Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-264"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-264"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the enlargement strategy paper and the resolution we are going to adopt tomorrow show our strong commitment to the enlargement policy, which has proved to be one of the most successful of all EU policies and has benefited both existing and new Member States. Enlargement has contributed to an unprecedented extension of the area of peace, security and prosperity in Europe and now we prepare the further extension of this area to encompass in the years to come the western Balkans, Iceland and Turkey. The Alliance of Socialists and Democrats remains one of the most pro-enlargement forces in this Parliament, while underlining that no compromises can be made with the fulfilment of the Copenhagen criteria and all the important benchmarks on which the preparedness of the candidates is evaluated. We hope to see the negotiations with Croatia concluded as early as possible next year. We expect that the Council will confirm the proposal of the European Commission to start negotiations with the former Yugoslav Republic of Macedonia next year so that the process can begin next year. We hope for new dynamics in the negotiation process with Turkey including opening of the energy chapter. And we believe that the EU can keep up the momentum reinforcing the positive developments in all enlargement countries. The visa liberalisation is an excellent step to demonstrate to the people in the western Balkans that they move in the right direction. Let me also express the hope that the entry into force of the Lisbon Treaty will further increase the capacity of the EU to integrate new members, finalising the institutional reforms within the Union."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, zpráva o strategii rozšíření a usnesení, které hodláme zítra přijmout, potvrzují, že zůstáváme zcela věrni politice rozšíření, která, jak se ukázalo, je jednou z nejúspěšnějších politik EU vůbec a přinášela prospěch jak stávajícím, tak novým členským státům. Rozšíření přispělo k bezprecedentnímu rozšíření prostor míru, bezpečnosti a prosperity v Evropě, a nyní připravujeme další rozšíření tohoto prostoru tak, aby v příštích letech zahrnul i západní Balkán, Island a Turecko. Aliance socialistů a demokratů patří i nadále k těm skupinám v tomto Parlamentu, které jsou rozšíření nejvíce nakloněny, ale zároveň zdůrazňuje, že neexistují kompromisy, pokud jde o splnění kodaňských kritérií a všech důležitých ukazatelů, podle kterých se hodnotí připravenost kandidátů. Doufáme, že jednání s Chorvatskem budou dokončena v příštím roce co nejdříve. Očekáváme, že Rada potvrdí návrh Evropské komise zahájit v příštím roce jednání s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií tak, aby tento proces mohl v příštím roce začít. Doufáme v novou dynamiku procesu jednání s Tureckem včetně otevření kapitoly o energetice. A věříme, že EU dokáže využít příznivé situace, jež posiluje pozitivní vývoj ve všech zemích rozšíření. Vízová liberalizace je výborným způsobem, jak ukázat lidem na západním Balkáně, že jdou správným směrem. Chtěl bych také vyjádřit naději, že se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se dále posílí schopnost EU integrovat nové členy a zároveň dokončit institucionální reformy v samotné Unii."@cs1
"Hr. formand! Strategidokumentet om udvidelsen og den beslutning, som vi vedtager i morgen, viser vores stærke engagement i udvidelsespolitikken, der har vist sig at være en af EU's mest succesrige politikker og har været til fordel for både nuværende og nye medlemsstater. Udvidelserne har medført en hidtil uset udvidelse af et område med fred, sikkerhed og fremgang i Europa, og nu forbereder vi en yderligere udvidelse af dette område, således at det i de kommende år også kommer til at omfatte det vestlige Balkan, Island og Tyrkiet. Gruppen for det Progressive Forbund af Socialdemokrater er fortsat en af de stærkeste tilhængere af udvidelsen her i Parlamentet, idet vi dog understreger, at der på ingen måde kan indgås kompromiser om opfyldelsen af Københavnskriterierne og alle de vigtige benchmarks, der lægges til grund for en vurdering af, om kandidaterne er parate. Vi håber, at forhandlingerne med Kroatien afsluttes hurtigst muligt næste år. Vi forventer, at Rådet bekræfter Kommissionens forslag om at indlede forhandlinger med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien næste år, således at processen kan begynde næste år. Vi håber på en ny dynamik i forhandlingsprocessen med Tyrkiet, herunder en åbning af energikapitlet. Vi tror ligeledes, at EU kan udnytte fremdriften og styrke den positive udvikling i alle udvidelseslandene. Lempelsen af visumkravene er et glimrende tiltag, der viser befolkningen på det vestlige Balkan, at den er på rette vej. Lad mig ligeledes udtrykke håb om, at Lissabontraktatens ikrafttræden yderligere vil forøge EU's muligheder for at optage nye medlemmer og afslutte de institutionelle reformer i EU."@da2
"Herr Präsident! Das Erweiterungsstrategiepapier und die Entschließung, die wir morgen annehmen werden, zeigen unser starkes Engagement für die Erweiterungsstrategie, die sich als eine der erfolgreichsten EU-Strategien erwiesen hat und sowohl den bestehenden als auch den neuen Mitgliedstaaten nützt. Die Erweiterung hat zu einer beispiellosen Ausdehnung des Gebiets von Frieden, Sicherheit und Wohlstand in Europa beigetragen, und jetzt bereiten wir die weitere Ausweitung dieses Gebiets vor, das in den nächsten Jahren die Staaten des westlichen Balkans, Island und die Türkei umfassen soll. Die Allianz der Sozialisten und Demokraten ist weiterhin eine der Kräfte in diesem Parlament, die die Erweiterung am stärksten befürworten und gleichzeitig betonen, dass bei der Erfüllung der Kopenhagener Kriterien und aller wichtigen Grenzwerte, anhand derer die Bereitschaft der Kandidaten beurteilt wird, keine Kompromisse eingegangen werden dürfen. Wir hoffen, dass die Verhandlungen mit Kroatien nächstes Jahr so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Wir erwarten, dass der Rat den Vorschlag der Europäischen Kommission zur Einleitung von Verhandlungen mit der Ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien nächstes Jahr bestätigen wird, sodass der Prozess nächstes Jahr beginnen kann. Wir hoffen auf neue Dynamik in dem Verhandlungsprozess mit der Türkei sowie die Eröffnung des Energiekapitels. Und wir glauben daran, dass die EU den Schwung erhalten kann, der die positiven Entwicklungen in allen Erweiterungsländern stärkt. Die Visaliberalisierung ist ein hervorragender Schritt, um den Menschen des westlichen Balkans zu zeigen, dass sie sich in die richtige Richtung bewegen. Lassen Sie mich außerdem die Hoffnung ausdrücken, dass das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon die Fähigkeit der EU zur Integration neuer Mitglieder weiter stärken wird, womit die institutionellen Reformen in der Union abgeschlossen werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το έγγραφο στρατηγικής για τη διεύρυνση και το ψήφισμα που πρόκειται να εγκρίνουμε αύριο δείχνουν την ισχυρή μας προσήλωση στην πολιτική της διεύρυνσης, που έχει αποδειχτεί μία από τις πιο επιτυχημένες πολιτικές της ΕΕ και έχει ωφελήσει τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα νέα κράτη μέλη. Η διεύρυνση έχει συμβάλει σε μια άνευ προηγουμένου επέκταση του χώρου ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας στην Ευρώπη και τώρα προετοιμάζουμε την περαιτέρω επέκταση αυτού του χώρου για την ενσωμάτωση κατά τα προσεχή έτη των δυτικών Βαλκανίων, της Ισλανδίας και της Τουρκίας. Η Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών παραμένει μία από τις δυνάμεις που υποστηρίζουν περισσότερο τη διεύρυνση στο Κοινοβούλιο, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένας συμβιβασμός όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και όλων των σημαντικών σημείων αναφοράς βάσει των οποίων αξιολογείται η ετοιμότητα των υποψήφιων χωρών. Ελπίζουμε να δούμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Κροατία το συντομότερο δυνατόν μέσα στο επόμενο έτος. Αναμένουμε ότι το Συμβούλιο θα επιβεβαιώσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας το επόμενο έτος, ούτως ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία το προσεχές έτος. Ελπίζουμε για νέα δυναμική στη διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος του κεφαλαίου της ενέργειας. Και πιστεύουμε ότι η ΕΕ μπορεί να διατηρήσει το πνεύμα αυτό ενισχύοντας τις θετικές εξελίξεις σε όλες τις χώρες της διεύρυνσης. Η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων είναι ένα εξαιρετικό βήμα για να καταδειχθεί στον λαό των δυτικών Βαλκανίων ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιτρέψτε μου, επίσης, να εκφράσω την ελπίδα ότι η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας θα αυξήσει περαιτέρω την ικανότητα της ΕΕ να ενσωματώσει νέα μέλη, οριστικοποιώντας τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της Ένωσης."@el10
"Señor Presidente, el documento de estrategia de ampliación y la resolución que vamos a adoptar mañana ponen de manifiesto nuestro firme compromiso con la política de ampliación, que ha demostrado ser una de las más fructíferas de todas las políticas de la UE y ha beneficiado tanto a los Estados miembros existentes como a los nuevos. La ampliación ha contribuido a una extensión sin precedentes de la zona de paz, seguridad y prosperidad en Europa y ahora preparamos la continuación de dicha extensión para incluir en los años venideros los Balcanes occidentales, Islandia y Turquía. La Alianza de Socialistas y Demócratas sigue siendo una de las fuerzas más partidarias de la ampliación en este Parlamento, si bien cabe resaltar que no se puede comprometer en modo alguno el cumplimiento de los criterios de Copenhague y de todos los parámetros importantes conforme a los cuales se evalúa el grado de preparación de los candidatos. Esperamos ver concluidas las negociaciones con Croacia lo antes posible el próximo año. Prevemos que el Consejo confirme la propuesta de la Comisión Europea de iniciar las negociaciones con la Antigua República Yugoslava de Macedonia el próximo año de manera que el proceso pueda comenzar también el próximo año. Esperamos una nueva dinámica en el proceso de negociación con Turquía que incluya la apertura del capítulo relativo a la energía. Asimismo, creemos que la UE puede mantener el impulso reforzando los avances positivos en todos los países de la ampliación. La liberalización del régimen de visado constituye una excelente medida para demostrar a la población de los Balcanes occidentales que se mueven en la dirección correcta. Permítanme también expresar la esperanza de que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa aumente aún más la capacidad de la UE para integrar a nuevos miembros, ultimando las reformas institucionales dentro de la Unión."@es21
"Austatud juhataja, laienemist käsitlev strateegiadokument ja resolutsioon, mille me homme vastu võtame, näitavad meie kindlaksjäämist laienemispoliitikale, mis on osutunud Euroopa Liidu üheks edukamaks poliitikavaldkonnaks ja toonud kasu nii senistele kui ka uutele liikmesriikidele. Euroopa Liidu laienemine on aidanud kaasa rahu, julgeoleku ja heaolu piirkonna enneolematule kasvule Euroopas ning nüüd teeme ettevalmistusi selle piirkonna edasiseks suurendamiseks, hõlmates lähiaastatel Lääne-Balkani riigid, Islandi ja Türgi. Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon on jätkuvalt üks kõige enam laienemist pooldavaid jõude Euroopa Parlamendis. Samas rõhutame, et ei tohi teha mingeid järeleandmisi Kopenhaageni kriteeriumide täitmisel ega muude oluliste näitajate saavutamisel, mille alusel kandidaatriikide valmisolekut hinnatakse. Loodame, et läbirääkimised Horvaatiaga jõuavad üsna järgmise aasta alguses lõpule. Me eeldame, et nõukogu kiidab heaks komisjoni ettepaneku alustada järgmisel aastal läbirääkimisi endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga, nii et protsess võiks järgmisel aastal alata. Loodetavasti arenevad Türgiga peetavad läbirääkimised edasi ja avatakse ka energiapeatükk. Lisaks usume, et Euroopa Liit suudab jätkuvalt kaasa aidata kindlamale soodsale arengule kõigis kandidaatriikides. Viisavabadus on suurepärane tegu, mis näitab Lääne-Balkani riikide elanikele, et nad liiguvad õiges suunas. Lubage mul väljendada ka lootust, et tänu institutsiooniliste reformide lõpuleviimisele suurendab Lissaboni lepingu jõustumine veelgi Euroopa Liidu suutlikkust integreerida uusi liikmeid."@et5
"Arvoisa puhemies, laajentumisstrategia-asiakirja sekä päätöslauselma, jonka huomenna hyväksymme, ovat osoitus vahvasta sitoutumisestamme laajentumispolitiikkaan, joka on osoittautunut yhdeksi EU:n menestyksekkäimmistä politiikoista ja hyödyttänyt sekä nykyisiä että uusia jäsenvaltioita. Laajentuminen on osaltaan edistänyt rauhan, turvallisuuden ja vaurauden alueen ennennäkemätöntä leviämistä Euroopassa, ja nyt me valmistaudumme tämän alueen laajentumiseen entisestään käsittämään lähivuosina Länsi-Balkanin, Islannin ja Turkin. Sosialistien ja demokraattien ryhmä on edelleen yksi parlamentin laajentumismyönteisimmistä voimista, mutta korostamme, että Kööpenhaminan kriteerien ja ehdokasmaiden valmiutta mittaavien tärkeiden vertailuarvojen täyttymisestä ei voida tinkiä. Toivomme, että neuvottelut Kroatian kanssa saadaan päätökseen mahdollisimman pian ensi vuonna. Edellytämme, että neuvosto vahvistaa Euroopan komission ehdotuksen käynnistää neuvottelut entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa ensi vuonna, jotta prosessi voi alkaa ensi vuoden aikana. Toivomme, että neuvotteluprosessi Turkin kanssa saa uutta pontta, energiaa koskevan luvun avaaminen mukaan luettuna. Uskomme myös, että EU voi jatkaa etenemistä vahvistamalla myönteistä kehitystä kaikissa laajentumismaissa. Viisumivapaus on erinomainen toimenpide, jolla osoitetaan Länsi-Balkanin kansalaisille, että he etenevät oikeaan suuntaan. Toivon myös, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo lisää entisestään EU:n kykyä ottaa vastaan uusia jäseniä saattamalla päätökseen unionin sisäiset institutionaaliset uudistukset."@fi7
"Monsieur le Président, le document de stratégie pour l’élargissement et la résolution que nous allons adopter demain illustrent notre attachement à la politique d’élargissement qui s’est avérée l’une des plus féconde de toutes les politiques de l’Union européenne et a été bénéfique aussi bien aux anciens qu’aux nouveaux États membres. L’élargissement a contribué à une extension sans précédent de l’espace de paix, de sécurité et de prospérité en Europe et nous préparons actuellement l’extension de cet espace, dans les années à venir, aux pays des Balkans occidentaux, à l’Islande et à la Turquie. L’Alliance des socialistes et démocrates reste l’une des forces les plus favorables à l’élargissement au sein de ce Parlement, bien qu’elle souligne que le respect des critères de Copenhague et de tous les critères essentiels à la lumière desquels la préparation des candidats sera évaluée ne peut faire l’objet d’aucun compromis. Nous espérons que les négociations avec la Croatie pourront trouver une heureuse conclusion dès que possible l’année prochaine. Nous espérons que le Conseil confirmera la proposition de la Commission européenne d’entamer des négociations avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine l’année prochaine, afin que le processus puisse débuter en 2010. Nous appelons de nos vœux une nouvelle dynamique dans le processus de négociation avec la Turquie, et notamment l’ouverture du chapitre sur l’énergie. Nous pensons aussi que l’UE peut poursuivre sur son élan en renforçant les développements positifs dans tous les pays de l’élargissement. La libéralisation des visas constitue une excellente avancée en montrant aux habitants des Balkans occidentaux qu’ils se dirigent dans la bonne direction. Permettez-moi aussi d’exprimer le vœu que l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne renforcera encore la capacité de l’UE à intégrer de nouveaux membres, en mettant le point final aux réformes institutionnelles au sein de l’Union."@fr8
"Elnök úr! A bővítési stratégiai dokumentum és az állásfoglalás, amit holnap fogunk elfogadni, megmutatja a bővítési politika melletti erős elkötelezettségünket, amely az egyik legsikeresebb uniós szakpolitikának bizonyult, és amely a régi és új tagállamok javát egyaránt szolgálta. A bővítés hozzájárult a béke, a biztonság és a jólét térségének példátlan méretű kiterjesztéséhez Európában, és most készítjük elő e terület további kiterjesztését, hogy az elkövetkező években magunk között tudjuk a Nyugat-Balkánt, Izlandot és Törökországot. A Szocialisták és Demokraták Szövetsége továbbra is az egyik leginkább bővítésbarát erő ebben a Parlamentben, miközben hangsúlyozzuk, hogy semmilyen engedmény sem tehető a koppenhágai kritériumok és az összes fontos referenciaérték teljesítését illetően, amelyek alapján a tagjelöltek felkészültségét értékelik. Reméljük, hogy a Horvátországgal folytatott tárgyalások a lehető legrövidebb időn belül lezárulnak a jövő évben. Azt várjuk, hogy a Tanács megerősíti majd az Európai Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy jövőre tárgyalásokat kezdjen Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal azért, hogy a folyamat még a jövő évben megindulhasson. Új dinamikára számítunk a Törökországgal folyatott tárgyalási folyamatban, beleértve az energiaügyi fejezet megnyitását. Hiszünk abban, hogy az EU képes fenntartani a lendületet, megerősítve a kedvező fejleményeket az összes csatlakozni kívánó országban. A vízumliberalizáció egy kiváló lépés arra, hogy megmutassa a Nyugat-Balkánon élőknek, hogy a helyes irányba haladnak. Hadd fejezzem ki azzal kapcsolatos reményemet is, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése tovább növeli majd az EU új tagok iránti befogadóképességét, véglegesítve az Unión belüli intézményi reformot."@hu11
"Signor Presidente, il documento sulla strategia di allargamento e la risoluzione che approveremo domani dimostrano il nostro impegno in merito alla politica di allargamento, che si è dimostrata una delle politiche di maggior successo dell’Unione europea e ha portato benefici sia ai vecchi che ai nuovi Stati membri. L’allargamento ha contribuito a un’espansione senza precedenti dell’area di pace, sicurezza e prosperità in Europa e ci stiamo ora preparando a un’ulteriore espansione di tale area per integrare nei prossimi anni i Balcani occidentali, l’Islanda e la Turchia. L’Alleanza progressista dei socialisti e democratici rimane una delle forze più favorevoli all’allargamento in quest’Aula; ribadiamo però l’inammissibilità di compromessi relativi al soddisfacimento dei criteri di Copenaghen e di tutti quei punti di riferimento in base ai quali viene valutata la preparazione dei candidati. Ci auguriamo che i negoziati con la Croazia si concludano quanto prima nel corso dell’anno venturo. Ci auguriamo che il Consiglio confermi la proposta della Commissione europea di iniziare i negoziati con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia l’anno prossimo, in modo che il processo possa avere inizio nell’anno venturo. Confidiamo in nuove dinamiche nel processo di negoziazione con la Turchia, tra cui l’apertura del capitolo energetico, e siamo certi che l’Unione europea sarà in grado di mantenere vivo l’entusiasmo potenziando gli sviluppi positivi in tutti i paesi interessati dall’allargamento. La liberalizzazione dei visti è il modo migliore per dimostrare alle popolazioni dei Balcani occidentali che stanno andando nella giusta direzione. Permettetemi anche di esprimere la speranza che l’entrata in vigore del trattato di Lisbona aumenti ulteriormente la capacità di integrazione di nuovi membri da parte dell’Unione europea, finalizzando le riforme istituzionali in seno all’Unione."@it12
"Gerb. pirmininke, plėtros strategijos dokumentas ir rezoliucija, kurią ketiname rytoj patvirtinti, rodo mūsų tvirtą pritarimą plėtros politikai, kuri pasirodė esanti viena sėkmingiausių iš visų ES politikos krypčių ir kuri naudinga senoms ir naujoms valstybėms narėms. Plėtra prisidėjo prie neturinčios precedento taikos, klestėjimo ir saugumo erdvės plėtros Europoje, todėl dabar rengiamės tolesnei šios erdvės plėtrai, kad ateityje ji apimtų Vakarų Balkanų šalis, Islandiją ir Turkiją. Socialistų ir demokratų pažangusis aljansas išlieka viena labiausiai plėtrą palaikančių Parlamento jėgų, nors kartu jis pabrėžia, kad negalima eiti į jokius kompromisus dėl Kopenhagos kriterijų ir visų svarbių kontrolinių rodiklių, pagal kuriuos vertinamas šalių kandidačių pasirengimas, įvykdymo. Derybų su Kroatija pabaigos tikimės sulaukti kuo greičiau – jau kitais metais. Tikimės, jog Taryba patvirtins Europos Komisijos pasiūlymą kitais metais pradėti derybas su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija, kad procesas galėtų prasidėti kitais metais. Tikimės naujų pokyčių derybų su Turkija procese, įskaitant energetikos skyriaus atidarymą. Taip pat manome, kad ES gali išlaikyti tempą stiprindama pozityvius pokyčius visose plėtroje dalyvaujančiose šalyse. Vizų režimo liberalizavimas – puikus žingsnis siekiant Vakarų Balkanų valstybių gyventojams parodyti, kad jie eina teisinga kryptimi. Be to, norėčiau išreikšti viltį, kad dėl Lisabonos sutarties įsigaliojimo toliau didės ES pajėgumas integruoti naujas nares ir bus užbaigtos Europos Sąjungos institucijų reformos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, paplašināšanās stratēģijas dokuments un rezolūcija, par kuru mēs gatavojamies rīt balsot, apliecina mūsu stingro apņēmību attiecībā uz paplašināšanās politiku, kura ir pierādījusi, ka ir viena no veiksmīgākajām no visām ES politikas jomām, un ir devusi labumu gan esošajām, gan jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Paplašināšanās ir veicinājusi nepieredzētu miera, drošības un pārticības telpas palielināšanos Eiropā, un tagad mēs gatavojamies šīs telpas tālākai paplašināšanai, lai turpmākajos gados ietvertu Rietumbalkānus, Īslandi un Turciju. Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa joprojām ir viens no galvenajiem spēkiem šajā Parlamentā, kas atbalsta paplašināšanos, vienlaikus uzsverot, ka nedrīkst ielaisties nekādos kompromisos attiecībā uz Kopenhāgenas kritēriju izpildi un visiem tiem svarīgajiem rādītājiem, pēc kuriem tiek novērtēta kandidātvalstu gatavība iestāties Eiropas Savienībā. Mēs ceram, ka sarunas ar Horvātiju tiks pabeigtas pēc iespējas drīzāk. Mēs sagaidām, ka Padome apstiprinās Eiropas Komisijas priekšlikumu nākamajā gadā sākt sarunas ar Bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju, lai nākamgad varētu sākt šo procesu. Mēs ceram uz dinamiku sarunu procesā ar Turciju, tostarp sarunu par enerģētikas nodaļu uzsākšanu. Un mēs uzskatām, ka ES var izmantot šo brīdi, lai pastiprinātu pozitīvo tendenci visās valstīs, kuras vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Vīzu režīma liberalizācija ir lielisks pasākums, lai parādītu Rietumbalkānu iedzīvotājiem, ka viņi iet pareizajā virzienā. Es vēlos arī izteikt cerību, ka Lisabonas līguma stāšanās spēkā vēl vairāk palielinās ES spēju absorbēt jaunas dalībvalstis, pabeidzot iestāžu reformas Eiropas Savienībā."@lv13
"Mr President, the enlargement strategy paper and the resolution we are going to adopt tomorrow show our strong commitment to the enlargement policy, which has proved to be one of the most successful of all EU policies and has benefitted both existing and new Member States. Enlargement has contributed to an unprecedented extension of the area of peace, security and prosperity in Europe and now we prepare the further extension of this area to encompass in the years to come the Western Balkans, Iceland and Turkey. The Alliance of Socialists and Democrats remains one of the most pro-enlargement forces in this Parliament, while underlining that no compromises can be made with the fulfilment of the Copenhagen criteria and all the important benchmarks on which the preparedness of the candidates is evaluated. We hope to see the negotiations with Croatia concluded as early as possible next year. We expect that the Council will confirm the proposal of the European Commission to start negotiations with the former Yugoslav Republic of Macedonia next year so that the process can begin next year. We hope for new dynamics in the negotiation process with Turkey including opening of the energy chapter. And we believe that the EU can keep up the momentum reinforcing the positive developments in all enlargement countries. The visa liberalisation is an excellent step to demonstrate to the people in the Western Balkans that they move in the right direction. Let me also express the hope that the entry into force of the Lisbon Treaty will further increase the capacity of the EU to integrate new members, finalising the institutional reforms within the Union."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, uit het document over de uitbreidingsstrategie en de resolutie die we morgen gaan aannemen, blijkt onze grote betrokkenheid bij het uitbreidingsbeleid, dat zich heeft bewezen als een van de succesvolste beleidsterreinen van de EU en dat zowel de bestaande als de nieuwe lidstaten ten goede komt. De uitbreiding heeft bijgedragen tot een nooit eerder vertoonde toename van vrede, veiligheid en welvaart in Europa, en nu bereiden we ons voor op een verdere toename in de komende jaren door uitbreiding naar de Westelijke Balkan, IJsland en Turkije. De Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement blijft een van de krachtigste voorstanders van uitbreiding in dit Parlement, maar onderstreept tegelijkertijd dat er geen compromis mogelijk is over de vervulling van de criteria van Kopenhagen en alle belangrijke ijkpunten waaraan de geschiktheid van de kandidaten wordt getoetst. We hopen dat de onderhandelingen met Kroatië zo vroeg mogelijk in het volgende jaar worden afgerond. We verwachten dat de Raad het voorstel van de Commissie zal goedkeuren om volgend jaar onderhandelingen te beginnen met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, zodat het proces volgend jaar daadwerkelijk van start kan gaan. We hopen op nieuwe dynamiek in het onderhandelingsproces met Turkije, inclusief het openen van het energiehoofdstuk. En we geloven dat de EU het momentum kan handhaven waarmee de positieve ontwikkelingen in alle uitbreidingslanden worden versterkt. Visumliberalisering is een uitstekende maatregel om de mensen in de Westelijke Balkanlanden te laten zien dat zij de goede kant opgaan. Laat ik ook de hoop uitspreken dat de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, waarmee de institutionele hervormingen van de Unie definitief hun beslag hebben gekregen, de capaciteit van de EU om nieuwe leden op te nemen verder zal versterken."@nl3
"Panie przewodniczący! Dokument dotyczący strategii rozszerzenia oraz rezolucja, którą zamierzamy jutro przyjąć pokazują nasze poważne zaangażowanie w politykę rozszerzenia, która okazała się jedną z najbardziej pomyślnych ze wszystkich programów UE i przyniosła korzyści zarówno obecnym, jak i nowym państwom członkowskim. Rozszerzenie przyczyniło się do bezprecedensowego zwiększenia obszaru pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu w Europie i obecnie przygotowujemy dalsze rozszerzenie tego obszaru, aby w kolejnych latach objął on Bałkany Zachodnie, Islandię i Turcję. Sojusz Socjalistów i Demokratów pozostaje jedną z najbardziej pro-rozszerzeniowych sił w tym Parlamencie, ale równocześnie podkreśla, że niemożliwe są kompromisy, jeśli chodzi o spełnienie kryteriów kopenhaskich oraz przejście wszystkich ważnych etapów, na podstawie których ocenia się przygotowanie kandydatów. Mamy nadzieję, że negocjacje z Chorwacją zakończą się najwcześniej w przyszłym roku. Spodziewamy się, że Rada potwierdzi propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą rozpoczęcia negocjacji z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w przyszłym roku, aby proces mógł się rozpocząć w przyszłym roku. Mamy nadzieję na uzyskanie nowej dynamiki w procesie negocjacji z Turcją, co obejmuje otwarcie rozdziału energetycznego. I uważamy, że UE może utrzymać tempo, wzmacniając pozytywny rozwój wydarzeń we wszystkich krajach objętych rozszerzeniem. Liberalizacja wiz jest doskonałym krokiem do pokazania obywatelom Bałkanów Zachodnich, że zmierzają w dobrym kierunku. Chciałbym również wyrazić naszą nadzieję, że wejście w życie traktatu lizbońskiego zwiększy zdolność UE do przyjmowania nowych członków wskutek finalizacji reform instytucjonalnych wewnątrz Unii."@pl16
"Senhor Presidente, o documento de estratégia sobre o alargamento e a resolução que votaremos amanhã mostram o nosso firme empenho na política de alargamento, que provou ser uma das políticas mais bem-sucedidas da UE, tendo beneficiado quer os antigos, quer os novos Estados-Membros. O alargamento contribuiu para uma extensão sem precedentes do espaço de paz, segurança e prosperidade na Europa, e preparamo-nos agora para um novo alargamento desse espaço que nos permitirá contar, nos próximos, com a adesão dos países dos Balcãs Ocidentais, da Islândia e da Turquia. O Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas continua a ser uma das forças mais favoráveis ao alargamento neste Parlamento, embora defenda que não se podem aceitar quaisquer compromissos no que se refere ao cumprimento dos critérios de Copenhaga e a todos os importantes parâmetros com base nos quais é avaliado o estado de preparação dos candidatos. Esperamos que as negociações com a Croácia sejam concluídas o mais tardar no próximo ano. Esperamos que o Conselho confirme a proposta da Comissão Europeia de iniciar negociações com a Antiga República Jugoslava da Macedónia no próximo ano para que o processo possa então arrancar. Aguardamos uma nova dinâmica no processo de negociações com a Turquia, incluindo a abertura do capítulo da energia. Consideramos que a UE pode manter este ímpeto, reforçando os desenvolvimentos positivos em todos os países do alargamento. A liberalização dos vistos é uma medida excelente, que mostra às populações dos Balcãs Ocidentais que os seus países se encontram no bom caminho. Permitam-me ainda que manifeste a esperança de que a entrada em vigor do Tratado de Lisboa venha a reforçar ainda mais a capacidade de a UE integrar novos membros, concluindo as reformas institucionais no seio da União."@pt17
"Domnule preşedinte, documentul de strategie privind extinderea şi rezoluţia pe care le vom adopta mâine demonstrează angajamentul nostru puternic faţă de politica de extindere, care s-a dovedit a fi cea mai de succes politică dintre toate politicile UE şi a adus beneficii atât statelor membre existente, cât şi celor noi. Extinderea a contribuit la o dezvoltare fără precedent a zonei de pace, securitate şi prosperitate din Europa, iar acum pregătim extinderea şi mai mare a acestei zone, pentru ca aceasta să cuprindă, în următorii ani, regiunea Balcanilor de Vest, Islanda şi Turcia. Alianţa Socialiştilor şi Democraţilor rămâne una dintre forţele din acest parlament care sunt cel mai mult în favoarea extinderii, subliniind, în acelaşi timp, că nu pot fi făcute niciun fel de compromisuri în legătură cu îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga şi a tuturor criteriilor de referinţă importante pe baza cărora este evaluat nivelul de pregătire al candidaţilor. Sperăm ca negocierile cu Croaţia să se încheie cât mai devreme posibil anul viitor. Ne aşteptăm ca propunerea Comisiei Europene cu privire la începerea negocierilor cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei anul viitor să fie confirmată de Consiliu, pentru ca procesul să poată începe anul viitor. Sperăm să înregistrăm o nouă dinamică în procesul de negociere cu Turcia, inclusiv deschiderea capitolului energie. Iar noi considerăm că UE poate menţine dinamica consolidând progresele pozitive înregistrate în toate ţările implicate în procesul de aderare. Liberalizarea vizelor reprezintă un excelent pas pentru a le demonstra popoarelor din regiunea Balcanilor de Vest că se îndreaptă în direcţia corectă. Permiteţi-mi să-mi exprim speranţa că intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona va spori şi mai mult capacitatea Uniunii Europene de a integra noi membri, finalizând reformele instituţionale din cadrul Uniunii."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, strategický dokument o rozšírení a uznesenie, ktoré máme zajtra prijať, ukazujú náš pevný záväzok v súvislosti s politikou rozširovania, ktorá sa ukázala byť jednou z najúspešnejších politík EÚ a znamená prínos pre staré aj nové členské štáty. Rozšírenie prispelo k nebývalému zväčšeniu priestoru mieru, bezpečnosti a prosperity v Európe a v súčasnosti pripravujeme ďalšie rozšírenie tohto priestoru s cieľom zahrnúť v nasledujúcich rokoch krajiny západného Balkánu, Island a Turecko. Aliancia socialistov a demokratov je naďalej jednou z najvýznamnejších síl v tomto Parlamente, ktoré podporujú rozširovanie a ktorá zároveň zdôrazňuje, že v rámci plnenia kodanských kritérií a všetkých dôležitých referenčných kritérií, na základe ktorých sa posudzuje pripravenosť kandidátskych krajín, nemožno pristupovať na kompromisy. Dúfame, že rokovania s Chorvátskom budú nasledujúci rok uzavreté čo najskôr. Očakávame, že Rada budúci rok potvrdí návrh Európskej komisie začať rokovania s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, aby proces mohol v tom istom roku začať. Veríme, že rokovací proces s Tureckom vrátane otvorenia kapitoly o energetike získa novú dynamiku. Domnievame sa tiež, že EÚ môže udržať tempo, ktorým sa posilňuje pozitívny rozvoj vo všetkých krajinách, ktorých sa rozšírenie týka. Liberalizácia vízového režimu je vynikajúcim spôsobom, ako obyvateľom západného Balkánu ukázať, že kráčajú správnym smerom. Dovoľte mi tiež vyjadriť nádej, že vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti sa vytvorí väčšia kapacita EÚ na prijímanie nových členských krajín a zároveň na dokončenie inštitucionálnych reforiem v rámci Únie."@sk19
"Gospod predsednik, dokument in resolucija o strategiji širitve, ki ju bomo sprejeli jutri, kažeta našo trdno zavezo politiki širitve, ki se je pokazala kot najuspešnejša od vseh politik EU in je prinesla ugodnosti tako obstoječim kot novim državam članicam. Širitev je prispevala k širitvi območja miru, varnosti in napredka v Evropi, kakršne do zdaj še ni bili, zdaj pa pripravljamo nadaljnjo širitev tega območja, da bi v prihodnjih letih lahko obsegalo še zahodni Balkan, Islandijo in Turčijo. Zavezništvo socialistov in demokratov ostaja ena izmed sil v tem Parlamentu, ki zagovarja širitev, obenem pa poudarja, da pri izpolnjevanju københavnskih meril ter vseh drugih pomembnih meril, na podlagi katerih se ocenjuje pripravljenost kandidatk, niso mogoči nikakršni kompromisi. Upamo, da se bodo pogajanja s Hrvaško zaključila čim prej naslednje leto. Pričakujemo, da bo Svet potrdil predlog Evropske komisije, da naj se naslednje leto začnejo pogajanja z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in s tem tudi sam proces. Upamo na novo dinamiko v procesu pogajanj s Turčijo, vključno z odprtjem poglavja o energiji. In verjamemo tudi, da lahko EU ohrani zagon in okrepit pozitiven razvoj dogodkov v vseh državah širitve. Liberalizacija vizumske ureditve je odličen korak, s katerim lahko prebivalcem zahodnega Balkana pokažemo, da je njihova smer prava. Naj izrazim tudi upanje, da bo začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe še bolj povečal zmogljivost EU pri vključevanju novih članic z dokončanjem institucionalnih reform v Uniji."@sl20,20
"Herr talman! Strategidokumentet för utvidgningen och den resolution som vi kommer att anta i morgon visar på vårt starka engagemang för utvidgningspolitiken, som visat sig vara ett av EU:s mest framgångsrika politikområden och som gynnat såväl befintliga som nya medlemsstater. Utvidgningarna har bidragit till ett icke tidigare skådat utvidgande av området med fred, säkerhet och välstånd i Europa och nu förbereder vi ett ytterligare utvidgande av detta område som under kommande år kommer att omfatta västra Balkan, Island och Turkiet. Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet fortsätter att vara en av de krafter i parlamentet som är mest positiva till utvidgningen, samtidigt som vi understryker att inga kompromisser kan komma på fråga när det gäller att uppfylla de politiska kriterier som fastställdes i Köpenhamn och alla de viktiga riktmärken utifrån vilka man bedömer kandidaternas beredskap. Vi hoppas att förhandlingarna med Kroatien kan avslutas så tidigt som möjligt under nästa år. Vi förväntar oss att rådet bekräftar kommissionens förslag om att nästa år inleda förhandlingar med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien så att processen också kan påbörjas nästa år. Vi hoppas på förnyade krafttag i förhandlingarna med Turkiet, bland annat genom ett öppnande av kapitlet om energi. Och vi tror på EU:s förmåga att genom att förstärka utvidgningsländernas positiva utveckling se till att processen fortsätter i oförändrad takt. Liberaliseringen av viseringsbestämmelserna är ett utmärkt exempel som visar västra Balkans invånare att de är på väg åt rätt håll. Jag vill också uttrycka min förhoppning om att ikraftträdandet av Lissabonfördraget ytterligare kommer att öka EU:s kapacitet att integrera nya medlemmar, och därmed slutföra de institutionella reformerna inom unionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kristian Vigenin,"18,5,5,20,15,1,19,14,16,13,9,4,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph