Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-210"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-210"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
lpv:translated text
"Usnesení Evropského parlamentu, které vyzývá k prostoru svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům, je samo o sobě pokrokovým usnesením , jež dává zelenou přání Rady ministrů umožnit volnou výměnu osobních údajů o občanech. Je to také usnesení, které zaručuje ochranu uprchlíků a migrantů. Toto usnesení je krokem k pokrokovému evropskému zákonodárství v otázkách migrace. Některé důležité pozměňovací návrhy, jako jsou ty, které se týkají zakotvení zásady nenavracení, omezení úlohy Frontexu, který již nebude moci zasahovat do přesídlování přistěhovalců do třetích zemí, kladný postoj k „hromadné“ legalizaci nelegálních přistěhovalců a prohlášení, že bezpečnost by měla sloužit zájmům svobody, mají zásadní význam. Odstavce o boji proti nelegální migraci lze vykládat několikerým způsobem, ale po represivní stránce nejsou, podle mého názoru, právním omylem. Velmi mne mrzí, že usnesení bylo rozmělněno, pokud jde o jeho antidiskriminační složku.."@cs1
"Europa-Parlamentets beslutning om et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed til gavn for borgerne er i sig selv en progressiv beslutning og en beslutning, der kontrollerer Ministerrådets ønske om at tillade fri udveksling af borgernes persondata. Det er også en beslutning, der sikrer beskyttelse af flygtninge og migranter. Denne beslutning er et skridt i retning af en progressiv europæisk lovgivning om migration. Nogle af de afgørende ændringsforslag, herunder ændringsforslagene om indførelse af non-refoulement-princippet og indskrænkningen af Frontex' betydning, idet Frontex ikke vil komme til at spille nogen rolle i genbosætningen af migranter i tredjelande, en positiv holdning til masselegalisering af illegale indvandrere og bekræftelsen af, at sikkerhed bør tjene frihedens interesser, er af afgørende betydning. Afsnittene om bekæmpelse af illegal migration kan fortolkes på flere måder, selv om de efter min mening ikke går i retning af undertrykkelse. Jeg beklager dybt, at beslutningen er blevet udvandet med hensyn til bekæmpelse af diskrimination."@da2
"Αυτό καθεαυτό, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητεί έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία του πολίτη είναι ένα προοδευτικό ψήφισμα, το οποίο αποτελεί ανάχωμα στην επιθυμία του Συμβουλίου Υπουργών να επιτρέψει την ελεύθερη ανταλλαγή των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Είναι επίσης ένα ψήφισμα που εγγυάται την προστασία των προσφύγων και των μεταναστών. Αυτό το ψήφισμα είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της προοδευτικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη μετανάστευση. Ορισμένες από τις κρίσιμες τροπολογίες του, μεταξύ άλλων εκείνες που αφορούν τη θέσπιση της αρχής της μη επαναπροώθησης, τον περιορισμό του ρόλου του Frontex, που δεν θα καλείται να διαδραματίσει κανέναν ρόλο στην επανεγκατάσταση μεταναστών σε τρίτες χώρες, μια θετική στάση στη μαζική νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών και τη θέση ότι η ασφάλεια θα πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ελευθερίας, είναι αποφασιστικής σημασίας. Οι παράγραφοι για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης επιδέχονται αρκετές ερμηνείες, μολονότι κατ’ εμέ δεν ολισθαίνουν προς την κατασταλτική προσέγγιση. Εκφράζω τη βαθιά μου λύπη για το γεγονός ότι το ψήφισμα έγινε λιγότερο αιχμηρό όσον αφορά την υπόθεση της καταπολέμησης των διακρίσεων."@el10
"En soi, la résolution du Parlement européen appelant à un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens est une résolution progressiste et un texte qui exerce un contrôle sur le souhait du Conseil de ministres d’autoriser le libre échange des données personnelles relatives à nos concitoyens. Cette résolution garantit également la protection des réfugiés et des migrants. Cette résolution marque un pas en direction d’une intégration progressive de la législation en matière de migration. Certains de ses amendements les plus essentiels, y compris ceux concernant l’établissement du principe de non-refoulement, la diminution du rôle de Frontex, qui n’aura aucun rôle à jouer dans la réinsertion de migrants dans des pays tiers, l’attitude positive concernant la régularisation «en masse» des immigrants illégaux et l’affirmation en vertu de laquelle la sécurité doit servir les intérêts de la liberté, revêtent une importance décisive. Les paragraphes relatifs à la lutte contre l’immigration illégale peuvent faire l’objet de plusieurs interprétations, bien qu’ils ne pèchent pas, à mes yeux, par excès de répression. Je regrette profondément le fait que la résolution ait été adoucie concernant le dossier anti-discrimination."@fr8
"La risoluzione del Parlamento europeo su uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini è, in sé, un documento progressista che mette sotto controllo la volontà del Consiglio di consentire lo scambio illimitato dei dati personali dei cittadini. Garantisce inoltre la protezione di profughi e migranti. La risoluzione segna un passo verso una legislazione progressista in materia di immigrazione in Europa. Risultano della massima importanza alcuni degli emendamenti più delicati, tra cui quelli sul principio del non respingimento, sul minor ruolo di Frontex, che non entrerà in gioco nel reinsediamento dei migranti nei paesi terzi, su un atteggiamento positivo verso le sanatorie per i clandestini e sulla sicurezza posta al servizio della libertà. I paragrafi sulla lotta all’immigrazione clandestina si prestano a più interpretazioni diverse, ma non scivolano a nostro avviso nella repressione. Deploro vivamente che la risoluzione sia stata annacquata nelle parti contro le discriminazioni."@it12
"Iš esmės Europos Parlamento rezoliucija, kurioje reikalaujama laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės piliečių labui, yra pažangi rezoliucija ir ja patikrinamas Ministrų tarybos noras leisti laisvai keistis piliečių asmens duomenimis. Be to, tai yra rezoliucija, kuria užtikrinama pabėgėlių ir migrantų apsauga. Ši rezoliucija – žingsnis pažangios Europos teisėkūros migracijos klausimais link. Kai kurie iš itin svarbių pakeitimų, įskaitant susijusius su negrąžinimo principo nustatymu, FRONTEX, kuri neturės dalyvauti perkeliant migrantus į trečiąsias šalis, vaidmens mažinimu, pozityviu požiūriu į nelegalių migrantų įteisinimą ir tvirtinimu, kad saugumas turėtų tarnauti laisvei, turi lemiamą reikšmę. Pastraipos apie kovą su nelegalia migracija gali būti įvairiai aiškinamos, nors, mano nuomone, jos nėra per daug represyvios. Labai apgailestauju, kad kovos su diskriminacija dokumentų rinkinio klausimu rezoliucija buvo susilpninta."@lt14
"Eiropas Parlamenta rezolūcija, kurā tiek prasīta brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveide, kas kalpotu iedzīvotājiem, ir progresīva rezolūcija, kura turklāt aptur Ministru padomes vēlmi atļaut iedzīvotāju personas datu brīvu apmaiņu. Šī rezolūcija arī garantē bēgļu un migrantu aizsardzību. Šī rezolūcija ir solis uz priekšu ceļā uz progresīvu Eiropas tiesību aktu izstrādi migrācijas jomā. Izšķiroša nozīme ir dažiem no tās galvenajiem grozījumiem, tostarp tiem, kuri attiecas uz nerepatriēšanas principa ieviešanu lomas samazināšanu, kam vairs nebūs nekādas lomas migrantu izvietošanā trešās valstīs, pozitīvo attieksmi pret nelegālo imigrantu „ ” regularizāciju un pārliecību, ka drošībai ir jākalpo brīvības interesēm. Punktus par nelegālās migrācijas apkarošanu var dažādi interpretēt, lai gan, manuprāt, tajos nav ievērota piesardzība attiecībā uz represīviem pasākumiem. Man ir ļoti žēl, ka šajā rezolūcijā ir mīkstināta diskriminācijas novēršanas dokumentācija."@lv13
"Sama w sobie rezolucja Parlamentu Europejskiego odwołująca się do obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości służącemu obywatelom jest rezolucją postępową i taką, która hamuje pragnienie Rady Ministrów, aby zezwolić na swobodny przepływ danych osobowych obywateli. Jest to także rezolucja gwarantująca ochronę uchodźców i imigrantów. Rezolucja ta to krok w kierunku postępowego prawodawstwa europejskiego w sprawie migracji. Niektóre z zasadniczych poprawek, w tym dotyczące ustanowienia zasady ograniczenia funkcji Fronteksu, który nie będzie uczestniczyć w przesiedlaniu uchodźców do państw trzecich, pozytywny stosunek do legalizacji pobytu nielegalnych imigrantów oraz zapewnienie, że bezpieczeństwo powinno służyć interesom swobód, mają decydujące znaczenie. Ustępy dotyczące zwalczania nielegalnej migracji mogą być różnie interpretowane, chociaż moim zdaniem nie plasują się po stronie represji. Głęboko żałuję, że wydźwięk rezolucji został osłabiony jeśli chodzi o problem niedyskryminacji."@pl16
"A resolução do Parlamento Europeu que apela à criação de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça em prol do cidadão é em si mesma uma resolução progressista, uma resolução que refreia o desejo do Conselho de Ministros de autorizar o livre intercâmbio de dados pessoais. É uma resolução que garante também a protecção de refugiados e migrantes. Esta resolução representa um passo em frente na via da consecução de uma legislação europeia progressista em matéria de migração. Algumas das suas alterações cruciais, entre as quais as relativas ao estabelecimento do princípio da não-repulsão, à limitação da esfera de acção da Frontex - que não terá um papel na reinstalação de migrantes em países terceiros - à assunção de uma atitude positiva no que respeita à regularização em massa de imigrantes clandestinos e à constatação de que a segurança deve estar ao serviço da liberdade, revestem-se de uma importância decisiva. Embora as passagens do texto relacionadas com o combate à migração clandestina sejam passíveis de diversas interpretações, não enveredam, do meu ponto de vista, pela via repressiva. Lamento profundamente que a resolução tenha sido enfraquecida no que se refere ao dossiê da antidiscriminação."@pt17
"Parlamentets resolution i sig efterlyser en politik för frihet, säkerhet och rättvisa som tjänar medborgarna genom en framstegsvänlig resolution, som ändå sätter stopp för ministerrådets önskan att tillåta fritt utbyte av medborgarnas personuppgifter. Det är också en resolution som garanterar skydd åt flyktingar och invandrare. Denna resolution är ett steg mot en framstegsvänlig EU-lagstiftning om invandring. Några av de viktiga ändringsförslagen är av avgörande betydelse, bland andra de som rör införandet av principen om förbud mot avvisning och utvisning, den minskade betydelsen av Frontex, som inte kommer att fylla någon funktion alls för invandrares återflyttning till tredjeländer, en positiv inställning till masslegalisering av illegala invandrare och ståndpunkten att säkerheten bör vara av intresse för friheten. Styckena om att bekämpa illegal invandring kan tolkas på flera sätt, men enligt min uppfattning går de inte åt det repressiva hållet. Jag beklagar djupt att antidiskrimineringsdelen i resolutionen är urvattnad."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marije Cornelissen a Bas Eickhout (Verts/ALE ),"1
"en masse"16,13,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph