Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-255"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.19.3-255"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mamy przed sobą ważne wydarzenie, podpiszemy za chwilę z panią minister Asa Torstensson bardzo ważne dokumenty związane z pakietem telekomunikacyjnym. Szanowna pani minister Torstensson, szanowna pani komisarz Reding, koleżanki i koledzy, panie i panowie posłowie. Akty prawne, które stanowią pakiet telekomunikacyjny uchwaliliśmy w procedurze współdecyzji. Komunikacja elektroniczna i internet stały się głównymi narzędziami naszych nowoczesnych społeczeństw. I ten pakiet legislacyjny jest dobrym przykładem, jak nasza praca może pomagać ludziom i jak może wpływać na ich codzienne życie. Mamy przede wszystkim poprawioną dyrektywę ramową dotyczącą regulacji sieci i usług łączności elektronicznej. Jej sprawozdawczynią była obecna tutaj koleżanka, pani Catherine Trautmann. Dyrektywa została uchwalona w trzecim czytaniu. Widać jak wiele pracy wymagało to, żebyśmy osiągnęli najlepsze porozumienie dla naszych obywateli. Pozostałe elementy tej dyrektywy to bardziej wydajne i w większym stopniu strategiczne zarządzanie częstotliwościami radiowymi, większa konkurencja i łatwiejsze inwestowanie w internet w przyszłości. Dyrektywa o usługach powszechnych i prawach obywatela, to znaczy dyrektywa, której sprawozdawcą był nasz kolega, pan Malcolm Harbour stanowi także ważny krok w kierunku oferowania lepszych usług. Chodziło nam o poprawę praw konsumenckich, ochronę prywatności, ochronę danych osobowych, a także o ułatwienie tego, by każdy obywatel mógł zatrzymać ten sam numer telefonu komórkowego, zmieniając operatora, i by nie trwało to dłużej niż jeden dzień roboczy. I wreszcie, aby lepiej i bardziej spójnie wprowadzać te zasady w życie, Parlament i Rada ustaliły stworzenie europejskiej organizacji skupiającej 27 narodowych operatorów. W tej kwestii sprawozdawczynią z ramienia Parlamentu była pani Pilar del Castillo Vera. Wyrażam zatem wielkie uznanie oczywiście dla sprawozdawców, którzy są zawsze kluczowymi osobami. Chciałbym także podziękować tym wszystkim, których ciężka praca nad uchwalonymi właśnie dyrektywami przyczyniła się do dzisiejszego sukcesu. Wysiłek wielu osób złożył się na ten sukces. Przede wszystkim kolejne prezydencje; najbardziej prezydencja czeska i obecna szwedzka, które były odpowiedzialne za drugie i trzecie czytanie. Chciałem przede wszystkim w tej chwili podziękować bardzo pani komisarz Reding i Komisji Europejskiej za przygotowanie tego rozwiązania. Nie było to jedyne takie dobre rozwiązanie w czasie minionej właśnie pięcioletniej kadencji. Gratulujemy bardzo, Państwa współpraca nam bardzo pomaga, również wpływać na odbiór przez obywateli tego, co robimy. Oczywiście trójka sprawozdawców była tutaj bardzo zasłużona, ale także przewodniczący komisji ITRE, nasz kolega Herbert Reul, i wiceprzewodniczący Parlamentu, nasz kolega Alejo Vidal-Quadras, który przewodniczył grupie pojednawczej. Zatem spora grupa ludzi przyczyniła się do dzisiejszego sukcesu. Chciałbym z tego miejsca w imieniu nas wszystkich, koleżanek i kolegów z Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim obywateli Unii Europejskiej, złożyć wyrazy wielkiego szacunku i uznania, bo to jest najlepszy przykład, że jesteśmy w stanie dokonać czegoś, co obywatele odbierają jako wielki sukces i ułatwienie im życia. Składam Państwu wielkie gratulacje."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Máme před sebou důležitou událost, protože za chvíli paní Torstenssonová a já podepíšeme některé velmi důležité dokumenty související s telekomunikačním balíčkem. Paní Torstenssonová, komisaři, dámy a pánové, kolegové poslanci, právní akty, které tvoří telekomunikační balíček, byly schváleny postupem spolurozhodování. Elektronická komunikace a internet se staly hlavními prostředky našich moderních společností. Tento legislativní balíček je dobrým příkladem toho, jak naše práce může pomáhat lidem a jak může ovlivňovat jejich každodenní život. Máme zejména revidovanou rámcovou směrnici pro sítě a služby elektronické komunikace. Jejím zpravodajem byla naše kolegyně poslankyně, paní Torstenssonová, která je dnes s námi. Směrnice byla přijata ve třetím čtení, což ukazuje, kolik práce bylo zapotřebí, abychom mohli pro naše občany dosáhnout nejlepšího výsledku. Prvky této směrnice, které zůstávají, jsou efektivnější a do větší míry strategickým řízením rozhlasových frekvencí, větší konkurencí a snadnější investicí do internetu v budoucnosti. Také směrnice o univerzálních službách a o právech uživatelů, jejímž zpravodajem byl náš kolega, poslanec pan Harbour, představuje důležitý krok k nabídce lepších služeb. Chtěli jsme posílit práva spotřebitelů, chránit soukromí a osobní údaje a také usnadnit, aby si každý občan při změně operátora mohl ponechat stejné číslo mobilního telefonu a aby proces netrval déle než jeden pracovní den. A konečně, abychom uvedli tyto zásady do lepší a soudržnější podoby, Parlament a Rada rozhodly o zřízení evropské organizace, ve které se spojí 27 vnitrostátních operátorů. Zpravodajem této záležitosti pro Parlament byla paní del Castillo Verová. Chtěl bych proto vyjádřit své hluboké uznání zpravodajům, to jsou samozřejmě vždy velmi důležití lidé. Chtěl bych také poděkovat všem, jejichž usilovná práce na těchto směrnicích přispěla k dnešnímu úspěchu. Úsilí mnoha lidí se spojilo, aby bylo tohoto úspěchu dosaženo. Byla to zejména po sobě následující předsednictví, a hlavně české předsednictví a nynější švédské předsednictví, neboť byly odpovědné za druhé a třetí čtení. V této pozoruhodné chvíli bych chtěl předevšímvelmi poděkovat komisaři a Evropské komisi za přípravu tohoto balíčku, který nebyl jediným dobrým výsledkem dosaženým během posledního pětiletého funkčního období. Chtěli bychom vyjádřit své blahopřání. Vaše spolupráce je pro nás velkou pomocí a ovlivňuje způsob, jak lidé vnímají to, co děláme. Samozřejmě největší uznání zasluhují tři zpravodajové a také předseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, náš kolega, poslanec pan Reul, a místopředseda Parlamentu, pan Vidal-Quadras, který vedl delegaci Evropského parlamentu v dohodovacím výboru. Byla to tedy dost velká skupina lidí, kteří přispěli k dnešnímu úspěchu. Chtěl bych z tohoto místa a jménem nás všech, kolegů poslanců Evropského parlamentu, ale především jménem občanů Evropské unie vyjádřit velký respekt a uznání, protože to je nejlepší příklad toho, jak můžeme udělat něco, co budou občané vnímat jako velký úspěch, něco, co jim usnadní život. Všem vám blahopřeji."@cs1
"Vi står over for en vigtig begivenhed, for om et øjeblik vil Åsa Torstensson og jeg undertegne nogle meget væsentlige dokumenter, der vedrører den såkaldte telekommunikationspakke. De retsakter, der udgør telekommunikationspakken, blev vedtaget i en procedure med fælles beslutningstagning. Elektronisk kommunikation og internettet er blevet de væsentligste redskaber i vores moderne samfund. Denne lovgivningspakke er et godt eksempel på, hvordan vores arbejde kan hjælpe borgerne, og hvordan det kan påvirke deres hverdag. Særligt ønsker jeg at fremhæve, at vi har revideret rammedirektivet om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ordføreren for dette direktiv var parlamentsmedlemmet Catherine Trautmann, der er til stede i dag. Direktivet blev vedtaget under tredjebehandlingen, og dette viser, hvor meget arbejde der krævedes, før vi kunne opnå den bedste aftale for borgerne. De tilbageværende elementer i dette direktiv er en mere effektiv og i højere grad strategisk forvaltning af radiofrekvenser, øget konkurrence og lettere investering i internettet fremover. Direktivet om forsyningspligt og brugerrettigheder, hvis ordfører var parlamentsmedlem Malcolm Harbour, er ligeledes et vigtigt skridt i retning mod at tilbyde bedre tjenesteydelser. Vi ønskede at forbedre forbrugerrettighederne, at beskytte privatlivet og de personlige oplysninger samt at gøre det lettere for enhver borger at beholde det samme mobiltelefonnummer ved skift af udbyder, og at det ikke måtte tage mere end én hverdag. For at skabe en bedre ramme for og større sammenhæng mellem disse principper besluttede Parlamentet og Rådet endelig at oprette en europæisk organisation, der samler 27 nationale operatører. Parlamentets ordfører på området var Pilar del Castillo Vera. Jeg ønsker derfor naturligvis at udtrykke stor agtelse for ordførerne, der altid er nøglepersoner. Jeg ønsker også at takke alle dem, hvis hårde arbejde med disse direktiver har bidraget til den succes, vi fejrer i dag. Til grund for denne succes ligger mange personers indsats. Det var især skiftende formandskabers indsats og hovedsagelig det tjekkiske formandskab og det nuværende svenske formandskab, da disse var ansvarlige for anden- og tredjebehandlingen. På netop dette tidspunkt vil jeg frem for alt rette en stor tak til kommissæren og Kommissionen for at have udarbejdet denne pakke, der ikke var det eneste gode resultat, som blev opnået i den forgangne femårsmandatperiode. Vi ønsker tillykke. Samarbejdet med kommissærerne og Kommissionen er en stor hjælp for os og påvirker også borgernes opfattelse af vores arbejde. De tre ordførere er selvfølgelig dem, der fortjener den største ros, hvilket også gælder formanden for Udvalget om Industri, Forskning og Energi, parlamentsmedlem Herbert Reul, og Parlamentets næstformand, Alejo Vidal-Quadras, der ledede Parlamentets delegation til Forligsudvalget. Det er således en stor gruppe personer, der har bidraget til denne succes. I min egenskab af formand og på vegne af alle parlamentsmedlemmer, men først og fremmest EU's borgere, ønsker jeg at udtrykke stor respekt og agtelse, fordi dette er det bedste eksempel på, hvordan vi kan gøre noget, som borgerne vil se som en stor succes, og som noget, der vil lette deres hverdag. Et stort tillykke til jer alle."@da2
"Vor uns liegt ein wichtiges Ereignis, denn gleich werden Frau Torstensson und ich einige sehr wichtige Dokumente im Zusammenhang mit dem „Telekom“-Paket unterzeichnen. Frau Torstensson, Kommissar, meine Damen und Herren, Kollegen! Die Rechtsakte, die das „Telekom“-Paket ausmachen, wurden in einem Mitentscheidungsverfahren erlassen. Die elektronische Kommunikation und das Internet sind zu den Hauptwerkzeugen unserer modernen Gesellschaften geworden. Dieses Gesetzespaket ist ein gutes Beispiel dafür, wie unsere Arbeit den Menschen helfen kann und wie sie ihr tägliches Leben beeinflussen kann. Insbesondere liegt uns die überarbeitete Rahmenrichtlinie zu elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten vor. Deren Berichterstatterin war unsere Kollegin Frau Trautmann, die heute hier anwesend ist. Die Richtlinie wurde in der dritten Lesung angenommen, was zeigt, wie viel Arbeit erforderlich war, bis wir die beste Vereinbarung für unsere Bürger erzielen konnten. Die Bestandteile dieser Richtlinie, die bestehen bleiben, ermöglichen zukünftig ein effizienteres und insbesondere strategischeres Management der Funkfrequenzen, größeren Wettbewerb und einfachere Investitionen in das Internet. Die Richtlinie zu den Universaldiensten und Nutzerrechten, deren Berichterstatter unser Kollege Herr Harbour war, stellt auch einen wichtigen Schritt in Richtung des Angebots besserer Dienstleistungen dar. Wir wollten die Verbraucherrechte verbessern, die Geheimhaltung und persönliche Daten schützen und es für alle Bürger einfacher machen, beim Wechseln des Anbieters dieselbe Telefonnummer beizubehalten, und gewährleisten, dass dies nicht länger als einen Arbeitstag dauern soll. Um diese Prinzipien schließlich besser und zusammenhängender anzuordnen, hat das Parlament und der Rat entschieden, eine europäische Organisation einzurichten, die die 27 staatlichen Betreiber zusammen bringt. Die Berichterstatterin für das Parlament war bei dieser Angelegenheit Frau del Castillo Vera. Ich möchte daher natürlich meine größte Achtung den Berichterstattern ausdrücken, die immer Schlüsselfunktionen innehaben. Ich möchte all denen danken, deren harte Arbeit an dieser Richtlinie zu dem heutigen Erfolg geführt hat. Die Bemühungen vieler Menschen haben gemeinsam diesen Erfolg geschaffen. Insbesondere aufeinander folgende Ratsvorsitze und vor allem der tschechische und der gegenwärtige schwedische Ratsvorsitz waren es, da sie für die zweite und dritte Lesung verantwortlich waren. Vor allem möchte ich mich jetzt vielmals bei dem Kommissar und der Europäischen Kommission für die Erstellung dieses Pakets bedanken, das nicht das einzige gute Ergebnis war, das während der letzten fünfjährigen Amtszeit geschaffen wurde. Wir möchten gern gratulieren. Die Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns eine große Hilfe und hat auch Auswirkungen darauf, was die Bürger von unserer Arbeit halten. Natürlich verdienen die drei Berichterstatter das meiste Lob ebenso wie der Vorsitzende des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, unser Kollege Herr Reul, und der Vizepräsident des Parlaments, Herr Vidal-Quadras, der den Vorsitz der EP-Delegation im Vermittlungsausschuss innehatte. Also war es eine ziemlich große Gruppe von Menschen, die zum heutigen Erfolg beigetragen haben. Ich möchte von diesem Platz aus und im Namen von uns allen, Kollegen des Europäischen Parlaments, aber vor Bürger der Europäischen Union, großen Respekt und Hochachtung ausdrücken, denn dies ist das beste Beispiel dafür, wie wir etwas erreichen können, das die Bürger als großen Erfolg ansehen werden, etwas, das ihr Leben einfacher machen wird. Ich gratuliere Ihnen allen."@de9
"Έχουμε ενώπιόν μας ένα σημαντικό γεγονός, διότι εντός ολίγου η κ. Torstensson και εγώ θα υπογράψουμε μερικά πολύ σημαντικά έγγραφα σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες. Κυρία Torstensson, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, οι νομικές πράξεις που απαρτίζουν τη δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το Διαδίκτυο έχουν καταστεί τα βασικά εργαλεία των σύγχρονων κοινωνιών μας. Η εν λόγω δέσμη νομοθετικών μέτρων συνιστά ένα καλό παράδειγμα του πώς η εργασία μας μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους και πώς μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή τους ζωή. Συγκεκριμένα, έχουμε την αναθεωρημένη οδηγία πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εισηγήτρια αυτής ήταν η συνάδελφός μας, κ. Trautmann, που είναι μαζί μας σήμερα. Η οδηγία εγκρίθηκε κατά την τρίτη ανάγνωση, γεγονός που υποδεικνύει πόση εργασία απαιτήθηκε προκειμένου να επιτύχουμε το καλύτερο για τους πολίτες μας. Τα στοιχεία της εν λόγω οδηγίας που παραμένουν συνιστούν μια πιο αποτελεσματική και, σε μεγαλύτερο βαθμό, στρατηγική διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων, μεγαλύτερο ανταγωνισμό και ευκολότερη επένδυση στο Διαδίκτυο στο μέλλον. Η οδηγία για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών, εισηγητής της οποίας υπήρξε ο συνάδελφός μας, κ. Harbour, αποτελεί, επίσης, ένα σημαντικό βήμα προς την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών. Θέλαμε να βελτιώσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών, να προστατεύσουμε την ιδιωτική ζωή και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να καταστήσουμε ευκολότερο για κάθε πολίτη να διατηρεί τον ίδιο αριθμό κινητού τηλεφώνου όταν αλλάζει φορέα εκμετάλλευσης και η διαδικασία αυτή να μην διαρκεί πάνω από μία εργάσιμη ημέρα. Τέλος, προκειμένου να υλοποιήσουμε τις εν λόγω αρχές με καλύτερο και συνεκτικότερο τρόπο, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν να θεσπίσουν έναν ευρωπαϊκό οργανισμό στον οποίο θα συμμετέχουν 27 εθνικοί φορείς εκμετάλλευσης. Εισηγήτρια για το Κοινοβούλιο επί του εν λόγω θέματος ήταν η κ. del Castillo Vera. Θα ήθελα, επομένως, να εκφράσω την απέραντη εκτίμησή μου για τους εισηγητές, που συνιστούν, ασφαλώς, σε κάθε περίπτωση πρόσωπα κλειδιά. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για τις εν λόγω οδηγίες και συνέβαλαν στη σημερινή επιτυχία. Συνδυάστηκε η προσπάθεια πολλών ανθρώπων για να παραχθεί αυτό το επιτυχές αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, οι διαδοχικές Προεδρίες, και κυρίως η τσεχική Προεδρία και η τωρινή σουηδική Προεδρία, καθώς ήταν υπεύθυνες για τη δεύτερη και την τρίτη ανάγνωση. Θα ήθελα, όμως, πάνω από όλα, αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Επίτροπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση της εν λόγω δέσμης, που αποτελεί ένα από τα πολλά θετικά αποτελέσματα που παράχθηκαν κατά την τελευταία πενταετή θητεία. Θα θέλαμε να τους συγχαρούμε. Η συνεργασία σας μας βοηθάει πολύ και επηρεάζει, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι πολίτες το έργο μας. Φυσικά, πάνω από όλα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα στους τρεις εισηγητές, καθώς και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, τον συνάδελφο κ. Reul, και τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, κ. Vidal-Quadras, ο οποίος προήδρευσε της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής. Επομένως, η σημερινή επιτυχία οφείλεται σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Θα ήθελα, μιλώντας από αυτό το έδρανο και εξ ονόματος όλων μας, των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά, πάνω από όλα, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου, διότι αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα του πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι που οι πολίτες θα θεωρήσουν μεγάλη επιτυχία, κάτι που θα διευκολύνει τη ζωή τους. Τα συγχαρητήριά μου σε όλους."@el10
"We have before us an important event, because in a moment, Mrs Torstensson and I will sign some very important documents related to the ‘Telecom’ package. Mrs Torstensson, Commissioner, ladies and gentlemen, fellow Members, the legal acts which constitute the ‘Telecom’ package were enacted in a codecision procedure. Electronic communication and the internet have become the main tools of our modern societies. This legislative package is a good example of how our work can help people and how it can affect their everyday lives. In particular, we have the revised framework directive for electronic communications networks and services. Its rapporteur was our fellow Member, Mrs Trautmann, who is with us today. The directive was adopted at third reading, which shows how much work was required so that we could achieve the best deal for our citizens. The elements of this directive which remain are a more efficient and, to a greater degree, strategic management of radio frequencies, greater competition and easier investment in the internet in the future. The directive on universal services and users’ rights, whose rapporteur was our fellow Member Mr Harbour, also represents an important step towards offering better services. We wanted to improve consumers’ rights, protect privacy and personal data, and also to make it easier for every citizen to keep the same mobile telephone number when changing operator, and that this should not take longer than one working day. Finally, in order to bring these principles into being in a better and more cohesive fashion, Parliament and the Council decided to establish a European organisation bringing together 27 national operators. The rapporteur for Parliament on this matter was Mrs del Castillo Vera. I would like, therefore, to express great esteem for the rapporteurs, of course, who are always key people. I would also like to thank all those whose hard work on these directives has contributed to today’s success. The effort of many people combined to produce this success. In particular, it was successive presidencies, and principally the Czech Presidency and the current Swedish Presidency, as they were responsible for the second and third readings. I would like most of all, at this particular moment, to thank the Commissioner and the European Commission very much for preparing this package, which was not the only good result produced during the last five-year term of office. We would like to offer our congratulations. Your cooperation is of great help to us, and it also affects the way the citizens perceive what we do. Of course, the three rapporteurs are most deserving of credit, as also is the Chairman of the Committee on Industry, Research and Energy, our fellow Member Mr Reul, and Vice-President of Parliament, Mr Vidal-Quadras, who chaired the EP delegation to the Conciliation Committee. So it was quite a group of people who contributed to today’s success. I would like, speaking from this seat and on behalf of all of us, fellow Members of the European Parliament but, above all, citizens of the European Union, to express great respect and esteem, because this is the best example of how we can do something which the citizens will perceive as a great success, something which will make their lives easier. I congratulate you all."@en4
"Nos encontramos ante un evento importante, porque dentro de un momento, la señora Torstensson y yo firmaremos unos documentos muy importantes relacionados con el paquete «Telecom». Señora Torstensson, señora Comisaria, Señorías, compañeros, los actos jurídicos que constituyen el paquete «Telecom» fueron promulgados en codecisión. La comunicación electrónica e Internet se han convertido en las principales herramientas de nuestras sociedades modernas. Este paquete legislativo es un buen ejemplo de cómo puede ayudar nuestro trabajo a la gente y cómo puede afectar a su vida cotidiana. En concreto, hemos revisado la Directiva marco para las redes y servicios de comunicación electrónica. Su ponente fue nuestra colega la señora Trautmann, que se encuentra hoy con nosotros. La directiva fue aprobada en tercera lectura, lo cual demuestra que requirió mucho trabajo para poder conseguir el mejor acuerdo para nuestros ciudadanos. Los elementos que se mantienen de esta directiva son la gestión más eficaz y, en mayor grado, estratégica de las frecuencias de radio, la mayor competencia y la inversión más sencilla en Internet en el futuro. La Directiva sobre los servicios universales y los derechos de los usuarios, cuyo ponente fue nuestro colega el señor Harbour, también representa un paso importante hacia la oferta de mejores servicios. Nosotros queríamos mejorar los derechos de los consumidores, proteger la vida privada y los datos personales, y facilitar que cada ciudadano pueda mantener el mismo número de teléfono móvil si cambia de compañía y que esto no tarde más de un día laborable. Por último, para presentar estos principios de una forma mejor y más cohesiva, el Parlamento y el Consejo han decidido establecer una organización europea que reúna a 27 compañías nacionales. El ponente del Parlamento en este asunto fue la señora del Castillo Vera. Quisiera, por tanto, expresar mi gran estima por los ponentes, por supuesto, que son siempre personas clave. Quisiera también agradecer a todos aquellos cuyo esfuerzo en estas directivas ha contribuido al éxito de hoy. En concreto, se trata de las sucesivas presidencias, y principalmente la Presidencia checa y la actual Presidencia sueca, ya que han sido las responsables de la segunda y la tercera lectura. Quisiera por encima de todo, en este momento especial, dar las gracias a la señora Comisaria y a la Comisión Europea por elaborar este paquete, que no ha sido el único buen resultado del mandato de los últimos cinco años. Queremos expresar nuestra enhorabuena. Su cooperación es de gran ayuda para nosotros y también afecta a la forma en que los ciudadanos perciben lo que hacemos. Sin duda, los tres ponentes merecen que se les reconozca el mérito, al igual que el presidente de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, nuestro colega el señor Reul, y el Vicepresidente del Parlamento, el señor Vidal-Quadras, que presidió la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación. Así que hay un grupo bastante importante de gente que ha contribuido al éxito de hoy. Me gustaría, al hablar desde este lugar y en nombre de todos nosotros, los diputados al Parlamento Europeo, pero sobre todo, de los ciudadanos de la Unión Europea, expresar un gran respeto y estima, ya que es el mejor ejemplo de cómo podemos hacer algo que los ciudadanos perciban como un gran éxito, algo que hará su vida más fácil. Les felicito a todos."@es21
"Meil on ees tähtis sündmus, sest Åsa Torstensson ja mina kirjutame hetke pärast alla mõningatele väga tähtsatele dokumentidele, mis on seotud telekommunikatsiooni paketiga. Proua Torstensson, volinik, daamid ja härrad, kolleegid! Õigusaktid, mis moodustavad telekommunikatsiooni paketi, võeti vastu kaasotsustamismenetluses. Elektroonilisest sidest ja Internetist on saanud tänapäeva ühiskonna peamised töövahendid. See õigusaktide pakett on hea näide sellest, kuidas meie töö võib inimesi aidata ja nende igapäevaelu mõjutada. Me muutsime muu hulgas elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste raamdirektiivi. Raportöör, kelleks oli kolleeg Catherine Trautmann, on täna siin. Direktiiv võeti vastu kolmandal lugemisel, mis näitab, kui palju tööd oli vaja teha, et jõuda meie kodanike jaoks parima lahenduseni. Vastuvõetud direktiivi sätted puudutavad raadiosageduste tõhusamat ja strateegilisemat haldamist, suuremat konkurentsi ja tulevikus Internetti investeerimise hõlbustamist. Direktiiv, mis käsitleb universaalteenuseid ja kasutajate õigusi, mille puhul raportööriks oli Malcolm Harbour, on samuti suur samm paremate teenuste tagamisel. Me soovisime suurendada tarbijate õigusi, kaitsta eraelu puutumatust ja isikuandmeid ning muuta kodanike jaoks lihtsamaks mobiiltelefoni numbri säilitamise operaatori vahetamisel, samuti tagada, et operaatori vahetamisele ei kuluks rohkem aega kui üks tööpäev. Et need põhimõtted paremini ja ühtsemalt ellu viia, otsustasid Euroopa Parlament ja nõukogu luua Euroopa organisatsiooni, mis ühendab 27 riigi operaatoreid. Selles küsimuses oli Euroopa Parlamendi raportöör Pilar del Castillo Vera. Tahaksin seetõttu väljendada suurt austust raportööride suhtes, kes on alati võtmeisikuteks. Lisaks tahaksin tänada kõiki neid, kelle pingeline töö nende direktiividega aitas õnnestunud tulemusele kaasa. Sellele tulemusele eelnes paljude inimeste ühine töö. Ma pean silmas eelkõige eesistujariike ning peamiselt eesistujariiki Tšehhit ja praegust eesistujariiki Rootsit, kes vastutasid teise ja kolmanda lugemise eest. Praegusel erilisel hetkel sooviksin esmajoones tänada väga volinikku ja komisjoni selle paketi ettevalmistamise eest; see ei olnud komisjoni eelmise viieaastase ametiaja ainus hea tulemus. Palun võtke vastu meie tunnustus. Teie koostöö on meile suureks abiks ja see mõjutab ka seda, kuidas kodanikud meie tööd tajuvad. Kõige rohkem väärivad muidugi tunnustust kolm raportööri, ent tänada tuleb ka tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni esimeest, kolleeg Herbert Reuli, ja Euroopa Parlamendi asepresidenti Alejo Vidal-Quadrast, kes juhtis Euroopa Parlamendi delegatsiooni lepituskomitees. Nii et nüüdse tulemuse saavutamisele aitas kaasa päris suur hulk inimesi. Ma tahaksin Euroopa Parlamendi presidendina kõigi parlamendiliikmete nimel, kuid ennekõike Euroopa Liidu kodanike nimel väljendada suurt austust ja lugupidamist, sest saavutatu on parim näide sellest, kuidas meil on võimalik saata korda asju, mida kodanikud tajuvad suure õnnestumisena ja otsusena, mis teeb nende elu kergemaks. Ma õnnitlen teid kõiki."@et5
"Olemme todistamassa merkittävää tapahtumaa, sillä hetken kuluttua neuvoston puheenjohtaja Åsa Torstensson ja minä allekirjoitamme eräitä televiestintäpakettiin liittyviä hyvin tärkeitä asiakirjoja. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja Torstensson, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, arvoisat jäsenet, televiestintäpaketin muodostavat säädökset säädettiin yhteispäätösmenettelyllä. Sähköisestä viestinnästä ja internetistä on tullut modernien yhteiskuntiemme tärkeimmät välineet. Tämä lainsäädäntöpaketti on hyvä esimerkki siitä, miten työmme voi auttaa kansalaisia ja vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Olemme erityisesti tarkistaneet sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan puitedirektiivin. Sitä käsitellyt esittelijä oli parlamentin jäsen Catherine Trautmann, joka on täällä kanssamme tänään. Direktiivi hyväksyttiin kolmannessa käsittelyssä, mikä osoittaa, kuinka paljon työtä tarvittiin, jotta saimme aikaan kansalaisten kannalta parhaan ratkaisun. Direktiiviin jäljelle jääneet osat ovat tehokkaampi ja strategisempi radiotaajuuksien hallinnointi, voimakkaampi kilpailu ja internetiin tehtävien investointien helpottuminen tulevaisuudessa. Direktiivi yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista, jota koskevan mietinnön esittelijä oli parlamentin jäsen Malcolm Harbour, on myös merkittävä askel kohti parempia palveluja. Halusimme parantaa kuluttajien oikeuksia, suojella yksityisyyttä ja henkilötietoja sekä helpottaa sitä, että kaikki kansalaiset voivat operaattoria vaihtaessaan pitää saman matkapuhelinnumeron, eikä numeron siirto saisi kestää kauemmin kuin yhden työpäivän. Pannakseen nämä periaatteet toimeen paremmalla ja yhtenäisemmällä tavalla parlamentti ja neuvosto päättivät perustaa unionin tason organisaation, joka kokoaa yhteen 27 kansallista sääntelyviranomaista. Tätä asiaa käsitellyt parlamentin esittelijä oli Pilar del Castillo Vera. Osoitan näin ollen suuret kiitokseni esittelijöille, jotka luonnollisesti ovat aina avainhenkilöitä. Kiitän myös kaikkia niitä, joiden kova työ näiden direktiivien parissa on auttanut saavuttamaan tämänpäiväisen menestyksen. Sen takana on monien ihmisten yhdistetty työpanos. Erityisen ansiokkaita olivat eri puheenjohtajavaltiot, varsinkin Tšekki ja nykyinen puheenjohtajavaltio Ruotsi, sillä ne vastasivat toisesta ja kolmannesta käsittelystä. Ennen kaikkea haluan nyt kiittää komission jäsentä ja Euroopan komissiota tämän paketin valmistelusta, joka ei ollut ainoa edellisen viisivuotisen toimikauden aikana saavutettu hyvä tulos. Haluamme esittää onnittelumme. Yhteistyönne on meille suureksi avuksi, ja se vaikuttaa myös siihen, millaisena kansalaiset toimintamme näkevät. Suurin ansio kuuluu luonnollisesti kolmelle esittelijälle sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtajalle Herbert Reulille ja parlamentin varapuhemiehelle Alejo Vidal-Quadrasille, joka toimi Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunnan puheenjohtajana. Tämän päivän menestyksen takana oli siis melkoinen joukko ihmisiä. Haluan puhemiehenä kaikkien meidän, Euroopan parlamentin jäsenten ja ennen kaikkea Euroopan unionin kansalaisten, puolesta ilmaista suuren kunnioituksemme ja arvostuksemme, koska tämä on paras esimerkki siitä, miten voimme saada aikaan jotain, jota kansalaiset pitävät suurena menestyksenä, jotain, joka tekee heidän elämästään helpompaa. Kiitän teitä kaikkia."@fi7
"Nous sommes à quelques minutes d’un événement important. En effet, dans quelques instants, M Torstensson et moi-même signerons des documents très importants concernant le paquet «Telecom». Madame Torstensson, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, chers collègues, les actes législatifs qui constituent le paquet «Telecom» ont été adoptés dans le cadre d’une procédure de codécision. La communication électronique et l’internet sont devenus les principaux outils de nos sociétés modernes. Ce paquet législatif est un bon exemple de l’impact réel de notre travail sur la vie quotidienne des citoyens. Nous avons en particulier la directive-cadre révisée pour les réseaux et services de communications électroniques. Sa rapporteure était notre collègue M Trautmann, qui est présente aujourd’hui. La directive a été adoptée en troisième lecture, ce qui démontre toute l’ampleur du travail qui a été nécessaire à la conclusion de l’accord idéal pour nos concitoyens. Les éléments de cette directive qui ont été conservés assurent une gestion plus efficace et plus stratégique des radiofréquences, une concurrence accrue et une simplification des investissements futurs dans l’internet. La directive sur le service universel et les droits des utilisateurs, dont le rapporteur a été notre collègue M. Harbour, représente également un pas important vers une offre de services améliorés. Nous voulions améliorer les droits des utilisateurs, protéger la vie privée et les données personnelles et aussi permettre à tous les citoyens de conserver plus facilement le même numéro de téléphone mobile lorsqu’ils changent d’opérateur, tout cela en un jour ouvrable maximum. Enfin, afin de concrétiser ces principes avec plus d’efficacité et de cohésion, le Parlement et le Conseil ont décidé de créer une organisation européenne regroupant 27 opérateurs nationaux. M del Castillo Vera a fait office de rapporteure du Parlement en la matière. Je voudrais donc exprimer toute mon estime aux rapporteurs, bien entendu, qui sont toujours des personnes essentielles. Je voudrais aussi remercier tous ceux dont les nombreuses heures de travail consacrées à ces directives ont contribué au succès d’aujourd’hui. L’effort conjoint de nombreuses personnes est à la base de ce succès. Je citerai en particulier les présidences successives, et principalement la Présidence tchèque et l’actuelle Présidence suédoise, puisqu’elles ont supervisé la deuxième et la troisième lecture. Je voudrais avant tout, en ce moment présent, remercier cordialement la commissaire et la Commission européenne pour la préparation de ce paquet, qui n’a pas été le seul résultat positif obtenu durant la dernière législature de cinq ans. Nous voudrions leur adresser nos félicitations. Votre coopération nous est d’un grand secours et elle modifie également la perception que les citoyens ont de notre travail. Ce sont bien sûr les trois rapporteurs qui méritent le plus nos remerciements, ainsi que le président de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, notre collègue M. Reul, et le vice-président du Parlement, M. Vidal-Quadras, qui a présidé la délégation du PE au comité de conciliation. Le succès d’aujourd’hui est donc à mettre à l’actif de toute une série de personnes. En ma qualité de Président et au nom de chacun d’entre nous, les députés du Parlement européen mais aussi, et surtout, les citoyens de l’Union européenne, je voudrais leur exprimer tout mon respect et toute mon estime, car nous avons là un parfait exemple des décisions que nous pouvons prendre dans l’intérêt des citoyens et qui sont perçues par ceux-ci comme de grands succès qui rendront leur vie plus facile. Je vous félicite tous."@fr8
"Fontos esemény elé nézünk, mert Torstensson asszony és jómagam hamarosan aláírunk néhány, a távközlési csomaghoz tartozó nagyon fontos dokumentumot. Torstensson asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, képviselőtársak, a távközlési csomagba tartozó jogi aktusok együttdöntési eljárás keretében léptek hatályba. Mára az elektronikus kommunikáció és az internet vált modern társadalmaink fő eszközeivé. Ez a jogszabálycsomag jól példázza azt, hogy a munkánk miként tud segíteni az embereken, és hogyan befolyásolja a mindennapi életüket. Különös tekintettel igaz ez az elektronikus kommunikációs hálózatokra és szolgáltatásokra vonatkozó, felülvizsgált keretirányelvre. Képviselőtársam, Trautmann asszony volt az előadó, aki szintén jelen van itt. Az irányelvet végül a harmadik olvasatban fogadták el, ez is azt mutatja, hogy milyen sok munkába került, hogy a lehető legjobb megállapodás születhessen meg polgáraink számára. Az irányelv megmaradt elemei hatékonyabban és nagyobb mértékben szolgálják a rádiófrekvenciák stratégiai kezelését, erősebb piaci versenyt tesznek lehetővé, és a jövőben könnyebbé teszik az internettel kapcsolatos beruházásokat. Az általános szolgáltatásokról és a felhasználói jogokról szóló irányelv, amelynek előadója Harbour képviselőtársam volt, szintén fontos és előremutató lépést jelent a magasabb színvonalú szolgáltatások megvalósulásának irányában. Javítani akartunk a fogyasztók jogainak helyzetén, a magánélethez való jog és a személyes adatok védelmén, és egyben azt is célul tűztük ki, hogy megkönnyítsük minden polgárunk számára, hogy szolgáltatóváltás esetén megtarthassák korábbi mobiltelefon-számukat, az ügymenet pedig ne tartson tovább egy munkanapnál. Végezetül, hogy jobb és egységesebb formába öntsük ezeket az elveket, a Parlament és a Tanács úgy határozott, hogy létrehoznak egy európai szervezetet, amelyben 27 nemzeti szolgáltató kap helyet. A Parlament részéről a téma előadója del Castillo Vera asszony volt. Szeretném tehát nagyrabecsülésemet kifejezni az előadók felé, akikre természetesen mindig is kulcsfontosságú szerep hárul. Szeretnék továbbá köszönetet mondani mindenkinek, akik a szóban forgó irányelvek témájában végzett kemény munkájukkal hozzájárultak a mai nap sikeréhez. Sok ember együttes munkája hozta létre ezt a sikert. Kiemelném az egymást követő elnökségek, különösen a cseh és a jelenlegi svéd elnökség szerepét, akik a második és a harmadik olvasat kidolgozásában vettek részt. Jelen pillanatban leginkább a biztosnak és az Európai Bizottságnak szeretnék nagy köszönetet mondani a csomag előkészítése során végzett munkájukért – az elmúlt ötéves hivatali időszak eredményei közül ez csupán az egyik volt. Szeretnénk gratulálni ehhez. Nagy segítségünkre volt az ügyben tanúsított együttműködésük, sőt, mindez arra is hatással van, hogy a mi munkánkról milyen kép alakul ki polgárainkban. Természetesen a három előadó érdemli a legnagyobb elismerést, velük egyetemben Reul képviselőtársam, aki az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság elnöke, és Vidal-Quadras úr, a Parlament alelnöke, aki a Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttségét vezette. Elég sokan voltak tehát, akik hozzájárultak a mai nap sikeréhez. Ebből a székből szeretném mindannyiunk, az összes európai parlamenti képviselőtársam, de mindenekelőtt az Európai Unió polgárainak nevében tiszteletemet és nagyrabecsülésemet kifejezni, mert itt láthatjuk a legjobb példáját annak, hogyan tehetünk valami olyan dolgot, amit polgáraink nagy sikerként értékelnek, valami olyat, ami könnyebbé teszi polgáraink mindennapi életét. Mindnyájuknak gratulálok ehhez."@hu11
"Ci troviamo di fronte a un evento importante perché, tra un momento, l’onorevole Torstensson e io firmeremo documenti fondamentali relativi al pacchetto Telecom. Onorevole Torstensson, signor Commissario, onorevoli deputati, signore e signori, gli atti giuridici che costituiscono il pacchetto Telecom sono stati approvati tramite una procedura di codecisione. La comunicazione elettronica e Internet sono diventati strumenti fondamentali nella società moderna. Questo pacchetto legislativo è un buon esempio di come il lavoro che svolgiamo possa aiutare i cittadini influendo sulla loro vita quotidiana. In particolare, abbiamo la nuova direttiva quadro sulle reti e sui servizi di comunicazione elettronica, la cui relatrice è stata l’onorevole Trautmann, che oggi si trova qui con noi. La direttiva è stata adottata in terza lettura, il che dimostra quanto lavoro sia stato necessario al fine di ottenere il meglio per i nostri cittadini. Gli elementi caratterizzanti della direttiva sono una gestione più efficiente e più strategica delle frequenze radio, maggiore competitività e un’accresciuta facilità di investimento in Internet nel futuro. Anche la direttiva relativa ai servizi universali e ai diritti degli utenti, il cui relatore è stato l’onorevole Harbour, rappresenta un passo importante verso l’offerta di servizi migliori. Le nostre intenzioni erano quelle di accrescere i diritti dei consumatori, tutelare la vita privata e i dati personali e rendere più facile ai cittadini il mantenimento dello stesso numero di telefono cellulare in caso di cambio dell’operatore, facendo sì che tale operazione non richieda più di un giorno lavorativo. Infine, allo scopo di attuare tali principi in maniera migliore e più uniforme, il Parlamento e il Consiglio hanno deciso di istituire un’organizzazione europea che riunisca 27 operatori nazionali. La relatrice del Parlamento europeo per l’argomento è stata l’onorevole del Castillo Vera. Vorrei quindi esprimere la mia più sincera stima ai relatori, che sono sempre elementi chiave. Vorrei anche ringraziare tutti coloro che, con il loro impegno per tali direttive, hanno contribuito al raggiungimento del risultato odierno, ottenuto grazie all’unione degli sforzi di molte persone e, in particolare, delle presidenze che si sono susseguite, principalmente la presidenza ceca e l’attuale presidenza svedese, alle quali si devono la seconda e la terza lettura. Ma, innanzi tutto, in questo particolare momento, vorrei ringraziare sentitamente il commissario e la Commissione europea per aver messo a punto il pacchetto in oggetto, che non è stato il solo risultato valido ottenuto nel corso dell’ultimo mandato quinquennale. Desideriamo porgervi le nostre congratulazioni. Oltre ad esserci di grande aiuto, la vostra collaborazione influenza il modo in cui i cittadini percepiscono il nostro operato. Ovviamente, i tre relatori sono i più meritevoli di lode, come anche il presidente della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, l’onorevole Reul, e il vicepresidente del Parlamento, l’onorevole Vidal-Quadras, che ha presieduto la delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione. E’ stato quindi un gruppo piuttosto numeroso a contribuire al successo di oggi. Nella mia veste di presidente, a nome di tutti i deputati al Parlamento europeo e, prima di tutto, cittadini dell’Unione europea, vorrei esprimervi la mia stima e la mia considerazione, perché questo è l’esempio migliore di come possiamo raggiungere un risultato che i cittadini percepiranno come un grande successo e che renderà la loro vita più semplice. Congratulazioni a tutti voi."@it12
"Mūsų laukia svarbus įvykis, nes netrukus Å. Torstensson ir aš pasirašysime keletą labai svarbių dokumentų, susijusių su teisės aktų paketu „Telecom“. Ponia Å. Torstensson, Komisijos nary, ponios ir ponai, kolegos Parlamento nariai, teisės aktai, kurie sudaro paketą „Telecom“, buvo priimti taikant bendro sprendimo procedūrą. Elektroninis ryšys ir internetas tampa pagrindinėmis mūsų šiuolaikinės visuomenės priemonėmis. Šis teisės aktų paketas yra puikus pavyzdys, kaip savo darbu galime padėti žmonėms ir kaip juo galima pakeisti jų kasdienį gyvenimą. Visų pirma persvarstėme pagrindų direktyvą dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų. Jos pranešėja buvo mūsų kolegė Parlamento narė C. Trautmann, kuri šiandien yra čia kartu su mumis. Direktyva buvo priimta per trečiąjį svarstymą, todėl tai rodo, kiek daug reikėjo padaryti, kad galėtume pasiekti geriausią mūsų piliečiams skirtą susitarimą. Šios direktyvos nuostatos, kurios išlieka: veiksmingesnis ir labiau planuotas radijo dažnių valdymas, didesnė konkurencija ir lengvesnis investavimas į internetą ateityje. Direktyva dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, kurios pranešėjas buvo mūsų kolega Parlamento narys M. Harbour, taip pat yra svarbus žingsnis geresnių paslaugų pasiūlymo link. Norėjome padidinti vartotojų teises, apsaugoti privatumą ir asmens duomenis, taip pat suteikti visiems piliečiams galimybę lengviau išsaugoti tą patį mobiliojo telefono numerį keičiant operatorių ir užtikrinti, kad tai netruktų ilgiau nei vieną darbo dieną. Galiausiai, siekdami geriau ir darniau įgyvendinti šiuos principus, Parlamentas ir Taryba nusprendė įsteigti Europos organizaciją, vienijančią 27 nacionalinius operatorius. Parlamento pranešėja šiuo klausimu buvo P. Del Castillo Vera. Todėl neabejotinai norėčiau išreikšti savo didžiulę pagarbą pranešėjams, kurie visada yra svarbiausi žmonės. Be to, noriu padėkoti visiems tiems, kurie savo įtemptu darbu rengiant šias direktyvas prisidėjo prie šiandieninės sėkmės. i sėkmė – daugelio žmonių bendrų pastangų padarinys. Visų pirma tai buvo sėkmingai Tarybai pirmininkavusios šalys, daugiausia Tarybai pirmininkavusi Čekija ir dabar Tarybai pirmininkaujanti Švedija, nes jos buvo atsakingos už antrąjį ir trečiąjį svarstymus. Šia ypatinga proga labiausiai norėčiau labai padėkoti Komisijos nariui ir Europos Komisijai už tai, kad parengė šį teisės aktų paketą, kuris buvo ne vienintelis puikus rezultatas, pasiektas per pastarąją penkerių metų kadenciją. Norėtume perduoti savo sveikinimus. Bendradarbiavimas su jumis ne tik yra didelė pagalba mums, bet ir turi įtakos piliečių supratimui, ką mes darome. Žinoma, daugiausia pagyrimų nusipelno trys pranešėjai, taip pat Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pirmininkas, mūsų kolega Parlamento narys, H. Reul ir Parlamento pirmininko pavaduotojas A. Vidal-Quadras, kuris pirmininkavo EP delegacijai Taikinimo komitete. Taigi prie šiandienos sėkmės prisidėjo visa grupė žmonių. Kalbėdamas iš šios vietos ne tik visų mūsų, kolegų Europos Parlamento narių, bet ir visų pirma Europos Sąjungos piliečių vardu, noriu išreikšti didžiulę pagarbą jiems, nes tai yra puikus pavyzdys, kaip galime padaryti kažką, ką piliečiai supras kaip didžiulę sėkmę, kažką, kas palengvins jų gyvenimą. Sveikinu jus visus."@lt14
"Mums priekšā ir svarīgs notikums, jo pēc īsa brīža kundze un es parakstīsim dažus ļoti svarīgus dokumentus, kas saistīti ar „Telekomunikāciju paketi”. kundze, komisār, dāmas un kungi, kolēģi, tiesību akti, kas veido „Telekomunikāciju paketi”, tika pieņemti koplēmuma procedūrā. Elektroniskā saziņa un internets ir kļuvusi par mūsu modernās sabiedrības galvenajiem instrumentiem. Šis tiesību aktu kopums ir labs piemērs tam, kā mūsu darbs var palīdzēt cilvēkiem un kā tas var ietekmēt viņu ikdienas dzīvi. Īpaši jāuzsver, ka mums ir pārskatītā pamatdirektīva par elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem. Tās referente bija mūsu kolēģe kundze, kas šodien ir kopā ar mums. Direktīva tika pieņemta trešajā lasījumā, kas parāda, cik daudz darba bija nepieciešams, lai mēs panāktu vislabāko risinājumu mūsu iedzīvotājiem. Tās direktīvas sastāvdaļas, kuras ir saglabātas, ir efektīvāka un stratēģiskāka radiofrekvenču pārvaldība, lielāka konkurence un vieglākas investīciju iespējas interneta jomā nākotnē. Arī direktīva par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām, kuras referents bija mūsu kolēģis kungs, ir svarīgs solis ceļā uz labāku pakalpojumu sniegšanu. Mēs vēlējāmies palielināt patērētāju tiesības, aizsargāt privāto dzīvi un personas datus, kā arī atvieglot iespēju katram iedzīvotājam saglabāt savu mobilā tālruņa numuru, mainot mobilo operatoru, turklāt tas nedrīkst aizņemt vairāk nekā vienu darba dienu. Visbeidzot, lai labāku un saskaņotāk īstenotu šos principus, Parlaments un Padome nolēma izveidot Eiropas organizāciju, kurā apvienoti 27 valstu operatori. Parlamenta referents šajā jautājumā bija kundze. Tādēļ, protams, es vēlos izteikt dziļu cieņu referentiem, kuri vienmēr ir galvenās personas. Es gribu arī pateikties visiem tiem, kuru smagais darbs pie šīm direktīvām ir veicinājis šodienas panākumus. Šie panākumi ir gūti, pateicoties daudzu cilvēku kopējiem pūliņiem. Jo īpaši tās bija vairākas prezidentūras, un galvenokārt Čehijas prezidentūra un pašreizējā Zviedrijas prezidentūra, jo tās bija atbildīgas par otro un trešo lasījumu. Visvairāk šajā īpašajā brīdī es gribu izteikt milzīgu pateicību komisāram un Eiropas Komisijai par šīs paketes sagatavošanu, kas nav vienīgais labais rezultāts, kas panākts pēdējā piecu gadu pilnvaru laikā. Mēs gribam izteikt savus apsveikumus. Jūsu sadarbība mums ļoti palīdz, turklāt tā arī ietekmē iedzīvotāju priekšstatu par to, ko mēs darām. Protams, visvairāk atzinības pelnījuši visi trīs referenti, kā arī Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas priekšsēdētājs, mūsu kolēģis kungs, un Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks kungs, kurš vadīja EP delegāciju Samierināšanas komitejā. Tādējādi ir diezgan daudz cilvēku, kas devuši savu ieguldījumu šodienas panākumos. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vārdā un mūsu visu, Eiropas Parlamenta deputātu, vārdā, bet galvenokārt Eiropas Savienības iedzīvotāju vārdā, vēlētos izteikt lielu atzinību un cieņu, jo šis ir vislabākais piemērs, kā mēs varam paveikt kaut ko tādu, ko iedzīvotāji uztvers kā lielu sasniegumu, kaut ko, kas atvieglos viņu dzīvi. Es jūs visus apsveicu!"@lv13
"Mamy przed sobą ważne wydarzenie, podpiszemy za chwilę z panią minister Asa Torstensson bardzo ważne dokumenty związane z pakietem telekomunikacyjnym. Szanowna pani minister Torstensson, szanowna pani komisarz Reding, koleżanki i koledzy, panie i panowie posłowie. Akty prawne, które stanowią pakiet telekomunikacyjny uchwaliliśmy w procedurze współdecyzji. Komunikacja elektroniczna i internet stały się głównymi narzędziami naszych nowoczesnych społeczeństw. I ten pakiet legislacyjny jest dobrym przykładem, jak nasza praca może pomagać ludziom i jak może wpływać na ich codzienne życie. Mamy przede wszystkim poprawioną dyrektywę ramową dotyczącą regulacji sieci i usług łączności elektronicznej. Jej sprawozdawczynią była obecna tutaj koleżanka, pani Catherine Trautmann. Dyrektywa została uchwalona w trzecim czytaniu. Widać jak wiele pracy wymagało to, żebyśmy osiągnęli najlepsze porozumienie dla naszych obywateli. Pozostałe elementy tej dyrektywy to bardziej wydajne i w większym stopniu strategiczne zarządzanie częstotliwościami radiowymi, większa konkurencja i łatwiejsze inwestowanie w internet w przyszłości. Dyrektywa o usługach powszechnych i prawach obywatela, to znaczy dyrektywa, której sprawozdawcą był nasz kolega, pan Malcolm Harbour stanowi także ważny krok w kierunku oferowania lepszych usług. Chodziło nam o poprawę praw konsumenckich, ochronę prywatności, ochronę danych osobowych, a także o ułatwienie tego, by każdy obywatel mógł zatrzymać ten sam numer telefonu komórkowego, zmieniając operatora, i by nie trwało to dłużej niż jeden dzień roboczy. I wreszcie, aby lepiej i bardziej spójnie wprowadzać te zasady w życie, Parlament i Rada ustaliły stworzenie europejskiej organizacji skupiającej 27 narodowych operatorów. W tej kwestii sprawozdawczynią z ramienia Parlamentu była pani Pilar del Castillo Vera. Wyrażam zatem wielkie uznanie oczywiście dla sprawozdawców, którzy są zawsze kluczowymi osobami. Chciałbym także podziękować tym wszystkim, których ciężka praca nad uchwalonymi właśnie dyrektywami przyczyniła się do dzisiejszego sukcesu. Wysiłek wielu osób złożył się na ten sukces. Przede wszystkim kolejne prezydencje; najbardziej prezydencja czeska i obecna szwedzka, które były odpowiedzialne za drugie i trzecie czytanie. Chciałem przede wszystkim w tej chwili podziękować bardzo pani komisarz Reding i Komisji Europejskiej za przygotowanie tego rozwiązania. Nie było to jedyne takie dobre rozwiązanie w czasie minionej właśnie pięcioletniej kadencji. Gratulujemy bardzo, Państwa współpraca nam bardzo pomaga, również wpływać na odbiór przez obywateli tego, co robimy. Oczywiście trójka sprawozdawców była tutaj bardzo zasłużona, ale także przewodniczący komisji ITRE, nasz kolega Herbert Reul, i wiceprzewodniczący Parlamentu, nasz kolega Alejo Vidal-Quadras, który przewodniczył grupie pojednawczej. Zatem spora grupa ludzi przyczyniła się do dzisiejszego sukcesu. Chciałbym z tego miejsca w imieniu nas wszystkich, koleżanek i kolegów z Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim obywateli Unii Europejskiej, złożyć wyrazy wielkiego szacunku i uznania, bo to jest najlepszy przykład, że jesteśmy w stanie dokonać czegoś, co obywatele odbierają jako wielki sukces i ułatwienie im życia. Składam Państwu wielkie gratulacje."@mt15
"We staan voor een belangrijke gebeurtenis, want zo meteen zullen mevrouw Torstensson en ik enkele zeer belangrijke documenten met betrekking tot het ‘Telecompakket’ ondertekenen. Mevrouw Torstensson, commissaris, dames en heren, collega’s, de rechtshandelingen die samen het ‘Telecompakket’ vormen, zijn vastgesteld volgens de medebeslissingsprocedure. Elektronische communicatie en het internet zijn de belangrijkste hulpmiddelen voor onze moderne samenlevingen geworden. Dit wetgevingspakket is een goed voorbeeld van hoe ons werk mensen kan helpen en hoe het van invloed kan zijn op hun dagelijks leven. We hebben in het bijzonder de kaderrichtlijn voor elektronische communicatienetwerken en -diensten herzien. De rapporteur was onze collega mevrouw Trautmann, die hier vandaag ook is. De richtlijn is aangenomen in de derde lezing, wat aangeeft hoeveel werk er nodig was om de beste overeenkomst te sluiten voor onze burgers. De elementen van deze richtlijn die overblijven, zorgen voor een efficiënter en strategischer beheer van de radiofrequenties, meer concurrentie en gemakkelijkere investeringen in het internet in de toekomst. De richtlijn inzake de universele dienst en gebruikersrechten, waarvan de rapporteur onze collega de heer Harbour was, is ook een belangrijke stap in de richting van betere dienstverlening. We wilden de consumentenrechten verbeteren, de privacy en persoonsgegevens beschermen en het ook voor elke burger gemakkelijker maken hetzelfde mobiele telefoonnummer te houden bij een overstap naar een andere provider, zonder dat dit langer dan één werkdag zou duren. Tot slot hebben het Parlement en de Raad, om deze beginselen op een betere en meer samenhangende wijze in de praktijk te brengen, besloten een Europese organisatie op te richten waarin de 27 nationale exploitanten zijn verenigd. De rapporteur voor het Parlement voor deze kwestie was mevrouw Del Castillo Vera. Ik wil daarom mijn grote waardering uitspreken voor de rapporteurs, die natuurlijk altijd een sleutelrol vervullen. Ik wil al degenen bedanken die met hun harde werk ten behoeve van deze richtlijnen hebben bijgedragen aan het succes van vandaag. De inspanningen van veel mensen hebben samen dit succes bereikt. Dit waren in het bijzonder de opeenvolgende voorzitterschappen, en dan vooral het Tsjechische voorzitterschap en het huidige Zweedse voorzitterschap, aangezien zij verantwoordelijk waren voor de tweede en derde lezing. Op dit moment wil ik vooral de commissaris en de Europese Commissie heel hartelijk bedanken voor het opstellen van dit pakket, dat niet het enige goede resultaat is dat in de zittingsperiode van de afgelopen vijf jaar is behaald. We willen u graag feliciteren. Uw medewerking is een grote steun voor ons en is eveneens van invloed op de manier waarop de burgers ons werk zien. De drie rapporteurs verdienen natuurlijk alle lof, net als de voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de heer Reul, en de ondervoorzitter van het Parlement, de heer Vidal-Quadras, die de EP-delegatie in het bemiddelingscomité heeft voorgezeten. Het was dus een flinke groep mensen die heeft bijgedragen aan het succes van vandaag. Vanaf deze plek wil ik namens ons allemaal, namens alle leden van het Europees Parlement, maar bovenal namens de burgers van de Europese Unie veel respect en waardering uitspreken, want dit is het beste voorbeeld van hoe we iets kunnen doen wat de burgers zullen zien als een groot succes, iets wat hun leven gemakkelijker maakt. Ik feliciteer u allen."@nl3
"Estamos perante um importante acontecimento, pois, dentro de momentos, a senhora Ministra Torstensson e eu vamos assinar alguns documentos extremamente importantes relacionados com o "pacote Telecom". Senhora Ministra Torstensson, Senhora Comissária, minhas Senhoras e meus Senhores, caros Colegas, os actos jurídicos que constituem o "pacote Telecom" foram aprovados num processo de co-decisão. A comunicação electrónica e a Internet tornaram-se as principais ferramentas das nossas sociedades modernas. Este pacote legislativo é um bom exemplo de como o nosso trabalho pode ajudar as pessoas e de como isso pode afectar o seu quotidiano. Especificamente, temos a directiva-quadro revista para redes de comunicações electrónicas e serviços. A relatora é a nossa colega Catherine Trautmann, que hoje está connosco. A directiva foi aprovada em terceira leitura, o que mostra quanto trabalho foi necessário para que pudéssemos realizar o melhor acordo para nossos cidadãos. Os elementos da presente directiva que prevalecem são uma gestão mais eficiente e, em maior grau, uma gestão estratégica das frequências de rádio, uma maior concorrência e um investimento na Internet facilitado no futuro. A directiva relativa aos serviços universais e direitos dos utilizadores, cujo relator foi o nosso colega, senhor deputado Harbour, representa também um passo importante no sentido de oferecer melhores serviços. Queríamos melhorar os direitos dos consumidores, proteger a privacidade e dados pessoais, e também facilitar a vida a todos os cidadãos que pretendam manter o mesmo número de telemóvel quando mudar de operador, não podendo essa operação demorar mais do que um dia útil. Por último, para estabelecer estes princípios numa forma melhor e mais coesa, o Parlamento e o Conselho decidiram criar uma organização europeia que reúne 27 operadoras nacionais. A relatora do Parlamento sobre esta matéria foi a senhora deputada del Castillo Vera. Nesta perspectiva, gostaria de expressar a maior estima para com os relatores, pois é claro, que são sempre pessoas-chave. Gostaria também de agradecer a todos aqueles cujo trabalho árduo nestas directivas contribuiu para o êxito de hoje. Foi a combinação do esforço de muitas pessoas que deu origem a este sucesso. Foram, em particular, as sucessivas presidências e, principalmente, a Presidência Checa e a actual Presidência Sueca, dado que foram responsáveis pela segunda e terceira leituras. Neste particular momento, quero acima de tudo, agradecer muitíssimo à Senhora Comissária e à Comissão Europeia pela preparação deste pacote, que não foi o único bom resultado produzido durante o último mandato de cinco anos. Gostaríamos de felicitar V. Exas. A Vossa colaboração é de grande ajuda para nós, além de que também afecta a forma como os cidadãos se apercebem do que nós fazemos. Naturalmente, os três relatores são extremamente merecedores do nosso reconhecimento, do mesmo modo que é o presidente da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, o nosso colega Herbert Reul, e o Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Alejo Vidal-Quadras, que presidiu à delegação do PE ao Comité de Conciliação. Não há dúvida de que o êxito de hoje se deve ao contributo prestado por um grande grupo de pessoas. Gostaria, falando a partir deste lugar e em nome de todos nós, deputados ao Parlamento Europeu, mas, acima de tudo, cidadãos da União Europeia, de expressar grande respeito e estima, porque este é o melhor exemplo de como podemos fazer algo que os cidadãos vão perceber como um grande êxito, algo que facilitará as suas vidas. Queiram receber as minhas felicitações."@pt17
"Suntem martorii unui eveniment important, deoarece, peste câteva minute, eu şi dna Torstensson vom semna câteva documente importante în legătură cu pachetul „Telecom”. Doamnă Torstensson, domnule comisar, doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi, actele juridice care formează pachetul „Telecom” au fost adoptate în cadrul unei proceduri de codecizie. Comunicaţiile electronice şi internetul au devenit principalele instrumente ale societăţilor noastre moderne. Acest pachet legislativ este un bun exemplu al modului în care activitatea noastră poate ajuta oamenii şi al modului în care le poate afecta viaţa de zi cu zi. În special, avem directiva cadru revizuită privind reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice. Raportoare pentru aceasta a fost colega noastră, dna Trautmann, care se află astăzi alături de noi. Directiva a fost adoptată în a treia lectură, ceea ce demonstrează cât de multă muncă a fost necesară ca să putem obţine cele mai bune avantaje pentru cetăţenii noştri. Elementele acestei directive care rămân sunt: administrarea mai eficientă şi, într-o mai mare măsură, strategică a frecvenţelor radio, o concurenţă mai acerbă şi investiţii mai simple în internet în viitor. Directiva privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor, al cărei raportor a fost colegul nostru, dl Harbour, reprezintă, de asemenea, un important pas în direcţia oferirii unor servicii mai bune. Am vrut să îmbunătăţim drepturile consumatorilor, să protejăm confidenţialitatea şi datele personale, şi, de asemenea, să oferim fiecărui cetăţean posibilitatea de a păstra acelaşi număr de telefon mobil atunci când schimbă operatorul, lucru care nu ar trebui să dureze mai mult de o zi lucrătoare. În cele din urmă, pentru ca aceste principii să ia naştere într-o modalitate mai bună şi mai coerentă, Parlamentul şi Consiliul au hotărât să instituie o organizaţie europeană care reuneşte 27 de operatori naţionali. Raportoare a Parlamentului pentru această chestiune a fost dna del Castillo Vera. Prin urmare, aş dori să exprim marea mea consideraţie pentru raportori, bineînţeles, care sunt întotdeauna oameni-cheie. Aş dori, de asemenea, să mulţumesc tuturor celor a căror muncă susţinută cu privire la aceste directive a contribuit la succesul de astăzi. Eforturile a numeroşi oameni s-au combinat pentru obţinerea acestui succes. În special, este cazul unor preşedinţii succesive, şi, mai ales, al Preşedinţiei cehe şi al actualei Preşedinţii suedeze, deoarece au fost responsabile pentru a doua şi a treia lectură. Cel mai mult, în special în acest moment, aş dori să mulţumesc comisarului şi Comisiei Europene pentru pregătirea acestui pachet, care nu a fost singurul rezultat bun obţinut în cursul ultimului mandat de cinci ani. Am dori să vă felicităm. Colaborarea domniilor voastre ne este de foarte mare ajutor, şi, de asemenea, influenţează modul în care cetăţenii înţeleg ceea ce face facem noi. Bineînţeles, cei trei raportori merită din plin recunoaşterea, la fel ca preşedintele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, colegul nostru, dl Reul, şi vicepreşedintele Parlamentului, dl Vidal-Quadras, care au prezidat delegaţia PE la Comitetul de conciliere. Aşadar, foarte mulţi oameni au contribuit la succesul de astăzi. Aş dori, vorbind din această poziţie şi în numele tuturor colegilor noştri deputaţi în Parlamentul European însă, înainte de toate, cetăţeni ai Uniunii Europene, să exprim un adânc respect şi stimă, deoarece acesta este cel mai bun exemplu al modului în care putem să facem un lucru pe care cetăţenii îl vor considera un mare succes, un lucru care le va uşura viaţa. Vă felicit pe toţi."@ro18
"Máme pred sebou dôležitú udalosť, pretože o chvíľu pani Torstenssonová a ja podpíšeme veľmi dôležité dokumenty súvisiace s telekomunikačným balíkom. Vážená pani Torstenssonová, pani komisárka, dámy a páni, kolegovia poslanci, právne akty, ktoré tvoria telekomunikačný balík, boli schválené v rámci spolurozhodovacieho postupu. Elektronická komunikácia a internet sa stali hlavnými nástrojmi v našej modernej spoločnosti. Tento legislatívny balík je dobrým príkladom toho, ako môžeme svojou prácou pomáhať ľuďom a ako to môže ovplyvniť ich každodenné životy. Máme predovšetkým revidovanú Smernicu o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby. Jej spravodajkyňou bola naša kolegyňa pani Trautmannová, ktorá je dnes prítomná. Smernica bola prijatá v treťom čítaní, čo dokazuje množstvo úsilia, ktoré bolo potrebné vynaložiť, aby sme dosiahli najlepšiu dohodu pre našich občanov. Výsledné prvky tejto smernice spočívajú v účinnejšom a oveľa strategickejšom riadení rádiových frekvencií, zvýšenej hospodárskej súťaži a jednoduchšom investovaní do internetu v budúcnosti. Smernica o univerzálnej službe a právach užívateľov, ktorej spravodajcom bol náš kolega pán Harbour, je tiež dôležitým krokom smerom k ponuke kvalitnejších služieb. Chceli sme posilniť práva spotrebiteľov, chrániť súkromie a osobné údaje a tiež zjednodušiť to, aby si každý občan mohol zachovať rovnaké mobilné telefónne číslo pri zmene operátora a aby táto zmena netrvala dlhšie než jeden pracovný deň. Nakoniec, aby sme uvedené zásady presadili dôslednejším a ucelenejším spôsobom, Parlament a Rada sa rozhodli vytvoriť európsku organizáciu, ktorá združuje 27 vnútroštátnych operátorov. Spravodajkyňou Parlamentu bola v tejto otázke pani del Castillová Verová. Rád by som preto vyjadril obrovské uznanie spravodajcom, ktorí majú, samozrejme, vždy zásadný význam. Chcel by som sa tiež poďakovať všetkým, ktorých náročná práca na uvedených smerniciach prispela k dnešnému úspechu. Tento úspech je výsledkom úsilia mnohých ľudí. Mám na mysli najmä jednotlivé predsedníctva, a predovšetkým české predsedníctvo a súčasné švédske predsedníctvo, ktoré boli zodpovedné za druhé a tretie čítanie. Práve v tejto chvíli by som chcel veľmi poďakovať predovšetkým pani komisárke a Európskej komisii za prípravu tohto balíka, ktorý nebol jediným dobrým výsledkom dosiahnutým v poslednom päťročnom funkčnom období. Radi by sme k tomu zablahoželali. Vaša spolupráca je pre nás veľkým prínosom a vplýva tiež na to, ako občania vnímajú našu prácu. Samozrejme, že pani spravodajkyne a pán spravodajca majú najväčšie zásluhy, rovnako ako predseda Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, náš kolega pán Reul a podpredseda Parlamentu pán Vidal-Quadras, ktorý predsedal delegácii Európskeho parlamentu v zmierovacom výbore. K dnešnému úspechu prispela pomerne veľká skupina ľudí. Z tohto miesta a v mene nás všetkých, poslancov Európskeho parlamentu, ale predovšetkým občanov Európskej únie, by som rád vyjadril obrovský rešpekt a uznanie, pretože toto je najlepší príklad toho, ako môžeme vykonať niečo, čo občania považujú za obrovský úspech, ktorý im zjednoduší život. Všetkým vám blahoželám."@sk19
"Pred nami je pomemben dogodek, kajti čez nekaj trenutkov bova gospa Torstensson in jaz podpisala nekaj zelo pomembnih dokumentov, ki so povezani s svežnjem „Telecom“. Gospa Torstensson, gospa komisarka, gospe in gospodje, kolegi poslanci, pravni akti, ki sestavljajo sveženj „Telecom“, so bili sprejeti v postopku soodločanja. Elektronska komunikacija in internet sta postali glavni orodji naših sodobnih družb. Ta zakonodajni sveženj je dober primer, kako naše delo lahko pomaga ljudem in kako lahko vpliva na njihovo vsakodnevno življenje. Predvsem imamo spremenjeno okvirno direktivo o elektronskih komunikacijskih omrežjih in storitvah. Njena poročevalka je bila naša kolegica poslanka, gospa Trautmann, ki je danes z nami. Direktiva je bila sprejeta na tretji obravnavi, kar kaže, koliko dela je bilo potrebnega, da smo lahko dosegli najboljši dogovor za naše državljane. Elementi te direktive, ki ostajajo, so učinkovitejše in bolj strateško upravljanje radijskih frekvenc, večja konkurenca in enostavnejše vlaganje v internet v prihodnosti. Pomemben korak naprej proti nudenju boljših storitev predstavlja tudi direktiva o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov, katere poročevalec je bil naš kolega poslanec, gospod Harbour. Želeli smo izboljšati pravice potrošnikov, zaščititi zasebnost in osebne podatke, pa tudi omogočiti vsakemu državljanu, da ohrani svojo številko mobilnega telefona pri zamenjavi operaterja, kar ne bi smelo trajati več kot en delovni dan. Nazadnje, da bi ta načela uresničili na boljši in skladnejši način, sta se Parlament in Svet odločila, da ustanovita evropsko organizacijo, ki bo združila 27 nacionalnih operaterjev. Poročevalka Parlamenta o tej zadevi je bila gospa del Castillo Vera. Zato bi seveda želel izraziti veliko spoštovanje poročevalcem, ki so vedno igrali ključno vlogo. Obenem bi se želel tudi zahvaliti vsem tistim, katerih trdo delo na teh direktivah je prispevalo k današnjemu uspehu. Veliko ljudi je združilo moči, da bi dosegli uspeh. Predvsem so bila to zaporedna predsedstva, zlasti pa češko in trenutno švedsko predsedstvo, saj sta bila zadolžena za drugo in tretjo obravnavo. Še najbolj pa bi se v tem trenutku želel zahvaliti komisarki in Evropski komisiji za pripravo tega svežnja, ki ni bil edini dober rezultat, ki je bil dosežen v tem zadnjem petletnem mandatu. Želimo vam čestitati. Vaše sodelovanje nam je v veliko pomoč in vpliva tudi na to, kako državljani razumejo naše delo. Seveda je treba največ zaslug priznati trem poročevalcem, kakor tudi predsedniku Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, našemu kolegu poslancu, gospodu Reulu, ter podpredsedniku Parlamenta, gospodu Vidal-Quadrasu, ki je predsedoval delegaciji EU na spravnem odboru. Za današnji uspeh je torej zaslužna kar velika skupina ljudi. S tega mesta, s katerega govorim v imenu vseh nas, kolegov poslancev Evropskega parlamenta, predvsem pa državljanov Evropske unije, bi želel izraziti veliko spoštovanje, saj je to najboljši primer, ki kaže, da zmoremo narediti nekaj, kar bodo državljani razumeli kot velik uspeh, nekaj, kar bo olajšalo njihovo življenje. Vsem skupaj čestitam."@sl20
"Vi har nu nått fram till ett viktigt skede där Åsa Torstensson och jag alldeles strax kommer att underteckna några mycket viktiga handlingar som rör det s.k. telekompaketet. De rättshandlingar som utgör telekompaketet har antagits genom ett medbeslutandeförfarande. Elektronisk kommunikation och Internet är numera centrala verktyg i vårt moderna samhälle och detta lagstiftningspaket är ett bra exempel på hur vårt arbete kan hjälpa människor och påverka deras vardag. Särskilt bör nämnas det ändrade direktivet om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Föredragande var vår kollega Catherine Trautmann och hon är med oss här i dag. Att direktivet antogs först vid tredje behandlingen visar vilken stor arbetsinsats som krävdes för att vi skulle kunna nå fram till den bästa lösningen för medborgarna. Det nya direktivet innebär en effektivare och mer strategisk hantering av radiofrekvenser, ökad konkurrens och bättre möjligheter att investera i Internet i framtiden. Med direktivet om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter, vars föredragande var vår kollega Malcolm Harbour, tar vi också ett viktigt steg mot att kunna erbjuda bättre tjänster. Vi ville stärka konsumentens rättigheter, skydda människors integritet och personuppgifter och göra det möjligt för alla medborgare att behålla sitt mobiltelefonnummer när de byter operatör och att numret ska vara aktiverat igen inom en arbetsdag. Avslutningsvis har parlamentet och rådet, i syfte att uppnå dessa principer på ett bättre och mer sammanhållet sätt, beslutat att inrätta en europeisk organisation bestående av 27 nationella operatörer. Parlamentets föredragande i frågan var Pilar del Castillo Vera. Jag vill därför uttrycka min stora uppskattning för det arbete som föredragandena alltid lägger ner. Jag vill också tacka alla dem som med hårt arbete har bidragit till framgångarna med direktiven. Många personers insatser ligger bakom denna framgång. Särskilt gäller det de på varandra följande ordförandeskapen, framför allt det tjeckiska och det nuvarande svenska ordförandeskapet, som var ansvariga för den andra respektive tredje behandlingen. I denna stund vill jag mest av allt rikta ett stort tack till kommissionsledamoten och Europeiska kommissionen för utarbetandet av detta telekompaket, som utgör ett av flera goda resultat som har uppnåtts under den senaste femåriga mandatperioden. Vi vill gratulera till väl utfört arbete. Samarbetet med kommissionen är till stor hjälp för oss och det påverkar också hur medborgarna ser på vårt arbete. Naturligtvis är våra tre föredraganden värda all uppskattning, liksom ordföranden för utskottet för industrifrågor, forskning och energi, vår kollega Herbert Reul, och Europaparlamentets vice talman, Alejo Vidal-Quadras, som var ordföranden för Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén. Som ni förstår är det många personer som har bidragit till denna framgång. I egenskap av talman vill jag på Europaparlamentets ledamöters, men framför allt EU:s medborgares, vägnar uttrycka stor respekt och uppskattning – detta är ett strålande exempel på hur vi kan åstadkomma någonting som medborgarna verkligen önskar, någonting som gör deras liv enklare. Gratulerar!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Reul "13
"Torstensson"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph