Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-266"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-266"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, on behalf of the European Greens and the Free Alliance, I have to say that I am very pleased that this joint resolution again says that there is a strong commitment by the European Parliament to enlargement, and that the momentum for enlargement, about which we had a discussion in the Committee on Foreign Affairs, is to be kept up. That is especially true for south-eastern Europe. I hope that the history of armed conflict, of cruelty beyond imagination, in that part of Europe will be over once and for all, and I think the European Union plays an essential part in that. In that sense, too, I am very pleased that the strong commitment is being kept up in this resolution. There has been progress, as has already been said, on many issues. There has been progress on some of the conflicts we have there and, as rapporteur for Kosovo, I am very pleased that the Spanish Presidency has announced during its presidency that it will invite Kosovo to take part in the western Balkans conference, which I hope will be an opportunity for progress on the status issue. There is one thing about Kosovo that the speaker before me has already said. I would have preferred Kosovo to have been part of it, but at least we have ensured that there will be a start to visa dialogue with the objective of visa liberalisation. I would like to comment on one amendment that we will propose for tomorrow. It is about one of the minorities that have a very difficult status in many regions of south-eastern Europe, and in other parts of Europe as well, but especially in Kosovo, that is, the Roma minority. At the moment, some 12 000 Roma people, mostly children, are about to be sent back from Member States, mostly to Kosovo, where we know the conditions are such that they will be unable to have a humane life. So I would ask Members of this Parliament to vote tomorrow for the amendment that we propose in order, at least for the winter time, to stop sending Roma people back to Kosovo and to help Kosovo make conditions liveable for Roma minorities there and here. On the International Day for the Elimination of Violence against Women, I am also very pleased that we have achieved amendments in this text which make it clear that discrimination against women and violence against women are also something that both the governments of the region and also the European Union have to work against. One last thing: other ethnic minorities and sexual minorities. I find this is an important path towards democratisation."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jménem evropských Zelených a Svobodné aliance musím říci, že jsem velmi potěšena tím, že toto společné usnesení potvrzuje, že existuje silný závazek Evropského parlamentu vůči rozšíření a že příznivou situaci pro rozšíření, o které jsme diskutovali ve Výboru pro zahraniční věci, je třeba udržet. Platí to zejména o jihovýchodní Evropě. Doufám, že historie ozbrojeného konfliktu, nepředstavitelných ukrutností v této části Evropy bude jednou provždy uzavřena, a myslím si, že Evropská unie v tom hraje důležitou roli Také v tomto smyslu mám velikou radost z toho, že je v tomto usnesení potvrzen silný závazek. Jak již bylo řečeno, v mnoha otázkách existuje pokrok. Existuje pokrok, pokud jde o některé z tamních konfliktů, a jako zpravodajka pro Kosovo mám velikou radost z toho, že španělské předsednictví během svého předsednictví oznámilo, že pozve Kosovo k účasti na konferenci o západním Balkánu, která, jak doufám, bude vhodnou příležitostí pro dosažení pokroku v otázce statusu Kosova. Existuje jedna věc týkající se Kosova, o které již hovořil předchozí řečník. Dala bych přednost tomu, aby bylo Kosovo součástí vízové liberalizace, ale alespoň jsme zajistili, že bude zahájen dialog o vízech s cílem vízové liberalizace. Chtěla bych něco říci k jednomu pozměňovacímu návrhu, který zítra předložíme. Týká se jedné z menšin, která má v mnoha regionech jihovýchodní Evropy i v jiných částech Evropy velmi obtížné postavení, ale zejména v Kosovu, a sice romské menšiny. Momentálně má být přibližně 12 000 Romů, hlavně dětí, posláno z členských států zpět, většinou do Kosova, kde, jak víme, jsou podmínky takové, že tam nebudou moci vést normální lidský život. Proto bych chtěla poslance tohoto Parlamentu požádat, aby zítra hlasovali pro pozměňovací návrh, který předkládáme, abychom alespoň během zimního období přestali posílat Romy zpět do Kosova a pomohli Kosovu vytvořit tu a tam podmínky, ve kterých by romské menšiny mohly žít. Dnes, kdy je Mezinárodní den proti násilí na ženách, mám také velkou radost z toho, že jsme do tohoto textu prosadili pozměňovací návrhy, ve kterých se jasně uvádí, že i diskriminace žen a násilí na ženách je něco, proti čemu se musí vlády v tomto regionu i Evropská unie postavit. Poslední věc: jiné etnické menšiny a sexuální menšiny. V tom vidím jednu z důležitých cest k normalizaci."@cs1
"Hr. formand! På vegne af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance må jeg sige, at det glæder mig meget, at det i denne fælles beslutning igen anføres, at Parlamentet er stærkt engageret i udvidelsen, og at udvidelsen, som vi drøftede i Udenrigsudvalget, skal fortsætte med uformindsket styrke. Dette gør sig navnlig gældende for Sydøsteuropa. Jeg håber, at fortidens væbnede konflikter og grusomheder, der trodser enhver beskrivelse, i den del af Europa er ovre en gang for alle, og jeg tror, at EU spiller en afgørende rolle i denne henseende. Også i den forbindelse glæder jeg mig over, at det stærke engagement bliver opretholdt med denne beslutning. Som tidligere nævnt er der sket fremskridt inden for mange områder. Der er sket fremskridt med hensyn til nogle af de konflikter, der er i dette område, og som ordfører for Kosovo glæder jeg mig over, at det spanske formandskab i sin formandskabsperiode meddelte, at det vil indbyde Kosovo til at deltage i konferencen om det vestlige Balkan, som jeg håber vil være en mulighed for fremskridt inden for statusspørgsmålet. Der er en ting, som vedrører Kosovo, og som taleren før mig allerede har nævnt. Jeg ville have foretrukket, at Kosovo var blevet en del af aftalen, men vi har i det mindste sørget for, at der vil blive indledt en visumdialog med henblik på visumlempelse. Jeg har en bemærkning til et ændringsforslag, som vi vil stille med hensyn til i morgen. Det vedrører et af de mindretal, som befinder sig i en meget vanskelig situation i mange regioner i Sydøsteuropa og ligeledes i andre dele af Europa, men især i Kosovo, nemlig romamindretallet. På nuværende tidspunkt er det planen at tilbagesende omtrent 12 000 romaer fra medlemsstater til hovedsagelig Kosovo, hvor vi ved, at vilkårene gør det umuligt for disse personer at skabe sig en menneskelig tilværelse. Jeg anmoder derfor medlemmerne om i morgen at stemme for det ændringsforslag, som vi stiller, om i det mindste i vinterperioden at stoppe tilbagesendelserne af romaer til Kosovo, og om at hjælpe Kosovo med at skabe tålelige vilkår for romamindretallene i Kosovo og her. På den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder glæder jeg mig ligeledes over, at vi har vedtaget ændringsforslag til denne tekst, hvori det præciseres, at forskelsbehandling af kvinder og vold mod kvinder også er noget, som både regionens regeringer og ligeledes EU skal modarbejde. Som det sidste punkt mener jeg, at punktet om øvrige etniske mindretal og seksuelle mindretal er et væsentligt skridt på vejen mod demokratisering."@da2
"Herr Präsident! Im Namen der Europäischen Grünen und der Freien Allianz muss ich sagen, dass ich sehr erfreut darüber bin, dass diese gemeinsame Entschließung erneut sagt, dass das Europäische Parlament der Erweiterung stark verpflichtet ist, und dass der Impuls für eine Erweiterung, über den wir im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten diskutiert haben, aufrechterhalten werden soll. Dies trifft insbesondere auf Südosteuropa zu. Ich hoffe, das die Geschichte des bewaffneten Konflikts, von unvorstellbarer Brutalität in diesem Teil Europas ein- für allemal vorbei sein wird, und ich denke, dass die Europäische Union einen bedeutenden Anteil daran hat. Auch in diesem Sinne bin ich sehr erfreut, dass das starke Engagement in dieser Entschließung aufrechterhalten wird. Wie bereits gesagt wurde, gab es bei vielen Themen Fortschritte. Bei einigen der Konflikte dort hat es Fortschritte gegeben, und als Berichterstatterin für den Kosovo bin ich sehr erfreut, dass der spanische Ratsvorsitz angekündigt hat, dass er während seiner Amtszeit den Kosovo einladen möchte, an der Konferenz zum westlichen Balkan teilzunehmen, von der ich hoffe, dass sie eine Gelegenheit für Fortschritte bei der Statusfrage sein wird. Es gibt etwas im Kosovo, dass die Rednerin vor mir bereits erwähnt hat. Ich hätte es vorgezogen, wenn der Kosovo ein Teil davon gewesen wäre, aber wenigstens haben wir sichergestellt, dass der Visadialog mit dem Ziel der Visaerleichterungen begonnen wird. Ich möchte einen Änderungsantrag kommentieren, den wir für morgen vorschlagen möchten. Darin geht es um eine der Minderheiten, die in vielen Regionen Südosteuropas und in anderen Gegenden Europas auch, aber insbesondere im Kosovo, einen schwierigen Status hat, nämlich die Roma-Minderheit. Gegenwärtig sollen etwa 12 000 Roma, hauptsächlich Kinder, aus den Mitgliedstaaten zurückgeschickt werden, hauptsächlich in den Kosovo, von dem wir wissen, dass die Bedingungen dort so sind, dass sie kein menschenwürdiges Leben führen werden können. Daher möchte ich die Abgeordneten in diesem Parlament darum bitten, morgen für den Änderungsantrag zu stimmen, den wir vorschlagen, um wenigstens während des Winters eine Rücksendung von Roma zurück in den Kosovo zu verhindern und dazu beizutragen, dass der Kosovo die Bedingungen für die Roma-Minderheiten dort und hier lebenswert macht. Am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen bin ich auch sehr erfreut, dass wir einen geänderten Text erzielt haben, der klarstellt, dass die Diskriminierung von Frauen und Gewalt gegen Frauen auch etwas ist, gegen das die Regierungen in der Region und auch die Europäische Union vorgehen müssen. Noch eine Sache zum Abschluss: andere ethnische Minderheiten und sexuelle Minderheiten. Ich halte dies für einen wichtigen Weg zur Demokratisierung."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, οφείλω να ομολογήσω ότι με χαροποιεί πολύ το γεγονός πως αυτό το κοινό ψήφισμα αναφέρει και πάλι την ισχυρή δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διεύρυνση και ότι η δυναμική για τη διεύρυνση, για την οποία συζητήσαμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, πρόκειται να διατηρηθεί. Αυτό είναι ιδιαιτέρως αληθές για τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ελπίζω ότι η ιστορία των ένοπλων συγκρούσεων, της βιαιότητας πέρα από κάθε φαντασία, σε αυτό το μέρος της Ευρώπης θα σταματήσει οριστικά, και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο σε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, επίσης, με χαροποιεί πολύ το γεγονός ότι η ισχυρή δέσμευση διατηρείται σε αυτό το ψήφισμα. Όπως προαναφέρθηκε, έχει σημειωθεί πρόοδος σε πολλά ζητήματα. Έχει σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένες από τις διενέξεις που επικρατούν στην περιοχή και, ως εισηγήτρια για το Κοσσυφοπέδιο, με χαροποιεί πολύ το γεγονός ότι η ισπανική Προεδρία έχει ανακοινώσει πως κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της θα καλέσει το Κοσσυφοπέδιο να λάβει μέρος στη διάσκεψη κορυφής των δυτικών Βαλκανίων, πράγμα που ελπίζω ότι θα δώσει τη δυνατότητα επίτευξης προόδου στο ζήτημα του καθεστώτος. Η προηγούμενη ομιλήτρια ανέφερε ήδη κάτι για το Κοσσυφοπέδιο. Θα προτιμούσα το Κοσσυφοπέδιο να αποτελεί μέρος της συμφωνίας, αλλά τουλάχιστον έχουμε διασφαλίσει ότι θα ξεκινήσει διάλογος για τις θεωρήσεις με στόχο την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Θα ήθελα να σχολιάσω μία τροπολογία που θα προτείνουμε αύριο. Αφορά μία από τις μειονότητες που τελούν υπό πολύ δύσκολο καθεστώς σε πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής Ευρώπης, και σε άλλα μέρη της Ευρώπης επίσης, αλλά ιδιαιτέρως στο Κοσσυφοπέδιο, και αυτή είναι η μειονότητα των Ρομά. Αυτήν τη στιγμή, 12 000 περίπου Ρομά, κυρίως παιδιά, πρόκειται να σταλούν πίσω από τα κράτη μέλη, κυρίως στο Κοσσυφοπέδιο, όπου γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν θα μπορούν να ζουν ανθρώπινα. Ζητώ, επομένως, από τους βουλευτές του Κοινοβουλίου να ψηφίσουν αύριο υπέρ της τροπολογίας που προτείνουμε προκειμένου, τουλάχιστον για τον χειμώνα, να σταματήσει η απέλαση των Ρομά στο Κοσσυφοπέδιο και να βοηθήσουμε το Κοσσυφοπέδιο να κάνει ανεκτές τις συνθήκες διαβίωσης των μειονοτήτων Ρομά εδώ και εκεί. Σήμερα, την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας εναντίον των γυναικών, με χαροποιεί επίσης πολύ το γεγονός ότι έχουμε επιτύχει τροπολογίες στο κείμενο αυτό που καθιστούν σαφές ότι οι διακρίσεις κατά των γυναικών και η βία κατά των γυναικών είναι ζητήματα που οι κυβερνήσεις της περιοχής αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταπολεμήσουν. Κάτι τελευταίο: άλλες εθνικές μειονότητες και σεξουαλικές μειονότητες. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια σημαντική πορεία προς τον εκδημοκρατισμό."@el10
"Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, he de decir que estoy muy contenta de que esta resolución conjunta vuelva a afirmar el sólido compromiso del Parlamento Europeo con la ampliación, y a expresar que el impulso en favor de la ampliación, sobre el que debatimos en la Comisión de Asuntos Exteriores, ha de mantenerse. Este hecho es especialmente verídico en el caso de la Europa sudoriental. Espero que la historia de conflicto armado, de crueldad más allá de lo imaginable, en esa parte de Europa sea cosa del pasado de una vez por todas, y creo que la Unión Europea desempeña un papel esencial en ello. En ese sentido, asimismo, me complace enormemente que el sólido compromiso se mantenga en esta resolución. Como ya se ha dicho, ha habido progresos en muchas cuestiones. Se han producido avances en algunos de los conflictos que tenemos en la zona y, como ponente para Kosovo, siento una gran satisfacción por que la Presidencia española haya anunciado durante su mandato que invitará a Kosovo a participar en la conferencia sobre los Balcanes occidentales, que espero brinde la oportunidad de avanzar en la cuestión del estatuto. Hay algo sobre Kosovo que la oradora que me ha precedido ya ha dicho. Yo habría preferido que Kosovo hubiera sido partícipe, pero al menos nos hemos asegurado de que habrá un inicio del diálogo sobre la cuestión de los visados con vistas a la liberalización del régimen de visado. Desearía comentar una enmienda que propondremos para mañana. Trata de una de las minorías que tienen una situación muy difícil en muchas regiones de la Europa sudoriental, así como en otras partes de Europa, pero especialmente en Kosovo, a saber, la minoría romaní. En este momento, unos 12 000 romaníes, en su mayoría niños, están a punto de que se los devuelva desde Estados miembros, principalmente a Kosovo, donde sabemos que las condiciones son tales que no podrán tener una vida humanamente digna. Así pues, pediría a los Miembros de este Parlamento que voten mañana a favor de la enmienda que proponemos para que, al menos durante el invierno, se detenga la devolución de romaníes a Kosovo y para ayudar a Kosovo a propiciar unas condiciones que hagan llevadera la vida de las minorías romaníes allí y aquí. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también me complace enormemente que hayamos logrado introducir enmiendas en este texto que dejen claro que la discriminación de la mujer y la violencia ejercida contra ella también son algo que tanto los gobiernos de la región como la Unión Europea tienen que combatir. Por último deseo hacer referencia a otras minorías étnicas y sexuales. Creo que se trata de un camino importante hacia la democratización."@es21
"Austatud juhataja, ma pean Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel ütlema, et olen väga rahul sellega, et käesolevas ühisresolutsioonis korratakse taas Euroopa Parlamendi kindlaksjäämist laienemisele ja vajadust jätkata laienemiseks tehtavaid jõupingutusi, mida me arutasime väliskomisjonis. Eriti kehtib see Kagu-Euroopa kohta. Ma loodan, et relvakonfliktide ja kujuteldamatu julmuse aeg on selles Euroopa piirkonnas alatiseks läbi, ning leian, et Euroopa Liit etendab selles olulist osa. Ka seetõttu olen ma väga rahul, et resolutsioonis korratakse meie kindlaksjäämist. Nagu juba öeldud, on paljudes küsimustes edusamme tehtud. Mõned sealsed tüliküsimused on lahenenud ja minul kui Kosovo raportööril on väga hea meel, et Hispaania on teatanud kavatsusest kutsuda oma eesistumisperioodil Kosovo osalema Lääne-Balkani konverentsil, mis loodetavasti annab võimaluse staatuse küsimuses edu saavutada. Ma ütleksin Kosovo kohta veel midagi, mida mainis ka eelkõneleja. Mullegi oleks meeldinud, kui Kosovo oleks kaasatud, kuid vähemalt oleme kindlustanud selle, et alustatakse dialoogi viisarežiimi liberaliseerimiseks. Ma tahaksin kommenteerida üht muudatusettepanekut, mille me homme esitame. See puudutab üht vähemust, mis on paljudes Kagu-Euroopa piirkondades ja ka mujal Euroopas, kuid eelkõige Kosovos väga keerulises olukorras. Ma räägin romi vähemusest. Praegu kavatsetakse umbes 12 000 romi, kellest suurem osa on lapsed, saata liikmesriikidest välja, peamiselt Kosovosse. Me teame, et sealsed tingimused ei võimalda neile inimväärset elu. Seetõttu paluksin, et Euroopa Parlamendi liikmed hääletaksid homme meie muudatusettepaneku poolt, et vähemalt talvisel ajal ei saadetaks romisid Kosovosse tagasi ja et Kosovol aidataks muuta siin-seal elavate romi vähemuste jaoks tingimused elamisväärseteks. Rahvusvahelisel naistevastase vägivalla kaotamise päeval olen ma ka väga rahul, et meil on õnnestunud teha selles tekstis muudatused, mis ütlevad selgelt, et nii asjaomase piirkonna valitsused kui ka Euroopa Liit peavad võtma meetmeid naiste diskrimineerimise ja naistevastase vägivalla vastu. Veel üks asi: teised etnilised vähemused ja seksuaalvähemused. Ma leian, et see on oluline tee demokraatia poole."@et5
". Arvoisa puhemies, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän puolesta totean olevani hyvin iloinen siitä, että tässä yhteisessä päätöslauselmassa sanotaan jälleen, että Euroopan parlamentti on lujasti sitoutunut laajentumiseen ja että laajentumisen vauhtia, josta keskustelimme ulkoasiainvaliokunnassa, on pidettävä yllä. Tämä pätee erityisesti Kaakkois-Eurooppaan. Toivon, että aseellisten konfliktien ja käsittämättömän julmuuden historia on tässä Euroopan osassa lopullisesti ohi, ja katson, että Euroopan unionilla on asiassa tärkeä rooli. Tässäkin mielessä olen hyvin tyytyväinen, että päätöslauselmassa toistetaan luja sitoutuminen. Kuten sanottu, monissa kysymyksissä on edistytty. Eräissä alueen konflikteissa on saavutettu edistystä, ja Kosovoa käsittelevänä esittelijänä olen hyvin tyytyväinen, että Espanja ilmoitti puheenjohtajakaudellaan kutsuvansa Kosovon osallistumaan Länsi-Balkania käsittelevään konferenssiin, joka toivoakseni tarjoaa mahdollisuuden edistyä Kosovon asemaa koskevassa kysymyksessä. Erään Kosovoon liittyvän asian minua edeltänyt puhuja jo mainitsikin. Olisin mieluiten nähnyt, että Kosovo olisi sisällytetty viisumivapausjärjestelyyn, mutta ainakin olemme varmistaneet viisumivuoropuhelun käynnistämisen viisumivapauden saavuttamiseksi. Haluaisin kommentoida yhtä huomiseksi esittämäämme tarkistusta. Se koskee yhtä vähemmistöistä, joiden asema on hyvin vaikea monilla Kaakkois-Euroopan alueilla ja muuallakin Euroopassa, mutta varsinkin Kosovossa. Tarkoitan romanivähemmistöä. Tällä hetkellä noin 12 000 romania ollaan palauttamassa jäsenvaltioista lähinnä Kosovoon, jonka olojen tiedämme olevan sellaiset, että he eivät voi elää siellä ihmisarvoista elämää. Siksi pyydän parlamentin jäseniä äänestämään ehdottamamme tarkistuksen puolesta, jotta romanien lähettäminen takaisin Kosovoon pysäytetään ainakin talven ajaksi ja Kosovoa autetaan luomaan siellä ja täällä oleville romanivähemmistöille kunnolliset elinolosuhteet. Kansainvälisen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevan päivän vuoksi olen myös hyvin tyytyväinen siihen, että olemme saaneet aikaan tähän tekstiin tarkistuksia, joissa todetaan selvästi, että naisiin kohdistuva syrjintä ja väkivalta ovat myös asioita, joiden torjumiseksi sekä alueen hallitusten että Euroopan unionin on työskenneltävä. Vielä viimeinen asia: muut etniset ja seksuaaliset vähemmistöt. Tämä on mielestäni tärkeä tie demokratisointia kohti."@fi7
"Monsieur le Président, au nom du groupe Verts/Alliance libre européenne, je tiens à exprimer ma grande satisfaction du fait que cette résolution commune affirme une fois de plus que le Parlement européen reste très attaché à l’élargissement et qu’il convient de conserver notre élan en la matière, ce dont nous avons discuté en commission des affaires étrangères. C’est d’autant plus vrai pour le sud-est de l’Europe. J’espère que ce passé de conflit armé et de cruauté dépassant l’imagination dans cette partie de l’Europe est définitivement révolu et je pense que l’Union européenne joue un rôle essentiel à cet égard. Dans cet esprit, je me réjouis que cet engagement fort soit maintenu dans la résolution. Ainsi qu’on l’a dit, des progrès ont été réalisés dans de nombreux domaines. Des progrès ont été enregistrés concernant certains des conflits qui s’y déroulent et, en tant que rapporteure pour le Kosovo, je me félicite que la Présidence espagnole ait annoncé durant sa présidence qu’elle invitera le Kosovo à participer à la conférence des Balkans occidentaux, qui, je l’espère, sera l’occasion de faire progresser son statut. Une remarque à propos du Kosovo a déjà été formulée par l’oratrice qui m’a précédée. J’aurais préféré que le Kosovo fasse partie de la résolution, mais nous avons au moins veillé à ce que le dialogue sur les visas puisse débuter en vue d’une libéralisation du régime des visas. J’ai un commentaire à faire au sujet d’un amendement que nous proposerons demain. Il concerne une des minorités qui a un statut très difficile dans de nombreuses régions du sud-est de l’Europe, ainsi que dans d’autres parties de l’Europe, mais surtout au Kosovo. Il s’agit de la minorité rom. Pour l’instant, quelque 12 000 Roms, en majorité des enfants, sont sur le point d’être expulsés des États membres, essentiellement vers le Kosovo, où nous savons que les conditions sont telles qu’ils ne seront pas en mesure de mener une vie digne. Je voudrais dès lors demander aux députés de ce Parlement de voter demain en faveur de l’amendement que nous proposons afin de mettre un terme, au moins durant l’hiver, au renvoi des Roms au Kosovo et d’aider le Kosovo à rendre les conditions vivables pour les minorités roms ici et là-bas. À propos de la Journée internationale de l’élimination de la violence à l’égard des femmes, je suis aussi ravie que nous soyons parvenus à intégrer à ce texte des amendements indiquant clairement que les gouvernements de la région et l’Union européenne doivent lutter contre la discrimination à l’égard des femmes et contre la violence à l’égard des femmes. Une dernière remarque à propos des autres minorités ethniques et des minorités sexuelles: j’estime que c’est là une autre voie vers la démocratisation."@fr8
"Elnök úr! A Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja nevében el kell mondanom, hogy nagyon elégedett vagyok azzal, hogy ez a közös állásfoglalás ismételten kimondja, hogy az Európai Parlament erősen elkötelezett a bővítés mellett, és hogy fenn kell tartani a bővítés lendületét, amelyről vitát folytattunk a Külügyi Bizottságban. Ez különösen igaz Délkelet-Európára. Remélem, hogy a fegyveres konfliktusok és a képzeletet felülmúló kegyetlenségek történelme Európának ebben a szegletében egyszer s mindenkorra véget ér, és úgy gondolom, hogy az Európai Unió meghatározó szerepet játszik ebben. Ilyen értelemben is elégedett vagyok azzal, hogy ebben az állásfoglalásban változatlanul megmarad az erős elkötelezettség. Ahogy azt már elmondták, sok kérdésben történt előrelépés. Előrelépés történt néhány helyi konfliktus megoldásában, és Koszovó előadójaként nagyon örülök annak, hogy a spanyol elnökség az elnökségi ideje alatt bejelentette, hogy Koszovót is felkéri a Nyugat-Balkán konferencián való részvételre, ami remélem előrelépési lehetőséget ad majd a státuszkérdésben is. Van egy dolog Koszovót illetően, amit az előttem felszólaló már elmondott. Jobban szerettem volna, ha Koszovó is részese lett volna a vízumliberalizációnak, mindenesetre legalább azt sikerült biztosítanunk, hogy megindul a vízumliberalizáció megvalósítását célzó párbeszéd. Szeretnék megjegyzést fűzni egy módosításhoz, amelyet a holnapi napra fogunk javasolni. Ez az egyik olyan kisebbségről szól, amelynek nagyon nehéz a helyzete Délkelet-Európa és Európa más részének több térségében is, de különösképpen Koszovóban, azaz a romákról. Jelenleg körülbelül 12 000 romát, főleg gyermekeket fognak hamarosan visszaküldeni a tagállamokból, főleg Koszovóba, ahol – mint tudjuk – olyan körülmények vannak, amelyek között képtelenek lesznek emberhez méltó életet élni. Ezért arra kérem a Parlament képviselőit, hogy szavazzák meg holnap az általunk javasolt módosítást annak érdekében, hogy legalább a téli időszakban ne küldjenek vissza embereket Koszovóba, és hogy segítsenek Koszovónak élhetőbb körülményeket teremteni a romák számára ott is és itt is. A nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napján nagyon örülök annak, hogy sikerült olyan módosításokat elérnünk ebben a szövegben, amelyek egyértelművé teszik, hogy a nőkkel szembeni megkülönböztetés és a nők elleni erőszak szintén olyasvalami, ami ellen a térség kormányainak és az Európai Uniónak egyaránt tennie kell. Még egy utolsó dolog: egyéb etnikai kisebbségek és szexuális kisebbségek. Ezt fontos irányvonalnak tartom a demokratizálódás felé."@hu11
"Signor Presidente, a nome dei Verdi europei e dell’Alleanza libera, devo esprimere il mio grande compiacimento riguardo alla conferma, nella risoluzione comune, di un forte impegno da parte del Parlamento europeo per l’allargamento e dell’intenzione di non lasciar sfumare l’entusiasmo per l’allargamento, un tema del quale abbiamo discusso in seno alla commissione per gli affari esteri. Ciò vale in particolare per l’Europa sudorientale. Mi auguro che la storia fatta di conflitti armati e di crudeltà che superano ogni immaginazione in quella regione dell’Europa finisca una volta per tutte e ritengo che l’Unione europea ricopra un ruolo essenziale a tal fine. Anche per questo mi compiaccio del fatto che nella risoluzione si ribadisca un forte impegno in tal senso. Si sono fatti progressi, come è già stato detto, su molti fronti. Si sono fatti progressi su alcuni dei conflitti nei paesi di cui stiamo discutendo, e, come relatrice per il Kosovo, sono lieta che la presidenza spagnola abbia annunciato nel corso del suo mandato l’intenzione di invitare il Kosovo alla conferenza sui Balcani occidentali. Mi auguro che questa si riveli essere un’opportunità di progresso per la questione dello status del Kosovo. L’oratrice che mi ha preceduta ha già anticipato un’osservazione riguardante il Kosovo. Avrei preferito che il Kosovo fosse stato incluso, ma quanto meno abbiamo garantito che ci sarà un inizio del dialogo sui visti con l’obiettivo della liberalizzazione. Vorrei commentare uno degli emendamenti che presenteremo domani, ossia quello riguardante una delle minoranze che si trovano in una posizione difficile in molte regioni dell’Europa sudorientale e anche in altre regioni d’Europa, ma particolarmente in Kosovo: la minoranza rom. Attualmente circa 12 000 persone appartenenti alla minoranza rom, per la maggior parte bambini, stanno per essere espulsi dagli Stati membri principalmente verso il Kosovo, dove sappiamo che la situazione è tale da non poter premettere loro di vivere in condizioni umane. Chiederei quindi ai membri del Parlamento di votare domani a favore dell’emendamento che proponiamo, in modo da sospendere, almeno per l’inverno, l’espulsione dei rom verso il Kosovo e aiutare il Kosovo a far sì che la situazione per i rom diventi vivibile sia lì che qui. Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mi compiaccio anche del fatto che siamo riusciti ad aggiungere al testo in esame emendamenti che mettono in chiaro l’intenzione sia dei governi della regione sia dell’Unione europea di impegnarsi nella lotta alla discriminazione e alla violenza contro le donne. Un’ultima cosa: ritengo che un passo importante sul cammino verso la democrazia sia il riconoscimento anche di altre minoranze etniche e delle minoranze sessuali."@it12
"Gerb. pirmininke, Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso vardu turiu pasakyti, kad esu labai patenkintas, jog šioje bendroje rezoliucijoje vėl sakoma, kad Europos Parlamentas yra tvirtai palaiko plėtrą ir kad turi būti išlaikytas plėtros tempas, – būtent apie tai diskutavome Užsienio reikalų komitete. Tai ypač teisinga kalbant apie Pietryčių Europą. Tikiuosi, kad visiems laikams bus baigta ginkluotų konfliktų ir neįsivaizduojamo žiaurumo tos Europos dalies istorija, ir manau, kad šiuo atžvilgiu Europos Sąjunga atlieka svarbų vaidmenį. Šia prasme taip pat esu labai patenkintas, kad šioje rezoliucijoje išlieka tvirtas įsipareigojimas. Kaip jau buvo sakyta, buvo padaryta pažanga daugeliu klausimų. Buvo padaryta pažanga kai kurių ten vykstančių konfliktų klausimu, todėl, kaip pranešėjas dėl Kosovo, esu labai patenkintas, kad Tarybai pirmininkaujanti Ispanija savo pirmininkavimo metu paskelbė, jog pakvies Kosovą dalyvauti Vakarų Balkanų konferencijoje, nes manau, kad tai bus galimybė pasiekti pažangą statuso klausimu. Yra vienas su Kosovu susijęs dalykas, kurį jau paminėjo prieš mane kalbėjęs kalbėtojas. Norėčiau, kad Kosovas būtų jo dalis, tačiau bent jau mums buvo garantuota, jog siekiant liberalizuoti vizų režimą bus pradėtas dialogas dėl vizų režimo. Norėčiau pareikšti pastabų apie vieną pakeitimą, kurį pasiūlysime rytojui. Jis skirtas vienai iš mažumų, kurios padėtis daugelyje Pietryčių Europos regionų, taip pat kitose Europos dalyse, tačiau pirmiausia Kosove, labai kebli, t. y. romų bendruomenei. Šiuo metu apytikriai 12 000 gyventojų romų, daugiausia vaikų, ketinama išsiųsti iš valstybių atgal, daugiausia į Kosovą, kuriame, kaip žinome, sąlygos tokios, kad jie negalės žmoniškai gyventi. Taigi noriu paprašyti Parlamento narių rytoj balsuoti už pakeitimą, kuriame siūlome, bent jau žiemos laikotarpį, sustabdyti gyventojų romų siuntimą atgal į Kosovą ir padėti Kosovui sudaryti pakenčiamas gyvenimo sąlygas romų mažumoms ten ir čia. Tarptautinę smurto prieš moteris panaikinimo dieną taip pat esu patenkintas, kad mums pasisekė į šį dokumentą įtraukti pakeitimus, kuriuose aiškiai leidžiama suprasti, kad moterų diskriminacija ir smurtas prieš moteris taip pat yra toks reiškinys, su kuriuo turi kovoti tiek regiono vyriausybės, tiek Europos Sąjunga. Paskutinis dalykas – kitos etninės mažumos ir seksualinės mažumos. Manau, kad tai – svarbus kelias į demokratizaciją."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas vārdā man ir jāsaka, ka es esmu ļoti apmierināts, ka šajā kopīgajā rezolūcijā atkārtoti ir pausta Eiropas Parlamenta stingrā apņēmība attiecībā uz paplašināšanos un paplašināšanās iniciatīvu, par ko mums bija diskusija Ārlietu komitejā, kura ir jāturpina. Tas īpaši attiecas uz Dienvidaustrumu Eiropu. Es ceru, ka neiedomājami nežēlīgo bruņoto konfliktu vēsture šajā Eiropas daļā būs reizi par visām reizēm beigusies, un es domāju, ka Eiropas Savienībai tajā ir būtiska loma. Arī šajā saistībā es ļoti priecājos, ka šajā rezolūcijā ir ievērota šī stingrā apņēmība. Kā jau tika minēts, ir panākts progress daudzos jautājumos. Ir panākts progress dažos bijušajos konfliktos, un, būdams referents Kosovas jautājumā, es ļoti priecājos, ka Spānijas prezidentūra savā prezidentūras laikā ir paziņojusi, ka tā aicinās Kosovu piedalīties Rietumbalkānu konferencē, kas, es ceru, ļaus panākt progresu statusa jautājumā. Ir viena lieta attiecībā uz Kosovu, ko pieminēja iepriekšējais runātājs. Es būtu vēlējies, lai Kosova būtu daļa no šī procesa, bet mēs vismaz esam pārliecinājušies, ka tiks uzsākts dialogs par vīzu režīmu ar mērķi liberalizēt vīzu režīmu. Es vēlētos komentēt vienu grozījumu, ko mēs rīt ierosināsim. Tas attiecas uz vienu no minoritātēm, kurai ir ļoti sarežģīts statuss daudzos Dienvidaustrumu Eiropas reģionos, kā arī citās Eiropas daļās, bet jo īpaši Kosovā, un tā ir romu minoritāte. Pašlaik kādi 12 000 romu tautības cilvēki, galvenokārt bērni, tiks nosūtīti atpakaļ no dalībvalstīm, galvenokārt uz Kosovu, kur, kā mēs zinām, apstākļi ir tādi, kas neļaus viņiem dzīvot cilvēcīgu dzīvi. Tāpēc es vēlos aicināt Parlamenta deputātus rīt balsot par šo mūsu iesniegto grozījumu, lai vismaz ziemas laikā pārtrauktu romu cilvēku nosūtīšanu atpakaļ uz Kosovu un palīdzētu Kosovai izveidot romu minoritātes dzīvei piemērotus apstākļus. Starptautiskajā vardarbības pret sievietēm izskaušanas dienā es esmu arī ļoti apmierināts, ka mēs esam panākuši grozījumus šajā tekstā, kuros skaidri noteikts, ka diskriminācija un vardarbība pret sievietēm ir jautājums, pie kā jāstrādā gan šī reģiona valdībām, gan Eiropas Savienībai. Vēl pēdējais jautājums: citas etniskās minoritātes un seksuālās minoritātes. Es uzskatu, ka šis ir svarīgs solis ceļā uz demokratizāciju."@lv13
"Mr President, on behalf of the European Greens and the Free Alliance, I have to say that I am very pleased that this joint resolution again says that there is a strong commitment by the European Parliament to enlargement, and that the momentum for enlargement, about which we had a discussion in the Committee on Foreign Affairs, is to be kept up. That is especially true for south-eastern Europe. I hope that the history of armed conflict, of cruelty beyond imagination, in that part of Europe will be over once and for all, and I think the European Union plays an essential part in that. In that sense, too, I am very pleased that the strong commitment is being kept up in this resolution. There has been progress, as has already been said, on many issues. There has been progress on some of the conflicts we have there and, as rapporteur for Kosovo, I am very pleased that the Spanish Presidency has announced during its presidency it will invite Kosovo to take part in the Western Balkans Conference, which I hope will be an opportunity for progress on the status issue. There is one thing about Kosovo that the speaker before me has already said. I would have preferred Kosovo to have been part of it, but at least we have ensured that there will be a start to visa dialogue with the objective of visa liberalisation. I would like to comment on one amendment that we will propose for tomorrow. It is about one of the minorities that have a very difficult status in many regions of south-eastern Europe, and in other parts of Europe as well, but especially in Kosovo, that is, the Roma minority. At the moment some 12 000 Roma people, mostly children, are about to be sent back from Member States, mostly to Kosovo, where we know the conditions are such that they will be unable to have a humane life. So I would ask Members of this Parliament to vote tomorrow for the amendment that we propose in order, at least for the winter time, to stop sending Roma people back to Kosovo and to help Kosovo make conditions liveable for Roma minorities there and here. On the International Day for the Elimination of Violence against Women, I am also very pleased that we have achieved amendments in this text which make it clear that discrimination against women and violence against women are also something that both the governments of the region and also the European Union have to work against. One last thing: other ethnic minorities and sexual minorities. I find this is an important path towards democratisation."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie moet ik zeggen dat ik erg verheugd ben dat in deze gezamenlijke resolutie opnieuw wordt uitgesproken dat het Europees Parlement sterk hecht aan uitbreiding en dat het momentum voor uitbreiding, waarover we hebben gesproken in de Commissie buitenlandse zaken, moet worden gehandhaafd. Dat geldt met name voor Zuidoost-Europa. Ik hoop dat de geschiedenis van gewapende strijd en onvoorstelbare wreedheid in dat deel van Europa voorgoed verleden tijd is en ik denk dat de Europese Unie daarbij een wezenlijke rol speelt. Ook daarom ben ik erg blij dat in de resolutie wordt vastgehouden aan het streven naar uitbreiding. Zoals eerder is opgemerkt, is er op vele gebieden vooruitgang geboekt. Er is vooruitgang in sommige conflicten die we daar hebben en als rapporteur voor Kosovo ben ik verheugd dat Spanje heeft aangekondigd tijdens zijn voorzitterschap Kosovo te willen uitnodigen deel te nemen aan de conferentie over de Westelijke Balkan. Ik hoop dat daar gelegenheid is om vooruitgang te boeken over de kwestie van de status van Kosovo. Er is één ding met betrekking tot Kosovo dat de vorige spreker ook heeft gezegd. Ik zou hebben gewild dat Kosovo onderdeel was van de visumdialoog, maar in elk geval weten we nu zeker dat die dialoog van start gaat met als doel visumliberalisering. Ik wil graag één amendement toelichten dat wij voor morgen zullen indienen. Het betreft een van de minderheden die zich in veel regio's van Zuidoost-Europa – en ook in andere delen van Europa – in een heel moeilijke positie bevinden, maar vooral in Kosovo, namelijk de Roma. Op het ogenblik dreigen zo'n 12 000 Roma, voornamelijk kinderen, uit lidstaten te worden uitgewezen, met name naar Kosovo, waar de omstandigheden het hun zoals bekend onmogelijk maken een humaan leven te leiden. Daarom roep ik de leden van dit Parlement op morgen voor ons amendement te stemmen teneinde, in elk geval gedurende de winter, het terugzenden van Roma naar Kosovo te staken en Kosovo te helpen de omstandigheden voor de Roma-minderheid daar en hier leefbaar te maken. Op de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen ben ik ook blij dat we wijzigingen in deze tekst hebben kunnen opnemen waarmee duidelijk wordt gemaakt dat discriminatie van vrouwen en geweld tegen vrouwen eveneens zaken zijn waartegen de overheden in de regio en de Europese Unie moeten strijden. Nog één ding: andere etnische en seksuele minderheden. Ik vind dit een belangrijke weg naar democratisering."@nl3
"Panie przewodniczący! W imieniu Grupy Zielonych i Wolnego Przymierza Europejskiego muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, że w tej wspólnej rezolucji po raz kolejny jest mowa o tym, że Parlament Europejski jest poważne zaangażowany w rozszerzenie i tempo rozszerzenia, o którym rozmawialiśmy w Komisji Spraw Zagranicznych należy utrzymać. Dotyczy to zwłaszcza Europy Południowo-Wschodniej. Mam nadzieję, że historia konfliktu zbrojnego, niewyobrażalnego okrucieństwa w tej części Europy raz na zawsze się zakończy i uważam, że Unia Europejska odgrywa w tym kluczową rolę. W związku z tym również cieszę się, że w przedmiotowej rezolucji podtrzymano zdecydowane zobowiązanie. Osiągnięto postępy w wielu kwestiach, jak już powiedziano. Osiągnięto postępy, jeśli chodzi o niektóre z konfliktów, które tam się istnieją i, jako sprawozdawczyni w sprawie Kosowa bardzo się cieszę, że Hiszpania ogłosiła w trakcie swojej prezydencji, że zaprosi Kosowo do wzięcia udziału w konferencji poświęconej Bałkanom Zachodnim, która, jak mam nadzieję, będzie szansą na osiągnięcie postępów w kwestii statusu. Poprzedni mówca wspomniał już o jednej sprawie dotyczącej Kosowa. Wolałabym, aby Kosowo brało w niej udział, ale przynajmniej zadbaliśmy o rozpoczęcie dialogu w sprawie wiz, którego celem będzie liberalizacja systemu wizowego. Chciałabym wypowiedzieć się na temat jednej poprawki, którą jutro zaproponujemy. Dotyczy ona jednej z mniejszości, której położenie jest bardzo trudne w wielu regionach Europy Południowo-Wschodniej, podobnie jak w innych częściach Europy, a zwłaszcza w Kosowie, tzn. mniejszości romskiej. W tej chwili około 12 tysięcy Romów, głównie dzieci, ma zostać odesłane z państw członkowskich głównie do Kosowa, w którym, jak nam wiadomo, warunki nie pozwalają im na godne życie. Dlatego chciałabym poprosić posłów do tego Parlamentu o poparcie naszej poprawki w jutrzejszym głosowaniu, aby przynajmniej w trakcie zimy zaprzestano wysyłania Romów z powrotem do Kosowa, oraz aby pomóc Kosowu stworzyć ludzkie warunki do życia dla mniejszości romskich tam i teraz. W dniu, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet również bardzo się cieszę, że przygotowaliśmy poprawki do tekstu, z których jasno wynika, że dyskryminacja kobiet oraz przemoc skierowana przeciwko kobietom stanowią problemy, z którymi muszą walczyć zarówno rządy tego regionu, jak również Unia Europejska. I ostatnia sprawa: inne mniejszości etniczne i seksualne. Uważam, że to ważna droga w kierunku demokratyzacji."@pl16
"Senhor Presidente, em nome do Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia, devo dizer que me apraz muito que esta resolução comum reitere o firme compromisso do Parlamento Europeu para com o alargamento, e que a dinâmica do alargamento, que debatemos na Comissão dos Assuntos Externos, seja mantida. Isso aplica-se em especial ao Sudeste da Europa. Espero que a história dos conflitos armados, com uma crueldade inimaginável, nessa parte da Europa fique encerrada de uma vez por todas, e penso que a União Europeia desempenha um papel essencial nesse processo. Também nesse sentido, congratulo-me com o firme compromisso demonstrado nesta resolução. Registaram-se progressos, como já aqui foi dito, em diversas matérias. Registaram-se progressos relativamente a alguns dos conflitos no terreno e, na qualidade de relatora sobre o Kosovo, apraz-me que a Presidência espanhola tenha anunciado, durante o seu mandato, que convidará o Kosovo a participar na Conferência sobre os Balcãs Ocidentais, que, espero, constituirá uma oportunidade para a realização de progressos relativamente à questão do seu estatuto. O orador que me precedeu fez uma afirmação sobre o Kosovo e que partilho, a saber, que teria preferido que o Kosovo tivesse participado plenamente, mas pelo menos conseguimos que se dê início ao diálogo sobre vistos tendo por objectivo a sua liberalização. Gostaria de comentar uma das alterações que proporemos na votação de amanhã. Prende-se com uma das minorias que possuem um estatuto muito difícil em muitas das regiões do Sudeste da Europa, bem como noutras regiões da Europa, mas especialmente no Kosovo. Refiro-me à minoria romanichel. Neste momento, cerca de 12 000 romanichéis, na sua maioria crianças, estão na iminência de ser reenviadas dos Estados-Membros, sobretudo, para o Kosovo, onde, sabemos, as condições são tais que não terão possibilidade de ter uma vida em condições humanas. Por conseguinte, gostaríamos de solicitar aos senhores deputados deste Parlamento que, amanhã, votassem favoravelmente a alteração que propomos, a fim de que, pelo menos durante o Inverno, não sejam reenviados romanichéis para o Kosovo e de que se ajude o Kosovo a criar condições condignas para os romanichéis, quer nesse país, quer aqui. No Dia Internacional para a Erradicação da Violência Contra as Mulheres, é também com grande satisfação que conseguimos introduzir alterações neste texto que tornam claro que a discriminação e a violência contra as mulheres são fenómenos contra os quais os governos da região e a União Europeia têm de trabalhar. Um último comentário sobre outras minorias étnicas e minorias sexuais. O trabalho nessas áreas constitui um importante contributo para a democratização."@pt17
"Domnule preşedinte, în numele Grupului Verts/ALE, trebuie să spun că sunt foarte mulţumită că această rezoluţie comună afirmă, din nou, că există o implicare puternică din partea Parlamentului European privind extinderea şi că dinamica de extindere, în privinţa căreia am purtat o discuţie în cadrul Comisiei pentru afaceri externe, va fi menţinută. Acest lucru este adevărat în special pentru Europa de Sud-Est. Sper că istorica plină de conflicte armate, de cruzime dincolo de imaginaţie, a acelei păţi a Europei se va termina pentru totdeauna şi cred că Uniunea Europeană joacă un rol esenţial în aceasta. Şi în această privinţă sunt foarte mulţumită de faptul că angajamentul solid este menţinut în această rezoluţie. Aşa cum s-a spus deja, s-au înregistrat progrese în numeroase privinţe. A existat progres în privinţa câtorva dintre conflictele existente acolo şi, în calitate de raportoare pentru Kosovo, sunt foarte mulţumită că Preşedinţia spaniolă a anunţat, în cursul mandatului său, că va invita Kosovo să participe la conferinţa regiunii Balcanilor de Vest, care sper că va fi o posibilitate de a înregistra progres cu privire la problema statutului. Există un lucru despre Kosovo care a fost deja spus de antevorbitorul meu. Aş fi preferat ca Kosovo să facă parte din aceasta, însă, cel puţin, am asigurat faptul că va exista un început al dialogului cu privire la vize, în scopul liberalizării lor. Aş dori să comentez un amendament pe care îl vom propune pentru mâine. Acesta se referă la una dintre minorităţile care au un statut foarte dificil în multe regiuni din Europa de Sud-Est, dar şi în alte părţi ale Europei, însă în special în Kosovo, şi anume minoritatea romă. În prezent, aproape 12 000 de romi, în mare parte copii, sunt pe punctul de a fi repatriaţi din statele membre, în mare parte în Kosovo, unde ştim că nu sunt condiţii de natură să le permită să ducă o viaţă omenească. Aşadar, aş solicita deputaţilor în acest Parlament să voteze mâine în favoarea amendamentului pe care îl propunem, pentru a putea, cel puţin pe perioada iernii, să încetăm repatrierea romilor în Kosovo şi pentru a ajuta această ţară să creeze condiţii care să permită minorităţilor rome să trăiască şi acolo, şi aici. De Ziua internaţională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, sunt, de asemenea, foarte mulţumită că am obţinut amendamente la acest text care clarifică faptul că discriminarea femeilor şi violenţa împotriva femeilor sunt subiecte împotriva cărora trebuie să lucreze atât guvernele regiunii, cât şi Uniunea Europeană. Încă un lucru: alte minorităţi etnice şi minorităţile sexuale. Consider că aceasta este o direcţie importantă către democratizare."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie musím vyjadriť radosť z obsahu tohto spoločného uznesenia, ktoré potvrdzuje pevný záväzok Európskeho parlamentu v súvislosti s rozširovaním, a z toho, že tempo rozširovania, o ktorom sme diskutovali vo Výbore pre zahraničné veci, sa má udržať. Týka sa to predovšetkým juhovýchodnej Európy. Dúfam, že história ozbrojeného konfliktu a nepredstaviteľnej krutosti v tejto časti Európy sa navždy skončí a myslím si, že Európska únia zohráva v tomto procese zásadnú úlohu. V tejto súvislosti mám veľkú radosť aj z toho, že v tomto uznesení sa zachováva pevný záväzok. Ako už bolo uvedené, dosiahli sme pokrok v mnohých otázkach. Dosiahli sme pokrok v niektorých konfliktoch, ktoré v tejto oblasti vznikli. Ako spravodajkyňa pre Kosovo mám veľkú radosť z toho, že španielske predsedníctvo oznámilo počas svojho predsedníctva, že vyzve Kosovo, aby sa zúčastnilo na konferencii krajín západného Balkánu. Dúfam, že tento krok ponúkne príležitosť na dosiahnutie pokroku v otázke štatútu. Rečníčka predo mnou už uviedla jednu poznámku v súvislosti s Kosovom. Bola by som radšej, keby sa Kosova týkala liberalizácia vízového režimu, ale aspoň sme zabezpečili, že sa začne dialóg s týmto cieľom. Rada by som sa vyjadrila o jednom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý zajtra predložíme. Týka sa jednej menšiny s veľmi zložitým postavením v mnohých regiónoch juhovýchodnej Európy a aj v iných častiach Európy, najmä však v Kosove. Ide o rómsku menšinu. V súčasnosti sa má približne 12 000 rómskych obyvateľov, väčšinou detí, poslať späť z členských štátov najmä do Kosova, podmienky v ktorom neumožňujú viesť humánny život. Chcela by som teda poslancov tohto Parlamentu vyzvať, aby zajtra hlasovali za tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladáme s cieľom zastaviť aspoň počas zimného obdobia posielanie Rómov späť do Kosova a pomôcť Kosovu zlepšiť životné podmienky rómskych menšín v tomto a ostatných regiónoch. V deň oslavy Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách som tiež veľmi rada, že sme v tomto texte dospeli k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, z ktorých jasne vyplýva, že vlády jednotlivých krajín regiónu a Európska únia musia vystupovať proti diskriminácii žien a násiliu voči nim. Posledná poznámka: Nezabúdajme na ostatné etnické menšiny a sexuálne menšiny. Považujem to za dôležitý spôsob dosiahnutia demokratizácie."@sk19
"Gospod predsednik, v imenu Skupine Zelenih in Evropske svobodne zveze moram reči, da sem zelo zadovoljna, da ta skupna resolucija ponovno govori o močni zavezi Evropskega parlamenta širitvi in da je treba ohraniti zagon širitve, o čemer smo razpravljali na Odboru za zunanje zadeve. To še zlasti velja za jugovzhodno Evropo. Upam, da se bo zgodovina oboroženih spopadov in nepredstavljivih grozot v tistem delu Evrope enkrat za vselej končala in mislim, da v Evropska unija pri tem igra bistveno vlogo. Tudi v tem smislu sem zelo zadovoljna, da ta resolucija ohranja močno zavezo. Kot je bilo že povedano, je bil pri mnogih vprašanjih dosežen napredek. Napredek je bil dosežen pri nekaterih sporih, ki jih imamo tam, in kot poročevalka za Kosovo sem zelo zadovoljna, da je špansko predsedstvo v času svojega predsedovanja napovedalo, da bo povabilo Kosovo k udeležbi na konferenci o zahodnem Balkanu, za katero upam, da bo predstavljala priložnost za napredek pri vprašanju glede statusa. Govornica pred mano je že omenila eno stvar v zvezi s Kosovom. Ljubše bi mi bilo, če bi tudi Kosovo bilo del tega, a uspeli smo vsaj zagotoviti, da se bo dialog o vizumih s ciljem liberalizacije vizumske ureditve sploh začel. Želela bi povedati nekaj o enem izmed predlogov sprememb, ki ga bomo vložili jutri. Gre za eno izmed manjšin, ki so v zelo težkem položaju v mnogih regijah jugovzhodne Evrope in tudi v drugih delih Evrope, predvsem pa na Kosovem, in to je romska manjšina. Ta trenutek približno 12 000 Romov, večinoma otrok, čaka, da se jih države članice pošljejo nazaj, predvsem na Kosovo, kjer so razmere takšne, da jim ne bodo omogočale človeka dostojnega življenja. Zato bi poslance tega Parlamenta prosila, naj jutri podprejo naš predlog spremembe, da bi vsaj v času zime prenehali pošiljati Rome nazaj na Kosovo in da bi Kosovu pomagali pri ustvarjanju razmer, s čimer bi romski manjšini omogočili življenje tam in tukaj. Prav tako sem na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami zelo vesela, da smo v tem besedilu sprejeli spremembe, ki jasno poudarjajo, da sta tudi diskriminacija žensk in nasilje nad ženskami nekaj, proti čemur se morajo boriti tako vlade v tej regiji kot Evropska unija. Še zadnja stvar: druge etnične manjšine in spolne manjšine. Menim, da je to pomembna pot v smeri proti demokratizaciji."@sl20
"Herr talman! Vi i Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen är mycket glada för att denna gemensamma resolution ånyo visar på parlamentets starka engagemang för en utvidgning, och för att utvidgningstakten, som ju diskuterades i utskottet för utrikesfrågor, kommer att upprätthållas. Detta gäller särskilt sydöstra Europa. Jag hoppas att de väpnade konflikterna och den ofattbara grymheten i denna del av Europa aldrig kommer att upprepas, och jag tror att EU spelar en central roll i detta. Även i detta avseende är det mycket tillfredsställande att det starka engagemanget hålls uppe genom denna resolution. Som redan har nämnts i dag har framgångar skördats på en mängd områden. Vi har uppnått framsteg när det gäller vissa konflikter i området och i egenskap av föredragande om Kosovo är jag mycket glad över att det spanska ordförandeskapet har meddelat att man under ordförandeskapet kommer att bjuda in Kosovo att delta i konferensen om västra Balkan, en konferens som jag hoppas innebär en möjlighet till framsteg i frågan om Kosovos status. Föregående talare tog upp ett problem som gäller Kosovo. Jag hade gärna sett att man inkluderat Kosovo i avtalet men vi har i alla fall sett till att en dialog om visering kommer att inledas i syfte att uppnå en liberalisering av viseringsbestämmelserna. Jag vill kommentera ett av morgondagens ändringsförslag. Det handlar om en av de minoriteter som lever under mycket svåra förhållanden i många delar av sydöstra Europa, liksom i andra delar av Europa, men framför allt i Kosovo: den romska minoriteten. För närvarande planerar man att från medlemsländerna skicka tillbaka runt 12 000 romer, främst barn, till framför allt Kosovo, där vi vet att omänskliga förhållanden väntar dem. Därför vill jag be parlamentets ledamöter att i morgon rösta igenom ändringsförslaget i syfte att, åtminstone under vintern, sluta skicka tillbaka romer till Kosovo och hjälpa Kosovo att förbättra levnadsvillkoren för de romska minoriteterna där liksom i EU. I dag, på Internationella dagen mot våld mot kvinnor, gläder det mig mycket att vi har fått till stånd ändringsförslag i texten som förtydligar att diskriminering av kvinnor och våld mot kvinnor också är något som både regeringarna i regionen och EU måste kämpa mot. Och till sist: övriga etniska minoriteter och sexuella minoriteter. Jag anser att det är viktiga steg att ta mot en demokratisering."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ulrike Lunacek,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
"w iminiu grupy Verts/ALE."16
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph