Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-217"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-217"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". J’ai soutenu cette résolution car elle permet de trouver un meilleur équilibre entre le respect des libertés individuelles et une vision prioritairement répressive accompagnée de mesures sécuritaires dont on a du mal à mesurer aujourd’hui l’efficacité. Au travers de ce programme, nous réaffirmons notre attachement à une Europe de la solidarité et des valeurs qui se doit de défendre la liberté de religion, l’égalité des chances, les droits des femmes, les droits des minorités, les droits des homosexuels. C’est pourquoi je soutiens avec force l’adoption de la directive antidiscrimination, bloquée actuellement au Conseil et dont le PPE n’a pas voulu lors de la précédente législature et a réitéré son refus à ce texte. Je me félicite également de l’adoption d’amendements appelant à la demande d’une levée des obstacles à l’exercice du droit au regroupement familial et exigeant l’interdiction du placement en rétention des mineurs et mineurs non accompagnés étrangers. Je regrette en revanche que les orientations des politiques migratoires soient à nouveau évitées, derrière la question de la lutte contre l’immigration clandestine et du renforcement de l’Agence Frontex. S’agissant de l’asile, les propositions sur un régime commun de l’asile seront examinées avec un Parlement européen colégislateur, qui sera très vigilant sur la réelle volonté politique d’avancer dans ce domaine."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasovala jsem pro toto usnesení, protože umožňuje nastolit lepší rovnováhu mezi respektováním individuálních svobod a převážně represivním pohledem doprovázeným bezpečnostními opatřeními, jejichž účinnost je dnes obtížné změřit. Prostřednictvím tohoto programu znovu potvrzujeme svou oddanost Evropě solidarity a hodnotám, které je povinna bránit – náboženské svobody, rovné příležitosti, práva žen, práva menšin a práva homosexuálů. Z tohoto důvodu důrazně podporuji přijetí antidiskriminační směrnice, která je nyní posuzována v Radě a kterou skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) v minulém funkčním období Parlamentu odmítla. Skupina PPE znovu potvrdila, že je proti tomuto textu. Vítám také přijetí pozměňovacích návrhů, jež požadují odstranit překážky bránící výkonu práva na znovusjednocení rodiny a požadují zákaz uvalení vazby na mladistvé cizince a mladistvé bez doprovodu. Mrzí mne však, že cíle migrační politiky byly znovu ignorovány a byly odsunuty do pozadí, přičemž byl upřednostněn boj proti nelegálnímu přistěhovalectví a posilování agentury Frontex. K otázce azylu, návrhy týkající se společného azylového systému posoudí Evropský parlament ve své funkci legislativního orgánu a bude pozorně sledovat skutečnou politickou vůli, aby bylo v této oblasti dosaženo pokroku."@cs1
"Jeg stemte for denne beslutning, fordi den muliggør en bedre balance mellem respekt for individuelle frihedsrettigheder og en overvejende undertrykkende indstilling ledsaget af sikkerhedsforanstaltninger, hvis effektivitet det er vanskeligt at bedømme i dag. Med dette program bekræfter vi vores tilknytning til et solidarisk Europa og værdier, der skal beskytte religionsfrihed, lige muligheder, kvinders rettigheder, minoriteters rettigheder og homoseksuelles rettigheder. Derfor går jeg kraftigt ind for vedtagelsen af antidiskriminationsdirektivet, som i øjeblikket er blokeret i Rådet, og som Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) ikke ønskede i den forrige valgperiode. PPE-Gruppen har gentaget sin modstand mod teksten. Jeg glæder mig også over vedtagelsen af ændringsforslag, der opfordrer til et krav om fjernelse af hindringerne for udøvelsen af retten til familiesammenføring og kræver et forbud mod at tilbageholde udenlandske mindreårige og uledsagede mindreårige. Jeg beklager dog, at målene med migrationspolitikkerne igen er blevet ignoreret og kommer i anden række efter spørgsmålet om bekæmpelse af illegal immigration og styrkelse af Frontex-agenturet. Med hensyn til spørgsmålet om asyl vil forslagene om en fælles asylordning blive undersøgt af Europa-Parlamentet i dets egenskab af medlovgiver, og det vil nøje overvåge den ægte politiske vilje til at gøre fremskridt på dette område."@da2
"Ich habe für diese Entschließung gestimmt, weil sie es ermöglicht, ein größeres Gleichgewicht zwischen der Achtung individueller Freiheiten und einer vorwiegend repressiven Sichtweise, begleitet von Sicherheitsmaßnahmen, deren Wirksamkeit heute noch schwer abzusehen ist, zu schaffen. Mit diesem Programm bestätigen wir noch einmal unser Festhalten an einem Europa der Solidarität und der Werte, das die Pflicht hat, Religionsfreiheit, Chancengleichheit, Frauenrechte, Minderheitenrechte und die Rechte von Homosexuellen zu verteidigen. Deshalb unterstütze ich ausdrücklich die Annahme der Antidiskriminierungsrichtlinie, die im Rat blockiert wird, und die die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) in der letzten Wahlperiode nicht wollte. Die PPE-Fraktion hat ihre Ablehnung des Textes abermals bestätigt. Ich begrüße auch die Annahme von Änderungsanträgen, welche die Forderung zur Beseitigung der Hindernisse, die der Wahrnehmung des Rechts auf Familienzusammenführung entgegenstehen, enthalten, und die ein Verbot der Inhaftierung ausländischer und unbegleiteter Minderjähriger fordern. Ich bedaure jedoch, dass auf die Ziele der Migrationspolitik wieder einmal nicht eingegangen wurde, und dass diese hinter der Frage der Bekämpfung der illegalen Einwanderung und der Stärkung der Frontex-Agentur zurückstehen. Was die Asylfrage angeht, werden die Vorschläge für ein gemeinsames Asylsystem von einem Europäischen Parlament als Mitgesetzgeber geprüft, das den echten politischen Willen, in diesem Bereich Fortschritte zu erzielen, sehr genau überwachen wird."@de9
"Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, διότι επιτρέπει να επιτευχθεί ένας καλύτερος συμβιβασμός μεταξύ του σεβασμού των ατομικών ελευθεριών και της κατεξοχήν κατασταλτικής θεώρησης που συνοδεύεται από μέτρα ασφαλείας, των οποίων είναι δύσκολο να αποτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα σήμερα. Μέσω αυτού του προγράμματος, επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας σε μια Ευρώπη αλληλεγγύης και αξιών, της οποίας καθήκον είναι η προάσπιση της ανεξιθρησκείας, των ίσων ευκαιριών, των δικαιωμάτων των γυναικών, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω σθεναρά την έγκριση της οδηγίας για την απαγόρευση των διακρίσεων, η οποία επί του παρόντος κρατείται στο Συμβούλιο και την οποία δεν ήθελε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) κατά την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο. Η Ομάδα του ΕΛΚ επανέλαβε την αντίθεσή της στο κείμενο. Επικροτώ επίσης την έγκριση τροπολογιών που ζητούν την υποβολή αιτήματος για την άρση των εμποδίων στην άσκηση του δικαιώματος της οικογενειακής επανένωσης και που ζητούν την απαγόρευση της κράτησης αλλοδαπών ανηλίκων και ασυνόδευτων ανηλίκων. Ωστόσο, εκφράζω τη λύπη μου που αγνοήθηκαν και πάλι οι στόχοι των πολιτικών μετανάστευσης και τέθηκαν σε δεύτερη μοίρα έναντι του ζητήματος της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και της ενίσχυσης του οργανισμού Frontex. Στο θέμα του ασύλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει, υπό την ιδιότητά του ως συν-νομοθετικού οργάνου, τις προτάσεις για ένα κοινό σύστημα ασύλου και θα παρακολουθεί στενά τη γνήσια πολιτική βούληση να σημειωθεί πρόοδος σε αυτόν τον τομέα."@el10
"I voted in favour of this resolution because it enables a better balance to be struck between respect for individual freedoms and a predominantly repressive outlook accompanied by security measures of which it is difficult to gauge the effectiveness today. Through this programme, we are reaffirming our attachment to a Europe of solidarity and values that has a duty to defend freedom of religion, equal opportunities, the rights of women, the rights of minorities and the rights of homosexuals. That is why I strongly support the adoption of the Anti-Discrimination Directive, which is currently being held up within the Council and which the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) did not want during the last parliamentary term. The PPE Group has restated its opposition to the text. I also welcome the adoption of amendments calling for a request to remove the obstacles to the exercising of the right to family reunification and demanding a ban on placing foreign minors and unaccompanied minors in detention. However, I regret that the objectives of the migration policies have been ignored again and have taken a back seat behind the issue of combating illegal immigration and strengthening the Frontex Agency. On the subject of asylum, the proposals on a common asylum system will be examined by the European Parliament in its capacity as colegislator, and it will closely monitor the genuine political will to make progress in this area."@en4
"He votado a favor de esta Resolución porque permite lograr un mayor equilibrio entre el respeto de las libertades individuales y una actitud predominantemente represiva acompañada de medidas de seguridad de las que es difícil estimar la eficacia hoy en día. Con este programa estamos reafirmando nuestra unión a una Europa de solidaridad y valores que tiene la obligación de defender la libertad de religión, la igualdad de oportunidades, los derechos de la mujer, los derechos de las minorías y los derechos de los homosexuales. Por eso apoyo firmemente la aprobación de la Directiva contra la discriminación, que actualmente está siendo bloqueada en el Consejo y que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) no quiso durante la última legislatura. El Grupo del PPE ha reafirmado su oposición al texto. También aplaudo la aprobación de las enmiendas que exigen una petición para eliminar los obstáculos al ejercicio del derecho a la reagrupación familiar y que piden la prohibición de mantener a los menores extranjeros y a los menores no acompañados en retención. Sin embargo, lamento que una vez más se hayan ignorado los objetivos de las políticas de inmigración y hayan quedado en un segundo plano después de la cuestión de la lucha contra la inmigración ilegal y la consolidación de la Agencia Frontex. En cuanto al tema del asilo, las propuestas sobre un sistema de asilo común serán estudiadas por el Parlamento Europeo en su capacidad de colegislador y controlará de cerca la verdadera voluntad política para avanzar en este terreno."@es21
"Ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, sest see võimaldab saavutada parema tasakaalu ühelt poolt isikuvabaduste ja teiselt poolt valdavalt repressiivsete turvameetmete vahel, mille tulemuslikkust on praegu raske hinnata. Me kinnitame selle programmiga oma pühendumist solidaarsusel ja väärtustel põhinevale Euroopale, millel on kohustus kaitsta usuvabadust, võrdseid võimalusi ning naiste, vähemuste ja homoseksuaalide õigusi. Seepärast avaldan ma tugevat toetust diskrimineerimise tõkestamise direktiivi vastuvõtmisele, mida nõukogu praegu kinni peab ja millele Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Euroopa Parlamendi eelmise koosseisu ametiajal vastu oli. Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon on korranud oma vastuseisu sellele õigusaktile. Samuti olen ma rahul, et võeti vastu muudatusettepanekud, milles nõutakse meetmeid perekonna taasühinemise õiguse kasutamise takistuste ületamiseks ning välismaalastest alaealiste ja saatjata alaealiste kinnipidamise keeldu. Minu arvates on siiski kahetsusväärne, et rändepoliitika eesmärke on jällegi eiratud ning need on jäänud ebaseadusliku sisserände vastu võitlemise ja Frontexi tugevdamisega võrreldes tagaplaanile. Mis puudutab varjupaigateemat, siis Euroopa Parlament uurib kaasseadusandjana ühist varjupaigasüsteemi puudutavaid ettepanekuid ja jälgib tähelepanelikult, kas selles valdkonnas ilmutatakse tõelist poliitilist tahet edusamme teha."@et5
"Äänestin päätöslauselman puolesta, koska sen avulla voidaan nykyistä paremmin tasapainottaa yksilönvapauksien kunnioittaminen ja enimmäkseen rajoittava lähestymistapa, johon liittyy turvallisuustoimia, joiden tehokkuutta on tänä päivänä vaikea arvioida. Tällä ohjelmalla vahvistamme sitoutumisemme solidaarisuuden ja arvojen Eurooppaan, jolla on velvollisuus puolustaa uskonnonvapautta, yhtäläisiä mahdollisuuksia, naisten oikeuksia, vähemmistöjen oikeuksia ja homoseksuaalien oikeuksia. Tästä syystä kannatan vilpittömästi sitä, että syrjinnänvastainen direktiivi, joka on tällä hetkellä jumissa neuvostossa ja jota Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmä ei viime vaalikaudella halunnut, hyväksytään. PPE-ryhmä on taas ilmoittanut vastustavansa tekstiä. Olen tyytyväinen myös niiden tarkistusten hyväksymiseen, joissa vaaditaan perheenyhdistämistä koskevan oikeuden käyttämisen esteiden poistamista sekä kolmansista maista peräisin olevien alaikäisten ja vailla huoltajaa olevien säilöönoton kieltämistä. Olen kuitenkin pahoillani siitä, että maahanmuuttopolitiikan tavoitteet on taas sivuutettu ja jätetty taka-alalle laittoman maahanmuuton torjunnan ja Frontex-viraston vahvistamisen tieltä. Turvapaikkakysymyksissä Euroopan parlamentti käsittelee yhtenä lainsäätäjänä ehdotuksia yhteisestä turvapaikkajärjestelmästä ja seuraa tiiviisti aitoa poliittista tahtoa saavuttaa edistystä tällä alalla."@fi7
". Megszavaztam az állásfoglalást, mert lehetővé teszi, hogy jobb egyensúly jöjjön létre az egyéni szabadságok tiszteletben tartása és a túlságosan elnyomó szemléletmód, illetve az ehhez kapcsolódó biztonsági intézkedések között, amelyek hatékonyságát jelenleg nehéz felmérni. E program révén újólag megerősítjük, hogy egy olyan, szolidaritáson és értékeken alapuló Európát szeretnénk, amelynek kötelessége megvédeni a vallásszabadságot, az esélyegyenlőséget, a nők, a kiskorúak és a homoszexuálisok jogait. Ezért határozottan támogatom a megkülönböztetésmentességről szóló irányelv elfogadását, amelyet a Tanács visszatart, és amelyet az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja nem akart elfogadni az utolsó parlamenti ciklusban. A PPE képviselőcsoport újból kifejezte a szöveggel kapcsolatos ellenvéleményét. Ezenkívül örülök azon módosítások elfogadásának, amelyek arra szólítanak fel, hogy szüntessék meg a családegyesítéshez való jog érvényesítésnek akadályait, illetve amelyek követelik, hogy rendeljék el a külföldi kiskorúak és a kísérő nélküli kiskorúak fogva tartásának tilalmát. Ugyanakkor sajnálom, hogy ismét figyelmen kívül hagyták a bevándorlási politikák célkitűzéseit, és az illegális bevándorlás elleni küzdelem, valamint Frontex megerősítése mögé bújtak. Ami a menedékügyet illeti, a közös menekültügyi rendszerre vonatkozó ajánlásokat az Európai Parlament – társjogalkotói hatáskörében – meg fogja vizsgálni, és az e téren történő előrelépés érdekében szorosan nyomon fogja követni a tényleges politikai szándék alakulását."@hu11
"Ho votato a favore della risoluzione perché essa consente un miglior equilibrio tra il rispetto delle libertà individuali e una visione facilmente repressiva che comporterebbe misure di sicurezza di efficacia al momento dubbia. Con questo programma, noi riaffermiamo un’Europa della solidarietà e dei valori, che abbia il dovere di difendere la libertà di culto, le pari opportunità e i diritti della donna, delle minoranze e degli omosessuali. Ecco perché sostengo senza riserve l’adozione della direttiva contro la discriminazione, attualmente in stallo al Consiglio e che nell’ultima legislatura il gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano) non ha voluto assolutamente. Questo stesso gruppo ha ora riaffermato la sua contrarietà al testo. Saluto con favore l’adozione di emendamenti che chiedono la rimozione degli ostacoli all’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare e il divieto di tenere in detenzione i minori stranieri e non accompagnati. Tuttavia, deploro che gli obiettivi delle politiche migratorie siano stati ancora una volta ignorati e siano passati in secondo piano rispetto alla lotta contro l’immigrazione clandestina e al rafforzamento dell’agenzia Frontex. Sul tema dell’asilo, la proposta di un sistema comune d’asilo sarà esaminata dal Parlamento europeo, che, nella sua veste di colegislatore, monitorerà attentamente la vera volontà politica di compiere progressi in questo campo."@it12
"Balsavau už šią rezoliuciją, nes ja suteikiama galimybė geriau subalansuoti pagarbą atskiroms laisvėms ir daugiausia represinį požiūrį, kuris papildomas saugumo priemonėmis, apie kurių veiksmingumą šiandien būtų sunku spręsti. Nors šia programa vėl patvirtiname savo prieraišumą solidarumo ir vertybių Europai, kurios pareiga – ginti religijos laisvę, lygias galimybes, moterų teises, mažumų teises ir homoseksualų teises. Štai kodėl tvirtai pritariu, kad būtų priimta direktyva dėl kovos su diskriminacija, kuri šiuo metu užlaikoma Taryboje ir kurios Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija nenorėjo priimti per paskutinę Parlamento kadenciją. PPE frakcija vėl pareiškė nepritarianti dokumentui. Be to, palankai vertinu tai, kad buvo patvirtinti pakeitimai, kuriuose raginama pašalinti kliūtis įgyvendinti teisę į šeimos susijungimą ir reikalaujama uždrausti sulaikyti nepilnamečius užsieniečius ir suaugusiųjų nelydimus nepilnamečius. Tačiau apgailestauju, kad vėl buvo neatsižvelgta į migracijos politikos tikslus ir nusileista kovos su nelegalia imigracija ir FRONTEX agentūros stiprinimo klausimu. Prieglobsčio klausimu reikia pasakyti, kad pasiūlymus dėl bendros prieglobsčio sistemos Europos Parlamentas išnagrinės pagal savo, kaip teisės akto projekto bendraautorio, kompetenciją ir atidžiai kontroliuos, ar yra tikra politinė valia daryti pažangą šioje srityje."@lt14
"Es balsoju par šo rezolūciju, jo tā ļauj panākt labāku līdzsvaru starp personas brīvību ievērošanu un dominējošo represīvo perspektīvu, ko papildina drošības pasākumi, kuru efektivitāte šodien ir grūti nosakāma. Ar šo programmu mēs vēlreiz apstiprinām savu uzticību solidaritātes un vērtību Eiropai, kurai ir pienākums aizsargāt reliģijas brīvību, vienlīdzīgas iespējas, sieviešu, minoritāšu un homoseksuāļu tiesības. Tādēļ es stingri atbalstu Direktīvas par diskriminācijas novēršanu, kuru pašlaik Padome ir apturējusi un kuru Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) grupa negribēja iepriekšējā Parlamenta sasaukuma laikā, pieņemšanu. PPE grupa ir atkārtoti apliecinājusi savus iebildumus pret šo tekstu. Es arī atzinīgi vērtēju grozījuma pieņemšanu, kurā aicināts izteikt prasību likvidēt šķēršļus, kas traucē īstenot tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos, kā arī pieprasīt, lai tiktu aizliegta nepilngadīgu ārvalstnieku un nepilngadīgo bez pavadības aizturēšana. Taču man žēl, ka atkal ir ignorēti migrācijas politikas mērķi, priekšplānā izvirzot nelegālās imigrācijas apkarošanu un aģentūras stiprināšanu. Kas attiecas uz patvēruma tematu, Eiropas Parlaments izskatīs priekšlikumus par kopēju patvēruma sistēmu, izmantojot savas pilnvaras piedalīties tiesību aktu pieņemšanā, kā arī rūpīgi uzraudzīs patieso politisko gribu panākt progresu šajā jomā."@lv13
"J'ai soutenu cette résolution car elle permet de trouver un meilleur équilibre entre le respect des libertés individuelles et une vision prioritairement répressive accompagnée de mesures sécuritaires dont on a du mal à mesurer aujourd'hui l'efficacité. Au travers de ce programme, nous réaffirmons notre attachement à une Europe de la solidarité et des valeurs qui se doit de défendre la liberté de religion, l'égalité des chances, les droits des femmes, les droits des minorités, les droits des homosexuels. C'est pourquoi je soutiens avec force l'adoption de la directive antidiscrimination, bloquée actuellement au Conseil et dont le PPE n'a pas voulu lors de la précédente législature et a réitéré son refus à ce texte. Je me félicite également de l'adoption d’amendements appelant à la demande d'une levée des obstacles à l'exercice du droit au regroupement familial et exigeant l'interdiction du placement en rétention des mineurs et mineurs non accompagnés étrangers. Je regrette en revanche que les orientations des politiques migratoires soient à nouveau évitées, derrière la question de la lutte contre l'immigration clandestine et du renforcement de l'Agence FRONTEX. S'agissant de l'asile, les propositions sur un régime commun de l’asile seront examinées avec un Parlement européen colégislateur, qui sera très vigilant sur la réelle volonté politique d'avancer dans ce domaine."@mt15
"Ik heb deze resolutie gesteund, want door deze resolutie kan er een beter evenwicht worden gevonden tussen het respect voor de individuele vrijheden en een meer repressieve zienswijze die gepaard gaat met veiligheidsmaatregelen waarvan het op dit moment moeilijk is om de effectiviteit te meten. Door middel van dit programma bevestigen we opnieuw onze gehechtheid aan een Europa van solidariteit en waarden dat de plicht heeft op te komen voor de vrijheid van religie, gelijke kansen, de rechten van vrouwen, de rechten van minderheden en de rechten van homoseksuelen. Daarom pleit ik vurig voor de goedkeuring van de richtlijn tegen discriminatie, waarvan de behandeling momenteel stokt in de Raad en die de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) tijdens de vorige zittingsperiode niet wilde. De PPE-Fractie heeft haar bezwaar tegen de tekst later herhaald. Ik ben ook zeer verheugd over de goedkeuring van de amendementen waarin wordt verzocht de hindernissen die het recht op gezinshereniging in de weg staan, op te heffen en waarin wordt gevraagd om een verbod om buitenlandse minderjarigen en alleenstaande minderjarige asielzoekers in hechtenis te nemen. Ik betreur het echter dat de doelstellingen van het migratiebeleid opnieuw zijn genegeerd en naar de achtergrond zijn gedrongen, nu de aandacht vooral uitgaat naar de bestrijding van illegale immigratie en het versterken van het Europese agentschap Frontex. Wat asiel betreft, zullen de voorstellen inzake een gemeenschappelijk asielstelsel door het Europees Parlement worden onderzocht in zijn hoedanigheid van medewetgever en zal het Parlement nauwlettend in het oog houden of de echte politieke wil bestaat om vooruitgang te boeken op dit gebied."@nl3
"Głosowałam za tą rezolucją, ponieważ umożliwia ona zapewnienie większej równowagi między poszanowaniem swobód jednostki i przeważająco represyjną perspektywą wspieraną przez środki bezpieczeństwa, których skuteczność trudno jest dziś oszacować. Poprzez ten program potwierdzamy nasze zaangażowanie w budowanie Europy solidarności i w wartości, których ma ona obowiązek bronić, takie jak swoboda wyznania, równe szanse, prawa kobiet, prawa mniejszości i prawa homoseksualistów. Dlatego właśnie gorąco popieram przyjęcie dyrektywy w sprawie przeciwdziałaniu dyskryminacji, nad którą obecnie Rada pracuje i której podczas ostatniej kadencji parlamentarnej nie chciała Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci). Grupa PPE potwierdziła swój sprzeciw wobec tego tekstu. Z zadowoleniem przyjmuję również przyjęcie poprawek wzywających do usunięcia przeszkód w wykonywaniu prawa łączenia rodzin i domagających się zakazu przetrzymywania nieletnich obcokrajowców oraz nieletnich podróżujących bez opieki. Żałuję jednak, że znowu pominięto cele polityki migracyjnej i zabrakło odwagi, aby odnieść się do problemu zwalczania nielegalnej imigracji oraz wzmocnienia agencji Frontex. Jeżeli chodzi problem azylu, to Parlament Europejski jako współlegislator, będzie weryfikował wnioski dotyczące wspólnego systemu azylowego i ściśle kontrolował rzeczywistą wolę polityczną do dokonania postępu w tym obszarze."@pl16
"Apoiei esta resolução pois ela permite encontrar um equilíbrio melhor entre o respeito das liberdades individuais e uma visão prioritariamente repressiva acompanhada de medidas de segurança de que avaliamos mal, neste momento, a eficácia. Graças a este programa, reafirmamos o nosso apego a uma Europa da solidariedade e dos valores, que se empenha em defender a liberdade de religião, a igualdade de oportunidades, dos direitos das mulheres, dos direitos das minorias, dos direitos dos homossexuais. Eis a razão por que apoio claramente a adopção da directiva não-discriminação, bloqueada actualmente no Conselho e que o PPE não apoiou na anterior legislatura, tendo reiterado agora a sua recusa ao presente texto. Congratulo-me igualmente com a aprovação de alterações que apelam ao pedido de uma eliminação dos obstáculos ao exercício do direito ao reagrupamento familiar e que exigem a proibição da retenção dos menores não acompanhados estrangeiros. Em contrapartida, lamento o facto de as orientações políticas relativas à imigração serem evitadas mais uma vez, por detrás da questão da luta contra a imigração clandestina e do reforço da Agência FRONTEX. No que se refere ao asilo, as propostas sobre um Sistema Europeu Comum de Asilo serão apreciadas por um Parlamento Europeu co-legislador, que estará muito vigilante à real vontade política de se avançar nesse domínio."@pt17
"Am votat în favoarea acestei rezoluţii deoarece permite un echilibru mai bun între respectarea libertăţilor individuale şi o viziune predominant represivă însoţită de măsuri de securitate a căror eficienţă este dificil de măsurat în prezent. Prin acest program, ne reafirmăm ataşamentul faţă de o Europă a solidarităţii şi valorilor, care are datoria de a apăra libertatea religiei, egalitatea de şanse, drepturile femeilor, drepturile minorităţilor şi drepturile homosexualilor. Acesta este motivul pentru care susţin cu tărie adoptarea Directivei antidiscriminare, blocată în prezent în Consiliu, pe care Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) nu a dorit-o în precedenta legislatură. Grupul PPE şi-a reiterat opoziţia faţă de acest text. Salut, de asemenea, adoptarea amendamentelor în care se solicită înlăturarea obstacolelor din calea exercitării dreptului la reîntregirea familiei şi interzicerea reţinerii în detenţie a minorilor străini care sunt sau nu însoţiţi. Cu toate acestea, regret că obiectivele politicilor privind migraţia au fost ignorate din nou şi au fost puse în umbra luptei împotriva imigraţiei clandestine şi a consolidării Agenţiei FRONTEX. În ceea ce priveşte azilul, propunerile privind un sistem comun de azil vor fi examinate de către Parlamentul European în calitatea sa de colegiuitor, care va fi foarte vigilent cu privire la voinţa reală de progres în acest domeniu."@ro18
"Hlasovala som za toto uznesenie, pretože umožňuje dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi rešpektovaním osobných slobôd a prevažne represívnymi vyhliadkami na bezpečnostné opatrenia, ktorých účinnosť sa dnes dá len ťažko odhadnúť. Prostredníctvom tohto programu opätovne potvrdzujeme oddanosť Európe solidarity a hodnôt, ktorej povinnosťou je chrániť slobodu vierovyznania, rovnaké príležitosti, práva žien, práva menšín a práva homosexuálov. Z tohto dôvodu dôrazne podporujem prijatie smernice o nediskriminácii, ktorá sa v súčasnosti nachádza v Rade a ktorú Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) nechcela počas posledného parlamentného obdobia prijať. Skupina PPE opätovne potvrdila svoj negatívny postoj voči tomuto textu. Takisto vítam prijatie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov so žiadosťou o odstránenie prekážok pre uplatňovanie práva na zjednotenie rodiny a o zákaz zadržiavania maloletých osôb alebo maloletých osôb bez sprievodu cudzej štátnej príslušnosti. Ľutujem však, že ciele migračných politík sa znovu odignorovali a ustúpili otázke boja proti nezákonnému prisťahovalectvu a posilneniu agentúry Frontex. Pokiaľ ide o otázku azylu, návrhy na spoločný azylový systém preskúma Európsky parlament ako spoločný zákonodarca, ktorý bude podrobne monitorovať skutočnú politickú vôľu na dosiahnutie pokroku v tejto oblasti."@sk19
"To resolucijo sem podprla, ker omogoča vzpostavitev boljšega ravnovesja med spoštovanjem posameznih svoboščin in precej represivnimi obeti, ki jih spremljajo varnostni ukrepi, katerih učinkovitost je danes težko meriti. S tem programom ponovno potrjujemo našo predanost Evropi solidarnosti in vrednot, katere dolžnost je, da brani svobodo vere, enake možnosti, pravice žensk, pravice manjšin in pravice homoseksualcev. Zato trdno podpiram sprejetje protidiskriminacijske direktive, ki jo trenutno podpira tudi Svet in ki je Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) v prejšnjem parlamentarnem mandatu ni želela. Skupina PPE je ponovno izrazila svoje nasprotovanje besedilu. Pozdravljam tudi sprejetje sprememb, ki zahtevajo odstranitev ovir pri uveljavljanju pravice do ponovne združitve družine in prepoved pridržanja tujih mladoletnikov in mladoletnikov brez spremstva. Vendar pa obžalujem, da so bili ponovno zanemarjeni cilji politik preseljevanja in da je bila prednost dana vprašanju boja proti nezakonitem priseljevanju in krepitve agencije Frontex. Kar zadeva azil, bo predloge o skupnem azilnem sistemu preučil Evropski parlament kot sozakonodajalec, hkrati pa bo pozorno spremljal iskreno politično voljo za ustvarjanje napredka na tem področju."@sl20
"Jag röstade för denna resolution, eftersom den gör det möjligt att skapa en bättre balans mellan respekt för individens frihet och en övervägande repressiv hållning åtföljd av säkerhetsåtgärder, vars effektivitet är svår att bedöma i dagsläget. Genom det här programmet bekräftar vi än en gång vår strävan efter ett solidariskt och värdegrundsbaserat Europa, som har som uppgift att försvara religionsfrihet och lika möjligheter och kvinnors, minoritetsgruppers och homosexuellas rättigheter. Därför står jag helt bakom ett antagande av antidiskrimineringsdirektivet, som i dagsläget hindras av rådet och som Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) inte ville ha under parlamentets senaste valperiod. PPE-gruppen har upprepat sitt motstånd mot texten. Jag välkomnar också att ändringar som syftar till att ta bort hindren som finns mot att utöva rätten till familjeåterföreningar, och som kräver ett förbud mot att placera utländska minderåriga och ensamkommande minderåriga i häkte, antas. Jag beklagar dock att målen med migrationspolitiken än en gång har ignorerats och trängts undan av kampen mot illegal invandring och arbetet med att stärka Frontex. När det gäller asylfrågan kommer Europaparlamentet, i egenskap av medlagstiftare, att granska förslagen om ett gemensamt asylsystem och noggrant övervaka den äkta politiska viljan att nå framsteg på detta område."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph