Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-228"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-228"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Die Verbesserung und Stärkung der multilateralen Kontakte im Mittelmeerraum und insbesondere zu den südlichen und östlichen Mittelmeerländern (SEMC) ist sehr zu begrüßen. Auch die Bemühungen der Europäischen Union in diesen Ländern, eine Modernisierung der Wirtschaft in Gang zu setzen und damit auch der Bevölkerung zu helfen, sind zu unterstützen. Es darf aber sehr stark bezweifelt werden, ob dies mit der geplanten Freihandelszone Europa-Mittelmeer auch erreicht werden kann. Eine diesbezügliche von der Universität Manchester durchgeführte Nachhaltigkeitsprüfung warnt vor negativen sozialen und ökologischen Folgen für die beteiligten SEMC. Es ist zu befürchten, dass dieses Abkommen den EU-Ländern zwar weitere Absatzmärkte bringt, die Volkswirtschaften der SEMC aber schwer schädigt. Die im Entschließungsantrag geforderte parallele Einführung der Freizügigkeit für die Arbeitnehmer würde zudem zu einer riesigen Migrationswelle nach Europa und zu einem Abfluss der in den SEMC dringend gebrauchten Arbeitskräfte führen. Im Sinne einer positiven Zukunft für die SEMC habe ich daher gegen diese Entschließung gestimmt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Velice vítám, že se zlepší a posilí mnohostranné kontakty se středomořským regionem a zejména se zeměmi jižního a východního Středomoří. Podporuji také úsilí Evropské unie zahájit proces modernizace hospodářství těchto zemí, a tedy pomoc obyvatelstvu. Mám však velmi velké pochybnosti ohledně toho, zda toho může být dosaženo prostřednictvím plánované oblasti volného obchodu Euromed. Hodnocení dopadů na udržitelnost provedené Manchesterskou univerzitou varuje před negativními sociálními důsledky a důsledky pro životní prostředí pro zúčastněné země jižního a východního Středomoří. Obávám se, že tato dohoda sice přinese zemím EU nové odbytové trhy, ale zato vážně poškodí hospodářství zemí jižního a východního Středomoří. Paralelní zavádění svobody pohybu zaměstnanců požadované v návrhu usnesení by také vyvolalo mohutnou migrační vlnu do Evropy a vedlo by k úniku pracovníků, které země jižního a východního Středomoří naléhavě potřebují. Abychom zemím jižního a východního Středomoří pomohli zajistit pozitivní budoucnost, hlasovala jsem proti tomuto usnesení."@cs1
"Jeg glæder mig meget over, at de multilaterale kontakter med Middelhavsregionen og navnlig med de sydlige og østlige Middelhavslande (SEM) vil blive forbedret og styrket. Jeg støtter også EU's bestræbelser på at indlede moderniseringen af disse landes økonomier og dermed på at hjælpe befolkningen. Jeg tvivler dog meget på, at dette kan nås ved hjælp af det planlagte Euromed frihandelsområde. En bæredygtighedsvurdering udført af University of Manchester advarer mod de negative sociale og miljømæssige konsekvenser for de pågældende SEM. Jeg frygter, at denne aftale vil medføre nye afsætningsmarkeder for EU-landene, men i alvorlig grad vil skade SEM-landenes økonomier. Den samtidige indførelse af fri bevægelighed for arbejdskraften, der opfordres til i beslutningsforslaget, ville også resultere i en enorm migrationsbølge til Europa og føre til, at den arbejdskraft, der er så hårdt tiltrængt i SEM-landene, vil blive drænet. For at bidrage til at sikre en positiv fremtid for SEM-landene har jeg derfor stemt imod denne beslutning."@da2
"Επικροτώ με θέρμη το γεγονός ότι θα βελτιωθούν και θα ενισχυθούν οι πολυμερείς επαφές με την περιοχή της Μεσογείου και, ιδιαίτερα, με τις χώρες της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου (ΧΝΑΜ). Υποστηρίζω επίσης τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσει η διαδικασία εκσυγχρονισμού των οικονομιών αυτών των χωρών και, συνακόλουθα, να βοηθήσει τον πληθυσμό. Ωστόσο, πολύ αμφιβάλλω εάν μπορεί να επιτευχθεί αυτό μέσω της σχεδιαζόμενης ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών. Μια μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων από πλευράς βιωσιμότητας την οποία διενήργησε το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ προειδοποιεί για τις αρνητικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες στις ενδιαφερόμενες ΧΝΑΜ. Φοβούμαι ότι αυτή η συμφωνία θα δημιουργήσει νέες εξαγωγικές αγορές για τις χώρες της ΕΕ, αλλά θα καταφέρει σοβαρό πλήγμα στις οικονομίες των ΧΝΑΜ. Η παράλληλη θέσπιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, η οποία ζητείται με την πρόταση ψηφίσματος, θα καταλήξει σε ένα τεράστιο μεταναστευτικό κύμα προς την Ευρώπη και θα οδηγήσει σε αφαίμαξη του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, το οποίο είναι άκρως απαραίτητο στις ΧΝΑΜ. Για να συμβάλουμε στη διασφάλιση ενός θετικού μέλλοντος για τις ΧΝΑΜ, ψήφισα κατά αυτού του ψηφίσματος."@el10
"I very much welcome the fact that multilateral contacts with the Mediterranean region and, in particular, with the southern and eastern Mediterranean countries (SEMC) will be improved and strengthened. I also support the European Union’s efforts to start the process of modernising the economies of these countries and, therefore, to help the population. However, I doubt very much whether this can be achieved by means of the planned Euromed Free Trade Area. A sustainability impact assessment carried out by the University of Manchester warns of the negative social and environmental consequences for the SEMC involved. I fear that this agreement will bring new sales markets for the EU countries, but will seriously damage the economies of the SEMC. The parallel introduction of freedom of movement for employees called for in the motion for a resolution would also result in a huge wave of migration to Europe and lead to the drain of workers urgently needed in the SEMC. In order to help ensure a positive future for the SEMC, I have therefore voted against this resolution."@en4
"Acojo muy favorablemente el hecho de que aumentarán y se reforzarán los contactos multilaterales con la región del Mediterráneo y, en concreto, con los países del Sur y el Este del Mediterráneo (PSEM). También apoyo los esfuerzos de la Unión Europea para iniciar el proceso de modernización de las economías de esos países y, por tanto, para ayudar a la población. No obstante, dudo mucho que se pueda conseguir por medio de la planeada zona euromediterránea de libre comercio. Una valoración del impacto de sostenibilidad realizada por la Universidad de Manchester advierte de las consecuencias sociales y ambientales negativas para los PSEM implicados. Me temo que este acuerdo abrirá nuevos mercados de venta para los países de la UE, pero perjudicará gravemente a las economías de los PSEM. La introducción paralela de la libertad de circulación para los empleados solicitada en la propuesta de resolución también produciría una enorme oleada de inmigración a Europa y conduciría a la escasez de trabajadores muy necesarios en los PSEM. Con el fin de ayudar a garantizar un futuro positivo para los PSEM, he votado en contra de esta Resolución."@es21
"Olen väga rahul, et mitmepoolseid suhteid Vahemere piirkonna ning iseäranis Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riikidega kavatsetakse parandada ja tugevdada. Ma toetan ka Euroopa Liidu püüdeid alustada nende riikide majanduse ajakohastamist ja selle kaudu elanikkonna abistamist. Kuid ma kahtlen väga, kas seda on võimalik saavutada kavandatud Euroopa – Vahemere vabakaubanduspiirkonna abil. Manchesteri ülikoolis koostatud säästva arengu mõjuhinnangus hoiatatakse negatiivsete sotsiaalsete ja keskkonnaalaste tagajärgede eest Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riikide jaoks. Kardan, et selle lepinguga kaasnevad ELi jaoks uued müügiturud, ent tõsine kahju Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riikide majandusele. Resolutsiooni ettepanekus nõutud töötajate liikumisvabaduse paralleelne juurutamine tähendaks suurt rändelainet Euroopasse ning Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riikide jaoks hädavajalike töötajate väljavoolu. Pidades silmas Vahemere lõuna- ja idapiirkonna paremat tulevikku, hääletasin ma selle resolutsiooni vastu."@et5
". Suhtaudun hyvin myönteisesti siihen, että monenvälisiä yhteyksiä Välimeren alueeseen ja etenkin Välimeren eteläisiin ja itäisiin maihin parannetaan ja vahvistetaan. Kannatan myös Euroopan unionin pyrkimyksiä käynnistää näiden maiden talouksien uudenaikaistamisprosessi ja siten auttaa niiden kansalaisia. Epäilen kuitenkin vahvasti, voidaanko tämä saavuttaa suunnitellun Euro–Välimeri-vapaakauppa-alueen avulla. Manchesterin yliopiston tekemässä kestävään kehitykseen kohdistuvin vaikutusten arvioinnissa varoitetaan asianomaisille Välimeren eteläisille ja itäisille maille koituvista kielteisistä sosiaalisista ja ympäristöseurauksista. Pelkään, että tämä sopimus avaa EU:n jäsenvaltioille uusia myyntimarkkinoita, mutta vahingoittaa vakavasti Välimeren eteläisten ja itäisten maiden talouksia. Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden samanaikainen käyttöönotto, jota päätöslauselmaesityksessä vaaditaan, aiheuttaisi myös valtavan maahanmuuttoaallon Eurooppaan ja veisi Välimeren eteläisiltä ja itäisiltä mailta niissä kipeästi tarvittavia työntekijöitä. Näin ollen äänestin päätöslauselmaa vastaan auttaakseni osaltani varmistamaan Välimeren eteläisille ja itäisille maille myönteisen tulevaisuuden."@fi7
"Je me réjouis sans réserve du fait que les contacts multilatéraux avec la région méditerranéenne et en particulier avec les pays de la Méditerranée Sud et Est (PMSE) seront améliorés et renforcés. Je soutiens aussi les efforts de l’Union européenne en vue d’entamer le processus de modernisation des économies de ces pays et, par conséquent, d’aider leurs populations. En revanche, je doute fort que ces objectifs puissent être atteints au moyen de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne. Une évaluation d’impact sur la durabilité réalisée par l’université de Manchester met en garde contre les conséquences sociales et environnementales négatives pour les PMSE concernés. Je crains que cet accord n’ouvre certes de nouveaux débouchés à la vente pour les pays de l’UE, mais qu’il porte aussi gravement préjudice aux économies des PMSE. L’introduction, en parallèle, de la liberté de mouvement pour les travailleurs, que la proposition de résolution appelle de ses vœux, entraînerait par ailleurs une vague d’immigration gigantesque vers l’Europe et une pénurie de travailleurs dont les PMSE ont un urgent besoin. Afin de contribuer à garantir un avenir positif pour les PMSE, j’ai donc voté contre cette résolution."@fr8
". Nagy örömömre szolgál a tény, hogy javítani és erősíteni fogjuk a többoldalú kapcsolatokat a Földközi-tenger térségében, különösen a déli és a keleti országokkal (SEMC). Szintén támogatom az Európai Unió erőfeszítéseit, hogy elkezdődjön az említett országok gazdaságainak modernizációs folyamata, és így segítsék a lakosságot. Nagyon kétlem viszont, hogy az euromediterrán szabadkereskedelmi térség tervezett létrehozása lenne erre a megoldás. A Manchesteri Egyetem fenntarthatóságról készített hatástanulmánya arra figyelmeztet, hogy a földközi-tengeri térség déli és keleti országaiban ez negatív társadalmi és környezeti következményekkel járhat. Tartok tőle, hogy a megállapodás ugyan új értékesítési piacokat fog megnyitni az uniós országok számára, de a földközi-tengeri térség déli és keleti országai gazdaságainak komoly károkat fog okozni. Az állásfoglalásra irányuló indítványban szereplő, a munkavállalók szabad mozgásának ezzel egyidejű bevezetéséről szóló rendelkezés egy óriási, Európába irányuló kivándorlási hullámot is kiválthat, ami elszívja a földközi-tengeri térség déli és keleti országaiból az ott helyben sürgősen szükségessé váló munkaerőt. Azért szavaztam az állásfoglalás ellen, mert így akarjuk elősegíteni, hogy biztosítva legyen a földközi-tengeri térség déli és keleti országainak kedvezőbb jövője."@hu11
"Accolgo con grande favore l’idea di veder migliorati e rafforzati i legami con i paesi del Mediterraneo meridionale e orientale (PSEM) e appoggio l’impegno dell’Unione perché parta il processo di modernizzazione delle loro economie, a beneficio della popolazione. Nutro però seri dubbi che tutto ciò possa essere raggiunto con la prevista zona di libero scambio euromediterranea. Una valutazione della sostenibilità condotta dall’Università di Manchester mette in guardia dall’impatto sociale e ambientale per i paesi del Mediterraneo meridionale e orientale. Temo che questi accordi comporteranno solo nuovi mercati per i paesi dell’UE e danneggeranno seriamente le economie degli PSEM. La parallela introduzione della libera circolazione dei lavoratori, come chiesta nella proposta di risoluzione, si tradurrà in un massiccio afflusso di immigrati in Europa, provocando invece un drenaggio negli PSEM, così a corto di manodopera. Per contribuire a garantire a quei paesi un futuro migliore ho votato contro."@it12
"Labai palankiai vertinu tai, kad bus gerinami ir stiprinami daugiašaliai ryšiai su Viduržemio jūros regiono ir ypač Viduržemio jūros pietinės ir rytinės pakrančių šalimis (VJPRPŠ). Be to, palaikau Europos Sąjungos pastangas pradėti šių šalių ekonomikų modernizavimo procesą ir taip padėti gyventojams. Tačiau labai abejoju, ar šį tikslą galima pasiekti planuojamos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių laisvosios prekybos zonos priemonėmis. Mančesterio universiteto atliktame poveikio tvarumui vertinime perspėjama dėl neigiamų socialinių ir aplinkosauginių pasekmių atitinkamoms VJPRPŠ. Bijau, kad šiuo susitarimu bus suteiktos naujos pardavimo rinkos ES šalims, tačiau bus smarkiai pakenkta VJPRPŠ ekonomikoms. Tuo pat metu įgyvendinamas laisvas darbuotojų judėjimas, kurio reikalaujama pasiūlyme dėl rezoliucijos, taip pat paskatintų didžiulę migracijos į Europą bangą ir darbuotojų, kurių skubiai reikia VJPRPŠ, nutekėjimą. Todėl, siekdamas padėti užtikrinti pozityvią ateitį VJPRPŠ, balsavau prieš šią rezoliuciją."@lt14
"Es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka tiks uzlaboti un stiprināti daudzpusēji kontakti ar Vidusjūras reģionu un jo īpaši ar Vidusjūras reģiona dienvidu un austrumu valstīm (VDAV). Tāpat es atbalstu Eiropas Savienības centienus uzsākt šo valstu ekonomiku modernizēšanas procesu un tādējādi palīdzētu to iedzīvotājiem. Taču es ļoti šaubos, vai to var sasniegt, izveidojot paredzēto Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu brīvās tirdzniecības zonu. Ietekmes uz ilgtspējību novērtējumā, ko veikusi Mančestras Universitāte, izteikts brīdinājums par negatīvajām sekām vides un sociālajā jomā, ko šī brīvās tirdzniecības zona radītu iesaistītajām VDAV. Šis nolīgums radīs jaunus tirgus ES valstīm, bet es baidos, ka tas nopietni kaitēs VDAV valstu ekonomikām. Arī paralēlā darba ņēmēju pārvietošanās brīvības ieviešana, kas prasīta rezolūcijas priekšlikumā, varētu izraisīt milzīgu imigrācijas vilni uz Eiropu un novestu pie VDAV neatliekami vajadzīgo darba ņēmēju aizplūšanas. Tādēļ es balsoju pret šo rezolūciju, lai palīdzētu nodrošināt pozitīvu VDAV nākotni."@lv13
". Die Verbesserung und Stärkung der multilateralen Kontakte im Mittelmeerraum und insbesondere zu den südlichen und östlichen Mittelmeerländern (SEMC) ist sehr zu begrüßen. Auch die Bemühungen der Europäischen Union in diesen Ländern, eine Modernisierung der Wirtschaft in Gang zu setzen und damit auch der Bevölkerung zu helfen, sind zu unterstützen. Es darf aber sehr stark bezweifelt werden, ob dies mit der geplanten Freihandelszone Europa-Mittelmeer auch erreicht werden kann. Eine diesbezügliche von der Universität Manchester durchgeführte Nachhaltigkeitsprüfung warnt vor negativen sozialen und ökologischen Folgen für die beteiligten SEMC. Es ist zu befürchten, dass dieses Abkommen den EU-Ländern zwar weitere Absatzmärkte bringt, die Volkswirtschaften der SEMC aber schwer schädigt. Die im Entschließungsantrag geforderte parallele Einführung der Freizügigkeit für die Arbeitnehmer würde zudem zu einer riesigen Migrationswelle nach Europa und zu einem Abfluss der in den SEMC dringend gebrauchten Arbeitskräfte führen. Im Sinne einer positiven Zukunft für die SEMC habe ich daher gegen diese Entschließung gestimmt."@mt15
". Ik ben zeer verheugd met het feit dat de multilaterale contacten met het Middellandse Zeegebied, en met name met de landen van het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied (ZOM-landen), zullen worden verbeterd en versterkt. Ik steun ook de inspanningen van de Europese Unie om het moderniseringsproces van de economieën in deze landen op gang te brengen en zo de bevolking te helpen. Ik betwijfel echter sterk of dit kan worden bereikt door middel van de geplande Euromed-vrijhandelszone. Een door de Universiteit van Manchester uitgevoerde duurzaamheidseffectbeoordeling waarschuwt voor de negatieve sociale en milieugevolgen voor de betrokken ZOM-landen. Ik vrees dat deze overeenkomst de EU-landen nieuwe afzetmarkten zal opleveren, maar de economieën van de ZOM-landen ernstig zal schaden. De parallelle invoering van vrij verkeer van werknemers waartoe in de ontwerpresolutie wordt opgeroepen, zou verder leiden tot een enorme migratiegolf naar Europa en een uitstroom van arbeidskrachten die in de ZOM-landen niet kunnen worden gemist. Met het oog op een positieve toekomst voor de ZOM-landen heb ik dan ook tegen deze resolutie gestemd."@nl3
"Z wielkim zadowoleniem przyjmuję fakt, że wielostronne stosunki z regionem Morza Śródziemnego, a zwłaszcza z państwami znajdującymi się na południu i wschodzie tego regionu (SEMC) ulegną poprawie i wzmocnieniu. Popieram również wysiłki Unii Europejskiej zmierzające do zapoczątkowania procesu modernizacji gospodarek tych państw, a zatem wspomożenia ich obywateli. Wątpię jednak, czy da się to osiągnąć poprzez planowane utworzenie euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu. W analizie wpływu stabilności przeprowadzonej przez uniwersytet w Manchesterze znalazły się ostrzeżenia przed ujemnymi społecznymi i środowiskowymi następstwami dla zaangażowanych państw z południowej i wschodniej części tego regionu. Obawiam się, że porozumienie to otworzy dla państw UE nowe rynki zbytu, ale poważnie zaszkodzi gospodarkom państw SEMC. Równoległe wprowadzenie prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników, wspomniane we wniosku w sprawie rezolucji, wywołałoby ogromną falę migracji do Europy i doprowadziłoby do odpływu pracowników pilnie potrzebnych w tych krajach. Głosowałem więc przeciwko tej rezolucji, aby zagwarantować krajom SEMC pomyślną przyszłość."@pl16
"Saúdo sinceramente o facto de se pretender melhorar e reforçar os contactos multilaterais com a região do Mediterrâneo e, em particular, com os países do Sul e do Este do Mediterrâneo (PSEM). Apoio igualmente os esforços da União Europeia no sentido de iniciar o processo de modernização das economias desses países e, por conseguinte, ajudar as suas populações. No entanto, duvido muito que se consiga isso através da zona de comércio livre Euromed que se está a pensar criar. Uma avaliação do impacto de sustentabilidade realizado pela Universidade de Manchester chama a atenção para as consequências sociais e ambientais negativas para os PSEM em causa. Receio que este acordo traga novos mercados para as vendas dos países da UE mas prejudique gravemente as economias dos PSEM. A introdução concomitante da liberdade de circulação dos trabalhadores preconizada pela proposta de resolução também resultará numa enorme vaga de migração para a Europa e conduzirá a uma fuga de trabalhadores que são urgentemente necessários nos PSEM. A fim de ajudar a garantir um futuro positivo para os PSEM, votei, portanto, contra esta resolução."@pt17
"Salut cu bucurie faptul că se vor îmbunătăţi şi se vor consolida contactele multilaterale cu regiunea mediteraneană şi, în special, cu ţările din sudul şi estul Mării Mediterane (SEMT). De asemenea, sprijin eforturile Uniunii Europene de a iniţia un proces de modernizare a economiilor acestor ţări şi, prin urmare, de a ajuta populaţia. Cu toate acestea, mă îndoiesc foarte mult cu privire la măsura în care acest lucru se va realiza prin zona planificată de liber schimb Euromed. O evaluare a impactului asupra dezvoltării durabile, realizată de Universitatea din Manchester, avertizează asupra consecinţelor sociale şi ecologice negative pentru SEMT implicate. Mă tem că acest acord va aduce noi pieţe de desfacere pentru ţările UE, dar va deteriora grav economiile SEMT. Introducerea paralelă a liberei circulaţii a lucrătorilor solicitată în propunerea de rezoluţie va rezulta, de asemenea, într-un val uriaş de migraţie spre Europa şi va duce la pierderea de lucrători de care SEMT vor avea nevoie urgent. Pentru a contribui la un viitor pozitiv pentru SEMT, am votat, prin urmare, împotriva acestei rezoluţii."@ro18
"Veľmi vítam skutočnosť, že sa zlepšia a posilnia viacstranné kontakty s regiónom Stredozemia, a najmä s krajinami juhu a východu Stredozemia (SEMC). Takisto podporujem snahu Európskej únie o začatie procesu modernizácie hospodárstiev týchto krajín a tým pomôcť aj ich obyvateľstvu. Veľmi však pochybujem, či sa to bude dať dosiahnuť pomocou plánovanej euro-stredomorskej zóny voľného obchodu. Hodnotenie vplyvu trvalej udržateľnosti, ktoré uskutočnila Univerzita v Manchestri, varuje pred negatívnymi sociálnymi a environmentálnymi následkami pre krajiny SEMC. Obávam sa, že táto dohoda prinesie pre krajiny EÚ nové odbytové trhy, ale zároveň vážne poškodí hospodárstva SEMC. Súčasné zavedenie slobody pohybu pre zamestnancov, ktoré sa žiada v návrhu uznesenia, by malo za následok obrovskú vlnu migrácie do Európy, čo by viedlo k odlivu pracovníkov, ktorí by boli naliehavo potrební v krajinách SEMC. Aby sme pre krajiny SEMC pomohli zaistiť pozitívnu budúcnosť, hlasoval som proti tomuto uzneseniu."@sk19
"Močno pozdravljam dejstvo, da se bodo večstranski stiki s sredozemsko regijo in zlasti državami južnega in vzhodnega Sredozemlja (SEMC) izboljšali in okrepili. Podpiram tudi prizadevanja Evropske unije, da prične s postopkom posodabljanja gospodarstev teh držav in s tem pomaga prebivalstvu. Vendar pa močno dvomim, ali bo to mogoče doseči z načrtovanim območjem proste trgovine Euromed. Ocena učinka trajnosti, ki jo je opravila Univerza v Manchestru, opozarja na negativne družbene in okoljske posledice za vključene države južnega in vzhodnega Sredozemlja. Bojim se, da bo ta sporazum sicer ustvaril nove prodajne trge za države EU, da pa bo obenem povzročil resno škodo gospodarstvom držav južnega in vzhodnega Sredozemlja. Vzporedna uvedba prostega pretoka delavcev, ki jo ta predlog resolucije zahteva, bi povzročila tudi ogromen val priseljevanja v Evropo in povzročila odliv delovne sile, ki je v državah južnega in vzhodnega Sredozemlja nujno potrebna. Da bi pomagali zagotoviti pozitivno prihodnost za države južnega in vzhodnega Sredozemlja, te resolucije nisem podprl."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph