Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-283"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-283"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων, η πολιτική της διεύρυνσης έφερε σταθερότητα, ειρήνη και ευημερία στην Ευρώπη. Σήμερα καλούμαστε να τη συνεχίσουμε με τις υπό ένταξη χώρες: τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ισλανδία και την Τουρκία. Η ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων είναι αναμφισβήτητα η μεγάλη πρόκληση. Η ένταξή τους θα βάλει τέλος σε μια περίοδο συγκρούσεων που άρχισαν από το 1990 και θα εξαφανίσει αυτό που πάει να εξελιχθεί σε μαύρη τρύπα στην καρδιά της Ευρώπης. Η Κροατία θα είναι έτοιμη σε λίγους μήνες για την ένταξη και οι άλλες χώρες προχωρούν δυναμικά. Ειδικά για τη Σερβία οφείλουμε όλοι να αναγνωρίσουμε το δρόμο που έχει διανύσει και να στηρίξουμε την πρόοδό της ενθαρρύνοντας τα βήματά της προς την Ευρώπη. Υπάρχουν βέβαια ανοικτά ζητήματα. Το άλυτο καθεστώς του Κοσόβου, η δύσκολη κατάσταση στη Βοσνία και η διαφορά για το όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας αποτελούν πληγές για την περιοχή. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η νέα κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για την οριστική επίλυση της διαφοράς. Μετά από 17 χρόνια έντασης πρέπει να δοθεί το χρονικό περιθώριο για να βρεθεί επιτέλους μια λύση αποδεκτή από τα δύο μέρη. Γενικά, οι σχέσεις καλής γειτονίας αποδείχθηκαν, είτε το θέλουμε είτε όχι προϋπόθεση για την ένταξη. Ας δουλέψουμε λοιπόν όλοι εμείς για αυτές."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, nehledě na výhrady některých lidí přinesla politika rozšiřování Evropě stabilitu, mír a prosperitu. Jsme dnes vyzýváni k tomu, abychom pokračovali v jednání s kandidátskými zeměmi: západním Balkánem, Islandem a Tureckem. Největší výzvou je nepochybně integrace zemí západního Balkánu. Jejich integrace ukončí období nepokojů, které začalo v roce 1990, a zlikviduje to, co se hrozí vyvinout v černou díru v srdci Evropy. Chorvatsko bude připraveno k integraci za několik měsíců a další země dosahují dynamického pokroku. Zejména v případě Srbska si musíme všichni uvědomit, jak daleko došlo, a jeho pokrok musíme podpořit tím, že ho na cestě do Evropy povzbudíme. Samozřejmě i nadále existují nevyřešené otázky. Otevřenými ranami v této oblasti je nevyřešený status Kosova, složitá situace v Bosně a spor o název Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. Pokud jde o Řecko, nová vláda se snaží najít řešení, které tento konflikt ukončí. Po 17 letech napětí je zapotřebí času na nalezení dlouhodobého řešení, které bude přijatelné pro obě zúčastněné strany. Obecně řečeno, byly demonstrovány dobré sousedské vztahy, které, ať chceme nebo ne, jsou nezbytnou předběžnou podmínkou integrace. Tak na nich pojďme všichni pracovat."@cs1
"Fru formand! Udvidelsespolitikken har trods nogen skepsis skabt stabilitet, fred og fremgang i Europa. Vi opfordres i dag til at fortsætte forhandlingerne med kandidatlandene – Vestbalkan, Island og Tyrkiet. Integrationen af Vestbalkan er uden tvivl den største udfordring. Med integrationen af disse lande vil perioden med konflikter, der startede i 1990, være slut ligesom det, der kunne udvikle sig til et sort kapitel i Europas historie. Kroatien vil være rede til integration om et par måneder, og de øvrige lande gør store fremskridt. Især med hensyn til Serbien skal vi anerkende landets fremskridt og støtte de positive resultater ved at fremme tilnærmelsen til Europa. Der er naturligvis udestående spørgsmål. Den uafklarede status for Kosovo, den vanskelige situation i Bosnien og disputten om navnet på Den Tidligere Jugoslaviske Republik er meget følsomme emner på dette område. Hvad angår Grækenland yder den nye regering en indsats for at finde en løsning på problemet. Efter 17 års spændinger er det endelig på tide at finde en løsning, der kan accepteres af begge parter. Der er generelt udvist godt naboskab, som – uanset om vi bryder os om det eller ej – er forudsætningen for integration. Så lad os udnytte denne mulighed."@da2
"Frau Präsidentin, trotz der Vorbehalte einiger Menschen hat die Politik der Erweiterung Stabilität, Frieden und Wohlstand nach Europa gebracht. Heute wird von uns verlangt, die Verhandlungen mit den Bewerberländern fortzusetzen: den Ländern des westlichen Balkans, mit Island und der Türkei. Die Integration des westlichen Balkans ist zweifelsohne die größte Herausforderung. Seine Integration wird einer Periode der Konflikte beenden, die 1990 begann, und wird das eliminieren, was sich sonst zu einem schwarzen Loch im Herzen Europas entwickeln wird. Kroatien wird in wenigen Monaten zur Integration bereit sein, und die anderen Länder machen dynamische Fortschritte. Für Serbien müssen wir alle anerkennen, wie weit das Land gekommen ist und diesen Fortschritt fördern, indem wir es ermutigen, sich in Richtung Europa zu bewegen. Es gibt natürlich noch ausstehende Fragen. Der ungelöste Status des Kosovo, die schwierige Situation in Bosnien und der Disput um den Namen der Ehemaligen Republik Jugoslawien sind in diesem Gebiet offene Wunden. Was Griechenland anbelangt, so bemüht sich die neue Regierung, eine Lösung zu finden, die den Disput beendet. Nach 17 Jahren voller Spannungen muss schließlich einfach Zeit für das Finden einer Lösung gewährt werden, die für beide Seiten annehmbar ist. Allgemein gesagt wurden gute nachbarschaftliche Beziehungen bewiesen, die - ob wir es nun mögen oder nicht - die Voraussetzung für eine Integration sind. Lassen Sie uns also alle daran arbeiten."@de9
"Madam President, despite some people’s reservations, the policy of enlargement has brought stability, peace and prosperity to Europe. Today, we are being called upon to continue negotiation with the candidate countries: the western Balkans, Iceland and Turkey. The integration of the western Balkans is, without doubt, the biggest challenge. Their integration will put an end to a period of clashes which started in 1990 and will eliminate what is going to develop into a black hole in the heart of Europe. Croatia will be ready for integration in a few months and the other countries are making dynamic progress. For Serbia in particular, we all need to recognise how far it has come and support its progress by encouraging it to move towards Europe. There are, of course, outstanding questions. The unresolved status of Kosovo, the difficult situation in Bosnia and the dispute over the name of the Former Republic of Yugoslavia are open wounds in the area. As far as Greece is concerned, the new government is making an effort to find a solution which will put an end to the dispute. After 17 years of tension, time must be allowed for a solution to be found, at long last, which is acceptable to both sides. Generally speaking, good neighbourly relations have been demonstrated which, whether we like it or not, are the precondition to integration. So let us all work on them."@en4
"Señora Presidenta, a pesar de las reservas de algunas personas, la política de ampliación ha traído estabilidad, paz y prosperidad a Europa. Hoy, se nos llama a continuar las negociaciones con los países candidatos: los Balcanes occidentales, Islandia y Turquía. La integración de los Balcanes occidentales es, sin duda, el mayor reto. Su integración pondrá fin a un período de enfrentamientos que comenzaron en 1990 y eliminará lo que va camino de convertirse en un agujero negro en el corazón de Europa. Croacia estará lista para su integración dentro de unos pocos meses y los demás países están realizando un progreso dinámico. En el caso de Serbia en particular, todos hemos de reconocer lo mucho que ha avanzado y apoyar su progreso alentando a este país a dirigirse hacia Europa. Por supuesto, existen cuestiones pendientes. El estatuto no resuelto de Kosovo, la difícil situación de Bosnia y la controversia por la denominación de la Antigua República Yugoslava son heridas abiertas en la zona. Por cuanto atañe a Grecia, el nuevo gobierno está esforzándose por encontrar una solución que ponga fin a la controversia. Tras 17 años de tensión, debe dedicarse tiempo a encontrar una solución, por fin, que resulte aceptable para ambas partes. En líneas generales, se han demostrado relaciones de buena vecindad que, nos guste o no, son la condición previa para la integración. Así pues, trabajemos todos sobre ellas."@es21
"Austatud juhataja, vaatamata osa inimeste kahtlustele on laienemispoliitika toonud Euroopasse stabiilsuse, rahu ja heaolu. Nüüd kutsutakse meid üles jätkama läbirääkimisi kandidaatriikidega – Lääne-Balkani riikide, Islandi ja Türgiga. Lääne-Balkani riikide integreerimine on kahtlemata kõige keerulisem ülesanne. Nende lõimimine teeb lõpu 1990. aastal alguse saanud konfliktide ajastule ja kõrvaldab selle, millest võib saada must auk Euroopa südames. Horvaatia on integreerumiseks valmis paari kuu pärast ja teisedki riigid teevad jõudsalt edusamme. Eriti Serbia puhul tuleb meil kõigil tunnistada, kui kaugele see riik on jõudnud. Me peame toetama Serbia arengut ja julgustama teda Euroopa poole liikuma. Lahendamata küsimusi muidugi on. Kosovo lahtine staatus, keeruline olukord Bosnias ja vaidlus endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi nime üle on selle piirkonna lahtised haavad. Mis puudutab Kreekat, siis uus valitsus püüab leida lahenduse, mis selle vaidluse lõpetaks. Pärast 17 aastat kestnud pingeid on vaja aega, et saavutada lõpuks kummalegi poolele vastuvõetav lahendus. Üldiselt on näidatud üles heanaaberlikke suhteid, mis on lõimumise eeldus, meeldib see meile või mitte. Nii et tehkem kõik tööd selliste suhete nimel."@et5
"Arvoisa puhemies, joidenkin tahojen varauksista huolimatta laajentumispolitiikka on tuonut Eurooppaan vakautta, rauhaa ja vaurautta. Tänään meitä kehotetaan jatkamaan neuvotteluja ehdokasvaltioiden, Länsi-Balkanin maiden, Islannin ja Turkin, kanssa. Länsi-Balkanin yhdentyminen on epäilemättä suurin haaste. Se päättää 1990-luvulla alkaneen konfliktien ajanjakson ja poistaa Euroopan sydämeen muodostumassa olevan mustan aukon. Kroatia on valmis liittymiseen muutaman kuukauden kuluttua, ja muut valtiot edistyvät reippaasti. Erityisesti Serbialle meidän on annettava tunnustusta siitä, kuinka pitkälle se on päässyt, ja tuettava sen edistymistä kannustamalla sitä kohti Eurooppaa. Vielä on luonnollisesti avoimia kysymyksiä. Kosovon ratkaisematon asema, Bosnian vaikea tilanne ja kiista entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian nimestä ovat alueella avoimia haavoja. Kreikan uusi hallitus pyrkii löytämään ratkaisun, jolla kiista saadaan lopetettua. 17 vuotta kestäneiden jännitteiden jälkeen on annettava aikaa, jotta vihdoin löydetään molempien osapuolien kannalta hyväksyttävä ratkaisu. Yleisesti ottaen on osoitettu hyviä naapuruussuhteita, jotka, pidimme siitä tai emme, ovat yhdentymisen edellytys. Työskennelkäämme siis kaikki niiden puolesta."@fi7
"Madame la Présidente, malgré les réserves de certains, la politique d’élargissement a apporté la stabilité, la paix et la prospérité à l’Europe. Aujourd’hui, nous sommes invités à poursuivre les négociations avec les pays candidats: les Balkans occidentaux, l’Islande et la Turquie. L’intégration des Balkans occidentaux constitue assurément le plus grand défi. Leur intégration mettra un terme à une période de divisions qui a débuté en 1990 et éliminera ce qui est en train de devenir un trou noir au cœur de l’Europe. La Croatie sera prête à rejoindre l’UE dans quelques mois et les autres pays réalisent des progrès dynamiques. Pour la Serbie en particulier, nous devons tous reconnaître le long chemin qu’elle a parcouru et soutenir ses progrès en l’encourageant à se tourner vers l’Europe. Il reste bien entendu des questions à régler. Le statut non résolu du Kosovo, la situation épineuse de la Bosnie et le différend quant au nom de l’ancienne République yougoslave de Macédoine constituent des plaies ouvertes dans la région. S’agissant de la Grèce, le nouveau gouvernement s’efforce de trouver une solution pour mettre un terme au litige. Après 17 ans de tension, il faut prendre le temps de trouver enfin une solution acceptable pour les deux parties. De manière générale, elles ont fait preuve de relations de bon voisinage qui, que cela nous plaise ou non, sont la condition préalable à toute intégration. Nous devons donc tous y travailler."@fr8
". Elnök asszony! Egyesek fenntartása ellenére a bővítési politika stabilitást, békét és jólétet hozott Európának. Ma arra szólítanak fel bennünket, hogy folytassuk a tárgyalásokat a tagjelölt országokkal: a nyugat-balkáni országokkal, Izlanddal és Törökországgal. Kétségtelenül a nyugat-balkáni országok integrációja jelenti a legnagyobb kihívást. Az integrációjukkal véget ér majd az 1990-ben kezdődött, összetűzésekkel teli időszak és eltünteti majd ezt az Európa szívében kialakulóban lévő fekete lyukat. Horvátország néhány hónapon belül készen áll az integrációra és a többi ország is dinamikusan halad előre. Különösképpen Szerbia vonatkozásában kell mindnyájunknak elismernie, hogy milyen nagy utat tett meg, és az Európai Unió irányába való elmozdulásának ösztönzésével támogatnunk kell az előrehaladását. Természetesen vannak még megoldandó kérdések. Koszovó rendezetlen státusza, a Boszniában kialakult nehéz helyzet, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság elnevezése körüli vita, ezek mind nyílt sebek a térségben. Ami Görögországot illeti, az új kormány erőfeszítéseket tesz arra, hogy megoldást találjon a vita lezárására. 17 évnyi feszültség után időt kell hagyni arra, hogy végre mindkét oldal számára elfogadható megoldás születhessen. Összességében elmondható, hogy jószomszédi kapcsolatokról tettek tanúbizonyságot, és akár tetszik, akár nem, ezek az integráció előfeltételei. Mi is tegyünk meg mindent ezek érdekében."@hu11
"Signora Presidente, nonostante le riserve da parte di alcuni, la politica di allargamento ha portato stabilità, pace e prosperità in Europa. Oggi siamo chiamati a continuare i negoziati con i paesi candidati: i Balcani occidentali, l’Islanda e la Turchia. L’integrazione con i Balcani occidentali rappresenta, senza dubbio, la sfida più ardua. La loro integrazione porrà fine al periodo di conflitti iniziato nel 1990 e cancellerà quello che potrebbe diventare un buco nero nel cuore dell’Europa. La Croazia sarà pronta all’integrazione nel volgere di pochi mesi e gli altri paesi stanno compiendo decisi progressi. Per la Serbia, in particolare, dobbiamo tutti riconoscere i passi in avanti compiuti e sostenerne i progressi, incoraggiandola ad avanzare verso l’Europa. Sussistono, ovviamente, delle questioni in sospeso. Lo status ancora irrisolto del Kosovo, la difficile situazione in Bosnia e la disputa sulla denominazione della ex Repubblica iugoslava restano ferite aperte nella regione. Per quanto riguarda la Grecia, il nuovo governo si sta adoperando per trovare una soluzione che ponga fine alla disputa. Dopo 17 anni di tensione, c’è bisogno di tempo per trovare una soluzione di lungo termine che sia accettabile per ambo le parti. In generale, abbiamo intrattenuto relazioni di buon vicinato che, lo si voglia o no, sono una condizione imprescindibile per l’integrazione. Quindi, lavoriamo tutti in questa direzione."@it12
"Gerb. pirmininke, nepaisant kai kurių žmonių abejonių, plėtros politika suteikė Europai stabilumą, taiką ir klestėjimą. Šiandien esame raginami tęsti derybas su šalimis kandidatėmis – Vakarų Balkanų valstybėmis, Islandija ir Turkija. Vakarų Balkanų valstybių integracija neabejotinai yra didžiausias iššūkis. Jų integracija bus užbaigtas konfliktų laikotarpis, kuris prasidėjo 1990 m., ir bus pašalinta tai, kas turi tendenciją tapti „juodąja skyle“ Europos širdyje. Kroatija integracijai bus pasirengusi po kelių mėnesių, kitos šalys taip pat sparčiai daro pažangą. Ypač dėl Serbijos mums visiems reikia suvokti, kiek toli ji nuėjo, ir palaikant jos pažangą skatinti ją žengti Europos link. Žinoma yra neišspręstų klausimų. Neišspręstas Kosovo statuso klausimas, sudėtinga padėtis Bosnijoje ir ginčai dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos pavadinimo – neužgyjančios šio regiono žaizdos. Dėl Graikijos reikia pasakyti, kad naujoji vyriausybė stengiasi rasti sprendimą, kuriuo būtų užbaigti ginčai. Po 17 įtampos metų galų gale turi būti duotas abiem pusėms priimtinas terminas, per kurį turi būti rastas sprendimas. Apskritai kalbant, turi būti rodomi geri kaimyniniai santykiai, kurie, norime mes to ar nenorime, yra būtina integracijos sąlyga. Tad dirbkime šiais klausimais."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, par spīti dažu cilvēku iebildumiem, paplašināšanās politika ir atnesusi Eiropai stabilitāti, mieru un labklājību. Šodien mēs tiekam aicināti turpināt sarunas ar šīm kandidātvalstīm: Rietumbalkānu valstīm, Īslandi un Turciju. Rietumbalkānu integrācija, bez šaubām, ir vislielākais izaicinājums. Šo valstu integrācija izbeigs nesaskaņas, kas sākās 1990. gadā, un likvidēs to, kas grasās izvērsties par melnu caurumu pašā Eiropas sirdī. Horvātija dažos mēnešos būs gatava integrācijai, un pārējās valstis dinamiski progresē. Jo īpaši attiecībā uz Serbiju mums ir jāatzīst, cik tālu tā ir tikusi un jāatbalsta tās progress, mudinot to virzīties uz Eiropu. Protams, ir neatrisināti jautājumi. Neatrisinātais Kosovas statuss, sarežģītais stāvoklis Bosnijā un debates par Bijušās Dienvidslāvijas nosaukumu ir vaļējas brūces šajā reģionā. Kas attiecas uz Grieķiju, jaunā valdība cenšas atrast risinājumu, kas izbeigs šo strīdu. Pēc 17 gadu ilga saspīlējuma beidzot ir jādod laiks, lai atrastu tādu risinājumu, kas būtu pieņemams abām pusēm. Vispārīgi runājot, ir parādītas labas kaimiņattiecības, kas ir integrācijas priekšnosacījums, patīk mums tas vai nē. Tādēļ strādāsim visi pie šīm kaimiņattiecībām!"@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων, η πολιτική της διεύρυνσης έφερε σταθερότητα, ειρήνη και ευημερία στην Ευρώπη. Σήμερα καλούμαστε να τη συνεχίσουμε με τις υπό ένταξη χώρες: τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ισλανδία και την Τουρκία. Η ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων είναι αναμφισβήτητα η μεγάλη πρόκληση. Η ένταξή τους θα βάλει τέλος σε μια περίοδο συγκρούσεων που άρχισαν από το 1990 και θα εξαφανίσει αυτό που πάει να εξελιχθεί σε μαύρη τρύπα στην καρδιά της Ευρώπης. Η Κροατία θα είναι έτοιμη σε λίγους μήνες για την ένταξη και οι άλλες χώρες προχωρούν δυναμικά. Ειδικά για τη Σερβία οφείλουμε όλοι να αναγνωρίσουμε το δρόμο που έχει διανύσει και να στηρίξουμε την πρόοδό της ενθαρρύνοντας τα βήματά της προς την Ευρώπη. Υπάρχουν βέβαια ανοικτά ζητήματα. Το άλυτο καθεστώς του Κοσόβου, η δύσκολη κατάσταση στη Βοσνία και η διαφορά για το όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας αποτελούν πληγές για την περιοχή. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η νέα κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για την οριστική επίλυση της διαφοράς. Μετά από 17 χρόνια έντασης πρέπει να δοθεί το χρονικό περιθώριο για να βρεθεί επιτέλους μια λύση αποδεκτή από τα δύο μέρη. Γενικά, οι σχέσεις καλής γειτονίας αποδείχθηκαν, είτε το θέλουμε είτε όχι, de facto προϋπόθεση για την ένταξη. Ας δουλέψουμε λοιπόν όλοι εμείς για αυτές."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, in weerwil van de voorbehouden die sommigen hebben, heeft het uitbreidingsbeleid stabiliteit, vrede en welvaart in Europa gebracht. Nu moeten wij dit beleid voortzetten met de toetredingslanden: de landen van de westelijke Balkan, IJsland en Turkije. De opneming van de landen van de westelijke Balkan is ongetwijfeld een grote uitdaging. Met hun toetreding zal een einde worden gemaakt aan de tijd van conflicten die na 1990 begon, en zal het ontstaan van een zwart gat in het hart van Europa kunnen worden voorkomen. Kroatië is over enkele maanden gereed om toe te treden en ook andere landen vorderen op een dynamische manier. Wat in het bijzonder Servië betreft, moeten wij erkennen dat het land een lange weg heeft afgelegd. Ook moeten wij het land een hart onder de riem steken door het aan te moedigen verdere stappen in de richting van Europa te ondernemen. Er zijn natuurlijk nog open vraagstukken. Het probleem van de status van Kosovo is nog niet opgelost, de situatie in Bosnië is heel moeilijk en er is een geschil omtrent de naam van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Dit zijn open wonden in het gebied. Wat Griekenland betreft, zij vermeld dat de nieuwe regering pogingen doet om het geschil definitief op te lossen. Na 17 jaar van spanning moet het nodige tijdspad worden vastgesteld om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Of wij dit nu willen of niet, meer algemeen is gebleken dat goed nabuurschap een feitelijke voorwaarde is voor toetreding. Laten wij daarom allen daarvoor ijveren."@nl3
"Pani przewodnicząca! Pomimo zastrzeżeń niektórych osób. polityka rozszerzenia przyniosła Europie stabilizację, pokój i dobrobyt. Obecnie wzywa się nas do kontynuacji negocjacji z krajami kandydującymi: Bałkanami Zachodnimi, Islandią i Turcją. Integracja Bałkanów Zachodnich stanowi bez wątpienia największe wyzwanie. Ich integracja zakończy okres konfliktów, który rozpoczął się w 1990 roku i wyeliminuje tę czarną dziurę, która mogłaby się wykształcić w sercu Europy. Chorwacja będzie gotowa do integracji za kilka miesięcy, natomiast inne kraje robią dynamiczne postępy. W szczególności w przypadku Serbii musimy przyznać, że zaszła naprawdę daleko i musimy wspierać jej rozwój, zachęcając ją do obrania drogi w kierunku Europy. Istnieją oczywiście sprawy zaległe. Nierozwiązany status Kosowa, trudna sytuacja w Bośni, spór dotyczący nazwy Byłej Republiki Jugosławii to otwarte rany na tym obszarze. Jeśli chodzi o Grecję, to nowy rząd podejmuje wysiłki, aby znaleźć rozwiązanie, które położy kres sporom. Po 17 latach napięć potrzeba nieco czasu na znalezienie rozwiązania, które ostatecznie jest do przyjęcia dla obu stron. Ogólnie rzecz biorąc pokazano, że dobre stosunki sąsiedzkie, niezależnie czy nam się to podoba czy nie, stanowią warunek wstępny integracji. Wszyscy więc powinniśmy nad nimi pracować."@pl16
"Senhora Presidente, apesar das reservas de alguns, a política de alargamento trouxe estabilidade, paz e prosperidade à Europa. Hoje, estamos a ser chamados a prosseguir as negociações com os países candidatos à adesão: os Balcãs Ocidentais, a Islândia e a Turquia. A integração dos Balcãs Ocidentais constitui, indubitavelmente, o maior desafio. Essa integração irá pôr termo a uma era de conflitos que se iniciou em 1990 e irá eliminar algo que está a transformar-se num buraco negro no coração da Europa. Dentro de alguns meses, a Croácia estará pronta para a adesão e os outros países estão a fazer grandes progressos. No caso da Sérvia em particular, todos temos de reconhecer o quanto já progrediu e apoiar esses progressos encorajando-a nos seus passos rumo à Europa. É óbvio que há questões em aberto. A questão não resolvida do estatuto do Kosovo, a difícil situação na Bósnia e o diferendo em torno da designação da Antiga República Jugoslava são feridas abertas na região. No que respeita à Grécia, o novo Governo está a fazer um esforço para encontrar uma solução que ponha fim ao diferendo. Após 17 anos de tensão, é preciso dar tempo para que se encontre finalmente uma solução aceitável para ambas as partes. De um modo geral, têm sido demonstradas relações de boa vizinhança que, quer se goste quer não, são a condição prévia para a adesão. Por isso, vamos todos trabalhar nelas."@pt17
"Doamnă preşedintă, în ciuda rezervelor unor persoane, politica de extindere a adus Europei stabilitate, pace şi prosperitate. Astăzi suntem chemaţi să continuăm negocierile cu ţările candidate: Balcanii de Vest, Islanda şi Turcia. Integrarea Balcanilor de Vest este, fără dubii, cea mai mare provocare. Integrarea lor va pune capăt unei perioade de confruntări care a început în 1990 şi care va elimina ceea ce se va transforma într-o gaură neagră în inima Europei. Croaţia va fi pregătită pentru integrare peste câteva luni, iar celelalte ţări înregistrează un progres dinamic. În special în cazul Serbiei, trebuie să recunoaştem cu toţii cât de departe a ajuns şi să îi susţinem progresul, încurajând-o să se apropie de Europa. Desigur, rămân întrebări la care nu s-a răspuns. Statutul neclar al Kosovo, situaţia dificilă din Bosnia şi disputa legată de numele fostei Republici Iugoslave sunt răni deschise în zonă. În ceea ce priveşte Grecia, noul guvern face eforturi să găsească o soluţie care va pune capăt disputei. După 17 ani de tensiuni, trebuie să acordăm timp pentru găsirea, în sfârşit, a unei soluţii care să fie acceptabilă pentru ambele părţi. În general vorbind, s-a demonstrat că relaţiile de vecinătate bune, fie că ne place sau nu, reprezintă o condiţie preliminară pentru integrare. Deci, haideţi să lucrăm în această direcţie."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, napriek zdržanlivému prístupu niektorých ľudí priniesla politika rozširovania Európe stabilitu, mier a prosperitu. V súčasnosti nás vyzývajú, aby sme pokračovali v rokovaniach s kandidátskymi krajinami. Ide o krajiny západného Balkánu, Island a Turecko. Integrácia krajín západného Balkánu je nepochybne najproblematickejšou. Ich integrácia ukončí obdobie konfliktov, ktoré začalo v roku 1990, a zamedzí vzniku čiernej diery v srdci Európy. Chorvátsko bude o niekoľko mesiacov pripravené na integráciu a ostatné krajiny dosahujú dynamický pokrok. Najmä v prípade Srbska potrebujeme všetci rozpoznať, aký pokrok dosiahlo, a podporiť ho povzbudením, aby smerovalo k Európe. Samozrejme, existujú nevyriešené otázky. Otvorenými ranami v tejto oblasti sú nevyriešený štatút Kosova, zložitá situácia v Bosne a spor v súvislosti s názvom Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko. Pokiaľ ide o Grécko, nová vláda sa pokúša nájsť riešenie, ktoré spor ukončí. Po 17 rokoch napätia musíme poskytnúť čas, aby sa konečne našlo riešenie, ktoré je prijateľné pre obidve strany. Všeobecne povedané, prejavili sa dobré susedské vzťahy, ktoré sú predpokladom integrácie bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. Poďme ich teda všetci rozvíjať."@sk19
"Gospa predsednica, kljub zadržkom ljudi je politika širitve v Evropo prinesla stabilnost, mir in napredek. Danes smo pozvani, naj nadaljujemo s pogajanji z državami kandidatkami: zahodnim Balkanom, Islandijo in Turčijo. Vključevanje zahodnega Balkana je nedvomno največji izziv. S tem se bo končalo obdobje spopadov, ki se je začelo leta 1990, in preprečil nastanek črne luknje v osrčju Evrope. Hrvaška bo na vključevanje pripravljena čez nekaj mesecev, druge države pa hitro napredujejo. Predvsem moramo v primeru Srbije vsi priznati, kako daleč je prišla, ter podpreti njen napredek tako, da jo spodbudimo na poti k Evropi. Seveda so tudi nerešena vprašanja. Nerazrešen status Kosova, težke razmere v Bosni in spor glede imena Nekdanje jugoslovanske republike so odprte rane na tem območju. Kar zadeva Grčijo, si nova vlada prizadeva za iskanje rešitve, ki bo ta spor končala. Po 17 letih napetosti je treba omogočiti dovolj časa, da se končno poišče rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani. Na splošno lahko rečemo, da so se vzpostavili dobri sosedski odnosi, ki so predpogoj za vključevanje, če nam je to všeč ali ne. Zato torej delajmo na njih."@sl20
"Fru talman! Trots invändningar från vissa har utvidgningspolitiken fört med sig stabilitet, fred och välstånd till Europa. I dag är vi kallade att fortsätta förhandlingarna med kandidatländerna: länderna på västra Balkan, Island och Turkiet. Integrationen av länderna på västra Balkan är utan tvekan den största utmaningen. Deras integration kommer att sätta punkt för en period av sammandrabbningar som började 1990 och som kommer att undanröja det som kommer att utvecklas till ett svart hål i hjärtat av Europa. Kroatien kommer att vara redo för integration om ett par månader och de övriga länderna gör stora framsteg. För Serbien i synnerhet behöver vi alla erkänna hur långt landet har kommit och stödja dess framsteg genom att uppmuntra landet att röra sig i riktning mot EU. Det finns naturligtvis kvarstående frågor. Kosovos olösta status, den svåra situationen i Bosnien och Hercegovina och tvisten om namnet på den f.d. jugoslaviska republiken Makedonien är öppna sår i området. När det gäller Grekland försöker den nya regeringen hitta en lösning som avgör tvisten. Efter 17 års spänningar måste tid ges att långt om länge hitta en lösning som är acceptabel för båda sidor. Allmänt sett har man visat prov på god grannsämja, vilket antingen vi vill det eller inte är förutsättningar för integration. Så låt oss alla arbeta på dem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph