Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-275"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-275"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Danes bomo tukaj sprejeli resolucijo, ki jo pričakujejo z velikim zanimanjem in z veliko prizadetostjo v številnih državah jugovzhodne Evrope. Ta resolucija govori v drugačnem jeziku, kot se je v jugovzhodni Evropi govorilo še pred nekaj leti. To je največja pravzaprav spodbuda in popotnica za današnjo razpravo. Mislim, da je pomembno, da tako iz besed predstavnika predsedujoče države kot Komisije kot našega predsednika AFET-a, ki je omogočil sprejem tako bogate in vsebinske resolucije, izhaja to, da podpiramo evropsko perspektivo vseh držav, jaz bi rekel posebej še tudi Turčije. Samo s perspektivo širitve in vključitve vseh držav postajajo nekatera vprašanja v tej regiji, kot so na primer tendence po nadaljnji fragmentaciji bivše Jugoslavije, držav bivše Jugoslavije, mejni problemi in občasni izrazi nestrpnosti na verski osnovi in podobno, nekoliko manj nevarni tudi za širši prostor. Tako lahko mirno danes ugotovimo, da se projekt miru in napredka na nekoč kritičnem delu Evrope nadaljuje."@sl20
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dnes se zde chystáme přijmout usnesení, které je očekáváno v mnoha zemích jihovýchodní Evropy s velkým zájmem a s velkou nadějí. Toto usnesení hovoří stylem, který se velmi liší od toho, který byl ještě zcela nedávno, před několika lety, používán v jihovýchodní Evropě. Je to ve skutečnosti tento styl, který dal podnět a vodítko k naší dnešní rozpravě. Myslím si, že je důležité to, co lze čerpat ze slov pana Bildta, úřadujícího předsedy Rady, a komisaře Rehna na jedné straně, a ze slov pana Albertiniho, předsedy Výboru pro zahraniční věci, který zajistil, abychom mohli přijmout tak bohaté a obsažné usnesení, na straně druhé, a sice to, že podporujeme evropskou perspektivu všech zemí, kterých se to týká. Zde bych zdůraznil zejména Turecko. Teprve, když nabídneme perspektivu rozšíření a začlenění všem dotyčným zemím, stanou se některé záležitosti v tomto regionu, jakou jsou trendy směřující k další fragmentaci některých nástupnických států bývalé Jugoslávie, hraniční otázky a občasné incidenty zahrnující náboženskou nebo jinou podobnou netoleranci, pro širší region o něco méně nebezpečné. Můžeme proto uzavřít tím, že projekt vnesení míru a pokroku do kdysi neklidné části Evropy musí pokračovat."@cs1
"Hr. formand! Vi er i dag næsten klar til at vedtage en beslutning, som imødeses med stor interesse og forventning i mange lande i Sydøsteuropa. I denne beslutning rejses der meget anderledes spørgsmål end de spørgsmål, der blev rejst i forbindelse med Sydøsteuropa for bare et par år siden. Det er faktisk disse spørgsmål, som har været grundlaget for forhandlingen i dag. Det er efter min opfattelse vigtigt, at vi på grundlag af udtalelserne fra hr. Bildt, formanden for Rådet, og kommissær Rehn på den ene side og udtalelserne fra hr. Albertini, formanden for Udenrigsudvalget, som har sikret, at vi kan vedtage en så dybdegående og betydningsfuld beslutning, på den anden side drager den konklusion, at vi støtter udsigten til medlemskab for alle de pågældende lande. I denne sammenhæng vil jeg især fremhæve Tyrkiet. Det er kun, når vi tilbyder alle de pågældende lande muligheden for udvidelse og integration, at nogle af spørgsmålene i denne region, f.eks. tendensen til yderligere fragmentering af nogle af det tidligere Jugoslaviens efterfølgerstater, grænsespørgsmål og lejlighedsvise hændelser, der involverer religiøs eller lignende intolerance, forekommer mindre farlige for den bredere region. Vi kan derfor konkludere, at projektet til opnåelse af fred og fremgang i det, der en gang var en ustabil del af Europa, nu kan bringes et skridt videre."@da2
"Wir wollen hier heute eine Entschließung annehmen, die in vielen Ländern Südosteuropas mit viel Interesse und großen Hoffnungen erwartet wird. Diese Entschließung verwendet Worte, die sich sehr von denen unterscheiden, die bis vor wenigen Jahren in Südosteuropa verwendet wurden. Tatsächlich sind es diese Worte, die den Ausschlag und die Führung zu unserer heutigen Diskussion gegeben haben. Ich denke, dass es wichtig ist, dass das, was wir den Worten des amtierenden Präsidenten des Rates, Herrn Bildt, und Kommissar Rehns einerseits und des Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Herrn Albertini, andererseits, der dafür gesorgt hat, dass wie so eine reiche und reale Entschließung annehmen können, entnehmen können, ist, dass wir die europäischen Aussichten aller betroffenen Staaten unterstützen. Hier würde ich insbesondere die Türkei herausgreifen. Nur wenn wir allen betroffenen Ländern eine Aussicht auf Erweiterung und Aufnahme bieten, können einige der Probleme in dieser Region, wie Tendenzen, die auf eine weitere Fragmentierung der Nachfolgerstaaten des ehemaligen Jugoslawien, Grenzfragen und gelegentliche Vorfälle aufgrund religiöser oder ähnlicher Intoleranz, etwas weniger gefährlich für die weitere Region werden. Wir können daher zusammenfassen, dass das Projekt, einem ehemals explosiven Teil Europas Frieden und Fortschritt zu bringen, weitergehen soll."@de9
"Πρόκειται να εγκρίνουμε ένα ψήφισμα σήμερα που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και προσμονή σε πολλές χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το εν λόγω ψήφισμα μιλά με πολύ διαφορετικούς όρους από αυτούς που χρησιμοποιούνταν στη νοτιοανατολική Ευρώπη λίγα μόλις χρόνια πριν. Αυτοί οι όροι, μάλιστα, παρείχαν τη δυναμική, αλλά και την καθοδήγηση, για τη σημερινή συζήτηση. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι το συμπέρασμα από τα λεγόμενα του κ. Bildt, Προεδρεύοντος του Συμβουλίου, και του Επιτρόπου Rehn, αφενός, καθώς και από τα λεγόμενα του κ. Albertini, Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι μπορούμε να εγκρίνουμε ένα τόσο πλούσιο και πλήρες ψήφισμα, αφετέρου, είναι ότι υποστηρίζουμε τις ευρωπαϊκές προοπτικές όλων των ενδιαφερομένων χωρών. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ξεχωρίσω ιδιαίτερα την Τουρκία. Μόνο όταν προσφέρουμε την προοπτική της διεύρυνσης και της ένταξης για όλες τις εν λόγω χώρες, ορισμένα ζητήματα της περιοχής, όπως οι τάσεις που υποδεικνύουν περαιτέρω κατακερματισμό ορισμένων διαδόχων κρατών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, τα διασυνοριακά ζητήματα και τυχαία περιστατικά που αφορούν θρησκευτική ή συναφή μισαλλοδοξία, καθίστανται κάπως λιγότερο επικίνδυνα για την ευρύτερη περιοχή. Μπορούμε, κατά συνέπεια, να εξαγάγουμε το συμπέρασμα ότι το έργο της ειρήνης και της προόδου σε ένα άλλοτε ασταθές μέρος της Ευρώπης πρέπει να συνεχιστεί."@el10
"We are about to adopt a resolution here today which is awaited with much interest and much anticipation in many countries of south-eastern Europe. This resolution speaks in terms very different from those used in south-eastern Europe only as recently as a few years ago. It is, in fact, these terms that have provided the impetus for, and a guide to, our debate today. I think it is important that what can be taken from the words of Mr Bildt, President-in-Office of the Council, and Commissioner Rehn, on the one hand, and from those of Mr Albertini, Chairman of the Committee on Foreign Affairs who has ensured that we can adopt such a rich and substantive resolution, on the other, is that we support the European prospects of all the countries concerned. Here, I would single out Turkey, in particular. It is only when we offer the prospect of enlargement and inclusion to all the countries concerned that some issues in this region, such as trends pointing to further fragmentation of some of the successor states of the former Yugoslavia, border issues and occasional incidents involving religious or similar intolerance, become somewhat less dangerous for the wider region. We can therefore conclude that the project of bringing peace and progress to what was once a volatile part of Europe is set to continue."@en4
"Hoy aquí, estamos a punto de adoptar una resolución que se espera con mucho interés y mucha expectación en numerosos países de la Europa sudoriental. Esta resolución emplea términos muy diferentes de los utilizados en la Europa sudoriental hace tan sólo unos pocos años. Precisamente estos términos son los que, de hecho, han impulsado y orientado nuestro debate de hoy. Considero importante que lo que pueda desprenderse de las palabras del señor Bildt, Presidente en ejercicio del Consejo, y el Comisario Rehn, por un lado, y de las enunciadas por el señor Albertini, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores que ha garantizado que podamos adoptar una resolución tan rica y sustantiva, por el otro lado, sea que apoyamos las perspectivas europeas de todos los países interesados. En este punto, yo haría especial mención de Turquía, en particular. Únicamente cuando ofrecemos la perspectiva de la ampliación e inclusión a todos los países interesados es cuando algunos de los problemas de esta región, como las tendencias que apuntan a una mayor fragmentación de algunos de los Estados sucesores de la antigua Yugoslavia, las cuestiones fronterizas y los incidentes ocasionales que implican intolerancia religiosa o similar, se vuelven algo menos peligrosos para la región más amplia. Por consiguiente, podemos concluir que el proyecto de llevar la paz y el progreso a lo que en otro tiempo fue una parte inestable de Europa está destinado a seguir avanzando."@es21
"Me kavatseme täna vastu võtta resolutsiooni, mida paljudes Kagu-Euroopa riikides suure huvi ja kannatamatusega oodatakse. See resolutsioon räägib Kagu-Euroopa kohta vaid mõne aasta taguse ajaga võrreldes hoopis teist keelt. Just see muutus ongi andnud tõuke ja suuna meie tänasele arutelule. Minu arvates on oluline järeldada ühelt poolt nõukogu eesistuja Carl Bildti ja volinik Olli Rehni ning teiselt poolt väliskomisjoni esimehe Gabriele Albertini (tänu kellele meil on võimalik nii rikkalik ja sisuline resolutsioon vastu võtta) sõnadest, et me toetame Euroopa Liiduga ühinemise väljavaateid kõikide asjaomaste riikide puhul. Siinkohal tõstaksin ma esile eriti Türgit. Ainult siis, kui me pakume laienemise ja kaasamise väljavaadet kõikidele asjaomastele riikidele, muutuvad mõningad sealsed probleemid, näiteks tendentsid, mis osutavad mõne endisest Jugoslaaviast võrsunud riigi edasisele killustumisele, piiritülid ja episoodilised vahejuhtumid, mis on seotud usulise ja muu sarnase sallimatusega, laiema piirkonna jaoks mõnevõrra vähem ohtlikuks. Seega saame teha järelduse, et projekt, mis aitab kaasa rahule ja arengule selles kunagi ebastabiilses Euroopa piirkonnas, peab jätkuma."@et5
"Olemme tänään hyväksymässä päätöslauselmaa, jota monissa Kaakkois-Euroopan maissa odotetaan kiinnostuneina ja kärsimättöminä. Päätöslauselmassa käytetään hyvin erilaista kieltä kuin mitä käytettiin Kaakkois-Euroopassa vain joitakin vuosia sitten. Itse asiassa juuri nämä ilmaisut ovat antaneet puhtia ja ohjanneet tämänpäiväistä keskusteluamme. Mielestäni neuvoston puheenjohtajan Carl Bildtin ja komission jäsenen Olli Rehnin sekä tämän monipuolisen ja tärkeän päätöslauselman laatineen ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan Gabriele Albertinin puheenvuorojen tärkein viesti on se, että me tuemme kaikkien kyseisten valtioiden jäsenyysmahdollisuuksia. Tässä yhteydessä korostan erityisesti Turkkia. Vain tarjoamalla mahdollisuus laajentumiseen ja EU:n jäsenyyteen kaikille asianomaisille valtioille voidaan vähentää eräiden alueen ongelmien, kuten entisen Jugoslavian eräiden seuraajavaltioiden hajoamissuuntausten, rajakysymysten ja uskonnolliseen tai muuhun suvaitsemattomuuteen perustuvien satunnaisten välikohtauksien vaarallisuutta koko alueen kannalta. Voimme näin ollen päätellä, että hanke rauhan ja edistyksen viemiseksi tähän kerran räjähdysalttiiseen Euroopan osaan jatkuu."@fi7
"Nous sommes ici sur le point d’adopter aujourd’hui une résolution qui est attendue avec beaucoup d’intérêt et d’anticipation dans de nombreux pays du sud-est de l’Europe. Cette résolution utilise des termes très différents de ceux utilisés dans le sud-est de l’Europe il y a quelques années à peine. Ce sont en réalité ces termes qui ont imprimé un élan à notre débat de ce jour et qui l’ont guidé. Je pense qu’il est essentiel que ce que l’on peut retirer des déclarations de M. Bildt, président en exercice du Conseil, et de celles du commissaire Rehn, d’une part, et de M. Albertini, président de la commission des affaires étrangères, qui a permis que nous puissions adopter une résolution aussi riche et substantielle, d’autre part, est que nous soutenons les perspectives européennes de tous les pays concernés. J’épinglerais en particulier la Turquie ici. Ce n’est qu’en offrant la perspective de l’élargissement et de l’inclusion à tous les pays concernés que certains des problèmes de la région, tels que les tendances à une nouvelle fragmentation de certains des États qui ont succédé à l’ancienne Yougoslavie, les questions frontalières et les incidents occasionnels concernant l’intolérance religieuse ou autre, deviennent moins dangereux pour la région tout entière. Nous pouvons donc en conclure que le projet d’apporter la paix et le progrès dans cette partie de l’Europe autrefois volatile devrait se poursuivre."@fr8
"). A mai napon hamarosan egy olyan állásfoglalást fogunk elfogadni, amelyet nagy érdeklődéssel várnak, és amelyre nagy várakozással tekintenek Délkelet-Európa több országában. Ez az állásfoglalás nagyon eltérő kifejezéseket használ ahhoz képest, amilyeneket mindössze néhány évvel ezelőtt Délkelet-Európa esetében használtunk. Valójában ezen kifejezések jelentették a mai vitánk legfőbb ösztönzőjét és iránymutatását. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos figyelembe venni egyrészről a Tanács soros elnöke, Bildt úr és Rehn biztos úr, és másrészről pedig a Külügyi Bizottság elnöke, Albertini úr által elmondottakat, aki biztosította, hogy ilyen gazdag és tartalmas állásfoglalást fogadhassunk el, nevezetesen, hogy minden érintett ország európai kilátását támogatjuk. Itt különösképpen Törökországot szeretném kiemelni. Csak abban az esetben, ha minden érintett országnak felkínáljuk a bővítés és a befogadás lehetőségét, lesznek ezek az országok kevésbé veszélyesek a tágabb értelemben vett térségre nézve egyes olyan, a térségben felmerülő kérdések tekintetében, mint amilyen a volt Jugoszlávia egyes utódállamainak további szétdarabolása irányába mutató tendencia, a határkérdés, valamint a vallási és hasonló türelmetlenséggel összefüggésben időnként előforduló incidensek. Ezért tehát megállapíthatjuk, hogy Európa egykor robbanékony térségében tovább folyik a béke és haladás megteremtésének projektje."@hu11
"Oggi in quest’Aula siamo in procinto di adottare una risoluzione attesa con grande interesse e grande impazienza in molti paesi dell’Europa sudorientale. Nella risoluzione si usano termini molto diversi rispetto a quelli usati nell’Europa sudorientale soltanto pochi anni fa. In effetti, sono stati tali termini a fornire l’impulso e la guida alla nostra discussione odierna. Ritengo importante che da quanto espresso, da una parte, dal presidente in carica del Consiglio Bildt e dal commissario Rehn e, dall’altra, dal presidente della commissione per gli affari esteri Albertini, che ci ha permesso di adottare una risoluzione così ricca e così rilevante, si tragga la conclusione che sosteniamo le aspirazioni europee di tutti i paesi coinvolti. Mi riferisco, in particolare, alla Turchia. Solo offrendo la prospettiva dell’allargamento e dell’inclusione a tutti i paesi coinvolti alcune delle problematiche riguardanti la regione, come la tendenza all’ulteriore frammentazione in alcuni degli Stati successori della Iugoslavia, i conflitti relativi alle frontiere e gli incidenti occasionali dovuti a intolleranza religiosa o simili, possono diventare in un certo senso meno pericolosi per l’intera regione. Possiamo quindi desumere che il progetto volto a portare la pace e il progresso in una regione un tempo instabile dell’Europa sia destinato ad andare avanti."@it12
"Šiandien čia ketiname patvirtinti rezoliuciją, kurios daugelyje Pietryčių Europos šalių laukiama su dideliu susidomėjimu ir tikėjimu. Ši rezoliucija dėstoma visiškai kitokiai žodžiais, nei tie, kurie vos prieš kelerius metus buvo vartojami Pietryčių Europoje. Iš esmės būtent šie žodžiai paskatino šiandieninę mūsų diskusiją ir buvo jos orientyras. Manau, svarbu, jog tai, ką, viena vertus, galime paimti iš Tarybos Pirmininko C. Bildto ir Komisijos nario O. Rehno ir, kita vertus, Užsienio reikalų komiteto pirmininko G. Albertini, kuris užtikrino, kad galėtume patvirtinti tokią vertingą ir svarbią rezoliuciją, kalbų, yra tai, kad mes palaikome visų suinteresuotųjų šalių numatomą galimybę tapti ES narėmis. Čia norėčiau visų pirma išskirti Turkiją. Tik tada, kai plėtros ir įtraukties perspektyvą siūlome visoms suinteresuotosioms šalims, kai kurios šio regiono problemos, pvz., tendencijos, rodančios, kad kai kurios buvusios Jugoslavijos teises perėmusios valstybės toliau skyla į dalis, problemas dėl sienų ir kartais pasitaikančius incidentus, susijusius su religiniu arba panašiu nepakantumu, tampa kiek mažiau pavojingos visam regionui. Todėl galime daryti išvadą, kad imamasi tęsti taikos ir pažangos užtikrinimo projektą, kuris skirtas kadaise buvusiai nestabiliai Europos daliai."@lt14
"Mēs šodien gatavojamies pieņemt rezolūciju, kas ar lielu interesi un lielām cerībām tiek gaidīta daudzās Dienvidaustrumu Eiropas valstīs. Šajā rezolūcijā lietotie jēdzieni ir ļoti atšķirīgi no tiem, ko vēl tikai pirms dažiem gadiem lietoja Dienvidaustrumu Eiropā. Patiesībā tieši šie jēdzieni ir devuši stimulu un virzienu mūsu šodienas debatēm. Es domāju, ir svarīgi, ka no kunga, Padomes priekšsēdētāja, un komisāra kunga teiktā, no vienas puses, un no kunga, Ārlietu komitejas priekšsēdētāja, kurš ir nodrošinājis, ka mēs varam pieņemt šādu bagātu un būtisku rezolūciju, teiktā, no otras puses, var secināt, ka mēs atbalstām visu attiecīgo valstu Eiropas perspektīvu. Šajā saistībā es īpaši gribu izcelt Turciju. Tikai piedāvājot paplašināšanās un iekļaušanas perspektīvu visām minētajām valstīm, daži šī reģiona jautājumi, piemēram, tendences, kas liecina par dažu bijušās Dienvidslāvijas sastāvā iepriekš iekļauto valstu tālāku sadrumstalotību, robežu jautājumi un gadījuma rakstura incidenti, kas saistīti ar reliģisku vai līdzīgu neiecietību, kļūst mazāk bīstami plašākam reģionam. Tādēļ mēs varam secināt, ka ir jāturpina šis projekts, kas nes mieru un progresu reģionā, kurš reiz bija ļoti nepastāvīga Eiropas daļa, ir jāturpina."@lv13
"Danes bomo tukaj sprejeli resolucijo, ki jo pričakujejo z velikim zanimanjem in z veliko prizadetostjo v številnih državah jugovzhodne Evrope. Ta resolucija govori v drugačnem jeziku, kot se je v jugovzhodni Evropi govorilo še pred nekaj leti. To je največja pravzaprav spodbuda in popotnica za današnjo razpravo. Mislim, da je pomembno, da tako iz besed predstavnika predsedujoče države kot Komisije kot našega predsednika AFET-a, ki je omogočil sprejem tako bogate in vsebinske resolucije, izhaja to, da podpiramo evropsko perspektivo vseh držav, jaz bi rekel posebej še tudi Turčije. Samo s perspektivo širitve in vključitve vseh držav postajajo nekatera vprašanja v tej regiji, kot so na primer tendence po nadaljnji fragmentaciji bivše Jugoslavije, držav bivše Jugoslavije, mejni problemi in občasni izrazi nestrpnosti na verski osnovi in podobno, nekoliko manj nevarni tudi za širši prostor. Tako lahko mirno danes ugotovimo, da se projekt miru in napredka na nekoč kritičnem delu Evrope nadaljuje."@mt15
"Vandaag zullen we hier een resolutie aannemen die talrijke Zuidoost-Europese landen met veel belangstelling en vol hoop tegemoet zien. Deze resolutie is geschreven in een heel andere taal dan de taal die we nog enkele jaren geleden in Zuidoost-Europa gebruikten. Dat is eigenlijk de grootste aanmoediging en leidraad voor ons debat van vandaag. Volgens mij is het belangrijk dat uit de woorden van enerzijds de vertegenwoordigers van het voorzitterschap en de Commissie en anderzijds de voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken, die het aannemen van een dergelijke rijke en belangrijke resolutie heeft mogelijk gemaakt, blijkt dat we het Europese perspectief van alle landen ondersteunen. Hierbij wil ik vooral op Turkije wijzen. Enkel door alle betrokken landen het perspectief van uitbreiding en aansluiting te bieden worden bepaalde vraagstukken in deze regio, zoals de neiging tot verdere fragmentatie van de landen van het voormalige Joegoslavië, grensproblemen en incidentele uitingen van religieuze of andere onverdraagzaamheid, ook voor de ruimere regio iets minder gevaarlijk. We kunnen vandaag dus vaststellen dat het project om vrede en vooruitgang in een ooit onstabiel deel van Europa te brengen, wordt voortgezet."@nl3
"Zaraz przyjmiemy tu dziś rezolucję, na którą czekano długo z dużym zainteresowaniem i niecierpliwością w wielu krajach Europy Południowo-Wschodniej. Ta rezolucja przewiduje zupełnie inne warunki, niż te, które stosowano w Europie Południowo-Wschodniej jeszcze kilka lat temu. To właśnie te warunki dały impet naszej dzisiejszej debacie, służąc także za przewodnik. Uważam, że ważne jest to, co wynika ze słów pana Bildta, urzędującego przewodniczącego Rady, i komisarza Rehna z jednej strony, oraz pana Albertini, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych z drugiej, który zapewnia, że możemy przyjąć taką szeroką i konkretną rezolucję, że popieramy europejskie ambicje wszystkich zainteresowanych krajów. Tutaj zwłaszcza wyszczególniłbym Turcję. Tylko wtedy, gdy wszystkim zainteresowanym krajom oferujemy perspektywę rozszerzenia i włączenia, niektóre kwestie w tym regionie, takie jak tendencje wskazujące na dalszą fragmentację niektórych państw powstałych po rozpadzie byłej Jugosławii, kwestie granic oraz sporadyczne incydenty obejmujące nietolerancję religijną lub podobną, stają się nieco mniej niebezpieczne dla szerszego regionu. Dlatego możemy wyciągnąć wniosek, że projekt przyniesienia pokoju i postępu do tej części Europy, która kiedyś była niestabilna, ma być kontynuowany."@pl16
"Vamos adoptar uma resolução aqui hoje que é aguardada com muito interesse e muita expectativa em muitos países do sudeste europeu. A presente resolução usa termos muito diferentes daqueles que eram usados no sudeste europeu ainda há muito poucos anos. Foram, com efeito, esses termos que conferiram o impulso e orientaram o nosso debate de hoje. Penso que é importante que o que pode ser retirado das palavras do Senhor Presidente em exercício do Conselho e do Senhor Comissário Rehn, por um lado, e das palavras do senhor deputado Albertini, presidente da Comissão dos Assuntos Externos, que assegurou que podemos adoptar uma resolução muito rica e substantiva, por outro, é que apoiamos as perspectivas europeias de todos os países envolvidos. Aqui, destacaria a Turquia, em particular. Só quando abrirmos uma perspectiva de alargamento e de inclusão a todos os países envolvidos é que algumas questões que afectam esta região, nomeadamente as tendências que apontam para uma maior fragmentação de alguns dos Estados sucessores da antiga Jugoslávia, questões que se prendem com as fronteiras e incidentes ocasionais que se prendem com intolerância religiosa ou similar, se tornarão menos perigosas para toda a região. Podemos, por conseguinte, concluir que o projecto de levar paz e progresso ao que foi, em tempos, uma parte volátil da Europa irá continuar."@pt17
"Suntem pe punctul de a adopta aici, astăzi, o rezoluţie care este aşteptată cu mult interes şi cu multă nerăbdare în numeroase ţări din Europa de Sud-Est. Această rezoluţie vorbeşte în termeni foarte diferiţi de cei utilizaţi în Europa de Sud-Est cu numai câţiva ani în urmă. Într-adevăr, aceşti termeni sunt cei care ne-au oferit imboldul către dezbaterea noastră de astăzi şi o îndrumare spre ea. Cred că este important că ceea ce poate fi reţinut din cuvintele dlui Bildt, ale dlui Preşedinte în exerciţiu, ale dlui comisar Rehn, pe de o parte, şi din cele ale dlui Albertini, preşedintele Comisiei pentru afaceri externe, care a asigurat faptul că putem adopta o astfel de rezoluţie substanţială şi fundamentală, pe de cealaltă parte, este că noi susţinem perspectivele europene ale tuturor ţărilor implicate. Aici, aş evidenţia în special Turcia. Numai atunci când oferim posibilitatea extinderii şi includerii tuturor ţărilor implicate, anumite aspecte din regiunea respectivă, cum ar fi tendinţe care arată o mai mare fragmentare a statelor succesoare ale fostei Iugoslavii, probleme privind graniţele şi incidente ocazionale legate de toleranţa religioasă sau altele de natură similară, devin, într-o anumită măsură, mai puţin periculoase pentru regiunea mai mare. Prin urmare, putem concluziona că proiectul de a aduce pace şi progres în ceea ce a fost odată o parte nestatornică a Europei va continua, cu siguranţă."@ro18
"Čoskoro dnes na tomto mieste prijmeme uznesenie, ktoré mnohé krajiny juhovýchodnej Európy očakávajú s veľkým záujmom. Toto uznesenie je veľmi odlišné od tých, ktoré boli vypracované v súvislosti s juhovýchodnou Európou pred niekoľkými rokmi. Práve tento rozdiel nám v skutočnosti poskytol podnet na dnešnú rozpravu a jej smerovanie. Považujem za dôležité, že posolstvo vyhlásení úradujúceho predsedu Rady pána Bildta a komisára Rehna na jednej strane a pána Albertiniho, predsedu Výboru pre zahraničné veci, ktorý ubezpečil, že môžeme prijať také obsažné a zásadné uznesenie na strane druhej, spočíva v podpore európskych vyhliadok všetkých zainteresovaných krajín. V tejto súvislosti by som zdôraznil najmä prípad Turecka. Niektoré otázky v tomto regióne, ako napríklad vývoj, ktorý poukazuje na ďalšie delenie niektorých štátov bývalej Juhoslávie, problémy hraníc a ojedinelé incidenty, ktoré zahŕňajú náboženskú alebo podobnú netoleranciu, sa stanú menej nebezpečnými pre širší región až vtedy, keď ponúkneme perspektívu rozšírenia a začlenenia všetkým dotknutým krajinám. Na záver preto môžeme povedať, že projekt nastolenia mieru a pokroku v bývalej nestabilnej časti Európy má pokračovať."@sk19
"Vi är på väg att anta en resolution här i dag som emotses med stort intresse och mycket förväntningar i många länder i sydöstra Europa. I resolutionen talas i mycket annorlunda ordalag än de som användes i sydöstra Europa så nyligen som för endast ett par år sedan. Det är faktiskt dessa ord som varit drivkraften för och angett inriktningen på vår debatt i dag. Jag anser att det viktiga är att vi stöder samtliga berörda länders utsikter om EU-medlemskap, så som framgår av uttalanden dels från rådsordföranden Carl Bildt och kommissionsledamoten Olli Rehn, dels från Gabriele Albertini, ordföranden för utskottet för utrikesfrågor som har sett till att vi kan anta en så innehållsrik och saklig resolution. Här vill jag särskilt framhålla Turkiet. Det är först när vi erbjuder alla de berörda länderna i regionen utsikter om utvidgning och integration som vissa problem i regionen, t.ex. trender som pekar på fortsatt uppdelning av vissa av staterna i f.d. Jugoslavien, gränsfrågor och sporadiska incidenter som gäller religiös eller liknande intolerans, blir en aning mindre farliga för den vidare regionen. Vi kan därför dra slutsatsen att planen att bringa fred och framsteg till det som en gång var en instabil del av Europa ska fortsätta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph