Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-268"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-268"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε και κύριε Προεδρεύοντα, μιλώντας αρχικά για την υπόθεση της στρατηγικής της διεύρυνσης θα ήθελα να σας πω ότι, κρίνοντας από την εμπειρία των μέχρι τώρα διευρύνσεων αλλά και από το πώς προσεγγίζονται οι νέες υποψηφιότητες, έχω τη γνώμη ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βοηθά πάντα στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων των εργαζόμενων και των κοινωνιών που εντάσσονται ή θα ενταχθούν, ενώ πολλές φορές η βοήθεια, η οικονομική και άλλη, ή είναι ανεπαρκής ή πάει σε λάθος κατεύθυνση με συνέπεια είτε να διαιωνίζονται είτε να διευρύνονται περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες. Θέλω να αναφερθώ στην περίπτωση της Τουρκίας. Θα πρέπει να υπάρξει πίεση ώστε η Τουρκία να τηρήσει τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, κυρίως το Πρωτόκολλο της Άγκυρας που αναφέρεται στην αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, της οποίας άλλωστε αμφισβητεί δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο. Θυμίζω ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα σεβασμού δημοκρατικών δικαιωμάτων και συνδικαλιστικών ελευθεριών στην Τουρκία, όπως υπογραμμίζονται από το γεγονός της πρόσφατης δίωξης και δίκης Τούρκων συνδικαλιστών στη Σμύρνη. Επιθυμώ να αναφερθώ επίσης στην περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου. Εκεί η προσέγγιση πρέπει να γίνει με σεβασμό στην απόφαση 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και υπάρχουν ακόμη προβλήματα όπως η κατάσταση των Σέρβων μέσα στο Κοσσυφοπέδιο που ζουν σε καθεστώς αποκλεισμού και η μη τήρηση συμφωνιών για την επανεγκατάσταση των προσφύγων. Τέλος για τη FYROM το πρόβλημα της ονομασίας πρέπει να προσεγγιστεί στα πλαίσια του ΟΗΕ και στα πλαίσια μιας διμερούς συμφωνίας με γεωγραφικό προσδιορισμό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Επίτροπε και κύριε Προεδρεύοντα, πώς βλέπετε την τελευταία πρωτοβουλία του νεοεκλεγέντος Έλληνα πρωθυπουργού για συνάντηση με τους Πρωθυπουργούς της Αλβανίας και της FYROM."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, komisaři, pane úřadující předsedo, mám-li začít otázkou strategie rozšíření, chtěl bych říci, že soudě podle dosavadních rozšíření a podle toho, jak jsme přistupovali k novým kandidátským zemím, si myslím, že politika Evropské unie ne vždy pomáhá při řešení hospodářských a sociálních problémů pracujících a společností, jež přistoupily nebo přistoupí, a v mnoha případech je pomoc, finanční i jiná, nedostatečná nebo je nesprávně směrována a v důsledku toho zůstávají regionální a sociální nerovnosti zachovány nebo se prohlubují. Chtěl bych se zmínit o Turecku. Je nutné vyvinout tlak, abychom Turecko přiměli splnit jeho sliby a splnit jeho závazky, zejména Ankarský protokol o uznání Kyperské republiky, jejíž práva podle mezinárodního práva Turecko zpochybňuje. Chtěl bych sněmovně připomenout, že v Turecku dosud přetrvávají problémy kolem dodržování demokratických práv a práv odborů, jak potvrdilo nedávné trestní stíhání tureckých odborářů v Izmiru a soudní proces s nimi. Chtěl bych se také zmínit o Kosovu. Zde musí náš přístup respektovat rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1244/99. Stále existují problémy, jako je postavení Srbů v Kosovu, kde žijí ve stavu izolace, a neplnění dohod o znovuosídlení uprchlíků. A konečně FYROM: problém názvu musí být řešen v rámci OSN a v rámci dvoustranné dohody, která vymezí geografické hranice. Chtěl bych se Vás, komisaři a pane úřadující předsedo, zeptat, co si myslíte o poslední iniciativě nově zvoleného řeckého předsedy vlády – návrhu na setkání s předsedy vlády Albánie a FYROM."@cs1
"Hr. formand, hr. medlem af Kommissionen, hr. formand for Rådet! Indledningsvis vil jeg, for så vidt angår udvidelsesstrategien, sige, at jeg synes, at EU's politik at bedømme ud fra de hidtidige udvidelser og den måde, vi omgås nye ansøgerlande på, ikke altid bidrager til at afhjælpe de økonomiske og sociale problemer, som arbejdstagerne og de samfund, der er tiltrådt eller vil tiltræde, har, og at den økonomiske og andre former for bistand enten er utilstrækkelig eller sendes i den forkerte retning, samt at de regionale og sociale uligheder enten videreføres eller udvides. Jeg vil i den forbindelse gerne nævne Tyrkiet. Tyrkiet bliver nødt til at blive presset til at holde sine løfter og indfri sine forpligtelser, herunder især Ankaraprotokollen om anerkendelse af Republikken Cypern, hvis rettigheder i henhold til international ret udgør en udfordring. Jeg ønsker at erindre Parlamentet om, at der stadig er problemer med hensyn til respekten for de demokratiske rettigheder og fagforeningsfriheden i Tyrkiet, hvilket blev fremhævet i sagsanlægget og retssagen mod tyrkiske fagforeningsmedlemmer for nylig i Izmir. Jeg vil også gerne nævne Kosovo, hvor den anvendte fremgangsmåde skal være i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244/99. Der er fortsat problemer, såsom serbernes status i Kosovo, da serberne her lever isoleret, og den manglende overholdelse af aftaler om genetablering af eksistensmulighederne for flygtninge. Med hensyn til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien skal navneproblemet endelig behandles inden for rammerne af FN og inden for rammerne af en bilateral aftale om fastlæggelse af de geografiske grænser. Jeg vil gerne spørge kommissæren og rådsformanden, hvad Deres holdning er til det seneste initiativ, som Grækenlands nyvalgte premierminister har taget til at mødes med premierministrene fra Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien?"@da2
"Herr Präsident, Kommissar, amtierender Vorsitzender des Rates! Zu Beginn möchte ich zu der Frage der Erweiterungsstrategie sagen, dass ich nach den bisherigen Erweiterungen, und danach, wie wir auf neue Kandidatenländer zugehen, zu urteilen, denke, dass die Strategie der Europäischen Union nicht immer dazu beiträgt, die wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Arbeitnehmer und der Gesellschaften, die wir aufgenommen haben oder aufnehmen werden, zu lösen und in vielen Fällen die Hilfe in finanzieller oder anderer Form entweder ungeeignet ist oder in die falsche Richtung geht, und dass dadurch die regionalen und sozialen Ungleichheiten entweder fortbestehen gelassen oder vertieft werden. Ich möchte den Fall der Türkei erwähnen. Es muss Druck ausgeübt werden, damit die Türkei ihre Versprechen einhält und ihre Verpflichtungen erfüllt, insbesondere das Ankara-Protokoll über die Anerkennung der Republik Zypern, deren Rechte nach internationalem Recht sie infrage stellt. Ich möchte das Parlament daran erinnern, dass es in der Türkei immer noch Probleme mit der Achtung der Menschenrechte und der Freiheit der Gewerkschaften gibt, was sich durch die kürzliche strafrechtliche Verfolgung und Anklage von Mitgliedern der türkischen Gewerkschaft in Izmir wieder gezeigt hat. Ich möchte auch das Thema Kosovo erwähnen. Hier muss der Ansatz in Übereinstimmung mit der Resolution des UN-Sicherheitsrates 1244/99 erfolgen. Es gibt immer noch Probleme wie den Status der Serben im Kosovo, die in einem Zustand der Isolation leben, sowie die Nichteinhaltung der Abkommen zur Wiederaufnahme von Flüchtlingen. Und schließlich FYROM: Das Namensproblem muss im Rahmen der UN und im Rahmen eines bilateralen Abkommens, das die geographischen Grenzen festlegt, geklärt werden. Ich möchte Sie, Herr Kommissar und Herr amtierender Vorsitzender des Rates, fragen, was Sie von der jüngsten Initiative des neugewählten griechischen Premierministers für ein Treffen mit den Premierministern von Albanien und FYROM halten?"@de9
"Mr President, Commissioner, Mr President-in-Office, to start with the question of the enlargement strategy, I should like to say that, judging from enlargements to date and from how we approach new candidate countries, I think that the policy of the European Union does not always help in addressing the economic and social problems of the workers and of the societies which have acceded or will accede and, in numerous cases, assistance, financial and otherwise, is either inadequate or goes in the wrong direction and, as a result, regional and social equalities are either perpetuated or extended. I should like to mention the case of Turkey. Pressure needs to be exerted to make Turkey keep its promises and honour its commitments, especially the Ankara Protocol on the recognition of the Republic of Cyprus, whose rights under international law it is challenging. I would remind the House that there are still problems with respect for democratic rights and trade union freedoms in Turkey, as underlined by the recent prosecution and trial of Turkish trade union members in Izmir. I should also like to mention the case of Kosovo. Here, the approach must be with respect for UN Security Council resolution 1244/99. There are still problems such as the status of Serbs in Kosovo, who are living in a state of isolation, and the failure to abide by agreements on the re-establishment of refugees. Finally FYROM: the problem of the name must be addressed within the framework of the UN and within the framework of a bilateral agreement setting geographical boundaries. I should like to ask you, Commissioner and Mr President-in-Office, what you think of the latest initiative by the newly-elected Greek Prime Minister for a meeting with the prime ministers of Albania and FYROM?"@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, para comenzar con la cuestión de la estrategia de ampliación, me gustaría decir que, a juzgar por las ampliaciones efectuadas hasta la fecha y por la manera en que nos dirigimos a nuevos países candidatos, creo que la política de la Unión Europea no siempre ayuda a la hora de abordar los problemas económicos y sociales de los trabajadores y de las sociedades que han ingresado en la UE o que lo harán en el futuro, y, en muchos casos, la asistencia financiera y de otro tipo, es inadecuada o bien va en la dirección errónea y, como resultado, las desigualdades regionales y sociales se perpetúan o se agravan. Me gustaría mencionar el caso de Turquía. Es necesario ejercer presión para hacer que dicho país cumpla sus promesas y responda de sus compromisos, especialmente el Protocolo de Ankara sobre el reconocimiento de la República de Chipre, cuyos derechos derivados de la legislación internacional Turquía está impugnando. Recordaría a la Cámara que aún existen problemas con el respeto de los derechos democráticos y las libertades sindicales en Turquía, tal y como pone de relieve el reciente enjuiciamiento y juicio de unos sindicalistas turcos en Izmir. También desearía mencionar el caso de Kosovo, en el que el enfoque adoptado debe respetar la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Todavía hay problemas como el estatuto de los serbios en Kosovo, que están viviendo en un régimen de aislamiento, y el incumplimiento de los acuerdos sobre el realojo de los refugiados. Por último, cabe hacer referencia a la Antigua República Yugoslava de Macedonia: el problema de su denominación debe tratarse en el marco de las Naciones Unidas y en el contexto de un acuerdo bilateral que fije los límites geográficos. Me gustaría preguntarles, señor Comisario y señor Presidente en ejercicio del Consejo, qué piensan de la última iniciativa planteada por el recién elegido Primer Ministro griego para celebrar una reunión con los Primeros Ministros de Albania y de la Antigua República Yugoslava de Macedonia?"@es21
"Austatud juhataja, härra volinik, lugupeetud minister! Laienemisstrateegiast rääkides tahaksin ma kõigepealt öelda, et kui vaadata seniseid laienemisi ja seda, kuidas me uutele kandidaatriikidele läheneme, siis minu arvates ilmneb, et Euroopa Liidu poliitika ei aita alati lahendada ühinenud või ühinevate riikide töötajate ja ühiskonna majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme ning paljudel juhtudel on rahaline ja muu abi ebapiisav või valesti suunatud, mille tulemusena piirkondlik ja sotsiaalne ebavõrdsus kinnistub või süveneb. Ma tahaksin rääkida Türgist. Tuleb avaldada survet, et Türgi peaks oma lubadusi ja täidaks oma kohustusi, eriti aga Ankara protokolli Küprose Vabariigi tunnustamise kohta, arvestades, et Türgi vaidlustab rahvusvahelisest õigusest tulenevaid Küprose Vabariigi õigusi. Sooviksin Euroopa Parlamendile meelde tuletada, et Türgis on endiselt probleeme demokraatlike õiguste ja ametiühinguvabaduse austamisega, mida rõhutas Türgi ametiühinguliikmete hiljutine süüdistamine ja kohtuprotsess İzmiris. Räägiksin ka Kosovost. Kosovo puhul tuleb arvesse võtta ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244/99. Kosovos on ikka veel probleeme, näiteks isolatsioonis elavate Kosovo serblaste staatus ja pagulaste tagasipöördumise lepingute rikkumine. Lõpetuseks endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist: nimeprobleem tuleb lahendada ÜRO raames ja kahepoolse lepingu alusel, millega määratakse kindlaks geograafilised piirid. Lugupeetud volinik ja nõukogu eesistuja, ma küsiksin teilt: mida te arvate Kreeka vastvalitud peaministri hiljutisest ettepanekust korraldada kohtumine Albaania ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi peaministriga?"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisat komission jäsen ja neuvoston puheenjohtaja, totean aluksi laajentumisstrategiasta, että tähänastisten laajentumisten ja uusia ehdokasvaltioita koskevan lähestymistapamme perusteella katson, että Euroopan unionin politiikka ei aina ole avuksi puututtaessa työntekijöiden ja jäseneksi liittyneiden tai liittyvien yhteiskuntien taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin ja että monissa tapauksissa taloudellinen ja muu apu on joko riittämätöntä tai väärin suunnattua, minkä tuloksena alueellinen ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus joko jatkuu tai lisääntyy. Esitän eräitä huomioita Turkista. Turkkia on painostettava pitämään lupauksensa ja noudattamaan sitoumuksiaan, varsinkin Ankaran pöytäkirjaa Kyproksen tasavallan tunnustamisesta, jonka kansainväliseen oikeuteen perustuvat oikeudet se kyseenalaistaa. Muistutan parlamenttia siitä, että Turkissa on edelleen demokraattisten oikeuksien ja ammattiyhdistysliikkeen vapauksien kunnioittamiseen liittyviä ongelmia, mitä turkkilaisten ammattiliittojen jäsenten äskettäinen syytteeseenpano ja oikeudenkäynti Izmirissä korostaa. Mainitsen myös Kosovon tapauksen. Sen osalta on noudatettava YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 mukaista lähestymistapaa. Ongelmia on yhä eristyksissä elävien Kosovon serbien asemassa sekä pakolaisten uudelleensijoittamista koskevien sopimusten noudattamisessa. Lopuksi EJTM: nimiongelma on ratkaistava YK:n sekä maantieteelliset rajat asettavan kahdenvälisen sopimuksen avulla. Haluaisin kysyä teiltä, arvoisat komission jäsen ja neuvoston puheenjohtaja, mitä mieltä te olette vastavalitun Kreikan pääministerin uusimmasta aloitteesta järjestää tapaaminen Albanian ja EJTM:n pääministerien kanssa."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président en exercice du Conseil, pour commencer avec la question de la stratégie d’élargissement, je tiens à dire qu’à en juger par les élargissements précédents et par la manière dont nous abordons les nouveaux candidats, je pense que la politique de l’Union européenne ne contribue pas toujours à résoudre les problèmes économiques et sociaux des travailleurs et des sociétés qui ont adhéré ou adhéreront à l’UE et, bien souvent, l’assistance, qu’elle soit financière ou autre, n’est ni adéquate ni axée dans la bonne direction et, par conséquent, les inégalités régionales et sociales ne font que se perpétuer ou s’étendre. Je tiens à mentionner le cas de la Turquie. Il convient de faire pression sur ce pays pour qu’il honore ses engagements, et notamment le protocole d’Ankara sur la reconnaissance de la République de Chypre, dont elle conteste les droits en vertu du droit international. Je rappelle à cette Assemblée que le respect des droits démocratiques et des libertés syndicales continue de poser problème en Turquie, ainsi que la récente inculpation et le procès de représentants syndicaux turcs à Izmir l’illustre. Je tiens également à évoquer le cas du Kosovo. Ici, l’approche doit se faire dans le respect de la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies. Des problèmes subsistent, tels que le statut des Serbes au Kosovo, qui vivent dans l’isolement, et le non-respect des accords sur la réinstallation des réfugiés. Enfin, l’ancienne République yougoslave de Macédoine: le problème du nom doit être résolu dans le cadre des Nations unies et d’un accord bilatéral fixant les frontières géographiques. Je voudrais vous demander, Monsieur le Commissaire et Monsieur le Président en exercice, ce que vous pensez de la dernière initiative du Premier ministre grec récemment élu concernant une réunion avec les Premiers ministres d’Albanie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine."@fr8
". Elnök úr, biztos úr, a Tanács soros elnöke! A bővítési stratégia kérdésével kezdeném és azt szeretném elmondani, hogy az eddigi bővítések és annak alapján, ahogy az új tagjelölt országokhoz viszonyulunk, úgy gondolom, hogy az Európai Unió nem mindig segít a munkavállalók és a már csatlakozott vagy majdan csatlakozó társadalmak gazdasági és szociális problémáinak a megoldásában, és számos esetben a pénzügyi és egyéb támogatások vagy elégtelenek, vagy rossz irányba tartanak, és ennek következtében állandósulnak vagy tovább súlyosbodnak a regionális vagy társadalmi egyenlőtlenségek. Szeretném megemlíteni Törökország esetét. Nyomást kell gyakorolni Törökországra ahhoz, hogy betartsa ígéreteit és tiszteletben tartsa kötelezettségvállalásait, és különösképpen a Ciprusi Köztársaság – amelynek nemzetközi jog által biztosított jogait megsérti – elismeréséről szóló Ankarai Egyezményt. Szeretném emlékeztetni a tisztelt Házat, hogy még mindig gondok vannak a demokratikus jogok és a törökországi szakszervezeti szabadságok tiszteletben tartásával, ami a török szakszervezeti tagok ellen a közelmúltban Izmirben indított büntetőeljárásból és lefolytatott tárgyalásból is kiderül. Szeretném megemlíteni Koszovó esetét is. Itt a megközelítésnél tekintettel kell lenni az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244/1999. sz. határozatára. Még mindig vannak problémák, mint például a Koszovóban elszigeteltségben élő szerbek státusza, valamint az, hogy nem tartották be a menekültek visszatelepítéséről szóló megállapodásokat. Végezetül pedig, a FYROM: az elnevezés problémáját az ENSZ és a földrajzi határokat kijelölő kétoldalú megállapodás keretei között kell megoldani. Azt szeretném megkérdezni Önöktől biztos úr és soros elnök úr, hogy mit gondolnak az újonnan megválasztott görög miniszterelnöknek az Albánia és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság miniszterelnökei közötti találkozóval kapcsolatos legutóbbi kezdeményezéséről?"@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, signor Presidente in carica del Consiglio, in merito alla questione della strategia di allargamento vorrei cominciare dicendo che, a giudicare dagli allargamenti effettuati finora e dal modo in cui ci avviciniamo ai paesi candidati, ritengo che la politica dell’Unione europea non sia sempre d’aiuto nell’affrontare i problemi economici e sociali dei lavoratori e delle società che hanno aderito o aderiranno, e che, in molti casi, l’assistenza, finanziaria e non, è inadeguata o indirizzata male, col risultato che l’uguaglianza regionale e sociale si perpetua o aumenta. Vorrei portare l’esempio della Turchia. E’ necessario esercitare pressioni per far sì che la Turchia mantenga le sue promesse e i suoi impegni, in particolare per quanto riguarda il protocollo di Ankara sul riconoscimento della Repubblica di Cipro, di cui sta violando i diritti sanciti dal diritto internazionale. Ricordo a quest’Aula che esistono ancora problemi legati al rispetto dei principi democratici e delle libertà sindacali in Turchia, come dimostrato dalla recente azione giudiziaria contro gli iscritti al sindacato a Izmir. Vorrei portare anche l’esempio del Kosovo, in questo caso, riferendomi alla risoluzione n. 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In Kosovo esistono ancora problemi come lo status dei serbi, che vivono in condizioni di isolamento, e il mancato rispetto degli accordi sulla reintegrazione dei rifugiati Infine, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia: il problema del nome va affrontato nell’ambito delle Nazioni Unite e di un accordo bilaterale che stabilisca i confini geografici. Desidero domandarvi, signor Commissario e signor Presidente in carica del Consiglio, qual è la vostra opinione in merito alla recente iniziativa del neoeletto primo ministro greco di organizzare un incontro con i primi ministri dell’Albania e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, Tarybos Pirmininke, pradėdamas kalbėti plėtros strategijos klausimu norėčiau pasakyti, jog, sprendžiant iš ligšiolinės plėtros pavyzdžių ir iš to, kaip mes žiūrime į naujas šalis kandidates, manau, kad Europos Sąjungos politika ne visada padeda spręsti darbuotojų ir visuomenių, kurios įstojo arba įstos, ekonomines ir socialines problemas, taip pat daugeliu atvejų pagalba, finansinė ar kitokia, arba yra nepakankama, arba nukreipiama netinkama kryptimi, todėl regioninė ir socialinė nelygybė arba įamžinama, arba toliau išlieka. Norėčiau paminėti Turkijos atvejį. Reikia panaudoti spaudimą siekiant priversti Turkiją laikytis savo pažadų ir gerbti savo įsipareigojimus, ypač Ankaros protokolo dėl Kipro Respublikos, kurios teises pagal tarptautinę teisę ji ginčija, pripažinimo. Norėčiau Parlamentui priminti, kad iki šiol Turkijoje yra problemų, susijusių su pagarba demokratinėms teisėms ir profesinių sąjungų laisvėms, kaip parodė paskutinis Turkijos profesinės sąjungos narių patraukimas baudžiamojon atsakomybėn ir teismo procesas Izmire. Be to, norėčiau paminėti Kosovo atvejį. Šiuo atveju požiūris turi atitikti JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244/99. Kosove iki šiol yra problemų, pvz., Kosovo serbų, kurie gyvena izoliuoti, statusas ir susitarimų dėl pabėgėlių grąžinimo nesilaikymas. Galiausiai BJRM: pavadinimo problema turi būti sprendžiama JT ir pagal dvišalius susitarimus, kuriais nustatomos geografinės ribos. Norėčiau paklausti jus, Komisijos nary ir Tarybos Pirmininke, ką manote apie paskutinę naujai išrinkto Graikijos ministro pirmininko iniciatyvą dėl susitikimo su Albanijos ir BJRM ministrais pirmininkais?"@lt14,14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār, Padomes priekšsēdētāj, pievēršoties jautājumam par paplašināšanās stratēģiju, es vēlos pateikt, ka, spriežot pēc paplašināšanās, kas notikusi līdz šim, kā arī pēc tā, kā mēs attiecamies pret jaunām kandidātvalstīm, manuprāt, Eiropas Savienības politika ne vienmēr palīdz risināt to darba ņēmēju un sabiedrību ekonomiskās un sociālās problēmas, kuras ir pievienojušas ES vai gatavojas pievienoties, un daudzos gadījumos finanšu vai cita veida palīdzība ir nepietiekama vai arī tā tiek vērsta nepareizā virzienā, kā dēļ reģionālās un sociālās nevienlīdzības tiek paildzinātas vai paplašinātas. Es vēlos pieminēt Turcijas gadījumu. Ir jāpastiprina spiediens, lai liktu Turcijai izpildīt savus solījumus un ievērot savas saistības, jo īpaši Ankaras Protokolu par Kipras Republikas atzīšanu, jo Turcija pārkāpj tiesības, kas Kiprai piešķirtas saskaņā ar starptautiskiem tiesību aktiem. Es gribu atgādināt Parlamentam, ka Turcijā joprojām pastāv problēmas attiecībā uz demokrātiskajām tiesībām un arodbiedrību brīvību, ko uzsver nesenā Turcijas arodbiedrību locekļu apsūdzēšana un notiesāšana Izmirā. Es vēlos pieminēt arī Kosovas gadījumu. Šeit pieejā ir jāievēro ANO Drošības padomes rezolūcija Nr. 1244/99. Joprojām pastāv tādas problēmas kā serbu statuss Kosovā, kuri dzīvo izolācijā, un netiek ievēroti nolīgumi par bēgļu atpakaļuzņemšanu. Visbeidzot : nosaukuma problēma ir jārisina saistībā ar ANO un saistībā ar divpusēju nolīgumu, kas nosaka ģeogrāfiskas robežas. Es vēlos jums pajautāt, komisār un Padomes priekšsēdētāja kungs, ko jūs domājat par jaunievēlētā Grieķijas premjerministra jaunāko iniciatīvu attiecībā uz sanāksmi ar Albānijas un premjerministriem?"@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε και κύριε Προεδρεύοντα, μιλώντας αρχικά για την υπόθεση της στρατηγικής της διεύρυνσης θα ήθελα να σας πω ότι, κρίνοντας από την εμπειρία των μέχρι τώρα διευρύνσεων αλλά και από το πώς προσεγγίζονται οι νέες υποψηφιότητες, έχω τη γνώμη ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βοηθά πάντα στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων των εργαζόμενων και των κοινωνιών που εντάσσονται ή θα ενταχθούν, ενώ πολλές φορές η βοήθεια, η οικονομική και άλλη, ή είναι ανεπαρκής ή πάει σε λάθος κατεύθυνση με συνέπεια είτε να διαιωνίζονται είτε να διευρύνονται περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες. Θέλω να αναφερθώ στην περίπτωση της Τουρκίας. Θα πρέπει να υπάρξει πίεση ώστε η Τουρκία να τηρήσει τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, κυρίως το Πρωτόκολλο της Άγκυρας που αναφέρεται στην αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, της οποίας άλλωστε αμφισβητεί δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο. Θυμίζω ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα σεβασμού δημοκρατικών δικαιωμάτων και συνδικαλιστικών ελευθεριών στην Τουρκία, όπως υπογραμμίζονται από το γεγονός της πρόσφατης δίωξης και δίκης Τούρκων συνδικαλιστών στη Σμύρνη. Επιθυμώ να αναφερθώ επίσης στην περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου. Εκεί η προσέγγιση πρέπει να γίνει με σεβασμό στην απόφαση 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και υπάρχουν ακόμη προβλήματα όπως η κατάσταση των Σέρβων μέσα στο Κοσσυφοπέδιο που ζουν σε καθεστώς αποκλεισμού και η μη τήρηση συμφωνιών για την επανεγκατάσταση των προσφύγων. Τέλος για τη FYROM· το πρόβλημα της ονομασίας πρέπει να προσεγγιστεί στα πλαίσια του ΟΗΕ και στα πλαίσια μιας διμερούς συμφωνίας με γεωγραφικό προσδιορισμό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Επίτροπε και κύριε Προεδρεύοντα, πώς βλέπετε την τελευταία πρωτοβουλία του νεοεκλεγέντος Έλληνα πρωθυπουργού για συνάντηση με τους Πρωθυπουργούς της Αλβανίας και της FYROM."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, mijnheer de fungerend voorzitter, wat het vraagstuk van de uitbreidingsstrategie betreft, wil ik om te beginnen zeggen dat als wij oordelen naar de tot nu toe opgedane ervaringen met uitbreidingen en naar de manier waarop nieuwe kandidaturen worden aangepakt, mijns inziens moet worden vastgesteld dat de politiek van de Europese Unie niet altijd even nuttig is geweest om een oplossing te vinden voor de economische en sociale problemen van de werknemers en de opgenomen of op te nemen samenlevingen. Vaak is de hulp – de financiële en niet-financiële hulp – ontoereikend of gaat deze zelfs de verkeerde kant uit, met als gevolg dat de regionale en sociale ongelijkheden worden vergroot of worden vereeuwigd. Ik wil kort iets zeggen over het geval van Turkije. Er moet druk worden uitgeoefend om ervoor te zorgen dat Turkije zijn beloften en verbintenissen nakomt, met name wat het Protocol van Ankara betreft waarin sprake is van de erkenning van de Cyprische Republiek. Turkije betwist trouwens uit het internationaal recht voortvloeiende rechten van de Cyprische Republiek. Ik herinner er ook aan dat er nog problemen zijn met de eerbiediging van de democratische en vakbondsvrijheden in Turkije, zoals ook blijkt uit het feit dat onlangs Turkse vakbondslieden zijn vervolgd en veroordeeld in Izmir. Ik wil ook nog ingaan op het geval van Kosovo. Bij de aanpak van dit vraagstuk moet resolutie 1244/99 van de Veiligheidsraad van de VN worden geëerbiedigd. Er zijn nog problemen, zoals de situatie van de Serviërs in Kosovo, die in een isolement leven, en de niet-naleving van overeenkomsten inzake de terugkeer van vluchtelingen. Tot slot nog de FYROM. Het probleem van de naam moet worden aangepakt in het kader van de VN. Er moet een bilaterale overeenkomst worden gesloten over een naam met een geografische aanduiding. Ik wil de commissaris en de fungerend voorzitter dan ook vragen wat hun mening is over het laatste initiatief van de pas gekozen Griekse premier voor een ontmoeting met de premiers van Albanië en FYROM."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie urzędujący przewodniczący Rady! Zaczynając od kwestii strategii rozszerzenia, chciałbym powiedzieć, że sądząc po tym, jak wyglądały rozszerzenia do tej pory oraz jakie stosujemy podejście do krajów kandydujących, uważam, że polityka Unii Europejskiej nie zawsze jest pomocna w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych pracowników i społeczeństw, które przystąpiły lub przystąpią do UE i w wielu przypadkach pomoc finansowa i inna jest albo nieadekwatna albo idzie w złym kierunku, w wyniku czego nierówności regionalne lub społeczne utrzymują się lub zwiększają. Chciałbym wspomnieć o przypadku tureckim. Należy wywierać naciski, aby zmusić Turcję do spełnienia swoich obietnic oraz poszanowania złożonych zobowiązań, zwłaszcza protokołu z Ankary w sprawie uznania Republiki Cypru, którego prawa podważa ona na mocy prawa międzynarodowego. Chciałbym przypomnieć tej Izbie, że nadal są problemy, jeśli chodzi o poszanowanie praw demokratycznych oraz swobód związków zawodowych w Turcji, czego wyraźnie dowiodło ostatnie dochodzenie i proces członków tureckich związków zawodowych w Izmirze. Chciałbym również wspomnieć o Kosowie. W tym należy koniecznie przestrzegać rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/99. Nadal występują tam problemy, takie jak status Serbów w Kosowie, którzy mieszkają w izolacji, oraz nieprzestrzeganie umów w sprawie ponownego osadzenia uchodźców. Na koniec Była Jugosłowiańska Republika Macedonii: z problemem nazwy należy się uporać w ramach dwustronnych umów ustanawiających granice geograficzne. Zwracam się do urzędującego przewodniczącego Rady z pytaniem: co pan sądzi o ostatniej inicjatywie nowo wybranego premiera Grecji, aby się spotkać z premierami Albanii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii?"@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhor Presidente em exercício, começando pela questão da estratégia para o alargamento, gostaria de dizer que, a julgar pelos alargamento realizados até este momento e pelo modo como abordamos os novos países candidatos, considero que a política da União Europeia nem sempre contribui para a resolução dos problemas económicos e sociais dos trabalhadores e das sociedades que aderiram ou que vão aderir e, em inúmeros casos, a assistência prestada, financeira e outra, ou não é adequada ou não é correctamente direccionada, e o resultado é a perpetuação ou a ampliação das desigualdades regionais e sociais. Gostaria de referir o caso da Turquia. É necessário exercer pressões sobre a Turquia para que cumpra as suas promessas e honre os seus compromissos, especialmente o Protocolo de Ancara sobre o reconhecimento da República de Chipre, cujos direitos reconhecidos por legislação internacional tem vindo a contestar. Gostaria de lembrar à Assembleia que a Turquia continua a ter problemas na área dos direitos democráticos e das liberdades sindicais, como demonstram claramente a perseguição e julgamento recentes de sindicalistas turcos em Izmir. Também gostaria de referir o caso do Kosovo. A abordagem a adoptar em relação a este deve respeitar a Resolução 1244/99 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Subsistem ali problemas como o estatuto dos sérvios no Kosovo, que estão a viver num regime de isolamento, e o incumprimento dos acordos relacionados com a reinstalação dos refugiados. Por último, a ARJM: o problema da denominação tem de ser tratado no âmbito das Nações Unidas e no quadro de um acordo bilateral que estabeleça as fronteiras geográficas. Gostaria de lhes perguntar, Senhor Comissário e Senhor Presidente em exercício, o que pensam da última iniciativa do Primeiro-Ministro grego recém-eleito de convocar uma reunião com os primeiros-ministros da Albânia e da ARJM."@pt17
"Domnule preşedinte, domnule comisar, domnule preşedinte în exerciţiu, pentru a începe cu problema strategiei extinderii, aş dori să spun că, din perspectiva extinderilor de până acum şi a modului în care abordăm noile ţări candidate, cred că politica Uniunii Europene nu ajută întotdeauna la abordarea problemelor economice şi sociale ale lucrătorilor şi societăţilor care au aderat şi vor adera, iar, în numeroase cazuri, asistenţa, fondurile şi altele asemenea sunt fie inadecvate, fie se îndreaptă într-o direcţie greşită şi, drept urmare, egalităţile regionale şi sociale sunt fie continuate, fie extinse. Aş dori să menţionez cazul Turciei. Trebuie făcute presiuni pentru ca Turcia să-şi respecte promisiunile şi să-şi onoreze angajamentele, în special Protocolul de la Ankara cu privire la recunoaşterea Republicii Cipru, ale cărei drepturi în temeiul dreptului internaţional le contestă. Aş reaminti Parlamentului că mai există probleme cu privire la drepturile democratice şi libertăţile sindicale în Turcia, aşa cum a fost indicat de recenta acuzare şi judecare a unor membri sindicali turci în Izmir. Aş dori să menţionez cazul Kosovo. Aici, abordarea trebuie să fie cu respectarea Rezoluţiei 1244/99 a Consiliului de Securitate al ONU. Mai există probleme, precum statutul sârbilor din Kosovo, care trăiesc într-o stare de izolare, şi nerespectarea acordurilor privind reintegrarea refugiaţilor. În cele din urmă, FYROM: problema denumirii trebuie analizată în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al unui acord bilateral de instituire a graniţelor geografice. Aş dori să vă întreb, domnule comisar şi domnule preşedinte în exerciţiu, ce credeţi despre cea mai recentă iniţiativă a premierului elen nou ales de a se întâlni cu premierul Albaniei şi cel al FYROM?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, pán úradujúci predseda Rady, v súvislosti s otázkou stratégie rozširovania by som na úvod rád uviedol, že na základe skúseností z rozširovania, ktoré doteraz prebehlo, a toho, ako pristupujeme k novým kandidátskym krajinám, sa domnievam, že politika Európskej únie nie vždy pomáha riešiť hospodárske a sociálne problémy pracujúcich a spoločností, ktoré vstúpili, alebo vstúpia do EÚ. Finančná alebo iná pomoc je v mnohých prípadoch nedostatočná alebo nesprávne nasmerovaná, v dôsledku čoho regionálne a sociálne nerovnosti naďalej pretrvávajú, alebo sa prehlbujú. Rád by som spomenul prípad Turecka. Musíme vyvinúť tlak, aby sme Turecko prinútili dodržiavať svoje sľuby a vážiť si svoje záväzky, najmä Ankarský protokol o uznaní Cyperskej republiky, ktorej práva vyplývajúce z medzinárodného práva odmieta. Rád by som Parlamentu pripomenul, že v Turecku stále prevládajú problémy v súvislosti s dodržiavaním demokratických práv a slobodami združovania v odborových zväzoch, ako sa to nedávno ukázalo pri trestnom stíhaní a súdnom procese členov odborových zväzov v Izmire. Rád by som sa venoval aj situácii Kosova. V tomto prípade musíme postupovať v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244/99. Stále sa vyskytujú problémy, ako napríklad postavenie Srbov v Kosove, ktorí žijú v stave izolácie, a nedostatočné dodržiavanie dohôd o opätovnom usídľovaní utečencov. Na záver k Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko. Problém názvu je nutné riešiť v rámci OSN a dvojstrannej dohody, ktorou sa stanovujú geografické hranice. Pán komisár a pán úradujúci predseda Rady, chcel by som sa spýtať na váš názor na poslednú iniciatívu novozvoleného gréckeho predsedu vlády v súvislosti so stretnutím s predsedami vlád Albánska a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, gospod predsedujoči, na začetku bi v zvezi z vprašanjem o strategiji širitve želel reči, da glede na dosedanje širitve in naš način obravnavanja novih držav kandidatk menim, da politika Evropske unije ni vedno v pomoč pri reševanju gospodarskih in socialnih problemov delavcev in družb, ki so že ali še bodo pristopile, ter da je pomoč, finančna ali katera koli druga, v številnih primerih bodisi neustrezna ali napačno usmerjena, zaradi česar se regionalne in socialne neenakosti bodisi podaljšujejo ali večajo. Želel bi omeniti primer Turčije. Na Turčijo je treba pritisniti, da bo izpolnila svoje obljube in spoštovala zaveze, predvsem protokol iz Ankare o priznanju Republike Ciper, katerega pravice, ki izhajajo iz mednarodnega prava, Turčija ne spoštuje. Parlament bi želel spomniti, da v Turčiji še vedno obstajajo problemi v zvezi z demokratičnimi pravicami in svobodo sindikatov, kar jasno kažeta tudi nedavni pregon in sojenje članom turškega sindikata v Izmirju. Želel bi omeniti primer tudi primer Kosova. Slednjega je treba obravnavati ob upoštevanju resolucije Varnostnega sveta ZN 1244/99. Še vedno obstajajo problemi, kot sta status Srbov na Kosovu, ki živijo v izolaciji, ter nespoštovanje sporazumov o ponovni naselitvi beguncev. Nazadnje še Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija: težavo z imenom je treba obravnavati v okviru ZN in v okviru dvostranskega sporazuma o opredelitvi geografskih meja. Gospod komisar, gospod predsedujoči, želel bi vaju vprašati, kaj menita o zadnji pobudi novoizvoljenega grškega predsednika vlade za srečanje s predsednikoma vlade Albanije in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije?"@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, herr rådsordförande! För att börja med frågan om utvidgningsstrategin vill jag säga följande: Att döma av de hittillsvarande utvidgningarna och av hur vi närmar oss nya kandidatländer anser jag att EU:s politik inte alltid är till gagn för att lösa arbetstagarnas ekonomiska och sociala problem eller problemen i de samhällen som har gått med eller kommer att göra det. I en rad fall är det ekonomiska stödet eller biståndet i andra former otillräckligt eller går åt fel håll, vilket leder till att regionala och sociala olikheter befästs eller utökas. Jag vill ta upp fallet Turkiet. Påtryckningar måste utövas för att få Turkiet att hålla sina löften och infria sina åtaganden, särskilt Ankaraprotokollet om erkännande av Cypern, vars rättigheter enligt folkrätten Turkiet kränker. Jag vill påminna kammaren om att det fortfarande är problem med demokratiska rättigheter och fackliga friheter i Turkiet, vilket var märkbart vid åtalet och rättegången nyligen mot turkiska fackföreningsmedlemmar i Izmir. Jag vill också nämna Kosovo. Här måste tillvägagångssättet överensstämma med resolution 1244/99 från FN:s säkerhetsråd. Det finns fortfarande problem, bland annat med serbernas ställning i Kosovo, som lever i ett tillstånd av isolering, och underlåtenheten att följa överenskommelserna om att flyktingar ska få återvända. Slutligen f.d. jugoslaviska republiken Makedonien: namnfrågan måste lösas inom FN och inom ramen för ett bilateralt avtal som fastställer de geografiska gränserna. Herr kommissionsledamot och herr rådsordförande! Jag vill fråga er vad ni anser att det senaste initiativet av den nyvalda grekiska premiärministern om ett möte med Albaniens och f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärministrar?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"FYROM"13,13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph