Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-278"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-278"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η Συνθήκη της Λισαβόνας δημιουργεί ένα ακόμα πιο αρνητικό πλαίσιο για τους λαούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των χωρών της διεύρυνσης. Η κατάσταση των λαών της Βαλκανικής δυστυχώς είναι δραματική. Αιτία είναι οι συνέπειες του πολέμου του ΝΑΤΟ, οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή, η καπιταλιστική κρίση και ο ενεργειακός ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων. Η ένταξη των χωρών αυτών υπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, που περιλαμβάνουν ακόμη και τον επανακαθορισμό των συνόρων των χωρών της περιοχής αυτής. Η ένταξη της FYROM στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οξύνει τις αντιθέσεις, ενώ οι κυρίαρχες δυνάμεις της χώρας αυτής εμμένουν σε αλυτρωτικές βλέψεις. Η Τουρκία αξιοποιεί την γεωστρατηγική της θέση και επιμένει στην κατοχή μεγάλου τμήματος της Κύπρου, προβάλλει διεκδικήσεις στο Αιγαίο, διατηρεί χιλιάδες κρατούμενους συνδικαλιστές, Κούρδους, δημοσιογράφους κλπ. Στην Ισλανδία διαλύθηκε ο μύθος περί οικονομικού θαύματος και ασκούνται πιέσεις για πρόσδεση στο ιμπεριαλιστικό ευρωπαϊκό άρμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ταχθεί ενάντια στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί είναι ενάντια στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και στην ένταξη και παραμονή της Ελλάδας σε αυτήν. Αγωνιζόμαστε μαζί με τους λαούς της Ευρώπης για την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη ενάντια στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Lisabonská smlouva vytváří ještě horší rámec pro národy členských států Evropské unie a zemí rozšíření. Bohužel lid balkánských států je v drastické situaci způsobené dopady války NATO, kapitalistickými restrukturalizacemi, dohodami s Evropskou unií, cizími vojenskými základnami v této oblasti, kapitalistickou krizí a soupeřením hlavních mocností o energii. Přistoupení těchto zemí slouží zájmům velkého kapitálu a imperialistickým plánům, které dokonce zahrnují nové vymezení hranic zemí v této oblasti. Vstup FYROM do NATO a do Evropské unie zostří soupeření uvnitř země, zatímco její svrchované síly nadále setrvávají v sladké nečinnosti. Turecko využívá své strategické pozice a pokračuje v okupaci velké části Kypru, činí si nároky v Egejském moři a drží ve vazbě tisíce členů odborů, Kurdů, novinářů a dalších. Na Islandu byl vyvrácen mýtus o hospodářském zázraku a je vůči němu vyvíjen tlak, aby nastoupil do evropského imperialistického kočáru. Řecká komunistická strana je proti rozšiřování Evropské unie, protože je proti samotné Evropské unii a proti tomu, aby bylo Řecko jejím členem a setrvávalo v ní. Spolu s lidem Evropy bojujeme za mír a sociální spravedlnost a proti imperialistickým svazkům"@cs1
". Hr. formand! Lissabontraktaten skaber et endnu mere negativt grundlag for borgerne i EU-medlemsstaterne og udvidelseslandene. Desværre befinder befolkningen i Balkan sig i en drastisk situation på grund af konsekvenserne af NATO-konflikten, omstruktureringen af investeringer, aftaler med EU, udenlandske militærenheder i området, investeringskrisen og konkurrencen mellem stærke kræfter i relation til energi. Tiltrædelsen af disse lande er fremmende for store erhvervsplaner og imperialistiske planer, som endda omfatter en ny aftale om grænsedragning i de lande, der er i området. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens tiltrædelse af NATO og EU vil skærpe de interne konflikter, og samtidig vil landets suveræne magt i sin opvejede form blive opretholdt. Tyrkiet udnytter sin geostrategiske beliggenhed og opretholder besættelsen af en stor del af Cypern og gør krav i Det Ægæiske Hav. Endvidere tilbageholdes mange tusinde fagforeningsmedlemmer, kurdere, journalister og andre personer. I Island er myten om et økonomisk mirakel afdækket, og der lægges pres på regeringen om at tilslutte sig de europæiske imperialister. Det græske kommunistparti er modstander af udvidelsen af EU, da partiet er modstander af selve EU, og modstander af Grækenlands tiltrædelse og fortsatte medlemskab af EU. Vi kæmper sammen med borgerne i Europa for fred og social retfærdighed og imod imperialistiske unioner."@da2
". Herr Präsident! Der Vertrag von Lissabon schafft einen noch negativeren Rahmen für die Völker der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Erweiterungsstaaten. Leider befinden sich die Völker des Balkans in einer drastischen Situation, die sich aus dem NATO-Krieg, kapitalistischen Umstrukturierungen, Vereinbarungen mit der Europäischen Union, ausländischen Militärstützpunkten in der Gegend, der kapitalistischen Krise und dem Wettbewerb zwischen den großen Energiemächten ergeben hat. Der Beitritt dieser Staaten dient den Interessen des Großkapitals und imperialistischen Plänen, zu denen sogar eine Neufestlegung der Grenzen der Staaten in diesem Gebiet gehört. Der Beitritt der FYROM zur NATO und zur Europäischen Union wird die internen Kämpfe verstärken, während die Souveränitätsrechte dieses Staats noch immer in ihrem wiederhergestellten Status bestehen. Die Türkei nutzt ihre geostrategische Position aus und besteht auf ihrer Besetzung eines großen Teils von Zypern, erhebt Ansprüche in der Ägäis und behält Tausende Gewerkschaftsmitglieder, Kurden, Journalisten und andere in Haft. In Island wurde der Mythos des Wirtschaftswunders entlarvt und man kann den Druck hören, der ausgeübt wird, damit es sich vor den europäischen imperialistischen Wagen spannen lässt. Die Griechische Kommunistische Partei ist gegen die Erweiterung der Europäischen Union, weil sie gegen die Europäische Union selbst und gegen den Beitritt und den Verbleib Griechenlands in der Europäischen Union ist. Wir kämpfen zusammen mit den Völkern Europas für Frieden und soziale Gerechtigkeit und gegen imperialistische Vereinigungen."@de9
". Mr President, the Treaty of Lisbon is creating an even more negative framework for the peoples of the Member States of the European Union and of the enlargement countries. Unfortunately, the peoples of the Balkans are in a drastic situation, caused by the consequences of the NATO war, capitalist restructurings, agreements with the European Union, foreign military bases in the area, the capitalist crisis and the competition between major forces on energy. The accession of these countries serves the interests of big business and imperialist plans, which even include re-defining the borders of the countries in this area. The accession of FYROM to NATO and the European Union will sharpen the infighting, while the sovereign powers of this country still persist in their redeemed stand. Turkey is exploiting its geostrategic position and persisting in its occupation of a large part of Cyprus, making claims in the Aegean and holding thousands of trade union members, Kurds, journalists and others in detention. In Iceland, the myth of the economic miracle has been exposed and pressure can be heard for it to hitch up to the European imperialist chariot. The Greek Communist Party is against the enlargement of the European Union, because it is against the European Union itself and against Greece’s having joined and remaining in it. We are fighting together with the people of Europe for peace and social justice and against imperialist unions."@en4
". Señor Presidente, el Tratado de Lisboa está creando un marco todavía más negativo para los pueblos de los Estados miembros de la Unión Europea y de los países de la ampliación. Por desgracia, los pueblos de los Balcanes se encuentran en una situación dramática, causada por las consecuencias de la guerra de la OTAN, las reestructuraciones capitalistas, los acuerdos con la Unión Europea, las bases militares extranjeras en la zona, la crisis capitalista y la competencia entre las fuerzas principales por la energía. La adhesión de estos países sirve a los intereses de los grandes planes empresariales e imperialistas, que incluso contemplan redefinir las fronteras de los países de esta zona. La adhesión de la Antigua República Yugoslava de Macedonia a la OTAN y a la Unión Europea agudizará las luchas internas, mientras que los poderes soberanos de este país todavía persisten en su posición redimida. Turquía está explotando su posición geoestratégica y perseverando en su ocupación de una gran parte de Chipre, reivindicando territorios en el Egeo y manteniendo detenidos a millares de sindicalistas, kurdos, periodistas y otras personas. En Islandia, el mito del milagro económico ha quedado expuesto y se oyen presiones que instigan a que se enganche a la cuadriga imperialista europea. El Partido Comunista Griego está en contra de la ampliación de la Unión Europea, porque es contraria a la propia Unión Europea y al ingreso y la permanencia de Grecia en ella. Estamos luchando junto con el pueblo de Europa por la paz y la justicia social, y contra las uniones imperialistas."@es21
"Lugupeetud juhataja! Lissaboni leping tekitab Euroopa Liidu liikmesriikide ja ühinevate riikide rahvastele senisest veelgi halvemad väljavaated. Kahjuks on Balkani rahvad raskes olukorras, mis on tingitud NATO sõja tagajärgedest, kapitalistlikest ümberkorraldustest, Euroopa Liiduga sõlmitud lepingutest, piirkonnas olevatest välisriikide sõjaväebaasidest, kapitalismi kriisist ja suurjõudude omavahelisest energiaalasest konkureerimisest. Nende riikide ühinemine Euroopa Liiduga teenib suurettevõtete ja imperialistide huve, mille hulka kuulub koguni kõnealuse piirkonna riikide piiride muutmine. Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ühinemine NATO ja Euroopa Liiduga teravdab sisevastuolusid, samas kui selle riigi võimkond ei kavatsegi loobuda irredentismil põhinevatest püüdlustest. Türgi kasutab ära oma geostrateegilist asukohta ja jätkab suure osa Küprose okupeerimist, esitab nõudeid Egeuse mere piirkonnas ning hoiab vangistuses tuhandeid ametiühinguliikmeid, kurde, ajakirjanikke ja teisi inimesi. Islandi majandusime on kokku varisenud ja riigile avaldatakse survet, et ta rakendaks end Euroopa imperialistide vankri ette. Kreeka kommunistlik partei on Euroopa Liidu laienemise vastu, sest see on kahjulik Euroopa Liidule endale ning liiduga ühinenud Kreekale. Me võitleme koos Euroopa rahvaga rahu ja sotsiaalse õigluse eest ning imperialistlike liitude vastu."@et5
"Arvoisa puhemies, Lissabonin sopimuksella luodaan entistäkin kielteisemmät puitteet Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja laajentumismaiden kansalaisille. Balkanin kansat ovat valitettavasti vaikeassa tilanteessa, jonka ovat aiheuttaneet Naton sodan seuraukset, kapitalistiset rakenneuudistukset, Euroopan unionin kanssa tehdyt sopimukset, alueella sijaitsevat ulkovaltojen sotilastukikohdat, kapitalismin kriisi ja suurvaltojen kilpailu energiasta. Näiden valtioiden liittyminen EU:n jäseniksi palvelee suuryritysten etuja ja imperialistisia suunnitelmia, joihin sisältyy jopa alueen valtioiden rajojen siirtely. EJTM:n liittyminen Natoon ja Euroopan unioniin kärjistää sisäisiä kiistoja, samalla kun maan itsenäiset voimat pitävät yhä kiinni kannastaan. Turkki käyttää hyväkseen geostrategista sijaintiaan ja jatkaa Kyproksen suuren osan miehitystä, esittää vaateita Egeanmeren alueella ja pitää tuhansia ammattiliittojen jäseniä, kurdeja, journalisteja ja muita vangittuina. Islannissa myytti talousihmeestä on romahtanut, ja on kuultavissa ääniä, jotka painostavat sitä hyppäämään Euroopan unionin imperialistisille kärryille. Kreikan kommunistinen puolue vastustaa Euroopan unionin laajentumista, koska se vastustaa itse Euroopan unionia sekä Kreikan liittymistä siihen ja pysymistä siinä. Taistelemme yhdessä Euroopan kansalaisten kanssa rauhan ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta ja imperialistisia liittoja vastaan."@fi7
". Monsieur le Président, le traité de Lisbonne crée un cadre encore plus négatif pour les peuples des États membres de l’Union européenne et pour ceux des pays de l’élargissement. Malheureusement, les peuples des Balkans se trouvent dans une situation dramatique, causée par les conséquences de la guerre de l’OTAN, les restructurations capitalistes, les accords conclus avec l’Union européenne, les bases militaires étrangères dans la région, la crise capitaliste et la rivalité entre des forces majeures au sujet de l’énergie. L’adhésion de ces pays sert les intérêts des grandes entreprises et des projets impérialistes qui comprennent jusqu’à une redéfinition des frontières des pays de la région. L’adhésion de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’OTAN et à l’Union européenne attisera les conflits, tandis que les pouvoirs souverains de ce pays resteront bafoués. La Turquie exploite sa position géostratégique et persiste à occuper une part importante de Chypre, à exprimer des réclamations dans la mer Égée et à garder en détention des milliers de représentants syndicaux, de Kurdes, de journalistes, etc. En Islande, le mythe du miracle économique a été mis à mal et ce pays fait l’objet de pressions afin qu’il s’attèle au char impérialiste européen. Le parti communiste grec est opposé à l’élargissement de l’Union européenne, car il est opposé à l’Union européenne elle-même et au fait que la Grèce y ait adhéré et y soit restée. Nous combattons avec le peuple d’Europe pour la paix et la justice sociale et contre les unions impérialistes."@fr8
"). Elnök úr! A Lisszaboni Szerződés egy még kedvezőtlenebb keretet teremt az európai uniós tagállamok és a bővítési országok népei számára. Sajnos a balkáni népek helyzete drámai, ennek oka a NATO-háború következményei, a kapitalista szerkezetváltások, az Európai Unióval kötött megállapodások, a térségben állomásozó külföldi katonai alakulatok, a kapitalista válság és az energiáért folytatott nagyhatalmak közötti verseny. Ezen országok csatlakozása a nagy üzleti vállalkozások és az imperialista tervek érdekeit szolgálja, amibe még a térségben található országok határainak újrameghatározása is beletartozik. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság NATO-hoz és Európai Unióhoz való csatlakozása tovább fogja élezni a belső harcokat, miközben az ország szuverén erői makacsul ragaszkodnak kialakított álláspontjukhoz. Törökország kihasználja geostratégiai helyzetét és továbbra is megszállás alatt tartja Ciprus nagy részét, követeléseket fogalmaz meg az Égei-tengerrel kapcsolatban és több ezer szakszervezeti tagot, kurdokat, újságírókat és másokat tart fogva. Izlandon a gazdasági csoda mítosza megdőlt és észlelhető egy azzal kapcsolatos nyomás, hogy felkapaszkodjanak az európai imperialista harci szekérre. A Görög Kommunista Párt ellenzi az Európai Unió bővítését, mert ellenzi magát az Európai Uniót és azt is, hogy Görögország csatlakozott hozzá és hogy továbbra is tagja. Európa népeivel közösen harcolunk a békéért, a társadalmi igazságosságért és az imperialista uniók ellen."@hu11
". Signor Presidente, il trattato di Lisbona crea un contesto ancora più negativo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e per i paesi che vorrebbero aderirvi. Sfortunatamente, i popoli dei Balcani si trovano in una situazione drammatica, provocata dalle conseguenze della guerra della NATO, delle ristrutturazioni capitaliste, degli accordi con l’Unione europea, delle basi militari straniere nella zona, della crisi capitalista e della rivalità tra i grandi poteri per l’energia. L’adesione di quei paesi soddisfa gli interessi delle grandi imprese e dei piani imperialisti, che prevedono persino la ridefinizione dei confini degli Stati nella regione. L’adesione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla NATO e all’Unione europea intensificherà la lotta per il potere, mentre i poteri sovrani del paese persistono ancora nella loro posizione di riscattati. La Turchia sfrutta la sua posizione strategica persistendo nell’occupazione di un’ampia parte del territorio di Cipro, accampando pretese nell’Egeo e trattenendo migliaia di iscritti ai sindacati, curdi, giornalisti e altri nelle sue carceri. In Islanda il mito del miracolo economico è stato svelato e si esercitano pressioni affinché il paese salga sul carro dell’Europa imperialista. Il Partito comunista greco è contrario all’allargamento dell’Unione europea perché è contrario all’Unione europea stessa ed è contrario al fatto che la Grecia vi abbia aderito e vi rimanga. Combattiamo insieme con i popoli d’Europa per la pace e la giustizia sociale e contro le unioni imperialiste."@it12
". Gerb. pirmininke, Lisabonos sutartimi Europos Sąjungos valstybių narių ir šalių plėtros dalyvių gyventojams sukuriama dar nepalankesnė sistema. Deja, Balkanų regiono gyventojų padėtis dėl NATO karo, kapitalistinių pertvarkymų, susitarimų su Europos Sąjunga, užsienio karinių bazių regione, kapitalizmo krizės ir pagrindinių galingųjų valstybių konkurencijos dėl energijos pasekmių yra katastrofiška. Šių šalių stojimas atitinka stambaus verslo interesus ir imperialistų planus, kuriuose yra net šio regiono šalių sienų nustatymas iš naujo. BJRM įstojus į NATO ir Europos Sąjungą paaštrės vidaus konfliktai, nors šios šalies suverenios jėgos vis dar atkakliai laikosi savo susigrąžintų pozicijų. Turkija naudojasi savo geostrategine padėtimi ir atkakliai tęsia didelės Kipro dalies okupaciją, reiškia pretenzijas Egėjo jūroje ir laiko tūkstančius suimtų profesinių sąjungų narių, kurdų, žurnalistų bei kitų asmenų. Islandijoje buvo demaskuotas ekonomikos stebuklo mitas, taip pat galima girdėti, kaip ji spaudžiama prisikabinti prie Europos imperialistinio sąstato. Graikijos komunistų partija yra prieš Europos Sąjungos plėtrą, nes ji yra prieš pačią Europos Sąjungą ir prieš Graikijos įstojimą į ją bei likimą joje. Mes kartu su kitais Europos gyventojais kovojame dėl taikos ir socialinio teisingumo ir su imperialistinėmis sąjungomis."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, Lisabonas līgums rada vēl negatīvāku sistēmu Eiropas Savienības dalībvalstu un kandidātvalstu iedzīvotājiem. Diemžēl Balkānu iedzīvotāju stāvoklis ir dramatisks, ko izraisa NATO kara sekas, kapitālistiska pārstrukturēšanās, nolīgumi ar Eiropas Savienību, ārzemju militārās bāzes šajā reģionā, kapitālistiskā krīze un konkurence starp galvenajiem spēkiem energoapgādes jomā. Šo valstu pievienošanās kalpo lielo uzņēmumu un imperiālistu plānu interesēm, kas ietver pat šī reģiona valstu robežu pārveidošanu. iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā saasinās šo cīņu, savukārt šīs valsts suverēnā vara joprojām ir jāatgūst. Turcija izmanto savu ģeogrāfiski stratēģisko stāvokli un turpina okupēt lielu daļu no Kipras, izsakot pretenzijas attiecībā uz Egejas jūras reģionu un turot ieslodzījumā tūkstošiem arodbiedrību locekļu, kurdu, žurnālistu un citu cilvēku. Īslandē tiek uzturēts ekonomiskā brīnuma mīts, un šajā saistībā pastāv spiediens, lai ielēktu Eiropas imperiālistu kaujas ratos. Grieķijas Komunistiskā partija ir pret Eiropas Savienības paplašināšanos, jo tā ir pret pašu Eiropas Savienību un pret to, ka Grieķija ir iestājusies un paliek Eiropas Savienībā. Mēs kopīgi ar Eiropas iedzīvotājiem cīnāmies par mieru un sociālo taisnīgumu un pret imperiālistu apvienībām."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, η Συνθήκη της Λισαβόνας δημιουργεί ένα ακόμα πιο αρνητικό πλαίσιο για τους λαούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των χωρών της διεύρυνσης. Η κατάσταση των λαών της Βαλκανικής δυστυχώς είναι δραματική. Αιτία είναι οι συνέπειες του πολέμου του ΝΑΤΟ, οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή, η καπιταλιστική κρίση και ο ενεργειακός ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων. Η ένταξη των χωρών αυτών υπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, που περιλαμβάνουν ακόμη και τον επανακαθορισμό των συνόρων των χωρών της περιοχής αυτής. Η ένταξη της FYROM στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οξύνει τις αντιθέσεις, ενώ οι κυρίαρχες δυνάμεις της χώρας αυτής εμμένουν σε αλυτρωτικές βλέψεις. Η Τουρκία αξιοποιεί την γεωστρατηγική της θέση και επιμένει στην κατοχή μεγάλου τμήματος της Κύπρου, προβάλλει διεκδικήσεις στο Αιγαίο, διατηρεί χιλιάδες κρατούμενους συνδικαλιστές, Κούρδους, δημοσιογράφους κλπ. Στην Ισλανδία διαλύθηκε ο μύθος περί οικονομικού θαύματος και ασκούνται πιέσεις για πρόσδεση στο ιμπεριαλιστικό ευρωπαϊκό άρμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ταχθεί ενάντια στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί είναι ενάντια στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και στην ένταξη και παραμονή της Ελλάδας σε αυτήν. Αγωνιζόμαστε μαζί με τους λαούς της Ευρώπης για την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη ενάντια στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het Verdrag van Lissabon is het zoveelste negatieve rechtskader voor de volkeren van de lidstaten van de Europese Unie maar ook voor die van de toetredingslanden. De situatie van de volkeren in de Balkan is helaas dramatisch. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de gevolgen van de NAVO-oorlog, de kapitalistische herstructureringen, de overeenkomsten met de Europese Unie, de buitenlandse militaire bases, de kapitalistische crisis en de energiewedijver tussen de grootmachten. De toetreding van deze landen dient de belangen van het grootkapitaal en de imperialistische plannen, waarvan zelfs een verlegging van de grenzen van de landen in dit gebied deel uitmaakt. Als de FYROM toetreedt tot de NAVO en de Europese Unie zullen de tegenstellingen alleen maar op de spits worden gedreven, en dat terwijl de machthebbende partijen in dit land nog steeds irredentistische aspiraties koesteren. Turkije slaat munt uit zijn geostrategische positie en blijft een groot deel van Cyprus bezet houden. Het eist grondgebied op in de Egeïsche Zee en houdt duizenden vakbondslieden, Koerden, journalisten, enzovoort gevangen. In IJsland viel het sprookje van het economisch wonder in duigen. Op dit land wordt nu druk uitgeoefend opdat het op de Europese imperialistische trein springt. De Communistische Partij van Griekenland is tegen de uitbreiding van de Europese Unie omdat zij gekant is tegen de Europese Unie zelf, evenals tegen het EU-lidmaatschap van Griekenland. Samen met de volkeren van Europa strijden wij voor vrede en sociale rechtvaardigheid en tegen imperialistische unies."@nl3
". Panie przewodniczący! Traktat lizboński tworzy jeszcze bardziej negatywne ramy dla narodów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów objętych rozszerzeniem. Niestety, obywatele Bałkanów są w drastycznej sytuacji spowodowanej konsekwencjami wojny NATO, przekształceniami kapitalistycznymi, umowami z Unią Europejską, zagranicznymi bazami wojskowymi na tym obszarze, kryzysem kapitalizmu oraz konkurencją między głównymi siłami w zakresie energii. Przystąpienie tych krajów służy interesom wielkiego biznesu oraz planom imperialistycznym, które obejmują nawet zmiany granic między krajami w tym regionie. Przyjęcie Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do NATO i Unii Europejskiej zaostrzy konflikt wewnętrzny, a suwerenna władza tego kraju nadal trwa na swojej uratowanej pozycji. Turcja wykorzystuje swoją pozycję geostrategiczną oraz nadal okupuje dużą część Cypru, wysuwając żądania w obszarze Morza Egejskiego i trzymając w więzieniach tysiące członków związków zawodowych, Kurdów, dziennikarzy i innych. W Islandii naświetlono mit cudu gospodarczego i dostrzegamy naciski, aby doczepić się do europejskiego rydwanu imperializmu. Komunistyczna Partia Grecji jest przeciwna rozszerzeniu Unii Europejskiej, ponieważ jest ono skierowane przeciwko samej Unii Europejskiej oraz przeciwko Grecji, która wstąpiła do Unii i w niej pozostała. Walczymy razem z obywatelami Europy o pokój i sprawiedliwość społeczną oraz przeciwko związkom imperialistycznym."@pl16
". Senhor Presidente, o Tratado de Lisboa está a criar condições de vida cada vez mais negativas para os povos dos Estados-Membros da União Europeia e dos países do alargamento. Infelizmente, os povos dos Balcãs estão numa situação extremamente difícil, devido às consequências da guerra da NATO, às restruturações capitalistas, aos acordos com a União Europeia, às bases militares estrangeiras na região, à crise capitalista e à concorrência das grandes potências em torno da energia. A adesão desses países serve os interesses do grande capital e os planos imperialistas, que até incluem a redefinição das fronteiras dos países da região. A adesão da ARJM à NATO e à União Europeia irá agudizar as lutas internas, ao mesmo tempo que as forças soberanas deste país persistem numa atitude irredentista. A Turquia está a aproveitar-se da sua posição estratégica e insiste em continuar a ocupar uma grande parte de Chipre, fazendo reivindicações no Egeu e mantendo na prisão milhares de sindicalistas, curdos, jornalistas, etc. Na Islândia, o mito do milagre económico foi exposto e podem ouvir-se as pressões para que se apanhe a boleia do coche imperialista europeu. O Partido Comunista da Grécia opõe-se ao alargamento da União Europeia, porque é contra a própria União Europeia e contra a adesão e permanência da Grécia na União Europeia. Juntamente com o povo da Europa, estamos a lutar pela paz e pela justiça social, contra as uniões imperialistas."@pt17
". Domnule preşedinte, Tratatul de la Lisabona creează un cadru şi mai negativ pentru popoarele statelor membre ale Uniunii Europene şi ale ţărilor implicate în procesul de aderare. Din nefericire, popoarele din zona Balcanilor se află într-o situaţie extremă, cauzată de consecinţele războiului NATO, de restructurările capitaliste, de acordurile cu Uniunea Europeană, de bazele militare străine din zonă, de criza capitalistă şi de concurenţa dintre forţele importante cu privire la energie. Aderarea acestor ţări este utilă intereselor afacerilor importante şi planurilor imperialiste, care includ chiar şi redefinirea graniţelor ţărilor din această regiune. Aderarea FYROM la NATO şi la Uniunea Europeană va intensifica conflictele interne, în timp ce puterile suverane ale acestei ţări continuă să susţină că s-au retras. Turcia îşi exploatează poziţia geostrategică şi continuă să ocupe o mare parte a Ciprului, emiţând pretenţii în zona Mării Egee şi menţinând în arest mii de membri sindicalişti, kurzi, jurnalişti şi alţii. În Islanda, mitul miracolului economic a fost făcut public şi se simte presiunea ca aceasta să se fixeze de carul imperialist european. Partidul Comunist din Grecia este împotriva extinderii Uniunii Europene, deoarece acesta este împotriva Uniunii Europene în sine şi împotriva faptului că Grecia a aderat la aceasta şi a rămas în cadrul său. Ne luptăm împreună cu popoarele europene pentru pace şi justiţie socială şi împotriva uniunilor imperialiste."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, Lisabonská zmluva vytvára ešte negatívnejší rámec pre národy členských štátov Európskej únie a krajiny, ktorých sa rozšírenie týka. Národy na Balkáne sú nanešťastie v hroznej situácii spôsobenej dôsledkami vojny NATO, kapitalistickou reštrukturalizáciou, dohodami s Európskou úniou, prítomnosťou zahraničných vojenských základní v oblasti, krízou kapitalizmu a konkurenčným bojom medzi hlavnými aktérmi v oblasti energetiky. Pristúpenie týchto krajín vyhovuje veľkým obchodným a imperialistickým plánom, ktorých súčasťou je dokonca opätovné vymedzenie hraníc krajín v tejto oblasti. Vstup Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko do NATO a Európskej únie zostrí vnútorný boj, kým zvrchované sily tejto krajiny si zachovajú svoje iredentistické ambície. Turecko využíva svoju geostrategickú pozíciu, naďalej okupuje veľkú časť Cypru, robí si nároky v súvislosti s Egejským morom a väzní tisícky členov odborových zväzov, Kurdov, novinárov a iné osoby. Na Islande bol odhalený mýtus o hospodárskom zázraku a je cítiť tlak s cieľom nastúpiť do európskeho imperialistického koča. Komunistická strana Grécka je proti rozširovaniu Európskej únie, pretože je proti Európskej únii ako takej a proti vstupu Grécka do EÚ a zotrvaniu v nej. Spolu s obyvateľmi Európy bojujeme za mier, sociálnu spravodlivosť a proti imperialistickým združeniam."@sk19
"Gospod predsednik, Lizbonska pogodba ustvarja še večji negativen okvir za narode držav članic Evropske unije in države širitve. Na žalost so se narodi na Balkanu znašli v hudih razmerah, ki so posledica napadov zveze Nato, kapitalističnega prestrukturiranja, sporazumov z Evropsko unijo, tujih vojnih baz na tem območju, krize kapitalizma ter konkurence med glavnimi silami na energetskem področju. Pristop teh držav je v interesu velikih družb in imperialističnih načrtov, ki vključujejo celo ponovno določitev meja držav na tem območju. Pristop Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije k zvezi Nato in Evropski uniji bo zaostril notranje boje, medtem ko vrhovne sile te države še vedno vztrajajo na svojem stališču, da gre pri tem za reševanje. Turčija izkorišča svoj geostrateški položaj in vztraja pri okupaciji velikega dela Cipra, si lasti območje na Egejskem morju in drži v priporu na tisoče članov sindikata, Kurdov, novinarjev in drugih. Na Islandiji se je razkril mit o gospodarskem čudeži in slišati je, da se na državo pritiska, naj se zavihti na evropsko imperialistično kočijo. Grška komunistična stranka nasprotuje širitvi Evropske unije, ker nasprotuje Evropski uniji sami in ker se ne strinja z vstopom Grčije ter njenim članstvom v njej. Skupaj z ljudmi Evrope se borimo za mir in socialno pravičnost ter proti imperialističnim zvezam."@sl20
". Herr talman! Lissabonfördraget skapar ett ännu mer negativt regelverk för folken i EU:s medlemsstater och utvidgningsländerna. Tyvärr befinner sig folken på Balkan i en drastisk situation till följd av Natokriget, kapitalistiska omstruktureringar, avtal med EU, utländska militärbaser i området, kapitalistkrisen och konkurrensen mellan energistormakter. Anslutningen av dessa länder tjänar storindustrins intressen och imperialistiska planer, som även inbegriper att dra upp nya gränser för länderna i området. Anslutningen av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien till Nato och EU kommer att skärpa maktkampen, samtidigt som landet fortfarande inte återvunnit sin suveränitet. Turkiet utnyttjar sitt geostrategiska läge och framhärdar med sin ockupation av en stor del av Cypern, gör anspråk på Egeiska havet och håller tusentals fackföreningsmedlemmar, kurder, journalister och andra fängslade. På Island har myten om ekonomiska mirakel avslöjats och påtryckningar hörs om att landet bör hoppa på det europeiska imperialisttåget. Det grekiska kommunistpartiet är emot EU-utvidgningen därför att det är EU-motståndare och emot att Grekland gick med och stannat kvar. Vi kämpar tillsammans med Europas folk för fred och social rättvisa mot imperialistiska unioner."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph