Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-212"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-212"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei favoravelmente a proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre o Programa de Estocolmo, por considerar que as propostas nela contidas definem com clareza e precisão as prioridades para os próximos anos, em matéria de legislação europeia nas áreas da liberdade, segurança e justiça, à luz da aplicação do Tratado de Lisboa. É fundamental conseguir um melhor equilíbrio entre a segurança dos cidadãos e a defesa dos seus direitos individuais, pelo que gostaria de sublinhar a importância da aplicação do princípio do reconhecimento mútuo aos casais do mesmo sexo na UE, bem como da criação de um Tribunal Europeu dos Assuntos Informáticos e da adopção de medidas que garantam novos direitos aos detidos."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasovala jsem pro návrh usnesení Evropského parlamentu o Stockholmském programu, neboť jsem toho názoru, že návrhy, které obsahuje, jasně a výstižně stanoví priority na příští léta, pokud jde o evropské zákonodárství v oblastech svobody, bezpečnosti a práva s ohledem na plnění Lisabonské smlouvy. Je nezbytné usilovat o lepší vyváženost mezi bezpečností občanů a ochranou jejich individuálních práv. Dále bych chtěla zdůraznit důležitost uplatňování zásady vzájemného uznávání svazků osob stejného pohlaví v EU a také vytvoření Evropského soudního dvora pro boj s počítačovou kriminalitou a přijetí opatření, jež poskytnou nová práva vězňům."@cs1
"Jeg stemte for Europa-Parlamentets beslutningsforslag om Stockholmprogrammet, da jeg mener, at forslagene heri klart og præcist fastsætter prioriteter for de kommende år med hensyn til europæisk lovgivning på områderne frihed, sikkerhed og retfærdighed i lyset af anvendelsen af Lissabontraktaten. Det er vigtigt at finde en bedre balance mellem borgernes sikkerhed og beskyttelsen af deres individuelle rettigheder. Derfor vil jeg gerne understrege betydningen af at anvende princippet om gensidig anerkendelse på par af samme køn i EU, oprettelsen af en europæisk domstol for cybersager og vedtagelse af foranstaltninger, der giver indsatte nye rettigheder."@da2
"Ich habe für den Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments zum Stockholm-Programm gestimmt, weil ich glaube, dass die darin enthaltenen Vorschläge die Prioritäten der kommenden Jahre in Bezug auf die europäische Gesetzgebung in den Bereichen Freiheit, Sicherheit und Recht angesichts der Anwendung des Vertrags von Lissabon klar und präzise definieren. Es ist wichtig, dass wir ein besseres Gleichgewicht zwischen der Sicherheit der Bürger und dem Schutz ihrer individuellen Rechte finden. Folglich möchte ich betonen, wie wichtig die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf gleichgeschlechtliche Paare in der EU und die Einrichtung eines Europäischen Gerichts für Cyberkriminalität sowie die Ergreifung von Maßnahmen, die Häftlingen neue Rechte garantieren, ist."@de9
"Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, εφόσον πιστεύω ότι οι προτάσεις που περιέχει καθορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια τις προτεραιότητες για τα ερχόμενα έτη όσον αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία στα πεδία της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, υπό το πρίσμα της εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι ζωτικής σημασίας να βρούμε έναν καλύτερο συμβιβασμό μεταξύ της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας των ατομικών τους δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των ζευγαριών του ιδίου φύλου στην ΕΕ, καθώς και της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για υποθέσεις του κυβερνοχώρου και της έγκρισης μέτρων που παρέχουν νέα δικαιώματα στους φυλακισμένους."@el10
"I voted in favour of the motion for a European Parliament resolution on the Stockholm Programme, since I believe that the proposals it contains clearly and precisely establish the priorities for the coming years in terms of European legislation in the areas of freedom, security and justice, in the light of application of the Treaty of Lisbon. It is vital to strike a better balance between the security of citizens and the protection of their individual rights. Consequently, I would like to stress the importance of applying the principle of mutual recognition to same-sex couples in the EU, as well as setting up a European Court of Cyber Affairs and adopting measures that give prisoners new rights."@en4
"He votado a favor de la propuesta de Resolución del Parlamento Europeo relativa al programa de Estocolmo, ya que creo que las propuestas que contiene establecen de forma clara y precisa las prioridades de los próximos años en cuanto a la legislación europea en los espacios de libertad, seguridad y justicia, a la luz de la aplicación del Tratado de Lisboa. Resulta indispensable encontrar un mejor equilibrio entre la seguridad de los ciudadanos y la protección de sus derechos individuales. Por consiguiente, quiero destacar la importancia de aplicar el principio de reconocimiento mutuo a las parejas del mismo sexo en la UE, así como de establecer un Tribunal Europeo de Asuntos Informáticos y adoptar medidas que den nuevos derechos a los reclusos."@es21
"Ma hääletasin Stockholmi programmi käsitleva Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepaneku poolt, sest minu arvates panevad selles sisalduvad ettepanekud selgelt ja täpselt paika lähiaastate prioriteedid seoses Euroopa õigusloomega vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkondades, arvestades Lissaboni lepingu kohaldamist. On väga oluline saavutada parem tasakaal ühelt poolt kodanike turvalisuse ja teiselt poolt nende isiklike õiguste kaitse vahel. Sellega seoses tahaksin rõhutada, kui tähtis on samasooliste paaride vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamine ELis, Euroopa küberkuritegude kohtu asutamine ja kinnipeetavatele uusi õigusi võimaldavate meetmete vastuvõtmine."@et5
"Äänestin Tukholman ohjelmaa koskevan Euroopan parlamentin päätöslauselmaesityksen puolesta, sillä katson, että sen sisältämillä ehdotuksilla asetetaan selvästi ja täsmällisesti lähivuosien prioriteetit vapautta, turvallisuutta ja oikeutta koskevalle unionin lainsäädännölle Lissabonin sopimuksen toimeenpanon valossa. On hyvin tärkeää löytää parempi tasapaino kansalaisten turvallisuuden ja heidän yksilön oikeuksiensa suojelemisen välille. Näin ollen korostan, että on tärkeää soveltaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta samaa sukupuolta oleviin pariskuntiin EU:ssa, perustaa Euroopan tietoverkkotuomioistuin sekä hyväksyä toimenpiteitä, joilla vangeille annetaan uusia oikeuksia."@fi7
"J’ai voté en faveur de la proposition de résolution du Parlement européen sur le programme de Stockholm, dans la mesure où je crois que les propositions qu’elle contient établissent avec clarté et précision les priorités des années à venir concernant la législation européenne dans les domaines que sont la liberté, la sécurité et la justice, à la lumière de l’application du traité de Lisbonne. Il est essentiel de trouver un meilleur équilibre entre la sécurité des citoyens et la protection de leurs droits individuels. Par conséquent, je souhaiterais souligner combien il est important d’appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle aux couples du même sexe dans l’UE, mais aussi de créer un tribunal européen chargé des affaires de cybercriminalité et adopter des mesures accordant de nouveaux droits aux détenus."@fr8
". Megszavaztam a stockholmi programról szóló európai parlamenti állásfoglalásra irányuló indítványt, mivel úgy gondolom, hogy a benne szereplő javaslatok a Lisszaboni Szerződés alkalmazásának figyelembevételével világosan és pontosan meghatározzák a következő évekre vonatkozó prioritásokat a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térséggel kapcsolatos európai jogalkotás tekintetében. Alapvető fontosságú, hogy még inkább egyensúlyt teremtsünk a polgárok biztonsága és a személyhez fűződő jogok védelme között. Ennélfogva szeretném kiemelni az azonos nemű párok kölcsönös elismerésére vonatkozó elv EU-szerte történő alkalmazását, a számítástechnikához kapcsolódó ügyekkel foglalkozó európai bíróság létrehozását, valamint a fogva tartottak számára új jogokat biztosító intézkedések elfogadását."@hu11
"Ho votato a favore della proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul programma di Stoccolma perché trovo che contenga e illustri con precisione le priorità per gli anni a venire in termini di legislazione europea in tema di libertà, sicurezza e giustizia, alla luce dell’applicazione del trattato di Lisbona. E’ fondamentale trovare un miglior equilibrio fra la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dei diritti individuali. Di conseguenza, ribadisco che il principio del reciproco riconoscimento deve valere in seno all’Unione europea anche per le coppie dello stesso sesso e che è importante istituire una corte europea per la criminalità informatica nonché adottare provvedimenti che diano nuovi diritti ai detenuti."@it12
"Balsavau už pasiūlymą dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Stokholmo programos, nes manau, kad pasiūlymais, kurie jame pateikiami, aiškiai ir tiksliai nustatomi artimiausių metų prioritetai dėl Europos teisės aktų laisvės, saugumo ir teisingumo srityse, atsižvelgiant į Lisabonos sutarties taikymą. Itin svarbu pasiekti tikslesnę piliečių saugumo ir jų asmens teisių apsaugos pusiausvyrą. Todėl noriu pabrėžti savitarpio pripažinimo principo taikymo tos pačios lyties poroms Europos Sąjungoje, Europos kompiuterinių reikalų teismo įsteigimo ir priemonių, kuriomis kaliniams suteikiamos naujos teisės, pritaikymo svarbą."@lt14
"Es atbalstīju Eiropas Parlamenta rezolūciju par Stokholmas programmu, jo es uzskatu, ka tajā ietvertajos priekšlikumos skaidri un precīzi ir izvirzītas prioritātes turpmākajiem gadiem attiecībā uz Eiropas tiesības aktiem brīvības, drošības un tiesiskuma jomā, ņemot vērā Lisabonas līguma piemērošanu. Ir būtiski panākt labāku līdzsvaru starp iedzīvotāju drošību un viņu personas tiesību aizsardzību. Līdz ar to es vēlos uzsvērt, ka ir svarīgi piemērot savstarpējas atzīšanas principu viena dzimuma pāriem ES, kā arī izveidot Eiropas Kiberlietu tiesu un pieņemt pasākumus, kuri piešķirtu jaunas tiesības ieslodzītajiem."@lv13
". Votei favoravelmente a proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre o Programa de Estocolmo, por considerar que as propostas nela contidas definem com clareza e precisão as prioridades para os próximos anos, em matéria de legislação europeia nas áreas da liberdade, segurança e justiça, à luz da aplicação do Tratado de Lisboa. É fundamental conseguir um melhor equilíbrio entre a segurança dos cidadãos e a defesa dos seus direitos individuais, pelo que gostaria de sublinhar a importância da aplicação do princípio do reconhecimento mútuo aos casais do mesmo sexo na UE, bem como da criação de um Tribunal Europeu dos Assuntos Informáticos e da adopção de medidas que garantam novos direitos aos detidos."@mt15
"− Ik heb voor de ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het Stockholm-programma gestemd, omdat ik van oordeel ben dat zij een reeks voorstellen bevat die de prioriteiten voor de komende jaren op het gebied van de Europese wetgeving inzake vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid op heldere en nauwkeurige wijze omschrijven in het licht van de toepassing van het Verdrag van Lissabon. Het is fundamenteel dat een beter evenwicht wordt bereikt tussen de veiligheid van de burgers en de bescherming van hun individuele rechten. Daarom wil ik hier uw aandacht vestigen op het belang van enerzijds de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning van paren van hetzelfde geslacht in de Europese Unie en anderzijds de oprichting van een Europees Hof voor internetzaken en de aanneming van maatregelen waarmee nieuwe rechten aan gedetineerden worden toegekend."@nl3
"Głosowałam za wnioskiem dotyczącym rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie programu sztokholmskiemu ponieważ wierzę, że propozycje, które zawiera jasno i dokładnie określają priorytety na nadchodzące lata jeśli chodzi o prawodawstwo europejskie w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w świetle stosowania traktatu z Lizbony. Jest bardzo istotne, aby uzyskać większą równowagę między bezpieczeństwem obywateli a ochroną ich praw indywidualnych. W związku z tym chciałabym podkreślić znaczenie stosowania w UE zasady wzajemnego uznawania partnerstwa par jednej płci, a także ustanowienia europejskiego trybunału ds. przestępstw w cyberprzestrzeni i przyjęcia środków przyznających więźniom nowe prawa."@pl16
"Am votat în favoarea propunerii de rezoluţie a Parlamentului European privind Programul de la Stockholm, întrucât consider că propunerile pe care le conţine stabilesc clar şi precis priorităţile pentru anii următori în ceea ce priveşte legislaţia europeană din domeniile libertăţii, securităţii şi justiţiei, în lumina aplicării Tratatului de la Lisabona. Este esenţial să găsim echilibrul corect între securitatea cetăţenilor şi protecţia drepturilor lor individuale. În consecinţă, aş dori să pun accentul pe importanţa aplicării principiului recunoaşterii reciproce în cazul cuplurilor de acelaşi sex din UE, precum şi a înfiinţării Tribunalului european pentru infracţiuni cibernetice şi a adoptării unor măsuri prin care deţinuţilor li se acordă noi drepturi."@ro18
"Hlasovala som za návrh uznesenia Európskeho parlamentu o Štokholmskom programe, pretože sa domnievam, že návrhy, ktoré obsahuje, jasne a presne stanovujú priority pre nadchádzajúce roky v oblasti európskej legislatívy v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v súvislosti s uplatňovaním Lisabonskej zmluvy. Je dôležité dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi zárukou bezpečnosti občanov a ochranou ich individuálnych práv. Ďalej by som rada zdôraznila význam uplatňovania zásady vzájomného uznávania v prípade párov rovnakého pohlavia v EÚ, ako aj zriadenia Európskeho súdneho dvora pre kybernetické veci a prijatia opatrení, ktoré väzňom poskytnú nové práva."@sk19
"Predlog resolucije Evropskega parlamenta o stockholmskem programu sem podprla, ker menim, da predlogi, ki jih vsebuje, jasno in natančno opredeljujejo prednostne naloge za prihodnja leta v smislu evropske zakonodaje na področjih svobode, varnosti in pravice, upoštevajoč Lizbonsko pogodbo. Pomembno je, da se doseže boljše ravnovesje med varnostjo državljanov in varovanjem njihovih pravic. Zato bi želela poudariti pomen uporabe načela vzajemnega priznavanja istospolnih parov v EU, kakor tudi ustanovitve evropskega sodišča za kibernetske zadeve in sprejetje ukrepov, ki podeljujejo zapornikom nove pravice."@sl20
"Jag röstade för förslaget till Europaparlamentets resolution om Stockholmsprogrammet, eftersom jag anser att de förslag som ingår anger klart och tydligt vad som behöver prioriteras de kommande åren när det gäller gemenskapslagstiftning på områdena frihet, säkerhet och rättvisa i och med att Lissabonfördraget genomförs. Det är mycket viktigt att skapa bättre jämvikt mellan medborgarnas säkerhet och skyddet av deras individuella rättigheter. Följaktligen vill jag betona hur viktigt det är att man tillämpar principen om ömsesidigt erkännande för samkönade par i EU, och likaså sätter upp en europeisk domstol för IT-brottmål samt vidtar åtgärder som ger nya rättigheter åt fångar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph