Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-225"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-225"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". O Mediterrâneo é o berço da civilização tal qual a conhecemos. Nas suas margens nasceram, maturaram e fortaleceram-se ideias e instituições definidoras da matriz civilizacional europeia, inseparáveis da sua História e dos seus projectos futuros. Nas suas margens deram-se, também, profundas clivagens, muitas vezes resolvidas pela força das armas, que conduziram a uma dolorosa separação política, ao afastamento progressivo das suas populações e ao desenvolvimento separado, quando não antagónico, daquilo que antes fora o centro do mundo. A UE, que se deseja aberta ao mundo e potenciadora do diálogo dos seus membros com países terceiros, não pode deixar de acarinhar a ideia de uma zona de comércio livre euromediterrânica que possibilite um novo estreitamento das relações entre os dois lados daquele mar e promova, igualmente, uma maior convergência Sul-Sul. É forçoso reconhecer que os resultados até agora obtidos não correspondem à ambição que norteia esta ideia. Muitos são os obstáculos de natureza económica e financeira, sendo, no entanto, evidente que as maiores resistências são de cariz eminentemente político. Há que persistir e contribuir para tornar possível a reedição de um mercado à escala mediterrânica que traga consigo um maior contacto entre as populações e o refazer dos laços entretanto quebrados."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Středomoří, jak víme, je kolébkou civilizace. Na jeho březích se zrodily, rozvíjely a mohutněly myšlenky a instituce, které tvoří podstatu evropské civilizace a nedílnou součást její historie a jejích plánů do budoucna. Na jeho březích vznikaly i hluboké rozpory, často řešené silou zbraní, jež vedly k bolestnému politickému rozdělení, prohlubujícímu se rozdělení mezi jeho národy a k vývoji oddělenému od toho, ne-li jdoucímu proti tomu, co bylo původně středem tohoto světa. EU, která se chce otevřít světu a rozvíjet dialog mezi svými členy a třetími zeměmi, si musí cenit myšlenky evropsko-středomořské oblasti volného obchodu, která umožňuje znovu budovat užší vztahy mezi oběma stranami Středozemního moře a která také podporuje větší konvergenci Jih-Jih. Je nutné uznat, že doposud dosažené výsledky neodpovídají ambicím této myšlenky. Existuje množství hospodářských a finančních překážek, ačkoli je jasné, že závažnější třecí plochy jsou očividně politické povahy. Musíme vytrvat a pomoci znovuvytvořit trh ve středomořském měřítku, který s sebou přinese více kontaktů mezi národy a obnovení styků, jež byly mezitím přerušeny."@cs1
"Middelhavet er civilisationens vugge, som vi kender den. Langs dets kyster blev idéer og institutioner, der definerer essensen i den europæiske civilisation og udgør en integrerende del af dets historie og dets fremtidsplaner, født, her har de udviklet sig og har vokset sig store. Dybe skel er også opstået langs dets kyster, ofte løst med våben, hvilket har ført til en smertefuld politisk adskillelse, en uddybning af kløften mellem dets befolkninger og en udvikling adskilt fra om ikke i modsætning til det, der tidligere var verdens centrum. EU, der ønsker at åbne sig mod verden og fremme dialog mellem dets medlemmer og tredjelande, må hæge om tanken om et Euro-Middelhavsfrihandelsområde, som gør det muligt igen at etablere tættere forbindelser mellem begge sider af Middelhavet, og som også fremmer større syd-syd-konvergens. Det er vigtigt at anerkende, at de resultater, der er nået indtil nu, ikke lever op til den ambition, der ligger bag tanken. Der er mange økonomiske og finansielle hindringer, selv om det står klart, at de mere alvorlige stridspunkter har en klar politisk karakter. Vi må holde fast og bidrage til at gøre det muligt at genskabe et marked i middelhavsskala, som medfører øget kontakt mellem befolkningerne og genetablering af de bånd, der i mellemtiden er blevet brudt."@da2
"Wie wir alle wissen, ist der Mittelmeerraum die Wiege der Zivilisation. Entlang seiner Küsten wurden Ideen und Einrichtungen, die den wesentlichen Kern der europäischen Zivilisation ausmachen und einen Bestandteil seiner Geschichte und künftigen Pläne bilden, geboren, sind herangereift und haben große Kraft entwickelt. Entlang seiner Küsten haben sich aber auch tiefe Brüche ereignet, die oft mit Waffengewalt gelöst wurden, und die zu einer schmerzhaften politischen Teilung, einer fortschreitenden Entzweiung seiner Völker und zu einer Entwicklung, die von dem wegführte, wenn nicht gar dem entgegenstand, was zuvor das Zentrum der Welt war, geführt haben. Eine EU, die sich der Welt öffnen und den Dialog zwischen ihren Mitgliedern und Drittstaaten fördern will, muss an der Idee einer Freihandelszone Europa-Mittelmeer festhalten, die es ermöglicht, wieder engere Beziehungen zwischen beiden Seiten des Mittelmeeres zu schaffen und die eine größere Süd-Süd-Konvergenz fördert. Es ist wichtig anzuerkennen, dass die bisher erzielten Ergebnisse nicht den Ambitionen hinter dieser Idee entsprechen. Es gibt viele wirtschaftliche und finanzielle Hindernisse, und doch ist klar, dass der größte Hemmschuh eindeutig politischer Natur ist. Wir dürfen nicht nachlassen und müssen dazu beitragen, dass die Wiedereinrichtung eines Marktes auf Mittelmeerebene, der einen intensiveren Kontakt zwischen den Völkern und die Wiederherstellung der Bande, die zwischenzeitlich zerstört wurden, mit sich bringt, möglich wird."@de9
"Όπως γνωρίζουμε, η Μεσόγειος είναι το λίκνο του πολιτισμού. Κατά μήκος των ακτών της, γεννήθηκαν, αναπτύχθηκαν και ισχυροποιήθηκαν ιδέες και θεσμοί που καθορίζουν την ουσία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και αποτελούν αναπόσπαστο σκέλος της ιστορίας της και των μελλοντικών της σχεδίων. Κατά μήκος των ακτών της, όμως, εμφανίστηκαν και μεγάλες διχόνοιες, που συχνά επιλύθηκαν με τη δύναμη των όπλων, που οδήγησαν σε οδυνηρό πολιτικό διαχωρισμό, σε ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των λαών της και σε μια ανάπτυξη που αποσυνδέθηκε από, αν δεν αντιτάχθηκε σε, ό,τι ήταν προηγουμένως το κέντρο του κόσμου. Η ΕΕ, που επιδιώκει να ανοιχτεί στον κόσμο και να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ των μελών της και τρίτων χωρών, πρέπει να εγκολπωθεί την ιδέα μιας ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, που θα καταστήσει δυνατή την οικοδόμηση στενότερων και πάλι σχέσεων μεταξύ αμφοτέρων των πλευρών της Μεσογείου και, παράλληλα, θα προωθήσει τη μεγαλύτερη σύγκλιση Νότου-Νότου. Είναι ουσιώδες να αναγνωρίσουμε ότι τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέχρι τώρα δεν συμβαδίζουν με τη φιλοδοξία που κινεί αυτήν την ιδέα. Υπάρχουν πολλά οικονομικά και χρηματοδοτικά προσκόμματα, παρόλο που είναι σαφές ότι τα πλέον επίμαχα σημεία είναι αμιγώς πολιτικής φύσεως. Πρέπει να επιμείνουμε και να συμβάλουμε στο να καταστεί δυνατή η επανασύσταση μιας αγοράς σε μεσογειακή κλίμακα, η οποία θα συνοδεύεται από αυξημένες επαφές μεταξύ των λαών και θα αποκαταστήσει τους δεσμούς που διερράγησαν στο διάστημα που μεσολάβησε."@el10
"The Mediterranean is the cradle of civilisation as we know it. Along its shores, ideas and institutions that define the essence of European civilisation and form an integral part of its history and its future plans were born, have developed and have grown powerful. Deep divisions have also appeared along its shores, often resolved by force of arms, which have led to a painful political separation, a widening gap between its peoples and development divorced from, if not opposed to, what was previously the centre of the world. The EU, which wants to open itself to the world and to promote dialogue between its members and third countries, must cherish the idea of a Euro-Mediterranean free trade area that makes it possible to build closer relations again between both sides of the Mediterranean and which also promotes greater South-South convergence. It is essential to acknowledge that the results achieved up to now do not tally with the ambition behind this idea. There are many economic and financial obstacles, although it is clear that the more serious sticking points are distinctly political in nature. We must persist and help make it possible to recreate a market on a Mediterranean scale that brings with it increased contact between peoples and restoration of the ties that have, in the meantime, been broken."@en4
"El Mediterráneo es la cuna de la civilización tal y como la conocemos. A lo largo de sus costas han nacido, se han desarrollado y se han hecho fuertes ideas e instituciones que definen la esencia de la civilización europea y forman una parte integral de su historia y sus planes futuros. También han surgido profundas divisiones a lo largo de sus costas, a menudo resueltas por la fuerza de las armas, que han desembocado en una dolorosa separación política, una amplia distancia entre sus pueblos y el desarrollo desligado, si no opuesto a, de lo que antes era el centro del mundo. La UE, que quiere abrirse al mundo y promover el diálogo entre sus miembros y terceros países, debe apreciar la idea de la zona de libre comercio euromediterránea que permite construir relaciones más estrechas de nuevo entre ambas partes del Mediterráneo y que además promueve una mayor convergencia Sur-Sur. Hay que reconocer que los resultados logrados hasta ahora no coinciden con la ambición que hay tras esta idea. Hay muchos obstáculos económicos y financieros, aunque queda claro que los puntos de fricción más graves son de carácter marcadamente político. Debemos persistir y tratar de hacer posible la recreación de un mercado a escala mediterránea que traiga consigo un mayor contacto entre los pueblos y la restauración de los vínculos que se han roto en este tiempo."@es21
"Vahemere piirkond on meile tuntud tsivilisatsiooni häll. Vahemere kallastel sündisid, küpsesid ja tugevnesid ideed ja institutsioonid, mis määravad ära Euroopa tsivilisatsiooni olemuse ning moodustavad lahutamatu osa Euroopa ajaloost ja tulevikuplaanidest. Vahemere kallastel tekkis ka sügavaid lahkhelisid, mida sageli lahendati relva jõul ning mis tõid enesega kaasa traumaatilisi poliitilisi eraldumisi, kasvava lõhe selle piirkonna rahvaste vahel ning arengu, mis viis eemale kunagisest maailma keskpunkti staatusest või koguni vastandus sellele staatusele. Euroopa Liit, kes soovib avada end maailmale ja soodustada dialoogi oma liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel, peab edendama Euroopa – Vahemere vabakaubanduspiirkonna ideed, sest see võimaldab luua taas tihedamad suhted Vahemere kallaste vahel ja soodustab ka lõuna-lõuna lähenemist. Oluline on tunnistada, et seni saavutatud tulemused ei ole kooskõlas selle idee eesmärkidega. On hulk majanduslikke ja rahalisi takistusi, kuid ilmne on ka see, et tõsisemad probleemid on selgelt poliitilised. Me peame olema visad ja aitama kaasa Vahemere piirkonna turu taasloomisele, mis toob kaasa tihedamad rahvastevahelised kontaktid ja taastab vahepeal katkenud sidemed."@et5
"Välimeren alue on meidän tuntemamme sivilisaation kehto. Sen rannoilla syntyivät, kehittyivät ja vahvistuivat ajatukset ja instituutiot, jotka määrittävät eurooppalaisen sivistyksen keskeisen olemuksen ja muodostavat kiinteän osan sen historiaa ja tulevaisuutta. Sen rannoilla on syntynyt myös vakavia erimielisyyksiä, jotka usein on ratkaistu asein ja jotka ovat johtaneet tuskalliseen poliittiseen jakautumiseen, alueen kansojen välisen kuilun levenemiseen ja tästä aiemmin maailman keskustana tunnetusta alueesta erkaantuneeseen – ellei peräti sen vastaiseen – kehitykseen. EU haluaa avautua maailmalle ja edistää jäsentensä ja kolmansien maiden välistä vuoropuhelua, ja siksi sen on vaalittava ajatusta Euro–Välimeri-vapaakauppa-alueesta, jonka avulla on mahdollista luoda nykyistä läheisemmät suhteet Välimeren molempien rantojen välille ja jolla myös edistetään eteläisten maiden keskinäistä lähentymistä. On tärkeää myöntää, että tähänastiset tulokset eivät vastaa tämän ajatuksen takana olevaa tavoitetta. Taloudellisia ja rahoituksellisia esteitä on paljon, joskin on selvää, että vakavimmat kitkakohdat ovat selvästi poliittisluonteisia. Meidän on toimittava sisukkaasti koko Välimeren alueen kattavien markkinoiden luomisen mahdollistamiseksi, jotta lisätään kansojen välisiä yhteyksiä ja korjataan aikojen kuluessa katkenneet siteet."@fi7
"La Méditerranée est le berceau de la civilisation telle que nous la connaissons. Sur ses rives ont vu le jour, se sont développées et ont pris de l’ampleur des idées et des institutions qui définissent l’essence de la civilisation européenne et forment une partie intégrante de son histoire et de ses plans futurs. De profondes divisions sont aussi apparues le long de ses côtes, qui ont souvent été surmontées par la force des armes, ce qui a entraîné une division politique pénible, une cassure toujours plus large entre ses peuples, tant et si bien que le développement a divorcé de ce qui était jadis le centre du monde, pour ne pas dire qu’il s’y est opposé. L’UE, qui souhaite s’ouvrir au monde et promouvoir le dialogue entre ses membres et les pays tiers, doit chérir cette idée de zone de libre-échange euro-méditerranéenne, qui rend de nouveau possible le resserrement des liens entre les deux rives de la Méditerranée et qui encourage également une convergence Sud-Sud accrue. Il importe de reconnaître que les résultats enregistrés jusqu’à présent ne concordent pas avec l’ambition qui sous-tend ce concept. Si les obstacles économiques et financiers sont nombreux, il ne fait aucun doute que les pierres d’achoppement les plus graves sont distinctement de nature politique. Nous devons persister et apporter notre contribution à la refondation d’un marché à l’échelle méditerranéenne, dont le corollaire serait la multiplication des contacts entre les peuples et la restauration de liens qui ont été brisés entre-temps."@fr8
". Amint az köztudott, a Földközi-tenger volt a civilizáció bölcsője. Partjai mentén születtek meg, fejlődtek ki és váltak erőssé azok az eszmék és intézmények, amelyek az európai civilizáció lényegét alkotják, és Európa történelmének és a jövővel kapcsolatos terveinek szerves részét képezik. Kialakultak olyan súlyos ellentétek is e partok mentén, amelyeket gyakran fegyverrel oldottak meg, ami azután fájdalmas politikai elkülönüléshez és a népek közötti szakadék kiszélesedéséhez vezetett, a fejlődés pedig jobb esetben megszűnt, rosszabb esetben ellenséggé vált abban a régióban, amely korábban a világ központjának számított. Ha nyitni szeretne a világ felé, és elő szeretné mozdítani a saját tagállamai és a harmadik országok közötti párbeszédet, az EU-nak táplálnia kell annak az euromediterrán szabadkereskedelmi térségnek a gondolatát, amely lehetővé teszi, hogy a Földközi-tenger mindkét oldalán újra szorosabb kapcsolat alakulhasson ki, és elősegíti a szorosabb dél-dél összetartást. Alapvetően fontos felismernünk azt, hogy az eddig elért eredmények nem mérhetők össze az elképzelés mögött álló törekvésekkel. Sok a gazdasági és a pénzügyi akadály, de világosan látszik, hogy a fontosabb akadályok mindenképpen politikai jellegűek. Ki kell tartanunk, és elő kell segítenünk a Földközi-tenger nagyságrendjével mérhető piac ismételt megvalósulását, amely a népek szorosabb kapcsolatát, és az időközben megszakadt kötelékek helyreállítását vonja maga után."@hu11
"Il Mediterraneo è la culla della civiltà come la conosciamo. Lungo le sue sponde sono nate, cresciute e assurte a grandezza idee e istituzioni che definiscono l’essenza stessa della civiltà europea e fanno parte integrante della sua storia. Ma lungo le sponde del Mediterraneo sono apparse anche profonde divisioni, spesso risolte con il ricorso alle armi, che hanno condotto a una dolorosa separazione politica, a un approfondirsi del divario tra i suoi popoli e a uno sviluppo lontano, quando non in aperto antagonismo, rispetto a quello che era un tempo il centro del mondo. L’Unione europea, che ambisce ad aprirsi al mondo e a promuovere il dialogo fra i suoi membri e i paesi terzi, dovrebbe apprezzare l’idea di una zona di libero scambio euromediterranea che renda possibile costruire rapporti più stretti fra le due sponde del mare e promuova una maggiore convergenza sud-sud. E’ imperativo riconoscere che i risultati sinora raggiunti non sono assolutamente all’altezza di simili ideali. Certo, gli ostacoli di natura economica e finanziaria non mancano, però è evidente che gli intoppi più seri sono di carattere prettamente politico. Ma noi dobbiamo andare avanti e contribuire a ricostituire su scala mediterranea un mercato che porti con sé più contatti fra i popoli e la riscoperta di legami nel frattempo interrotti."@it12
"Kaip žinome, Viduržemio jūros regionas – civilizacijos lopšys. Šios jūros pakrantėse atsirado, vystėsi ir tapo veiksmingos idėjos ir institucijos, kurios apibūdina Europos civilizacijos esmę ir sudaro neatskiriamą regiono istorijos dalį ir būsimus jo planus. Be to, jos pakrantėse atsirado didžiulių nesutarimų, kurie dažnai buvo sprendžiami ginklais, todėl tai lėmė skausmingą politinį susiskaldymą, didėjantį atotrūkį tarp regiono gyventojų ir vis didesnį atsiskyrimą, jeigu nebūtų priešinamasi, nuo to, kas anksčiau buvo pasaulio centras. ES, kuri nori atsiverti pasauliui ir plėtoti savo narių ir trečiųjų šalių dialogą, turėtų puoselėti Europos ir Viduržemio jūros šalių laisvosios prekybos zonos idėją, kuri sudarytų sąlygas vėl užmegzti glaudesnius santykius abiejose Viduržemio jūros pusėse ir pagal kurią taip pat skatinama didesnė Pietų konvergencija su Pietumis. Būtina pripažinti, kad iki šiol pasiekti rezultatai neatitinka šioje idėjoje slypinčių užmojų. Dar yra daug ekonominių ir finansinių kliūčių, nors akivaizdu, kad rimtesni neišspręsti klausimai aiškiai yra politinio pobūdžio. Privalome primygtinai reikalauti ir padėti sudaryti sąlygas atkurti Viduržemio jūros regiono masto rinką, kuri paskatintų gyventojus daugiau bendrauti ir atkurti tuos ryšius, kurie tuo metu buvo nutraukti."@lt14
"Vidusjūras reģiona valstis, kā mēs zinām, ir civilizācijas šūpulis. Vidusjūras krastos ir radušās, attīstījušās un ieguvušas ietekmi idejas un iestādes, kas nosaka Eiropas civilizācijas būtību un ir neatņemama tās vēstures un nākotnes plānu sastāvdaļa. Tās krastos ir radušās arī dziļas šķelšanās, bieži risinātas ar ieroču palīdzību, kas ir novedis pie sāpīgas politiskas separācijas, aizvien plašākas plaisas starp Vidusjūras reģiona valstīm un attīstības, kura ir atšķirīga, lai neteiktu — pretēja tam, kas agrāk bija pasaules centrs. Eiropas Savienībai, kas vēlas būt atvērta pasaulei un veicināt dialogu starp tās dalībvalstīm un trešām valstīm, jāatbalsta Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu brīvās tirdzniecības zonas koncepcija, kas rada iespēju atkal veidot ciešākas attiecības starp abiem Vidusjūras krastiem un kas veicina arī lielāku Dienvidu-Dienvidu konverģenci. Ir būtiski atzīt, ka līdz šim panāktie rezultāti neatbilst tiem mērķiem, kuri ir šīs koncepcijas pamatā. Ir daudz ekonomisku un finansiālu šķēršļu, lai gan ir skaidrs, ka visnopietnāko aizķeršanos rada izteikti politiska rakstura aspekti. Mums jābūt neatlaidīgiem un jāpalīdz radīt iespēja atjaunot tirgu Vidusjūras reģiona valstu mērogā, kas paplašinās kontaktus starp tautām un atjaunos saites, kuras pa šo laiku ir sarautas."@lv13
". O Mediterrâneo é o berço da civilização tal qual a conhecemos. Nas suas margens nasceram, maturaram e fortaleceram-se ideias e instituições definidoras da matriz civilizacional europeia, inseparáveis da sua História e dos seus projectos futuros. Nas suas margens deram-se, também, profundas clivagens, muitas vezes resolvidas pela força das armas, que conduziram a uma dolorosa separação política, ao afastamento progressivo das suas populações e ao desenvolvimento separado, quando não antagónico, daquilo que antes fora o centro do mundo. A UE, que se deseja aberta ao mundo e potenciadora do diálogo dos seus membros com países terceiros, não pode deixar de acarinhar a ideia de uma zona de comércio livre euro-mediterrânica que possibilite um novo estreitamento das relações entre os dois lados daquele mar e promova, igualmente, uma maior convergência Sul-Sul. É forçoso reconhecer que os resultados até agora obtidos não correspondem à ambição que norteia esta ideia. Muitos são os obstáculos de natureza económica e financeira, sendo, no entanto, evidente que as maiores resistências são de cariz eminentemente político. Há que persistir e contribuir para tornar possível a reedição de um mercado à escala mediterrânica que traga consigo um maior contacto entre as populações e o refazer dos laços entretanto quebrados."@mt15
"− De Middellandse Zee is de wieg van de beschaving zoals wij die kennen. Aan de oevers van deze zee ontkiemden, groeiden en rijpten ideeën en instellingen die ten grondslag liggen aan de essentie van de Europese beschaving en onlosmakelijk verbonden zijn met haar geschiedenis en haar toekomstplannen. Aan de oevers van de Middellandse Zee ontstonden ook diepe barsten die vaak gewapenderhand werden aangepakt en geleid hebben tot een pijnlijke politieke kloof, een steeds grotere afstand tussen de betrokken volkeren en een afzonderlijke, om niet te zeggen tegengestelde, ontwikkeling van gebieden die vroeger samen het centrum van de wereld uitmaakten. Als de Europese Unie zich echt op de wereld wil richten en de dialoog tussen de lidstaten en derde landen wenst te bevorderen, kan zij niet voorbijgaan aan het idee van een Euro-mediterrane vrijhandelszone, aangezien daarmee een nieuwe toenadering tussen beide oevers van de Middellandse Zee mogelijk wordt en tegelijkertijd de Zuid-Zuid-convergentie versterkt wordt. Wij moeten erkennen dat de tot dusver bereikte resultaten achterblijven bij de ambitie die achter dit concept schuilt. Er doen zich tal van economische en financiële belemmeringen voor, al is het duidelijk dat de grootste obstakels een uitgesproken politiek karakter hebben. Wij moeten volharden en er mede voor zorgen dat het mogelijk wordt om opnieuw een markt op mediterrane schaal tot stand te brengen en op die manier het contact tussen de volkeren nieuw leven in te blazen en de inmiddels verbroken banden weer te herstellen."@nl3
"Jak wiemy, region Morza Śródziemnego jest kolebką cywilizacji. U jego wybrzeży narodziły się, rozwijały i osiągnęły potęgę idee i instytucje będące kwintesencją cywilizacji europejskiej i stanowiące integralną część jej historii. U jego wybrzeży narodziły się również głębokie podziały, niejednokrotnie rozwiązywane przy użyciu siły, co doprowadziło do bolesnych podziałów politycznych, poszerzenia przepaści między obywatelami oraz rozwoju oddzielonego od tego, co kiedyś było centrum świata, a może nawet stojącego z nim w sprzeczności. UE, która pragnie otworzyć się na świat i promować dialog między swoimi członkami i krajami trzecimi musi docenić ideę euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu pozwalającą na ponowne nawiązanie bliższych stosunków z obydwoma krańcami regionu śródziemnomorskiego i promowanie większej bliskości południa z południem. Najważniejsze jest potwierdzenie, że wyniki jakie dotąd osiągnięto nie odpowiadają ambicjom leżącym u podstaw tej idei. Istnieje wiele przeszkód gospodarczych i finansowych, choć jasne jest, że większość poważnych problemów to problemy natury politycznej. Musimy obstawać przy swoim i umożliwić odtworzenie rynku na skalę śródziemnomorską, rynku, który niesie ze sobą bliższy kontakt między obywatelami i odtworzenie zerwanych niegdyś więzów."@pl16
"Marea Mediterană este leagănul civilizaţiei în forma sa actuală. De-a lungul ţărmului său, s-au născut, s-au dezvoltat şi s-au consolidat ideile şi instituţiile care definesc esenţa civilizaţiei europene şi formează o parte integrantă a istoriei şi a viitorului său. Au mai apărut şi diviziuni profunde de-a lungul ţărmului acesteia, adesea soluţionate prin forţa armelor, care au dus la o separare politică dureroasă, la o ruptură tot mai mare între popoarele sale, iar dezvoltarea s-a despărţit dacă nu chiar s-a opus la ceea ce a fost cândva centrul lumii. Uniunea Europeană, care doreşte să se deschidă lumii şi să promoveze dialogul între statele sale membre şi ţările terţe, trebuie să aprecieze ideea unei zone euro-mediteraneene de liber schimb care face posibilă construirea unor relaţii mai strânse între ambele părţi ale Mării Mediterane şi care promovează, de asemenea, o convergenţă mai accentuată Sud-Sud. Este esenţial să se recunoască faptul că rezultatele obţinute până în prezent nu corespund cu ambiţia care stă la baza acestei idei. Există multe obstacole economice şi financiare, deşi este clar că problemele mai sensibile sunt vădit de natură politică. Trebuie să continuăm acest demers şi să contribuim la recrearea unei pieţe în spaţiul mediteranean care să intensifice legăturile dintre popoare şi să restabilească relaţiile care au fost, între timp, rupte."@ro18
"Ako vieme, Stredozemie je kolískou civilizácie. Pozdĺž jeho pobrežia sa zrodili, rozvíjali a mocne rástli myšlienky a inštitúcie, ktoré definujú podstatu európskej civilizácie a tvoria neoddeliteľnú súčasť jej histórie a jej plánov do budúcnosti. Pozdĺž jeho pobrežia došlo takisto k rozsiahlemu oddeľovaniu, ktoré sa často riešilo pomocou ozbrojených síl, čo viedlo k bolestivej politickej separácii, zväčšeniu priepasti medzi obyvateľmi a oddelenému, ak nie antagonickému vývoju, toho, čo bolo predtým centrom sveta. EÚ, ktorá sa chce otvoriť svetu a propagovať dialóg medzi svojimi členmi a tretími krajinami, musí podporiť myšlienku euro-stredozemnej zóny voľného obchodu, ktorá znovu umožní vybudovať užšie vzťahy medzi oboma stranami Stredozemia a ktorá zároveň podporí väčšie zblíženie medzi južnými krajinami. Je dôležité, aby sme uznali, že výsledky, ktoré sme doteraz dosiahli, sa nezhodujú s ambíciami tejto myšlienky. Existujú mnohé hospodárske a finančné prekážky, hoci je zrejmé, že vážnejšie sporné body majú zreteľný politický charakter. Musíme však vytrvať a pomôcť obnoveniu trhu v oblasti Stredozemia, ktorý prinesie väčší kontakt medzi ľuďmi a obnovenie väzieb, ktoré sa medzičasom prerušili."@sk19
"Sredozemlje je zibelka civilizacije, kakršno poznamo danes. Na njegovih obalah so se rodile, razvijale in pridobile moč zamisli in institucije, ki določajo bistvo evropske civilizacije in tvorijo sestavni del njene zgodovine in načrtov za prihodnost. Na teh istih obalah pa je prihajalo tudi do globokih nesoglasij, ki so se pogosto reševala z vojaško silo, kar je pripeljalo do bolečega političnega ločevanja, večanja prepada med njegovimi narodi in do razvoja, ki se je ločil od oziroma kar nasprotoval temu, kar je bilo nekoč središče sveta. EU, ki se želi odpreti svetu in spodbujati dialog med svojimi članicami in tretjimi državami, mora ceniti zamisel o območju proste trgovine Euromed, ki omogoča ponovno vzpostavitev tesnejših odnosov med obema stranema Sredozemlja in ki spodbuja večje zbliževanje na jugu. Treba je priznati, da se do sedaj doseženi rezultati ne ujemajo z ambicijami, na katerih sloni ta zamisel. Veliko je gospodarskih in finančnih ovir, čeprav je jasno, da so resnejša nerazrešena vprašanja očitne politične narave. Moramo vztrajati in pomagati omogočiti ponovno oblikovanje trga na sredozemski ravni, ki bo ustvaril večje stike med narodi in obnovil vezi, ki so se med tem pretrgale."@sl20
"Medelhavsområdet är civilisationens vagga som vi känner den. Längs dess stränder har idéer och institutioner, som bildar kärnan i den europeiska civilisationen och utgör en väsentlig del av dess historia och dess framtida planer, fötts, utvecklats och vuxit kraftfullt. Stränderna har även kantats av djupa meningsskiljaktigheter som ofta har lösts med våld, vilket har lett till smärtsam politisk separation, ett växande gap mellan folken och en utveckling som skiljer sig från, eller är helt motsatt från, det som tidigare var världens centrum. Europeiska unionen, som vill öppna sig mot världen och främja dialog mellan medlemmarna och tredjeländer, måste uppmuntra tanken på ett Europa–Medelhavsfrihandelsområde som gör det möjligt att stärka relationerna mellan båda sidorna av Medelhavet, och som bidrar till en större konvergens mellan länderna i söder. Det är viktigt att erkänna att de resultat som hittills har uppnåtts inte stämmer överens med syftet bakom denna idé. Det finns många ekonomiska och finansiella hinder, även om det är tydligt att de mer allvarliga problemen till största delen är av politisk natur. Vi måste vara ihärdiga och arbeta för att göra det möjligt att återskapa en Medelhavsövergripande marknad som medför ökad kontakt mellan folk och som åter knyter de band som har brustit genom tiden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph