Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-248"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-248"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A votação expressa resulta de que a designação "fabricado em" é essencial para a transparência dos mercados e para o devido esclarecimento dos consumidores sobre a origem dos produtos que consomem. É necessário fortalecer a economia comunitária mediante a melhoria da competitividade da indústria da UE na economia mundial. Só conseguiremos ter uma concorrência justa se esta funcionar com regras claras para os produtores e para os exportadores e importadores, tendo também em atenção as premissas sociais e ambientais comuns."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem pro, protože značka „vyrobeno v“ je důležitá pro transparentnost trhu a pro poskytování nezbytných informací spotřebitelům o původu výrobků, které nakupují. Je nezbytné posilovat hospodářství Společenství prostřednictvím zlepšování konkurenční schopnosti průmyslu EU ve světovém hospodářství. Spravedlivé hospodářské soutěže se nám podaří dosáhnout jen tehdy, bude-li probíhat s jasnými pravidly pro výrobce a pro vývozce a dovozce, přitom však musíme trvale věnovat pozornost obecným sociálním požadavkům a požadavkům v oblasti životního prostředí."@cs1
"Jeg stemte for, fordi "made in"-mærkningen er vigtig for transparensen på markedet og for, at forbrugerne kan få de nødvendige oplysninger om oprindelsen af de produkter, de køber. Det er nødvendigt at styrke Fællesskabets økonomi ved at forbedre EU's industris konkurrenceevne i den globale økonomi. Vi vil kun få retfærdig konkurrence, hvis økonomien opererer med klare regler for producenter og for eksportører og importører, samtidig med at man holder sig de fælles sociale og miljømæssige krav for øje."@da2
"Ich habe dafür gestimmt, weil die „Made in“-Kennzeichnung für die Markttransparenz und dafür, den Verbrauchern die erforderlichen Informationen im Hinblick auf den Ursprung der von ihnen erworbenen Erzeugnisse an die Hand zu geben, von wesentlicher Bedeutung ist. Es ist notwendig, die Wirtschaft der Gemeinschaft durch die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie in der Weltwirtschaft zu stärken. Wir werden einen fairen Wettbewerb nur erreichen, wenn er nach klaren Regeln für Hersteller ebenso wie für Exporteure und Importeure funktioniert und wenn wir die gemeinsamen sozial- und umweltpolitischen Erfordernisse nicht außer Acht lassen."@de9
"Ψήφισα υπέρ διότι η σήμανση καταγωγής είναι βασική για τη διαφάνεια της αγοράς και για να δοθούν στους καταναλωτές οι αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά την προέλευση των προϊόντων που αγοράζουν. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η κοινοτική οικονομία μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία. Θα εξασφαλίσουμε θεμιτό ανταγωνισμό μόνο εάν αυτός λειτουργεί με σαφείς κανόνες για τους παραγωγούς, καθώς και για τους εξαγωγείς και εισαγωγείς, συνεκτιμώντας επίσης τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις."@el10
"I voted in favour because the ‘made in’ marking is essential for market transparency and for giving consumers the necessary information regarding the origin of the products they buy. It is necessary to strengthen the Community economy by improving the competitiveness of EU industry in the global economy. We will only succeed in having fair competition if it operates with clear rules for producers and for exporters and importers, while also keeping sight of common social and environmental requirements."@en4
"He votado a favor porque la marca «hecho en» es esencial para la transparencia del mercado y para proporcionar a los consumidores la información necesaria en cuanto al origen de los productos que compran. Hay que reforzar la economía de la Comunidad mejorando la competitividad de la industria de la UE en la economía global. Solo tendremos éxito con una competencia justa si funciona con normas claras para los productores y para los exportadores e importadores, sin perder de vista tampoco los requisitos sociales y ambientales comunes."@es21
". Mina hääletasin poolt, sest märgistus „made in” on oluline turu läbipaistvuse jaoks ja selleks, et anda tarbijatele vajalikku teavet nende ostetavate toodete päritolu kohta. Ühenduse majanduse tugevdamiseks on vaja parandada ELi tööstuse konkurentsivõimet maailmamajanduses. Meil õnnestub tagada aus konkurents vaid siis, kui konkurentsi aluseks on tootjatele, eksportijatele ja importijatele kehtestatud selged eeskirjad ning kui silmas peetakse ka üldiseid sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid nõudeid."@et5
"Äänestin päätöslauselmaesityksen puolesta, koska "made in" -merkintä on tärkeä markkinoiden avoimuuden kannalta ja jotta kuluttajat saisivat tarvittavat tiedot ostamiensa tuotteiden alkuperästä. Yhteisön taloutta on vahvistettava kohentamalla EU:n teollisuuden kilpailukykyä maailmantaloudessa. Terve kilpailu saavutetaan vain, jos tuottajilla sekä viejillä ja tuojilla on selvät säännöt, unohtamatta yhteisiä sosiaalisia ja ympäristövaatimuksia."@fi7
"J’ai voté en faveur de cette résolution parce que le marquage d’origine est essentiel pour assurer la transparence du marché et communiquer aux consommateurs les informations nécessaires concernant l’origine des produits qu’ils achètent. Il est nécessaire de renforcer l’économie communautaire en augmentant la productivité de l’industrie de l’UE au sein de l’économie mondiale. Nous ne parviendrons à créer une concurrence équitable qu’à condition que celle-ci fonctionne selon des règles claires pour les producteurs, mais aussi pour les exportateurs et les importateurs, tout en ne perdant pas de vue certaines exigences sociales et environnementales communes."@fr8
". Támogattam az indítványt, mert szerintem alapvetően fontos a „made in” megjelölés a piaci átláthatóság, illetve a fogyasztók szempontjából is, hogy a megvásárolt termékek származására vonatkozó információ rendelkezésre álljon. Szükséges, hogy erősítsük a Közösség gazdaságát, ezt pedig az európai ipar világpiaci versenyképességének növelésével kell megtennünk. Csak úgy sikerülhet tisztességes versenyt kialakítanunk, ha világos szabályok vonatkoznak mind a gyártókra, mind az exportőrökre, mind pedig az importőrökre, nem tévesztve szem elől a közös szociális és környezetvédelmi előírásokat sem."@hu11
"Ho votato a favore perché il marchio d’origine “made in” è essenziale per la trasparenza del mercato e per dare ai consumatori le informazioni necessarie sull’origine di ciò che acquistano. L’economia dell’Unione va rafforzata migliorando la competitività delle sue industrie sullo scacchiere globale. La concorrenza sarà leale solo se potrà contare su norme chiare per produttori, esportatori e importatori, ma anche su obblighi comuni in campo sociale e ambientale."@it12
"Balsavau už, nes „made in“ žymėjimas būtinas dėl rinkos skaidrumo ir dėl to, kad vartotojams būtų suteikta reikalinga informacija apie jų perkamų produktų kilmę. Būtina stiprinti Bendrijos ekonomiką didinant ES pramonės konkurencingumą pasaulio ekonomikoje. Tikslą, kad konkurencija būtų sąžininga, pasieksime tik tada, kai ji vyks pagal aiškiais gamintojams, eksportuotojams ir importuotojams taikomas taisykles, neužmirštant bendrų socialinių ir aplinkosaugos reikalavimų."@lt14
"Es balsoju par, jo norāde „ ” ir būtiska, lai nodrošinātu tirgus pārredzamību un sniegtu patērētājiem informāciju par viņu iegādātā produkta izcelsmi. Ir svarīgi stiprināt Kopienas ekonomiku, uzlabojot ES rūpniecības konkurētspēju globālajā ekonomikā. Mums izdosies panākt godīgu konkurenci tikai tad, ja tā darbosies ar skaidriem noteikumiem ražotājiem, eksportētājiem un importētājiem, vienlaikus ievērojot sociālās un vides prasības."@lv13
". A votação expressa resulta de que a designação "fabricado em" é essencial para a transparência dos mercados e para o devido esclarecimento dos consumidores sobre a origem dos produtos que consomem. É necessário fortalecer a economia comunitária mediante a melhoria da competitividade da indústria da UE na economia mundial. Só conseguiremos ter uma concorrência justa se esta funcionar com regras claras para os produtores e para os exportadores e importadores, tendo também em atenção as premissas sociais e ambientais comuns."@mt15
"− Ik heb voor gestemd omdat de “made in”-aanduiding essentieel is om de transparantie van de markt te waarborgen en de nodige informatie aan de consument te verstrekken betreffende de oorsprong van de producten die hij koopt. Het is noodzakelijk dat de economie in de Europese Unie wordt versterkt door het concurrentievermogen van de Europese industrie in de wereldeconomie te verbeteren. Eerlijke mededinging is alleen maar mogelijk wanneer er gewerkt wordt met duidelijke regels voor zowel producenten als exporteurs en die mededinging steunt op gemeenschappelijke sociale en milieuvereisten."@nl3
"Głosowałem za, ponieważ oznaczenie „made in” ma podstawowe znaczenie dla przejrzystości rynku i przekazania konsumentom niezbędnych informacji dotyczących pochodzenia wyrobów, które kupują. Konieczne jest wzmocnienie gospodarki wspólnotowej poprzez zwiększenie konkurencyjności przemysłu UE na tle gospodarki globalnej. Uczciwą konkurencję będziemy mieli tylko wtedy, gdy gospodarka będzie funkcjonować w oparciu o zasady jasne dla producentów oraz eksporterów i importerów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wspólnych wymogów społecznych i środowiskowych."@pl16
"Am votat favorabil deoarece marcajul „fabricat în” este esenţial pentru transparenţa pieţei şi pentru a oferi consumatorilor informaţiile necesare cu privire la originea produselor pe care le cumpără. Este necesar să se consolideze economia europeană prin îmbunătăţirea competitivităţii industriei din UE în cadrul economiei globale. Vom reuşi să asigurăm o concurenţă loială doar dacă aceasta funcţionează după norme clare pentru producători şi pentru exportatori şi importatori, ţinând seama totodată de cerinţele sociale şi ecologice comune."@ro18
"Hlasoval som za, pretože označenie „made in“ je dôležité pre transparentnosť trhu a pre poskytnutie potrebných informácií spotrebiteľom o pôvode výrobkov, ktoré kupujú. Je potrebné posilniť hospodárstvo Spoločenstva prostredníctvom zlepšenia konkurencieschopnosti priemyslu EÚ v globálnom hospodárstve. Spravodlivú hospodársku súťaž dosiahneme len vtedy, keď bude založená na jasných pravidlách pre výrobcov, vývozcov a dovozcov pri súčasnom zohľadnení spoločných sociálnych a environmentálnych požiadaviek."@sk19
"Glasoval sem za, ker je označba „made in“ bistvenega pomena za preglednost trga in za to, da bodo potrošniki dobili vse potrebne informacije o izvoru proizvodov, ki jih kupujejo. Gospodarstvo Skupnosti je treba okrepiti z izboljšanjem konkurenčnosti industrije EU v svetovnem gospodarstvu. Pošteno konkurenco bomo uspeli ustvariti samo, če bo ta delovala z jasnimi pravili za proizvajalce ter izvoznike in uvoznike in obenem upoštevala splošne socialne in okoljske zahteve."@sl20
"Jag röstade för förslaget eftersom ”made in”-märkningen är en förutsättning för marknadsinsyn och för att konsumenterna ska få nödvändig information om ursprunget för de produkter de köper. Gemenskapens ekonomi måste stärkas genom ökad konkurrenskraft för EU:s industri i en globaliserad ekonomi. För att lyckas uppnå rättvis konkurrens måste vi se till att producenter, exportörer och importörer ges tydliga regler för hur konkurrensen ska fungera, samtidigt som även gemensamma normer för sociala förhållanden och miljön måste beaktas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph