Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-269"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-269"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 49 της Συνθήκης της Ρώμης, κατά την άποψή μου, δεν αποτελεί μια ρομαντική προτροπή των ευρωπαϊκών κρατών για συμμετοχή και διεύρυνση της Ενωμένης Ευρώπης. Αποτελεί μια ρεαλιστική επιδίωξη να ενστερνιστούν τις αρχές της Ένωσης όσο το δυνατόν περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Μόνον τότε οι βασικές προϋποθέσεις των τριών «C»: «εμβάθυνση - όροι – επικοινωνία» θα μπορούν να ισχύσουν. Ήδη το Συμβούλιο θα εξετάσει αύριο την πρόταση ψηφίσματος του κ. Albertini όπου ρητά αναφέρεται ότι η Τουρκία έχει μεν πραγματοποιήσει κάποια πρόοδο σε σχέση με την κύρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, πλην όμως μένουν πολλά ακόμη να γίνουν τόσο στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας της έκφρασης και της θρησκευτικής ελευθερίας όσο και στις πολιτικές συμπεριφορές της Τουρκίας γενικότερα στο σύστημα δικαιοσύνης κλπ. Είναι σαφές όμως ότι η Τουρκία τον τελευταίο καιρό επιχειρεί μια προσπάθεια ηγεμόνευσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τον Καύκασο κατά τρόπο αντίθετο προς τις πάγιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χαρακτηριστική η συμπεριφορά της Τουρκίας στο θέμα του Ιράν που είναι εντελώς αντίθετη προς την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δεσμεύσεις της που προέρχονται από το Πρωτόκολλο της Άγκυρας. Υπάρχουν οκτώ κεφάλαια ακόμα τα οποία είναι προς εξέταση με την Τουρκία και συνεπώς πιστεύω ότι με τα δεδομένα αυτά η Τουρκία δεν είναι έτοιμη ακόμη να λάβει ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων. Όσον αφορά τη FYROM δύο τινά θα πω: επισημαίνουμε ότι πρόσφατες ενέργειες και δηλώσεις του Πρωθυπουργού της δημιουργούν πρόβλημα στις γειτονικές χώρες και θα θέλαμε η συμπεριφορά αυτή να εναρμονιστεί με χαμηλότερους τόνους."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, článek 49 Římské smlouvy není podle mého názoru jakousi romantickou výzvou členským státům, aby se zapojily do rozšíření sjednocené Evropy. Je to realistická ambice, aby co nejvíce evropských zemí přijalo zásady Evropské unie. Jen tehdy budou platit základní předpoklady vyjádřené ve třech pojmech: konsolidace, podmíněnost a komunikace. Rada bude zítra posuzovat návrh usnesení předložený panem Albertinim, ve kterém se výslovně uvádí, že ačkoli Turecko učinilo určitý pokrok při plnění kodaňských politických kritérií, čeká ho ještě velký kus práce v oblasti lidských práv, svobody slova a náboženské svobody, pokud jde o celkové politické chování Turecka v justičním systému a tak dále. Je však jasné, že Turecko v poslední době vyvíjelo úsilí o prosazení své nadvlády v oblasti Středního východu a na Kavkaze způsobem, který odporuje hlavním zásadám Evropské unie. Jiným příkladem je chování Turecka v otázce Íránu, které je zcela v rozporu se zahraniční politikou EU a s jeho závazky podle Ankarského protokolu. Zbývá ještě osm kapitol, které musí být s Tureckem projednány, a proto se domnívám, že Turecko tedy ještě není připraveno na to, aby mu bylo stanoveno datum zahájení jednání o přistoupení. Pokud jde o FYROM, chci říci dvě věci: zaznamenali jsme, že nedávné kroky a prohlášení jejího předsedy vlády působí problémy v sousedních zemích, a chtěli bychom, aby bylo toto chování umírněnější."@cs1
"Hr. formand! Efter min mening er Romtraktatens artikel 49 ikke en romantisk opfordring til medlemsstaterne om at deltage i udvidelsen af et forenet Europa. Det er en realistisk ambition om, at så mange europæiske lande som muligt skal vedtage de principper, som EU bygger på. Først når dette er tilfældet vil de grundlæggende forudsætninger finde anvendelse på de tre K'er: konsolidering, konditionalitet og kommunikation. I morgen vil Rådet behandle Gabriele Albertinis forslag til beslutning, hvoraf det udtrykkeligt fremgår, at der stadig er lang vej med hensyn til såvel menneskerettigheder, ytringsfrihed og religionsfrihed samt Tyrkiets generelle politiske adfærd i retssystemet osv., selv om Tyrkiet har gjort visse fremskridt for at opfylde de politiske Københavnskriterier. Det er imidlertid tydeligt, at Tyrkiet for nylig har gjort en indsats for at hævde sig i det mellemøstlige område og Kaukasus på en måde, der er i strid med EU's standardprincipper. Et andet eksempel er Tyrkiets adfærd i Iran-spørgsmålet, som er i direkte uoverensstemmelse med EU's udenrigspolitik og med Tyrkiets forpligtelser i henhold til Ankaraprotokollen. Der er stadig otte kapitler, som skal drøftes med Tyrkiet, og jeg er således af den opfattelse, at Tyrkiet i lyset heraf endnu ikke er klar til at få en startdato for forhandlingerne. Med hensyn til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har jeg to kommentarer, nemlig at vi har bemærket, at landets premierministers nylige tiltag og erklæringer forårsager problemer i nabolandene, og at vi ønsker, at denne adfærd bliver nedtonet."@da2
"Herr Präsident! Der Artikel 49 des Vertrags von Rom ist meiner Meinung nach keine romantische Ermunterung der Mitgliedstaaten, sich an der Erweiterung eines vereinten Europas zu beteiligen. Es ist ein realistisches Streben, dass so viele europäische Länder wie möglich die Prinzipien der Europäischen Union annehmen. Erst dann werden die grundlegenden Voraussetzungen für die drei ‚K’ von Konsolidierung, Konditionalität und Kommunikation gelten. Morgen wird der Rat den Entschließungsantrag von Herrn Albertini überprüfen, in dem er ausdrücklich angibt, dass die Türkei, auch wenn sie hinsichtlich der Erfüllung der politischen Kriterien von Kopenhagen einige Fortschritte erzielt hat, immer noch viel tun muss, sowohl im Bereich der Menschenrechte, der Meinungsfreiheit und der Religionsfreiheit als auch hinsichtlich des politischen Verhaltens der Türkei im Gerichtswesen und so weiter. Es ist jedoch klar, dass die Türkei sich kürzlich darum bemüht hat, ihre Herrschaft über die Gebiete des Nahen Ostens und des Kaukasus in einer Weise auszuüben, die den Standardprinzipien der Europäischen Union zuwiderläuft. Ein weiteres Beispiel ist das Verhalten der Türkei in der Iranfrage, das der Außenpolitik der EU und ihren Verpflichtungen durch das Ankara-Protokoll völlig zuwiderläuft. Es gibt immer noch acht Kapitel, die bei der Türkei überprüft werden müssen, und ich glaube daher, dass die Türkei bisher noch nicht bereit ist, ein Anfangsdatum für Verhandlungen zu erhalten. Was die FYROM angeht, möchte ich zwei Sachen sagen: wir haben festgestellt, dass die jüngsten Handlungen und Erklärungen ihres Premierministers in den Nachbarstaaten Probleme verursacht haben, und wir wünschen, dass dieses Verhalten abgeschwächt wird."@de9
"Mr President, Article 49 of the Treaty of Rome is not, in my view, a romantic urge to the Member States to participate in the enlargement of a unified Europe. It is a realistic ambition for as many European countries as possible to adopt the principles of the European Union. Only then will the basic preconditions apply to the three ‘Cs’ of consolidation, conditionality and communication. Tomorrow, the Council will examine the motion for a resolution by Mr Albertini, in which he expressly states that, although Turkey has made some progress in terms of meeting the Copenhagen political criteria, a great deal still needs to be done, both in the human rights, freedom of speech and religious freedom sectors, and in Turkey’s political conduct in general in the system of justice and so on. However, it is clear that Turkey has been making an effort recently to impose its rule on the area of the Middle East and the Caucasus in a way that is contrary to the standard principles of the European Union. Another example is Turkey’s behaviour on the question of Iran, which is totally contrary to EU foreign policy and its commitments under the Ankara Protocol. There are still eight chapters which need to be examined with Turkey and I therefore believe that this being so, Turkey is not yet ready to be given a start date for negotiations. As far as FYROM is concerned, I have two things to say: we have noted that recent actions and statements by its Prime Minister are causing problems in neighbouring countries and we should like this behaviour to be toned down."@en4
"Señor Presidente, el artículo 49 del Tratado de Roma no es, a mi juicio, un llamamiento romántico a que los Estados miembros participen en la ampliación de una Europa unificada. Es una ambición realista para que el mayor número posible de países europeos adopte los principios de la Unión Europea. Sólo entonces se aplicarán los requisitos básicos a las tres «ces» de consolidación, condicionalidad y comunicación. Mañana, el Consejo examinará la propuesta de resolución planteada por el señor Albertini, en la que afirma expresamente que, si bien Turquía ha realizado algunos progresos en cuanto al cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague, todavía queda mucho por hacer, tanto en el ámbito de los derechos humanos como en el de las libertades de expresión y religiosa, así como en la conducta política en general de Turquía en cuanto al sistema de justicia, entre otros aspectos. Sin embargo, está claro que Turquía se ha esforzado recientemente por imponer su dominio en la zona del Oriente Medio y el Cáucaso de una manera que contraviene los principios comunes de la Unión Europea. Otro ejemplo es el comportamiento de Turquía con respecto a la cuestión de Irán, que es totalmente contrario a la política exterior de la UE y a los compromisos asumidos por Turquía en el Protocolo de Ankara. Todavía quedan ocho capítulos que deben examinarse con Turquía, por lo que creo que, ante esta situación, Turquía aún no está preparada para que se le asigne una fecha de inicio de negociaciones. Por cuanto respecta a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, he de decir dos cosas: hemos observado que las acciones y declaraciones recientes de su Primer Ministro están causando problemas en los países vecinos y desearíamos que éste moderase su conducta."@es21
"Austatud juhataja, minu arvates ei ole Rooma lepingu artikkel 49 mingi liikmesriikidele suunatud romantiline üleskutse osaleda ühinenud Euroopa laiendamises. Selle tegelik eesmärk on, et võimalikud paljud Euroopa riigid võtaksid omaks Euroopa Liidu põhimõtted. Ainult siis on olemas vajalikud eeldused kolme kriteeriumi kohaldamiseks, milleks on kohustuste täitmise kindlustamine, tingimuste täitmine ja teavitustegevus. Homme käsitleb nõukogu Gabriele Albertini resolutsiooni ettepanekut, milles öeldakse selgelt, et kuigi Türgi on teinud Kopenhaageni poliitiliste kriteeriumide täitmisel mõningaid edusamme, on tal veel palju teha inimõiguste, sõna- ja usuvabaduse vallas ning seoses poliitilise tegevusega õigussüsteemis ja muudes valdkondades. Siiski on ilmne, et Türgi on hiljuti teinud pingutusi oma mõjuvõimu maksmapanemiseks Lähis-Idas ja Kaukaasias viisil, mis on vastuolus Euroopa Liidus kehtivate põhimõtetega. Teine näide on Türgi käitumine Iraani küsimuses. See on täielikult vastuolus Euroopa Liidu välispoliitikaga ja Türgi kohustustega, mis tulenevad Ankara protokollist. On veel kaheksa peatükki, mida tuleb Türgi puhul käsitleda, ja seetõttu leian ma, et järelikult ei ole Türgi veel valmis läbirääkimiste alguse kuupäeva kindlaksmääramiseks. Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kohta tahan ma öelda kaht asja: me oleme tähele pannud, et peaministri hiljutised teod ja avaldused põhjustavad probleeme naaberriikides, ja meie soov on, et sellist käitumist korrigeeritaks."@et5
"Arvoisa puhemies, Rooman sopimuksen 49 artikla ei minun mielestäni ole romanttinen kehotus jäsenvaltioille osallistua yhdistyneen Euroopan laajentumiseen. Se on realistinen tavoite siitä, että mahdollisimman monet Euroopan maat omaksuisivat Euroopan unionin periaatteet. Vasta sitten on olemassa sitoumusten vahvistamisen, ehdollisuuden ja tiedottamisen perusedellytykset. Neuvosto käsittelee huomenna Gabriele Martinin päätöslauselmaesitystä, jossa hän selväsanaisesti toteaa, että vaikka Turkki on edistynyt jonkin verran Kööpenhaminan poliittisten kriteerien täyttämisessä, tehtävää on vielä paljon sekä ihmisoikeuksien, sananvapauden ja uskonnonvapauden aloilla että Turkin yleisessä poliittisessa toiminnassa muun muassa oikeusjärjestelmän alalla. On kuitenkin selvää, että Turkki on viime aikoina pyrkinyt lisäämään vaikutusvaltaansa Lähi-idässä ja Kaukasuksella Euroopan unionin perusperiaatteiden vastaisella tavalla. Toinen esimerkki on Turkin käyttäytyminen Iranin kysymyksen suhteen, joka on täysin vastoin EU:n ulkopolitiikkaa ja Turkin Ankaran pöytäkirjassa tekemiä sitoumuksia. Turkin kanssa käsiteltäviä neuvottelulukuja on jäljellä vielä kahdeksan, ja tästä syystä katson, että Turkille ei voida vielä ilmoittaa neuvottelujen aloittamisajankohtaa. EJTM:n osalta mainitsen kaksi asiaa: olemme huomanneet, että maan pääministerin viimeaikaiset toimet ja lausunnot aiheuttavat ongelmia naapurimaissa, ja toivomme, että hän hillitsee tällaista käytöstään."@fi7
"Monsieur le Président, l’article 49 du traité de Rome n’est pas, à mon sens, une invitation sentimentale aux États membres pour qu’ils participent à l’élargissement d’une Europe unie. C’est une ambition réaliste pour autant de pays européens que possible d’adopter les principes de l’Union européenne. Ce n’est qu’alors que les conditions fondamentales s’appliqueront aux trois «C» de la consolidation, de la conditionnalité et de la communication. Demain, le Conseil examinera la proposition de résolution de M. Albertini, dans laquelle il déclare expressément que, si la Turquie a réalisé certains progrès en vue de se conformer aux critères politiques de Copenhague, il lui reste fort à faire, tant dans le domaine des droits de l’homme, de la liberté d’expression et de la liberté de culte, qu’au niveau de la conduite politique de la Turquie en général, dans le système judiciaire, etc. Il est toutefois évident que la Turquie s’est récemment efforcée d’imposer son contrôle dans la région du Moyen-Orient et du Caucase d’une manière qui est contraire aux principes standards de l’Union européenne. Un autre exemple est le comportement de la Turquie sur la question de l’Iran, lequel est totalement incompatible avec la politique étrangère de l’UE et avec ses engagements en vertu du protocole d’Ankara. Huit chapitres restent encore à examiner avec la Turquie et j’estime dès lors qu’elle n’est pas encore prête pour la fixation d’une date d’ouverture des négociations. Pour ce qui est de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, j’ai deux remarques à formuler: nous avons constaté que les actions et les déclarations récentes de son Premier ministre posent problème dans les pays voisins et nous voudrions qu’un bémol soit mis à ce comportement."@fr8
"Elnök úr! A Római Szerződés 49. cikke véleményem szerint nem egy romantikus ösztönzés a tagállamok számára ahhoz, hogy részt vegyenek az egységes Európa bővítésében. Ez egy realisztikus célkitűzést jelent a lehető legtöbb európai ország számára arra nézve, hogy fogadják el az Európai Unió alapelveit. Csak ebben az esetben érvényesülnek majd a három „C”-re a konszolidációra, a feltételhez kötöttségre és a kommunikációra vonatkozó alapvető előfeltételek. Holnap a Tanács meg fogja vizsgálni Albertini úr állásfoglalásra irányuló indítványát, amelyben kifejezetten kijelenti, hogy annak ellenére, hogy Törökország haladást ért el a koppenhágai politikai kritériumok tejesítését illetően, nagyon sok még a tennivalója mind az emberi jogok, mind a szólás- és vallásszabadság terén, valamint Törökország általános politikai magatartását és igazságügyi rendszerét illetően, és még sorolhatnám. Ugyanakkor egyértelmű, hogy Törökország mostanában erőfeszítéseket tesz arra, hogy ráerőltesse szabályrendszerét a Közel-Kelet és a Kaukázus térségére oly módon, amely teljes egészében ellentmond az Európai Unió egységes alapelveinek. Egy másik példa Törökország Iránnal szembeni magatartása, amely teljes mértékben ellentétes az EU külpolitikájával és az Ankarai Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségeivel. További nyolc fejezetet kell még Törökországgal megvizsgálni, és ennek alapján úgy gondolom, hogy Törökország még nem áll készen arra, hogy kitűzzük a tárgyalások megkezdésének időpontját. Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot illetően két dolgot kell elmondanom: megfigyeltük, hogy a miniszterelnöke által a közelmúltban tett lépések és kijelentések problémákat okoznak a szomszédos országokban, és szeretnénk, ha mérsékeltebb magatartást tanúsítana."@hu11
"Signor Presidente, a mio avviso l’articolo 49 del trattato di Roma non è un’esortazione sentimentale rivolta agli Stati membri affinché concorrano all’allargamento di un’Europa unita. E’ invece un’ambizione realistica volta a far sì che il maggior numero possibile di paesi europei adotti i principi dell’Unione. Solo in tale caso i presupposti di base potranno ricollegarsi alle tre C di consolidamento, condizionalità e comunicazione. Domani il Consiglio esaminerà la proposta di risoluzione presentata dall’onorevole Albertini, nella quale si afferma espressamente che, malgrado la Turchia abbia compiuto progressi relativamente ai criteri politici di Copenaghen, rimane ancora molto da fare per quanto riguarda sia il rispetto dei diritti umani che le libertà di parola e di religione, oltre che per la condotta politica generale nel sistema giudiziario, eccetera. Tuttavia, è chiaro come recentemente la Turchia stia cercando di imporre il proprio dominio sulle regioni del Medio Oriente e del Caucaso con modalità contrastanti con i principi dell’Unione europea. Per portare un altro esempio, la condotta della Turchia relativamente alla questione dell’Iran è del tutto contraria alla politica estera europea e agli impegni presi con il protocollo di Ankara. Ci sono ancora altri otto capitoli da esaminare per la Turchia, quindi reputo che, stando così le cose, quel paese non sia ancora pronto per l’assegnazione di una data di inizio dei negoziati. Per quanto riguarda l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ho due osservazioni: abbiamo notato che, recentemente, comportamenti e dichiarazioni del suo primo ministro stanno creando problemi nei paesi confinanti e desidereremmo che tale condotta venisse moderata."@it12
"Gerb. pirmininke, mano nuomone, Romos sutarties 49 straipsnis nėra nerealus raginimas valstybėms narėms dalyvauti vykdant susivienijusios Europos plėtrą. Tai yra realus siekis, kad kuo daugiau Europos šalių pasirinktų Europos Sąjungos principus. Tik tada bus svarbiausios prielaidos taikyti tris „C“ (angl ) principus: įsipareigojimų konsolidavimą, sąlygotumą ir komunikavimą. Rytoj Taryba išnagrinės G. Albetini pasiūlymą dėl rezoliucijos, kuriame jis aiškiai tvirtina, kad nors Turkija padarė tam tikrą pažangą Kopenhagos politinių kriterijų atitikties požiūriu, jai vis dar reikia daug padaryti tiek žmogaus teisių, žodžio laisvės ir religinės laisvės sektoriuose, tiek apskritai Turkijos politinio elgesio teisingumo sistemoje srityje, ir kt. Tačiau akivaizdu, kad neseniai Turkija bandė Artimųjų Rytų ir Kaukazo regione primesti savo viešpatavimą tokiais metodais, kurie prieštarauja įprastiems Europos Sąjungos principams. Kitas pavyzdys yra Turkijos elgesys Irano klausimu, kuris visiškai prieštarauja ES užsienio politikai ir Turkijos įsipareigojimams pagal Ankaros protokolą. Dar yra aštuoni skyriai, kuriuos reikia išnagrinėti su Turkija, todėl manau, kad esant tokiai padėčiai Turkija dar nėra pasirengusi tiek, kad būtų galima jai pasiūlyti derybų pradžios datą. Dėl BJRM turiu pasakyti du dalykus: pastebėjome, kad paskutiniais veiksmais ir pareiškimais ministras pirmininkas sukelia problemų kaimyninėse šalyse, todėl norėtume, kad toks elgesys būtų sušvelnintas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Romas līguma 49. pants, manuprāt, nav romantisks pamudinājums dalībvalstīm piedalīties vienotas Eiropas paplašināšanā. Tas ir reālistisks mērķis tām Eiropas valstīm, kuras spēj pieņemt Eiropas Savienības principus. Tikai tad tiks piemēroti galvenie priekšnoteikumi konsolidācijai, nosacītībai un komunikācijai. Rīt Padome izskatīs kunga rezolūcijas priekšlikumu, kurā viņš skaidri norāda, ka, lai gan Turcija ir panākusi zināmu progresu attiecībā uz Kopenhāgenas politisko kritēriju izpildi, joprojām vēl daudz ir jādara gan cilvēktiesību, vārda brīvības un reliģiskās brīvības jomās, gan Turcijas vispārīgajā politiskajā rīcībā tieslietu sistēmā un tā tālāk. Taču ir skaidrs, ka Turcija pēdējā laikā ir pielikusi pūles, lai izmantotu savu varu Tuvo Austrumu un Kaukāza reģionā tādā veidā, kas ir pretrunā Eiropas Savienības pamatprincipiem. Vēl viens piemērs ir Turcijas uzvedība Irānas jautājumā, kas ir absolūti pretēja ES ārpolitikai un Turcijas saistībām saskaņā ar Ankaras Protokolu. Ar Turciju joprojām ir jāizskata astoņas nodaļas, un tādēļ, ņemot to vērā, es uzskatu, ka Turcija vēl nav gatava tam, lai tai noteiktu konkrētu datumu sarunu sākšanai. Kas attiecas uz man ir sakāmas divas lietas: mēs esam pamanījuši, ka tās premjerministra nesenās darbības un paziņojumi rada problēmas kaimiņvalstīs, un mēs vēlamies, lai šī uzvedība tiktu pieklusināta."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 49 της Συνθήκης της Ρώμης, κατά την άποψή μου, δεν αποτελεί μια ρομαντική προτροπή των ευρωπαϊκών κρατών για συμμετοχή και διεύρυνση της Ενωμένης Ευρώπης. Αποτελεί μια ρεαλιστική επιδίωξη να ενστερνιστούν τις αρχές της Ένωσης όσο το δυνατόν περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Μόνον τότε οι βασικές προϋποθέσεις των τριών "C": "εμβάθυνση - όροι - επικοινωνία" θα μπορούν να ισχύσουν. Ήδη το Συμβούλιο θα εξετάσει αύριο την πρόταση ψηφίσματος του κ. Albertini όπου ρητά αναφέρεται ότι η Τουρκία έχει μεν πραγματοποιήσει κάποια πρόοδο σε σχέση με την κύρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, πλην όμως μένουν πολλά ακόμη να γίνουν τόσο στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας της έκφρασης και της θρησκευτικής ελευθερίας όσο και στις πολιτικές συμπεριφορές της Τουρκίας γενικότερα στο σύστημα δικαιοσύνης κλπ. Είναι σαφές όμως ότι η Τουρκία τον τελευταίο καιρό επιχειρεί μια προσπάθεια ηγεμόνευσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τον Καύκασο κατά τρόπο αντίθετο προς τις πάγιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χαρακτηριστική η συμπεριφορά της Τουρκίας στο θέμα του Ιράν που είναι εντελώς αντίθετη προς την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δεσμεύσεις της που προέρχονται από το Πρωτόκολλο της Άγκυρας. Υπάρχουν οκτώ κεφάλαια ακόμα τα οποία είναι προς εξέταση με την Τουρκία και συνεπώς πιστεύω ότι με τα δεδομένα αυτά η Τουρκία δεν είναι έτοιμη ακόμη να λάβει ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων. Όσον αφορά τη FYROM δύο τινά θα πω: επισημαίνουμε ότι πρόσφατες ενέργειες και δηλώσεις του Πρωθυπουργού της δημιουργούν πρόβλημα στις γειτονικές χώρες και θα θέλαμε η συμπεριφορά αυτή να εναρμονιστεί με χαμηλότερους τόνους."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, artikel 49 van het Verdrag van Rome is mijns inziens geen romantische aansporing aan het adres van de Europese landen om deel te nemen aan het Verenigd Europa en dit uit te breiden. Dit artikel geeft een realistisch doel aan, namelijk de aanvaarding van de beginselen van de Unie door een zo groot mogelijk aantal Europese landen. Pas dan kunnen de fundamentele voorwaarden van de drie C´s: consolidatie – conditionaliteit – communicatie worden vervuld. De Raad zal morgen reeds de ontwerpresolutie van de heer Albertini behandelen, waarin uitdrukkelijk wordt gezegd dat Turkije weliswaar enige vooruitgang heeft geboekt bij de naleving van de politieke criteria van Kopenhagen maar nog heel wat werk voor de boeg heeft zowel wat betreft de mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting en de godsdienstvrijheden als zijn politieke gedrag in het algemeen, in het gerechtelijk stelsel enzovoort. Het is duidelijk dat Turkije de afgelopen tijd probeert de scepter te zwaaien in het gebied van het Midden-Oosten en de Kaukasus, en wel op een manier die indruist tegen de vaste beginselen van de Europese Unie. Het gedrag van Turkije ten aanzien van de kwestie-Iran is tekenend. Dit staat volledig haaks op het extern beleid van de Europese Unie en op de verbintenissen die Turkije is aangegaan met het protocol van Ankara. Acht hoofdstukken moeten nog worden onderzocht met Turkije en daarom ben ik van mening dat Turkije nog niet ver genoeg is om een datum voor opening van onderhandelingen te ontvangen. Wat de FYROM betreft heb ik twee opmerkingen. Wij willen erop wijzen dat de premier met zijn recente daden en verklaringen problemen veroorzaakt voor de buurlanden en wij graag zouden willen dat hij iets bedeesder werd."@nl3
"Panie przewodniczący! Uważam, że artykuł 49 nie stanowi romantycznej zachęty dla państw członkowskich, aby uczestniczyły w rozszerzeniu zjednoczonej Europy. Jest to realistyczna ambicja dla jak największej liczby krajów europejskich, aby przyjęły zasady Unii Europejskiej. Tylko wtedy będą miały zastosowanie podstawowe trzy zasady: konsolidacja, warunkowość i komunikacja. Jutro Rada oceni wniosek w sprawie rezolucji przedstawiony przez pana Albertiniego, w którym kategorycznie stwierdza on, że chociaż Turcja dokonała pewnych postępów w zakresie spełnienia politycznych kryteriów kopenhaskich, to zostało jeszcze wiele do zrobienia zarówno w obszarze praw człowieka, wolności słowa, jaki i wolności religijnej oraz ogólnego postępowania Turcji w zakresie wymiaru sprawiedliwości i tak dalej. Turcja podjęła jednak ostatnio wyraźne wysiłki zmierzające do narzucenia swojego panowania w rejonie Bliskiego Wschodu oraz Kaukazu w sposób, który jest sprzeczny ze standardowymi zasadami Unii Europejskiej. Kolejnym przykładem jest zachowanie Turcji w sprawie Iranu, pozostające w całkowitej sprzeczności z polityką zagraniczną UE oraz jej zobowiązaniami na mocy protokołu z Ankary. Nadal jest 8 rozdziałów, które należy przeanalizować z Turcją i dlatego uważam, że w takim stanie rzeczy państwo to nie jest jeszcze gotowe, aby podać mu datę rozpoczęcia negocjacji. Jeśli chodzi o Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii, to pragnę powiedzieć dwie rzeczy: zauważyliśmy, że ostatnie działania i oświadczenie premiera powodują problemy w krajach sąsiednich i życzymy sobie złagodzenia ich tonu."@pl16
"Senhor Presidente, o artigo 49.º do Tratado de Roma não é, em minha opinião, um apelo insistente aos Estados-Membros para que participem no alargamento de uma Europa unificada. É uma ambição realista de que o maior número possível de países europeus adopte os princípios da União Europeia. Só assim poderão concretizar-se as condições prévias básicas dos três "c" - consolidação, condicionalidade e comunicação. Amanhã, o Conselho vai examinar a proposta de resolução do deputado Albertini, na qual se afirma expressamente que, apesar dos progressos realizados pela Turquia a nível do cumprimento dos critérios políticos de Copenhaga, continua a haver muito por fazer, quer nos domínios dos direitos humanos, da liberdade de expressão e da liberdade religiosa, quer a nível da conduta política da Turquia em geral, no sistema de justiça, etc. No entanto, é evidente que nos últimos tempos a Turquia tem vindo a fazer um esforço para impor a sua hegemonia na região do Médio Oriente e no Cáucaso de uma maneira que é contrária aos princípios básicos da União Europeia. Outro exemplo é o comportamento da Turquia na questão do Irão, que contraria em absoluto a política externa da UE e os seus compromissos decorrentes do Protocolo de Ancara. Há ainda oito capítulos que têm de ser examinados com a Turquia e por isso considero que, nestas circunstâncias, a Turquia ainda não está pronta para que lhe seja fixada uma data de início das negociações. No que respeita à ARJM, gostaria de dizer duas coisas: constatei que acções e declarações recentes do seu Primeiro-Ministro estão a gerar problemas nos países vizinhos, e gostaríamos que esse comportamento adquirisse um tom mais moderado."@pt17
"Domnule preşedinte, după părerea mea, articolul 49 din Tratatul de la Roma nu reprezintă o solicitare romantică adresată statelor membre de a participa la extinderea unei Europe unificate. Adoptarea principiilor Uniunii Europene reprezintă o ambiţie realistă a cât mai multor ţări europene cu putinţă. Numai atunci se vor aplica condiţiile preliminare de bază pentru cei trei „C”: consolidare, condiţionalitate şi comunicare. Mâine, Consiliul va analiza propunerea de rezoluţie a dlui Albertini, în care acesta declară în mod expres faptul că, deşi Turcia a înregistrat anumite progrese în sensul respectării criteriilor politice de la Copenhaga, mai sunt încă multe de făcut, atât în sectoarele drepturilor omului, al libertăţii de exprimare şi al libertăţilor religioase, cât şi în comportamentul politic al Turciei în general în cadrul sistemului de justiţie şi aşa mai departe. Totuşi, este evident că Turcia a făcut recent eforturi pentru a-şi impune supremaţia asupra Orientului Mijlociu şi a Caucazului într-un mod care este contrar principiilor standard ale Uniunii Europene. Un alt exemplu este comportamentul Turciei în privinţa chestiunii Iranului, care este în totalitate contrar politicii externe a UE şi angajamentului său în baza Protocolului de la Ankara. Mai sunt încă opt capitole care trebuie analizate cu Turcia şi, prin urmare, consider că, aceasta fiind situaţia, Turcia nu este încă pregătită să i se acorde o dată de iniţiere a negocierilor. În ceea ce priveşte FYROM, am două lucruri de spus: am observat că recentele acţiuni şi declaraţii ale premierului său cauzează probleme în ţările învecinate şi am dori ca acest comportament să fie atenuat."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, podľa môjho názoru článok 49 Rímskej zmluvy nie je romantickou naliehavou žiadosťou, aby sa členské štáty zúčastňovali na rozširovaní zjednotenej Európy. Predstavuje reálny cieľ zameraný na prijatie zásad Európskej únie čo najväčším počtom krajín. Až vtedy sa budú základné predpoklady uplatňovať v súlade s konsolidáciou, podmienenosťou a komunikáciou. Zajtra Rada preskúma návrh uznesenia, ktorý predložil pán Albertini a v ktorom výslovne tvrdí, že hoci Turecko dosiahlo istý pokrok v súvislosti so splnením kodanských politických kritérií, je stále potrebné vynaložiť veľké úsilie v oblastiach ľudských práv, slobody prejavu a náboženskej slobody a v politickom správaní Turecka vo všeobecnosti v rámci justičného systému a tak ďalej. Je však zrejmé, že Turecko v súčasnosti vynakladá úsilie s cieľom zaviesť svoju vládu v oblasti Stredného východu a Kaukazu spôsobom, ktorý je v rozpore so štandardnými zásadami Európskej únie. Ďalším príkladom je správanie Turecka v otázke Iránu, ktoré je úplne v rozpore so zahraničnou politikou EÚ a jej záväzkami podľa Ankarského protokolu. V súvislosti s Tureckom je stále potrebné preskúmať osem kapitol, a som preto presvedčený, že Turecko ešte nie je pripravené na stanovenie dátumu začiatku rokovaní. Pokiaľ ide o Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, chcem uviesť dve poznámky. Všimli sme si, že posledné kroky a vyhlásenia jej predsedu vlády spôsobujú problémy v susedných krajinách, a boli by sme radi, keby sa jeho správanie zmiernilo."@sk19
"Gospod predsednik, člen 49 Rimske pogodbe po mojem mnenju ni romantična želja držav članic, da se udeležijo širitve enotne Evrope. Uresničljiva želja za čim več evropskih držav je sprejeti načela Evropske unije. Samo takrat se bodo temeljni predpogoji nanašali na konsolidacijo, pogojenost in komunikacijo. Svet bo jutri preučil predlog resolucije gospoda Albertinija, v katerem jasno navaja, da je treba kljub določenemu napredku Turčije pri izpolnjevanju københavnskih meril, še vedno opraviti precej tako na področju človekovih pravic, svobode govora in verske svobode, kot pri sami politiki Turčije na splošno v pravosodnem sistemu in tako dalje. Vendar je jasno, da si je Turčija v zadnjem času prizadevala, da bi svoja pravila o območju Bližnjega Vzhoda in Kavkaza vsilila na način, ki je v nasprotju s standardnimi načeli Evropske unije. Drug primer je vedenje Turčije pri vprašanju Irana, ki popolnoma nasprotno zunanji politiki EU in njenim zavezanim v okviru protokola iz Ankare. Še vedno je pred nami osem poglavij, ki jih je treba preučiti s Turčijo, zato menim, da zaradi teh dejstev Turčija še ni pripravljena, da se zanjo določi datum za začetek pogajanj. Kar zadeva Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, moram reči dve stvari: opozorili smo, da nedavno početje in izjave njenega predsednika vlade povzročajo probleme v sosednjih državah, zato želimo, da se to vedenje umiri."@sl20
"Herr talman! Artikel 49 i Romfördraget är enligt min mening inte en romantisk vädjan till medlemsstaterna att delta i utvidgningen av ett enat Europa. Det är en realistisk ambition om att så många europeiska länder som möjligt ska anta EU:s principer. Först då har vi grundförutsättningarna för konsolidering, villkorlighet och kommunikation. I morgon kommer rådet att granska Gabriele Albertinis resolutionsförslag där han uttryckligen säger att även om Turkiet har gjort vissa framsteg när det gäller att uppfylla de politiska Köpenhamnskriterierna återstår fortfarande en hel del att göra, såväl när det gäller de mänskliga rättigheterna, yttrandefriheten och religionsfriheten som när det gäller Turkiets politik i allmänhet inom rättsväsendet osv. Det står dock klart att Turkiet på senaste tiden har försökt att påtvinga Mellanöstern och Kaukasus sin vilja på ett sätt som strider mot EU:s normala principer. Ett annat exempel är Turkiets beteende i Iranfrågan, som strider helt mot EU:s utrikespolitik och Turkiets åtaganden enligt Ankaraprotokollet. Det finns fortfarande åtta kapitel som behöver gås igenom med Turkiet, och eftersom det är så anser jag att Turkiet ännu inte är redo att få ett startdatum för förhandlingarna. När det gäller f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har jag två saker att säga: Vi har märkt att de senaste åtgärderna och uttalandena från dess premiärminister orsakar problem i grannländerna och vi önskar att detta beteende ska tonas ned."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"FYROM"13,13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph