatia, or candidacy can be taken forward with confidence."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, alles wat ik vraag is meer eerlijkheid in onze omgang met Turkije en een correcte en redelijke interpretatie van de gebeurtenissen, in het bijzonder met betrekking tot Cyprus, waar een verwrongen versie van de recente geschiedenis helaas algemeen aanvaarde wijsheid is geworden. Er bestaat tussen nu en de presidentsverkiezingen in april in Noord-Cyprus een reële mogelijkheid. Die moet worden aangegrepen, en dat is een zaak voor alle partijen. We mogen nooit vergeten dat de Turks-Cyprioten in april 2004 hebben ingestemd met het herenigingsplan van de VN, dat werd verworpen door het zuiden. We mogen ook de belofte van de Europese Unie uit mei 2004 niet vergeten, dat zij een eind zou maken aan de isolatie van Noord-Cyprus – een belofte die nooit is nagekomen. Hier heeft de EU een morele plicht. Ik ben bang dat als we op deze manier met de Turkse belangen blijven omgaan, we het risico lopen een belangrijke bondgenoot te verliezen in een strategisch gebied van groot belang en alle verkeerde tendensen in Turkije zelf aanmoedigen. Natuurlijk zijn velen van ons diep bezorgd over migratieproblemen in onze landen. Dit is een aspect van onze onderhandelingen met Turkije dat op een speciale en robuuste manier moet worden opgelost. Als ik meer tijd had, zou ik ook verwijzen naar Kroatië en andere landen in Zuidoost-Europa die hoognodig iets moeten doen aan corruptie, georganiseerde misdaad en aan misbruik van bepaalde particuliere eigendomsrechten, voordat met vertrouwen kan worden verder gewerkt aan hun toetreding, in het geval van Kroatië, of kandidatuur."@nl3
"Pani przewodnicząca! Wszystko, o co proszę, to o więcej uczciwości w naszych stosunkach z Turcją oraz o właściwą i uczciwą interpretację wydarzeń, zwłaszcza w odniesieniu do Cypru, gdzie zniekształcona wizja niedawnej historii stała się niestety obowiązująca. Do czasu kwietniowych wyborów prezydenckich w Północnym Cyprze naprawdę istnieją prawdziwe możliwości, które należy wykorzystać i dotyczy to wszystkich stron. Powinniśmy zawsze pamiętać, że Turcy cypryjscy zgodzili się na oenzetowski plan zjednoczenia w kwietniu 2004 roku. Został on odrzucony przez Południe. Powinniśmy również pamiętać, że w maju 2004 roku padła obietnica Unii Europejskiej o zakończeniu izolacji Cypru Północnego, obietnica, która nigdy nie została spełniona. UE ma tu moralny obowiązek. Obawiam się, że jeśli nadal będziemy tak traktować tureckie interesy, to ryzykujemy utratę kluczowego sojusznika w obszarze strategicznym o ogromnym znaczeniu, wspierając tym samym wszystkie negatywne tendencje w samej Turcji. Oczywiście wielu z nas jest głęboko zaniepokojonych problemami migracji w związku z naszymi narodami. Jest to aspekt naszych negocjacji z Turcją, który należy potraktować w szczególny i zdecydowany sposób. Gdybym miał czas, odniósłbym się również do Chorwacji i innych krajów Europy Południowo-Wschodniej, które przed przystąpieniem muszą pilnie uporać się z korupcją, zorganizowaną przestępczością oraz, w przypadku Chorwacji, z nadużyciami niektórych praw własności prywatnej, aby ich kandydatura mogła otrzymać poparcie pełne zaufania."@pl16
"Senhora Presidente, tudo o que peço é mais honestidade na forma como nos relacionamos com a Turquia e uma interpretação correcta e justa dos acontecimentos, particularmente, o que se refere a Chipre, relativamente ao qual uma versão distorcida da história recente se tornou comummente aceite. Há agora uma verdadeira oportunidade, no tempo que medeia até às eleições presidenciais no Norte de Chipre, em Abril, que deve ser aproveitada, e por ambas as partes. É preciso que nunca esqueçamos que os cipriotas turcos concordaram com o plano de reunificação da ONU, em Abril de 2004. Este foi rejeitado no Sul. Temos igualmente de ter presente o compromisso, assumido em Maio de 2004, pela UE de pôr fim ao isolamento do Norte de Chipre, uma promessa que nunca foi cumprida. A UE tem a este respeito um dever moral. Receio que, se continuarmos a tratar os interesses da Turquia desta forma, nos arrisquemos a perder um aliado crucial numa zona estratégica de enorme importância e a incentivar as tendências negativas que surjam na própria Turquia. Evidentemente, somos muitos os que estão profundamente preocupados com os problemas da migração no que respeita às nossas nações. Este é um dos aspectos das negociações com a Turquia que terá de ser abordado de forma específica e firme. Se tivesse tempo, faria também uma referência à Croácia e a outros países do Sudeste da Europa, que precisam urgentemente de abordar os problemas da corrupção, da criminalidade organizada e do abuso de determinados direitos de propriedade privada antes da adesão. No caso da Croácia, ou da sua candidatura, esta pode avançar com confiança."@pt17
"Doamnă preşedintă, tot ceea ce aş solicita este o mai mare onestitate în interacţiunile noastre cu Turcia şi o interpretare corectă şi justă a faptelor, mai ales în legătură cu Ciprul, unde o versiune distorsionată a istoriei recente a devenit, din păcate, versiunea acceptată. Există o oportunitate reală între momentul prezent şi alegerile prezidenţiale din nordul Ciprului din aprilie, care ar trebui exploatată, iar aceasta este o chestiune care priveşte toate taberele. Ar trebui să ne aducem aminte întotdeauna că ciprioţii turci au aprobat planul de reunificare al Organizaţiei Naţiunilor Unite din aprilie 2004. Acesta a fost respins de sud. De asemenea, ar trebui să ne amintim promisiunea Uniunii Europene, din mai 2004, de a pune capăt izolării nordului Ciprului, promisiune care nu a fost îndeplinită niciodată. Aici, UE are o datorie morală. Mă tem că dacă tratăm în continuare în acest mod interesele turce, riscăm să pierdem un aliat-cheie într-o zonă strategică de mare importanţă şi încurajăm tendinţele greşite ale Turciei. Desigur, mulţi dintre noi sunt profund îngrijoraţi de problemele privind migraţia. Acesta este un aspect al negocierilor noastre cu Turcia care va trebui tratat într-un mod special şi ferm. Dacă aş avea timp, m-aş referi şi la Croaţia şi la alte ţări din sud-estul Europei care trebuie să abordeze urgent corupţia, crima organizată şi abuzul anumitor drepturi de proprietate privată înainte de aderare, în cazul Croaţiei, sau candidatura îşi poate urma cursul cu încredere."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rád by som iba požiadal o väčšiu úprimnosť v našom prístupe k Turecku a správny a spravodlivý výklad udalostí, predovšetkým v súvislosti s Cyprom, kde prekrútená verzia súčasnej histórie sa nanešťastie stala všeobecne platným postojom. Do prezidentských volieb v Severnom Cypre v apríli sa nám ponúka skutočná príležitosť, ktorú by sme mali využiť. Týka sa to všetkých strán. Mali by sme mať stále na pamäti, že tureckí Cyperčania súhlasili s plánom OSN na opätovné zjednotenie v apríli 2004. Ten bol v južnej časti zamietnutý. Nemali by sme tiež zabúdať na sľub Európskej únie z mája 2004 o ukončení izolácie Severného Cypru. Ide o sľub, ktorý sme nikdy nesplnili. EÚ má v tejto súvislosti morálnu povinnosť. Obávam sa, že ak budeme naďalej pristupovať k tureckým záujmom týmto spôsobom, riskujeme, že stratíme kľúčového spojenca vo veľmi dôležitej strategickej oblasti a podporíme všetky nesprávne tendencie v samotnom Turecku. Mnohí z nás sa, samozrejme, veľmi obávajú o problémy s prisťahovalectvom v súvislosti s našimi národmi. Ide o aspekt našich rokovaní s Tureckom, ktorým sa budeme musieť osobitne intenzívne zaoberať. Keby som mal čas, venoval by som sa aj Chorvátsku a ostatným krajinám v juhovýchodnej Európe, ktoré sa pred pristúpením musia naliehavo zaoberať otázkami korupcie, organizovaného zločinu a zneužívania niektorých práv súkromného vlastníctva v prípade Chorvátska, aby sme v prístupovom procese mohli sebavedome pokračovať."@sk19
". – Gospa predsednica, vse, kar prosim, je več iskrenosti v naših odnosih s Turčijo ter točno in pošteno tolmačenje dogodkov, predvsem v zvezi s Ciprom, kjer je izkrivljena različica novejše zgodovine na žalost postala sprejeto prepričanje. Od danes pa do predsedniških volitev na severnem Cipru, ki bodo potekale aprila, obstaja prava priložnost, ki jo je treba pograbiti, in to velja za vse strani. Nikakor ne smemo pozabiti, da so se turški Ciprčani aprila 2004 strinjali z načrtom ZN o ponovni združitvi. To je zavrnil jug. Prav tako ne smemo pozabiti, da je Evropska unija maja 2004 obljubila, da bo prekinila izolacijo severnega Cipra, te obljube pa ni nikoli izpolnila. EU ima tukaj moralno dolžnost. Če bomo turške interese obravnavali na tak način, potem se bojim, da tvegamo, da bomo s tem izgubili ključno zaveznico na zelo pomembnem strateškem območju in tako spodbudili sama napačna nagnjenja v Turčiji. Seveda smo mnogi globoko zaskrbljeni glede problemov preseljevanja, povezanih z našimi narodi. To je vidik naših pogajanj s Turčijo, ki ga bomo morali še posebej in skrbno preučiti. Če bi imel čas, bi spregovoril tudi o Hrvaški in drugih državah jugovzhodne Evrope, ki morajo pred pristopom nujno rešiti problem korupcije, organiziranega kriminala in zlorabe nekaterih pravic zasebne lastnine v primeru Hrvaške, da bi lahko samozavestno kandidirale naprej."@sl20
"Fru talman! Allt jag ber om är mer uppriktighet i våra förehavanden med Turkiet och en korrekt och rättvis tolkning av händelser, särskilt i samband med Cypern där en förvrängd version av den senaste historien tyvärr har blivit accepterad sanning. Det finns en verklig möjlighet från och med nu fram till presidentvalet i den norra delen av Cypern i april. Den möjligheten bör gripas och detta är en uppgift för alla sidor. Vi får aldrig glömma att turkcyprioterna samtyckte till FN-planen om återförening i april 2004. Den avvisades av den södra delen. Vi bör också komma ihåg EU:s löfte i maj 2004 om att avbryta isoleringen av norra Cypern, ett löfte som aldrig infriades. EU har en moralisk skyldighet här. Jag är rädd att om vi fortsätter att behandla de turkiska intressena på detta sätt riskerar vi att förlora en viktig allierad i ett strategiskt område av stor betydelse och uppmuntra alla felaktiga tendenser i Turkiet självt. Naturligtvis är många av oss djupt oroade över migreringsproblemet när det gäller våra egna nationer. Detta är en aspekt av våra förhandlingar med Turkiet som måste behandlas på ett uttryckligt och bestämt sätt. Om jag hade tid skulle jag också hänvisa till Kroatien och andra länder i sydöstra Europa som omedelbart behöver ta itu med korruption, organiserad brottslighet, och kränkningar av vissa privata äganderätter före anslutningen när det gäller Kroatien. Annars kan kandidaturen inte tryggt fortsätta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Geoffrey Van Orden (ECR"11
"Geoffrey Van Orden (ECR )."18,5,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph