Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-232"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-232"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg støttede dette forslag, hvori Kommissionen anmodes om at gennemgå den eksisterende lovgivning og også om at udarbejde ny lovgivning for at sikre, at passagererne ikke vil få problemer i tilfælde af flyselskabets konkurs. I øjeblikket findes der ingen bestemmelser i EU-retten om beskyttelse af europæiske passagerer i tilfælde af, at det flyselskab, hvor de har foretaget en reservation, går konkurs. Jeg støtter på det kraftigste den holdning, som formanden for Transportudvalget har givet udtryk for, idet han sagde, at mange passagerer ikke har ressourcer til at klare tab af denne art. En støttemekanisme eller en kompensationsfond bør derfor oprettes for at hjælpe dem, der får problemer som følge af denne form for konkurs. Reglerne vedrørende passagerernes rettigheder skal opdateres og styrkes for at beskytte dem og hjælpe i tilfælde af et flyselskabs konkurs eller hændelser af denne art, som passagererne ikke har nogen indflydelse på."@da2
"Υποστήριξα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος, με την οποία ζητείται από την Επιτροπή η αναθεώρηση της τρέχουσας νομοθεσίας, καθώς και η εκπόνηση νέας νομοθεσίας που θα διασφαλίσει ότι οι επιβάτες δεν θα μένουν εντελώς αβοήθητοι συνεπεία χρεοκοπίας αεροπορικής εταιρείας. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν καθόλου διατάξεις βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των ευρωπαίων επιβατών σε περίπτωση χρεοκοπίας αεροπορικής εταιρείας, στην οποία ο επιβάτης έχει κάνει κράτηση. Υποστηρίζω σθεναρά τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Μεταφορών, που είπε ότι πολλοί επιβάτες δεν έχουν τους πόρους να αντισταθμίσουν απώλειες αυτού του είδους. Με αυτό το δεδομένο, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός στήριξης ή ένα ταμείο αποζημιώσεων για να βοηθήσει αυτούς που περιέρχονται σε δυσχερή θέση συνεπεία της χρεοκοπίας αυτού του είδους. Οι κανόνες που αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να ενισχυθούν για να παρέχεται προστασία και συνδρομή σε περίπτωση χρεοκοπίας αεροπορικής εταιρείας ή κρουσμάτων αυτού του είδους, τα οποία οι επιβάτες δεν μπορούν διόλου να ελέγξουν."@el10
"I supported this motion which asks the Commission to review the current legislation, and also to draft new legislation to ensure that passengers will not be left in dire straits as a result of airline bankruptcy. At the moment, there are no provisions under European legislation to protect European passengers in the case of the bankruptcy of an airline with which the passenger has made a reservation. I strongly support the position of the chairman of the transport committee who has said that many passengers do not have the resources to cope with losses of this sort. As such, a support mechanism or a compensation fund should be set up to help those left in a predicament as a result of this type of bankruptcy. Rules regarding passengers’ rights must be updated and strengthened to give protection and help in the case of airline bankruptcy or incidents of that type over which passengers have no control."@en4
"He apoyado esta propuesta que pide a la Comisión que revise la legislación vigente y que elabore una nueva legislación para garantizar que los pasajeros no son abandonados en una situación desesperada debido a la quiebra de una compañía aérea. De momento no hay disposiciones en la legislación europea que protejan a los pasajeros europeos en caso de quiebra de una compañía aérea con la que el pasajero haya realizado una reserva. Apoyo firmemente la postura del presidente de la Comisión de transporte que ha dicho que muchos pasajeros no disponen de recursos para hacer frente a pérdidas de este tipo. Así pues, se debería establecer un mecanismo de apoyo o un fondo de indemnización para ayudar a aquellos que sean abandonados en una situación desesperada debido a una quiebra de este tipo. Las normativas relativas a los derechos de los pasajeros deben ser actualizadas y reforzadas para dar protección y ayuda en caso de quiebra de una compañía aérea o incidentes de ese tipo sobre los que los pasajeros no tienen control."@es21
"Ma toetasin seda ettepanekut, milles komisjonil palutakse kehtivad õigusaktid läbi vaadata ja koostada uus õigusakt, tagamaks, et reisijaid ei jäeta lennuettevõtja pankroti tõttu hätta. Praegu puuduvad Euroopa õigusaktides sätted, mis kaitseksid Euroopa reisijaid juhul, kui lennuettevõtja, kellelt reisija on piletid broneerinud, läheb pankrotti. Ma olen täiesti nõus transpordikomisjoni esimehega, kes ütles, et paljudel reisijatel puuduvad rahalised vahendid sellise kahjuga toimetulemiseks. Seega tuleks luua toetusmehhanism või hüvitusfond, et aidata lennuettevõtja pankroti tõttu hätta jäänud reisijaid. Reisijate õigusi käsitlevaid eeskirju tuleb ajakohastada ja tugevdada, et pakkuda reisijatele kaitset lennuettevõtja pankroti korral ja muude sedalaadi vahejuhtumite korral, mille üle reisijatel puudub kontroll."@et5
"Kannatin tätä esitystä, jossa pyydetään komissiota tarkastelemaan uudelleen nykyistä lainsäädäntöä sekä laatimaan uutta lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, että matkustajia ei jätetä pulaan lentoyhtiöiden joutuessa konkurssiin. Tällä hetkellä unionin lainsäädännössä ei ole säännöksiä, joilla suojeltaisiin eurooppalaisia matkustajia siinä tapauksessa, että lentoyhtiö, jolta matkustaja on varannut matkan, menee konkurssiin. Olen täysin samaa mieltä liikennevaliokunnan puheenjohtajan kanssa siitä, että monilla matkustajilla ei ole riittäviä varoja selviytyäkseen tällaisesta tappiosta. Tämäntyyppisten konkurssien seurauksena ahdinkoon joutuneiden auttamiseksi olisi perustettava tukimekanismi tai korvausrahasto. Matkustajien oikeuksia koskevat säännöt on päivitettävä ja niitä on vahvistettava, jotta voidaan antaa suojelua ja apua lentoyhtiöiden konkurssien yhteydessä tai vastaavissa tapauksissa, joihin matkustajat eivät voi vaikuttaa."@fi7
"J’ai accordé mon soutien à cette proposition qui demande à la Commission d’examiner la législation actuelle, mais aussi d’élaborer une nouvelle législation qui fasse en sorte que les passagers ne soient plus laissés dans des situations désespérées à cause de la faillite d’une compagnie aérienne. À l’heure actuelle, il n’existe, dans la législation européenne, aucune disposition en vue de protéger les passagers européens en cas de faillite d’une compagnie aérienne auprès de laquelle le passager a procédé à une réservation. Je soutiens sans réserve la position du président de la commission des transports qui a dit que beaucoup de passagers ne possèdent pas les ressources financières pour faire face à des pertes de ce type. À ce titre, il conviendrait de créer un mécanisme de soutien ou un fonds de compensation afin d’aider les victimes de ce type de faillites à sortir de ce mauvais pas. Il faut mettre à jour et renforcer les règles relatives aux droits des passagers afin de les protéger et de les aider en cas de faillite d’une compagnie aérienne ou d’incidents de ce type, sur lesquels les passagers n’ont aucune prise."@fr8
". Támogattam a szóban forgó indítványt, amely felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a jelenlegi jogszabályt, és alkosson új jogszabályt annak érdekében, hogy a légitársaságok csődje esetén is biztosítani tudjuk, hogy az utasokat nem hagyják szorult helyzetben. Az európai jogszabályok jelenleg nem tartalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyek a jegyét elővételben megváltott európai légi utasok védelméről rendelkeznének abban az esetben, ha a légitársaság csődbe megy. Határozottan támogatom azt az álláspontot, amit a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke képvisel, aki szerint sok utas nem rendelkezik olyan pénzügyi tartalékkal, hogy fedezni tudná az ilyen esetek miatt elszenvedett veszteséget. Egy támogatási rendszert vagy kártérítési alapot kell létrehozni, hogy segíthessünk a hasonló csődök előfordulása miatt bajba jutott utasakon. Aktualizálni kell és meg kell erősíteni az utasok jogaival kapcsolatos szabályozást, hogy egy légitársaság csődje, vagy egy hasonló, az utasoktól függetlenül bekövetkező esemény után védelmet és segítséget tudjunk nyújtani az utasok számára."@hu11
"Ho sostenuto questa risoluzione che chiede alla Commissione di rivedere la vigente legislazione e di redigere norme nuove per garantire che i passeggeri non siano abbandonati a sé stessi in caso di fallimento della compagnia aerea. Allo stato attuale, la legislazione europea non contiene disposizioni che tutelino i passeggeri europei in caso di fallimento di una compagnia aerea con la quale sia stata fatta una prenotazione. Mi trovo del tutto d’accordo con il presidente della commissione per i trasporti quando afferma che tanti passeggeri non sono economicamente in grado di sostenere simili perdite. Occorre quindi un meccanismo di sostegno o un fondo di compensazione per venire in soccorso di chi si trova in difficoltà in simili eventualità. Le norme sui diritti dei passeggeri vanno aggiornate e rafforzate per assicurare protezione e aiuto in caso di fallimento di una compagnia aerea o di episodi sui quali il passeggero non ha controllo alcuno."@it12
"Palaikiau šią rezoliuciją, kurioje prašoma, kad Komisija persvarstytų galiojančius teisės aktus ir parengtų naujus teisės aktų projektus siekiant užtikrinti, kad keleiviai dėl oro linijų bendrovės bankroto nebūtų palikti keblioje padėtyje. Šiuo metu Europos teisės aktuose nėra nuostatų, pagal kurias būtų ginami Europos keleiviai, jeigu bankrutuotų oro linijų bendrovė, kurioje jie yra rezervavę vietas. Tvirtai palaikau Transporto komiteto pirmininko, kuris pasakė, kad keleiviai neturi lėšų tokiems nuostoliams padengti, poziciją. Todėl turėtų būti nustatytas paramos mechanizmas arba įsteigtas kompensavimo fondas siekiant padėti tiems, kurie dėl tokio bankroto paliekami keblioje padėtyje. Turi būti atnaujintos ir sugriežtintos taisyklės, susijusios su keleivių teisėmis, siekiant juos apsaugoti ir suteikti jiems pagalbą oro linijų bendrovės bankroto arba įvykių, kurių keleiviai negali kontroliuoti, atveju."@lt14
"Es atbalstīju šo priekšlikumu, kurā prasīts, lai Komisija pārskata pašreizējos tiesību aktus un arī izstrādā jaunus tiesību aktus, kas nodrošinātu, ka pasažieri aviosabiedrības bankrota gadījumā netiks pamesti sarežģītā situācijā. Pašlaik Eiropas tiesību aktos nav nosacījumu, lai aizsargātu Eiropas pasažierus gadījumā, ja aviosabiedrība, kurā pasažieris ir veicis lidojuma rezervāciju, cieš bankrotu. Es stingri atbalstu Transporta komitejas priekšsēdētāja nostāju, kurš norādīja, ka daudziem pasažieriem nav līdzekļu, lai spētu tiktu galā ar šāda veida zaudējumiem. Šajā kontekstā būtu jāizveido atbalsta mehānisms vai kompensācijas fonds, lai palīdzētu tiem, kuri šāda veida bankrota gadījumā ir nokļuvuši nepatīkamā stāvoklī. Noteikumi, kas attiecas uz pasažieru tiesībām, ir jāatjaunina un jāstiprina, lai nodrošinātu aizsardzību un palīdzētu aviosabiedrības bankrota gadījumā vai negadījumos, ko pasažieri nevar ietekmēt."@lv13
"Thugas mo chuid tacaíochta don rún seo a iarrann ar an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an reachtaíocht atá ann faoi láthair agus, ina éagmais sin, reachtaíocht nua a dhréachtú lena gcinnteofar nach mbeidh paisinéirí fágtha i gcás mórdheacrachta de thoradh féimheachta aerlíne. Faoi láthair, níl aon fhorálacha ann faoi reachtaíocht na hEorpa le cosaint a thabhairt do phaisinéirí Eorpacha i gcás féimheachta aerlíne lena bhfuil áirithint déanta ag an bpaisinéir. Tacaím go láidir le seasamh chathaoirleach an choiste um iompar agus é ráite aige nach bhfuil mórchuid paisinéirí in acmhainn cailliúintí den sórt sin a sheasamh. Mar sin, is ceart go mbunófaí meicníocht um thacaíocht nó ciste cúitimh chun cabhair a thabhairt dóibh siúd a fhágtar i bponc de thoradh féimheachta den chineál seo. Caithfear rialacha maidir le cearta paisinéirí a nuashonrú agus a láidriú chun cosaint agus cúnamh a thabhairt i gcás féimheachta aerlíne nó a leithéid de theagmhas nach bhfuil aon neart ag an bpaisinéir air."@mt15
"Ik steun deze resolutie waarin de Commissie wordt gevraagd de huidige wetgeving te herzien en ook nieuwe wetgeving op te stellen om ervoor te zorgen dat passagiers niet in het nauw komen als gevolg van faillissementen van luchtvaartmaatschappijen. Op het ogenblik voorziet de Europese wetgeving niet in bescherming van Europese passagiers als een luchtvaartmaatschappij waarbij zij een reis hebben geboekt failliet gaat. Ik sta volledig achter het standpunt van de voorzitter van de Commissie vervoer en toerisme, die heeft gezegd dat veel passagiers niet over de middelen beschikken om dit soort verliezen op te vangen. Daarom dient er een bijstandsmechanisme of schadefonds te worden opgericht om mensen te helpen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van zo’n faillissement. De regels met betrekking tot de rechten van passagiers moeten worden geactualiseerd en versterkt om bescherming en hulp te bieden in geval van faillissement van een luchtvaartmaatschappij of soortgelijke incidenten buiten de macht van de passagiers."@nl3
"Poparłem wniosek wzywający Komisję do przeglądu aktualnie obowiązującego prawodawstwa, a także do przygotowania projektu nowego prawodawstwa mającego zagwarantować, że pasażerowie nie znajdą się w tarapatach wskutek upadłości linii lotniczej. Obecnie prawodawstwo europejskie nie zawiera przepisów chroniących pasażerów europejskich w przypadku upadłości linii lotniczych, w których pasażerowie dokonali rezerwacji. Gorąco popieram stanowisko przewodniczącego komisji transportu, który powiedział, że wielu pasażerów nie dysponuje środkami, które pozwoliłyby na pokrycie tego typu straty. Mechanizm wsparcia lub fundusz odszkodowawczy powinien zostać ustanowiony w celu pomocy osobom, które znalazły się w kłopotach wskutek tego typu upadłości. Przepisy dotyczące praw pasażerów należy uaktualnić i wzmocnić, aby zapewnić pasażerom opiekę i pomoc w przypadku upadłości linii lotniczych lub w innych podobnych przypadkach, nad którymi pasażerowie nie mają kontroli."@pl16
"Dei o meu apoio a esta proposta de resolução na qual se solicita à Comissão que reveja a actual legislação, bem como que apresente nova legislação para garantir que os passageiros não são abandonados à sua sorte em caso de falência de uma companhia aérea. De momento, não existem disposições na legislação europeia para proteger os passageiros europeus em caso de falência de uma companhia aérea na qual o passageiro tenha feito uma reserva. Apoio convictamente a posição do presidente da Comissão dos Transportes que afirmou que muitos passageiros não dispõem de recursos para fazer frente a este tipo de perda. Assim sendo, deve ser criado um mecanismo de apoio ou um fundo de garantia para indemnizar aquelas pessoas que ficam numa situação difícil na sequência de uma falência de uma companhia de aviação. As normas sobre os direitos dos passageiros devem ser actualizadas e reforçadas com vista a proteger e a ajudar em caso de falência de uma companhia aérea ou de incidentes desse tipo sobre os quais os passageiros não têm qualquer controlo."@pt17
"Am susţinut această rezoluţie care solicită Comisiei să revizuiască legislaţia actuală şi, de asemenea, să elaboreze o nouă legislaţie pentru a se asigura că pasagerii nu vor suferi din cauza falimentului companiilor aeriene. În prezent, nu există dispoziţii ale legislaţiei europene care să îi protejeze pe pasagerii europeni în cazul falimentului unei companii aeriene la care pasagerul a efectuat o rezervare. Susţin cu tărie poziţia preşedintelui Comisiei pentru transport, care a afirmat că mulţi pasageri nu deţin resursele necesare pentru a face faţă unor pierderi de acest fel. Prin urmare, ar trebui să se instituie un mecanism de ajutor sau un fond de despăgubire pentru a-i ajuta pe cei lăsaţi într-o situaţie neplăcută în urma acestui tip de faliment. Trebuie să se actualizeze şi să se consolideze normele privind drepturile pasagerilor pentru a oferi protecţie şi ajutor în cazul falimentului unei companii aeriene sau în cazul unor incidente similare asupra cărora pasagerii nu au niciun control."@ro18
"Podporil som tento návrh, ktorý žiada Komisiu o preskúmanie súčasnej legislatívy, ako aj o vypracovanie novej legislatívy s cieľom zabezpečiť, aby sa cestujúci neocitli v dôsledku konkurzu leteckej spoločnosti v problémoch. V súčasnosti neexistujú v rámci európskej legislatívy žiadne ustanovenia na ochranu európskych cestujúcich v prípade konkurzu leteckej spoločnosti, v ktorej si cestujúci zarezervovali letenku. Dôrazne podporujem stanovisko predsedu Výboru pre dopravu, ktorý uviedol, že mnohí cestujúci nemajú zdroje na to, aby mohli riešiť straty takéhoto druhu. Preto by sa mal vytvoriť mechanizmus podpory alebo kompenzačný fond, ktoré by pomohli ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkostiach v dôsledku tohto typu konkurzu. Je potrebné aktualizovať a posilniť predpisy týkajúce sa práv cestujúcich s cieľom poskytnúť im ochranu a pomoc v prípade konkurzu leteckej spoločnosti alebo problémov toho druhu, ktoré cestujúci nemôžu ovplyvniť."@sk19
"Podprl sem predlog, ki od Komisije zahteva, da pregleda veljavno zakonodajo in pripravi novo, s katero bi se potnikom zagotovilo, da zaradi stečaja letalske družbe ne ostanejo v hudi zagati. V evropski zakonodaji trenutno ni nobenih določb, ki bi ščitile evropske potnike v primeru stečaja letalske družbe, pri kateri je potnik rezerviral let. Močno podpiram stališče predsednika Odbora za transport, ki je dejal, da številni potniki nimajo sredstev, da bi bili kos takšnim izgubam. V tem primeru bi moral biti mehanizem podpore ali odškodninski sklad oblikovan tako, da bi pomagal ljudem, ki so se znašli v stiski zaradi takšnega stečaja. Predpise o pravicah potnikov je treba dopolniti in okrepiti, da bi lahko nudili varstvo in pomoč v primeru stečaja letalske družbe ali tistih dogodkov, na katere potniki ne morejo vplivati."@sl20
"Jag stödde detta förslag som innebär att kommissionen anmodas att se över befintlig lagstiftning och även utarbeta förslag till ny lagstiftning för att säkerställa att passagerare inte drabbas alltför hårt ekonomiskt sett om ett flygbolag går i konkurs. För närvarande finns det inga EU-bestämmelser som skyddar europeiska passagerare om det flygbolag de har bokat biljett hos går i konkurs. Jag stöder helhjärtat den inställning som transportutskottets ordförande ger uttryck för när han påpekar att många passagerare inte har tillräckliga ekonomiska resurser för att klara av förluster av detta slag. En stödmekanism eller ersättningsfond bör inrättas för att hjälpa dem som drabbas ekonomiskt till följd av en konkurs av denna typ. Reglerna för passagerarrättigheter måste uppdateras och förstärkas så att passagerare kan ges skydd och stöd i samband med ett flygbolags konkurs eller andra liknande företeelser som passagerarna inte har någon kontroll över."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph