Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-291"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-291"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Srbija je v zadnjih mesecih napredovala in z izpolnitvijo sprejetih obveznosti z načrta za ukinitev viz pokazala sebi in Evropi, da zmore še veliko več in bolje, kot je pokazala doslej. Za uspeh si zasluži vse priznanje. Srbija ima skrite potenciale, ki jih mora aktivirati na svoji poti k Evropski uniji, v korist Srbije, njenih sosed, celotne regije in Evropske unije. Glede na svojo velikost in strateški položaj bi lahko bila motor približevanja regije in čas je, da se tega zave in za širitev naredi več, kot je storila doslej. Uradni Beograd se mora sistematično posvetiti nujnim političnim ter ekonomskim reformam in sodelovanju z vsemi sosedi. Ni dovolj polno sodelovati s Haagom, sodelovanje je potrebno tudi uspešno dokončati. Nujno je dvigniti nivo politične kulture, saj bi bil lahko z dosedanjo prakso pristopni proces otežen. Potrebna je transparentnost in aktivno iskanje čim širšega konsenza v javnosti ter preseganje delitve na koalicijo in opozicijo v ključnih vprašanjih Evropske unije. Svoboda in neodvisnost medijev in konec medijskega manipuliranja pa sta nujen predpogoj, če želi država napredovati hitreje."@sl20
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Srbsko v posledních několika měsících dosáhlo pokroku a splněním kritérií pro vízovou liberalizaci ukázalo samo sobě i Evropě, že je schopno dosáhnout více a fungovat lépe než tomu bylo doposud. Za tento úspěch zasluhuje uznání. Srbsko má skrytý potenciál, který si na své cestě k členství v EU musí uvědomit, a musí to udělat ve vlastním zájmu i v zájmu svých sousedů, celého regionu a Evropské unie. Vzhledem ke své velikosti a strategické poloze be se mohlo stát hnací silou, která tento region těsněji stmelí dohromady. Je načase, aby si tuto úlohu uvědomilo a aby pro rozšíření udělalo víc, než dělalo doposud. Bělehradské vedení se musí systematicky zabývat naléhavými politickými a hospodářskými reformami a spoluprací se všemi svými sousedy. Plná spolupráce s Haagským tribunálem nestačí, protože musí být dovedena do zdárného konce. Srbsko musí zlepšit svou politickou kulturu, protože jeho dosavadní výsledky v této oblasti by mohly proces přistoupení zbrzdit. Potřebuje transparentnost a musí aktivně budovat co nejširší veřejný konsensus a překonat rozdělení mezi vládnoucí koalicí a opozicí ve vztahu ke klíčovým otázkám EU. Avšak dvěma důležitými předběžnými podmínkami pro rychlejší postup jsou svoboda a nezávislost médií a zastavení manipulace s médii."@cs1
"Fru formand! Serbien har gjort fremskridt i de seneste par måneder og har med opfyldelsen af kriterierne for visumliberalisering vist både over for sig selv og Europa, at landet er i stand til at opnå og yde mere end hidtil. Serbien fortjener anerkendelse for denne succes. Serbien har et skjult potentiale, der skal realiseres i indsatsen for at opnå EU-medlemskab, og som skal gennemføres i Serbiens egen interesse og nabostaternes, hele regionens og EU's interesse. På grund af landets størrelse og strategiske position kan Serbien være en drivkraft, som bringer regionen tættere sammen. Det er på tide, at Serbien erkender denne rolle, og at landet gør mere for udvidelsen end hidtil. Lederskabet i Beograd skal fokusere systematisk på målrettet politisk og økonomisk reform og samarbejde med alle nabostater. Det er ikke tilstrækkeligt blot at samarbejde fuldt ud med Den Internationale Straffedomstol i Haag, da denne skal afvikles fornuftigt. Serbien skal fremme sin politiske kultur, da den hidtidige præstation på det område kan være en hindring for tiltrædelsesprocessen. Der skal være gennemsigtighed, og der skal opnås så bred en offentlig konsensus som muligt, og splittelsen mellem den regerende koalition og oppositionen skal nedbrydes i forbindelse med vigtige EU-spørgsmål. De to vigtigste forudsætninger for yderligere fremskridt er imidlertid opnåelse af mediefrihed og -uafhængighed og eliminering af mediemanipulation."@da2
"Serbien hat in den letzten Monaten Fortschritte gemacht und durch die Erfüllung der Kriterien für die Visaliberalisierung sowohl sich als auch Europa gezeigt, dass es in der Lage ist, mehr und bessere Leistungen zu erbringen als bisher. Für diesen Erfolg verdient Serbien Anerkennung. Serbien hat verborgenes Potenzial, das es auf seinem Weg zur EU-Mitgliedschaft ausschöpfen muss, und es muss dies in seinem eigenen Interesse als auch im Interesse seiner Nachbarn, der Region als Ganzem und der Europäischen Union tun. Angesichts seiner Größe und strategischen Position könnte es zur treibenden Kraft werden, die die Region näher zusammenbringt. Es ist an der Zeit, dass es sich dieser Rolle bewusst wird, und dass es mehr für die Erweiterung tut als bisher. Die Führung in Belgrad muss sich systematisch der dringend notwendigen politischen und wirtschaftlichen Reform verschreiben und mit all ihren Nachbarn zusammenarbeiten. Die volle Zusammenarbeit mit dem Haager Gerichtshof reicht nicht aus, da sie zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden muss. Serbien muss seine politische Kultur optimieren, da seine bisherigen Leistungen diesbezüglich den Beitrittsprozess behindern könnten. Es braucht Transparenz, und es muss einen so breit gefächerten öffentlichen Konsens wie nur möglich schaffen und so die Kluft in Bezug auf wichtige EU-Angelegenheiten zwischen der regierenden Koalition und der Opposition überwinden. Zwei wichtige Voraussetzungen für einen schnelleren Fortschritt sind jedoch Freiheit und Unabhängigkeit der Medien und ein Ende der Medienmanipulation."@de9
"Η Σερβία έχει σημειώσει πρόοδο κατά τους τελευταίους μήνες και, εκπληρώνοντας τα κριτήρια για την ελευθέρωση της χώρας από το καθεστώς θεωρήσεων, έχει επιδείξει τόσο στην ίδια όσο και στην Ευρώπη ότι είναι σε θέση να επιτύχει περισσότερα και να έχει καλύτερη απόδοση από ό,τι είχε μέχρι σήμερα. Αξίζει να της αναγνωριστεί αυτή η επιτυχία. Η Σερβία διαθέτει κρυφό δυναμικό που πρέπει να υλοποιήσει στην πορεία της για την ένταξη στην ΕΕ και πρέπει να το πράξει αυτό για το συμφέρον της και για το συμφέρον των γειτόνων της, της περιοχής ως σύνολο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου του μεγέθους και της στρατηγικής της θέσης, θα μπορούσε να καταστεί κινητήρια δύναμη για τη συνένωση της περιοχής. Έχει έρθει η ώρα να λάβει επίγνωση του ρόλου αυτού και να κάνει περισσότερα για τη διεύρυνση από ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής. Η ηγεσία στο Βελιγράδι πρέπει να προσηλωθεί συστηματικά στην επείγουσα πολιτική και οικονομική μεταρρύθμιση και συνεργασία με όλες τις γειτονικές περιοχές της χώρας. Η πλήρης συνεργασία με το Δικαστήριο της Χάγης δεν αρκεί, διότι πρέπει να έχει επιτυχή έκβαση. Η Σερβία πρέπει να βελτιώσει την πολιτική της κουλτούρα, διότι το ιστορικό της μέχρι τούδε μπορεί να παρακωλύσει τη διαδικασία ένταξης. Χρειάζεται διαφάνεια και πρέπει να οικοδομήσει ενεργά όσο το δυνατόν ευρύτερη δημόσια συναίνεση και να ξεπεράσει τους διχασμούς μεταξύ του κυβερνώντος συνασπισμού και της αντιπολίτευσης σε βασικά κοινοτικά ζητήματα. Εντούτοις, δύο σημαντικές προϋποθέσεις για την ταχύτερη πρόοδο είναι η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και η παύση της χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης."@el10
"Serbia has made progress over the past few months and, by fulfilling its criteria for visa liberalisation, it has demonstrated to both itself and Europe that it is capable of achieving more and performing better than it has done to date. It deserves recognition for this success. Serbia has hidden potential which it needs to realise on its road to EU membership, and it must do so in its own interest and in the interests of its neighbours, the region as a whole and the European Union. Given its size and strategic position, it could become a driving force that brings the region closer together. It is time that it became aware of that role and that it did more for enlargement than it has done so far. The leadership in Belgrade must devote itself systematically to urgent political and economic reform and cooperation with all its neighbours. Full cooperation with the Hague Tribunal is not enough because it needs to be brought to a successful end. Serbia needs to improve its political culture, because its record hitherto on that score might impede the accession process. It needs transparency and it needs to actively build as broad a public consensus as possible and to overcome divisions between the ruling coalition and the opposition on key EU issues. However, two important preconditions of a more rapid progress are freedom and independence of the media and putting an end to media manipulation."@en4
"Serbia ha realizado progresos a lo largo de los últimos meses y, cumpliendo sus criterios para la liberalización del régimen de visado, ha demostrado tanto a sí misma como a Europa que es capaz de lograr más objetivos y actuar mejor de lo que lo ha hecho hasta la fecha. Merece que se reconozca este éxito. Serbia tiene un potencial oculto que necesita materializar en su camino hacia la adhesión a la UE, y debe hacerlo por su propio bien y el de sus vecinos, la región en su conjunto y la Unión Europea. Dado su tamaño y su posición estratégica, este país podría convertirse en una fuerza motriz que aúne más a la región. Es hora de que Serbia adquiera conciencia de dicho papel y de que haga más por la ampliación de lo que ha hecho hasta la fecha. Los dirigentes de Belgrado deben dedicarse sistemáticamente a la urgente reforma política y económica, y a la cooperación con todos sus vecinos. La cooperación plena con el Tribunal de La Haya no es suficiente porque es necesario orientarla hacia un fin satisfactorio. Serbia necesita mejorar su cultura política, porque su historial hasta la fecha a ese respecto podría impedir el proceso de adhesión. Necesita transparencia y necesita crear activamente un consenso público lo más amplio posible y superar las divisiones entre la coalición gobernante y la oposición en torno a cuestiones fundamentales relativas a la UE. No obstante, dos condiciones previas importantes para lograr un progreso más rápido son la libertad e independencia de los medios de comunicación y el poner fin a la manipulación de éstos."@es21
"Serbia on viimase paari kuu jooksul teinud edusamme ning viisavabaduse kriteeriumide täitmisega tõestanud nii iseendale kui ka Euroopale, et ta suudab saavutada enamat ja tegutseda senisest tõhusamalt. Selle edu eest väärib Serbia tunnustust. Serbial on olemas varjatud potentsiaal, mille ta peab Euroopa Liidu liikmeks saamise teel ära kasutama, ja ta peab seda tegema iseenda, oma naabrite, kogu piirkonna ja Euroopa Liidu huvides. Arvestades Serbia suurust ja strateegilist asukohta, võib temast saada liikumapanev jõud, mis seob piirkonna tihedamalt ühte. On aeg, et Serbia saaks sellest rollist teadlikuks ja pingutaks laienemise nimel senisest rohkem. Belgrad peab järjekindlalt keskenduma kiireloomuliste poliitiliste ja majanduslike reformide elluviimisele ning kõigi oma naabritega koostöö tegemisele. Täielikust koostööst Haagi kriminaalkohtuga üksi ei piisa, sest sel koostööl peab olema ka edukas lõpplahendus. Serbial on vaja parandada oma poliitilist kultuuri, sest senine asjade seis selles valdkonnas võib ühinemisele takistuseks saada. Serbial on vaja läbipaistvust ning ta peab aktiivselt kujundama võimalikult laialdast üksmeelt ning saama üle valitsuskoalitsiooni ja opositsiooni vahel valitsevatest vastuoludest peamistes Euroopa Liitu puudutavates küsimustes. Kuid kiirema edasimineku kaks olulist eeldust on ajakirjandusvabadus ja ajakirjanduse sõltumatus ning meediaga manipuleerimise lõpetamine."@et5
"Serbia on edistynyt viime kuukausina, ja täyttämällä viisumivapauden kriteerit se on osoittanut sekä itselleen että Euroopalle, että se kykenee saavuttamaan enemmän ja suoriutumaan paremmin kuin tähän asti. Se ansaitsee tunnustuksen tästä menestyksestä. Serbialla on piilevää potentiaalia, joka sen on hyödynnettävä matkallaan kohti EU:n jäsenyyttä, ja sen on tehtävä tämä sen omien, sen naapureiden, koko alueen ja Euroopan unionin etujen vuoksi. Kokonsa ja strategisen sijaintinsa ansiosta siitä voisi tulla eteenpäin ajava voima, joka lähentää koko aluetta. Sen on aika tiedostaa tämä rooli ja tehdä tähänastista enemmän laajentumisen hyväksi. Belgradin johdon on omistauduttava järjestelmällisesti poliittiselle ja taloudelliselle uudistukselle sekä yhteistyölle kaikkien Serbian naapurimaiden kanssa. Täysipainoinen yhteistyö Haagin tuomioistuimen kanssa ei riitä, sillä se on vietävä onnistuneeseen päätökseen. Serbian on parannettava poliittista kulttuuriaan, sillä sen tähänastinen maine tällä saralla saattaa jarruttaa sen liittymisprosessia. Se tarvitsee avoimuutta, ja sen on aktiivisesti luotava mahdollisimman laaja julkinen yksimielisyys sekä ratkaistava hallitsevan koalition ja opposition väliset erimielisyydet keskeisistä EU:ta koskevista kysymyksistä. Kaksi edistyksen vauhdittamisen tärkeää edellytystä ovat kuitenkin viestinten vapaus ja riippumattomuus sekä niiden manipuloinnin lopettaminen."@fi7
"La Serbie a progressé ces derniers mois et, en remplissant les critères en vue de la libéralisation des visas, elle s’est prouvé à elle-même ainsi qu’à l’Europe qu’elle était capable d’atteindre des résultats meilleurs et plus nombreux que par le passé. Elle mérite notre reconnaissance pour cette réussite. La Serbie a un potentiel caché qu’elle doit réaliser sur la voie de l’adhésion à l’UE, et elle doit le faire dans son propre intérêt et dans celui de ses voisins, de la région dans son ensemble et de l’Union européenne. Étant donné sa taille et sa position stratégique, elle pourrait devenir une force motrice contribuant favorablement à la cohésion de toute la région. Il est temps qu’elle prenne conscience de ce rôle et qu’elle consente encore plus d’efforts en vue de l’élargissement qu’elle ne l’a fait jusqu’ici. Les autorités de Belgrade doivent se consacrer systématiquement aux réformes politiques et économiques urgentes et à la coopération avec leurs voisins. Sa pleine coopération avec le Tribunal de La Haye ne suffit pas, parce qu’elle doit être couronnée de succès. La Serbie doit améliorer sa culture politique, parce que, jusqu’ici, son passé sur ce plan pourrait entraver le processus d’adhésion. Elle a besoin de transparence et elle doit dégager un consensus public aussi large que possible. De même, elle doit surmonter les divisions entre la coalition au pouvoir et l’opposition sur les questions européennes essentielles. Toutefois, les deux conditions préalables importantes pour des progrès plus rapides sont la liberté et l’indépendance des médias et la fin de la manipulation des médias."@fr8
"). Szerbia haladást ért el az elmúlt néhány hónapban, és a vízumliberalizációval kapcsolatos kritériumok teljesítésével megmutatta önmagának és az Európai Uniónak, hogy az eddigieknél többet képes elérni és jobban képes teljesíteni. Elismerést érdemel ezért a sikerért. Szerbiának ki kell aknáznia rejtett lehetőségeit az uniós tagság felé vezető úton, és ezt nem csak a saját érdekében, hanem a szomszédjai, a térség egésze és az Európai Unió érdekében is meg kell tennie. Méretére és stratégiai helyzetére tekintettel, egy olyan hajtóerővé válhat, amely szorosabban összefogja a térséget. Ideje, hogy felismerje e szerepét és azt, hogy többet tehet a bővítésért, mint amit idáig tett. A belgrádi vezetésnek szisztematikusan mindent el kell követnie a mielőbbi politikai és gazdasági reformok és a szomszédjaival folytatott együttműködés érdekében. Nem elég a Hágai Törvényszékkel folytatott teljes körű együttműködés, azt sikeresen le is kell zárni. Szerbiának javítania kell politikai kultúráján, mert az eddig elért szint minősítése hátráltathatja a csatlakozási folyamatot. Átláthatóságra van szüksége, és a lehető legszélesebb körű egyetértést kell kialakítania, valamint rendezni kell a jelenlegi kormánykoalíció és ellenzék közötti megosztottságot a kulcsfontosságú uniós kérdéseket illetően. Ugyanakkor, a gyorsabb előrelépés két fontos előfeltételét a média szabadsága és függetlensége, valamint a médiamanipuláció felszámolása jelenti."@hu11
"La Serbia ha compiuto progressi negli ultimi mesi e, nel soddisfare le condizioni circa la liberalizzazione dei visti, ha dimostrato a sé stessa e all’Europa di essere in grado di ottenere di più e di comportarsi meglio di quanto abbia fatto in passato. Questi successi meritano il nostro riconoscimento. La Serbia ha un potenziale nascosto che deve manifestare nel suo cammino verso l’adesione all’UE, e dovrà farlo nel suo interesse come pure nell’interesse dei suoi vicini, dell’area nel suo complesso e dell’Unione europea. Date le sue dimensioni e la sua posizione strategica, potrebbe diventare una forza trainante, capace di rendere la regione più coesa. E’ tempo che prenda coscienza di questo ruolo e si adoperi per l’allargamento più di quanto abbia fatto finora. I leader di Belgrado devono dedicarsi sistematicamente all’urgente riforma politica ed economica e alla cooperazione con tutti i paesi vicini. Non è sufficiente una piena collaborazione con la Corte dell’Aia, perché bisogna giungere a una conclusione positiva. La Serbia deve migliorare la sua cultura politica, perché i suoi precedenti in questo settore potrebbero ostacolare il processo di adesione. Ha bisogno di trasparenza, di costruire attivamente il più ampio consenso politico possibile e di superare le divisioni tra la coalizione di governo e l’opposizione sulle questioni fondamentali correlate all’Unione europea. Tuttavia, due importanti prerequisiti per progredire più rapidamente sono la libertà e l’indipendenza dei media e la cessazione della manipolazione dei media."@it12
"Per pastaruosius keletą mėnesių Serbija padarė pažangą ir, įvykdydama savo kriterijus dėl vizų režimo liberalizavimo, sau ir Europai įrodė, kad pajėgia pasiekti daugiau ir padaryti daugiau nei darė iki šiol. Už šią sėkmę ji nusipelno pripažinimo. Serbija turi nematomą potencialą, kurį turi realizuoti kelyje į ES narystę savo interesais ir kaimynių, viso regiono ir Europos Sąjungos interesais. Žinant jos dydį ir strateginę poziciją, ji galėtų tapti varomąja jėga, kuri suartintų regioną. Būtent šiuo metu ji suprato savo vaidmenį ir dėl plėtros padarė daugiau nei iki šiol. Belgrado vadovybė privalo nuolat rūpintis neatidėliotina politine ir ekonomine reforma ir bendradarbiavimu su visomis savo kaimynėmis. Besąlyginio bendradarbiavimo su Hagos tribunolu nepakanka, nes bendradarbiauti reikia iki sėkmingos pabaigos. Serbijai reikia gerinti savo politinę kultūrą, nes šiuo atžvilgiu iki šiol pasiekti rezultatai gali stabdyti stojimo procesą. Jai reikia skaidrumo, aktyviai formuoti kuo platesnį visuomenės bendrą sutarimą ir įveikti valdančiosios koalicijos ir opozicijos susiskaldymą svarbiausiais ES klausimais. Vis dėlto dvi svarbios išankstinės greitesnės pažangos sąlygos yra žiniasklaidos laisvė bei nepriklausomybė ir liovimasis manipuliuoti žiniasklaida."@lt14
"Serbija pēdējos pāris mēnešos ir progresējusi, un, izpildot savus kritērijus vīzu režīma atvieglošanai, tā ir pierādījusi gan pati sev, gan Eiropai, ka tā spēj panākt vairāk un darboties labāk, nekā to darījusi līdz šim. Tā pelna atzinību par šiem panākumiem. Serbijai ir slēpts potenciāls, kas tai jāizmanto ceļā uz dalību ES, un tas ir jādara gan savās un kaimiņvalstu, gan visa reģiona un Eiropas Savienības interesēs. Ņemot vērā tās lielumu un stratēģisko novietojumu, Serbija varētu kļūt par vadošo spēku, kas satuvinātu šī reģiona valstis. Šajā laikā Serbija apzinājās šo lomu, kā arī to, ka tagad tā dara vairāk attiecībā uz paplašināšanos, nekā ir darījusi līdz šim. Vadībai Belgradā ir sistemātiski jāīsteno steidzamas politiskas un ekonomikas reformas, kā arī sadarbība ar visām kaimiņvalstīm. Pilnīga sadarbība ar Hāgas tribunālu ir nepietiekama, jo tā ir jānoved līdz sekmīgam noslēgumam. Serbijai ir jāuzlabo tās politiskā kultūra, jo tās līdzšinējā pagātne šajā ziņā varētu kavēt pievienošanās procesu. Tai nepieciešama pārredzamība un tai aktīvi jāveido iespējami plašāka sabiedrības vienprātība, kā arī jāpārvar šķelšanās starp vadošo koalīciju un opozīciju būtiskos ES jautājumos. Taču divi būtiski straujāka progresa priekšnosacījumi ir brīvība un plašsaziņas līdzekļu neatkarība, kā arī manipulāciju ar plašsaziņas līdzekļiem pārtraukšana."@lv13
"Srbija je v zadnjih mesecih napredovala in z izpolnitvijo sprejetih obveznosti z načrta za ukinitev viz pokazala sebi in Evropi, da zmore še veliko več in bolje, kot je pokazala doslej. Za uspeh si zasluži vse priznanje. Srbija ima skrite potenciale, ki jih mora aktivirati na svoji poti k Evropski uniji, v korist Srbije, njenih sosed, celotne regije in Evropske unije. Glede na svojo velikost in strateški položaj bi lahko bila motor približevanja regije in čas je, da se tega zave in za širitev naredi več, kot je storila doslej. Uradni Beograd se mora sistematično posvetiti nujnim političnim ter ekonomskim reformam in sodelovanju z vsemi sosedi. Ni dovolj polno sodelovati s Haagom, sodelovanje je potrebno tudi uspešno dokončati. Nujno je dvigniti nivo politične kulture, saj bi bil lahko z dosedanjo prakso pristopni proces otežen. Potrebna je transparentnost in aktivno iskanje čim širšega konsenza v javnosti ter preseganje delitve na koalicijo in opozicijo v ključnih vprašanjih Evropske unije. Svoboda in neodvisnost medijev in konec medijskega manipuliranja pa sta nujen predpogoj, če želi država napredovati hitreje."@mt15
"Servië heeft de voorbije maanden vooruitgang geboekt en door de criteria voor de visumliberalisering te vervullen heeft het land zowel zichzelf als Europa bewezen dat het nog veel meer en beter kan dan het tot nu toe heeft gedaan. Voor dit succes verdient het erkenning. Servië heeft een verborgen potentieel dat het op zijn weg naar de Europese Unie moet activeren, in zijn eigen belang, in het belang van zijn buurlanden, van de hele regio en van de Europese Unie. Met het oog op zijn omvang en strategische ligging zou het land de drijvende kracht kunnen zijn die de regio dichter bij elkaar brengt. Het wordt tijd dat Servië zich daar nu van bewust wordt en dat het voor de uitbreiding meer doet, dan tot nog toe het geval was. De autoriteiten in Belgrado moeten zichzelf systematisch tot dringende politieke en economische hervormingen en tot samenwerking met alle buurlanden dwingen. Volledige samenwerking met het tribunaal in Den Haag volstaat niet, die samenwerking moet ook tot een succesvol einde leiden. Servië moet het niveau van zijn politieke cultuur dringend verhogen, want op de huidige manier kan het toetredingsproces worden vertraagd. Er is behoefte aan transparantie, Servië moet actief op zoek naar een zo breed mogelijke publieke consensus en het land moet de verdeeldheid tussen de coalitie en de oppositie over fundamentele kwesties aangaande de Europese Unie overbruggen. Er zijn echter twee belangrijke vereisten voor een snellere vooruitgang: vrije en onafhankelijke media en de beëindiging van de manipulatie van de media."@nl3
"Serbia zrobiła postępy w ciągu ostatnich kilku miesięcy i spełniając kryteria potrzebne do liberalizacji reżimu wizowego dowiodła zarówno sobie, jak i Europie, że jest w stanie osiągnąć więcej i mieć lepsze wyniki niż do tej pory. Ten sukces zasługuje na uznanie. Serbia ma ukryty potencjał, który należy wykorzystać na drodze do członkostwa w UE i musi ona to zrobić w swoim własnym interesie oraz w interesie swoich sąsiadów, całego regionu i Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę jej rozmiary i pozycję strategiczną, mogłaby ona stać się siłą napędową, która cementuje region. Nadszedł czas, aby uświadomiła sobie swoją rolę i zrobiła więcej na rzecz rozszerzenia niż robi do tej pory. Przywództwo w Belgradzie musi systematycznie angażować się w pilne reformy polityczne i gospodarcze oraz współpracę ze wszystkimi swoimi sąsiadami. Pełna współpraca z Trybunałem w Hadze nie wystarczy, ponieważ musi ona się pomyślnie zakończyć. Serbia potrzebuje podnieść swoją kulturę polityczną, ponieważ jej dotychczasowe wyniki w tym obszarze mogą zahamować proces akcesji. Potrzebuje ona przejrzystości oraz aktywnego budowania jak najszerszego konsensusu publicznego i przezwyciężenia podziałów między koalicją rządzącą a opozycją w kluczowych kwestiach dotyczących UE. Dwa ważne warunki wstępne szybszego rozwoju to jednak wolność i niezależność mediów oraz zaprzestanie manipulowania mediami."@pl16
"A Sérvia registou progressos nos últimos meses e, ao preencher os critérios para a liberalização dos vistos, demonstrou tanto a si própria como à Europa que é capaz de alcançar mais e de ter um melhor desempenho do que aquele que tem mostrado até à data. O seu êxito merece ser reconhecido. A Sérvia tem um potencial oculto que necessita concretizar na via da adesão à UE, e deve fazê-lo em seu próprio benefício e no interesse dos seus vizinhos, de toda a região e da União Europeia. Tendo em conta a sua dimensão e a sua posição estratégica, poderia converter-se num motor que aproximasse mais a região. É chegada a hora de tomar consciência desse papel e do que pode fazer em prol do alargamento. O governo de Belgrado deve dedicar-se sistematicamente a uma reforma política e económica urgente e à cooperação com todos os países vizinhos. Uma plena cooperação com o Tribunal de Haia não é suficiente porque é preciso assegurar o seu êxito. A Sérvia precisa de melhorar a sua cultura política, porque os seus resultados até à data neste domínio podem comprometer o processo de adesão. Necessita de transparência e necessita de construir activamente um consenso público o mais alargado possível e ultrapassar divisões entre a coligação no poder e a oposição em relação a questões comunitárias fundamentais. Todavia, duas pré-condições importantes para um progresso mais rápido são a liberdade e a independência dos meios de comunicação social, bem como pôr termo à manipulação destes."@pt17
"Serbia a făcut progrese de-a lungul ultimelor câteva luni şi, prin îndeplinirea criteriilor sale privind liberalizarea vizelor, a demonstrat atât sieşi, cât şi Europei, că este capabilă să realizeze mai mult şi să acţioneze mai bine decât a făcut-o până în prezent. Merită să îi fie recunoscut acest succes. Serbia are un potenţial ascuns pe care trebuie să-l realizeze pe drumul său către statutul de membru al UE şi trebuie să facă acest lucru în interes propriu şi în interesul vecinilor săi, al regiunii ca întreg şi al Uniunii Europene. Dată fiind dimensiunea şi poziţia sa strategică, ar putea fi forţa propulsoare care consolidează regiunea. Este timpul să conştientizeze acest rol şi să facă mai mult pentru extindere decât a făcut până acum. Conducerea din Belgrad trebuie să se dedice în mod sistematic reformei politice şi economice urgente şi cooperării cu toţi vecinii săi. Cooperarea deplină cu Tribunalul de la Haga nu este suficientă, deoarece trebuie dusă până la capăt cu succes. Serbia trebuie să îşi amelioreze cultura politică, deoarece istoria sa de până acum în acest domeniu poate sta în calea procesului de aderare. Are nevoie de transparenţă, trebuie să construiască activ un consens public cât mai larg şi trebuie să depăşească dezacordurile dintre coaliţia aflată la putere şi opoziţie în ceea ce priveşte aspecte-cheie legate de UE. Cu toate acestea, două dintre condiţiile preliminare ale unui progres mai rapid sunt libertatea şi independenţa mass-media şi eliminarea manipulării mass-media."@ro18
"Srbsko dosiahlo v niekoľkých posledných mesiacoch pokrok a splnením kritérií na liberalizáciu vízového režimu dokázalo sebe aj Európe, že je schopné dosiahnuť viac a fungovať lepšie než doteraz. Za tento úspech si zaslúži uznanie. Srbsko má skrytý potenciál, ktorý si na svojej ceste k členstvu v EÚ musí uvedomiť a musí tak urobiť vo svojom vlastnom záujme a v záujme susedných krajín, regiónu ako celku a Európskej únie. Vzhľadom na svoju veľkosť a strategickú polohu by sa mohlo stať hnacou silou, ktorá zblíži krajiny regiónu. Nastal čas uvedomiť si túto úlohu a vykonať pre rozširovanie viac než doteraz. Vedenie v Belehrade sa musí systematicky venovať naliehavej politickej a hospodárskej reforme a spolupráci so všetkými susednými krajinami. Úplná spolupráca s Haagskym tribunálom nestačí, pretože je nevyhnutné ju úspešne ukončiť. Srbsko musí zlepšiť svoju politickú kultúru, pretože jej stav v tejto súvislosti by mohol zabrzdiť prístupový proces. Musí dosiahnuť transparentnosť, aktívne vytvárať čo najširší verejný konsenzus a odstrániť protichodné postoje vládnucej koalície a opozície v zásadných otázkach súvisiacich s EÚ. Dva dôležité predpoklady rýchlejšieho pokroku však spočívajú v slobode a nezávislosti médií a ukončení ich manipulácie."@sk19
"Serbien har gjort framsteg under de senaste månaderna och genom att uppfylla sina kriterier för viseringsliberalisering har det visat både sig självt och EU att landet klarar att uppnå mer och prestera bättre än vad man hittills har gjort. Det förtjänar erkännande för dessa framsteg. Serbien har en dold potential som landet behöver förverkliga på sin väg mot EU-medlemskap och landet måste göra det i sitt eget intresse och i sina grannars intresse, för regionen i dess helhet och för EU. Med hänsyn till dess storlek och strategiska läge kan det bli en drivande kraft som för regionen närmare samman. Det är dags att landet blir medvetet om den rollen och att det gjorde mer för utvidgningen än det gjort tidigare. Ledarskapet i Belgrad måste systematiskt ägna sig åt politisk och ekonomisk reform och samarbeta med alla sina grannar. Fullt samarbete med Haagdomstolen är inte tillräckligt eftersom det måste leda till ett framgångsrikt slut. Serbien måste förbättra sin politiska kultur eftersom dess prestationer hittills i det avseendet kan förhindra anslutningsprocessen. Landet behöver öppenhet och behöver aktivt bygga på ett brett samförstånd i samhället så snart som möjligt och ta sig förbi splittringen mellan den regerande koalitionen och oppositionen om viktiga EU-frågor. Två viktiga förutsättningar för snabbare framsteg är dock fria och oberoende medier och ett slut på manipulationen av medierna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph