Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-267"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-267"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the ECR Group strongly supports European enlargement. By extending the benefits of EU membership to those countries that are eligible under Article 49, we hope to see develop the looser, more flexible Europe in which we believe as a group. I happen to be the permanent rapporteur for Montenegro, which is a good news story in terms of progress towards membership, and it has just applied fairly recently. Nevertheless, I will also be visiting that country soon to make up my own mind and have an independent assessment. I also welcome the fact that Iceland may be a candidate soon. But, still in the Balkans, Croatia’s bilateral border dispute with Slovenia must not be a barrier to joining the EU, and I hope that Macedonia will also be opening negotiations shortly. With regard to Turkey, there remain many concerns over human rights, the ongoing blockade of Armenia, religious freedoms and the refusal to admit Cypriot ships to Turkish ports. It was also regrettable, in my mind, that Turkey recently invited to the OIC Summit in Istanbul President Bashir of Sudan, a man indicted by the International Criminal Court for the horrors of Darfur. Finally, although Ukraine is a country not directly linked to this debate, I hope also that, regardless of the results of the impending presidential elections in Ukraine, the EU will continue to hold out the possibility of eventual EU membership for Ukraine, if that is indeed the majority view of the people of Ukraine. By the same token, that should apply to Moldova and, one day, to Belarus, if it becomes a democratic country."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, skupina ECR důrazně podporuje rozšiřování Evropy. Rozšíření výhod plynoucích z členství v EU na tyto země, které splňují podmínky pro přijetí podle článku 49, povede, jak doufáme, k rozvoji volnější, flexibilnější Evropy, ve kterou my, jako skupina, věříme. Shodou okolností jsem stálým zpravodajem pro Černou Horu, o které přicházejí dobré zprávy, pokud jde o pokrok k členství, a zcela nedávno podala žádost o členství v EU. Nicméně sám tuto zemi brzy navštívím, abych si učinil vlastní názor a získal nezávislé hodnocení. Vítám i to, že jedním z kandidátů členství se možná již brzy stane Island. Ale abychom zůstali na Balkáně, dvoustranný hraniční spor Chorvatska se Slovinskem nesmí být překážkou vstupu do EU a doufám, že brzy začnou jednání i s Makedonií. Pokud jde o Turecko, přetrvávají mnohé obavy, pokud jde o lidská práva, pokračující blokádu Arménie, náboženskou svobodu a odmítání povolit kyperským lodím přístup do tureckých přístavů. Politováníhodné podle mého názoru bylo i to, že Turecko nedávno pozvalo k účasti na summitu OIK v Istanbulu súdánského prezidenta Bašíra, muže obviněného mezinárodním soudním tribunálem v souvislosti s hrůznými událostmi v Dárfúru. A konečně, ačkoli je Ukrajina zemí, které se tato rozprava přímo netýká, doufám také, že bez ohledu na výsledky blížících se prezidentských voleb na Ukrajině bude EU i nadále udržovat při životě možnost případného členství Ukrajiny v EU, samozřejmě bude-li to většinový názor lidu Ukrajiny. Totéž by mělo platit o Moldavsku a jednou i o Bělorusku, stane-li se demokratickou zemí."@cs1
"Hr. formand! ECR-Gruppen støtter kraftigt udvidelsen af EU. Ved at udbrede fordelene ved et EU-medlemskab til de lande, der opfylder betingelserne i henhold til artikel 49, håber vi at se udvikling i retning af et mere løst og mere fleksibelt Europa, som vores gruppe er tilhænger af. Jeg er samtidig den faste ordfører for Montenegro, der er en god nyhedshistorie, når vi taler om fremskridtet mod medlemskab, og landet har indgivet sin ansøgning om medlemskab for relativ kort tid siden. Ikke desto mindre vil jeg også snart besøge Montenegro for selv at danne mig et indtryk og foretage en uafhængig vurdering. Jeg glæder mig ligeledes over, at Island måske snart indtræder i rækken af ansøgere. På Balkan må Kroatiens bilaterale grænsetvist med Slovenien imidlertid ikke komme til at udgøre en hindring for et medlemskab af EU, og jeg håber, at også Makedonien snart vil indlede forhandlinger. For så vidt angår Tyrkiet, er der fortsat mange bekymringer med hensyn til menneskerettighederne, den fortsatte blokade af Armenien, religionsfriheden og afvisningen af at tillade cypriotiske skibe i tyrkiske havne. Det var efter min mening også beklageligt, at Tyrkiet for nylig indbød Sudans præsident Bashir til OIC-topmødet i Istanbul, da Den Internationale Straffedomstol har rejst tiltale mod ham for rædslerne i Darfur. Selv om Ukraine ikke er direkte omfattet af disse forhandlinger, håber jeg afslutningsvis også, at EU uanset udfaldet af det kommende præsidentvalg i Ukraine fortsat vil holde døren åben for Ukraines eventuelle medlemskab af EU, hvis der ikke hersker tvivl om, at det er flertallet i den ukrainske befolknings ønske. Sådan set bør det samme gælde for Moldova og med tiden Hviderusland, hvis det bliver et demokratisk land."@da2
"Herr Präsident! Die EKR-Fraktion unterstützt die europäische Erweiterung stark. Durch die Ausweitung der Vorteile einer EU-Mitgliedschaft auf die Länder, die nach Artikel 49 infrage kommen, hoffen wir, eine Entwicklung des lockereren, flexibleren Europas zu erleben, an das unsere Fraktion glaubt. Ich bin zufällig der ständige Berichterstatter für Montenegro, das gute Nachrichten hinsichtlich des Fortschritts zu einer Mitgliedschaft liefert, und das, obwohl es erst vor recht kurzer Zeit den Antrag gestellt hat. Trotzdem werde ich auch dieses Land bald besuchen, um mir meine eigene Meinung zu bilden und eine unabhängige Beurteilung zu erstellen. Ich begrüße auch die Tatsache, dass Island bald ein Kandidat sein könnte. Aber noch zum Balkan: die bilateralen Grenzstreitigkeiten zwischen Kroatien und Slowenien dürfen kein Hindernis für einen EU-Beitritt sein, und ich hoffe, dass auch Mazedonien in Kürze die Verhandlungen beginnt. Was die Türkei angeht, gibt es weiterhin viele Sorgen wegen der Menschenrechte, der andauernden Blockade Armeniens, Religionsfreiheiten und der Weigerung, zypriotische Schiffe in türkische Häfen zu lassen. Meiner Meinung nach war es auch bedauerlich, dass die Türkei kürzlich den sudanesischen Präsidenten Bashir, einen Mann, der vom Internationalen Strafgerichtshof wegen der Gräuel in Darfur angeklagt wurde, zu dem OIC-Gipfel eingeladen hat. Und schließlich hoffe ich auch, dass die EU der Ukraine, obwohl diese kein Land ist, das direkt mit dieser Diskussion zu tun hat, unabhängig vom Ausgang der baldigen Präsidentschaftswahlen die Möglichkeit einer letztendlichen EU-Mitgliedschaft offen halten wird, wenn dies tatsächlich der Wunsch der Mehrheit der Menschen in der Ukraine ist. Ebenso sollte dies auf die Republik Moldau und eines Tages auch auf Weißrussland zutreffen, falls es ein demokratisches Land wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών υποστηρίζει ένθερμα την ευρωπαϊκή διεύρυνση. Παρέχοντας τα οφέλη της ένταξης στην ΕΕ στις επιλέξιμες χώρες δυνάμει του άρθρου 49, ελπίζουμε ότι θα γίνουμε μάρτυρες ανάπτυξης μιας πιο χαλαρής, πιο ευέλικτης Ευρώπης στην οποία πιστεύουμε ως Ομάδα. Τυχαίνει να είμαι ο μόνιμος εισηγητής για το Μαυροβούνιο, το οποίο συνιστά θετική περίπτωση όσον αφορά την πρόοδο για την ένταξη, και έχει υποβάλει αίτηση σχετικά πρόσφατα. Εντούτοις, θα επισκεφτώ, επίσης, τη χώρα σύντομα για να αποφασίσω από μόνος μου και να αξιολογήσω την κατάσταση ανεξάρτητα. Χαιρετίζω, επίσης, το γεγονός ότι η Ισλανδία μπορεί να είναι σύντομα υποψήφια. Αλλά, στα Βαλκάνια πάντα, η διμερής συνοριακή διένεξη της Κροατίας με τη Σλοβενία δεν πρέπει να αποτελέσει φραγμό στην ένταξη στην ΕΕ, και ελπίζω ότι η Μακεδονία θα ξεκινήσει επίσης σύντομα τις διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά την Τουρκία, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό της Αρμενίας, τις θρησκευτικές ελευθερίες και την άρνηση εισόδου των κυπριακών πλοίων στα λιμάνια της Τουρκίας. Ήταν, επίσης, ιδιαιτέρως λυπηρό, κατά την άποψή μου, το γεγονός ότι η Τουρκία πρόσφατα κάλεσε στη διάσκεψη κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης στην Κωνσταντινούπολη τον Πρόεδρο Bashir του Σουδάν, στον οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τις θηριωδίες στο Νταρφούρ. Τέλος, παρότι η Ουκρανία είναι μια χώρα που δεν συνδέεται άμεσα με την παρούσα συζήτηση, ελπίζω επίσης ότι, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων των επικείμενων προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία, η ΕΕ θα συνεχίσει να προβάλλει την πιθανότητα ένταξης της χώρας στην ΕΕ αν αυτή είναι πράγματι η άποψη της πλειοψηφίας του λαού της Ουκρανίας. Για τον ίδιο λόγο, αυτό θα πρέπει να ισχύει για τη Μολδαβία και, κάποτε, για τη Λευκορωσία, αν καταστεί δημοκρατική χώρα."@el10
"Señor Presidente, el Grupo de los Conservadores y Reformistas europeos apoya firmemente la ampliación europea. Extendiendo los beneficios de la adhesión a la UE a aquellos países que reúnen las condiciones exigidas en el artículo 49, esperamos ver cómo se desarrolla la Europa más flexible y adaptable en la que creemos como grupo. Da la casualidad de que soy el ponente permanente para Montenegro, país que representa una historia de buenas noticias en cuanto a su progreso hacia la adhesión y que ha presentado su solicitud muy recientemente. No obstante, pronto visitaré también ese país para extraer mis propias conclusiones y realizar una valoración independiente. También acojo con beneplácito el hecho de que Islandia pronto pueda ser un país candidato. Sin embargo, todavía en los Balcanes, el conflicto fronterizo bilateral de Croacia con Eslovenia no debe suponer un obstáculo a la adhesión a la UE, y espero que Macedonia también inicie sus negociaciones en breve. Con respecto a Turquía, sigue habiendo preocupación por los derechos humanos, el bloqueo en curso de Armenia, las libertades religiosas y el rechazo a admitir barcos chipriotas en los puertos turcos. También ha sido lamentable, a mi juicio, que recientemente Turquía invitase a participar en la Cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) celebrada en Estambul al Presidente Bashir de Sudán, un hombre acusado por la Corte Penal Internacional de los horrores de Darfur. Por último, aunque Ucrania no es un país directamente vinculado a este debate, espero también que, con independencia de los resultados de las inminentes elecciones presidenciales en dicho país, la UE continúe ofreciendo la posibilidad de una eventual adhesión de Ucrania a la UE, si ésta llega a ser realmente la voluntad de la mayoría de los ucranianos. Otro tanto cabría aplicar a Moldova y, llegado el día, a Belarús, si pasa a ser un país democrático."@es21
"Austatud juhataja! Euroopa Konservatiivid ja Reformistid toetavad kindlalt Euroopa Liidu laienemist. Kui me võimaldame artikli 49 kohaselt tingimustele vastavatel riikidel Euroopa Liidu liikmeks saada, tekib loodetavasti vabam ja paindlikum Euroopa, millesse meie fraktsioon usub. Ma olen Montenegro alaline raportöör. Montenegro on teinud tublisid edusamme liikmesuse poole liikumisel ja esitas üsna hiljuti ka oma avalduse. Ma külastan seda riiki siiski peagi, et ise otsustada ja saada olukorra kohta sõltumatu hinnang. Mul on hea meel, et Islandist võib peagi kandidaatriik saada. Kui aga Balkani riikidest rääkida, siis Horvaatia kahepoolne piiritüli Sloveeniaga ei tohi olla takistuseks Euroopa Liiduga ühinemisele. Samuti loodan, et ka Makedoonia avab läbirääkimised lähiajal. Mis puudutab Türgit, siis palju muret tekitavad endiselt inimõigused, jätkuv blokaad Armeenia suhtes, usuvabadus ja Türgi sadamate sulgemine Küprose laevadele. Minu arvates oli kahetsusväärne ka see, et Türgi kutsus hiljuti Istanbulis toimunud Islamikonverentsi Organisatsiooni tippkohtumisele Sudaani presidendi al­Bashiri – inimese, keda Rahvusvaheline Kriminaalkohus süüdistab Darfuris toime pandud õudustes. Lõpetuseks ütlen, et kuigi Ukraina ei ole otseselt selle aruteluga seotud, loodan ma, et sõltumata Ukraina eelseisvate presidendivalimiste tulemustest pakub Euroopa Liit jätkuvalt Ukrainale võimalust saada kunagi liidu liikmeks, kui Ukraina rahva enamus seda tõepoolest soovib. Samamoodi tuleks suhtuda Moldovasse ja ka Valgevenesse, kui viimane muutub kunagi demokraatlikuks riigiks."@et5
"Arvoisa puhemies, ECR-ryhmä kannattaa vilpittömästi Euroopan unionin laajentumista. Ulottamalla EU:n jäsenyyden edut koskemaan niitä maita, jotka 49 artiklan nojalla ovat jäsenyyskelpoisia, toivomme kehittävämme löyhemmän ja joustavamman Euroopan unionin, johon me ryhmänä uskomme. Satun olemaan Montenegrosta vastaava pysyvä esittelijä, ja tämän maan edistys jäsenyyttä kohti on hyvä uutinen, ja se onkin suhteellisen äskettäin jättänyt hakemuksensa. Aion kuitenkin pian käydä Montenegrossa nähdäkseni tilanteen omin silmin ja tehdäkseni siitä riippumattoman arvion. Olen tyytyväinen myös siihen, että Islanti saattaa pian olla ehdokasvaltio. Vielä kuitenkin Balkanin alueesta: Kroatian ja Slovenian kahdenvälinen rajakiista ei saa olla esteenä EU:hun liittymiselle, ja toivon, että myös Makedonia käynnistää neuvottelut piakkoin. Turkin osalta on edelleen monia huolenaiheita, jotka koskevat ihmisoikeuksia, Armenian jatkuvaa saartoa, uskonnonvapautta ja kyproslaisten laivojen pääsyn epäämistä Turkin satamiin. Minusta oli myös valitettavaa, että Turkki kutsui äskettäin Istanbulissa pidettyyn islamilaisten maiden järjestön OIC:n huippukokoukseen Sudanin presidentin Omar Hassan al-Bashirin, jonka kansainvälinen rikostuomioistuin on asettanut syytteeseen Darfurin hirmuteoista. Lopuksi, vaikka Ukraina ei suoraan liity tähän keskusteluun, toivon myös, että riippumatta Ukrainan lähiaikoina pidettävien presidentinvaalien tuloksesta EU pitää edelleen avoinna Ukrainan EU-jäsenyyden mahdollisuutta, jos Ukrainan kansan enemmistö sitä todella haluaa. Näin tulisi toimia myös Moldovan ja jonain päivänä myös Valko-Venäjän suhteen, jos siitä tulee demokraattinen valtio."@fi7
"Monsieur le Président, le groupe ECR soutient fermement l’élargissement européen. En étendant les avantages de l’adhésion à l’UE aux pays éligibles conformément à l’article 49, nous espérons voir se développer l’Europe plus flexible et plus souple en laquelle notre groupe croit. Il se fait que je suis le rapporteur permanent pour le Monténégro, qui est un bel exemple de progrès réalisés sur la voie de l’adhésion, alors qu’il n’a soumis sa candidature qu’assez récemment. Néanmoins, je me rendrai aussi bientôt dans ce pays pour me faire ma propre idée et avoir une évaluation indépendante. Je salue aussi le fait que l’Islande puisse bientôt être candidate. Pour en revenir aux Balkans, le conflit frontalier entre la Croatie et la Slovénie ne doit pas faire obstacle à l’adhésion à l’UE et j’espère que la Macédoine aussi entamera sous peu les négociations. S’agissant de la Turquie, il subsiste de nombreuses préoccupations qui concernent les droits de l’homme, le blocage au sujet de l’Arménie, les libertés religieuses et le refus d’admettre les navires chypriotes dans les ports turcs. Je trouve aussi regrettable que la Turquie ait récemment invité au sommet de l’Organisation de la conférence islamique à Istanbul le président Bashir du Soudan, un homme inculpé par la Cour pénale internationale pour les horreurs commises au Darfour. Enfin, bien que l’Ukraine ne soit pas directement liée à ce débat, j’espère aussi qu’indépendamment des résultats des élections présidentielles imminentes dans ce pays, l’UE continuera de laisser à l’Ukraine la possibilité d’une éventuelle adhésion à l’UE, si tel est en effet le souhait de la majorité du peuple ukrainien. Dans le même ordre d’idée, cette possibilité doit aussi s’appliquer à la Moldavie et, un jour, au Belarus, s’il devient un pays démocratique."@fr8
". – Elnök úr! Az ECR képviselőcsoport határozottan támogatja az európai bővítést. Azáltal, hogy kiterjesztjük az uniós tagság előnyeit azokra az országokra is, amelyek a 49. cikk alapján támogatásra jogosultak, reméljük, hogy egy olyan lazább és rugalmasabb Európa jön majd létre, amelyben képviselőcsoportként hiszünk. Én vagyok Montenegró állandó előadója. Ez az ország egy örvendetes hírekkel szolgáló történet a tagság felé vezető előrehaladás tekintetében, amely éppen a közelmúltban nyújtotta be kérelmét. Ennek ellenére, rövidesen látogatást teszek az országba, hogy dönteni tudjak a helyzetet illetően, és hogy egy független értékelés készüljön. Üdvözlöm továbbá azt a tényt is, hogy Izland is hamarosan tagjelölt lehet. A Balkánon viszont, Horvátország Szlovéniával fennálló kétoldalú határvitája nem képezhet akadályt az EU-hoz való csatlakozás előtt, és remélem, hogy Macedónia is hamarosan megkezdi a tárgyalásokat. Ami Törökországot illeti, számos aggodalomra okot adó terület van az emberi jogokkal, az Örményországgal szemben jelenleg is fennálló blokáddal, a vallásszabadsággal, valamint azzal kapcsolatban, hogy nem engedik be a ciprusi hajókat a török kikötőkbe. Meglátásom szerint az is sajnálatos volt, hogy Törökország a közelmúltban meghívta Bashir szudáni elnököt az Isztambulban tartott OIC csúcstalálkozóra, egy olyan férfit, aki ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság vádat emelt a Darfurban elkövetett szörnyűségek miatt. Végezetül pedig, jóllehet Ukrajna nem tartozik közvetlenül ehhez a vitához, azt is remélem, hogy függetlenül a küszöbön álló ukrajnai elnökválasztások eredményétől, az EU továbbra is fenntartja Ukrajna számára az esetleges uniós tagság lehetőségét, ha valóban ez az ukrán nép többségi álláspontja. Ugyancsak vonatkoznia kell ennek Moldovára, és egy nap majd Fehéroroszországra is, amennyiben demokratikus országgá válik."@hu11
"Signor Presidente, il gruppo dei Conservatori e riformisti europei dà pieno appoggio all’allargamento dell’Europa. Estendendo i benefici dell’appartenenza all’Unione europea ai paesi che rientrano nei criteri stabiliti dall’articolo 49, ci auguriamo di assistere allo sviluppo di quell’Europa più elastica e flessibile in cui il nostro gruppo crede. Sono relatore permanente per il Montenegro, da dove ci arrivano buone notizie riguardo ai progressi per l’adesione, malgrado la domanda di adesione sia stata presentata in tempi relativamente recenti. Tuttavia, presto mi recherò anche io nel paese per farmi un’idea e dare una valutazione indipendente. Accolgo con favore il fatto che l’Islanda potrebbe presto candidarsi. Ma, per restare nei Balcani, il conflitto bilaterale per le frontiere tra Croazia e Slovenia non deve ostacolare l’adesione della Croazia all’Unione, e mi auguro che anche la Macedonia dia presto l’avvio ai negoziati. Per quanto riguarda la Turchia, rimangono molte preoccupazioni in merito ai diritti umani, all’attuale blocco contro l’Armenia, alla libertà di religione e al rifiuto di ammettere navi cipriote nei porti turchi. Inoltre, reputo deplorevole che la Turchia abbia recentemente invitato al vertice dell’Organizzazione della conferenza islamica a Istanbul il presidente del Sudan Bashir, incriminato dalla Corte penale internazionale per gli orrori del Darfur. Infine, malgrado l’Ucraina non sia direttamente collegata alla discussione in corso, mi auguro anche che, indipendentemente dal risultato delle imminenti elezioni presidenziali nel paese, l’Unione europea continui a tenere aperta la possibilità di adesione da parte dell’Ucraina, se questo sarà il volere della maggioranza della popolazione ucraina. Allo stesso modo, ciò dovrebbe valere per la Moldova e, in futuro, per la Bielorussia, nel caso diventi un paese democratico."@it12
"− Gerb. pirmininke, ECR frakcija ryžtingai palaiko Europos plėtrą. ES narystės teikiamus pranašumus taikydami ir toms šalims, kurios atitinka reikalavimus pagal 49 straipsnį, tikimės pamatyti, kaip vystosi laisvesnė ir lankstesnė Europa, kuria mes, kaip frakcija, tikime. Esu pranešėjas Juodkalnijos klausimu, kuri yra puikus naujas pažangos siekiant narystės pavyzdys ir kuri šiomis dienomis kaip tik teisėtai pateikė prašymą. Vis dėlto taip pat greitai apsilankysiu šioje šalyje, kad galėčiau apsispręsti ir nepriklausomai vertinti. Be to, džiaugiuosi, kad Islandija gali greitai tapti kandidate. Tačiau iki šiol Balkanuose vykstantis Kroatijos dvišalis ginčas dėl sienų su Slovėnija neturėtų būti kliūtis įstoti į ES. Tikiuosi, kad netrukus Makedonija taip pat pradės derybas. Dėl Turkijos reikia pasakyti, kad išlieka daug problemų, susijusių su žmogaus teisėmis, vykdoma Armėnijos blokada, religinėmis laisvėmis ir atsisakymu įleisti Kipro laivus į Turkijos uostus. Be to, mano nuomone, apgailėtina tai, kad į Islamo konferencijos organizacijos konferenciją Turkija neseniai pakvietė Sudano prezidentą O. al-Bashirą – žmogų, kuriam Tarptautinis baudžiamasis teismas pareiškė kaltinimus dėl Darfūro baisybių. Galiausiai, nors Ukraina yra šalis, tiesiogiai nesusijusi su šia diskusija, taip pat tikiuosi, kad, nepaisant nepriklausomų prezidento rinkimų Ukrainoje rezultatų, ES toliau siūlys Ukrainai potencialios ES narystės galimybę, jeigu tai iš tikrųjų yra daugumos Ukrainos gyventojų nuomonė. Be to, tai taip pat turėtų būti taikoma Moldovai ir kada nors – Baltarusijai, jeigu ji taptų demokratine šalimi."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, ECR grupa stingri atbalsta Eiropas paplašināšanos. Paplašinot priekšrocības, ko sniedz dalība ES, attiecībā uz tām valstīm, kuras atbilst 49. pantā noteiktajām prasībām, mēs ceram izveidot to atvērtāko, elastīgāko Eiropu, kurai mēs kā grupa ticam. Es biju pastāvīgais referents Melnkalnei, kas ir labu jaunumu stāsts attiecībā uz progresu, kas panākts ceļā uz dalību ES, un tā ir tikai pavisam nesen iesniegusi dalības pieteikumu. Tomēr es arī drīz apmeklēšu šo valsti, lai izdarītu pats savus secinājumus un iegūtu neatkarīgu novērtējumu. Es atzinīgi vērtēju arī to, ka Īslande drīz var kļūt par kandidātvalsti. Taču Balkānos Horvātijas abpusējais robežkonflikts ar Slovēniju nedrīkst būt barjera, lai pievienotos ES, un es ceru, ka drīz arī Maķedonija uzsāks pievienošanās sarunas. Kas attiecas uz Turciju, joprojām ir daudz bažu par cilvēktiesībām, ilgstošo Armēnijas blokādi, reliģijas brīvību un atteikumu ielaist Kipras kuģus Turcijas ostās. Manuprāt, nožēlojami bija arī tas, ka Turcija nesen uz Islāma konferences organizācijas (OIC) augstākā līmeņa sanāksmi Stambulā uzaicināja Sudānas prezidentu kuru Starptautiskā Krimināltiesa ir atzinusi par vainīgu Dārfūras šausmās. Visbeidzot, lai gan Ukraina nav tieši saistīta ar šīm debatēm, es ceru arī, ka neatkarīgi no gaidāmo prezidenta vēlēšanu Ukrainā rezultātiem Eiropas Savienība turpinās apsvērt ES dalības iespēju attiecībā uz Ukrainu, ja tas patiešām ir Ukrainas iedzīvotāju vairākuma viedoklis. Tādā pašā veidā ES dalības iespējai būtu jāattiecas uz Moldovu un kādu dienu arī uz Baltkrieviju, ja tā kļūs par demokrātisku valsti."@lv13
"Mr President, the ECR Group strongly supports European enlargement. By extending the benefits of EU membership to those countries that are eligible under Article 49, we hope to see develop the looser, more flexible Europe in which we believe as a group. I happen to be the permanent rapporteur for Montenegro, which is a good news story in terms of progress towards membership, and it has just applied fairly recently. Nevertheless, I will also be visiting that country soon to make up my own mind and have an independent assessment. I also welcome the fact that Iceland may be a candidate soon. But, still in the Balkans, Croatia’s bilateral border dispute with Slovenia must not be a barrier to joining the EU, and I hope that Macedonia will also be opening negotiations shortly. With regard to Turkey, there remain many concerns over human rights, the ongoing blockade of Armenia, religious freedoms and the refusal to admit Cypriot ships to Turkish ports. It was also regrettable, in my mind, that Turkey recently invited to the OIC summit in Istanbul President Bashir of Sudan, a man indicted by the International Criminal Court for the horrors of Darfur. Finally, although Ukraine is a country not directly linked to this debate, I hope also that, regardless of the results of the impending presidential elections in Ukraine, the EU will continue to hold out the possibility of eventual EU membership for Ukraine, if that is indeed the majority view of the people of Ukraine. By the same token, that should apply to Moldova and, one day, to Belarus, if it becomes a democratic country."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de ECR-Fractie is sterk voorstander van Europese uitbreiding. Door de voordelen van het EU-lidmaatschap uit te breiden naar de landen die daar op grond van artikel 49 voor in aanmerking komen, hopen we het lossere, meer flexibele Europa van de grond te zien komen waarin wij als fractie geloven. Ik ben toevallig permanent rapporteur voor Montenegro, waaruit goed nieuws wordt gemeld over de vooruitgang op weg naar lidmaatschap. Het heeft vrij onlangs zijn aanvraag ingediend. Toch zal ik het land binnenkort ook zelf bezoeken om een eigen indruk op te doen en een onafhankelijk oordeel te kunnen geven. Ik juich het ook toe dat IJsland binnenkort misschien kandidaat is. En om terug te gaan naar de Balkan, het bilaterale grensgeschil tussen Kroatië en Slovenië mag geen belemmering zijn voor de Kroatische toetreding tot de EU, en ik hoop dat ook Macedonië spoedig onderhandelingen kan beginnen. Ten aanzien van Turkije blijven er veel zorgen bestaan over de mensenrechten, de voortdurende blokkade van Armenië, de godsdienstvrijheid en de weigering om Cypriotische schepen toe te laten tot Turkse havens. Het was naar mijn mening ook betreurenswaardig dat Turkije onlangs voor de top van de OIC in Istanbul president Bashir van Soedan uitnodigde, een man die door het Internationaal Strafhof is veroordeeld voor de gruwelen in Darfur. Ten slotte hoop ik – hoewel het land niet direct betrokken is bij dit debat – dat de EU, ongeacht de uitslag van de komende presidentsverkiezingen in Oekraïne, de mogelijkheid van een uiteindelijk lidmaatschap voor Oekraïne open blijft houden als dat de wens van de meerderheid van het Oekraïense volk is. Hetzelfde geldt voor Moldavië en op een dag ook voor Wit-Rusland, als dat een democratisch land is geworden."@nl3
"Panie przewodniczący! Grupa ECR gorąco popiera rozszerzenie Europy. Mamy nadzieję, że poprzez rozszerzenie korzyści płynących z członkostwa w UE na te kraje, które się do tego kwalifikują na mocy art. 49,, powstanie bardziej swobodna, elastyczna Europa, w którą wierzymy jako grupa. Tak się składa, że pełnię funkcję stałego sprawozdawcy ds. Czarnogóry, w której obserwujemy pozytywny rozwój w kierunku członkostwa, a która stosunkowo niedawno złożyła wniosek. Niemniej jednak również wkrótce udam się z wizytą do tego kraju, żeby wypracować swoje własne zdanie i dokonać niezależnej oceny. Również cieszę się, że Islandia może wkrótce zostać krajem kandydującym. Wracając jednak do Bałkanów, to dwustronny spór graniczny Chorwacji ze Słowenią nie może stanowić przeszkody w przystąpieniu do UE i mam nadzieję, że Macedonia również wkrótce rozpocznie negocjacje. Co do Turcji, to nadal pozostaje wiele obaw dotyczących praw człowieka, trwającej blokady Armenii, swobód religijnych oraz odmowy przyjęcia cypryjskich statków do tureckich portów. Również z żalem stwierdzam, że Turcja ostatnio na spotkanie na szczycie OIC w Stambule zaprosiła prezydenta Sudanu Omara Hassana Bashira, który został skazany wyrokiem Międzynarodowego Trybunału Karnego za okrucieństwa w Darfurze. Na koniec chcę powiedzieć, że chociaż Ukraina nie jest bezpośrednio związana z tą debatą, to mam również nadzieję, że niezależnie od wyników nieuchronnie zbliżających się wyborów prezydenckich na Ukrainie, UE będzie nadal oferować Ukrainie możliwość członkostwa w UE, jeżeli faktycznie taka jest wola większości mieszkańców Ukrainy. W ten sam sposób należy postąpić wobec Mołdawii i, pewnego dnia, Białorusi, jeżeli stanie się ona demokratycznym krajem."@pl16
"Senhor Presidente, o Grupo ECR apoia convictamente o alargamento europeu. Ao alargar os benefícios da adesão à UE aos países elegíveis ao abrigo do artigo 49.º, esperamos que venha a ser desenvolvida a Europa mais solta e mais flexível em que, como Grupo, acreditamos. Sou o relator permanente sobre o Montenegro, país que é um exemplo positivo em matéria de progresso rumo à adesão, tendo apresentado a sua candidatura há relativamente pouco tempo. Seja como for, visitarei o país em breve para formar a minha opinião e proceder a uma avaliação independente. Congratulo-me igualmente com o facto de a Islândia poder, em breve, ser candidata à adesão. Mas, ainda nos Balcãs, é preciso que a disputa bilateral de fronteiras entre a Croácia e a Eslovénia não constitua um entrave à adesão à UE, e espero que se iniciem em breve, também, as negociações com a Macedónia. No que se refere à Turquia, continuam a existir muitas preocupações em relação aos direitos humanos, ao contínuo bloqueio à Arménia, às liberdades religiosas e à recusa em admitir navios cipriotas nos portos turcos. Igualmente lamentável, a meu ver, foi o facto de a Turquia ter recentemente convidado para a Cimeira da Organização da Conferência Islâmica, em Istambul, o Presidente sudanês, Omar al-Bashir, acusado pelo Tribunal Penal Internacional de ser responsável pelos horrores no Darfur. Por último, embora a Ucrânia não seja um país directamente ligado ao presente debate, espero também que, independentemente dos resultados pendentes das eleições presidenciais no país, a UE continue a manter a possibilidade de uma futura adesão da Ucrânia à UE, caso seja, efectivamente, essa a opinião da maioria do povo ucraniano. Aliás, o mesmo deverá aplicar-se à Moldávia e, um dia, à Bielorrússia, caso venha a tornar-se uma democracia."@pt17
"Domnule preşedinte, Grupul ECR susţine cu tărie extinderea europeană. Prin extinderea beneficiilor calităţii de membru al UE asupra ţărilor care sunt eligibile conform articolului 49, sperăm să asistăm la dezvoltarea Europei mai permisive, mai flexibile în care credem ca grup. Se întâmplă să fiu raportor permanent pentru Muntenegru, care reprezintă un caz de veşti bune în ceea ce priveşte progresul înregistrat în vederea obţinerii calităţii de membru, deşi a depus cererea destul de recent. Cu toate acestea, voi vizita şi eu în curând acea ţară pentru a mă hotărî singur şi pentru a face o evaluare independentă. Salut şi faptul că Islanda poate deveni un candidat în curând. Totuşi, tot în regiunea Balcanilor, disputa bilaterală a Croaţiei cu Slovenia în privinţa graniţei nu trebuie să constituie o barieră în calea aderarea la UE şi sper că şi Macedonia va deschide în scurt timp negocierile. Cu privire la Turcia, continuă să existe multe îngrijorări în privinţa drepturilor omului, a blocadei continue asupra Armeniei, a libertăţii religioase şi a refuzului de a primi nave cipriote în porturile turceşti. De asemenea, după părerea mea, a fost regretabil faptul că Turcia l-a invitat recent, la Summit-ul OIC din Istanbul, pe preşedintele Bashir al Sudanului, un om pus sub acuzare de Tribunal Penal Internaţional pentru ororile comise în Darfur. În cele din urmă, cu toate că Ucraina nu este o ţară direct legată de această dezbatere, sper, de asemenea, că, indiferent de rezultatele alegerilor prezidenţiale ce vor avea curând loc în Ucraina, Uniunea Europeană va continua să menţină posibilitatea unei potenţiale calităţi de membru a Ucrainei, dacă aceasta este, într-adevăr, opinia majoritară a poporului ucrainean. În acelaşi spirit, acest lucru ar trebui să se aplice şi Moldovei şi, într-o zi, Belarusului, dacă va deveni o ţară democratică."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, skupina ECR dôrazne podporuje rozširovanie Európskej únie. Dúfame, že rozšírením prínosu členstva v EÚ na krajiny, ktoré sú na základe článku 49 oprávnené na vstup, dôjde k rozvoju voľnejšej, flexibilnejšej Európy, v ktorú ako skupina veríme. Zhodou okolností som stálym spravodajcom pre Čiernu Horu, ktorá príkladne smeruje k členstvu a ktorá len nedávno predložila žiadosť. Túto krajinu však čoskoro navštívim, aby som sa sám rozhodol a situáciu nezávisle posúdil. Vítam tiež skutočnosť, že Island bude možno čoskoro kandidátskou krajinou. Pokiaľ však ide o Balkán, dvojstranný hraničný spor so Slovinskom nesmie byť pre Chorvátsko prekážkou vstupu do EÚ. Dúfam tiež, že aj Macedónsko čoskoro začne rokovania. V súvislosti s Tureckom pretrvávajú mnohé obavy o dodržiavanie ľudských práv, pokračujúcu blokádu Arménska, otázku náboženských slobôd a odmietnutie prijímať cyperské lode v tureckých prístavoch. Podľa môjho názoru bolo tiež poľutovaniahodné, že Turecko nedávno pozvalo na samit Organizácie islamskej konferencie v Istanbule sudánskeho prezidenta Bašíra, ktorého Medzinárodný trestný súd obvinil v súvislosti s hrôzami v Dárfúre. Na záver chcem uviesť, že aj keď sa táto rozprava netýka priamo Ukrajiny, dúfam, že bez ohľadu na výsledky prezidentských volieb v tejto krajine bude EÚ aj naďalej prístupná možnosti prípadného členstva Ukrajiny v EÚ, ak si to bude naozaj väčšina jej obyvateľov želať. A rovnako by sa tento postoj mal týkať Moldavska a jedného dňa Bieloruska, ak sa stane demokratickou krajinou."@sk19
"Gospod predsednik, skupina ECR močno podpira evropsko širitev. Upamo, da bomo z večanjem ugodnosti, ki jih članstvo v EU prinaša tistim državam, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 49, razvili ohlapnejšo, prožnejšo Evropo, v katero kot skupina verjamemo. Sam sem stalni poročevalec za Črno goro, ki pošilja dobre novice v smislu napredka proti članstvu, to pa se je zgodilo pred kratkim. Kljub temu bom kmalu sam obiskal to državo, da bi se odločil sam in opravil neodvisno oceno. Pozdravljam tudi dejstvo, da bo tudi Islandija kmalu kandidatka. A, če ostanemo na Balkanu, hrvaški dvostranski spor glede meje s Slovenijo ne sme biti ovira za pridružitev EU in upam, da bo pogajanja kmalu odprla tudi Makedonija. Kar zadeva Turčijo, ostaja še vedno precej pomislekov glede človekovih pravic, trajajoče blokade Armenije, verske svobode in zavračanja ciprskih ladij iz turških pristanišč. Po mojem mnenju je bilo tudi obžalovanja vredno, da je Turčija pred kratkim na vrh OIC v Carigradu povabila sudanskega predsednika Baširja, moža, ki ga je Mednarodno kazensko sodišče obsodilo za grozote v Darfurju. In nazadnje, čeprav je Ukrajina država, ki ni neposredno povezana s to razpravo, upam tudi, da bo EU ne glede na rezultate bližajočih se predsedniških volitev v Ukrajini še naprej tej državi nudila možnost za članstvo v EU, če je to dejansko stališče večine prebivalcev Ukrajine. Enako bi moralo veljati tudi za Moldavijo in nekega dne še za Belorusijo, če bo postala demokratična država."@sl20
"Herr talman! ECR-gruppen är starkt för EU-utvidgningen. Genom att utsträcka EU-medlemskapets fördelar till de länder som är berättigade enligt artikel 49 hoppas vi få se uppkomsten av det lösare och mer flexibla EU som vi som grupp tror på. Jag råkar vara ständig föredragande för Montenegro, där det är goda nyheter i fråga om framstegen mot medlemskap och landet har ganska nyligen ansökt. Jag kommer dock ändå snart att besöka landet för att bilda mig en egen uppfattning och få en oberoende bedömning. Jag välkomnar också att Island snart kan komma att bli kandidat. På Balkan får dock inte Kroatiens bilaterala gränstvist med Slovenien bli ett hinder för EU-anslutningen och jag hoppas att även f.d. jugoslaviska republiken Makedonien snart kommer att inleda förhandlingar. I fråga om Turkiet återstår många betänkligheter i fråga om de mänskliga rättigheterna, den pågående blockaden mot Armenien, religionsfriheten och landets vägran att släppa in cypriotiska fartyg i turkiska hamnar. Det var också enligt min mening beklagligt att Turkiet till Islamska konferensens toppmöte nyligen i Istanbul inbjöd president Bashir från Sudan, en person som åtalats av Internationella brottmålsdomstolen för ohyggligheterna i Darfur. Ukraina är visserligen ett land som inte direkt berörs av denna debatt men jag hoppas att EU oberoende av resultatet av det nära förestående presidentvalet i landet fortsätter att erbjuda Ukraina möjligheten att till sist bli EU-medlem, om detta är vad majoriteten av befolkningen i landet önskar. Samma sak bör gälla för Moldavien och en dag för Vitryssland, om det blir ett demokratiskt land."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charles Tannock,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph