Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-245"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-245"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Dans un contexte de crise économique qui frappe nos entreprises européennes, l’Union européenne doit plus que jamais se doter d’un système obligatoire de marquage du pays d’origine, ne serait-ce que pour un nombre limité de produits importés, à savoir les produits textiles, articles de bijouterie, vêtements et chaussures, ouvrages en cuir et sacs à main, lampes et luminaires, objets en verre, car il s’agit d’une information précieuse pour le consommateur final. Il permettrait également aux consommateurs européens de savoir exactement quel est le pays d’origine des produits qu’ils achètent. Ils seront ainsi capables d’identifier ces produits avec les normes sociales, environnementales et de sécurité généralement associées à ce pays, soit autant de transparence que nos citoyens, en tant que consommateurs responsables, exigent."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vzhledem k hospodářské krizi, která zasahuje naše evropské podniky, potřebuje dnes Evropská unie víc než kdy předtím povinný systém značek původu alespoň pro omezené množství zboží z dovozu, totiž textil, klenotnické zboží, oděvy a obuv, kožené zboží a kabelky, lampy a svítidla a výrobky ze skla, protože je to pro konečné spotřebitele přesná informace. Evropským spotřebitelům by to také umožnilo, aby přesně věděli, ze které země pochází zboží, jež nakupují. Toto zboží budou moci také identifikovat podle sociálních, environmentálních a bezpečnostních norem, které jsou s danou zemí všeobecně spojovány. Jinými slovy, naši občané, jako zodpovědní spotřebitelé, budou mít tolik transparentnosti, kolik potřebují."@cs1
"På baggrund af den økonomiske krise, der har ramt vores europæiske virksomheder, må EU nu mere end nogensinde indføre en obligatorisk oprindelsesmærkningsordning, også selv om det kun er for et begrænset antal varer, nemlig tekstiler, smykker, beklædning og fodtøj, lædervarer og håndtasker, lamper og belysning samt glasvarer, for dette er værdifuld information for slutforbrugerne. Det vil også gøre det muligt for de europæiske forbrugere at vide nøjagtigt, hvilket land de varer, de køber, kommer fra. De vil således kunne identificere disse varer ud fra de sociale, miljømæssige og sikkerhedsmæssige standarder, der almindeligvis forbindes med det land. Med andre ord vil vores borgere som ansvarlige forbrugere have lige så meget åbenhed, som de ønsker."@da2
"Vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise, von der unsere europäischen Unternehmen betroffen sind, braucht die Europäische Union jetzt mehr denn je eine verbindliche Ursprungskennzeichnungsregelung, wenn auch nur für eine begrenzte Auswahl von Einfuhrwaren wie Textilwaren, Schmuck, Bekleidung und Schuhe, Lederwaren und Handtaschen, Lampen und Leuchten und Glaswaren, da dies eine wertvolle Information für den Verbraucher darstellt. Dies würde es den europäischen Verbrauchern auch ermöglichen, genau zu wissen, aus welchem Land die von ihnen gekauften Waren kommen. Auf diese Weise können sie die Waren mit den allgemein mit dem betreffenden Land assoziierten Sozial-, Umwelt- und Sicherheitsstandards in Verbindung bringen. Mit anderen Worten hätten unsere Bürger, als verantwortungsvolle Verbraucher, die Transparenz, die sie verlangen."@de9
"Λαμβάνοντας υπόψη το υπόβαθρο της οικονομικής κρίσης που πλήττει τις ευρωπαϊκές μας επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, να εφοδιαστεί με ένα υποχρεωτικό σύστημα σήματος καταγωγής, αν μη τι άλλο, για περιορισμένο αριθμό εισαγόμενων αγαθών, και συγκεκριμένα κλωστοϋφαντουργικών, κοσμημάτων, ενδυμάτων και υποδημάτων, δερμάτινων ειδών και τσαντών χειρός, φωτιστικών και φώτων, καθώς και υαλικών, διότι αυτή είναι μια πολύτιμη πληροφορία για τους τελικούς καταναλωτές. Θα επιτρέψει επίσης στους ευρωπαίους καταναλωτές να μάθουν επακριβώς ποια είναι η χώρα προέλευσης των προϊόντων που αγοράζουν. Θα μπορούν με αυτόν τον τρόπο να συνταυτίζουν αυτά τα αγαθά με τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας που κατά κανόνα παραπέμπουν σε αυτήν τη χώρα. Με άλλα λόγια, οι πολίτες μας, ως υπεύθυνοι καταναλωτές, θα απολαμβάνουν τόση διαφάνεια όση απαιτούν."@el10
"Against a backdrop of economic crisis that is hitting our European businesses, the European Union must now, more than ever, equip itself with a mandatory system of origin marking, if only for a limited number of imported goods, namely textiles, jewellery, clothing and footwear, leather goods and handbags, lamps and lights, and glassware, because this is precious information for final consumers. It would also enable European consumers to know exactly which country the goods they buy come from. They will thus be able to identify these goods by the social, environmental and safety standards commonly associated with that country. In other words, our citizens, as responsible consumers, will have as much transparency as they require."@en4
"Con el telón de fondo de la crisis económica que golpea a nuestras empresas europeas, la Unión Europea debe, ahora más que nunca, hacerse con un sistema obligatorio de marca de origen, aunque para un número limitado de bienes importados, en concreto, los tejidos, la ropa y el calzado, los bienes de piel y los bolsos, las lámparas y las bombillas, y la cristalería, porque se trata de información muy valiosa para los consumidores finales. También permitiría que los consumidores europeos supieran exactamente de qué país proceden los bienes. Así pues, podrán identificar estos bienes por los estándares sociales, ambientales y de seguridad a menudo asociados a ese país. Es decir, nuestros ciudadanos, como consumidores responsables, tendrán la transparencia que ellos deseen."@es21
"Arvestades majanduskriisi, mis avaldab Euroopa ettevõtetele ränka mõju, on Euroopa Liidul praegu rohkem kui kunagi varem vaja päritolu kohustusliku märkimise süsteemi, ehkki seda rakendataks vaid piiratud hulga imporditud kaupade, nimelt tekstiilitoodete, ehete, rõivaste, jalatsite, nahktoodete, käekottide, lampide, valgustite ja klaasitoodete puhul. See on lõpptarbijate jaoks väärtuslik teave. See võimaldab Euroopa tarbijatel täpselt mõista, millisest riigist nende ostetavad tooted pärit on. Nii on neil võimalik seostada neid tooteid vastava riigiga üldiselt seostuvate sotsiaalsete, keskkonna- ja ohutusstandarditega. Teisisõnu tagab see meie kodanikele kui vastutustundlikele tarbijatele vajaliku läbipaistvuse."@et5
"Eurooppalaisia yrityksiä koettelevan talouskriisin vuoksi on entistä välttämättömämpää, että Euroopan unioni luo pakollisen alkuperämerkintäjärjestelmän, vaikka se koskeekin vain suppeaa määrää tuontituotteita, kuten esimerkiksi tekstiilejä, koruja, vaatteita, jalkineita, nahkatuotteita ja käsilaukkuja, lamppuja ja valaisimia sekä lasitavaroita, koska alkuperätiedot ovat loppukuluttajien kannalta arvokasta tietoa. Järjestelmän avulla eurooppalaiset kuluttajat tietäisivät myös tarkalleen, mistä maasta heidän ostamansa tuotteet ovat peräisin. Näin he voivat yhdistää kyseiset tuotteet sosiaalisiin, ympäristönsuojelullisiin ja turvallisuusstandardeihin, jotka yleensä liitetään kyseessä olevaan maahan. Toisin sanoen kansalaiset saisivat vastuullisina kuluttajina niin paljon avointa tietoa kuin he tarvitsevat."@fi7
". Az európai vállalkozásokat sújtó gazdasági válság tükrében az Európai Uniónak most minden eddiginél nagyobb szüksége van egy kötelező jellegű származásjelölési rendszerre, még ha ez csak az importált termékek egy szűkebb csoportjára, konkrétan a textilipari termékekre, az ékszerekre, a ruházati termékekre, a lábbelikre, a bőr termékekre, a kézitáskákra, a lámpákra, a fényforrásokra és az üvegárukra vonatkozna is, mert a fogyasztók számára igen értékes ez az információ. A származásjelölési rendszer révén az európai fogyasztók tájékozódhatnának arról, hogy pontosan honnan is származnak az általuk vásárolt termékek. A származási ország ismeretében a fogyasztóknak lehetőségük lesz szociális, környezetvédelmi és gyártásbiztonsági szempontból is beazonosítani a termékeket annak megfelelően, hogy az adott országgal kapcsolatban milyen az általános megítélés ezeken a területeken. Más szavakkal, rendelkezésre fog állni az az átláthatóság, amit polgáraink, mint tudatos vásárlók igényelnek."@hu11
"Nel contesto della crisi che attanaglia le aziende europee, l’Unione deve più che mai dotarsi di un sistema obbligatorio sul marchio d’origine, anche solo per un limitato ventaglio di beni d’importazione, come tessili, gioielli, abbigliamento e calzature, pelletteria e valigeria, illuminotecnica e lampadine, oggetti in vetro, proprio perché si tratta di un'informazione preziosa per il consumatore finale, che avrebbe inoltre la possibilità di sapere da quale paese sta comprando e di fare scelte d’acquisto in base agli standard sociali, ecologici e di sicurezza notoriamente associati al paese in causa. In altre parole, i nostri cittadini, come consumatori responsabili, avranno la trasparenza che rivendicano."@it12
"Ekonomikos krizės, kuri smogia mūsų Europos verslo subjektams, sąlygomis, dabar Europos Sąjunga privalo labiau nei kada nors anksčiau apsirūpinti privaloma kilmės žymėjimo sistema, taikoma nors kai kurioms importuojamoms prekėms, pvz., tekstilei, juvelyriniams dirbiniams, aprangai ir avalynei, odos gaminiams ir rankinėms, lempoms ir žibintams bei stiklo dirbiniams, nes tai yra galutiniam vartotojui skirta vertinga informacija. Be to, ji suteiktų galimybę Europos vartotojams tiksliai sužinoti, iš kokios šalies importuota jų perkama prekė. Taigi jie turės galimybę atpažinti šias prekes pagal socialinius, aplinkosauginius ir saugumo standartus, paprastai susijusius su ta šalimi. Kitaip tariant, mūsų piliečiai, kaip atsakingi vartotojai, turės tiek skaidrumo, kiek jiems reikia."@lt14
"Ņemot vērā ekonomisko krīzi, ko piedzīvo mūsu Eiropas uzņēmumi, Eiropas Savienībai vairāk kā jebkad ir jānodrošinās ar obligātu izcelsmes marķēšanas sistēmu, kaut arī tikai noteiktam importēto preču skaitam, proti, tekstilizstrādājumiem, juvelierizstrādājumiem, apģērbiem un apaviem, ādas izstrādājumiem un rokassomām, lampām un apgaismojumam, un stikla izstrādājumiem, jo tā ir precīza informācija gala patērētājiem. Tas arī ļaus Eiropas patērētājiem precīzi zināt, no kuras valsts nāk prece, ko viņi iegādājas. Tādējādi viņi spēs saistīt šīs preces ar tiem sociālajiem, vides un drošības standartiem, kas parasti tiek asociēti ar šo valsti. Citiem vārdiem, mūsu iedzīvotājiem kā atbildīgiem patērētājiem būs tik liela pārredzamība, cik viņiem ir nepieciešams."@lv13
"Dans un contexte de crise économique qui frappe nos entreprises européennes, l'Union européenne doit plus que jamais se doter d'un système obligatoire de marquage du pays d'origine, ne serait-ce que pour un nombre limité de produits importés, à savoir les produits textiles, articles de bijouterie, vêtements et chaussures, ouvrages en cuir et sacs à main, lampes et luminaires, objets en verre, car il s'agit d'une information précieuse pour le consommateur final. Il permettrait également aux consommateurs européens de savoir exactement quel est le pays d'origine des produits qu'ils achètent. Ils seront ainsi capables d'identifier ces produits avec les normes sociales, environnementales et de sécurité généralement associées à ce pays, soit autant de transparence que nos citoyens, en tant que consommateurs responsables, exigent."@mt15
"In de context van een economische crisis die onze Europese ondernemingen teistert, moet de Europese Unie meer dan ooit voorzien in een verplicht systeem voor oorsprongaanduiding, al is het maar voor een beperkt aantal importproducten zoals textiel, juwelen, kleding en schoenen, leren stukken en handtassen, lampen en verlichting en glaswerk. Het gaat hier immers om belangrijke informatie voor de eindgebruiker. Hierdoor weten Europese consumenten precies uit welk land de goederen komen die ze kopen. Ze zullen bijgevolg in staat zijn deze producten in een bepaalde context te plaatsen aan de hand van de sociale, milieu- en veiligheidsnormen die over het algemeen met dat land in verband worden gebracht. Met andere woorden, onze burgers krijgen, als verantwoorde consumenten, de transparantie die zij nodig hebben."@nl3
"W świetle kryzysu gospodarczego, który godzi dziś w europejskie przedsiębiorstwa Unia Europejska musi teraz, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, wyposażyć się w obowiązkowy system oznaczenia pochodzenia, nawet jeśli miałoby to dotyczyć ograniczonej liczby towarów importowanych, na przykład wyrobów włókienniczych, biżuterii, odzieży i obuwia, wyrobów skórzanych i toreb, lamp i źródeł światła, a także wyrobów szklanych, ponieważ jest to ważna informacja dla użytkowników końcowych. Dzięki temu konsumenci europejscy mogliby dokładnie ustalić, z jakiego kraju pochodzą kupowane przez nich towary. Wtedy będą mogli powiązać te towary z normami społecznymi, środowiskowymi i bezpieczeństwa powszechnie stosowanymi w danym państwie. Innymi słowy nasi obywatele jako odpowiedzialni konsumenci będą mieli zapewnioną pożądaną przejrzystość."@pl16
"Num contexto de crise económica que afecta as nossas empresas europeias, a União Europeia tem de dotar-se, mais do que nunca, de um sistema obrigatório de marcação de origem, pelo menos no que respeita a um certo número limitado de produtos importados, a saber, os produtos têxteis, os artigos de bijutaria, roupas e calçado, artigos em couro e sacos de mão, candeeiros e outros equipamentos de iluminação, objectos em vidro, pois trata-se de uma informação preciosa para o consumidor final, que permitiria também aos consumidores europeus saberem exactamente qual é o país de origem dos produtos que estão a comprar. Serão assim capazes de identificar esses produtos com as normas sociais, ambientais e de segurança geralmente associadas a esse país, dispondo da transparência que os nossos concidadãos, enquanto consumidores responsáveis, exigem."@pt17
"Într-un context de criză economică care a lovit întreprinderile europene, Uniunea Europeană trebuie acum mai mult decât oricând să se doteze cu un sistem obligatoriu de marcaj de origine, chiar dacă pentru un număr limitat de produse importate, şi anume produse textile, bijuterii, îmbrăcăminte şi încălţăminte, bunuri din piele şi genţi, lămpi şi felinare, obiecte din sticlă, deoarece este vorba despre informaţii preţioase pentru consumatorul final. De asemenea, le-ar permite consumatorilor europeni să cunoască exact ţara de origine a bunurilor pe care le cumpără. Astfel, vor fi în măsură să identifice aceste produse în funcţie de standardele sociale, ecologice şi de securitate asociate în general cu această ţară. Cu alte cuvinte, cetăţenii noştri, în calitate de consumatori responsabili, vor beneficia de nivelul de transparenţă pe care îl solicită."@ro18
"Na základe hospodárskej krízy, ktorá postihla naše európske podniky, potrebuje Európska únia viac než kedykoľvek predtým systém povinného označovania pôvodu, aj keď len na obmedzený počet dovážaných tovarov, konkrétne textilu, šperkov, oblečenia a obuvi, kožených výrobkov a tašiek, lámp, svietidiel a výrobkov zo skla, pretože pre koncových spotrebiteľov sú to cenné informácie. Európskym spotrebiteľom to umožní presne zistiť, z ktorej krajiny pochádza tovar, ktorý kupujú. Tento tovar tak budú môcť identifikovať podľa sociálnych, environmentálnych a bezpečnostných noriem, ktoré sa bežne spájajú s danou krajinou. Inými slovami, naši občania ako zodpovední spotrebitelia, budú mať toľko transparentnosti, koľko potrebujú."@sk19
"Sredi gospodarske krize, ki je prizadela evropska podjetja, se mora Evropska unija zdaj, bolj kot kdaj koli prej, opremiti z obveznim sistemom označevanja izvora, čeprav samo pri omejeni količini uvoženega blaga, kot so tekstil, nakit, obleka in obutev, usnjeni izdelki in torbice, svetilke in luči ter izdelki iz stekla, kajti te informacije so za končnega potrošnika dragocene. Evropskim potrošnikom bodo tudi omogočile, da bo natančno vedel, iz katere države prihaja blago, ki ga kupuje. Tako bodo lahko to blago opredelili po socialnih, okoljskih in varnostnih standardih, ki so običajno povezani z zadevno državo. Z drugimi besedami: naši državljani bodo kot odgovorni potrošniki imeli na voljo toliko preglednosti, kot jo bodo zahtevali."@sl20
"Mot bakgrund av den ekonomiska kris som drabbat europeiska företag är det nu mer angeläget än någonsin att EU skapar ett obligatoriskt system för ursprungsmärkning, om så bara för ett begränsat antal importerade produkter som textilier, smycken, kläder och skor, lädervaror och handväskor, armaturer och lampor samt glasvaror, eftersom en sådan märkning skulle ge slutkonsumenterna värdefull information. Med ett sådant system skulle de europeiska konsumenterna även få veta exakt från vilket land de produkter de köper kommer från. På så sätt kan de identifiera en produkt utifrån de sociala, miljö- och säkerhetsmässiga normer som vanligtvis förknippas med landet i fråga. Våra medborgare kommer med andra ord att ges den insyn som krävs för att de ska kunna ta sitt konsumentansvar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph