Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-273"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-273"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar! Herr Kommissar, das ist möglicherweise die letzte Erweiterungsdebatte mit Ihnen. Herzlichen Dank für die vielen guten Debatten, die wir seit 2004 mit Ihnen hatten. Ein paar Bemerkungen: Ich glaube, es ist an der Zeit, dass die Schwierigkeiten, die von außerhalb gegenüber Kroatien gemacht werden, schnell überwunden werden, damit wir mit Kroatien im nächsten Jahr schnell zu einer Entscheidung kommen, die Verhandlungen abgeschlossen werden und ratifiziert werden kann. So, wie ich glaube, dass diese bilateralen Fragen, die es bei einer Reihe von anderen Ländern gibt – auch im Zusammenhang mit FYROM und Griechenland, aber auch Maßnahmen, die sich immer wieder gegen Serbien richten, das ich für ein für die Stabilität in der Region außerordentliches wichtiges Land halte – bald gelöst werden sollten. Es muss klargestellt sein, dass jedes Land seinen Fähigkeiten entsprechend beurteilt werden muss und dass das Versprechen – etwa auf dem Westbalkan –, das in Thessaloniki gegeben wurde, eingehalten wird. Aber jeder ist nach seinen Fähigkeiten zu beurteilen, und entsprechend muss das Tempo individuell darauf eingestellt werden. Aber es muss auch klargestellt sein, dass die gelten. Ich bedauere, dass im Ausschuss die Sozialdemokraten, die Grünen und andere es abgelehnt haben, die Kopenhagener Kriterien zu erwähnen. Ich hoffe, dass das im Plenum revidiert wird. Das wäre ebenso eine völlig falsche Botschaft an die Kandidatenländer wie die Nichterwähnung der notwendigen Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union selbst. Die europäische Perspektive muss gegeben sein, um die inneren Reformprozesse dort in Gang zu setzen. Aber dafür müssen auch die notwendigen Bedingungen erfüllt sein, damit keine falschen Erwartungen entstehen. Aus diesem Grunde müssen wir bei den Kopenhagener Kriterien im Falle der Türkei auch darauf achten, dass die politischen Bedingungen, die mit Meinungsfreiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Religionsfreiheit zu tun haben, Voraussetzung für den Beitritt sind und dass dies nicht in einem Kompromiss verloren gehen darf."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane Bildte, komisaři, toto je možná poslední rozprava na téma rozšíření, kterou, pane Rehne, máme s Vámi. Chtěl bych Vám poděkovat za mnoho dobrých rozprav, které jsme s Vámi od roku 2004 měli. Chtěl bych učinit několik poznámek. Podle mého názoru je nyní načase, aby obtíže, které byly Chorvatsku vytvořeny zvenčí, byly rychle vyřešeny, a abychom tak v průběhu příštího roku mohli s Chorvatskem dospět k rozhodnutí dokončit jednání a ratifikaci smlouvy o přistoupení. Domnívám se, že tyto dvoustranné záležitosti, které se týkají několika dalších zemí, včetně FYROM a Řecka, a také opatření ustavičně přijímaná vůči Srbsku, což je podle mého názoru mimořádně důležitá země, pokud jde o stabilitu tohoto regionu, by měly být rychle vyřešeny. Musí být jasně řečeno, že každá země by měla být posuzována podle svých schopností a že slib daný v Soluni, zejména pokud jde o západní Balkán, bude dodržen. Každá země musí být hodnocena na základě svých schopností a tomu musí být přizpůsobeno tempo celého procesu. Je však také důležité vysvětlit, že kodaňská kritéria platí. Mrzí mne, že sociální demokraté, Zelení a další ve výboru odmítli zmínku o kodaňských kritériích. Doufám, že v plénu to bude přezkoumáno. Vyslali bychom kandidátským zemím velice špatnou zprávu, stejně jako kdybychom se nezmínili o absorpční schopnosti Evropské unie. Evropská perspektiva musí být správná, aby mohly být zahájeny vnitřní reformní procesy. Je však také důležité, aby byly splněny nezbytné podmínky, a tedy aby nevznikla falešná očekávání. Proto, pokud jde o kodaňská kritéria, musíme i v případě Turecka zajistit, že politické podmínky související se svobodou slova, demokracií, právním státem a svobodou náboženství budou podmínkou pro přistoupení a že o kompromisu v této oblasti nemůže být řeči."@cs1
"Hr. formand, hr. Bildt, hr. kommissær! Dette er muligvis den sidste forhandling om udvidelsen sammen med Dem, hr. Rehn. Jeg ønsker at takke Dem for de mange gode forhandlinger, som vi har haft siden 2004. Jeg har et par kommentarer. Det er efter min opfattelse på tide hurtigst muligt at få løst de problemer, som skabes for Kroatien udefra, så vi i løbet af næste år kan træffe en hurtig beslutning i forbindelse med Kroatien, afslutte forhandlingerne og ratificere tiltrædelsestraktaten. Efter min opfattelse skal de bilaterale spørgsmål, som gælder for en række andre lande, herunder Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Grækenland, og de foranstaltninger, der kontinuerligt træffes over for Serbien, som efter min opfattelse er et uhyre vigtigt land i forhold til regionernes stabilitet, afklares hurtigt. Det skal understreges, at ethvert land skal bedømmes efter kvalifikationer, og at det løfte, der blev afgivet i Thessaloniki, især vedrørende Vestbalkan, skal indfries. Hvert enkelt land skal evalueres på grundlag af kvalifikationer, og processen skal tilpasses derefter. Det er dog også vigtigt at fastslå, at Københavnskriterierne fortsat er gældende. Jeg beklager, at Socialdemokraterne, De Grønne og andre har nægtet at nævne Københavnskriterierne på udvalgsmøderne. Jeg håber, at det vil blive taget op på plenarmødet. Vi vil sende det helt forkerte budskab til kandidatlandene på samme måde, som hvis vi havde undladt at nævne EU's absorptionskapacitet. Det europæiske perspektiv skal være korrekt, inden der indledes interne reformprocesser. Det er imidlertid også vigtigt, at de nødvendige betingelser opfyldes, så der ikke skabes falske forventninger. Derfor skal vi med hensyn til Københavnskriterierne i forhold til Tyrkiet også slå fast, at de politiske betingelser om ytringsfrihed, demokrati, retsstatsprincippet og religionsfrihed er en forudsætning for tiltrædelse, og at der ikke kan være tale om kompromiser i denne sammenhæng."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Bildt, κύριε Επίτροπε, πρόκειται ίσως για την τελευταία συζήτηση σχετικά με τη διεύρυνση που θα κάνουμε μαζί σας, κύριε Rehn. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πολλές καλές συζητήσεις που διεξάγαμε μαζί σας από το 2004. Θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Κατά τη γνώμη μου, έχει έρθει η ώρα για τη γρήγορη επίλυση των δυσκολιών που δημιουργούνται για την Κροατία από το εξωτερικό της χώρας ούτως ώστε, μέσα στο επόμενο έτος, να μπορέσουμε να λάβουμε γρήγορα μια απόφαση με την Κροατία, να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις και να επικυρώσουμε τη συνθήκη προσχώρησης. Πιστεύω ότι τα εν λόγω διμερή ζητήματα, που ισχύουν για πολλές άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΠΓΔΜ και της Ελλάδας, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται συνεχώς κατά της Σερβίας, η οποία, θεωρώ, είναι μια εξαιρετικά σημαντική χώρα όσον αφορά τη σταθερότητα της περιοχής, θα πρέπει να επιλυθούν γρήγορα. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι κάθε χώρα θα πρέπει να κριθεί σύμφωνα με τις δυνατότητές της και ότι η δέσμευση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δυτικά Βαλκάνια, θα τηρηθεί. Κάθε χώρα πρέπει να αξιολογείται βάσει των ικανοτήτων της και ο ρυθμός της διαδικασίας πρέπει να προσαρμόζεται αντίστοιχα. Είναι, όμως, εξίσου σημαντικό να εξηγήσουμε ότι ισχύουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Λυπάμαι για το γεγονός ότι οι Σοσιαλδημοκράτες, οι Πράσινοι και άλλοι αρνήθηκαν να αναφέρουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης στην επιτροπή. Ελπίζω να εξεταστεί το ζήτημα αυτό στην Ολομέλεια. Θα περνούσαμε εντελώς λάθος μήνυμα στις υποψήφιες χώρες, όπως αν είχαμε αποτύχει να αναφέρουμε την ικανότητα απορρόφησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευρωπαϊκή προοπτική πρέπει να είναι ορθή, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες εσωτερικής μεταρρύθμισης. Εντούτοις, σημαντική είναι, επίσης, η τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων για να μην δημιουργούνται ψευδείς προσδοκίες. Για τον λόγο αυτόν, όσον αφορά τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, πρέπει, επίσης, να διασφαλίσουμε στην περίπτωση της Τουρκίας ότι οι πολιτικές συνθήκες σχετικά με την ελευθερία του λόγου, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ελευθερία της θρησκείας συνιστούν προϋπόθεση για την ένταξη και ότι δεν τίθεται θέμα συμβιβασμού στον εν λόγω τομέα."@el10
"Mr President, Mr Bildt, Commissioner, this is possibly the last enlargement debate that we will have with you, Mr Rehn. I would like to thank you for the many good debates that we have had with you since 2004. I would like to make a few comments. In my opinion, it is now time for the difficulties being created for Croatia from outside the country to be quickly resolved so that, during the next year, we can rapidly come to a decision with Croatia, complete the negotiations and ratify the accession treaty. I believe that these bilateral issues, which apply to a number of other countries, including FYROM and Greece, and also the measures continually being taken against Serbia, which I think is an extremely important country in terms of the stability of the region, should be rapidly resolved. It must be made clear that every country should be judged according to its capabilities and that the promise made in Thessaloniki, particularly concerning the western Balkans, will be kept. Every country must be evaluated on the basis of its abilities and the tempo of the process must be adjusted accordingly. However, it is also important to explain that the Copenhagen criteria apply. I regret the fact that the Social Democrats, the Greens and others have refused to mention the Copenhagen criteria in committee. I hope that will be reviewed in plenary. We would be giving completely the wrong message to the candidate countries, in the same way as if we had failed to mention the absorption capacity of the European Union. The European perspective must be correct in order for the internal reform processes to start. However, it is also important that the necessary conditions are met so that no false expectations are raised. For this reason, with regard to the Copenhagen criteria, we must also ensure in Turkey’s case that the political conditions relating to freedom of speech, democracy, the rule of law and freedom of religion are a requirement for accession and that there is no question of a compromise in this area."@en4
"Señor Presidente, señor Bildt, señor Comisario, éste posiblemente sea el último debate sobre ampliación que tengamos con usted, señor Rehn. Me gustaría agradecerle los muchos buenos debates que hemos mantenido con usted desde 2004. Desearía formular unos pocos comentarios. En mi opinión, ya es hora de resolver con rapidez las dificultades que se están creando para Croacia desde fuera del país, de manera que, durante el próximo año, podamos adoptar rápidamente una decisión con Croacia, completar las negociaciones y ratificar el tratado de adhesión. Creo que estas cuestiones bilaterales, aplicables a varios otros países, incluidos la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Grecia, y también las medidas que se están tomando continuamente contra Serbia, país al que otorgo una suma importancia con respecto a la estabilidad de la región, deben resolverse rápidamente. Hay que dejar claro que a todo país se lo debería juzgar en función de sus capacidades y que se mantendrá la promesa formulada en Salónica, particularmente con respecto a los Balcanes occidentales. A todo país se lo debe evaluar en función de sus aptitudes y el ritmo del proceso debe ajustarse en consecuencia. No obstante, también es importante explicar que los criterios de Copenhague son de aplicación. Lamento que los socialdemócratas, los verdes y otros grupos se hayan negado a mencionar los criterios de Copenhague en comisión. Espero que ello se revise en el pleno. Estaríamos enviando un mensaje completamente erróneo a los países candidatos, de la misma manera que si no hubiéramos aludido a la capacidad de absorción de la Unión Europea. La perspectiva europea debe ser correcta para que comiencen los procesos de reforma internos. Sin embargo, también es importante que se cumplan las condiciones necesarias de manera que no se creen falsas expectativas. Por esta razón, con respecto a los criterios de Copenhague, también debemos garantizar en el caso de Turquía que las condiciones políticas en materia de libertad de expresión, democracia, Estado de Derecho y libertad religiosa sean un requisito para la adhesión y que no haya cabida para cesión alguna a este respecto."@es21
"Austatud juhataja, härra Bildt, lugupeetud volinik! See on tõenäoliselt viimane laienemisteemaline arutelu, mida me teiega peame, härra Rehn. Ma tahaksin tänada teid nende paljude sisukate arutelude eest, mida me koos teiega alates 2004. aastast oleme pidanud. Teeksin mõned märkused. Minu arvates on nüüd aeg ruttu kõrvaldada Horvaatiale väljaspool riiki tekitatud takistused, nii et järgmisel aastal oleks meil võimalik kiiresti Horvaatia suhtes otsusele jõuda, läbirääkimised lõpule viia ja ühinemisleping ratifitseerida. Ma leian, et sellised kahepoolsed probleemid, mis eksisteerivad ka mitmete teiste riikide puhul, sealhulgas endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ja Kreeka puhul, samuti sammud, mida pidevalt astutakse Serbia vastu, mis minu arvates on piirkonna stabiilsuse seisukohalt äärmiselt oluline riik, tuleb kiiresti lahendada. Tuleb selgelt välja öelda, et iga riiki peaks käsitlema vastavalt tema võimalustele, ja et Thessaloníkis antud lubadus, eelkõige seoses Lääne-Balkani riikidega, täidetakse. Iga riigi puhul tuleb lähtuda tema suutlikkusest ja protsessi kiirust tuleb vastavalt kohandada. Siiski on oluline ka selgitada, et Kopenhaageni kriteeriumid kuuluvad kohaldamisele. Mul on kahju, et sotsiaaldemokraadid, rohelised ja teised on keeldunud parlamendikomisjonis Kopenhaageni kriteeriumidest rääkimast. Täiskogu loodetavasti muudab seda olukorda. Vastasel juhul saadaksime kandidaatriikidele täiesti vale sõnumi, nagu ka siis, kui me ei mainiks Euroopa Liidu vastuvõtusuutlikkust. Sisemiste reformide alustamiseks peab väljavaade Euroopaga lõimuda olema paigas. Siiski on oluline, et vajalikud tingimused oleksid täidetud, et ei tekiks valesid ootusi. Pidades silmas Kopenhaageni kriteeriume, peame seetõttu Türgi puhul samuti tagama, et ühinemise tingimuseks seataks sõnavabaduse, demokraatia, õigusriigi ja usuvabadusega seotud poliitiliste nõuete täitmine ning et mingi kompromiss selles valdkonnas ei tule kõne allagi."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Bildt, arvoisa komission jäsen, tämä on ehkä viimeinen teidän kanssanne käymämme laajentumiskeskustelu, komission jäsen Rehn. Kiitän teitä niistä monista hyvistä keskusteluista, joita olemme vuodesta 2004 teidän kanssanne käyneet. Haluaisin esittää muutamia huomioita. Mielestäni nyt on aika ratkaista ripeästi Kroatian ulkopuolelta maalle aiheutetut vaikeudet, jotta voimme ensi vuoden aikana saada Kroatian kanssa nopeasti aikaan päätöksen, saattaa neuvottelut loppuun ja ratifioida liittymissopimuksen. Katson, että nämä kahdenväliset kysymykset, jotka koskevat myös monia muita maita, muun muassa EJTM:ää ja Kreikkaa, sekä alueen vakauden kannalta erittäin tärkeää Serbiaa vastaan jatkuvasti toteutetut toimenpiteet olisi ratkaistava nopeasti. On todettava selvästi, että kutakin maata arvioidaan sen kapasiteetin mukaan ja että Thessalonikissa annettu erityisesti Länsi-Balkania koskeva lupaus pidetään. Jokainen maa on arvioitava sen valmiuksien perusteella, ja prosessia on mukautettava tätä vastaavasti. On kuitenkin yhtä tärkeää tehdä selväksi, että Kööpenhaminan kriteerit pätevät. Olen pahoillani siitä, että sosiaalidemokraatit, vihreät ja muut kieltäytyivät mainitsemasta Kööpenhaminan kriteerejä valiokunnassa. Toivon, että tätä asiaa tarkistetaan täysistunnossa. Lähettäisimme ehdokasvaltioille täysin väärän viestin, samalla tavoin kuin jos olisimme jättäneet mainitsematta Euroopan unionin vastaanottokyvyn. Jäsenyysmahdollisuuksien on oltava olemassa, jotta sisäiset uudistusprosessit käynnistyvät. On kuitenkin myös tärkeää, että tarvittavat ehdot täytetään, jotta ei herätetä katteettomia odotuksia. Tästä syystä meidän on myös varmistettava Turkin tapauksessa, että sananvapautta, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja uskonnonvapautta koskevat Kööpenhaminan poliittiset kriteerit ovat liittymisen edellytys ja että tällä alalla minkäänlainen kompromissi ei tule kysymykseen."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur Bildt, Monsieur le Commissaire, c’est peut-être le dernier débat sur l’élargissement que nous avons avec vous, Monsieur Rehn. Je voudrais vous remercier pour les nombreux débats enrichissants que nous avons eus avec vous depuis 2004. J’aurais plusieurs commentaires à formuler. Je pense qu’il est temps que les difficultés posées à la Croatie de l’extérieur du pays soient rapidement résolues, de façon à ce que, l’année prochaine, nous puissions prendre une décision concernant la Croatie, conclure les négociations et ratifier le traité d’adhésion. Selon moi, ces questions bilatérales, qui s’appliquent aussi à plusieurs autres pays, dont l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Grèce, ainsi que les mesures continuellement prises contre la Serbie, que je considère comme un pays extrêmement important en termes de stabilité de la région, doivent être résolues sans tarder. Il convient d’indiquer clairement que tous les pays doivent être jugés à la lumière de leurs capacités et que la promesse faite à Thessalonique, notamment en ce qui concerne les Balkans occidentaux, sera tenue. Chaque pays doit être évalué sur la base de ses capacités et le rythme du processus doit être adapté en conséquence. Néanmoins, il importe aussi d’expliquer que les critères de Copenhague doivent être respectés. Je regrette que les sociaux-démocrates, les Verts et d’autres aient refusé de mentionner les critères de Copenhague en commission. J’espère que cela sera revu en plénière. Ce serait envoyer un message totalement erroné aux pays candidats, comme si nous n’avions pas mentionné la capacité d’absorption de l’Union européenne. La perspective européenne doit être correcte pour que les processus de réformes internes puissent débuter. Néanmoins, il importe aussi que les conditions nécessaires soient réunies, de façon à éviter les faux espoirs. C’est pourquoi, en ce qui concerne les critères de Copenhague, nous devons aussi garantir, dans le cas de la Turquie, que les conditions politiques relatives à la liberté d’expression, à la démocratie, à l’État de droit et à la liberté de culte constituent une exigence en vue de l’adhésion et qu’il ne sera question d’aucun compromis dans ce domaine."@fr8
"). Elnök úr, Bildt úr, biztos úr! Valószínűleg ez lesz az utolsó bővítési vitánk Önnel, Rehn úr. Szeretném megköszönni a 2004. óta Önnel folytatott nagyon sok jó vitát. Szeretnék néhány megjegyzést tenni. Véleményem szerint itt az ideje annak, hogy megoldjuk a külföld részéről Horvátország elé állított nehézségeket, hogy a következő évben gyorsan megállapodásra juthassunk Horvátországgal, lezárhassuk a tárgyalásokat és ratifikálhassuk a csatlakozási szerződést. Úgy gondolom, hogy gyorsan rendezni kell ezeket a kétoldalú kérdéseket, amelyek számos más ország – köztük a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Görögország – esetében is fennállnak, valamint a Szerbiával szemben folyamatosan hozott intézkedéseket, amely szerintem egy rendkívül fontos ország a térség stabilitása szempontjából. Világossá kell tenni, hogy minden országot képességei, illetve annak alapján kell megítélni, hogy betartja-e a Thesszalonikiben, főleg a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban tett ígéretét. Minden országot képességei alapján kell értékelni, és a folyamat ütemét ehhez kell igazítani. Ugyanakkor azt is fontos elmagyarázni, hogy a koppenhágai kritériumok érvényben vannak. Sajnálatosnak tartom azt a tényt, hogy a szociáldemokraták, a zöldek és mások sem voltak hajlandóak említést tenni a koppenhágai kritériumokról a bizottságban. Remélem, hogy ezt felülvizsgálják majd a plenáris ülésen. Teljesen rossz üzenetet küldenénk ezzel a tagjelölt országoknak, éppúgy, mintha elmulasztottuk volna megemlíteni az Európai Unió befogadóképességét. Az európai perspektívának helyesnek kell lennie annak érdekében, hogy megkezdődhessenek a belső reformfolyamatok. Ugyanakkor a szükséges feltételek teljesülése is fontos, nehogy hamis várakozások alakuljanak ki. Ebből kifolyólag, tekintettel a koppenhágai kritériumokra, Törökország esetében biztosítanunk kell, hogy a szólásszabadsággal, a demokráciával, a jogállamisággal és a vallásszabadsággal összefüggő politikai feltételek a csatlakozás feltételei legyenek, és semmilyen kompromisszumról sem lehet szó ezen a területen."@hu11
"Signor Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, signor Commissario, questa è forse l’ultima discussione sull’allargamento che si svolgerà in sua presenza, Commissario Rehn. Desidero ringraziarla per le molte, piacevoli discussioni che abbiamo avuto con lei dal 2004. Vorrei aggiungere alcune osservazioni. A mio parere, è arrivato il momento di risolvere le difficoltà create alla Croazia dall’esterno in modo che, nel corso dell’anno venturo, possiamo addivenire a una decisione in tempi rapidi, completare i negoziati e ratificare il trattato di adesione con la Croazia. Ritengo che tali questioni bilaterali, riguardanti diversi altri paesi, tra cui la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Grecia, insieme alla questione delle misure prese in continuazione contro la Serbia, che reputo un paese estremamente importante dal punto di vista della stabilità della regione, vadano risolte in tempi rapidi Bisognerebbe chiarire che ogni paese andrebbe valutato in base alle sue possibilità e che la promessa fatta a Salonicco, in particolare per quanto riguarda i Balcani occidentali, sarà mantenuta. Ogni paese deve essere valutato secondo le sue capacità, e i ritmi del processo vanno regolati di conseguenza. Tuttavia, è anche importante spiegare che i criteri di Copenaghen vanno applicati. Mi rammarico del fatto che i socialdemocratici, i verdi e altri abbiano rifiutato di fare riferimento ai criteri di Copenaghen in commissione. Mi auguro che ciò venga riconsiderato in Plenaria, poiché trasmetteremmo un messaggio assolutamente sbagliato ai paesi candidati, paragonabile a un mancato riferimento alla capacità di assorbimento da parte dell’Unione europea. La prospettiva europea deve essere corretta in modo da iniziare i processi interni di riforma; ma è importante anche che siano soddisfatte le condizioni necessarie, al fine di non far nascere false aspettative. Per tale motivo, in virtù dei criteri di Copenaghen, dobbiamo anche garantire, nel caso della Turchia, che la situazione politica relativa alla libertà di parola, alla democrazia, allo stato di diritto e alla libertà di religione siano un requisito necessario ai fini dell’adesione e che non si accettino compromessi a tale riguardo."@it12
"Gerb. pirmininke, pone A. M. Bildtai, Komisijos nary, tai galbūt paskutinė diskusija dėl plėtros, kurioje dalyvaujame kartu su jumis, pone O. Rehnai. Noriu padėkoti jums už daug puikių diskusijų, kuriose kartu su jumis dalyvavome nuo 2004 m. Norėčiau pateikti keletą pastabų. Mano nuomone, dabar būtų tinkamas laikas greitai pašalinti sunkumus, Kroatijai sudarytus šalies išorėje, kad per kitus metus galėtume greitai priimti sprendimą kartu su Kroatija, užbaigti derybas ir ratifikuoti stojimo sutartį. Manau, kad turėtų būti greitai išspręstos šios dvišalės problemos, susijusios su keletu kitų šalių, įskaitant BJRM ir Graikiją, taip pat pašalintos priemonės, kurių nuolatos imamasi prieš Serbiją, kuri, mano manymu, yra itin svarbi šalis regiono stabilumo požiūriu. Turi būti aiškiai pasakyta, kad apie kiekvieną šalį turėtų būti sprendžiama pagal jos gebėjimus ir kad bus laikomasi Salonikuose duoto pažado, visų pirma susijusio su Vakarų Balkanų šalimis. Kiekviena šalis turi būti vertinama pagal jos gebėjimus, taip pat turi būti atitinkamai koreguojamas jos proceso tempas. Tačiau taip pat svarbu paaiškinti, kad Kopenhagos kriterijai galioja. Apgailestauju, kad socialdemokratai, žalieji ir kiti atsisakė komitete paminėti Kopenhagos kriterijus. Tikiuosi, kad plenariniame posėdyje šis klausimas bus persvarstytas. Lygiai taip pat perduotume klaidingą žinią šalims kandidatėms, jeigu nepaminėtume Europos Sąjungos pajėgumo priimti naujas nares. Europos perspektyva turi būti teisinga, kad būtų galima pradėti vidaus reformų procesus. Tačiau taip pat svarbu, kad būtų įvykdytos būtinos sąlygos, kad nekiltų jokių nepagrįstų lūkesčių. Todėl, kalbant apie Kopenhagos kriterijus, Turkijos atveju taip pat privalome užtikrinti, kad politinės sąlygos, susijusios su žodžio laisve, demokratija, teisine valstybe ir religijos laisve, būtų stojimo reikalavimas ir kad nebūtų jokių klausimų apie kompromisą šioje srityje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs kungs, komisār, iespējams, šīs ir pēdējās debates par paplašināšanos, kuras mums būs ar jums kungs. Es gribu jums pateikties par daudzajām labajām debatēm, kas mums bijušas ar jums kopš 2004. gada. Vēlos izteikt dažus komentārus. Manuprāt, tagad ir laiks ātri atrisināt sarežģījumus Horvātijai, kas tai radīti ārpus šīs valsts, lai nākamajā gadā mēs varam ātri pieņemt lēmumu par Horvātiju, pabeigt sarunas un ratificēt pievienošanās līgumu. Es uzskatu, ka ir ātri jāatrisina šie divpusējie jautājumi, kas attiecas uz daudzām citām valstīm, tostarp un Grieķiju, kā arī pasākumi, kas nepārtraukti tiek veikti pret Serbiju, kura, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga valsts attiecībā uz šī reģiona stabilitāti. Ir skaidri jāpasaka, ka par katru valsti tiks spriests atbilstoši tās iespējām un ka tiks pildīts Salonikos dotais solījums, jo īpaši attiecībā uz Rietumbalkāniem. Katra valsts ir jāvērtē, pamatojoties uz tās iespējām, un attiecīgi ir jāpielāgo procesa temps. Taču svarīgi ir arī paskaidrot, ka tiek ņemti vērā Kopenhāgenas kritēriji. Man žēl, ka sociāldemokrāti, zaļie un citi ir atteikušies komitejā pieminēt Kopenhāgenas kritērijus. Es ceru, ka plenārsēdē to pārskatīs. Mēs raidītu pilnīgi nepareizu ziņu kandidātvalstīm tieši tāpat kā tad, ja mēs nebūtu pieminējuši Eiropas Savienības uzņemšanas spēju. Eiropas perspektīvai jābūt pareizai, lai sāktu iekšējos reformu procesus. Taču ir arī svarīgi, ka ir izpildīti vajadzīgie nosacījumi, lai nerastos veltas cerības. Šī iemesla dēļ attiecībā uz Kopenhāgenas kritērijiem mums Turcijas gadījumā ir arī jānodrošina, ka politiskie nosacījumi saistībā ar vārda brīvību, demokrātiju, tiesiskumu un reliģijas brīvību ir pievienošanās priekšnoteikums un ka nevar būt runas par kompromisu šajā jomā."@lv13
"Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar! Herr Kommissar, das ist möglicherweise die letzte Erweiterungsdebatte mit Ihnen. Herzlichen Dank für die vielen guten Debatten, die wir seit 2004 mit Ihnen hatten. Ein paar Bemerkungen: Ich glaube, es ist an der Zeit, dass die Schwierigkeiten, die von außerhalb gegenüber Kroatien gemacht werden, schnell überwunden werden, damit wir mit Kroatien im nächsten Jahr schnell zu einer Entscheidung kommen, die Verhandlungen abgeschlossen werden und ratifiziert werden kann. So, wie ich glaube, dass diese bilateralen Fragen, die es bei einer Reihe von anderen Ländern gibt – auch im Zusammenhang mit FYROM und Griechenland, aber auch Maßnahmen, die sich immer wieder gegen Serbien richten, das ich für ein für die Stabilität in der Region außerordentliches wichtiges Land halte – bald gelöst werden sollten. Es muss klargestellt sein, dass jedes Land seinen Fähigkeiten entsprechend beurteilt werden muss und dass das Versprechen – etwa auf dem Westbalkan –, das in Thessaloniki gegeben wurde, eingehalten wird. Aber jeder ist nach seinen Fähigkeiten zu beurteilen, und entsprechend muss das Tempo individuell darauf eingestellt werden. Aber es muss auch klargestellt sein, dass die gelten. Ich bedauere, dass im Ausschuss die Sozialdemokraten, die Grünen und andere es abgelehnt haben, die Kopenhagener Kriterien zu erwähnen. Ich hoffe, dass das im Plenum revidiert wird. Das wäre ebenso eine völlig falsche Botschaft an die Kandidatenländer wie die Nichterwähnung der notwendigen Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union selbst. Die europäische Perspektive muss gegeben sein, um die inneren Reformprozesse dort in Gang zu setzen. Aber dafür müssen auch die notwendigen Bedingungen erfüllt sein, damit keine falschen Erwartungen entstehen. Aus diesem Grunde müssen wir bei den Kopenhagener Kriterien im Falle der Türkei auch darauf achten, dass die politischen Bedingungen, die mit Meinungsfreiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Religionsfreiheit zu tun haben, Voraussetzung für den Beitritt sind und dass dies nicht in einem Kompromiss verloren gehen darf."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, voorzitter van de Raad, commissaris, dit is misschien het laatste debat met u over uitbreiding. Hartelijk dank voor de vele goede debatten die we sinds 2004 met u hebben gevoerd. Ik heb een paar opmerkingen Ik denk dat het tijd wordt dat deze bezwaren die van buitenaf tegen Kroatië worden gemaakt, snel worden weggenomen, opdat we volgend jaar snel een besluit over Kroatië kunnen nemen, de onderhandelingen kunnen afronden en tot ratificatie kunnen overgaan. Ik ben ook van mening dat de bilaterale kwesties tussen enkele andere landen spoedig opgelost moeten worden – en ik heb het dan niet alleen over de FYROM en Griekenland, maar ook over de maatregelen die steeds weer gericht zijn tegen Servië, dat ik voor de stabiliteit in de regio een buitengewoon belangrijk land acht. Er mag geen misverstand over bestaan dat ieder land op zijn bekwaamheid beoordeeld moet worden en dat de in Thessaloniki gegeven belofte – bijvoorbeeld met betrekking tot de Westelijke Balkan – wordt nagekomen. Maar ieder land moet naar eigen bekwaamheid beoordeeld worden, en zo moet ook het tempo voor ieder afzonderlijk daarop worden afgestemd. Het moet echter ook duidelijk zijn dat de criteria van Kopenhagen gelden. Ik betreur het dat de sociaaldemocraten, de groenen en anderen in de commissie de criteria van Kopenhagen niet wilden vermelden. Ik hoop dat dit in de plenaire vergadering wordt herzien. Dat zou net zo’n volstrekt verkeerde boodschap aan de kandidaat-landen geven, als wanneer geen melding werd gemaakt van de noodzakelijke opnamecapaciteit van de Europese Unie zelf. Om daar het binnenlandse hervormingsproces in gang te zetten, moet het Europese perspectief een gegeven zijn. Daartoe moet echter ook aan de nodige voorwaarden zijn voldaan, om geen valse verwachtingen te scheppen. Daarom moeten wij er bij de criteria van Kopenhagen in het geval van Turkije ook op letten dat de politieke voorwaarden die te maken hebben met vrijheid van meningsuiting, democratie, rechtsstaat en vrijheid van godsdienst, een vereiste voor toetreding vormen, en dat er op dit gebied geen compromissen mogelijk zijn."@nl3
"Panie przewodniczący, panie urzędujący przewodniczący Rady, panie komisarzu! To jest zapewne ostatnia debata na temat rozszerzenia, którą będziemy z panem odbywać, panie komisarzu. Chciałbym podziękować panu za wiele dobrych debat, które się odbyły, począwszy od roku 2004. Mam kilka uwag. Moim zdaniem już czas na szybkie rozwiązanie problemów Chorwacji, które powstały poza tym krajem, tak aby w przyszłym roku można było podjąć szybką decyzję w sprawie Chorwacji, zakończyć negocjacje oraz ratyfikować traktat o przystąpieniu. Uważam, że te dwustronne kwestie, które stosują się do wielu innych krajów, w tym do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Grecji, oraz środki, jakie podejmuje się przeciwko Serbii, która jest moim zdaniem wyjątkowo ważnym krajem dla stabilności regionu, należy szybko rozwiązać. Należy postawić sprawę jasno, że każdy kraj powinien być oceniany według swoich możliwości i że obietnica złożona w Salonikach, zwłaszcza dotycząca Bałkanów Zachodnich, zostanie dotrzymana. Każdy kraj musi zostać oceniony na podstawie swoich zdolności, natomiast tempo procesu należy odpowiednio dostosować. Należy jednak również wyjaśnić, że mają zastosowanie kryteria kopenhaskie. Żałuję, że Socjaldemokraci, Zieloni i inni nie zgodzili się na wspomnienie o kryteriach kopenhaskich w komisji. Mam nadzieję, że zostanie to zrewidowane podczas posiedzenia plenarnego. Wysyłalibyśmy zupełnie fałszywy sygnał krajom kandydującym, gdybyśmy w podobny sposób nie wspomnieli o zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych krajów. Zainicjowanie wewnętrznych procesów reform wymaga właściwej perspektywy europejskiej. Ważne jest jednak też spełnienie koniecznych warunków, co wyeliminuje ryzyko powstania fałszywych oczekiwań. Z tego powodu, w odniesieniu do kryteriów kopenhaskich, w przypadku Turcji musimy również zapewnić, aby warunki polityczne dotyczące wolności wypowiedzi, demokracji, rządów prawa oraz wolności religii stanowiły wymóg dla przystąpienia, wyjaśniając, że nie ma mowy o kompromisach w tym obszarze."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Ministro Carl Bildt, Senhor Comissário, este é, possivelmente, o último debate sobre o alargamento que manteremos consigo, Senhor Comissário Rehn. Gostaria de lhe agradecer os excelentes debates que aqui mantivemos consigo desde 2004. Gostaria de tecer alguns comentários. Na minha opinião, é agora tempo de as dificuldades criadas à Croácia do exterior serem solucionadas sem demora para que, durante o próximo ano, possamos chegar rapidamente a uma decisão com a Croácia, concluir as negociações e ratificar o Tratado de Adesão. Considero que essas questões bilaterais, que se aplicam igualmente a uma série de outros países, incluído a Antiga República Jugoslava da Macedónia e a Grécia, bem como as medidas que são constantemente tomadas contra a Sérvia, que, penso, é um país de extrema importância para a estabilidade da região, deverão ser solucionadas com celeridade. É preciso deixar claro que todos os países deverão ser julgados com base nas suas capacidades, e que a promessa feita em Salónica, especialmente no que se refere aos Balcãs Ocidentais, será mantida. Todos os países deverão ser avaliados com base nas suas capacidades, devendo o ritmo do processo ser ajustado em conformidade. No entanto, é igualmente importante explicar que os critérios de Copenhaga são para cumprir. Lamento que os Socialistas, os Verdes e outros se tenham recusado a referir os critérios de Copenhaga em comissão. Espero que esse aspecto seja revisto em plenária. Estaríamos a enviar uma mensagem totalmente errada aos países candidatos, assim como o faríamos se não referíssemos a capacidade de absorção da União Europeia. É preciso que a perspectiva europeia seja certa para que os processos de reforma interna possam ser iniciados. No entanto, é igualmente importante que sejam preenchidas as condições necessárias para que não se criem falsas expectativas. Essa a razão por que, no que se refere aos critérios de Copenhaga, no caso da Turquia, também devemos assegurar que as condições políticas relativas à liberdade de expressão, à democracia, ao Estado de direito e à liberdade religiosa sejam um requisito para a adesão e que, a este respeito, estará absolutamente fora de questão qualquer possibilidade de cedências."@pt17
"Domnule preşedinte, domnule Bildt, domnule comisar, este posibil ca aceasta să fie ultima dezbatere cu privire la extindere pe care o desfăşurăm cu domnia voastră, domnule Rehn. Aş dori să vă mulţumesc pentru numeroasele dezbateri bune pe care le-am desfăşurat cu domnia voastră din 2004. Aş dori să fac câteva comentarii. După părerea mea, acum este timpul ca dificultăţile create pentru Croaţia din afara ţării să fie rezolvate rapid astfel ca, în cursul anului viitor, să putem ajunge rapid la o decizie cu Croaţia, să finalizăm negocierile şi să ratificăm tratatul de aderare. Consider că aceste aspecte bilaterale, care se aplică pentru câteva ţări, incluzând FYROM şi Grecia, şi, de asemenea, măsurile care sunt luate permanent împotriva Serbiei, care cred că este o ţară extrem de importantă din punctul de vedere al stabilităţii în regiune, ar trebui rezolvate rapid. Trebuie clarificat că fiecare ţară ar trebui judecată conform capacităţilor sale şi că promisiunea făcută la Salonic, în special cu privire la regiunea Balcanilor de Vest, va fi menţinută. Fiecare ţară trebuie să fie evaluată pe baza capacităţilor sale, iar viteza procesului trebuie adaptată corespunzător. Totuşi, este important şi să explicăm că se aplică criteriile de la Copenhaga. Regret faptul că social democraţii, verzii şi alţii au refuzat să menţioneze criteriile de la Copenhaga în cadrul comisiei. Sper că vor fi revizuite în plen. Am transmite ţărilor candidate un mesaj complet greşit, în acelaşi mod dacă nu am fi menţionat capacitatea de absorbţie a Uniunii Europene. Perspectiva europeană trebuie să fie corectă pentru ca procesele de reformare internă să înceapă. Cu toate acestea, este, de asemenea, important să fie îndeplinite condiţiile necesare, pentru a nu se da naştere la false aşteptări. Din acest motiv, în ceea ce priveşte criteriile de la Copenhaga, în cazul Turciei trebuie să asigurăm şi faptul că condiţiile politice legate de libertatea de exprimare, de democraţie, de statul de drept şi de libertatea religioasă reprezintă o cerinţă pentru aderare şi că nu există posibilitatea unui compromis în acest domeniu."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán Bildt, pán komisár, toto je možno posledná rozprava o rozširovaní, ktorú s vami vedieme, pán Rehn. Rád by som vám poďakoval za mnoho kvalitných rozpráv, na ktorých ste sa zúčastnili od roku 2004. Chcel by som uviesť niekoľko poznámok. Podľa môjho názoru nastal čas na bezodkladné vyriešenie ťažkostí Chorvátska, ktoré pochádzajú z prostredia mimo krajiny, aby sme v nasledujúcom roku mohli rýchlo prijať rozhodnutie v súvislosti s Chorvátskom, ukončiť rokovania a ratifikovať zmluvu o pristúpení. Som presvedčený, že tieto dvojstranné otázky, ktoré sa týkajú niekoľkých ďalších krajín vrátane Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a Grécka a tiež opatrenia, neustále prijímané proti Srbsku, ktoré považujem za mimoriadne dôležitú krajinu v súvislosti so stabilitou regiónu, by sa mali rýchlo vyriešiť. Musíme jasne uviesť, že každú krajinu by sme mali posudzovať podľa jej schopností a že sľub, ktorý dali v Solúne najmä v súvislosti so západným Balkánom, bude dodržaný. Každá krajina musí byť posudzovaná na základe jej schopností a tempo procesu sa tomu musí prispôsobiť. Je však tiež dôležité vysvetliť, že kodanské kritériá platia. Ľutujem skutočnosť, že sociálni demokrati, zelení a iné skupiny sa odmietli venovať kodanským kritériám vo výbore. Dúfam, že ich splnenie bude preskúmané na plenárnom zasadnutí. Kandidátskym krajinám by sme vyslali úplne zlú správu, rovnako ako keby sme sa nevenovali absorpčnej kapacite Európskej únie. Európska perspektíva musí byť správna, aby sa začali vnútorné reformné procesy. Je však tiež dôležité splniť nevyhnutné podmienky, aby nevznikali falošné očakávania. Z uvedeného dôvodu a v súvislosti s kodanskými kritériami musíme v prípade Turecka tiež zabezpečiť, aby sa politické podmienky súvisiace so slobodou prejavu, demokraciou, právnym štátom a náboženskou slobodou stali podmienkami pristúpenia a aby v tejto oblasti nedochádzalo ku kompromisom."@sk19
"Gospod predsednik, gospod Bildt, gospod komisar, to je verjetno zadnja razprava o širitvi, ki jo imamo z vami, gospod Rehn. Želel bi se vam zahvaliti za številne dobre razprave, ki smo jih imeli z vami od leta 2004. Rad bi izrazil nekaj pripomb. Po mojem mnenju je čas, da se težave, ki so za Hrvaško nastajale zunaj njene države, hitro rešijo, da bi še naslednje leto lahko s Hrvaško hitro sklenili odločitev, zaključili pogajanja in ratificirali pristopno pogodbo. Mislim, da je treba hitro rešiti dvostranska vprašanja, povezana s številnimi državami, vključno z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Grčijo, pa tudi ukrepe, ki se nenehno sprejemajo proti Srbiji, ki je po mojem mnenju izredno pomembna država za stabilnost regije. Jasno mora biti, da je treba vsako državo presojati po njenih zmogljivostih in da bodo obljube, dane v Solunu, predvsem v zvezi z zahodnim Balkanom, izpolnjene. Vsako državo je treba ocenjevati na podlagi njenih zmožnosti, temu pa je treba ustrezno prilagoditi hitrost procesa. Vendar pa je treba tudi pojasniti, da se pri tem uporabljajo københavnska merila. Obžalujem dejstvo, da socialni demokrati, zeleni in drugi na odboru niso želeli omeniti københavnskih meril. Upam, da se bo to spremenilo na plenarnem zasedanju. Prav tako bi državam kandidatkam poslali popolnoma napačno sporočilo, če ne bi omenili zmogljivosti absorpcije Evropske unije. Evropski vidik mora biti točen, da bi se notranji procesi reform lahko začeli. Vendar pa je pomembno tudi, da se izpolnijo potrebni pogoji in da ne pride do neprimernih izjem Zato moramo ob upoštevanju københavnskih meril tudi v primeru Turčije zagotoviti, da bodo politični pogoji, ki se nanašajo na svobodo govora, demokracijo, pravno državo in versko svobodo, zahteva za pristop in da na tem področju ne pride do nikakršnega vprašanja kompromisov."@sl20
"Herr talman, herr Bildt, herr kommissionsledamot! Detta är troligen den största debatten om utvidgningen som vi kommer att ha med er, herr Rehn. Jag vill tacka er för de många goda diskussioner som vi har haft med er sedan 2004. Jag vill göra ett par kommentarer. Det är nu på tiden att snabbt lösa de svårigheter som skapas för Kroatien och vars upphov ligger utanför landet så att vi under nästa år snabbt kan gå till ett beslut med Kroatien, slutföra förhandlingarna och ratificera anslutningsfördraget. Dessa bilaterala frågor som berör en rad andra länder, bland annat f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Grekland, måste snabbt lösas. Samma sak gäller även de åtgärder som ständigt vidtas mot Serbien, som enligt min mening är ett oerhört viktigt land för stabiliteten i regionen. Det måste göras klart att varje land ska bedömas efter sin egen förmåga och att det löfte som utställdes i Thessaloniki, särskilts om länderna på västra Balkan, kommer att hållas. Varje land måste bedömas efter sina egna meriter och takten i processen måste anpassas därefter. Det är dock också viktigt att förklara att Köpenhamnskriterierna gäller. Jag beklagar att socialdemokraterna, De gröna och andra vägrar att nämna Köpenhamnskriterierna i utskottet. Jag hoppas att den saken kommer att granskas i plenum. Vi skulle ge helt fel budskap till kandidatländerna på samma sätt som om vi hade låtit bli att nämna EU:s absorptionskapacitet. Det europeiska perspektivet måste vara korrekt för att de interna reformprocesserna ska komma i gång. Det är dock också viktigt att de nödvändiga villkoren uppfylls så att inte falska förhoppningar väcks. Därför måste vi också i fråga om Köpenhamnskriterierna se till att i Turkiets fall de politiska villkoren om yttrandefrihet, demokrati, rättsstatsprincipen och religionsfrihet är anslutningskrav och att det inte kommer på fråga att kompromissa på det området."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"FYROM"13,13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph