Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-289"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-289"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Herr Ratspräsident! Herr Kommissar! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Erweiterung um den Westbalkan ist seit Thessaloniki eine beschlossene Sache. Die Aufnahme dieser Länder, wenn sie denn die Bedingungen erfüllt haben, ist auch kein Gnadenakt, wie so manche meinen, sondern es ist eine schlichte Notwendigkeit angesichts ihrer geografischen Lage mitten in der Europäischen Union. Ihre Stabilität bedingt die unsere, wie wir in den 90er Jahren umgekehrt leidvoll erfahren haben. Alle Länder müssen natürlich die Voraussetzungen erfüllen, die die Kopenhagener Kriterien beinhalten, und, da sie verfeindet waren, natürlich auch eine regionale Zusammenarbeit pflegen. Das gilt aber auch für die Länder, die Nachbarländer dieser Beitrittskandidaten sind. Ich erwarte von Slowenien und auch von Griechenland, dass sie den Beitrittskandidaten helfen, diesen Weg schnell und zügig zu gehen. Leider ist das Land Bosnien und Herzegowina in einer ganz ganz schwierigen Situation, und ich glaube nicht, dass ich das in anderthalb Minuten überhaupt abhandeln kann, obgleich ich Berichterstatterin für diese Region bin. Ich spare mir das. Ich wünsche nur, lieber Herr Ratspräsident und lieber Herr Kommissar, dass die Verhandlungen dort unten so geführt werden, dass sie nah bei den Menschen erfolgen und nicht zu sehr von außen diktiert werden. Alle Länder in der Region haben unterschiedlich lange Wege zurückzulegen, und wir müssen ihnen bei der Bewältigung helfen. Lieber Herr Kollege Lambsdorff, das Thema, dass die Beitrittskandidaten mehr Kommissare als die Gründungsmitglieder haben, ist wohl ein ganz erbärmliches Argument. Es ist nämlich kein Argument, es ist ein Totschlagargument. Denn dieses Problem kann man lösen. Aber die Menschen dort unten dürfen nicht ausgeschlossen bleiben, weil Sie das Problem nicht lösen wollen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedkyně, pane úřadující předsedo Rady, komisaři, dámy a pánové, o rozšíření EU tak, aby zahrnovalo západní Balkán, je rozhodnuto již od zasedání Evropské rady v Soluni. Přijetí těchto zemí, jakmile splní podmínky, není, jak se mnozí domnívají, aktem milosti, ale je to holá nutnost vzhledem k jejich geografické poloze ve středu Evropské unie. Naše stabilita je určována jejich stabilitou, jak jsme bohužel zjistili v 90. letech dvacátého století. Všechny tyto země musí samozřejmě splnit požadavky kodaňských kritérií, a protože tyto země byly dříve nepřáteli, musejí se také zapojit do programů regionální spolupráce. To platí i o zemích, které s těmito kandidáty přistoupení sousedí. Očekávám, že Slovinsko a Řecko pomohou kandidátům přistoupení rychle a snadno dosáhnout jejich cíle. Bosna a Hercegovina je bohužel ve velmi obtížné situaci a nedomnívám se, že ji mohu vystihnout během jedné a půl minuly, ačkoli jsem zpravodajkou pro tento region. Nebudu se o to ani pokoušet. Přeji si jen, pane Bildte a pane Rehne, aby tam jednání mohla probíhat co nejblíže k lidem a nepodléhala diktátu zvenčí. Všechny země v tomto regionu musí ujít různou vzdálenost a musíme jim pomoci překonat jejich problémy. Pane Lambsdorffe, myšlenka, že kandidáti na přistoupení budou mít více komisařů než zakládající členové, je naprosto žalostný argument. Ve skutečnosti to není vůbec žádný argument; je to likvidační argument. Tento problém lze vyřešit, ale lidé v těchto zemích by neměli být vyloučeni jen proto, že vy nechcete tento problém řešit."@cs1
"Fru formand, hr. formand for Rådet, hr. kommissær, mine damer og herrer! Beslutningen om at udvide EU til at omfatte Vestbalkan har været truffet siden Thessaloniki Tiltrædelsen af disse lande, når de har opfyldt kravene, er ikke en godgørende handling, men ganske enkelt en nødvendighed på grund af deres geografiske beliggenhed midt i EU. Vores stabilitet afgøres af deres stabilitet, som vi desværre erfarede i 1990'erne. Alle landene skal naturligvis opfylde Københavnskriterierne, og da landene var tidligere fjender, skal de endvidere deltage i de regionale samarbejdsprogrammer. Det gælder også for de lande, der er nabolande til tiltrædelseskandidaterne. Jeg forventer, at Slovenien og Grækenland hjælper tiltrædelseskandidaterne med at opfylde deres målsætninger hurtigt og let. Bosnien-Hercegovina befinder sig i en meget vanskelig situation, og jeg tror ikke, at jeg kan klarlægge situationen på halvandet minut, selv om jeg er ordfører for regionen. Jeg vil ikke en gang forsøge. Med henvisning til hr. Bildt og hr. Rehn ønsker jeg blot, at forhandlingerne dér kan foregå tæt på borgerne og ikke blive dikteret udefra. Alle landene i regionen har forskellige afstande, de skal dække, og vi skal hjælpe dem med at løse deres problemer. Til hr. Lambsdorff vil jeg sige, at argumentet om, at tiltrædelseskandidaterne vil have flere kommissærer end de grundlæggende medlemsstater, er et ret patetisk argument. Det er faktisk slet ikke et argument, det er et knockout-argument. Problemet kan løses, men befolkningen i de pågældende lande skal ikke tilsidesættes, blot fordi De ikke ønsker at løse problemet."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η διεύρυνση της ΕΕ για την ενσωμάτωση των δυτικών Βαλκανίων έχει διευθετηθεί από τη Θεσσαλονίκη. Η αποδοχή των εν λόγω χωρών άπαξ εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις δεν συνιστά πράξη ελέους, όπως ισχυρίζονται πολλοί, αλλά απλή αναγκαιότητα, δεδομένης της γεωγραφικής τους θέσης στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σταθερότητά μας προσδιορίζεται από τη σταθερότητά τους όπως διαπιστώσαμε, δυστυχώς, τη δεκαετία του 1990. Όλες οι χώρες πρέπει, φυσικά, να πληρούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και, καθώς οι εν λόγω χώρες ήταν εχθροί άλλοτε, πρέπει να συμμετέχουν και σε προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας. Αυτό ισχύει, επίσης, για τις χώρες που γειτονεύουν με τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Περιμένω από τη Σλοβενία και την Ελλάδα να βοηθήσουν τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες να εκπληρώσουν τον στόχο τους γρήγορα και εύκολα. Δυστυχώς, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη επικρατεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν πιστεύω ότι μπορώ να καλύψω το ζήτημα σε ενάμιση λεπτό, παρότι είμαι η εισηγήτρια για την εν λόγω περιοχή. Δεν θα το επιχειρήσω καν. Θα ήθελα μόνο, κύριε Bildt και κύριε Rehn, οι διαπραγματεύσεις εκεί να πραγματοποιηθούν κοντά στον λαό και να μην υπαγορευθούν εξωτερικά. Όλες οι χώρες της περιοχής πρέπει να καλύψουν διαφορετικές αποστάσεις και πρέπει να τις βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Κύριε Lambsdorff, η ιδέα ότι οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες θα έχουν περισσότερους Επιτρόπους από τα ιδρυτικά μέλη συνιστά πολύ θλιβερό επιχείρημα. Βασικά δεν είναι καν επιχείρημα· είναι κενό επιχείρημα. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί, αλλά ο λαός των εν λόγω χωρών δεν θα πρέπει να αποκλειστεί επειδή εσείς δεν θέλετε απλώς να επιλυθεί το πρόβλημα."@el10
"Madam President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, ladies and gentlemen, the enlargement of the EU to include the western Balkans has been settled since Thessaloniki. Accepting these countries once they have fulfilled the conditions is not an act of mercy, as many people maintain, but a simple necessity, given their geographical position in the centre of the European Union. Our stability is determined by their stability as we unfortunately found out in the 1990s. All the countries must, of course, meet the requirements of the Copenhagen criteria and, as these countries were formerly enemies, they must also take part in regional cooperation programmes. This also applies to the countries which are the neighbours of these accession candidates. I expect Slovenia and Greece to help the accession candidates to achieve their objective quickly and easily. Unfortunately, Bosnia and Herzegovina is in a very difficult situation and I do not believe that I can cover it in one-and-a-half minutes, although I am the rapporteur for this region. I will not even try. I only wish, Mr Bildt and Mr Rehn, that the negotiations there could take place close to the people and not be dictated from the outside. All the countries in the region have different distances to cover and we must help them to overcome their problems. Mr Lambsdorff, the idea that the accession candidates will have more commissioners than the founding members is a quite pathetic argument. It is actually not an argument at all; it is a knock-out argument. This problem can be resolved, but the people in these countries should not be excluded just because you do not want to resolve the problem."@en4
"Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, la ampliación de la UE para incluir a los Balcanes occidentales ha quedado fijada desde Salónica. Aceptar a estos países una vez que hayan cumplido las condiciones pertinentes no es un acto de misericordia, como mantiene mucha gente, sino una simple necesidad, dada su posición geográfica en el centro de la Unión Europea. Nuestra estabilidad viene determinada por su estabilidad, como por desgracia averiguamos en el decenio de 1990. Todos los países, por supuesto, deben cumplir los requisitos de los criterios de Copenhague y, dado que estos países fueron antiguos enemigos, también deben participar en programas de cooperación regional. Esto también es aplicable a los países que son vecinos de estos candidatos a la adhesión. Espero que Eslovenia y Grecia ayuden a los candidatos a la adhesión a lograr su objetivo con rapidez y facilidad. Desafortunadamente, Bosnia y Herzegovina está en una situación muy difícil y no creo que yo pueda cubrirla en un minuto y medio, aunque sea el ponente para esta región. Ni siquiera lo intentaré. Tan sólo deseo, señor Bildt y señor Rehn, que las negociaciones en ese país puedan desarrollarse de manera cercana a la gente y que no vengan dictadas desde el exterior. Todos los países de la región tienen diferentes distancias que salvar y debemos ayudarlos a superar sus problemas. Señor Lambsdorff, la idea de que los candidatos a la adhesión tendrán más comisarios que los miembros fundadores es un argumento bastante débil. De hecho, no es un argumento en absoluto; es un golpe demoledor. Este problema puede resolverse, pero el pueblo de estos países no debería verse excluido simplemente porque usted no quiera resolver el problema."@es21
"Austatud juhataja, nõukogu eesistuja, volinik, lugupeetud kolleegid! Euroopa Liidu laiendamine Lääne-Balkani riikide kaasamiseks on pärast Thessaloníki tippkohtumist paigas. Nende riikide vastuvõtmine pärast seda, kui nad on tingimused täitnud, ei ole armuand, nagu mõned inimesed väidavad, vaid lihtne vajadus, arvestades nende geograafilist asukohta Euroopa Liidu keskel. Meie stabiilsus sõltub nende stabiilsusest, nagu me 1990ndatel kahetsusväärsel kombel teada saime. Kõik riigid peavad muidugi vastama Kopenhaageni kriteeriumidele ja kuna nad olid varem vaenlased, peavad nad osalema piirkondlikes koostööprogrammides. See kehtib ka nende kandidaatriikide naabrite kohta. Ma eeldan, et Sloveenia ja Kreeka aitavad kandidaatriikidel hõlpsalt ja kiiresti oma eesmärgini jõuda. Kahjuks on Bosnia ja Hertsegoviina väga keerulises olukorras ja ma ei usu, et mul õnnestuks seda pooleteise minutiga kirjeldada, ehkki ma olen selle piirkonna raportöör. Ma ei hakka üritamagi. Lugupeetud nõukogu eesistuja ja austatud volinik, ma väljendan vaid lootust, et läbirääkimised võiksid aset leida inimestele lähedal ja neid ei dikteeritaks väljastpoolt. Kõikidel selle piirkonna riikidel on vaja läbida eri pikkusega tee ja meie peame aitama neil oma probleemidest üle saada. Lugupeetud kolleeg Lambsdorff, see, et kandidaatriikidel saab olema rohkem volinikke kui asutajaliikmetel, on üsna haletsusväärne argument. See ei ole tegelikult üldse mingi argument, vaid tühi populism. Seda probleemi saab lahendada, kuid nende riikide rahva ees ei tohi ust sulgeda lihtsalt sellepärast, et te ei soovi seda probleemi lahendada."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisat neuvoston puheenjohtaja ja komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, Länsi-Balkanin valtiot käsittävä EU:n laajentuminen on ollut selvä asia Thessalonikista asti. Näiden valtioiden hyväksyminen jäseniksi niiden täytettyä ehdot ei ole mikään armolahja, kuten monet väittävät, vaan puhdas välttämättömyys, kun otetaan huomioon niiden maantieteellinen sijainti keskellä Euroopan unionia. Meidän vakautemme riippuu niiden vakaudesta, kuten valitettavasti saimme 1990-luvulla huomata. Kaikkien valtioiden on luonnollisesti täytettävä Kööpenhaminan kriteerit, ja koska nämä valtiot olivat aiemmin vihollisia, niiden on myös osallistuttava alueellisiin yhteistyöohjelmiin. Tämä koskee myös näiden ehdokasvaltioiden naapurivaltioita. Edellytän, että Slovenia ja Kreikka auttavat ehdokasvaltioita saavuttamaan niiden tavoitteen nopeasti ja helposti. Valitettavasti Bosnia ja Hertsegovina on hyvin vaikeassa tilanteessa, enkä usko voivani käsitellä sitä kattavasti puolessatoista minuutissa, vaikka olen tästä alueesta vastaava esittelijä. En aio edes yrittää. Toivon vain, arvoisat neuvoston puheenjohtaja Bildt ja komission jäsen Rehn, että neuvottelut siellä voitaisiin käydä lähellä kansalaisia ja että niitä ei saneltaisi ulkopuolelta. Kaikilla alueen valtioilla on eripituinen matka kuljettavanaan, ja meidän on autettava niitä voittamaan ongelmansa. Jäsen Lambsdorff, ajatus siitä, että ehdokasvaltioilla olisi enemmän komission jäseniä kuin perustajajäsenillä, on varsin säälittävä argumentti. Se ei itse asiassa ole argumentti lainkaan; se on näennäisperustelu, jolla vain halutaan lopettaa keskustelu. Tämä ongelma voidaan ratkaista, mutta näiden valtioiden kansalaisia ei saa jättää ulkopuolelle vain siksi, että te ette halua ratkaista sitä."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, l’élargissement de l’UE aux Balkans occidentaux est prévu depuis Thessalonique. Accepter ces pays lorsqu’ils rempliront les conditions n’est pas seulement un acte de pitié, comme beaucoup l’affirment, mais une simple nécessité, compte tenu de leur position géographique au centre de l’Union européenne. Notre stabilité dépend de leur stabilité, comme nous l’avons malheureusement découvert dans les années 90. Tous les pays doivent bien entendu se conformer aux exigences des critères de Copenhague et, malgré le fait que ces pays étaient naguère ennemis, ils doivent aussi participer à des programmes de coopération régionale. Cela s’applique aussi aux pays qui sont voisins de ces candidats à l’adhésion. J’espère que la Slovénie et la Grèce aideront les candidats à l’adhésion à réaliser leur objectif facilement et sans trop tarder. La Bosnie-et-Herzégovine se trouve hélas dans une situation très délicate et je ne pense pas pouvoir en parler en une minute et demie, bien que je sois rapporteure pour cette région. Je ne vais même pas essayer. J’espère seulement, Messieurs Bildt et Rehn, que les négociations pourront se dérouler au plus près des citoyens de ces pays, sans être dictées de l’extérieur. Tous les pays de cette région ont des chemins de différentes longueurs à parcourir et nous devons les aider à surmonter leurs difficultés. Monsieur Lambsdorff, l’idée que les candidats à l’adhésion auront davantage de commissaires que les membres fondateurs est un argument pour le moins pathétique. En réalité, ce n’est pas un argument; c’est un vrai coup de massue. Ce problème peut être résolu, mais les populations de ces pays ne peuvent pas être exclues pour la seule raison que vous ne voulez pas résoudre ce problème."@fr8
"). Elnök asszony, a Tanács soros elnöke, biztos úr, hölgyeim és uraim! Az, hogy az Európai Unió bővítésébe beletartoznak a nyugat-balkáni országok is, már Thesszaloniki óta eldöntött kérdés. Ezen országok felvétele, amennyiben teljesítették a feltételeket, nem egy kegyelmi aktus, ahogy azt sokan állítják, hanem egyszerűen szükségszerű, tekintettel az Európai Unió közepén lévő földrajzi elhelyezkedésükre. A mi stabilitásunkat az ő stabilitásuk határozza meg, ahogy ez sajnos a 1990-es években kiderült számunkra. Természetesen minden országnak meg kell felelnie a koppenhágai kritériumok által szabott követelményeknek, és mivel ezen országok korábban ellenségek voltak, nekik is részt kell venniük a regionális együttműködési programokban. Vonatkozik ez a tagjelölt országokkal szomszédos országokra is. Elvárom Szlovéniától és Görögországtól, hogy segítse a tagjelölt országokat abban, hogy gyorsan és könnyen megvalósíthassák célkitűzésüket. Sajnos Bosznia-Hercegovina nagyon nehéz helyzetben van, és nem hiszem, hogy másfél perc elegendő lenne arra, hogy ezt részletesen vázoljam, jóllehet én vagyok ennek a térségnek az előadója. Még csak meg sem kísérlem. Mindössze azt szeretném, Bildt úr és Rehn úr, ha az ottani tárgyalások az emberekhez közel folynának, és nem kívülről diktálnának nekik. A térség minden országának különböző hosszúságú utat kell megtennie, és segítenünk kell nekik problémáik megoldásában. Lambsdorff úr, az az elképzelés, hogy a csatlakozó országoknak több biztosuk lesz, mint az alapító tagoknak, egy meglehetősen patetikus érvelés. Valójában ez egyáltalán nem érvelés, ez egy kiütéses okoskodás. Ezt a problémát meg lehet oldani, de nem szabad ezen országok lakosait kihagyni csak azért, mert Ön nem akarja a problémát megoldani."@hu11
"Signora Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, signor Commissario, onorevoli colleghi, con il vertice di Salonicco è stato deciso l’allargamento dell’Unione europea fino a includere i Balcani occidentali. L’accettazione di quei paesi, una volta soddisfatte le condizioni di adesione, non è un atto di pietà, come molte persone sostengono, ma una semplice necessità, data la loro particolare situazione geografica, al centro dell’Unione europea. La nostra stabilità dipende dalla loro stabilità, come abbiamo purtroppo scoperto negli anni ‘90. Tutti i paesi, chiaramente, devono soddisfare i requisiti previsti dai criteri di Copenaghen e, poiché si tratta di ex avversari, devono anche partecipare ai programmi di cooperazione regionale. Ciò vale anche per paesi che si trovano vicino a questi candidati all’adesione. Mi aspetto che Slovenia e Grecia aiutino i candidati all’adesione a raggiungere i loro obiettivi in modo rapido e agevole. Purtroppo, la Bosnia-Erzegovina si trova in una situazione molto difficile e non credo di riuscire a parlare di ciò in un minuto e mezzo, benché io sia relatrice per quell’area. Non ci provo neppure. Mi auguro soltanto, Presidente Bildt, Commissario Rehn, che i negoziati si svolgano a fianco della popolazione e non siano imposti dall’esterno. Ogni paese dell’area deve colmare una distanza diversa e dobbiamo aiutare ciascuno a superare i propri problemi. Onorevole Lambsdorff, l’idea che i paesi candidati avranno più commissari degli Stati fondatori è un argomento abbastanza patetico. In realtà, non è neanche un argomento di discussione; è ormai superato. Questo problema può essere risolto, ma la popolazione di quei paesi non deve essere esclusa soltanto perché voi non volete risolvere la questione."@it12
"Gerb. pirmininke, Tarybos Pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, ES plėtros siekiant įtraukti Vakarų Balkanų valstybes klausimas išspręstas jau Salonikuose. Šių šalių priėmimas, jeigu jos įvykdytų sąlygas, yra ne malonė, kaip mano daugelis žmonių, o paprasčiausia būtinybė atsižvelgiant į jų geografinę padėtį Europos Sąjungos viduryje. Mūsų stabilumą lemia jų stabilumas, kaip išsiaiškinome praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje. Žinoma, visos šalys privalo atitikti Kopenhagos kriterijų reikalavimus, taip pat – kadangi šios šalys anksčiau buvo priešės – privalo dalyvauti regioninio bendradarbiavimo programose. Tai taip pat taikoma šalims, kurios yra šių šalių kandidačių kaimynės. Tikiuosi, kad Slovėnija ir Graikija padės šalims kandidatėms greitai ir lengvai pasiekti savo tikslus. Deja, Bosnijos ir Hercegovinos padėtis yra labai sunki, todėl nemanau, kad per pusantros minutės galiu nušviesti ją, nors esu pranešėjas šio regiono klausimu. Net nebandysiu. Tik linkiu C. Bildtui ir O. Rehnui, kad derybos ten vyktų palaikant glaudesnius ryšius su žmonėmis, o ne būtų primetamos iš išorės. Visos regiono šalys turi nueiti skirtingą atstumą, todėl turime padėti joms įveikti jų problemas. Pone A. Lambsdorffai, mintis, kad šalys kandidatės turės daugiau Komisijos narių nei narės steigėjos, yra visiškai nevykęs argumentas. Iš tikrųjų tai netgi ne argumentas – tai pribloškiantis argumentas. Šią problemą galima išspręsti, tačiau šių šalių gyventojų nereikėtų neįsileisti vien dėl to, kad jūs nenorite spręsti šios problemos."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Padomes priekšsēdētāj, komisār, dāmas un kungi, ES paplašināšanās, iekļaujot Rietumbalkānus, tika noteikta Salonikos. Šo valstu uzņemšana, kad tās būs izpildījušas nosacījumus, nav žēlsirdības akts, kā daudzi to apgalvo, bet vienkārša nepieciešamība, ņemot vērā to ģeopolitisko atrašanās vietu pašā Eiropas Savienības centrā. Mūsu stabilitāte ir atkarīga no šo valstu stabilitātes, ko mēs diemžēl konstatējām 1990. gados. Protams, visām valstīm ir jāizpilda Kopenhāgenas kritēriji un, tā kā šīs valstis ir bijušie ienaidnieki, tām ir arī jāpiedalās reģionālās sadarbības programmās. Tas tāpat attiecas uz valstīm, kas atrodas kaimiņos šīm valstīm, kuras vēlas pievienoties. Es sagaidu, ka Slovēnija un Grieķija palīdzēs šīm valstīm, kuras vēlas pievienoties, viegli un ātri sasniegt savu mērķi. Diemžēl Bosnijas un Hercegovinas situācija ir ļoti sarežģīta, un es neticu, ka spēšu to izklāstīt pusotrā minūtē, lai gan es esmu referents par šo reģionu. Es pat nemēģināšu to darīt. Es tikai vēlos kungs un kungs, lai tur varētu risināties iedzīvotājiem pietuvinātas sarunas, kas nav uzspiestas no ārpuses. Visām valstīm šajā reģionā ir atšķirīgs veicamo darbu apjoms, un mums ir jāpalīdz tām pārvarēt problēmas. kungs, doma par to, ka valstīm, kas vēlas pievienoties, būs vairāk komisāru nekā tām dalībvalstīm, kuras dibinājušas Eiropas Savienību, ir diezgan patētisks arguments. Patiesībā tas vispār nav arguments; tas ir graujošs apgalvojums. Šo problēmu var atrisināt, bet šo valstu iedzīvotājus nedrīkst izslēgt tikai tāpēc, ka jūs negribat to risināt."@lv13
"Frau Präsidentin! Herr Ratspräsident! Herr Kommissar! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Erweiterung um den Westbalkan ist seit Thessaloniki eine beschlossene Sache. Die Aufnahme dieser Länder, wenn sie denn die Bedingungen erfüllt haben, ist auch kein Gnadenakt, wie so manche meinen, sondern es ist eine schlichte Notwendigkeit angesichts ihrer geografischen Lage mitten in der Europäischen Union. Ihre Stabilität bedingt die unsere, wie wir in den 90er Jahren umgekehrt leidvoll erfahren haben. Alle Länder müssen natürlich die Voraussetzungen erfüllen, die die Kopenhagener Kriterien beinhalten, und, da sie verfeindet waren, natürlich auch eine regionale Zusammenarbeit pflegen. Das gilt aber auch für die Länder, die Nachbarländer dieser Beitrittskandidaten sind. Ich erwarte von Slowenien und auch von Griechenland, dass sie den Beitrittskandidaten helfen, diesen Weg schnell und zügig zu gehen. Leider ist das Land Bosnien und Herzegowina in einer ganz ganz schwierigen Situation, und ich glaube nicht, dass ich das in anderthalb Minuten überhaupt abhandeln kann, obgleich ich Berichterstatterin für diese Region bin. Ich spare mir das. Ich wünsche nur, lieber Herr Ratspräsident und lieber Herr Kommissar, dass die Verhandlungen dort unten so geführt werden, dass sie nah bei den Menschen erfolgen und nicht zu sehr von außen diktiert werden. Alle Länder in der Region haben unterschiedlich lange Wege zurückzulegen, und wir müssen ihnen bei der Bewältigung helfen. Lieber Herr Kollege Lambsdorff, das Thema, dass die Beitrittskandidaten mehr Kommissare als die Gründungsmitglieder haben, ist wohl ein ganz erbärmliches Argument. Es ist nämlich kein Argument, es ist ein Totschlagargument. Denn dieses Problem kann man lösen. Aber die Menschen dort unten dürfen nicht ausgeschlossen bleiben, weil Sie das Problem nicht lösen wollen."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, commissaris en collega’s, sinds Thessaloniki is de uitbreiding naar de Westelijke Balkan een uitgemaakte zaak. De opname van deze landen, wanneer ze aan de voorwaarden hebben voldaan, is ook geen kwestie van liefdadigheid zoals zo velen menen, maar gezien hun geografische positie midden in de Europese Unie is dit eenvoudigweg noodzakelijk. Hun stabiliteit is bepalend voor de onze, zoals ons in de jaren negentig pijnlijk duidelijk is geworden. Alle landen moeten natuurlijk voldoen aan de voorwaarden van de criteria van Kopenhagen, en omdat ze elkaars vijanden zijn geweest, moeten ze natuurlijk ook in de regio samenwerken. Dat geldt echter ook voor de buurlanden van deze toetredingskandidaten. Ik verwacht van Slovenië en ook van Griekenland dat ze de toetredingskandidaten helpen om deze weg snel en vlot te doorlopen. Helaas verkeert Bosnië-Herzegovina in een zeer moeilijke situatie. Hoewel ik rapporteur voor deze regio ben, geloof ik niet dat ik de problemen van dit land in anderhalve minuut kan bespreken en ik zal dat ook niet proberen. Ik hoop alleen maar, voorzitter van de Raad en commissaris, dat de onderhandelingen daar op zo’n manier worden gevoerd dat ze dicht bij de mensen staan en dat ze niet van buitenaf gedicteerd worden. De weg die de landen moeten afleggen is niet voor allemaal even lang en we moeten hen hierbij helpen. Collega Lambsdorff, het idee dat de toetredingskandidaten meer commissarissen hebben dan de oprichtende lidstaten, is wel een heel slecht argument. Het is namelijk geen argument maar een dooddoener, want dit probleem kan men oplossen. De mensen daar mogen echter niet uitgesloten worden, omdat u dit probleem niet wilt oplossen."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie urzędujący przewodniczący Rady, panie komisarzu, panie i panowie! Decyzja o rozszerzeniu Unii Europejskiej o Bałkany Zachodnie zapadła na szczycie w Salonikach. Przyjęcie tych krajów po spełnieniu przez nie warunków nie jest aktem litości, jak twierdzi wiele osób, ale prostą koniecznością, biorąc pod uwagę ich położenie geograficzne w środku Unii Europejskiej. O naszej stabilności decyduje ich stabilność, jak niefortunnie dowiedzieliśmy się w latach 90. XX wieku. Wszystkie kraje muszą oczywiście spełnić kryteria kopenhaskie oraz, ponieważ kraje te były poprzednio wrogami, muszą również uczestniczyć w regionalnych programach współpracy. Dotyczy to również tych krajów, które sąsiadują z krajami kandydującymi do UE. Spodziewam się, że Słowenia i Grecja pomogą krajom kandydującym szybko i łatwo osiągnąć ich cele. Niestety, ale Bośnia i Hercegowina jest w bardzo trudnej sytuacji i nie wierzę, że byłabym w stanie ją omówić w ciągu półtorej minuty, chociaż jestem sprawozdawczynią ds. tego regionu. Nawet nie będę próbować. Panie urzędujący przewodniczący Rady i panie komisarzu! Chciałabym tylko, aby negocjacje mogły się odbyć tam blisko obywateli i aby nie były sterowane z zewnątrz. Wszystkie kraje tego regionu mają różne dystanse do pokonania i musimy pomóc im przezwyciężyć problemy. Panie pośle Lambsdorff! Założenie, że kraje ubiegające się o członkostwo będą miały więcej komisarzy niż członkowie założyciele to dość żałosny argument. Tak naprawdę nie jest to żaden argument; jest to argument zwalający z nóg. Ten problem można rozwiązać, ale nie można wykluczać obywateli tych krajów tylko dlatego, że nie chce pan go rozwiązać."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, o alargamento da UE com vista à inclusão dos países dos Balcãs Ocidentais está decidido desde Salónica. Aceitar estes países assim que cumpram as condições impostas não é um acto de misericórdia, como muitos sustentam, mas uma simples necessidade, tendo em conta a posição geográfica que ocupam no centro da União Europeia. A nossa estabilidade é determinada pela estabilidade desses países, como, infelizmente, descobrimos na década de 1990. Evidentemente que todos os países terão de cumprir os requisitos impostos pelos critérios de Copenhaga e, como anteriormente esses países foram inimigos, é preciso que participem igualmente em programas de cooperação regional. O mesmo se aplica aos Estados-Membros que são vizinhos desses países candidatos à adesão. Espero que a Eslováquia e a Grécia ajudem os países candidatos a conseguirem atingir os seus objectivos rápida e facilmente. Infelizmente, a Bósnia e Herzegovina está numa situação muito difícil, e não creio que seja capaz de a descrever num minuto e meio, embora seja a relatora para essa região. Nem sequer tentarei. Manifesto apenas o desejo, Senhor Ministro Carl Bildt, Senhor Comissário Olli Rehn, que as negociações possam, neste caso, realizar-se junto das populações e não ser ditadas do exterior. Os países da região têm, todos, diferentes distâncias para percorrer, e é preciso que os ajudemos a ultrapassar os seus problemas. Senhor Deputado Lambsdorff, a ideia de que os candidatos à adesão disporão de um número mais elevado de comissários do que os membros fundadores é um argumento bastante patético. Na verdade, nem é sequer um argumento; é um argumento oco. Esse problema pode ser resolvido, mas as populações destes países não podem ser excluídas só porque não se está disposto a resolver esse problema."@pt17
"Doamnă preşedintă, domnule preşedinte în exerciţiu al Consiliului, domnule comisar, doamnelor şi domnilor, extinderea UE pentru a include Balcanii de Vest s-a hotărât de la momentul Salonic. Acceptarea acestor ţări după ce vor îndeplini condiţiile nu este un act de caritate, aşa cum susţin multe persoane, ci o simplă necesitate, dată fiind poziţia geografică a acestora în centrul Uniunii Europene. Stabilitatea noastră este determinată de stabilitatea acestora, după cum am aflat, din nefericire, în anii '90. Desigur, toate ţările trebuie să îndeplinească cerinţele criteriilor de la Copenhaga şi, pentru că aceste ţări au fost inamice în trecut, trebuie să ia parte şi la programele de cooperare regională. Acelaşi lucru este valabil şi pentru ţările care sunt vecine acestor candidate la aderare. Mă aştept ca Slovenia şi Grecia să ajute candidatele la aderare să îşi îndeplinească obiectivele rapid şi uşor. Din păcate, Bosnia şi Herţegovina se află într-o situaţie foarte dificilă şi cred că nu pot trata subiectul în discursuri de un minut şi jumătate, deşi sunt raportorul pentru această regiune. Nici nu voi încerca. Îmi doresc doar, domnule Bildt şi domnule Rehn, ca negocierile să poată avea loc aproape de oameni şi nu dictate din afară. Toate ţările din regiune au de parcurs diferite distanţe şi trebuie să le ajutăm să îşi depăşească problemele. Domnule Lambsdorff, ideea că vor exista mai mulţi comisari din partea acestor candidate la aderare decât statele membre fondatoare este un argument de-a dreptul jalnic. De fapt, acesta nici nu este un argument; este un argument decisiv. Această problemă poate fi rezolvată, însă oamenii din aceste ţări nu ar trebui excluşi doar pentru că nu doriţi să rezolvaţi problema."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán úradujúci predseda Rady, pán komisár, dámy a páni, rozširovanie EÚ s cieľom zahrnúť krajiny západného Balkánu je stanovené od zasadnutia v Solúne. Prijatie týchto krajín po splnení podmienok nie je aktom milosrdenstva, ako sa domnievajú mnohí ľudia, ale číra nevyhnutnosť vzhľadom na ich geografickú pozíciu v strede Európskej únie. Ako sme nešťastne zistili v deväťdesiatych rokoch, naša stabilita závisí od ich stability. Všetky krajiny musia, samozrejme, splniť požiadavky v rámci kodanských kritérií a keďže tieto krajiny boli predtým nepriateľmi, musia sa tiež zúčastniť na programoch regionálnej spolupráce. Týka sa to aj krajín, ktoré susedia s týmito kandidátmi na vstup. Očakávam, že Slovinsko a Grécko pomôžu kandidátom na vstup dosiahnuť ich cieľ rýchlo a jednoducho. Bosna a Hercegovina je nanešťastie vo veľmi zložitej situácii a neverím, že mi na jej priblíženie bude stačiť jeden a pol minúty aj napriek tomu, že som spravodajkyňou pre tento región. Ani sa o to nebudem pokúšať. Pán Bildt a pán Rehn, želám si iba, aby sa rokovania v tejto krajine priblížili ľuďom a aby neboli diktované zvonka. Všetky krajiny v regióne musia podstúpiť rôzne dlhé procesy a my im musíme pomôcť prekonať problémy. Pán Lambsdorff, predstava, že kandidáti na vstup budú mať viac komisárov než zakladajúce členské štáty, je pomerne patetickým argumentom. V skutočnosti to vôbec nie je argument, je to uzemňujúce tvrdenie. Uvedený problém je možné vyriešiť, ale ľudia v týchto krajinách by nemali byť vylúčení iba preto, že vy problém nechcete riešiť."@sk19
"Gospa predsednica, gospod predsedujoči Svetu, gospod komisar, gospe in gospodje, širitev EU z vključitvijo zahodnega Balkana je bila dogovorjena po Solunu. Sprejem teh držav, potem ko bodo izpolnile pogoje, ni dejanje usmiljenja, kot trdijo mnogi, temveč preprosta potreba glede na njihov geografski položaj v središču Evropske unije. Naša stabilnost je pogojena z njihovo stabilnostjo, kar smo na žalost ugotovili v 90. letih prejšnjega stoletja. Vse države morajo seveda izpolniti zahteve københavnskih meril in ker so te države bile prej sovražnice, se morajo vključiti tudi v programe regionalnega sodelovanja. To velja tudi za države, ki so sosede držav pristopnic. Pričakujem, da bosta Slovenija in Grčija pomagali državam pristopnicam, da hitro in brez težav dosežejo svoj cilj. Bosna in Hercegovina je na žalost v zelo težkem položaju in dvomim, da ji lahko namenim samo minuto in pol, čeprav sem poročevalka za to regijo. Ne bom niti poskušala. Gospod Bildt in gospod Rehn, želim si samo, da bi pogajanja v tej državi lahko potekala v bližini ljudi in da ne bodo narekovana od zunaj. Države v tej regiji morajo opraviti različno dolge poti in pomagati jim moramo, da premagajo svoje težave. Gospod Lambsdorff, misel, da bodo kandidatke za pristop imele več komisarjev od ustanovnih članic, je dokaj patetičen argument. To v bistvu sploh ni argument: je izločitvena trditev. Ta problem se lahko reši, vendar ljudi iz teh držav ne smemo izključevati samo zato, ker vi tega problema ne želite reševati."@sl20
"Fru talman, herr rådsordförande, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Att EU ska utvidgas till att omfatta länderna på västra Balkan har varit avgjort sedan Thessaloniki. Att godkänna dessa länder så snart de har uppfyllt villkoren är inte en barmhärtighetshandling, som många påstår, utan helt enkelt nödvändigt med hänsyn till deras geografiska läge mitt i EU. Vår stabilitet är beroende av deras stabilitet så som vi tyvärr upptäckte under 1990-talet. Alla länderna måste självklart uppfylla Köpenhamnskriterierna och eftersom dessa länder tidigare var fiender måste de också delta i regionala samarbetsprogram. Detta gäller också de länder som är grannar till anslutningskandidaterna. Jag förväntar mig att Slovenien och Grekland ska hjälpa anslutningskandidaterna att uppnå sina mål snabbt och lätt. Tyvärr är Bosnien och Hercegovina i en mycket svår situation och jag tror inte att jag kan täcka det på en och en halv minut trots att jag är föredragande för regionen. Jag ska inte ens försöka. Carl Bildt och Olli Rehn! Jag önskar endast att förhandlingarna där ska ske närmare folket och inte dikteras utifrån. Alla länderna i regionen har olika avstånd att tillryggalägga och vi måste hjälpa dem att lösa sina problem. Alexander Lambsdorff! Tanken att anslutningskandidaterna kommer att få fler kommissionsledamöter än grundarländerna är ett ganska patetiskt argument. Det är faktiskt inget argument alls. Det är ett knockout-argument. Problemet kan lösas men folken i dessa länder ska inte uteslutas bara därför att ni inte vill lösa problemet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph