Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-220"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-220"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Usnesení Evropského parlamentu, které vyzývá k prostoru svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům, je samo o sobě usnesením pokrokovým, jež dává zelenou přání Rady ministrů umožnit volnou výměnu osobních údajů o občanech. Zajišťuje také ochranu uprchlíků a migrantů. Toto usnesení je krokem k pokrokovému evropskému zákonodárství v otázkách migrace. Některé důležité pozměňovací návrhy, jako jsou ty, které se týkají zakotvení zásady nenavracení. omezení úlohy Frontexu, který již nebude moci zasahovat do přesídlování přistěhovalců do třetích zemí, kladný postoj k „hromadné“ legalizaci nelegálních přistěhovalců a prohlášení, že bezpečnost by měla sloužit zájmům svobody, mají rozhodující význam. Odstavce o boji proti nelegální migraci lze vykládat několikerým způsobem, ale po represivní stránce nejsou, podle mého názoru, právním omylem. Velmi mne mrzí, že usnesení bylo rozmělněno, pokud jde o jeho antidiskriminační složku."@cs1
"Europa-Parlamentets beslutning om et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed til gavn for borgerne er i sig selv en progressiv beslutning og en beslutning, der kontrollerer Ministerrådets ønske om at tillade fri udveksling af borgernes persondata. Det er også en beslutning, der sikrer beskyttelse af flygtninge og migranter. Denne beslutning er et skridt i retning af en progressiv europæisk lovgivning om migration. Nogle af de afgørende ændringsforslag, herunder ændringsforslagene om indførelse af non-refoulement-princippet og indskrænkningen af Frontex' betydning, idet Frontex ikke vil komme til at spille nogen rolle i genbosætningen af migranter i tredjelande, en positiv holdning til masselegalisering af illegale indvandrere og bekræftelsen af, at sikkerhed bør tjene frihedens interesser, er af afgørende betydning. Afsnittene om bekæmpelse af illegal migration kan fortolkes på flere måder, selv om de efter min mening ikke går i retning af den undertrykkelse. Jeg beklager dybt, at beslutningen er blevet udvandet med hensyn til bekæmpelse af diskrimination."@da2
"Αυτό καθεαυτό, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητεί έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών είναι ένα προοδευτικό ψήφισμα, το οποίο αποτελεί ανάχωμα στην επιθυμία του Συμβουλίου Υπουργών να επιτρέψει την ελεύθερη ανταλλαγή των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Πρόκειται επίσης για ένα ψήφισμα που εγγυάται την προστασία των προσφύγων και των μεταναστών. Αυτό είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της προοδευτικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα μετανάστευσης. Μερικές από τις κρίσιμες τροπολογίες της είναι αποφασιστικής σημασίας, μεταξύ άλλων εκείνες που αφορούν τη θέσπιση της αρχής της μη επαναπροώθησης, τον περιορισμό του ρόλου του Frontex, ο οποίος δεν θα κληθεί να διαδραματίσει κανέναν ρόλο στην επανεγκατάσταση μεταναστών σε τρίτες χώρες, μια θετική στάση έναντι της μαζικής νομιμοποίησης παράνομων μεταναστών και την επιβεβαίωση ότι η ασφάλεια πρέπει να υπηρετεί τα συμφέροντα της ελευθερίας. Οι παράγραφοι που αφορούν την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης επιδέχονται αρκετές ερμηνείες, μολονότι κατ’ εμέ δεν ολισθαίνουν προς την κατασταλτική προσέγγιση. Εκφράζω τη βαθιά μου λύπη για το γεγονός ότι το ψήφισμα έγινε λιγότερο αιχμηρό σε ό,τι αφορά την υπόθεση της καταπολέμησης των διακρίσεων."@el10
"En soi, la résolution du Parlement européen appelant à un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens est une résolution progressiste et un texte qui contrôle le souhait du Conseil de ministre d’autoriser l’échange de données personnelles relatives à nos concitoyens. C’est aussi une résolution qui garantit la protection des réfugiés et des migrants. Cette résolution marque un pas en direction d’une intégration progressive de la législation en matière de migration. Certains de ses amendements les plus essentiels, y compris ceux concernant l’établissement du principe de non-refoulement, la diminution du rôle de Frontex, qui n’aura aucun rôle à jouer dans la réinsertion de migrants dans des pays tiers, l’attitude positive concernant la régularisation «en masse» des immigrants illégaux et l’affirmation en vertu de laquelle la sécurité doit servir les intérêts de la liberté, revêtent une importance décisive. Les paragraphes relatifs à la lutte contre l’immigration illégale peuvent faire l’objet de plusieurs interprétations, bien qu’ils ne pèchent pas, à mes yeux, par excès de répression. Je regrette profondément le fait que la résolution ait été adoucie concernant le dossier anti-discrimination."@fr8
"In sé, la risoluzione del Parlamento europeo che chiede uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini è un documento progressista, che mette in scacco la volontà del Consiglio di consentire l’illimitato scambio di dati sensibili. Garantisce inoltre la protezione di profughi e migranti. La risoluzione segna un passo verso una legislazione progressista in materia di immigrazione in Europa. Risultano della massima importanza alcuni degli emendamenti più delicati, tra cui quelli sul principio del non respingimento, sul minor ruolo di Frontex, che non entrerà in gioco nel reinsediamento dei migranti nei paesi terzi, su un atteggiamento positivo verso le sanatorie per i clandestini e sulla sicurezza posta al servizio della libertà. I paragrafi sulla lotta all’immigrazione clandestina si prestano a più interpretazioni diverse, ma non scivolano a nostro avviso nella repressione. Deploro vivamente che la risoluzione sia stata annacquata nelle parti contro le discriminazioni."@it12
"Iš esmės Europos Parlamento rezoliucija, kurioje reikalaujama laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės piliečių labui, yra pažangi rezoliucija ir ja patikrinamas Ministrų tarybos noras leisti laisvai keistis piliečių asmens duomenimis. Be to, tai yra rezoliucija, kuria užtikrinama pabėgėlių ir migrantų apsauga. Ši rezoliucija – žingsnis pažangios Europos teisėkūros migracijos srityje link. Kai kurie iš itin svarbių pakeitimų, įskaitant susijusius su negrąžinimo principo nustatymu, FRONTEX, kuri neturės dalyvauti perkeliant migrantus į trečiąsias šalis, vaidmens mažinimu, pozityviu požiūriu į nelegalių migrantų įteisinimą ir tvirtinimu, kad saugumas turėtų tarnauti laisvei, turi lemiamą reikšmę. Pastraipos apie kovą su nelegalia migracija neapsaugotos nuo kai kurių aiškinimų, nors, mano nuomone, jos nėra per daug represyvios. Labai apgailestauju, kad kovos su diskriminacija dokumentų rinkinio klausimu rezoliucija buvo sušvelninta."@lt14
"Eiropas Parlamenta rezolūcija, kurā tiek prasīta brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveide, kas kalpotu iedzīvotājiem, ir progresīva rezolūcija, kura arī aptur Ministru padomes vēlmi atļaut iedzīvotāju personas datu brīvu apmaiņu. Šī rezolūcija arī garantē bēgļu un migrantu aizsardzību. Šī rezolūcija ir solis uz priekšu ceļā uz progresīvu Eiropas tiesību aktu izstrādi migrācijas jomā. Izšķiroša nozīme ir dažiem no tās galvenajiem grozījumiem, tostarp tiem, kuri attiecas uz nerepatriēšanas principa ieviešanu lomas samazināšanu, kam vairs nebūs nekādas lomas migrantu izvietošanā trešās valstīs, pozitīvo attieksmi pret nelegālo imigrantu regularizāciju un pārliecību, ka drošībai ir jākalpo brīvības interesēm. Punktus par nelegālās migrācijas apkarošanu var dažādi interpretēt, lai gan, manuprāt, tajos nav ievērota piesardzība attiecībā uz represīviem pasākumiem. Man ļoti žēl, ka šajā rezolūcijā ir mīkstināta diskriminācijas novēršanas dokumentācija."@lv13
"Sama w sobie rezolucja Parlamentu Europejskiego odwołująca się do obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości służącemu obywatelom jest rezolucją postępową i taką, która hamuje pragnienie Rady Ministrów, aby zezwolić na swobodny przepływ danych osobowych obywateli. Jest to także rezolucja gwarantująca ochronę uchodźców i imigrantów. Rezolucja ta to krok w kierunku postępowego prawodawstwa europejskiego w sprawie migracji. Niektóre z zasadniczych poprawek, w tym dotyczące ustanowienia zasady ograniczenia funkcji Fronteksu, który nie będzie uczestniczyć w przesiedlaniu uchodźców do państw trzecich, pozytywny stosunek do legalizacji pobytu nielegalnych imigrantów oraz zapewnienie, że bezpieczeństwo powinno służyć interesom swobód, mają decydujące znaczenie. Ustępy dotyczące zwalczania nielegalnej migracji mogą być różnie interpretowane, chociaż moim zdaniem nie plasują się po stronie represji. Głęboko żałuję, że wydźwięk rezolucji został osłabiony jeśli chodzi o problem niedyskryminacji. ."@pl16
"A resolução do Parlamento Europeu que apela à criação de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça em prol do cidadão é em si uma resolução progressista, uma resolução que refreia o desejo do Conselho de Ministros de autorizar o livre intercâmbio de dados pessoais. É uma resolução que garante também a protecção de refugiados e migrantes. Esta resolução representa um passo na via da consecução de uma legislação europeia progressista em matéria de migração. Algumas das suas alterações cruciais, entre as quais as respeitantes ao estabelecimento do princípio da não-repulsão, à limitação do âmbito de acção da Frontex - que não desempenhará um papel na reinstalação de migrantes em países terceiros -, a uma atitude positiva relativamente à regularização em massa de imigrantes de imigrantes clandestinos e à constatação de que a segurança deve estar ao serviço da liberdade, revestem-se de uma importância decisiva. Embora as passagens do texto relativas ao combate à migração clandestina sejam passíveis de diversas interpretações, não enveredam, contudo, do meu ponto de vista, pela via repressiva. Lamento profundamente o facto de a resolução ter sido enfraquecida no que se refere ao dossiê da antidiscriminação."@pt17
"Europaparlamentets resolution om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst är i sig en progressiv resolution som hindrar ministerrådet i dess önskan att tillåta fritt utbyte av medborgarnas personuppgifter. Det är dessutom en resolution som garanterar skydd för flyktingar och migranter. Resolutionen är ett steg mot en progressiv europeisk lagstiftning inom området migration. Några av de viktigaste ändringarna, inklusive de som handlar om att tillämpa non-refoulement-principen, att försvaga Frontex roll, som inte kommer att ha någon roll att spela vid återflyttning av migranter till tredjeland, en positiv inställning till massregularisering av illegala invandrare och antagandet att säkerheten ska värna friheten är av avgörande betydelse. Paragraferna som handlar om att bekämpa illegal invandring kan tolkas på många sätt, även om de enligt min uppfattning inte är av repressiv art. Jag beklagar djupt att resolutionen har urvattnats med avseende på antidiskrimineringsdokumenten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"en masse"16,13,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph