Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-262"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-262"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, let me first thank the members of the Committee on Foreign Affairs and its Chair, Gabriele Albertini, for a balanced and comprehensive resolution. I would also like to thank all of you for your excellent cooperation over the past five years. The European Parliament has greatly helped to shape our enlargement policy and you have set an example of democratic accountability. I look forward to continuing our excellent cooperation in the future, whatever the portfolio in my case. To conclude, we set out together an ambitious but, in retrospect, realistic agenda five years ago when I started my mandate as Enlargement Commissioner. During my hearings, I told this Parliament that by 2009, we wanted to see an EU of 27 Member States with Bulgaria and Romania in, the accession process with Croatia reaching its final stage, the other Western Balkan countries anchored in the EU through association agreements, Turkey firmly on a European track, Kosovo’s status settled and Cyprus reunified. I am glad and proud that, with the important exception of Cyprus, where settlement talks are still ongoing, nearly all our ambitions have materialised. We have worked together for these very worthy goals and together we have made a difference. Even Cyprus might still happen, to the benefit of all of its citizens and the European Union. Besides, though I hoped for it, I did not dare to forecast progress on visa liberalisation five years ago. Yet here we are, one month away from turning the dream of the citizens of Serbia, Montenegro and the former Yugoslav Republic of Macedonia into reality. We hope to do the same for Albania and Bosnia and Herzegovina next year once they meet the conditions. It is therefore a very important reminder to all of us who work with south-eastern Europe of how attractive the European dream remains for millions of citizens in our immediate neighbourhood. Let us keep that dream alive and, in time, make it a reality. The EU will take a long-awaited step forward next week when the Lisbon Treaty enters into force. This will start a new era in the EU’s foreign policy. Indirectly, it will also cement the EU’s renewed consensus on enlargement based on the three ‘C’s of consolidation, conditionality and communication, combined with an approved capacity to integrate new members. This will enable us to continue our gradual and carefully managed accession process. As your draft resolution illustrates, enlargement is one of the EU’s most powerful foreign policy tools today. This was also the spirit of Carl Bildt’s message, and I do agree with this message based on empirical evidence during the Swedish Presidency and over the years and decades. It is also true that the EU’s credibility as a global actor stands or falls by our ability to shape our very own neighbourhood. It is here that we have achieved our most remarkable successes over the past 20 years of transforming the European continent by reunifying East and West and thus building a stronger European Union. Enlargement has been a key driver of this process and it continues to transform south-eastern Europe today. Albania’s and Montenegro’s applications for EU membership underscore the Union’s continued power of attraction. Iceland’s application adds a new political and geo-economic dimension to our enlargement agenda. Bosnia and Herzegovina and Serbia are both considering submitting an application. Given the economic crisis, all these countries might easily have turned inwards. Instead, they continue to pursue European orientation with all the tough choices and bold reforms this entails. Croatia is nearing the finishing line after four years of intense accession negotiations. Zagreb now needs to intensify its reform efforts, especially in the judiciary and the fight against corruption and organised crime, so that negotiations can be concluded. ICTY cooperation remains a must. We have seen steady progress in Turkey as well. Turkey plays a key role in energy security and in the dialogue between civilisations. Ankara’s commitment to normalise relations with Armenia is historic, as is the democratic opening to resolve the Kurdish question, but Turkey still has a long way to go. Besides reforms, we expect Turkey to ensure full implementation of the Ankara Protocol and to make progress towards the normalisation of relations with Cyprus. The former Yugoslav Republic of Macedonia has made convincing progress recently and substantially addressed the key reform priorities. The country sufficiently fulfils the Copenhagen political criteria. These factors enabled the Commission to recommend the opening of accession negotiations. I have the impression that the government in Skopje has rightly seen our recommendation as an encouragement to finally settle the name issue with Greece. There is now a new context, a new debate and a new window of opportunity that I trust both Skopje and Athens will indeed capitalise on. There has been good news in Serbia too. Belgrade has demonstrated its commitment to EU integration, not least by implementing the interim agreement with the EU unilaterally, and I assume that the ICTY should now be satisfied with Serbia’s efforts. I agree with your draft resolution to unblock the agreement. It is high time to allow Serbia to move to the next stage of its European journey. Bosnia and Herzegovina presents its own serious challenges, partly due to its wartime history, but let me be clear that there can be no discounts in EU enlargement. Bosnia’s application for EU membership can only be considered once the OHR has closed. Bosnia also needs to undertake constitutional changes in part to comply with the European Convention on Human Rights. Respect for human rights is a founding principle of the European Union. Together with the Presidency and the United States, we have proposed a package of reforms to achieve this. I hope, for the sake of the citizens and for the region as a whole, that the Bosnian leaders will rise to the occasion and reach an agreement. The EU and the US are engaged at the highest levels because we want Bosnia to succeed, and I believe it can succeed. As for Kosovo, stability has been maintained but still remains fragile. The Commission has presented a study on how to promote Kosovo’s socio-economic development and anchor it to Europe. We identify eventual visa facilitation and trade as flagships once the conditions have been met."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, dovolte mi nejprve poděkovat členům Výboru pro zahraniční věci a jeho předsedkyni paní Albertiniové za vyvážené a komplexní usnesení. Chtěl bych také poděkovat vám všem za vynikající spolupráci v posledních pěti letech. Evropský parlament se velmi podílel na utváření naší politiky rozšíření a projevili jste velkou demokratickou zodpovědnost. Těším se na pokračování naší vynikající spolupráce v budoucnu, ať bude mé portfolio jakékoli. A konečně, před pěti lety, kdy jsem zahájil své funkční období jako komisař pro rozšíření, jsme společně vytyčili ambiciózní, ale ve zpětném pohledu realistický program. Ve svých vystoupeních jsem tento Parlament informoval, že do roku 2009 chceme mít EU 27 členských států včetně Bulharska a Rumunska, proces přistoupení Chorvatska v závěrečné fázi, další země západního Balkánu ukotvené v EU pomocí dohod o přidružení, Turecko pevně na evropské cestě, vyřešený status Kosova a sjednocený Kypr. Jsem rád, a jsem na to hrdý, že s významnou výjimkou Kypru, kde rozhovory o usmíření dosud probíhají, se téměř všechny naše ambice staly skutečností. Společně jsme o tyto velmi cenné cíle usilovali, a společně jsme dosáhli změny. Dokonce i Kypr se stále ještě může uskutečnit, v zájmu všech jeho občanů a v zájmu Evropské unie. Kromě toho, ačkoli jsem v to doufal, neodvážil jsem se před pěti lety předpovědět pokrok ve vízové liberalizaci. Ale už je to tady, za měsíc se tento sen občanů Srbska, Černé Hory a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie stane skutečností. Doufáme, že příští rok uděláme totéž také pro Albánii a pro Bosnu a Hercegovinu, jakmile splní podmínky. Pro nás všechny, kdo se zabýváme jihovýchodní Evropou, je to tedy velmi důležité připomenutí, jak přitažlivý je i nadále evropský sen pro miliony občanů v našem bezprostředním sousedství. Udržujme tento sen při životě a včas ho přetvořme ve skutečnost. EU v příštím týdnu učiní dlouho očekávaný krok, vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. Bude tak zahájena nová epocha zahraniční politiky EU. Nepřímo to posílí i nový konsenzus EU v otázkách rozšiření, založený na třech „C“– konsolidaci, podmíněnosti a komunikaci ( ) spolu s osvědčenou schopností integrovat nové členy. To nám umožní pokračovat v postupném a pečlivě řízeném procesu přistupování nových členů. Jak potvrzuje váš návrh usnesení, rozšíření je dnes jedním z nejmocnějších nástrojů zahraniční politiky EU. To bylo také podstatou vystoupení pana Bildta, a já se s tímto poselstvím, jež vychází z empirických poznatků získaných během švédského předsednictví a za uplynulé roky a desetiletí, ztotožňuji. Je také pravdou, že důvěryhodnost EU, jako globálního činitele, stojí a padá s naší schopností formovat své vlastní bezprostřední sousedství. Právě zde jsme dosáhli nejpozoruhodnějších úspěchů za posledních 20 let přeměny evropského kontinentu prostřednictvím znovusjednocení Východu a Západu, a tím i budování silnější Evropské unie. Rozšíření bylo jednou z hlavních hybných sil tohoto procesu a i dnes pomáhá dále transformovat jihovýchodní Evropu. Trvající přitažlivou sílu Evropy podtrhují žádosti Albánie a Černé Hory o členství v EU. Žádost Islandu o členství přidává našemu programu rozšíření nový politický a geoekonomický rozměr. O podání žádosti o členství uvažují Bosna a Hercegovina a Srbsko. Vzhledem k hospodářské krizi by se všechny tyto země mohly snadno uzavřít dovnitř. Místo toho pokračují ve své evropské orientaci se všemi obtížnými volbami a hlubokými reformami, které jsou s tím spojeny. Po čtyřech letech intenzívních jednání o přistoupení se přibližuje k cílové čáře Chorvatsko. Záhřeb nyní musí zintenzivnit reformní úsilí, zejména v soudnictví a v boji proti korupci a organizovanému zločinu tak, aby mohla být jednání dokončena. I nadále je bezpodmínečně nutné spolupracovat s ICTY. Také v Turecku vidíme stabilní pokrok. Turecku patří významné místo v energetické bezpečnosti a v dialogu mezi civilizacemi. Historický význam má závazek Turecka normalizovat vztahy s Arménií, stejně jako demokratický úvod k řešení kurdské otázky, ale Turecko má před sebou ještě dlouhou cestu. Kromě reforem od Turecka očekáváme, že zajistí plné provádění Ankarského protokolu a dosáhne pokroku v normalizaci vztahů s Kyprem. Bývalá jugoslávská republika Makedonie dosáhla v poslední době přesvědčivého pokroku a intenzivně se zabývala hlavními prioritami reforem. Tato země uspokojivě plní kodaňská politická kritéria. Na základě těchto faktorů Komise doporučila zahájit jednání o přistoupení. Mám dojem, že vláda ve Skopje správně hodnotí naše doporučení jako pobídku, aby konečně vyřešila otázku názvu s Řeckem. Nyní existuje nový kontext, nová diskuse a nová příležitost, kterých, jak věřím, Skopje i Athény jisté využijí. Dobré zprávy přicházejí i ze Srbska. Bělehrad projevil zájem o integraci v EU v neposlední řadě tím, že jednostranně plní prozatímní dohodu s EU, a předpokládám, že ICTY by s úsilím Srbska měl být nyní spokojen. Souhlasím s tím, že váš návrh usnesení odblokovává dosažení dohody. Je nejvyšší čas umožnit Srbsku, aby přešlo do nové etapy své evropské cesty. Bosna a Hercegovina představuje své vlastní závažné výzvy, mimo jiné pro svou válečnou historii, ale chce, aby bylo jasno v tom, že při rozšíření EU nemohou být poskytovány žádné úlevy. Žádost Bosny o členství v EU může být posouzena až poté, co ukončí svou činnost Úřad vysokého zástupce. Bosna musí provést rovněž ústavní změny, aby mimo jiné splnila Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv. Dodržování lidských práv je jednou ze stěžejních zásad Evropské unie. Spolu s předsednictvím a Spojenými státy jsme navrhli balíček reforem, jak toho dosáhnout. V zájmu občanů a celého regionu doufám, že bosenští představitelé této příležitosti využijí a dospějí k dohodě. EU a USA jsou zapojeny na nejvyšší úrovni, protože chceme, aby Bosna uspěla, a věřím, že uspěje. Pokud jde o Kosovo, je udržována stabilita, ale ta je i nadále křehká. Komise přeložila studii o tom, jak podpořit socio-ekonomický rozvoj Kosova a ukotvit ho v Evropě. Za klíčové prvky považujeme případné zjednodušení vízového režimu a obchodu, jakmile pro to budou splněny podmínky."@cs1
"Hr. formand! Jeg ønsker først og fremmest at takke Udenrigsudvalgets medlemmer og dets formand, Gabriele Albertini, for en afbalanceret og omfattende beslutning. Desuden ønsker jeg at takke alle de medlemmer, der er til stede i dag, for det fremragende samarbejde gennem de seneste fem år. Parlamentet har ydet et stort bidrag til udformningen af vores udvidelsespolitik og er gået foran med et godt eksempel på demokratisk ansvarlighed. Jeg ser frem til et fortsat fortrinligt samarbejde fremover, uanset min portefølje. Afslutningsvis ønsker jeg at fastslå, at vi sammen udarbejdede en ambitiøs, men set i bakspejlet realistisk dagsorden for fem år siden, da jeg tiltrådte mit hverv som kommissær for udvidelsen. Under mine høringer har jeg fortalt Parlamentet, at vi inden 2009 ønskede at se et EU med 27 medlemsstater, som omfattede Bulgarien og Rumænien, Kroatiens tiltrædelsesproces i afslutningsfasen, den øvrige del af det vestlige Balkan forankret i EU gennem associeringsaftaler, Tyrkiet tydeligt inde i den europæiske kølvandsstribe, Kosovos status fastlagt og Cypern genforenet. Jeg er glad og stolt over, at næsten alle vores ambitioner, med Cypern som en vigtig undtagelse, idet forligsdrøftelserne stadig er i gang, er blevet indfriet. Vi har samarbejdet om at nå disse meget agtværdige mål, og sammen har vi gjort en forskel. Der kan sågar nå at blive fundet en løsning på Cypernspørgsmålet, hvilket vil være til gavn for alle de cypriotiske borgere og EU. Desuden turde jeg for fem år siden ikke spå om en lempelse af visumkravene, selv om jeg krydsede fingre for det. Ikke desto mindre står vi her i dag og er blot en måned fra at gøre borgerne i Serbien, Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens drøm til virkelighed. Vi håber at kunne gøre det samme for Albanien og Bosnien-Hercegovina næste år, når de opfylder betingelserne. Det er derfor en meget vigtig påmindelse til alle os, der er beskæftiget med Sydøsteuropa, at den europæiske drøm er så attraktiv for millioner af borgere i de lande, der ligger tættest på EU. Lad os holde liv i denne drøm og gøre den til virkelighed i tide. EU vil tage et længe ventet skridt fremad næste uge, når Lissabontraktaten træder i kraft. Dette vil markere begyndelsen på en ny æra i EU's udenrigspolitik. Det vil også indirekte cementere EU's fornyede enighed om udvidelsen, der er baseret på de tre K'er, nemlig konsolidering, konditionalitet og kommunikation, kombineret med en anerkendt evne til at integrere nye medlemmer. Dette vil gøre det muligt for os at fortsætte vores gradvise og nøje styrede tiltrædelsesproces. Som illustreret i Parlamentets forslag til beslutning er udvidelser et af EU's mest effektive udenrigspolitiske redskaber i dag. Dette var også pointen i Carl Bildts budskab, og jeg er enig i dette budskab, der er baseret på empirisk viden, som er opnået i forbindelse med det svenske formandskab og i løbet af årene og tiårene. Det forholder sig også sådan, at EU's troværdighed som en global aktør står og falder med vores evne til at forme vores eget nabolag. Det er inden for dette område, vi har opnået vores mest bemærkelsesværdige succeser gennem de seneste 20 års forvandling af Europa i form af genforeningen af øst og vest og således opbygningen af et stærkere EU. Udvidelserne har været en af de vigtigste drivkræfter for denne proces og resulterer fortsat i forandringer af Sydøsteuropa i dag. Albaniens og Montenegros ansøgninger om EU-medlemskab understreger EU's fortsatte tiltrækningskraft. Islands ansøgning tilfører vores udvidelsesdagsorden en ny politisk og geoøkonomisk dimension. Både Bosnien-Hercegovina og Serbien overvejer at indgive en ansøgning. Alle disse lande kunne sagtens have rettet blikket mod den hjemlige scene i lyset af den økonomiske krise. De fortsatte i stedet arbejdet med at fremme den europæiske dimension med alle de vanskelige valg og modige reformer, dette indebærer. Kroatien nærmer sig målstregen efter fire års intensive tiltrædelsesforhandlinger. Den kroatiske regering mangler nu kun at intensivere sin reformindsats, herunder især i retssystemet og med hensyn til bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet, for at forhandlingerne kan afsluttes. Et samarbejde med ICTY er stadig et ufravigeligt krav. Der er også sket stabil fremskridt i Tyrkiet. Tyrkiet spiller en vigtig rolle med hensyn til energiforsyningssikkerheden og i dialogen mellem civilisationer. Den tyrkiske regerings forpligtelse til at normalisere forholdet til Armenien er historisk, og det samme gælder den demokratiske åbning i forhold til at finde en løsning på det kurdiske spørgsmål, men Tyrkiet har stadig lang vej igen. Ud over reformer forventer vi, at Tyrkiet fuldt ud vil sikre gennemførelse af Ankaraprotokollen og gøre fremskridt i retning af en normalisering af forholdet til Cypern. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har for nylig gjort overbevisende fremskridt og har i betydeligt omfang taget fat på de nøgleprioriteter, der er opstillet for reformerne. Landet opfylder de politiske Københavnskriterier i tilstrækkelig grad. Disse faktorer gjorde det muligt for Kommissionen at anbefale, at der blev indledt tiltrædelsesforhandlinger. Jeg har indtryk af, at regeringen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med rette har opfattet vores anbefaling som en tilskyndelse til omsider at finde en løsning på navneproblemet i samarbejde med Grækenland. Der foreligger nu en ny sammenhæng, en ny debat og en ny mulighed, som jeg har tillid til, at både Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Grækenland vil udnytte til fulde. Serbien har også leveret gode nyheder. Den serbiske regering har vist sit engagement med hensyn til at blive integreret i EU, hvilket ikke mindst afspejler sig i den ensidige gennemførelse af interimsaftalen med EU, og jeg formoder, at ICTY nu er tilfreds med Serbiens indsats. Jeg er enig med Parlamentet i dets forslag til beslutning om at fjerne hindringerne for aftalen. Det er på høje tid, at Serbien får lov til at bevæge sig mod den næste destination på sin europæiske rejse. Bosnien-Hercegovina står selv over for meget store udfordringer, som til dels skyldes fortidens krige, men lad mig her slå fast, at der ikke gives indrømmelser i forbindelse med udvidelsen af EU. EU kan kun tage stilling til en ansøgning om EU-medlemskab fra Bosnien, når Den Høje Repræsentants kontor er lukket. Det er ligeledes nødvendigt, at Bosnien gennemfører forfatningsmæssige ændringer for til dels at opfylde den europæiske menneskerettighedskonvention. Overholdelsen af menneskerettighederne er et grundlæggende princip i EU. I samarbejde med formandskabet og USA har vi foreslået en reformpakke for at nå dette mål. For borgernes og hele regionens skyld håber jeg, at de bosniske ledere vil benytte lejligheden til at indgå en aftale. EU og USA deltager på højeste niveau, fordi vi ønsker, at Bosnien får heldet med sig, og jeg er af den opfattelse, at det kan lykkes. For så vidt angår Kosovo, er stabiliteten blevet opretholdt, men er stadig skrøbelig. Kommissionen har fremlagt en analyse af metoder til at fremme Kosovos socioøkonomiske udvikling og forankre denne i Europa. Vi har foreslået, at man eventuelt lemper visumkravene og handelsbetingelserne, når Kosovo har opfyldt betingelserne."@da2
"Herr Präsident! Lassen Sie mich zuerst den Mitgliedern des Ausschusses Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und deren Vorsitzenden Gabriele Albertini für eine ausgeglichene und umfassende Entschließung danken. Außerdem möchte ich Ihnen allen für Ihre hervorragende Zusammenarbeit in den letzten fünf Jahren danken. Das Europäische Parlament hat stark dazu beigetragen, unsere Erweiterungspolitik zu formen, und Sie haben ein Beispiel demokratischer Verantwortlichkeit gegeben. Ich freue mich darauf, unsere hervorragende Zusammenarbeit in der Zukunft fortzuführen, egal welchen Aufgabenbereich ich übernehme. Zum Abschluss möchte ich sagen, dass wir uns vor fünf Jahren, als mein Mandat als Kommissar für Erweiterung begann, eine ehrgeizige aber im Rückblick realistische Agenda gesetzt haben. In meinen Anhörungen habe ich diesem Parlament gesagt, dass wir bis 2009 27 Mitgliedstaaten in der EU haben wollten, darunter Bulgarien und Rumänien, dass der Beitrittsprozess mit Kroatien seine letzte Phase erreicht haben würde, die anderen Staaten des westlichen Balkans der EU durch Assoziierungsabkommen verbunden, die Türkei sicher auf dem Weg nach Europa, der Status des Kosovo geklärt und Zypern wiedervereinigt sein würde. Ich bin froh und stolz, dass, mit der wichtigen Ausnahme von Zypern, wo die Beilegungsgespräche noch laufen, fast alle unsere ehrgeizigen Ziele erreicht wurden. Wir haben zusammen auf diese angemessenen Ziele hingearbeitet und zusammen konnten wir etwas verändern. Selbst in Zypern kann es noch klappen, zum Wohle all seiner Bürger und der Europäischen Union. Überdies wagte ich vor fünf Jahren, auch wenn ich darauf gehofft hatte, nicht, einen Fortschritt bei der Visaliberalisierung vorherzusagen. Und dennoch sind wir so weit gekommen, dass jetzt in einem Monat der Traum der Bürger von Serbien, Montenegro und der Ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien Realität werden soll. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr dasselbe für Albanien und Bosnien und Herzegowina erreichen können, sobald sie die Bedingungen erfüllen. Daher ist das für uns alle, die mit Südosteuropa zusammenarbeiten, eine sehr wichtige Erinnerung daran, wie attraktiv der europäische Traum für Millionen Bürger in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ist. Lassen Sie uns diesen Traum am Leben erhalten und dafür sorgen, dass er im Laufe der Zeit Wirklichkeit wird. Die EU wird nächste Woche, wenn der Vertrag von Lissabon in Kraft tritt, einen langerwarteten Schritt nach vorn machen. Damit beginnt ein neuer Zeitabschnitt in der Außenpolitik der EU. Indirekt wird dies auch den erneuerten Konsens der EU zur Erweiterung auf Grundlage der drei ‚„K“ von Konsolidierung, Konditionalität und Kommunikation in Kombination mit einer bestätigten Fähigkeit zur Integration neuer Mitglieder festigen. Dies wird uns in die Lage versetzen, unseren allmählichen und sorgfältig geleiteten Beitrittsprozess fortzusetzen. Wie Ihr Entschließungsentwurf illustriert, ist die Erweiterung heute eines der mächtigsten außenpolitischen Instrumente der EU. Das war auch der Geist der Botschaft von Carl Bildt und ich stimme dieser Botschaft auf der Grundlage empirischer Beweise während des schwedischen Ratsvorsitzes und über Jahre und Jahrzehnte hinweg zu. Es stimmt auch, dass die Glaubwürdigkeit der EU als globaler Akteur mit unserer Fähigkeit zur Gestaltung unserer eigenen Nachbarschaft steht oder fällt. Hier haben wir unsere bemerkenswertesten Erfolge in den letzten 20 Jahren der Umgestaltung des europäischen Kontinents erzielt, indem wir den Osten und den Westen wieder vereinigt und eine stärkere Europäische Union aufgebaut haben. Die Erweiterung war ein wichtiger Antriebsfaktor dieses Prozesses und sie wandelt heute Südosteuropa weiterhin. Die Anträge Albaniens und Montenegros auf eine Mitgliedschaft in der EU unterstreichen die weiterhin bestehende Anziehungskraft der Union. Islands Antrag fügt unserer Erweiterungsagenda eine neue politische und geoökonomische Dimension hinzu. Bosnien und Herzegowina und Serbien erwägen beide die Einreichung eines Antrags. In Anbetracht der Wirtschaftskrise hätten sich all diese Länder leicht nach innen wenden können. Stattdessen folgen sie weiterhin mit allen schweren Entscheidungen und mutigen Reformen, die dies mit sich bringt, der europäischen Ausrichtung. Kroatien nähert sich nach vier Jahren intensiver Beitrittsverhandlungen der Ziellinie. Zagreb muss jetzt seine Reformbemühungen verstärken, insbesondere im Gerichtswesen und beim Kampf gegen Korruption und organisiertes Verbrechen, damit die Verhandlungen abgeschlossen werden können. Die Zusammenarbeit mit dem ICTY ist unerlässlich. Auch in der Türkei haben wir ständige Fortschritte gesehen. Die Türkei spielt eine Schlüsselrolle bei der Energiesicherheit und im Dialog zwischen den Kulturen. Ankaras Engagement zur Normalisierung der Beziehungen mit Armenien ist historisch ebenso wie die demokratische Öffnung zur Lösung der Kurdenfrage. Trotzdem hat die Türkei noch einen langen Weg vor sich. Abgesehen von den Reformen erwarten wir, dass die Türkei eine volle Umsetzung des Ankara-Protokolls gewährleistet, und Fortschritte hin zu einer Normalisierung der Beziehungen mit Zypern erzielt. Die Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien hat kürzlich überzeugende Fortschritte erzielt und sich um die wichtigsten Reformprioritäten gekümmert. Der Staat erfüllt die politischen Kriterien von Kopenhagen ausreichend. Diese Faktoren haben es der Kommission ermöglicht, die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen zu empfehlen. Ich habe den Eindruck, dass die Regierung in Skopje unsere Empfehlungen berechtigterweise als Ermutigung erkannt hat, den Namenskonflikt mit Griechenland endgültig zu klären. Jetzt gibt es einen neuen Kontext, eine neue Diskussion und eine neue Gelegenheit, von denen ich überzeugt bin, dass sie sowohl Skopje als auch Athen nutzen werden. Auch aus Serbien gibt es gute Nachrichten. Belgrad hat seine Bereitschaft zur EU-Integration nicht zuletzt dadurch gezeigt, dass es die Übergangsregelungen mit der EU unilateral umgesetzt hat, und ich nehme an, dass der ICTY jetzt mit den Bemühungen Serbiens zufrieden sein müsste. Ich stimme Ihrem Entschließungsentwurf zu, diese Regelungen freizugeben. Es ist höchste Zeit, Serbien zu erlauben, in die nächste Phase seiner europäischen Reise überzugehen. Bosnien und Herzegowina steht seinen eigenen schweren Herausforderungen gegenüber, teilweise aufgrund seiner Kriegsgeschichte. Aber lassen Sie mich klarstellen, dass es bei der EU-Erweiterung keine Rabatte geben kann. Bosniens Antrag auf EU-Mitgliedschaft kann erst dann in Erwägung gezogen werden, wenn des OHR geschlossen wurde. Bosnien muss außerdem teilweise Verfassungsänderungen vornehmen, um der europäischen Menschenrechtskonvention zu entsprechen. Die Wahrung der Menschenrechte ist ein Gründungsprinzip der Europäischen Union. Zusammen mit dem Ratsvorsitz und den Vereinigten Staaten haben wir ein Paket von Reformen vorgeschlagen, um dies zu erreichen. Ich hoffe um der Bürger und der ganzen Region willen, dass die bosnischen Staatsführer sich der Lage gewachsen zeigen und eine Vereinbarung erzielen werden. Die EU und die USA engagieren sich auf höchster Ebene, da wir wollen, dass Bosnien Erfolg hat, und ich glaube daran, dass es Erfolg haben kann. Was den Kosovo betrifft, konnte die Stabilität erhalten werden, ist aber weiterhin schwach. Die Kommission hat eine Studie vorgelegt, wie die sozioökonomische Entwicklung des Kosovo gefördert und er an Europa angebunden werden kann. Wir erkennen letztendliche Visaerleichterungen und Handel als Aushängeschild, sobald die Bedingungen erfüllt sind."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τον πρόεδρο αυτής, κ. Gabriele Albertini, για ένα ισόρροπο και ολοκληρωμένο ψήφισμα. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω όλους εσάς για την άψογη συνεργασία σας κατά την τελευταία πενταετία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει βοηθήσει σημαντικά στη διαμόρφωση της πολιτικής μας για τη διεύρυνση και έχετε αποτελέσει πρότυπο δημοκρατικού ελέγχου. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε την άψογη συνεργασία μας στο μέλλον, ανεξαρτήτως του χαρτοφυλακίου μου. Ολοκληρώνοντας, καταρτίσαμε μαζί μια φιλόδοξη, αλλά τελικά ρεαλιστική ατζέντα πριν από πέντε χρόνια όταν ξεκίνησα τη θητεία μου ως αρμόδιος για τη διεύρυνση Επίτροπος. Κατά τις ακροάσεις μου, δήλωσα στο Κοινοβούλιο ότι μέχρι το 2009, θέλαμε να δούμε μια ΕΕ 27 κρατών μελών με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης της Κροατίας, την εδραίωση των υπόλοιπων χωρών των δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ μέσω συμφωνιών σύνδεσης, την Τουρκία σε μια σταθερά ευρωπαϊκή τροχιά, τη διευθέτηση της κατάστασης του Κοσσυφοπεδίου και την επανένωση της Κύπρου. Χαίρομαι και είμαι υπερήφανος για το γεγονός ότι, με τη σημαντική εξαίρεση της Κύπρου, όπου οι συζητήσεις για τη διευθέτηση του ζητήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, σχεδόν όλες οι φιλοδοξίες μας πραγματοποιήθηκαν. Συνεργαστήκαμε για αυτούς τους πολύ αξιόλογους στόχους και μαζί κάναμε τη διαφορά. Ακόμη και το ζήτημα της Κύπρου δεν είναι ακατόρθωτο και θα ωφελήσει όλους τους πολίτες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, παρότι ήλπιζα για αυτό, δεν τόλμησα να προβλέψω πρόοδο σχετικά με την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων πριν από πέντε χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, εδώ είμαστε, έναν μήνα πριν από την πραγματοποίηση του ονείρου των πολιτών της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ελπίζουμε ότι θα γίνει το ίδιο και για την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τον επόμενο χρόνο άπαξ και εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις. Είναι, επομένως, πολύ σημαντικό να θυμόμαστε όλοι εμείς που συνεργαζόμαστε με τη νοτιοανατολική Ευρώπη πόσο ελκυστικό παραμένει το ευρωπαϊκό όνειρο για εκατομμύρια πολίτες δίπλα μας. Ας κρατήσουμε ζωντανό αυτό το όνειρο και ας το κάνουμε πραγματικότητα εν καιρώ. Η ΕΕ θα κάνει ένα πολυαναμενόμενο βήμα την επόμενη εβδομάδα όταν θα τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας. Έτσι θα ξεκινήσει μια νέα εποχή στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Εμμέσως, θα εδραιώσει επίσης τη νέα συναίνεση της ΕΕ για τη διεύρυνση βάσει των τριών «C», της εμβάθυνσης (consolidation), των όρων (conditionality) και της επικοινωνίας (communication), σε συνδυασμό με μια εγκεκριμένη ικανότητα ενσωμάτωσης νέων μελών. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τη σταδιακή και προσεκτικά διαχειριζόμενη διαδικασία ένταξής μας. Όπως περιγράφεται στο σχέδιο ψηφίσματός σας, η διεύρυνση είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ σήμερα. Αυτό ήταν, επίσης, το πνεύμα του μηνύματος του κ. Carl Bildt, και συμφωνώ με το μήνυμα αυτό βάσει των εμπειρικών αποδείξεων κατά τη διάρκεια της σουηδικής Προεδρίας και κατά τα τελευταία έτη και τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι, επίσης, αλήθεια ότι η αξιοπιστία της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα εξαρτάται από την ικανότητά μας να διαμορφώσουμε τη δική μας γειτονία. Στο σημείο αυτό έχουμε επιτύχει τις πιο αξιοσημείωτες επιτυχίες μας κατά τα τελευταία 20 έτη όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής ηπείρου, επανενώνοντας την Ανατολή και τη Δύση και οικοδομώντας έτσι μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση έχει υπάρξει κινητήρια δύναμη στην εν λόγω διαδικασία και εξακολουθεί να μεταμορφώνει τη νοτιοανατολική Ευρώπη ακόμη και σήμερα. Οι αιτήσεις προσχώρησης της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου στην ΕΕ καταδεικνύουν τη συνεχή έλξη που ασκεί η ΕΕ. Η αίτηση της Ισλανδίας προσθέτει νέα πολιτική και γεωοικονομική διάσταση στην ατζέντα διεύρυνσής μας. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Σερβία εξετάζουν, επίσης, την υποβολή αίτησης. Δεδομένης της οικονομικής κρίσης, όλες αυτές οι χώρες θα μπορούσαν κάλλιστα να τηρήσουν εσωστρεφή στάση. Αντιθέτως, συνεχίζουν να επιδιώκουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό με όλες τις δύσκολες επιλογές και τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις που αυτό συνεπάγεται. Η Κροατία πλησιάζει στη γραμμή του τερματισμού μετά από τέσσερα χρόνια έντονων ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Το Ζάγκρεμπ χρειάζεται τώρα να εντείνει τις μεταρρυθμιστικές του προσπάθειες ιδιαίτερα όσον αφορά τον δικαστικό κλάδο και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Η συνεργασία του ICTY εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. Βλέπουμε σταθερή πρόοδο και όσον αφορά την Τουρκία. Η Τουρκία διαδραματίζει βασικό ρόλο για την ενεργειακή ασφάλεια και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Η δέσμευση της Άγκυρας για εξομάλυνση των σχέσεων με την Αρμενία είναι ιστορικής σημασίας, όπως και το δημοκρατικό άνοιγμα για την επίλυση του κουρδικού ζητήματος, αλλά η Τουρκία έχει ακόμη μακρύ δρόμο μπροστά της. Πέρα από τις μεταρρυθμίσεις, αναμένουμε από την Τουρκία να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας και να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την εξομάλυνση των σχέσεων με την Κύπρο. Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει σημειώσει αξιόλογη πρόοδο πρόσφατα και ουσιαστικά αντιμετώπισε τις βασικές προτεραιότητες μεταρρύθμισης. Η χώρα εκπληρώνει επαρκώς τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Οι παράγοντες αυτοί έδωσαν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να προτείνει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση των Σκοπίων έχει αντιμετωπίσει ορθώς την πρότασή μας ως ενθάρρυνση για την τελική διευθέτηση του ζητήματος της ονομασίας με την Ελλάδα. Πλέον υπάρχει νέο πλαίσιο, ένας νέος διάλογος και μια νέα ευκαιρία που πιστεύω ότι τόσο τα Σκόπια όσο και η Αθήνα θα το εκμεταλλευτούν πραγματικά. Τα νέα είναι καλά και στη Σερβία. Το Βελιγράδι έχει επιδείξει την προσήλωσή του στην ολοκλήρωση της ΕΕ, σε μεγάλο βαθμό και μέσω της εφαρμογής της ενδιάμεσης συμφωνίας με την ΕΕ μονομερώς, και υποθέτω ότι το ICTY θα πρέπει να είναι πλέον ικανοποιημένο με τις προσπάθειες της Σερβίας. Συμφωνώ με το σχέδιο ψηφίσματός σας για την αποδέσμευση της συμφωνίας. Έχει έρθει η ώρα να επιτρέψουμε στη Σερβία να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της ευρωπαϊκής πορείας της. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη παρουσιάζει τις δικές της σοβαρές προκλήσεις, εν μέρει λόγω της πολεμικής ιστορίας της, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι σαφής ως προς το ότι δεν μπορούν να υπάρξουν εκπτώσεις στη διεύρυνση της ΕΕ. Η αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας στην ΕΕ μπορεί να εξεταστεί μόνο μετά το κλείσιμο του Γραφείου του Ανωτάτου Εκπροσώπου. Η Βοσνία πρέπει, επίσης, να προβεί σε συνταγματικές τροποποιήσεις εν μέρει για να συμμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με την Προεδρία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε προτείνει μια δέσμη μεταρρυθμίσεων για να το επιτύχουμε αυτό. Ελπίζω, για χάρη των πολιτών και για την περιοχή συνολικά, ότι οι ηγέτες της Βοσνίας θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες και θα καταλήξουν σε συμφωνία. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμμετέχουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, διότι θέλουμε να επιτύχει η Βοσνία και πιστεύω ότι μπορεί να επιτύχει. Όσο για το Κοσσυφοπέδιο, η σταθερότητα έχει διατηρηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι εύθραυστη. Η Επιτροπή έχει παρουσιάσει μια μελέτη σχετικά με τον τρόπο προώθησης της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης του Κοσσυφοπεδίου και την εδραίωσή του στην Ευρώπη. Αναγνωρίζουμε την πιθανή διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων και το εμπόριο ως ναυαρχίδες μετά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων."@el10
"Señor Presidente, permítame en primer lugar agradecer a los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores y a su Presidente, Gabriele Albertini, su resolución equilibrada y global. Asimismo, desearía dar las gracias a todos ustedes por su excelente cooperación durante los cinco últimos años. El Parlamento Europeo ha contribuido enormemente a dar forma a nuestra política de ampliación y ustedes han dado ejemplo de responsabilidad democrática. Espero con interés mantener nuestra excelente cooperación en el futuro, sea cual sea la cartera que me corresponda asumir. Para concluir, juntos fijamos un programa ambicioso pero, en retrospectiva, realista hace cinco años, cuando comencé mi mandato como Comisario de Ampliación. Durante mis audiencias, dije a este Parlamento que, para 2009, deseábamos ver una UE de 27 Estados miembros que incluyera a Bulgaria y Rumanía, con el proceso de adhesión de Croacia tocando a su fin, con otros países de los Balcanes occidentales anclados en la UE mediante acuerdos de asociación, con Turquía firmemente situada sobre la senda europea, con el estatuto de Kosovo resuelto y con Chipre reunificado. Me alegra y enorgullece que, con la importante excepción de Chipre, donde las conversaciones destinadas a alcanzar una solución todavía están en curso, casi todas nuestras ambiciones se hayan materializado. Juntos hemos trabajado por estos objetivos tan valiosos y juntos hemos marcado la diferencia. Incluso la solución del conflicto de Chipre puede hacerse realidad, en beneficio de todos sus ciudadanos y de la Unión Europea. Por otra parte, aunque tenía esperanza en ello, no me atreví a pronosticar un progreso en la liberalización del régimen de visado hace cinco años. Sin embargo, henos aquí, a un mes de convertir en realidad el sueño de los ciudadanos de Serbia, Montenegro y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Esperamos hacer lo mismo para Albania y Bosnia y Herzegovina el próximo año, una vez que cumplan las condiciones pertinentes. Se trata, por tanto, de un recordatorio muy importante para todos los que colaboramos con la Europa sudoriental de cuán atractivo sigue siendo el sueño europeo para millones de ciudadanos de nuestra vecindad inmediata. Mantengamos vivo ese sueño y, con el tiempo, hagámoslo realidad. La UE dará un paso adelante, esperado desde hace mucho tiempo, cuando el Tratado de Lisboa entre en vigor. Este hecho marcará el comienzo de una nueva era en la política exterior de la UE. Indirectamente, también cimentará el consenso renovado de la UE con respecto a la ampliación basado en las tres «ces» de consolidación, condicionalidad y comunicación, en combinación con una capacidad aprobada de integrar a nuevos miembros. Esto nos permitirá continuar con nuestro proceso de adhesión gradual y cuidadosamente gestionado. Tal y como pone de manifiesto el proyecto de resolución que ustedes presentan, la ampliación es uno de los instrumentos de política exterior más poderosos de la UE a fecha de hoy. Éste también fue el espíritu que transmitía el mensaje de Carl Bildt y sí estoy de acuerdo con este mensaje basado en las pruebas empíricas recabadas durante la Presidencia sueca y a lo largo de los años y decenios. También es verdad que la credibilidad de la UE como agente mundial se mantiene o se derrumba en función de nuestra capacidad para dar forma a nuestra propia vecindad. Precisamente en este punto es en el que hemos logrado nuestros éxitos más destacables durante los últimos 20 años de transformación del continente europeo mediante la reunificación del Este y el Oeste, y la consiguiente construcción de una Unión Europea más fuerte. La ampliación ha sido un motor fundamental de este proceso y sigue transformando la Europa sudoriental a día de hoy. Las solicitudes de Albania y Montenegro de adhesión a la UE ponen de relieve el constante poder de atracción que ejerce la Unión. La solicitud de Islandia añade una nueva dimensión política y geoeconómica a nuestro programa de ampliación. Tanto Bosnia y Herzegovina como Serbia están considerando la posibilidad de presentar una solicitud. Dada la crisis económica, todos estos países podrían fácilmente haberse replegado sobre sus asuntos internos. En cambio, mantienen sus aspiraciones europeas aun con todas las decisiones difíciles y reformas audaces que esto conlleva. Croacia está aproximándose al final del proceso de adhesión tras cuatro años de intensas negociaciones al respecto. Zagreb ahora necesita intensificar sus esfuerzos de reforma, sobre todo en el poder judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, de manera que puedan concluirse las negociaciones. La cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) sigue siendo indispensable. También hemos observado un progreso constante en Turquía. Este país desempeña un papel crucial en la seguridad energética y en el diálogo entre civilizaciones. El compromiso de Ankara de normalizar sus relaciones con Armenia es histórico, como también lo es la apertura democrática para resolver la cuestión kurda, pero a Turquía aún le queda mucho por hacer. Aparte de las reformas, esperamos de Turquía que garantice la plena aplicación del Protocolo de Ankara y que avance hacia la normalización de sus relaciones con Chipre. La Antigua República Yugoslava de Macedonia ha realizado progresos convincentes recientemente y ha abordado sustancialmente las prioridades principales en materia de reforma. El país cumple suficientemente los criterios políticos de Copenhague. Estos factores han permitido a la Comisión recomendar la apertura de las negociaciones de adhesión. Tengo la impresión de que el gobierno de Skopje ha visto con acierto en nuestra recomendación un estímulo para terminar de resolver el problema nominal con Grecia. Ahora hay un nuevo contexto, un nuevo debate y una nueva ventana de oportunidades que confío que tanto Skopje como Atenas sepan realmente aprovechar. También han llegado buenas noticias desde Serbia. Belgrado ha demostrado su compromiso con la integración en la UE, no en vano aplicando el acuerdo provisional con la UE unilateralmente, y presupongo que el TPIY ahora debería estar satisfecho con los esfuerzos de Serbia. Manifiesto mi conformidad con el proyecto de resolución que ustedes presentan con respecto a la necesidad de desbloquear el acuerdo. Ya es hora de permitir que Serbia pase a la siguiente etapa de su viaje europeo. Bosnia y Herzegovina presenta serios problemas que le son propios, en parte debido a su historia bélica, pero permítanme expresar con claridad que no es posible rebajar las exigencias para la ampliación de la UE. La solicitud de Bosnia de adhesión a la UE sólo podrá tenerse en cuenta una vez que la Oficina del Alto Representante haya cesado sus operaciones en la zona. Bosnia también tiene que acometer cambios constitucionales en parte para cumplir el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. El respeto de los derechos humanos en un principio fundador de la Unión Europea. Junto con la Presidencia y los Estados Unidos de América, hemos propuesto un paquete de reformas para lograr estos objetivos. Espero, por el bien de los ciudadanos y de la región en su conjunto, que los dirigentes bosnios estén a la altura de la ocasión y alcancen un acuerdo. La UE y los Estados Unidos de América comparten un compromiso del más alto nivel al respecto porque deseamos que Bosnia tenga éxito, y creo que puede tener éxito. En cuanto a Kosovo, la estabilidad se ha mantenido pero aún sigue siendo frágil. La Comisión ha presentado un estudio sobre cómo estimular el desarrollo socioeconómico de Kosovo y anclarlo a Europa. Contemplamos la posible facilitación de visados y el comercio como emblemas una vez que se hayan cumplido las condiciones pertinentes."@es21
"Austatud juhataja, lubage mul kõigepealt tänada väliskomisjoni liikmeid ja esimeest Gabriele Albertinit tasakaalustatud ja kõikehõlmava resolutsiooni eest. Samuti tahaksin tänada kõiki teid suurepärase koostöö eest viimase viie aasta jooksul. Euroopa Parlament on oluliselt aidanud kujundada meie laienemispoliitikat ja te olete näidanud eeskuju demokraatliku vastutuse vallas. Loodan, et meie hea koostöö jätkub ka tulevikus, olenemata minu portfellist. Lubage mul lõpetuseks öelda, et kui ma asusin viis aastat tagasi tööle laienemisvolinikuna, panime üheskoos paika auahned, kuid tagantjärele vaadates realistlikud eesmärgid. Kuulamistel ütlesin ma Euroopa Parlamendile, et me tahame 2009. aastaks saavutada selle, et Euroopa Liit koosneb 27 liikmesriigist, s.t lisandunud on Bulgaaria ja Rumeenia, et Horvaatia ühinemisprotsess on jõudmas lõppfaasi, teised Lääne-Balkani riigid on assotsieerimislepingute abil tihedalt Euroopa Liiduga seotud, Türgi on kindlalt teel Euroopa poole, Kosovo staatus on paigas ja Küpros taasühendatud. Ma olen rõõmus ja uhke, et peaaegu kõik meie eesmärgid on täidetud, kuigi üks oluline erand on Küpros, kus läbirääkimised olukorra lahendamiseks on ikka veel käimas. Me oleme teinud koostööd nende väärt eesmärkide poole liikumisel ja oleme ühiselt suutnud olukorda muuta. Ka Küprose puhul võib eesmärk veel täituda. See oleks kasulik nii kõikidele Küprose kodanikele kui ka Euroopa Liidule. Peale selle – kuigi ma lootsin, ei julgenud ma viis aastat tagasi prognoosida edusamme viisavabaduse vallas. Ometi oleme nüüd vaid ühe kuu kaugusel sellest, et Serbia, Montenegro ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanike unistus muutub tegelikkuseks. Loodame, et järgmisel aastal, kui vastavad tingimused on täidetud, saab sama öelda ka Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina kohta. Kõigile meile, kes me Kagu-Euroopaga töötame, on see väga tähtis meeldetuletus selle kohta, kui meelitav on Euroopa unistus miljonite meie vahetus naabruses elavate inimeste jaoks. Hoidkem seda unistust elus ja muutkem see aja jooksul tegelikkuseks. Euroopa Liit astub järgmisel nädalal kauaoodatud sammu edasi, kui jõustub Lissaboni leping. Sellest saab alguse uus ajajärk Euroopa Liidu välispoliitikas. Kaudselt tsementeerib see ka Euroopa Liidu uuendatud laienemiskonsensust, mille kolm tugisammast on kohustuste täitmise kindlustamine, tingimuste täitmine ja teavitustegevus, millele lisandub Euroopa Liidu kinnitatud suutlikkus integreerida uusi liikmeid. See võimaldab meil oma järkjärgulist ja hoolikalt juhitud ühinemisprotsessi jätkata. Teie resolutsiooni projektist ilmneb, et laienemine on praegu üks Euroopa Liidu võimsamaid välispoliitilisi tööriistu. See oli ka Carl Bildti sõnumi mõte ja ma nõustun selle sõnumiga, tuginedes empiirilistele tõenditele, mis on kogunenud Rootsi eesistumisperioodil ning aastate ja aastakümnete vältel. Samuti on tõsi, et Euroopa Liidu usaldusväärsus maailmas sõltub meie suutlikkusest kujundada oma naabrust. Just selles valdkonnas oleme saavutanud oma kõige tähelepanuväärsema edu viimase 20 aasta jooksul, mil me oleme Euroopa maailmajagu muutnud, taasühendades ida ja lääne ning rajades nõnda tugevama Euroopa Liidu. Laienemine on olnud selle käigus peamine edasiviiv jõud ja praegu aitab see kaasa Kagu-Euroopa muutumisele. Albaania ja Montenegro avaldused Euroopa Liidu liikmeks saamiseks rõhutavad liidu jätkuvat ligitõmbavust. Islandi avaldus lisab meie laienemiskavale uue poliitilise ja geomajandusliku mõõtme. Bosnia ja Hertsegoviina ning Serbia kaaluvad avalduse esitamist. Majanduskriisi arvestades oleks kõik need riigid hõlpsasti võinud pöörduda sissepoole. Selle asemel püüdlevad nad Euroopa poole koos kõigi karmide valikute ja julgete reformidega, mis selle püüdlusega kaasnevad. Pärast neli aastat kestnud intensiivseid ühinemisläbirääkimisi on Horvaatia lähenemas finišijoonele. Zagreb peab nüüd läbirääkimiste lõpuleviimiseks tugevdama jõupingutusi reformide elluviimiseks, eriti kohtusüsteemis ning võitluses korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega. Koostöö endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga peab jätkuma. Me oleme täheldanud järjekindlaid edusamme ka Türgis. Türgil on suur roll energiavarustuse kindluse ja tsivilisatsioonidevahelise dialoogi tagamisel. Ankara tahe normaliseerida suhted Armeeniaga on ajalooline otsus, nagu ka nn demokraatlik avanemine kurdi küsimuse lahendamiseks, kuid Türgil on veel pikk tee käia. Peale reformide ootame Türgilt, et ta tagaks Ankara protokolli täieliku rakendamise ning teeks edusamme enda ja Küprose suhete normaliseerimisel. Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik on viimasel ajal veenvalt edasi liikunud ja tegelnud peamiste reformidega sisuliselt. Riik täidab piisavalt Kopenhaageni poliitilisi kriteeriume. Need asjaolud võimaldasid komisjonil soovitada ühinemisläbirääkimiste avamist. Mulle tundub, et Skopjes on valitsus mõistnud meie soovitust õigesti innustusena lahendada lõplikult nimeprobleem Kreekaga. Nüüd on tekkinud uus kontekst, uus arutelu ja uued võimalused ning ma loodan, et nii Skopje kui ka Ateena kasutavad neid ära. Häid uudiseid on ka Serbia kohta. Belgrad on näidanud oma soovi Euroopa Liiduga lõimuda, eelkõige Euroopa Liiduga sõlmitud vahelepingu ühepoolse rakendamisega. Ma eeldan ka, et endise Jugoslaavia asjade rahvusvaheline kriminaalkohus peaks nüüd Serbia pingutustega rahul olema. Olen nõus teie resolutsiooni eelnõus väljendatud seisukohaga, et nimetatud leping tuleks ratifitseerida. On ülim aeg võimaldada Serbial liikuda Euroopa teekonnal järgmisse etappi. Bosnial ja Hertsegoviinal on omad tõsised probleemid – osaliselt sõja ajal toimunu tõttu –, kuid lubage mul selgelt välja öelda, et Euroopa Liidu laienemisel ei saa teha mingeid allahindlusi. Bosnia avaldust Euroopa Liidu liikmeks astumiseks saab kaaluda alles siis, kui kõrge esindaja büroo on suletud. Bosnia peab osaliselt muutma ka põhiseadust, et täita Euroopa inimõiguste konventsiooni. Inimõiguste austamine on Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid. Me oleme koos eesistujariigi ja Ameerika Ühendriikidega teinud ettepaneku selle saavutamiseks vajalike reformide paketi kohta. Kodanike ja kogu piirkonna huve silmas pidades loodan, et Bosnia juhid tõusevad oma ülesannete kõrgusele ja jõuavad kokkuleppele. Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid on kaasatud kõrgeimal tasemel, sest me tahame, et Bosnia saavutaks edu, ja ma usun, et nii ka läheb. Mis puudutab Kosovot, siis stabiilsust on suudetud hoida, kuid see on endiselt habras. Komisjon on tutvustanud uuringut selle kohta, kuidas edendada Kosovo sotsiaal-majanduslikku arengut ja siduda Kosovo tihedalt Euroopaga. Me teeme otsuse viisarežiimi lihtsustamise ja kaubanduslepingute kohta, kui tingimused on täidetud."@et5
"Arvoisa puhemies, saanen aluksi kiittää ulkoasiainvaliokunnan jäseniä ja sen puheenjohtajaa Gabriele Albertinia tasapainoisesta ja kattavasta päätöslauselmasta. Haluan myös kiittää teitä kaikkia erinomaisesta yhteistyöstänne viiden viime vuoden aikana. Euroopan parlamentti on auttanut suuresti muotoilemaan laajentumispolitiikkaamme, ja te olette näyttäneet esimerkkiä demokraattisesta vastuuvelvollisuudesta. Odotan ilolla erinomaisen yhteistyömme jatkumista tulevaisuudessa, oli vastuualueeni mikä tahansa. Kun viisi vuotta sitten aloitin toimikauteni laajentumisesta vastaavana komission jäsenenä, laadimme yhdessä kunnianhimoisen, mutta jälkeenpäin katsottuna realistisen suunnitelman. Kuulemisissani kerroin parlamentille, että vuoteen 2009 mennessä halusimme Bulgarian ja Romanian käsittävän 27 valtion EU:n, Kroatian liittymisprosessin olevan loppuvaiheessaan, muiden Länsi-Balkanin maiden olevan ankkuroituja EU:hun assosiaatiosopimuksilla, Turkin olevan tukevasti tiellä kohti Eurooppaa, Kosovon aseman olevan ratkaistun ja Kyproksen yhdistetyn. Olen iloinen ja ylpeä siitä, että lähes kaikki tavoitteemme ovat toteutuneet, merkittävänä poikkeuksena Kypros, jossa sopimusneuvottelut ovat yhä käynnissä. Olemme yhdessä työskennelleet näiden erittäin arvokkaiden tavoitteiden saavuttamiseksi, ja yhdessä olemme saaneet aikaan muutoksen. Kyproksen kysymyskin saattaa vielä ratketa, sen kaikkien kansalaisen ja Euroopan unionin eduksi. Lisäksi, vaikka toivoin viisumivapauden suhteen edistyttävän, en uskaltanut viisi vuotta sitten ennustaa sitä. Mutta nyt olemme vain kuukauden päässä siitä, että Serbian, Montenegron ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisten unelma toteutuu. Toivomme samaa Albanian ja Bosnia ja Hertsegovinan osalta ensi vuonna, jos ne täyttävät tarvittavat edellytykset. Se on hyvin tärkeä muistutus meille kaikille Kaakkois-Euroopan kanssa työskenteleville siitä, kuinka vetovoimainen eurooppalainen unelma edelleen on miljoonille kansalaisille meidän välittömässä naapurustossamme. Pitäkäämme tuo unelma elossa ja tehkäämme siitä ajan myötä todellisuutta. EU ottaa ensi viikolla kauan odotetun edistysaskeleen, kun Lissabonin sopimus tulee voimaan. Tämä aloittaa uuden aikakauden EU:n ulkopolitiikassa. Se vahvistaa myös epäsuorasti EU:n uuden yksimielisyyden laajentumisesta, joka perustuu sitoumusten vahvistamiseen, ehdollisuuteen ja tiedottamiseen yhdistettynä EU:n kykyyn integroida uusia jäseniä. Tämän avulla voimme jatkaa asteittaista ja huolellisesti hallinnoitua liittymisprosessiamme. Kuten päätöslauselmaluonnoksenne osoittaa, laajentuminen on nykyisin yksi EU:n vahvimmista ulkopoliittisista välineistä. Tämä oli myös Carl Bildtin viestin henki, ja olen samaa mieltä tästä viestistä, joka perustuu Ruotsin puheenjohtajakauden ja vuosien ja vuosikymmenten aikana saatuun empiiriseen näyttöön. On myös totta, että EU:n uskottavuus maailmanlaajuisena toimijana riippuu kyvystämme muotoilla omaa naapurustoamme. Juuri tässä olemme saavuttaneet merkittävimmät onnistumisemme 20 viime vuoden aikana ja muuttaneet Euroopan perinpohjaisesti yhdistämällä idän ja lännen ja siten rakentamalla vahvemman Euroopan unionin. Laajentuminen on ollut tämän prosessin keskeinen eteenpäin ajava voima, ja se muuttaa yhä tänään Kaakkois-Eurooppaa. Albanian ja Montenegron jäsenyyshakemukset korostavat unionin jatkuvaa vetovoimaa. Islannin hakemus lisää uuden poliittisen ja geotaloudellisen ulottuvuuden laajentumisstrategiaamme. Sekä Bosnia ja Hertsegovina että Serbia harkitsevat hakemuksen jättämistä. Kaikki nämä valtiot olisivat talouskriisin vuoksi voineet helposti kääntyä sisäänpäin. Sen sijaan ne jatkavat suuntaustaan kohti Eurooppaa kaikkine tähän liittyvine vaikeine valintoineen ja kunnianhimoisine uudistuksineen. Kroatia lähestyy maalilinjaa neljä vuotta kestäneiden tiiviiden liittymisneuvottelujen jälkeen. Zagrebin on nyt tehostettava uudistusponnistuksiaan, etenkin oikeuslaitoksen sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alalla, jotta neuvottelut voidaan saattaa päätökseen. Yhteistyö ICTY:n kanssa on edelleen ehdoton vaatimus. Myös Turkissa olemme nähneet jatkuvaa edistystä. Turkilla on avainrooli energiavarmuudessa ja sivilisaatioiden välisessä vuoropuhelussa. Ankaran sitoutuminen normalisoimaan suhteet Armenian kanssa on historiallinen teko, kuten on myös demokraattinen avaus kurdikysymyksen ratkaisemiseksi, mutta Turkilla on yhä pitkä tie kuljettavanaan. Uudistusten lisäksi edellytämme, että Turkki panee Ankaran pöytäkirjan täytäntöön kaikilta osin ja edistyy suhteiden normalisoimisessa Kyproksen kanssa. Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on saavuttanut viime aikoina vakuuttavaa edistystä ja puuttunut merkittävällä tavalla keskeisiin uudistustavoitteisiin. Maa täyttää riittävästi Kööpenhaminan poliittiset kriteerit. Näiden seikkojen perusteella komissio saattoi suositella liittymisneuvottelujen aloittamista. Minusta vaikuttaa siltä, että Skopjen hallitus on aivan oikein ymmärtänyt suosituksemme kannustuksena ratkaista nimikysymys lopullisesti Kreikan kanssa. Nyt on syntynyt uusi toimintaympäristö, uusi keskustelu ja uusi mahdollisuus, jota uskon sekä Skopjen että Ateenan käyttävän hyväksi. Myös Serbiasta on saatu hyviä uutisia. Belgrad on osoittanut olevansa sitoutunut yhdentymiseen EU:hun, varsinkin panemalla EU:n kanssa solmimansa väliaikaisen sopimuksen täytäntöön yksipuolisesti, ja oletan ICTY:n olevan nyt tyytyväinen Serbian ponnisteluihin. Olen samaa mieltä päätöslauselmanne kanssa siitä, että sopimus olisi nyt ratifioitava. On korkea aika sallia Serbian siirtyä seuraavaan vaiheeseen sen matkalla kohti Eurooppaa. Bosnia ja Hertsegovinalla on omat vakavat haasteensa, jotka johtuvat osittain sen sodanajan historiasta, mutta haluan tehdä selväksi, että EU:n laajentumisessa ei anneta alennuksia. Bosnian EU-jäsenyyshakemusta voidaan harkita vasta, kun korkean edustajan toimisto on suljettu. Bosnian on myös toteutettava perustuslaillisia uudistuksia osittain noudattaakseen Euroopan ihmisoikeusyleissopimusta. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista. Olemme yhdessä puheenjohtajavaltion ja Yhdysvaltojen kanssa ehdottaneet uudistuspakettia tämän saavuttamiseksi. Toivon kansalaisten ja koko alueen vuoksi, että Bosnian johtajat käyttävät tilaisuutta hyväkseen ja pääsevät sopimukseen. EU ja Yhdysvallat toimivat aktiivisesti korkeimpia tasoja myöten, koska haluamme Bosnian onnistuvan, ja uskon, että se voi onnistua. Kosovossa vakaus on säilynyt, mutta se on edelleen hauras. Komissio on julkaissut tutkimuksen siitä, miten Kosovon sosioekonomista kehitystä voidaan edistää ja se voidaan ankkuroida Eurooppaan. Pidämme mahdollista viisumijärjestelyjen ja kaupan helpottamista lippulaivahankkeina, kun edellytykset täyttyvät."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi avant tout de remercier les membres de la commission des affaires étrangères et son président, Gabriele Albertini, pour cette résolution équilibrée et complète. Je tiens aussi à vous remercier tous de votre excellente coopération ces cinq dernières années. Le Parlement européen a beaucoup contribué à l’élaboration de notre politique d’élargissement et vous avez montré un bel exemple de responsabilité démocratique. J’ai hâte de poursuivre notre excellente collaboration à l’avenir, quel que soit le portefeuille qui me sera confié. Pour terminer, nous avons défini un programme ambitieux, mais rétrospectivement réaliste il y a cinq ans lorsque j’ai débuté mon mandat en tant que commissaire chargé de l’élargissement. Lors de mes auditions, j’ai déclaré devant ce Parlement que, pour 2009, nous voulions parvenir à une UE à 27 États membres avec la Bulgarie et la Roumanie, que le processus avec la Croatie arrive à son stade final, que les autres pays des Balkans occidentaux soient ancrés au sein de l’UE grâce à des accords d’association, que la Turquie soit fermement sur les rails vers l’Europe, que le statut du Kosovo soit réglé et que Chypre soit réunifiée. Je suis ravi et fier qu’à l’exception notable de Chypre, où les pourparlers sont toujours en cours, presque toutes nos ambitions se soient concrétisées. Nous avons œuvré ensemble à la réalisation de ces objectifs pour le moins louables et, ensemble, nous avons fait des progrès. Même la réunification de Chypre est encore possible, pour le bien de ses citoyens et de l’Union européenne. Par ailleurs, même si tel était mon souhait, je n’ai pas osé prévoir des progrès dans le domaine de la libéralisation des visas il y a cinq ans. Pourtant nous voilà à un mois de la réalisation du rêve des citoyens de Serbie, du Monténégro et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Nous espérons pouvoir en faire de même pour l’Albanie et la Bosnie-et-Herzégovine l’année prochaine, quand les conditions seront réunies. Il s’agit donc d’un rappel très important pour chacun d’entre nous, qui travaillons avec le sud-est de l’Europe, de l’attrait que le rêve européen continue d’exercer sur des millions de citoyens de notre voisinage immédiat. Maintenons ce rêve vivant et, à terme, réalisons-le. L’UE s’apprête à franchir un pas longuement attendu la semaine prochaine lorsque le traité de Lisbonne entrera en vigueur. Ce moment marquera le début d’une nouvelle ère dans la politique étrangère de l’UE. Indirectement, cette entrée en vigueur cimentera aussi le consensus renouvelé de l’UE sur l’élargissement fondé sur les trois «C» de la consolidation, de la conditionnalité et de la communication, et renforcera notre capacité à intégrer de nouveaux membres. Nous pourrons ainsi poursuivre notre processus d’adhésion progressif et soigneusement géré. Ainsi que votre projet de résolution l’illustre, l’élargissement est aussi l’un des outils de politique étrangère les plus puissants à l’heure actuelle. Tel était aussi l’esprit du message de Carl Bildt et je souscris également à ce message basé sur des preuves empiriques durant la Présidence suédoise et pour les années et décennies à venir. Il est vrai aussi que la crédibilité de l’UE en tant qu’acteur mondial dépend de notre capacité de façonner notre propre voisinage. C’est dans ce domaine que nous avons le mieux réussi ces vingt dernières années, en transformant le continent européen grâce à la réunification de l’Est et de l’Ouest et en construisant ainsi une Union européenne plus forte. L’élargissement a constitué un levier essentiel dans ce processus et il continue de transformer le sud-est de l’Europe aujourd’hui. Les candidatures de l’Albanie et du Monténégro à l’adhésion à l’UE soulignent le pouvoir d’attraction continu de l’Union. La candidature de l’Islande apporte une nouvelle dimension politique et géoéconomique à notre programme d’élargissement. La Bosnie-et-Herzégovine et la Serbie envisagent toutes deux de soumettre leur candidature. Compte tenu de la crise économique, tous ces pays auraient très bien pu se renfermer sur eux-mêmes. En lieu et place, ils continuent de poursuivre une orientation européenne avec tous les choix et toutes les grandes réformes que cela implique. La Croatie approche de la ligne d’arrivée après quatre années d’intenses négociations d’adhésion. Zagreb doit à présent intensifier ses efforts de réforme, notamment dans le domaine judiciaire, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, afin de pouvoir clore les négociations. La coopération avec le TPIY demeure absolument indispensable. Nous avons également constaté des progrès constants dans le cas de la Turquie. Ce pays joue un rôle majeur au niveau de la sécurité énergétique et dans le dialogue entre les civilisations. L’engagement d’Ankara à normaliser ses relations avec l’Arménie est historique, tout comme l’ouverture démocratique visant à résoudre la question kurde. La Turquie a toutefois encore un long chemin à parcourir. Outre les réformes, nous attendons de la Turquie qu’elle garantisse la pleine mise en œuvre du protocole d’Ankara et qu’elle progresse sur la voie d’une normalisation des relations avec Chypre. L’ancienne République yougoslave de Macédoine a réalisé des progrès convaincants ces derniers temps et elle s’est attelée avec détermination aux priorités essentielles de réforme. Ce pays satisfait suffisamment aux critères politiques de Copenhague. Ces éléments ont permis à la Commission de recommander l’ouverture des négociations d’adhésion. J’ai l’impression que le gouvernement de Skopje a vu en notre recommandation un encouragement à résoudre enfin la question de son nom avec la Grèce. Il existe désormais un nouveau contexte, un nouveau débat et une nouvelle perspective que, je l’espère, Skopje et Athènes sauront saisir. Les nouvelles sont bonnes en provenance de la Serbie également. Belgrade a démontré son engagement en faveur de l’intégration européenne, notamment en mettant en œuvre l’accord intérimaire avec l’UE de manière unilatérale, et je suppose que le TPIY sera à présent satisfait des efforts consentis par la Serbie. Je partage la proposition de déblocage de l’accord contenue dans votre proposition de résolution. Il est grand temps de permettre à la Serbie de passer à l’étape suivante de son parcours européen. La Bosnie-et-Herzégovine a des défis de taille à relever, notamment en raison de la guerre passée, mais permettez-moi d’affirmer clairement que l’élargissement de l’UE ne souffrira aucun rabais. La candidature de la Bosnie à l’adhésion à l’UE ne pourra être envisagée qu’une fois terminée la mission de l’OHR. La Bosnie doit également entreprendre des modifications constitutionnelles, principalement afin de se conformer à la Convention européenne des droits de l’homme. Le respect des droits de l’homme est un principe fondateur de l’Union européenne. De concert avec la Présidence et les États-Unis, nous avons proposé un paquet de réformes à cet effet. Pour le bien des citoyens et de la région dans son ensemble, j’espère que les dirigeants bosniaques saisiront cette occasion et dégageront un accord. L’UE et les États-Unis sont engagés aux plus hauts niveaux, parce que nous voulons que la Bosnie y parvienne, et je pense qu’elle le peut. S’agissant du Kosovo, la stabilité se maintient, mais elle demeure fragile. La Commission a présenté une étude sur les moyens de promouvoir le développement socio-économique du Kosovo et de l’ancrer au sein de l’Europe. Parmi les mesures d’incitation, nous envisageons de faciliter la délivrance de visas et les échanges lorsque les conditions seront réunies."@fr8
". – Elnök úr! Először is hadd köszönjem meg a Külügyi Bizottság tagjainak és elnökének, Gabriele Albertininek, a kiegyensúlyozott és átfogó állásfoglalást. Szeretném mindnyájuknak megköszönni az elmúlt öt év során tanúsított kitűnő együttműködésüket. Az Európai Parlament jelentős mértékben segített minket a bővítési politika alakításában, és Önök példát mutattak a demokratikus elszámoltathatóságot illetően. Várakozással tekintek a kitűnő együttműködés jövőbeli folytatása elé, bármilyen tisztséget is töltsek be. Amellett hogy, reménykedtem benne, öt évvel ezelőtt nem mertem előrehaladást jósolni a vízumliberalizációval kapcsolatban. Most pedig itt vagyunk, egy hónapra attól, hogy valóra váljon Szerbia, Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság állampolgárainak álma. Jövőre ugyanezt reméljük megvalósítani Albánia és Bosznia-Hercegovina esetében is, mihelyt eleget tesznek a feltételeknek. Ezért nagyon fontos emlékeztető mindnyájunk számára, akik Délkelet-Európával foglalkozunk, hogy milyen vonzó is maradt az európai álom a közvetlen szomszédságunkban élő több millió állampolgár számára. Tartsuk életben ezt az álmot, és idővel váltsuk valóra. Az EU jövő héten egy régóta várt lépést fog megtenni akkor, amikor a Lisszaboni Szerződés hatályba lép. Ez egy új korszakot fog elindítani az EU külpolitikájában. Közvetve ez megerősíti majd az Európai Unió bővítéssel kapcsolatban megújított konszenzusát, amely a konszolidáción, a feltételhez kötöttségen és a kommunikáción (consolidation, conditionality, communication, azaz a három „C”-n) alapul, ötvözve az új tagok integrációjára vonatkozó, elismert képességgel. Ezáltal lehetővé válik számunkra a fokozatos és körültekintően irányított bővítési folyamatunk folytatása. Ahogy azt az Ön állásfoglalás-tervezete is mutatja, napjainkban a bővítés jelenti az EU egyik legerőteljesebb külpolitikai eszközét. Carl Bildt üzenetének is ez volt a szelleme, és én egyetértek ezzel az üzenettel, amely a svéd elnökség ideje alatt és az elmúlt évek és évtizedek során szerzett empirikus tapasztalatokon alapul. Az is igaz, hogy az EU-nak mint globális szereplőnek a hitelessége azon áll vagy bukik, hogy képesek vagyunk-e a saját szomszédságunkat alakítani. Ez az, ahol az elmúlt 20 év során a legfigyelemreméltóbb sikereket értük el az európai kontinens átalakításában azzal, hogy a kelet és nyugat újraegyesítése révén egy erősebb Európai Uniót építettünk fel. A bővítés e folyamat meghatározó mozgatóereje volt és még ma is alakítja Délkelet-Európát. Albánia és Montenegró európai uniós csatlakozási kérelme kihangsúlyozza az Unió folyamatosan meglévő vonzerejét. Izland kérelme egy új politikai és geo-gazdasági dimenziót ad a bővítési menetrendünknek. Bosznia-Hercegovina és Szerbia egyaránt foglalkozik a kérelem benyújtásának gondolatával. Tekintettel a gazdasági válságra, mindezen országok könnyen befelé is fordulhattak volna. Ehelyett, továbbra is az európai irányvonalat követik, az ezzel járó kemény választásokkal és merész reformokkal együtt. Horvátország négyéves intenzív csatlakozási tárgyalások után a célegyeneshez közeledik. Zágrábnak most fokoznia kell reformtörekvéseit különösen az igazságszolgáltatás, valamint a korrupció és szervezett bűnözés elleni küzdelem terén, hogy a tárgyalásokat le lehessen zárni. Az ICTY-vel való együttműködés továbbra is elengedhetetlen. Egyenletes előrehaladást láthattunk Törökországban is. Törökország kulcsszerepet játszik az energiabiztonságban és a civilizációk közötti párbeszédben. Ankara elkötelezettsége amellett, hogy normalizálja kapcsolatait Örményországgal, történelmi jelentőségű, éppúgy, mint a kurd kérdés megoldását célzó demokratikus nyitás, de Törökországnak még sok mindent kell tennie. A reformok mellet azt várjuk Törökországtól, hogy biztosítsa az Ankarai Jegyzőkönyv teljes körű végrehajtását, és előrelépést tegyen a Ciprussal fennálló kapcsolatok normalizálásának irányába. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság meggyőző fejlődést ért el a közelmúltban és jelentős előrelépést tett a kulcsfontosságú politikai reformok tekintetében. Az ország megfelelő mértékben teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. Ezen tényezők lehetővé tették a Bizottság számára, hogy ajánlást tegyen a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. Az a benyomásom, hogy a skopjei kormány, helyesen értelmezte ajánlásunkat a Görögországgal fennálló elnevezéssel kapcsolatos kérdés megoldására irányuló ösztönzésként. Most van egy új szöveg, elindult egy új vita és megteremtődött egy új lehetőség, és bízom abban, hogy mind Skopje, mind Athén valóban élni fog ezzel. Szerbiából is jó hírek érkeznek. Belgrád tanújelét adta az uniós integráció melletti elkötelezettségének többek között azzal, hogy egyoldalúan végrehajtotta az EU-val kötött ideiglenes megállapodás rendelkezéseit, és feltételezem, hogy az ICTY most elégedett Szerbia erőfeszítéseivel. Egyetértek az Ön állásfoglalás-tervezetével, miszerint hárítsuk el a megállapodás előtt álló akadályokat. Legfőbb ideje, hogy megengedjük Szerbiának, hogy európai útjának következő szintjére léphessen. Bosznia-Hercegovinának megvannak a saját súlyos kihívásai, részben háborús múltja miatt, de világosan leszögezem, hogy semmilyen engedmény sem tehető az európai uniós bővítést illetően. Bosznia uniós csatlakozási kérelmét csak a Főképviselői Hivatal (OHR) bezárását követően lehet figyelembe venni. Boszniának többek között alkotmányos változtatásokat is végre kell hajtania ahhoz, hogy megfeleljen az emberi jogok európai egyezményének. Az emberi jogok tiszteletben tartása az Európai Unió egyik alapelve. Ennek elérése érdekében az elnökséggel és az Egyesült Államokkal közösen egy reformcsomagra tettünk javaslatot. Remélem a polgárok és az egész térség érdekében, hogy a bosnyák vezetők felnőnek a lehetőséghez és sikerül megállapodásra jutniuk. Az EU és az Egyesült Államok a legmagasabb szinten vesz részt ebben, mert az akarjuk, hogy Bosznia sikeres legyen, és hiszem, hogy sikeres is lehet. Befejezésképpen, egy nagyra törő, de visszatekintve realista menetrendet határoztunk meg közösen öt évvel ezelőtt, amikor bővítési biztosként hivatalba léptem. A meghallgatásaim alkalmával elmondtam ennek a Parlamentnek, hogy 2009-re azt akarjuk látni, hogy az EU 27 tagállamból álljon, benne Bulgáriával és Romániával, a Horvátországgal folytatott csatlakozási folyamat a végső szakaszához közeledjen, a többi nyugat-balkáni ország a társulási megállapodásokon keresztül beágyazódjon az EU-ba, Törökország szilárdan kövesse az európai utat, Koszovó státusza rendeződjön és Ciprus újraegyesüljön. Örülök annak, és büszke vagyok arra, hogy Ciprus jelentős kivételével, ahol még mindig folynak a rendezéssel kapcsolatos tárgyalások, szinte minden célkitűzésünk megvalósult. Közösen dolgoztunk ezekért a nagyon kitűnő célokért és közösen sikerült változást elérnünk. Talán még a ciprusi kérdés is megoldódhat minden polgára és az Európai Unió javára."@hu11
"Signor Presidente, mi permetta innanzi tutto di ringraziare i membri della commissione per gli affari esteri e il suo presidente, l’onorevole Albertini, per una risoluzione equilibrata ed esauriente. Desidero anche ringraziare tutti voi per la preziosa collaborazione nel corso degli ultimi cinque anni. Il Parlamento europeo ha contribuito in modo importante alla definizione della politica di allargamento e ha fornito un esempio di responsabilità democratica. Sarò lieto di continuare la nostra ottima collaborazione in futuro, qualunque sia il mio incarico. Per concludere, cinque anni, fa, all’inizio del mio mandato di commissario per l’allargamento, ci siamo proposti insieme un programma ambizioso ma, a posteriori, realistico. Nel corso delle mie audizioni espressi a quest’Aula la nostra intenzione di ottenere, entro il 2009, un’Unione europea composta da 27 membri, tra cui Bulgaria e Romania, l’avvio della fase finale del processo di adesione della Croazia, l’ancoramento all’Europa degli altri paesi dei Balcani occidentali attraverso accordi di associazione, un deciso allineamento con l’Europa da parte della Turchia, la definizione dello status del Kosovo e la riunificazione di Cipro. Sono felice e orgoglioso di poter affermare che, con l’importante eccezione di Cipro, dove si stanno ancora svolgendo i negoziati di conciliazione, quasi tutti i nostri propositi si sono realizzati. Abbiamo lavorato insieme per questi validi obiettivi e insieme siamo riusciti a fare la differenza. Anche per Cipro ci sono ancora possibilità di riuscita, nell’interesse dei suoi cittadini e dell’Unione europea. Inoltre, malgrado me lo augurassi, cinque anni fa non osavo fare previsioni sulla liberalizzazione dei visti. Invece, eccoci oggi, a un mese dalla realizzazione del sogno dei cittadini di Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Ci auguriamo di poter fare lo stesso per l’Albania e la Bosnia-Erzegovina l’anno prossimo, quando le condizioni poste loro saranno state soddisfatte. E’ quindi estremamente importante ricordare a tutti noi che lavoriamo al progetto di integrazione dell’Europa sudorientale quanta attrazione eserciti ancora il sogno europeo su milioni di cittadini dei paesi confinanti. Manteniamo vivo tale sogno e, con il tempo, facciamo sì che esso diventi realtà. La prossima settimana l’Unione europea compirà un passo lungamente atteso con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, che aprirà una nuova era nella politica estera dell’Unione europea. Indirettamente, consoliderà anche il rinnovato consenso da parte dell’Unione europea sull’allargamento basato sulle tre C: consolidamento, condizionalità e comunicazione, unitamente alla riconosciuta capacità di integrazione di nuovi membri. Ciò ci permetterà di continuare un processo di adesione graduale e gestito con attenzione. Come illustrato nel vostro progetto di risoluzione, l’allargamento è oggi uno dei più efficaci strumenti di politica estera dell’Unione europea. Tale opinione è stata espressa anche dal presidente Bildt nel suo messaggio, basato su prove empiriche ottenute nel corso della presidenza svedese e nel corso di anni e decenni, e con il quale concordo. E’ anche vero che la credibilità dell’Unione come attore globale dipende dalla nostra abilità di plasmare i nostri stessi confinanti. E’ proprio in tale ambito che abbiamo ottenuto i risultati più rilevanti degli ultimi 20 anni trasformando il continente europeo grazie alla riunificazione della parte orientale con quella occidentale e quindi costruendo un’Unione europea più forte. L’allargamento è stato uno dei motori più importanti di tale processo e continua a trasformare l’Europa sudorientale ancora oggi. Le richieste di adesione all’Unione europea da parte di Albania e Montenegro sottolineano l’immutata capacità di attrazione dell’Unione, mentre la domanda dell’Islanda aggiunge una nuova dimensione politica e geoeconomica al nostro programma di allargamento. La Bosnia-Erzegovina e la Serbia stanno valutando entrambe la possibilità di presentare domanda di adesione. A causa della crisi economica, tutti questi paesi avrebbero facilmente potuto ripiegarsi su se stessi, invece continuano a perseguire l’orientamento europeo con tutte le scelte difficili e le riforme coraggiose che questo comporta. La Croazia si sta avvicinando al traguardo dopo quattro anni di intensi negoziati per l’adesione. Zagabria deve ora intensificare gli sforzi di riforma, particolarmente in campo giudiziario e nella lotta alla corruzione e al crimine organizzato, in modo da poter concludere i negoziati. La collaborazione con il Tribunale internazionale per i crimini nella ex Iugoslavia rimane indispensabile. Abbiamo registrato continui progressi anche in Turchia, paese che detiene un ruolo chiave sotto il profilo della sicurezza energetica e del dialogo tra culture. L’impegno di Ankara per la normalizzazione dei rapporti con l’Armenia è storico, come anche l’apertura democratica volta a risolvere la questione curda, ma la Turchia ha ancora molta strada da fare. Oltre alle riforme, ci aspettiamo che la Turchia garantisca l’attuazione del protocollo di Ankara e proceda verso la normalizzazione dei rapporti con Cipro. L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha compiuto progressi convincenti negli ultimi tempi e ha affrontato concretamente le priorità di riforma fondamentali; inoltre, soddisfa in misura sufficiente i criteri politici di Copenaghen. Tali fattori hanno permesso alla Commissione di raccomandare l’apertura dei negoziati di adesione. Credo che il governo di Skopje abbia giustamente interpretato la nostra raccomandazione come un incoraggiamento a risolvere definitivamente la questione del nome con la Grecia. Ci troviamo ora di fronte a un nuovo contesto, un nuovo dibattito e un nuovo ventaglio di possibilità che ritengo sia Skopje che Atene sapranno sfruttare. Buone notizie ci arrivano anche dalla Serbia, dove Belgrado ha dimostrato il proprio impegno di integrazione con l’Unione, non da ultimo attuando unilateralmente l’accordo interinale con l’Unione europea, e presumo che il Tribunale internazionale per i crimini nella ex Iugoslavia sia ora soddisfatto degli sforzi compiuti dalla Serbia. Concordo con quanto affermato nel progetto di risoluzione sull’opportunità di sbloccare l’accordo. E’ giunto già da tempo il momento di consentire alla Serbia il passaggio alla tappa successiva del suo viaggio europeo. La Bosnia-Erzegovina ha le proprie, importanti sfide, dovute in parte alla sua storia di guerra, ma sarò chiaro sul fatto che non si possono fare sconti sull’allargamento dell’Unione. La richiesta di adesione della Bosnia all’Unione europea potrà essere presa in considerazione soltanto dopo la chiusura dell’Ufficio dell’Alto rappresentante. La Bosnia dovrà anche effettuare cambiamenti costituzionali, in parte per adeguarsi alla convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il rispetto dei diritti umani costituisce un principio fondamentale dell’Unione europea. Congiuntamente alla presidenza e agli Stati Uniti, abbiamo proposto un pacchetto di riforme finalizzato al raggiungimento di tale obiettivo. Mi auguro, per il bene dei cittadini e per la regione nel complesso, che i leader bosniaci dimostrino di essere all’altezza riuscendo a trovare un accordo. L’Unione europea, insieme agli Stati Uniti, si sta impegnando il più possibile perché vuole il successo della Bosnia, e io confido che la Bosnia ce la farà. Per quanto riguarda il Kosovo, si è mantenuta una stabilità, che tuttavia rimane fragile. La Commissione ha presentato uno studio relativo alle modalità di promozione dello sviluppo socioeconomico del Kosovo e di agganciamento all’Europa. Consideriamo scambi commerciali ed eventuali agevolazioni per il rilascio dei visti come riconoscimenti conseguibili una volta soddisfatte le condizioni poste al Kosovo."@it12
"− Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti Užsienio reikalų komitetui ir jo pirmininkei G. Albertini už suderintą ir visapusišką rezoliuciją. Be to, norėčiau padėkoti jums visiems už puikų bendradarbiavimą per pastaruosius penkerius metus. Europos Parlamentas labai padėjo formuoti mūsų plėtros politiką, nes jūs rodėte demokratinės atskaitomybės pavyzdį. Tikiuosi, jog ateityje ir toliau puikiai bendradarbiausime, kad ir kokios būtų mano pareigos. Taigi prieš penkerius metus kartu nustatėme plataus užmojo, tačiau, žvelgiant į praeitį, realistinę darbotvarkę, kai ėmiausi savo, kaip už plėtrą atsakingo Komisijos nario, įgaliojimų. Per mano klausimus Parlamente pasakiau, jog iki 2009 m. norėtume sulaukti, kad ES kartu su įstojusia Bulgarija ir Rumunija sudarytų 27 valstybės narės, kad prasidėtų paskutinis Kroatijos stojimo proceso etapas, kitos Vakarų Balkanų šalys įsitvirtintų ES pagal asociacijos susitarimus, Turkija tvirtai žengtų keliu į Europą, būtų nustatytas Kosovo statusas ir suvienytų Kipras. Esu patenkintas ir didžiuojuosi tuo, kad, nepaisant svarbios Kipro, kuriame vis dar vyksta derybos dėl padėties sureguliavimo, išimties, beveik visi mūsų siekiai buvo įgyvendinti. Dirbome kartu dėl šių labai vertingų tikslų ir kartu pasiekėme teigiamų pokyčių. Netgi Kipro problema vis dar gali būti išspręsta visų jo piliečių ir Europos Sąjungos labui. Be to, prieš penkerius metus net nedrįsau prognozuoti pažangos vizų režimo liberalizavimo srityje, nors dėjau į ją vilčių. Tačiau štai, matome, kad liko tik vienas mėnuo iki Serbijos, Juodkalnijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečių svajonės išsipildymo. Tikimės kitais metais tą patį padaryti dėl Albanijos ir Bosnijos ir Hercegovinos, jeigu jos įvykdys sąlygas. Todėl mums visiems, kurie dirba su Pietryčių Europa, tai yra labai svarbus priminimas, kokia patraukli Europos svajonė tebėra milijonams piliečių, gyvenančių mūsų artimiausioje kaimynystėje. Leiskime tai svajonei gyvuoti ir ilgainiui paverskime ją tikrove. Kitą savaitę, kai įsigalios Lisabonos sutartis, ES žengs ilgai lauktą žingsnį į priekį. Juo bus pradėta nauja ES užsienio politikos era. Be to, netiesiogiai bus sustiprintas atnaujintas ES bendras sutarimas dėl plėtros, grindžiamos trimis „C“ (angl. ), t. y. konsolidavimu, sąlygotumu ir komunikavimu, kartu su patvirtinta kompetencija integruoti naujas nares. Tai suteiks mums galimybę tęsti mūsų palaipsnį ir atsargų valdomą stojimo procesą. Kaip aiškinama jūsų rezoliucijos projekte, šiandien plėtra yra viena galingiausių ES užsienio politikos priemonių. Tai taip pat buvo C. Bildto žinios dvasia, ir aš sutinku su ta žinia, grindžiama empiriniu patyrimu, sukauptu Švedijos pirmininkavimo Tarybai metu ir per daug metų bei dešimtmečių. Be to, tiesa, kad ES, kaip pasaulinės veikėjos, patikimumas didėja arba mažėja pagal mūsų gebėjimą formuoti savo pačių kaimynystę. Būtent čia pasiekėme savo žymiausius laimėjimus per pastaruosius 20 Europos žemyno pertvarkymo metų, vienydami Rytus ir Vakarus ir taip kurdami stipresnę Europos Sąjungą. Plėtra buvo šio proceso varomoji jėga, kuri šiandien toliau keičia Pietryčių Europą. Albanijos ir Juodkalnijos paraiškomis įstoti į ES pabrėžiama pastovi Europos Sąjungos patrauklumo jėga. Islandijos paraiška mūsų plėtros darbotvarkę papildo nauju politiniu ir geoekonominiu aspektu. Tiek Bosnija ir Hercegovina, tiek Serbija svarsto galimybę pateikti paraišką. Atsižvelgiant į ekonomikos krizę, visos šios šalys lengvai galėtų užsisklęsti. Tačiau jos toliau orientuojasi į Europą, taip pat visų su tuo susijusių sunkių apsisprendimų ir drąsių reformų. Po ketverių intensyvių derybų dėl narystės metų Kroatija artėja prie finišo linijos. Dabar Zagrebui reikia intensyvinti savo pastangas vykdyti reformas, visų pirma teismų sistemos bei kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu srityse, kad būtų galima užbaigti derybas. Bendradarbiavimas su TBBJT lieka būtina sąlyga. Taip pat matėme pastovią Turkijos pažangą. Turkijai tenka labai svarbus vaidmuo užtikrinant energetinį saugumą ir skatinant kultūrų dialogą. Ankaros įsipareigojimas normalizuoti santykius su Armėnija yra istorinis, kaip ir pirmosios demokratinės pastangos išspęsti kurdų klausimą, tačiau Turkija dar turi nueiti ilgą kelią. Tikimės, kad, be reformų, Turkija sieks užtikrinti visišką Ankaros protokolo įgyvendinimą ir padaryti pažangą normalizuodama santykius su Kipru. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija neseniai padarė įtikinamą pažangą ir iš esmės ėmėsi pagrindinių reformos prioritetų. Ši šalis pakankamai gerai vykdo Kopenhagos politinius kriterijus. Šiais veiksniais buvo sudarytos sąlygos Komisijai rekomenduoti pradėti derybas dėl stojimo. Susidariau įspūdį, kad Skopjės vyriausybė teisingai suprato mūsų rekomendacijas kaip paskatinimą galutinai suderinti pavadinimą su Graikija. Dabar yra nauja situacija, naujos diskusijos ir nauja galimybė, kuria, tikiu, tiek Skopjė, tiek Atėnai tikrai pasinaudos. Gerų naujienų buvo ir Serbijoje. Belgradas parodė esąs įsipareigojęs integruotis į ES, ypač vienašališkai įgyvendindamas laikinąjį susitarimą su ES, todėl manau, kad dabar TBBJT turėtų būti patenkintas Serbijos pastangomis. Sutinku su jūsų rezoliucijos projektu, kuriuo siekiama atnaujinti susitarimo galiojimą. Dabar tinkamas laikas leisti Serbijai pereiti į kitą savo kelionės į Europą etapą. Bosnijoje ir Hercegovinoje yra savų rimtų sunkumų, – iš dalies dėl jų karo laikų istorijos, – tačiau norėčiau aiškiai pasakyti, kad vykdant ES plėtrą negali būti daroma jokių nuolaidų. Bosnijos paraiška įstoti į ES gali būti svarstoma tik tada, kai bus uždarytas Vyriausiojo įgaliotinio biuras. Be to, Bosnijai reikia imtis įgyvendinti konstitucinius pokyčius, iš dalies siekdama atitikti Europos žmogaus teisių konvencijos reikalavimus. Pagarba žmogaus teisėms – Europos Sąjungos pagrindų principas. Kartu su Tarybai pirmininkaujančia valstybe ir Jungtinėmis Valstijomis pasiūlėme reformų paketą šiam tikslui pasiekti. Tikiuosi, kad dėl piliečių ir dėl viso regiono Bosnijos lyderiai pasinaudos proga ir sudarys susitarimą. ES ir JAV dalyvauja aukščiausiu lygiu, nes norime, kad Bosnijai pavyktų. Manau, kad jai gali pavykti. Dėl Kosovo reikia pasakyti, kad stabilumas buvo išlaikomas, tačiau vis dar lieka pažeidžiamas. Komisija pristatė tyrimą, kaip skatinti Kosovo socialinį ir ekonominį vystymąsi ir jį įtvirtinti Europoje. Numatome galimą vizų išdavimo supaprastinimą ir prekybą kaip pavyzdines priemones, jeigu bus įvykdytos sąlygos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlos pateikties Ārlietu komitejas locekļiem un priekšsēdētājam par līdzsvarotu un visaptverošu rezolūciju. Es gribu arī jums visiem pateikties par izcilo sadarbību pēdējos piecos gados. Eiropas Parlaments ir daudz palīdzējis, lai izveidotu mūsu paplašināšanās politiku, un jūs esat rādījuši demokrātiskas atbildības piemēru. Es sagaidu, ka mūsu izcilā sadarbība turpināsies neatkarīgi no tā, kāds būs mans amats. Noslēgumā gribu pateikt, ka pirms pieciem gadiem, kad sākās manas kā komisāra paplašināšanās jautājumos pilnvaras, mēs kopīgi izstrādājām vērienīgu, bet, no šodienas viedokļa raugoties, reālistisku darba kārtību. Uzklausīšanas laikā es Parlamentam teicu, ka līdz 2009. gadam mēs gribam redzēt ES, kuras sastāvā ir 27 valstis, tostarp Bulgārija un Rumānija, Horvātijas pievienošanās procesa tuvošanos noslēgumam, pārējo Rietumbalkānu valstu piesaisti ES ar pievienošanās pieteikumu starpniecību, Turcijas stingru turēšanos uz Eiropas ceļa, atrisinātu Kosovas statusu un Kipras atkalapvienošanu. Es esmu priecīgs un lepns, ka ar nozīmīgo izņēmumu Kipras jautājumā, kurā joprojām norisinās vienošanās sarunas, gandrīz visi mūsu mērķi ir īstenojušies. Mēs esam kopīgi strādājuši, lai īstenotu šos vērtīgos mērķus, un kopīgi mēs esam panākuši pārmaiņas. Pat Kipras jautājumu joprojām var atrisināt, kas nāks par labu visiem tās iedzīvotājiem un Eiropas Savienībai. Turklāt, lai arī es cerēju, pirms pieciem gadiem es neuzdrošinājos prognozēt progresu vīzu režīma atvieglošanā. Taču tagad mūs tikai viens mēnesis šķir no tā, lai piepildītu Serbijas, Melnkalnes, un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas iedzīvotāju sapņus. Mēs ceram, ka nākamgad mēs varēsim piepildīt arī Albānijas un Bosnijas un Hercegovinas iedzīvotāju sapņus, kad šīs valstis būs izpildījušas attiecīgos nosacījumus. Tādēļ visiem tiem, kas strādā ar Dienvidaustrumu Eiropu, ļoti būtisks ir atgādinājums par to, cik Eiropas sapnis joprojām ir pievilcīgs miljoniem mūsu tiešo kaimiņvalstu iedzīvotāju. Saglabāsim šo sapni un laika gaitā padarīsim to par realitāti! Nākamnedēļ, kad spēkā stāsies Lisabonas līgums, ES spers ilgi gaidīto soli uz priekšu. Tas būs jauna laikmeta sākums ES ārpolitikā. Tas arī netieši stiprinās ES atjaunoto vienprātību par paplašināšanos, pamatojoties uz konsolidāciju, nosacītību un komunikāciju, kas apvienota ar apstiprinātu spēju integrēt jaunas dalībvalstis. Tas ļaus mums turpināt pakāpenisko un rūpīgi uzraudzīto pievienošanās procesu. Kā to ilustrē jūsu rezolūcijas projekts, šobrīd paplašināšanās ir viens no ES spēcīgākajiem ārpolitikas instrumentiem. Tā bija arī ziņojuma būtība, un es piekrītu šim ziņojumam, kura pamatā ir Zviedrijas prezidentūras laikā iegūtā pieredze, kā arī gados un desmitgadēs iegūtā pieredze. Taisnība ir arī tas, ka ES kā globālā dalībnieka uzticamība saglabāsies vai kritīsies atkarībā no mūsu spējām veidot pašiem savas kaimiņattiecības. Šī ir joma, kurā mēs esam guvuši savus visievērojamākos panākumus pēdējos 20 gados Eiropas kontinenta pārveidošanas gados, no jauna apvienojot austrumus un rietumus, un tādējādi veidojot spēcīgāku Eiropas Savienību. Paplašināšanās ir bijusi šī procesa galvenais virzītājspēks, un šobrīd tā turpina pārveidot Dienvidaustrumu Eiropu. Albānijas Melnkalnes pieteikumi par dalību ES uzsver Eiropas Savienības pastāvīgo pievilkšanas spēju. Īslandes pieteikums mūsu paplašināšanas darba kārtībai pievieno jaunu politisko un ģeoekonomisko dimensiju. Gan Bosnija un Hercegovina, gan Serbija apsver dalības pieteikuma iesniegšanu. Ņemot vērā ekonomisko krīzi, visas šīs visas valstis varētu vienkārši pievērsties savām problēmām. Tā vietā šīs valstis turpina īstenot virzību uz Eiropu ar visām sarežģītajām izvēlēm un drosmīgajām reformām, ko tā ietver. Horvātija tuvojas noslēgumam pēc četru gadu intensīvām pievienošanās sarunām. Zagrebai tagad ir jāpastiprina reformu centieni, īpaši tieslietu jomā, kā arī cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību, lai sarunas varētu pabeigt. sadarbība joprojām ir nepieciešama. Arī Turcijā mēs esam novērojuši pastāvīgu progresu. Turcijai ir izšķiroša loma energoapgādes drošībā un dialogā starp civilizācijām. Ankaras apņēmība normalizēt attiecības ar Armēniju ir vēsturiska, tāpat kā demokrātiskā gatavība atrisināt kurdu jautājumu, bet Turcijai vēl daudz kas ir jāpaveic. Papildus reformām mēs sagaidām, ka Turcija pilnībā īstenos Ankaras protokolu, un panāks progresu attiecību normalizēšanā ar Kipru. Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ir panākusi pārliecinošu progresu un būtiski atrisinājusi galvenās reformu prioritātes. Šī valsts pietiekami atbilst Kopenhāgenas politiskajiem kritērijiem. Šie apstākļi Komisijai ļāva ieteikt pievienošanās sarunu uzsākšanu. Man ir iespaids, ka valdība Skopjē ir pareizi sapratusi mūsu ieteikumu kā pamudinājumu beidzot atrisināt nosaukuma jautājumu ar Grieķiju. Tagad tam ir jauns konteksts, jaunas debates un jaunas iespējas, ko, es ticu, gan Skopje, gan Atēnas patiešām izmantos. Ir arī labas ziņas Serbijā. Belgrada ir pierādījusi savu apņēmību attiecībā uz integrāciju ES, ne tikai vienpusēji īstenojot pagaidu nolīgumu ar ES, un es pieļauju, ka tagad varētu būt apmierināta ar Serbijas centieniem. Es piekrītu jūsu rezolūcijas projektam atbloķēt nolīgumu. Ir pēdējais laiks ļaut Serbijai pāriet uz nākamo posmu ceļā uz Eiropu. Bosnija un Hercegovina saskaras ar nopietniem izaicinājumiem, daļēji tās karalaika vēstures dēļ, taču es gribu skaidri pateikt, ka ES paplašināšanās procesā nedrīkst būt nekādu atlaižu. Bosnijas pieteikumu par dalību ES var izskatīt tikai pēc Augstā pārstāvja biroja ( ) slēgšanas. Bosnijā ir arī nepieciešams veikt konstitucionālas pārmaiņas, lai nodrošinātu Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ievērošanu. Cilvēktiesību ievērošana ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem. Lai to panāktu, mēs kopā ar prezidentūru un Amerikas Savienotajām Valstīm esam ierosinājuši reformu kopumu. Es ceru, ka iedzīvotāju un visa reģiona kopumā labad Bosnijas vadītāji izmantos iespēju un panāks vienošanos. ES un Amerikas Savienotās Valstis ir iesaistījušās visaugstākajā līmenī, jo mēs gribam, lai Bosnija gūtu panākumus, un es ticu, ka tā var gūt panākumus. Kas attiecas uz Kosovu, tad stabilitāte ir saglabāta, bet tā joprojām ir trausla. Komisija ir iesniegusi pētījumu par to, kā veicināt Kosovas sociāli ekonomisko attīstību un piesaistīt to Eiropai. Mēs noteicām pagaidu vīzu režīma atvieglošanu un tirdzniecību kā orientierus, līdz tiks izpildīti visi nosacījumi."@lv13
"Mr President, let me first thank the members of the Committee on Foreign Affairs and its Chair, Gabriele Albertini, for a balanced and comprehensive resolution. I would also like to thank all of you for your excellent cooperation over the past five years. The European Parliament has greatly helped to shape our enlargement policy and you have set an example of democratic accountability. I look forward to continuing our excellent cooperation in the future, whatever the portfolio in my case. To conclude, we set out together an ambitious but, in retrospect, realistic agenda five years ago when I started my mandate as Enlargement Commissioner. During my hearings, I told this Parliament that by 2009 we wanted to see an EU of 27 Member States with Bulgaria and Romania in, the accession process with Croatia reaching its final stage, the other Western Balkan countries anchored in the EU through association agreements, Turkey firmly on a European track, Kosovo’s status settled and Cyprus reunified. I am glad and proud that, with the important exception of Cyprus, where settlement talks are still ongoing, nearly all our ambitions have materialised. We have worked together for these very worthy goals and together we have made a difference. Even Cyprus might still happen, to the benefit of all of its citizens and the European Union. Besides, though I hoped for it, I did not dare to forecast progress on visa liberalisation five years ago. Yet here we are, one month away from turning the dream of the citizens of Serbia, Montenegro and the former Yugoslav Republic of Macedonia into reality. We hope to do the same for Albania and Bosnia and Herzegovina next year once they meet the conditions. It is therefore a very important reminder to all of us who work with south-eastern Europe of how attractive the European dream remains for millions of citizens in our immediate neighbourhood. Let us keep that dream alive and, in time, make it a reality. The EU will take a long-awaited step forward next week when the Lisbon Treaty enters into force. This will start a new era in the EU’s foreign policy. Indirectly it will also cement the EU’s renewed consensus on enlargement based on the three ‘C’s of consolidation, conditionality and communication, combined with an approved capacity to integrate new members. This will enable us to continue our gradual and carefully managed accession process. As your draft resolution illustrates, enlargement is one of the EU’s most powerful foreign policy tools today. This was also the spirit of Carl Bildt’s message, and I do agree with this message based on empirical evidence during the Swedish Presidency and over the years and decades. It is also true that the EU’s credibility as a global actor stands or falls by our ability to shape our very own neighbourhood. It is here that we have achieved our most remarkable successes over the past 20 years of transforming the European continent by reunifying East and West and thus building a stronger European Union. Enlargement has been a key driver of this process and it continues to transform south-eastern Europe today. Albania’s and Montenegro’s applications for EU membership underscore the Union’s continued power of attraction. Iceland’s application adds a new political and geo-economic dimension to our enlargement agenda. Bosnia and Herzegovina, and Serbia are both considering submitting an application. Given the economic crisis, all these countries might easily have turned inwards. Instead, they continue to pursue European orientation with all the tough choices and bold reforms this entails. Croatia is nearing the finishing line after four years of intense accession negotiations. Zagreb now needs to intensify its reform efforts, especially in the judiciary and the fight against corruption and organised crime, so that negotiations can be concluded. ICTY cooperation remains a must. We have seen steady progress in Turkey as well. Turkey plays a key role in energy security and in the dialogue between civilisations. Ankara’s commitment to normalise relations with Armenia is historic, as is the democratic opening to resolve the Kurdish question, but Turkey still has a long way to go. Besides reforms, we expect Turkey to ensure full implementation of the Ankara Protocol and to make progress towards the normalisation of relations with Cyprus. The former Yugoslav Republic of Macedonia has made convincing progress recently and substantially addressed the key reform priorities. The country sufficiently fulfils the Copenhagen political criteria. These factors enabled the Commission to recommend the opening of accession negotiations. I have the impression that the Government in Skopje has rightly seen our recommendation as an encouragement to finally settle the name issue with Greece. There is now a new context, a new debate and a new window of opportunity that I trust both Skopje and Athens will indeed capitalise on. There has been good news in Serbia too. Belgrade has demonstrated its commitment to EU integration, not least by implementing the interim agreement with the EU unilaterally, and I assume that the ICTY should now be satisfied with Serbia’s efforts. I agree with your draft resolution to unblock the agreement. It is high time to allow Serbia to move to the next stage of its European journey. Bosnia and Herzegovina presents its own serious challenges, partly due to its wartime history, but let me be clear that there can be no discounts in EU enlargement. Bosnia’s application for EU membership can only be considered once the OHR has closed. Bosnia also needs to undertake constitutional changes in part to comply with the European Convention on Human Rights. Respect for human rights is a founding principle of the European Union. Together with the Presidency and the United States, we have proposed a package of reforms to achieve this. I hope, for the sake of the citizens and for the region as a whole, that the Bosnian leaders will rise to the occasion and reach an agreement. The EU and the US are engaged at the highest levels because we want Bosnia to succeed, and I believe it can succeed. As for Kosovo, stability has been maintained but still remains fragile. The Commission has presented a study on how to promote Kosovo’s socioeconomic development and anchor it to Europe. We identify eventual visa facilitation and trade as flagships once the conditions have been met."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, laat ik eerst de leden van de Commissie buitenlandse zaken en haar voorzitter, de heer Albertini, bedanken voor de evenwichtige en alomvattende resolutie. Ook wil ik u allen bedanken voor onze uitstekende samenwerking gedurende de afgelopen vijf jaar. Het Europees Parlement heeft een grote bijdrage geleverd aan de vormgeving van ons uitbreidingsbeleid, en u hebt zich een voorbeeld van democratische verantwoordelijkheid getoond. Ik verheug mij op de voortzetting van onze uitstekende samenwerking in de toekomst, wat mijn portefeuille ook moge zijn. Ter afsluiting wil ik nog zeggen dat we vijf jaar geleden, toen ik begon als commissaris voor uitbreiding, samen een ambitieuze maar achteraf gezien realistische agenda hebben opgesteld. Tijdens de hoorzitting voor mijn benoeming heb ik dit Parlement gezegd dat we voor eind 2009 een EU met 27 lidstaten wilden, met inbegrip van Bulgarije en Roemenie, het toetredingsproces van Kroatië de laatste fase in wilden doen gaan, de andere landen van de Westelijke Balkan via associatieovereenkomsten wilden verankeren in de EU, Turkije resoluut op het Europese spoor wilden zetten, de status van Kosovo geregeld en Cyprus herenigd wilden zien. Ik ben verheugd en trots dat – met als belangrijke uitzondering Cyprus, waar besprekingen over een akkoord nog gaande zijn – bijna al onze ambities zijn gerealiseerd. We hebben samen aan deze zeer waardevolle doelen gewerkt en samen hebben we een verschil kunnen uitmaken. Zelfs Cyprus kan nog een succes worden, ten voordele van al zijn inwoners en van de Europese Unie. Trouwens, vijf jaar geleden hoopte ik weliswaar op vooruitgang op het gebied van visumliberalisering maar durfde dit niet te voorspellen. Toch is nu zover en komt over één maand de droom van de burgers van Servië, Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië uit. We hopen dat we volgend jaar hetzelfde kunnen doen voor Albanië en Bosnië en Herzegovina zodra deze landen aan de voorwaarden voldoen. Dit herinnert ons allen die werken met Zuidoost-Europa eraan hoe aantrekkelijk de Europese droom nog altijd is voor miljoenen burgers in onze directe nabijheid. Laten we die droom levend houden en, als de tijd daar is, realiseren. De EU zet volgende week een langverwachte stap voorwaarts, wanneer het Verdrag van Lissabon in werking treedt. Dit luidt een nieuw tijdperk voor het buitenlands beleid van de EU in. Indirect zal het ook een versterking betekenen van de hernieuwde consensus over uitbreiding op basis van de drie C’s – consolidatie, conditionaliteit en communicatie – in combinatie met een grotere capaciteit om nieuwe lidstaten op te nemen. Zo zullen wij het geleidelijke en zorgvuldig beheerde toetredingsproces kunnen voortzetten. Zoals met uw ontwerpresolutie wordt aangegeven, is uitbreiding tegenwoordig een van de sterkste middelen van het buitenlands beleid van de EU. Dat was ook de strekking van de boodschap van Carl Bildt. Ik ben het eens met die boodschap, die empirisch is aangetoond gedurende het Zweedse voorzitterschap en tijdens de vele daaraan voorafgaande decennia. Het is ook waar dat de geloofwaardigheid van de EU als wereldspeler staat of valt met ons vermogen om vorm te geven aan ons eigen nabuurschap. Dat is het gebied waarop we de afgelopen twintig jaar onze meest opmerkelijke successen hebben geboekt, toen wij het Europese continent transformeerden met de hereniging van oost en west en daarmee een sterkere Europese Unie opbouwden. Uitbreiding is een belangrijke drijfveer in dit proces geweest en speelt ook vandaag nog een rol bij de veranderingen in Zuidoost-Europa. De aanvraag tot EU-lidmaatschap door Albanië en Montenegro onderstreept de aanhoudende aantrekkingskracht van de Unie. De aanvraag van IJsland geeft de uitbreidingsagenda een nieuwe politieke en geo-economische dimensie. Bosnië en Herzegovina en Servië overwegen beide een aanvraag in te dienen. Door de economische crisis hadden al deze landen zich ook in zichzelf kunnen keren. In plaats daarvan blijven ze zich op Europa richten met alle moeilijke beslissingen en ingrijpende hervormingen van dien. Kroatië nadert de eindstreep na vier jaar intensief onderhandelen over toetreding. Zagreb moet nu zijn hervormingsinspanningen intensiveren, met name op het gebied van de rechtspraak en de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad, zodat de onderhandelingen kunnen worden afgerond. Samenwerking met het Joegoslaviëtribunaal blijft een absolute voorwaarde. We nemen ook in Turkije gestage vooruitgang waar. Turkije speelt een sleutelrol in de energiezekerheid en in de dialoog tussen de beschavingen. Het streven van Ankara naar normalisering van de betrekkingen met Armenië is een historische stap, net als de democratische opening naar een oplossing van het Koerdische vraagstuk, maar Turkije heeft nog een lange weg te gaan. Naast hervormingen verwachten we van Turkije dat het de volledige uitvoering van het Protocol van Ankara waarborgt en voortgang maakt in de richting van normalisering van de betrekkingen met Cyprus. De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft de laatste tijd overtuigende vooruitgang geboekt en de belangrijkste hervormingsprioriteiten daadwerkelijk aangepakt. Het land voldoet in toereikende mate aan de politieke criteria van Kopenhagen. Deze factoren hebben de Commissie ertoe gebracht aan te bevelen toetredingsonderhandelingen te beginnen. Ik heb de indruk dat de regering in Skopje onze aanbeveling terecht heeft opgevat als aanmoediging om eindelijk tot een vergelijk met Griekenland te komen over de naamkwestie. Er is nu een nieuwe context, een nieuw debat en een nieuwe kans. Ik vertrouw erop dat zowel Skopje als Athene die zal benutten. Ook uit Servië komt goed nieuws. Belgrado heeft aangetoond gecommitteerd te zijn aan integratie in de EU, niet het minst door de interimovereenkomst met de EU eenzijdig uit te voeren. Ik neem aan dat het Joegoslaviëtribunaal nu tevreden is over de Servische inspanningen. Ik onderschrijf de oproep in uw resolutie om de overeenkomst te deblokkeren. Het is hoog tijd om Servië de volgende stap te laten zetten in zijn reis naar Europa. Bosnië en Herzegovina levert zijn eigen ernstige uitdagingen op, die deels te wijten zijn aan de oorlogsgeschiedenis. Maar laat ik duidelijk zijn: er worden geen cadeaus gegeven bij de uitbreiding van de EU. De Bosnische aanvraag van het EU-lidmaatschap kan pas in behandeling worden genomen als het bureau van de hoge vertegenwoordiger is gesloten. Bosnië moet bovendien constitutionele hervormingen in gang zetten, vooral met het oog op het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Eerbiediging van de mensenrechten is een basisbeginsel van de Europese Unie. Samen met het voorzitterschap en de Verenigde Staten hebben we daartoe een hervormingspakket voorgesteld. Ik hoop voor de burgers en voor de regio in haar geheel dat de Bosnische leiders deze gelegenheid zullen aangrijpen en tot overeenstemming komen. De EU en de VS zijn op het hoogste niveau bij de zaak betrokken, omdat we willen dat Bosnië slaagt, en ik geloof dat het kan slagen. Wat Kosovo betreft is de stabiliteit gehandhaafd, al blijft deze fragiel. De Commissie heeft een studie gepresenteerd over de wijze waarop de sociaaleconomische ontwikkeling van Kosovo kan worden gestimuleerd en beter kan worden verankerd in Europa. Voor ons zijn eventuele visumfacilitering en handel de belangrijkste speerpunten, zodra aan de voorwaarden is voldaan."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym najpierw podziękować członkom Komisji Spraw Zagranicznych oraz jej przewodniczącemu, panu Gabriele Albertini, za wyważoną i szeroko zakrojoną rezolucję. Chciałbym również podziękować wszystkim państwu za doskonałą współpracę w ciągu ostatnich pięciu lat. Parlament Europejski bardzo pomógł w kształtowaniu naszej polityki rozszerzenia i stanowili państwo przykład odpowiedzialności demokratycznej. Liczę na kontynuację naszej współpracy w przyszłości, niezależnie od tego, jaka teka zostanie mi powierzona. Kończąc, przedstawiliśmy ambitny, ale, patrząc wstecz, realistyczny plan pięć lat temu, kiedy objąłem tekę komisarza ds. rozszerzenia. Podczas przesłuchań powiedziałem Parlamentowi, że do 2009 roku chcielibyśmy mieć w UE 27 państw członkowskich wraz z Bułgarią i Turcją, proces akcesyjny Chorwacji powinien być już na końcowym etapie, inne kraje Bałkanów Zachodnich powinny do tego czasu być zakotwiczone w UE poprzez układy o stowarzyszeniu, Turcja powinna być na ścieżce europejskiej, status Kosowa powinien zostać już ustalony, natomiast Cypr powinien zostać ponownie zjednoczony. Cieszę się i jestem dumny, że poza ważnym wyjątkiem Cypru, gdzie rozmowy w sprawie ugody nadal trwają, prawie wszystkie nasze ambicje się spełniły. Pracowaliśmy razem, aby osiągnąć te bardzo szlachetne cele i razem udało nam się dokonać zmian. I nawet Cypr może jeszcze się zjednoczyć, z korzyścią dla wszystkich jego obywateli oraz Unii Europejskiej. Poza tym, chociaż miałem taką nadzieję, nie miałem odwagi, aby przewidywać postępy w zakresie liberalizacji systemu wizowego pięć lat temu. Ale proszę bardzo – dzieli nas miesiąc od urzeczywistnienia marzeń obywateli Serbii, Czarnogóry oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Mamy nadzieję, że tak samo będzie w przypadku Albanii oraz Bośni i Hercegowiny w przyszłym roku, kiedy już spełnią warunki. Dlatego jest to bardzo ważne przypomnienie dla nas wszystkich, którzy pracują z Europą Południowo-Wschodnią, że europejskie marzenie jest nadal atrakcyjne dla milionów obywateli żyjących w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Niech to marzenie nadal żyje i w przyszłości stanie się rzeczywistością. UE w przyszłym tygodniu dokona długo oczekiwanego kroku naprzód za sprawą wejścia w życie traktatu lizbońskiego. Rozpocznie on nowa erę w polityce zagranicznej UE. Pośrednio scementuje on również odnowiony konsensus UE w sprawie rozszerzenia w oparciu o trzy zasady: konsolidację, warunkowość i komunikację w połączeniu z zatwierdzoną zdolnością do przyjmowania nowych członków. Umożliwi nam to kontynuację stopniowego i uważnie prowadzonego procesu akcesji. Jak pokazuje projekt rezolucji, rozszerzenie jest dzisiaj jednym z najpotężniejszych narzędzi polityki zagranicznej UE. Taki był również sens przesłania Carla Bildta i zgadzam się z tym przesłaniem, opartym na empirycznych dowodach uzyskanych podczas prezydencji szwedzkiej oraz przez lata i dziesięciolecia. To także prawda, że wiarygodność UE jako światowego podmiotu utrzymuje się lub spada za sprawą naszej umiejętności kształtowania naszego własnego sąsiedztwa. To w tym obszarze osiągnęliśmy największe sukcesy w ciągu ostatniego dwudziestolecia transformacji kontynentu europejskiego poprzez ponowne jednoczenie Wschodu i Zachodu, budując w ten sposób silniejszą Unię Europejską. Rozszerzenie jest kluczową siłą napędową tego procesu i nadal zmienia dzisiejszą Europę Południowo-Wschodnią. Wnioski o członkostwo w UE złożone przez Albanię i Czarnogórę podkreślają stale aktualną siłę przyciągania Unii. Wniosek Islandii wprowadza nowy wymiar polityczny i geoekonomiczny do naszego programu rozszerzenia. Bośnia i Hercegowina oraz Serbia rozważają złożenie wniosku. Biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy, wszystkie te kraje mogłyby łatwo zwrócić się do wewnątrz. A jednak nadal zmierzają one w kierunku Europy, z czym związane są wszystkie trudne wybory i odważne reformy. Chorwacja jest już prawie na finiszu po czterech latach intensywnych negocjacji w sprawie przystąpienia. Zagrzeb musi teraz zintensyfikować swoje wysiłki reformatorskie, zwłaszcza w zakresie wymiaru sprawiedliwości oraz walki z korupcją i zorganizowaną przestępczością, aby można było zakończyć negocjacje. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii jest koniecznością. Obserwujemy również stałe postępy w Turcji. Turcja odgrywa kluczową rolę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz dialogu między cywilizacjami. Zobowiązanie Ankary do normalizacji stosunków z Armenią jest historycznym wydarzeniem, podobnie jak demokratyczne otwarcie celem rozwiązania kwestii kurdyjskiej, ale Turcja ma jeszcze długą drogę przed sobą. Oprócz reform oczekujemy, że Turcja zapewni pełne wdrożenie protokołu z Ankary oraz poczyni postępy w kierunku normalizacji stosunków z Cyprem. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii poczyniła ostatnio zasadnicze postępy i poważnie zajęła się kluczowymi priorytetami reform. Kraj ten w wystarczającym stopniu spełnia polityczne kryteria kopenhaskie. Te czynniki spowodowały, że Komisja mogła zalecić otwarcie negocjacji w sprawie przystąpienia. Wydaje mi się, że rząd w Skopje właściwie odebrał naszą rekomendację, aby ostatecznie rozwiązać z Grecją sprawę nazwy. Obecnie mamy nowy kontekst, nową debatę oraz nową szansę, z której, jak mam nadzieję, faktycznie skorzystają zarówno Skopje, jak i Ateny. Są także dobre wieści dla Serbii. Belgrad pokazał swoje zaangażowanie, jeśli chodzi o integrację europejską, zwłaszcza poprzez jednostronne wdrożenie porozumienia tymczasowego z UE i wnioskuję, że Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii powinien być obecnie zadowolony z serbskich dążeń. Zgadzam się z państwa projektem rezolucji o odblokowaniu porozumienia. Najwyższy czas, aby pozwolić Serbii przejść do kolejnego etapu jej europejskiej podróży. Bośnia i Hercegowina boryka się ze swoimi własnymi poważnymi problemami, częściowo z powodu swojej historii wojennej, ale chciałbym wyjaśnić, że rozszerzenie UE nie przewiduje taryfy ulgowej. Wniosek Bośni o członkostwo w UE można będzie rozpatrywać wyłącznie po zamknięciu Biura Wysokiego Przedstawiciela ds. Bośni i Hercegowiny. Bośnia musi również podjąć działania ukierunkowane na zmiany konstytucyjne, aby spełnić wymogi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Poszanowanie praw człowieka stanowi podstawową zasadę Unii Europejskiej. Wraz z prezydencją i Stanami Zjednoczonymi zaproponowaliśmy pakiet reform, aby to osiągnąć. Mam nadzieję, że ze względu na swoich obywateli oraz cały region bośniaccy liderzy staną na wysokości zadania i osiągną porozumienie. UE i USA są zaangażowane w najwyższym stopniu, ponieważ pragniemy, aby Bośnia odniosła sukces, i uważam, że jest to możliwe. W Kosowie utrzymano stabilność, która nadal jest krucha. Komisja zaprezentowała badania dotyczące sposobu propagowania społeczno-gospodarczego rozwoju Kosowa i jego zakotwiczenia w Europie. Uważamy, że ostateczne ułatwienia wizowe oraz handel są podstawą po spełnieniu warunków."@pl16
"Senhor Presidente, permitam-me que comece por agradecer aos membros da Comissão dos Assuntos Externos e ao seu presidente, Gabriele Albertini, uma resolução equilibrada e abrangente. Gostaria de agradecer a todos a vossa excelente colaboração ao longo dos últimos cinco anos. O Parlamento Europeu deu um contributo substancial para concepção da nossa política de alargamento, sendo um exemplo de responsabilização democrática. Aguardo com expectativa a prossecução da nossa excelente cooperação no futuro, independente da pasta que, no meu caso, venha a assumir. Para concluir, há cinco anos, na altura em que iniciei o meu mandato como Comissário responsável pelo alargamento, estabelecemos uma agenda ambiciosa, mas, em retrospectiva, realista. Durante as minhas audições, afirmei ao Parlamento que, até 2009, pretendíamos ver uma UE com 27 Estados-Membros, incluindo a Bulgária e a Roménia, o processo de adesão da Croácia na sua recta final, os restantes países dos Balcãs Ocidentais solidamente ligados à UE através de acordos de associação, a Turquia firme na rota europeia, o estatuto do Kosovo resolvido e Chipre reunificado. É com satisfação e orgulho que verifico que, com a importante excepção de Chipre, onde as conversações para a resolução do conflito se encontram ainda em curso, praticamente todas as nossas ambições se concretizaram. Trabalhámos em conjunto com vista a estes objectivos extremamente louváveis, e, em conjunto, fizemos a diferença. É até possível que se venha a resolver a situação de Chipre, para bem de todos os seus cidadãos e da União Europeia. Para além disso, embora tenha acalentado essa esperança, não me atrevi, há cinco anos, a prever os progressos em matéria de liberalização dos vistos. No entanto, aqui estamos nós, a um mês de distância de concretizar o sonho dos cidadãos da Sérvia, do Montenegro e da Antiga República Jugoslava da Macedónia. Esperamos que o mesmo possa acontecer nos casos da Albânia e da Bósnia e Herzegovina, no próximo ano, tão logo cumpram as condições necessárias. Estes resultados servem, por isso, para nos mostrar, a todos nós que trabalhamos com o Sudeste da Europa, como o sonho europeu permanece atractivo para milhões de cidadãos na nossa vizinhança imediata. É preciso que mantenhamos esse sonho vivo e que, em tempo oportuno, o transformemos em realidade. A UE dará um passo em frente, há muito aguardado, na semana que vem, quando o Tratado de Lisboa entrar em vigor. Iniciar-se-á então uma nova era na política externa da UE. Cimentar-se-á, também, indirectamente, o consenso renovado da UE relativamente ao alargamento com base nos chamados três “C”, consolidação, condicionalidade e comunicação, juntamente com uma capacidade aprovada para a integração de novos membros. Permitir-nos-á, deste modo, prosseguir o nosso processo de adesão, de forma gradual e cuidadosa. O alargamento, tal como ilustrado na vossa proposta de resolução, é hoje um dos mais poderosos instrumentos de política externa da UE. Foi esse também o espírito da mensagem do Senhor Presidente em exercício, Carl Bildt, e concordo com a sua mensagem, assente em evidência empírica, colhida durante a Presidência sueca e ao longo dos anos e décadas. É igualmente verdade que a credibilidade da UE como actor mundial aumenta ou diminui com a capacidade que temos de moldar a nossa própria vizinhança. Foi nesta esfera que alcançámos, ao longo dos últimos 20 anos, os nossos notáveis êxitos de transformação do continente europeu, reunificando Oriente e Ocidente e construindo, dessa forma, uma União Europeia mais forte. O alargamento tem sido um motor essencial deste processo e continua, ainda hoje, a transformar o Sudeste da Europa. As candidaturas da Albânia e do Montenegro à adesão à UE põem em evidência o seu poder de atracção. A candidatura da Islândia acrescenta uma nova dimensão política e geoeconómica à nossa agenda do alargamento. A Bósnia e Herzegovina e a Sérvia ponderam, ambas, a apresentação de candidaturas. Tendo em conta a crise económica, todos destes países poderiam, facilmente, ter-se virado para dentro. Ao invés, continuam a manter uma orientação europeia, com todas as escolhas difíceis e reformas ambiciosas que isso pressupõe. A Croácia aproxima-se a passos largos da meta, após quatro anos de intensas negociações de adesão. Zagreb precisa agora de intensificar os seus esforços de reforma, especialmente no sistema judicial e na luta contra corrupção e a criminalidade organizada, para que as negociações possam ficar concluídas. A cooperação com o TPIJ continua a ser uma obrigação. Registámos progressos constantes também na Turquia. A Turquia desempenha um papel fundamental na segurança energética e no diálogo entre civilizações. O compromisso de Ancara para com a normalização das relações com a Arménia é histórico, assim como o é a abertura democrática com vista à resolução da questão curda, porém, a Turquia ainda tem um longo a caminho a percorrer. Para além das reformas, esperamos que a Turquia assegure a aplicação cabal do Protocolo de Ancara e faça progressos na normalização das relações com Chipre. A Antiga República Jugoslava da Macedónia fez recentemente progressos convincentes, tendo abordado de forma substancial as prioridades essenciais em matéria de reformas. O país cumpre de forma suficiente os critérios políticos de Copenhaga. Estes factores permitem que a Comissão recomende a abertura de negociações de adesão. Fico com a impressão de que o Governo em Skopje viu a nossa recomendação como um incentivo para que, finalmente, resolva a questão do nome com a Grécia. Existe hoje um novo contexto, um novo debate e uma nova janela de oportunidade, e confiro que, quer Skopje, quer Atenas procurarão tirar proveito dessas circunstâncias. As notícias relativas à Sérvia têm, igualmente, sido positivas. Belgrado demonstrou estar empenhada na integração na UE, sobretudo, através da implementação, unilateral, do acordo provisório com a UE, e presumo que o TPIJ esteja agora satisfeito com os esforços desenvolvidos pela Sérvia. Concordo com a vossa proposta de resolução destinada a desbloquear o acordo. É mais do que tempo de permitir que a Sérvia passe para a etapa seguinte do seu caminho rumo à Europa. A Bósnia e Herzegovina tem os seus próprios grandes desafios, devidos, em parte, à sua experiência de guerra, mas permitam-me que seja claro, dizendo que não há descontos no alargamento da UE. A candidatura da Bósnia à adesão à UE só pode ser analisada uma vez encerrado o Gabinete do alto Representante. É igualmente necessário que a Bósnia empreenda mudanças constitucionais, em parte para cumprir a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. O respeito pelos direitos humanos é um princípio de base da União Europeia. Propusemos, juntamente com a Presidência e com os Estados Unidos, um pacote de reformas para a consecução desse objectivo. Espero, para o bem dos cidadãos e de toda a região, que os dirigentes Bósnios estejam à altura da ocasião e cheguem a acordo. A UE e os EUA estão empenhados, ao mais alto nível, pois pretendemos que a Bósnia tenha êxito, e estou convicto de que o conseguirá. Quanto ao Kosovo, tem sido possível manter a estabilidade, que, contudo, permanece frágil. A Comissão apresentou um estudo sobre a promoção do desenvolvimento socioeconómico do Kosovo e a sua ancoragem à Europa. Identificamos a futura facilitação de vistos e o comércio como pedras de toque, assim que as condições estejam preenchidas."@pt17
"Domnule preşedinte, permiteţi-mi, în primul rând, să mulţumesc membrilor Comisiei pentru afaceri externe şi preşedintelui acesteia, Gabriele Albertini, pentru rezoluţia sa echilibrată şi cuprinzătoare. Aş dori, de asemenea, să vă mulţumesc tuturor pentru colaborarea excelentă oferită în cursul ultimilor cinci ani. Parlamentul European a contribuit foarte mult la elaborarea politicii noastre de extindere, iar domniile voastre aţi reprezentat un exemplu de responsabilitate democratică. Aştept cu interes să ne continuăm excelenta colaborare în viitor, indiferent care ar fi portofoliul meu. În încheiere, am stabilit împreună o agendă ambiţioasă, dar, dacă ne uităm în urmă, realistă, în urmă cu cinci ani, când mi-am început mandatul de comisar pentru extindere. În cadrul audierilor mele, am spus acestui Parlament că, până în 2009, doream să văd o Uniune Europeană formată din 27 de state membre, inclusiv Bulgaria şi România, procesul de aderare cu Croaţia ajuns în etapa finală, celelalte ţări din regiunea Balcanilor de Vest legate la UE prin acorduri de asociere, Turcia angajată cu fermitate pe un drum european, situaţia statului Kosovo rezolvată şi Ciprul reunificat. Sunt bucuros şi mândru de faptul că, cu excepţia importantă a Ciprului, unde negocierile de soluţionare sunt încă în desfăşurare, aproape toate ambiţiile noastre s-au concretizat. Am lucrat împreună pentru atingerea acestor obiective atât de merituoase şi, împreună, am făcut diferenţa. Chiar şi situaţia din Cipru s-ar mai putea concretiza, spre binele tuturor cetăţenilor acestei ţări şi al Uniunii Europene. În plus, cu toate că am sperat acest lucru, în urmă cu cinci ani nu am îndrăznit să previzionez progrese cu privire la liberalizarea vizelor. Cu toate acestea, ne aflăm în prezent la o lună distanţă de transformarea în realitate a visului cetăţenilor Serbiei, Muntenegrului şi Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei. Sperăm să facem acelaşi lucru şi pentru Albania şi Bosnia şi Herţegovina anul viitor, de îndată ce vor îndeplini condiţiile. Prin urmare, este o atenţionare foarte importantă pentru noi toţi, cei care lucrăm cu Europa de Sud-Est, despre cât de atrăgător rămâne visul european pentru milioane de cetăţeni din imediata noastră vecinătate. Să le menţinem acest vis şi, cu timpul, să-l transformăm în realitate. Uniunea Europeană va face un mult aşteptat pas înainte săptămâna viitoare, când intră în vigoare Tratatul de la Lisabona. Acest lucru va iniţia o nouă eră în politica afacerilor externe a UE. Indirect, va consolida şi consensul reînnoit al Uniunii Europene privind extinderea pe baza celor trei „C”: consolidare, condiţionalitate şi comunicare, combinat cu o capacitate acceptată de a integra noi membri. Aceasta ne va permite să continuăm procesul nostru de aderare treptat şi gestionat cu atenţie. Aşa cum ilustrează proiectul de rezoluţie al domniilor voastre, extinderea este una dintre cele mai puternice instrumente de politică externă de astăzi ale UE. Acesta a fost şi spiritul mesajului lui Carl Bildt, iar eu sunt de acord cu acest mesaj bazat pe dovezi empirice obţinute în cursul Preşedinţiei suedeze şi al anilor şi deceniilor trecute. Este, de asemenea, adevărat că plauzibilitatea Uniunii Europene, în calitate de actor global, se menţine sau scade în funcţie de capacitatea noastră de a ne contura propria vecinătate. Acesta este domeniul în care am înregistrat cele mai remarcabile succese ale noastre în cursul ultimilor 20 de ani de transformare a continentului european prin reunificarea estului şi vestului şi, astfel, de construire a Uniunii Europene. Extinderea a fost un motor principal al acestui proces şi continuă să transforme, în prezent, Europa de Sud-Est. Cererile de aderare ale Albaniei şi Muntenegrului subliniază permanenta putere de atracţie a Uniunii. Cererea Islandei adaugă o nouă dimensiune politică şi geoeconomică agendei noastre privind extinderea. Bosnia şi Herţegovina şi Serbia analizează amândouă posibilitatea depunerii unei cereri. Având în vedere criza economică, toate ţările acestea ar fi putut cu uşurinţă să se îndrepte înspre interior. În schimb, ele continuă să urmeze orientarea europeană, cu toate alegerile dificile şi reformele îndrăzneţe pe care le implică aceasta. Croaţia se apropie de linia de sosire după patru ani de negocieri de aderare intense. Acum, Zagrebul trebuie să-şi intensifice eforturile de reformare, în special în domeniul juridic şi în cel al luptei împotriva corupţiei şi a crimei organizate, pentru a putea încheia negocierile. Cooperarea cu TPII rămâne o obligaţie. Am observat progrese constante şi în Turcia. Turcia are un rol-cheie în securitatea energetică şi în dialogul între civilizaţii. Angajamentul Ankarei cu privire la normalizarea relaţiilor cu Armenia este istoric, aşa cum este şi disponibilitatea democratică de rezolvare a problemei kurde, însă Turcia mai are o bucată lungă de drum de străbătut. Pe lângă reforme, ne aşteptăm ca Turcia să asigure punerea în aplicare în totalitate a Protocolului de la Ankara şi să înregistreze progrese în direcţia normalizării relaţiilor cu Ciprul. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a înregistrat, recent, progrese convingătoare şi s-a preocupat temeinic de priorităţile privind reformele-cheie. Ţara îndeplineşte suficient criteriile politice de la Copenhaga. Aceşti factori au permis Comisiei să recomande deschiderea negocierilor de aderare. Am impresia că guvernul de la Skopje a considerat, pe bună dreptate, recomandările noastre drept o încurajare de a rezolva, pentru totdeauna, problema numelui, în care este implicată și Grecia. Există acum un nou context, o nouă dezbatere şi o nouă oportunitate pe care am încredere că, atât Skopje, cât şi Atena, le vor fructifica. Există veşti bune şi din Serbia. Belgradul şi-a demonstrat angajamentul privind integrarea în Uniunea Europeană, inclusiv prin punerea în aplicare unilaterală a acordului interimar cu UE şi presupun că TPII ar trebui acum să fie mulţumit de eforturile Serbiei. Sunt de acord cu proiectul de rezoluţie al domniilor voastre privind deblocarea acordului. Este, într-adevăr, timpul să-i permitem Serbiei să treacă la următoarea etapă a călătoriei sale europene. Bosnia şi Herţegovina îşi prezintă propriile provocări serioase, parţial din cauza istoriei sale pline de războaie, însă permiteţi-mi să clarific faptul că, în cadrul extinderii Uniunii Europene, nu pot exista reduceri. Cererea de aderare a Bosniei poate fi luată în considerare numai după ce se va închide OHR. De asemenea, Bosnia trebuie să facă schimbări constituţionale, în parte, pentru a respecta Convenţia europeană a drepturilor omului. Respectarea drepturilor omului este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Împreună cu Preşedinţia şi cu Statele Unite, am propus un pachet de reforme pentru a obţine acest lucru. Pentru bine cetăţenilor şi al întregii regiuni, sper ca, în Bosnia, conducătorii să profite de această ocazie şi să ajungă la un acord. UE şi SUA sunt implicate la cel mai înalt nivel, deoarece dorim ca Bosnia să reuşească, iar eu consider că poate să reuşească. Referitor la Kosovo, stabilitatea a fost menţinută, însă continuă să fie fragilă. Comisia a prezentat un studiu despre cum să promovăm dezvoltarea economică şi socială a Kosovo şi să îl ataşăm Europei. După ce condiţiile sunt îndeplinite, identificăm posibile facilităţi privind vizele şi comerţul ca aspecte-cheie."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rád by som najprv poďakoval členom Výboru pre zahraničné veci a jeho predsedovi Gabrielovi Albertinimu za vyvážené a komplexné uznesenie. Rád by som tiež poďakoval vám všetkým za vynikajúcu spoluprácu v posledných piatich rokoch. Európsky parlament prispel v obrovskej miere k vytváraniu našej politiky rozširovania a vy ste ukázali príklad demokratickej zodpovednosti. Teším sa na pokračovanie našej vynikajúcej spolupráce v budúcnosti bez ohľadu na môj rezort. Na záver by som rád uviedol, že pred piatimi rokmi, keď sa začal môj mandát komisára zodpovedného za rozšírenie, sme si stanovili cieľavedomý, ale pri pohľade do minulosti reálny program. Počas svojich vypočutí som tomuto Parlamentu povedal, že do roku 2009 chceme vytvoriť EÚ s 27 členskými štátmi s Bulharskom a Rumunskom, dosiahnuť konečnú fázu prístupového procesu Chorvátska, pripojiť krajiny západného Balkánu k EÚ prostredníctvom dohôd o pridružení a ďalej, aby Turecko rozhodne kráčalo európskym smerom, aby sa vyriešilo postavenie Kosova a došlo k opätovnému zjednoteniu Cypru. Som šťastný a hrdý, že s dôležitou výnimkou Cypru, v ktorom stále prebiehajú rozhovory o urovnaní, sme splnili takmer všetky svoje ciele. Pracovali sme spoločne na dosiahnutí týchto veľmi hodnotných cieľov a spoločne sme uskutočnili zmenu. Dokonca možno vyriešiť aj otázku Cypru v prospech všetkých jeho občanov a Európskej únie. Aj keď som v to dúfal, pred piatimi rokmi som sa neodvážil predpovedať pokrok v súvislosti s liberalizáciou vízového režimu. Dosiahli sme však tento cieľ, o mesiac dôjde k splneniu sna občanov Srbska, Čiernej Hory a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko. Dúfame, že budúci rok dosiahneme rovnaký výsledok v prípade Albánska a Bosny a Hercegoviny potom, ako splnia podmienky. Pre všetkých z nás, ktorí sa venujeme juhovýchodnej Európe, je preto dosiahnutý úspech veľmi dôležitým pripomenutím neustálej príťažlivosti európskeho sna pre milióny občanov v našom najbližšom susedstve. Zachovajme si tento sen a medzitým ho uskutočnime. Nasledujúci týždeň uskutoční EÚ dlho očakávaný krok vpred, keď do platnosti vstúpi Lisabonská zmluva. Tým sa začne nové obdobie zahraničnej politiky EÚ. Nepriamo tiež posilní obnovený konsenzus EÚ o rozširovaní založený na troch zásadách, konsolidácii, podmienenosti a komunikácii spolu so schválenou schopnosťou prijímať nové členské štáty. Umožní nám to pokračovať v našom postupnom a dôkladne riadenom prístupovom procese. Ako je naznačené vo vašom návrhu uznesenia, proces rozširovania je jedným z najsilnejších nástrojov zahraničnej politiky EÚ v súčasnosti. Toto posolstvo zaznelo aj v slovách pána Carla Bildta. S jeho slovami súhlasím na základe empirických dôkazov počas švédskeho predsedníctva a skúseností počas niekoľkých rokov a desaťročí. Je tiež pravda, že dôveryhodnosť EÚ ako svetového aktéra stojí a padá na našej schopnosti vytvárať naše najbližšie susedstvo. Práve v tejto oblasti sme dosiahli najvýznamnejšie úspechy v posledných 20 rokoch pri transformácii európskeho kontinentu opätovným zjednotením východu a západu, ktoré viedlo k vytvoreniu silnejšej Európskej únie. Rozšírenie bolo kľúčovým prvkom tohto procesu a v súčasnosti pokračuje v podobe transformácie juhovýchodnej Európy. Žiadosti o členstvo v EÚ zo strany Albánska a Čiernej Hory zdôrazňujú neustálu príťažlivosť Únie. Žiadosť Islandu dáva nášmu programu rozšírenia nový politický a geohospodársky rozmer. Aj Bosna a Hercegovina a Srbsko zvažujú podanie žiadosti. Vzhľadom na hospodársku krízu by sa všetky tieto krajiny mohli ľahko sústrediť len na svoju vnútornú situáciu. Namiesto toho naďalej zachovávajú európsku orientáciu so všetkými náročnými rozhodnutiami a odvážnymi reformami, ktoré so sebou prináša. Chorvátsko sa po štyroch rokoch intenzívnych prístupových rokovaní blíži k cieľovej rovine. Záhreb musí v súčasnosti zintenzívniť svoje reformné úsilie najmä v oblasti súdnictva a boja proti korupcii a organizovanému zločinu, aby mohlo dôjsť k uzavretiu rokovaní. Spolupráca s ICTY je naďalej nevyhnutná. Aj v Turecku zaznamenávame postupný pokrok. Turecko zohráva zásadnú úlohu v oblasti energetickej bezpečnosti a dialógu medzi civilizáciami. Záväzok Ankary normalizovať vzťahy s Arménskom má historický význam, rovnako ako demokratický začiatok riešenia kurdskej otázky. Turecko má však ešte pred sebou veľa práce. Okrem reforiem očakávame, že Turecko zabezpečí úplné uplatňovanie Ankarského protokolu a priblíži sa k normalizácii vzťahov s Cyprom. Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko dosiahla nedávno presvedčivý pokrok a významne sa venovala plneniu zásadných reformných priorít. Krajina spĺňa kodanské politické kritériá v dostatočnej miere. Uvedené faktory umožnili, aby Komisia odporučila začatie prístupových rokovaní. Mám dojem, že vláda v Skopje správne pochopila naše odporúčanie ako povzbudenie s cieľom konečne vyriešiť otázku názvu s Gréckom. V súčasnosti sa vyskytli nové súvislosti, vznikla nová diskusia a nová príležitosť. Som presvedčený, že Skopje a Atény to skutočne využijú. Dobrá správa prichádza aj zo Srbska. Belehrad preukázal svoj záväzok v súvislosti s integráciou do EÚ, v neposlednom rade jednostranným uplatňovaním dočasnej dohody s EÚ, a predpokladám, že ICTY by mal byť v súčasnosti spokojný s úsilím Srbska. Súhlasím s vaším návrhom uznesenia s cieľom odblokovať dohodu. Je najvyšší čas, aby sme Srbsku umožnili dosiahnuť ďalšiu fázu svojej európskej cesty. Bosna a Hercegovina má svoje vlastné vážne problémy, čiastočne z dôvodu vojnovej histórie. Rád by som však jasne uviedol, že v rámci rozširovania EÚ sa nemôžu prijímať žiadne ústupky. Žiadosť Bosny o členstvo v EÚ možno vziať do úvahy iba po zatvorení Úradu vysokého predstaviteľa EÚ. Bosna okrem toho musí prijať ústavné zmeny čiastočne preto, aby dosiahla súlad s Európskym dohovorom o ľudských právach. Dodržiavanie ľudských práv je základnou zásadou Európskej únie. Spolu s predsedníctvom a Spojenými štátmi sme navrhli balík reforiem na dosiahnutie tohto cieľa. V záujme občanov a regiónu ako celku dúfam, že bosnianski vedúci predstavitelia využijú príležitosť a dosiahnu dohodu. EÚ a Spojené štáty sú zaangažované v najvyššej miere, pretože chceme, aby Bosna dosiahla úspech. Som presvedčený, že uspieť môže. V prípade Kosova sa dosiahla stabilita, ale je stále citlivá. Komisia predložila štúdiu o spôsobe podpory sociálno-hospodárskeho rozvoja Kosova a jeho pripojenia k Európe. Otázky prípadného zjednodušenia vízového styku a oblasť obchodu považujeme za vlajkové lode hneď po splnení podmienok."@sk19
"Gospod predsednik, dovolite mi, da se na začetku zahvalim članom Odbora za zunanje zadeve in njegovemu predsedniku Gabrielu Albertiniju za usklajeno in celovito resolucijo. Zahvaliti se želim tudi vsem vam za odlično sodelovanje v zadnjih petih letih. Evropski parlament je zelo veliko pomagal pri oblikovanju naše politike širitve in postavili ste tudi zgled za demokratično odgovornost. Veselim se nadaljevanja našega sodelovanja v prihodnosti, ne glede na to, kakšno bo moje delovno področje. Za zaključek naj še povem, da smo pred petimi leti, ko sem prevzel mandat komisarja za širitev, skupaj oblikovali velikopotezen, vendar gledano nazaj, uresničljiv načrt. Na svojih zaslišanjih sem temu Parlamentu povedal, da do leta 2009 želimo EU s 27 državami članicami, vključno z Bolgarijo in Romunijo, da želimo, da se pristopni proces Hrvaške pripelje h koncu, da se druge države zahodnega Balkana povežejo z EU s pridružitvenimi sporazumi, da Turčija odločno stopi na evropsko pot, da se uredi status Kosova in da se Ciper ponovno združi. Vesel in ponosen sem, da smo s pomembno izjemo Cipra, kjer pogajanja o reševanju tega problema še potekajo, uresničili skoraj vse naše cilje. Zanje smo si prizadevali skupaj in skupaj smo ustvarili spremembe. Zgodi se nam lahko tudi Ciper, kar bo koristilo vsem njegovim državljanom in državljanom Evropske unije. Razen tega si pred petimi leti nisem upal napovedati napredka na področju liberalizacije vizumske ureditve, čeprav sem upal, da se bo to zgodilo. In zdaj smo tu: en mesec pred tem, ko bodo sanje državljanov Srbije, Črne gore in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije postale resničnost. Upamo, da nam bo to naslednje leto uspelo tudi pri Albaniji ter Bosni in Hercegovini, ko bosta izpolnili pogoje. Zato je to za nas, ki se ukvarjamo z jugovzhodno Evropo, zelo pomemben opomnik: da je evropski sen še vedno privlačen za milijone državljanov v naši neposredni bližini. Ohranjajmo ta sen in, ko bo prišel čas, pomagajmo, da se bo tudi uresničil. EU bo naslednji teden, ko bo začela veljati Lizbonska pogodba, naredila dolgo pričakovani korak naprej. S tem se bo začelo novo obdobje v zunanji politiki EU. Neposredno se bo utrdilo tudi obnovljeno soglasje EU o širitvi, ki temelji na konsolidaciji, pogojenosti in komunikaciji, združenimi s potrjeno zmogljivostjo vključevanja novih članic. To nam bo omogočilo, da nadaljujemo s postopnim in skrbno vodenim pristopnim procesom. Kot opisuje vaš osnutek resolucije, je širitev ena izmed današnjih najmočnejših orodij zunanje politike EU. To je tudi duh sporočila gospoda Carla Bildta in s tem sporočilom, ki temelji na empiričnih dokazih iz časa švedskega predsedovanja ter preteklih let in desetletij, se zagotovo strinjam. Res je tudi, da je verodostojnost EU kot globalnega akterja odvisna od naše sposobnosti oblikovanja lastne soseščine. In prav tu smo v zadnjih 20 letih dosegli naš najbolj izjemen uspeh, saj smo s ponovno združitvijo vzhoda in zahoda preoblikovali evropsko celino in tako zgradili močnejšo Evropsko unijo. Širitev je bila ključno gonilo tega procesa in z njo se danes nadaljuje preoblikovanje jugovzhodne Evrope. Prošnji Albanije in Črne gore za članstvo v EU poudarjajo nenehno moč privlačnosti Unije. Prošnja Islandije daje našemu načrtu širitve novo politično in geoekonomsko razsežnost. Bosna in Hercegovina ter Srbija preučujeta možnost vložitve prošnje. Glede na gospodarsko krizo bi se vse te države lahko preprosto zaprle same vase. Namesto tega še naprej sledijo evropski usmeritvi z vsemi težkimi izbirami in pogumnimi reformami, ki jih to prinaša za sabo. Hrvaška se približuje koncu po štirih letih intenzivnih pristopnih pogajanj. Zagreb mora zdaj povečati svoja prizadevanja pri reformah, zlasti v pravosodju ter boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu, da bi se pogajanja lahko zaključila. Sodelovanje z ICTY je še vedno obvezno. Tudi v Turčiji smo priča postopnemu napredku. Turčija igra glavno vlogo v energetski varnosti in dialogu med civilizacijami. Zaveza Ankare, da bo normalizirala odnose z Armenijo, je zgodovinskega pomena, kot je tudi demokratična možnost, da se reši kurdsko vprašanje, vendar pa je pred Turčijo še dolga pot. Od Turčije pričakujemo, da poleg reform zagotovi tudi celovito izvajanje protokola iz Ankare in da si prizadeva za napredek k normalizaciji odnosov s Ciprom. Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija je v zadnjem času dosegla prepričljiv napredek in v veliki meri preučila ključne prednostne naloge na področju reform. Ta država v zadostni meri izpolnjuje københavnska politična merila. Ti dejavniki so prepričali Komisijo, da poda priporočilo za odprtje pristopnih pogajanj. Imam vtis, da je vlada v Skopju naše priporočilo pravilno razumela kot spodbudo, da se z Grčijo končno dogovori o težavi z imenom. Zdaj imamo nov okvir, novo razpravo in novo okno priložnosti; Skopju in Atenam zaupam, da bosta to res obrnila sebi v prid. Dobre novice prihajajo tudi iz Srbije. Beograd je pokazal svojo zavezo povezovanju EU, nenazadnje tudi z enostranskim izvajanjem začasnega sporazuma z EU, in predvidevam, da bi ICTY zdaj moral biti zadovoljen s prizadevanji Srbije. Strinjam se z vašim osnutkom resolucije, ki zahteva deblokado sporazuma. Skrajni čas je, da Srbiji omogočimo, da se premakne na naslednjo točko na svoji evropski poti. Bosna in Hercegovina predstavljata svoje resne izzive, deloma zaradi vojne zgodovine, vendar moram jasno povedati, da pri širitvi EU ne more biti nikakršnih popustov. Prošnja Bosne za članstvo v EU se bo lahko preučila šele po zaprtju Urada visokega predstavnika. Bosna mora opraviti tudi nekatere ustavne spremembe, da bi se uskladila z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic. Spoštovanje človekovih pravic je ustanovno načelo Evropske unije. Skupaj s predsedstvom in Združenimi državami smo predlagali sveženj reform, da bi to dosegli. Za dobro državljanov in cele regije upam, da bodo voditelji Bosne pokazali, da so dorasli okoliščinam, in da bodo sprejeli sporazum. EU in ZDA so vključeni na najvišjih ravneh, saj Bosni želimo uspeh, in prepričan sem, da lahko uspe. Na Kosovu se je stabilnost obdržala, vendar je še vedno krhka. Komisija je predložila študijo o tem, kako spodbuditi družbeno-gospodarski razvoj Kosova in ga povezati z Evropo. Možna vizumska olajšava in trgovina bosta glavna projekta po izpolnitvi pogojev."@sl20
"Herr talman! Låt mig först tacka ledamöterna i utskottet för utrikesfrågor och dess ordförande Gabriele Albertini för en balanserad och heltäckande resolution. Jag vill också tacka er alla för ett utmärkt samarbete de fem senaste åren. Europaparlamentet har starkt bidragit till utformningen av vår utvidgningspolitik och är en förebild för demokratiskt ansvarstagande. Jag ser fram emot ett fortsatt utmärkt samarbete – oavsett vilken befattning jag själv innehar i framtiden. Sammanfattningsvis kan sägas att vi för fem år sedan, när min mandatperiod som kommissionsledamot med ansvar för utvidgningen tog sin början, utformade en ambitiös men, med facit i hand, också realistisk plan. Under utfrågningarna sade jag till parlamentet att målen inför 2009 var att EU skulle bestå av 27 medlemsstater, inklusive Bulgarien och Rumänien, att anslutningsprocessen med Kroatien skulle vara inne i sitt slutskede, att de övriga länderna på västra Balkan skulle ha närmat sig EU genom associeringsavtal, att Turkiet definitivt skulle vara på väg mot EU, att frågan om Kosovos status skulle vara löst och att Cypern skulle vara återförenat. Jag är glad och stolt över att vi har uppnått nästan alla våra mål – det viktiga undantaget är Cypern, där samtal för att hitta lösningar ännu pågår. Tillsammans har vi arbetat mot dessa meningsfulla mål och tillsammans har vi gjort stora framsteg. Även frågan om Cypern kan komma att lösa sig, till gagn för alla dess medborgare och för EU. Då, för fem år sedan, vågade jag inte förutspå någon framgång på området viseringslättnader, även om jag hoppades på en sådan. Men nu står vi här i dag och om blott en månad går drömmen i uppfyllelse för medborgarna i Serbien, Montenegro och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Vi hoppas kunna göra detsamma för Albanien och för Bosnien och Hercegovina nästa år när alla villkor är uppfyllda. Detta är en mycket viktig påminnelse för alla oss som arbetar med sydöstra Europa om vilken dragningskraft drömmen om EU har för miljontals medborgare i vår omedelbara närhet. Låt oss hålla drömmen levande och, när tiden är inne, göra drömmen till verklighet. EU tar ett efterlängtat steg framåt nästa vecka då Lissabonfördraget träder i kraft. Då börjar en ny era för EU:s utrikespolitik. Indirekt befäster det också EU:s förnyade samförstånd om utvidgningen som baseras på de tre ledorden konsolidering, villkorlighet och kommunikation i kombination med EU:s kapacitet att integrera nya medlemmar. Detta gör att vi kan fortsätta den gradvisa och noggrant genomtänkta anslutningsprocessen. Precis som förslaget till resolution visar är utvidgningen av EU ett av unionens mest kraftfulla utrikespolitiska verktyg i dag. Detta var också innebörden av Carl Bildts budskap och jag instämmer i det, ett budskap grundat på erfarenheter under såväl det svenska ordförandeskapet som årtiondena innan dess. Det är också riktigt att EU:s trovärdighet som global aktör står och faller med vår förmåga att själva utforma den del av världen vi lever i. Det är här vi har uppnått våra främsta framgångar under de senaste tjugo åren – vi har förändrat den europeiska kontinenten genom att återförena öst och väst och därmed skapat ett starkare EU. Utvidgningen har varit en avgörande faktor i denna process och i och med den fortsätter sydöstra Europa nu att förändras. Albaniens och Montenegros ansökningar om medlemskap i EU understryker hur stark unionens dragningskraft verkligen är. Med Islands ansökan får dagordningen för utvidgningen en ny politisk och geoekonomisk dimension. Såväl Bosnien och Hercegovina som Serbien överväger att lämna in en ansökan. Med tanke på den ekonomiska krisen skulle samtliga dessa länder enkelt ha kunnat vända ryggen åt EU men i stället vidhåller de sin EU-vänliga inriktning med alla de svåra beslut och djärva reformåtgärder som det innebär. Kroatien närmar sig nu mållinjen efter fyra års intensiva anslutningsförhandlingar. I Zagreb måste man öka reformarbetet, särskilt inom domstolsväsendet, och kampen mot korruption och organiserad brottslighet i syfte att kunna avsluta förhandlingarna. Samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien är fortfarande en förutsättning för medlemskap. Även i Turkiet ser vi att arbetet går stadigt framåt. Turkiet spelar en avgörande roll för energisäkerheten och för främjandet av en dialog mellan olika kulturer. Ankaras åtagande att normalisera förbindelserna med Armenien är historiskt, liksom det demokratiska beslutet att lösa den kurdiska frågan, men Turkiet har fortfarande en lång väg att gå. Utöver reformerna förväntar vi oss att Turkiet genomför Ankaraprotokollet till fullo och att landet fortsätter arbetet med att normalisera förbindelserna med Cypern. I f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har man uppnått stora framsteg på senare tid och på allvar tagit itu med de viktigaste reformerna. Landet uppfyller i tillräckligt hög grad de politiska kriterier som fastställdes i Köpenhamn. Dessa faktorer ledde till att kommissionen rekommenderade att anslutningsförhandlingar skulle inledas. Jag har fått intrycket av att regeringen i Skopje helt riktigt har tagit vår rekommendation som en uppmaning att en gång för alla lösa namnfrågan med Grekland. Jag är övertygad om att man både i Skopje och Aten kommer att dra nytta av det nya sammanhang, den nya debatt och de nya möjligheter som nu finns. Också från Serbien har man kunnat rapportera goda nyheter. Belgrad har visat sitt engagemang för integration med EU, inte minst genom dess unilaterala genomförande av interimsavtalet, och jag tror att Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien ser med tillfredsställelse på Serbiens insatser. Jag håller med om det som sägs i resolutionen om att häva blockeringarna för ett avtal. Det är hög tid att låta Serbien ta nästa steg på sin vandring mot EU. Situationen i Bosnien och Hercegovina innebär andra svåra utmaningar, som delvis beror på dess förflutna som krigsdrabbat land, men jag vill poängtera att det inte finns några genvägar till EU. En bosnisk ansökan om medlemskap i EU kan inte beaktas förrän den höge representantens kansli har stängts. Bosnien och Hercegovina måste också genomföra konstitutionella förändringar för att kunna uppfylla den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Respekten för de mänskliga rättigheterna är en grundläggande princip för EU. För att uppnå detta mål har vi tillsammans med ordförandeskapet och Förenta staterna lagt fram ett reformpaket. För medborgarnas och hela regionens skull hoppas jag att de bosniska ledarna tar sitt ansvar och når en överenskommelse. Både EU och USA är inblandade på högsta nivå eftersom vi vill att Bosnien och Hercegovina ska lyckas, och jag tror att de kan lyckas. I Kosovo har stabiliteten upprätthållits men är fortfarande bräcklig. Kommissionen har lagt fram en undersökning om hur Kosovos socioekonomiska utveckling kan främjas och förankras i EU. Vi kommer att betrakta kommande viseringslättnader och handelsavtal som en mycket god början så snart man uppfyllt villkoren."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"OHR"13
"Olli Rehn,"18,5,20,15,1,19,16,13,4,21,9
"anglicky: consolidation, conditionality, communication"1
"consolidation, conditionality, communication"14
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph