Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-208"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-208"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Καταψήφισα την πρόταση για πολλούς λόγους, επιγραμματικά θα αναφερθώ στους κυριότερους. Στην ουσία έχει ως βασική του διάσταση τη φιλοσοφία της «ασφάλειας» και του φόβου, εις βάρος βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Όμως η ασφάλεια διασφαλίζεται ακριβώς με την προστασία και τον σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων σε μια κοινωνία δικαίου. Ενισχύει την αντίληψη και τη δυνατότητα εφαρμογής μιας Ευρώπης-φρούριο που αντιμετωπίζει τους μετανάστες ως εν δυνάμει τρομοκράτες και εγκληματίες και στην καλύτερη περίπτωση «αποδέχεται» την παρουσία τους, όχι ως ανθρώπους με ίσα δικαιώματα, αλλά ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας της ΕΕ. Προωθεί τις απεχθείς μαζικές απελάσεις, δεν ενισχύει το δικαίωμα πρόσβασης στο άσυλο, ανοίγει δρόμους για ενεργή συμμετοχή της ΕΕ σε στρατόπεδα προσφύγων εκτός των συνόρων της και για επιβολή λεόντειων συμφωνιών με τρίτες χώρες, αδιαφορώντας για την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, αν και πολλά ακόμα θα μπορούσαν να σημειωθούν, το ψήφισμα εδραιώνει πολιτικές που πολλαπλασιάζουν τα διάφορα σώματα παρακολούθησης, συλλογής και ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων των πολιτών παραβιάζοντας τη συλλογική και προσωπική αξιοπρέπεια και καταπατώντας το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Αυτό το ψήφισμα απευθύνεται σε μια κοινωνία που έχει μόνο εχθρούς κι όπου όλοι είναι ύποπτοι, αυτή δεν είναι η κοινωνία που θέλουμε εμείς."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem proti návrhu z mnoha důvodů; mé hlavní důvody jsou uvedeny níže. Jeho hlavní dimenzí je v podstatě filozofie „bezpečnosti“ a strachu na úkor základních práv a svobod. Avšak bezpečnosti se dosahuje právě ochranou a dodržováním těchto práv zajišťovaných podle zásad právního státu. Posiluje to pojetí a napomáhá realizaci pevnosti Evropa, která zachází s přistěhovalci jako s potenciálními teroristy a zločinci a v nejlepším případě „akceptuje“ jejich přítomnost ne jako lidí se stejnými právy, ale v závislosti na potřebách trhu práce EU. Napomáhá odpornému masovému propouštění, neposiluje právo na přístup k azylu, připravuje půdu pro aktivní zapojení EU v uprchlických táborech mimo její hranice a pro zavádění silových dohod se třetími zeměmi, ale je lhostejná k ochraně lidských práv. A konečně, i když by bylo možné poukázat na více momentů, usnesení zavádí politiky, které značně navýší počet různých institucí, jež monitorují, shromažďují a vyměňují si osobní údaje občanů, porušují jejich kolektivní a osobní důstojnost a pošlapávají právo svobody projevu. Toto usnesení je určeno pro společnost, která má jen nepřátele a ve které je každý podezřelým. To není společnost, jakou my chceme."@cs1
"Jeg stemte imod forslaget af mange årsager, hvoraf jeg har redegjort for de vigtigste nedenfor. I alt væsentligt er dets grundlæggende dimension filosofien om "sikkerhed" og frygt på bekostning af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Det er dog netop ved at beskytte og respektere disse rettigheder inden for rammerne af retsstatsforholdene, at sikkerheden beskyttes. Det styrker opfattelsen af og gør det nemmere at indføre fort Europa, der truer immigranter som potentielle terrorister og kriminelle og i bedste fald "accepterer" deres tilstedeværelse ikke som mennesker med lige rettigheder, men som nogen, der skal opfylde behovene på EU's arbejdsmarked. Det fremmer afskyelige masseafskedigelser, det styrker ikke retten til adgang til asyl, det baner vejen for EU's aktive deltagelse i flygtningelejre uden for dets grænser og for at gennemtvinge ensidigt bebyrdende aftaler med tredjelande, men ser bort fra beskyttelsen af menneskerettighederne. Endelig, selv om jeg kunne nævne mange flere ting, indføres der med beslutningen politikker, der øger antallet af forskellige organer, der overvåger, indsamler og udveksler persondata om borgere, tilsidesætter deres kollektive og personlige værdighed og træder ytringsfriheden under fode. Denne beslutning henvender sig til et samfund, der kun har fjender, og i hvilket alle er mistænkte. Det er ikke det samfund, vi ønsker."@da2
"Ich habe aus verschiedenen Gründen gegen den Entschließungsantrag gestimmt; die Hauptgründe sind nachfolgend aufgeführt. Sein Grundaspekt ist im Wesentlichen die Philosophie von „Sicherheit“ und Angst zu Lasten der Grundrechte und Grundfreiheiten. Gerade der Schutz und die Einhaltung dieser Rechte im Rahmen einer rechtsstaatlichen Ordnung gewährleisten jedoch die Sicherheit. Er stärkt die Vorstellung von einer und die Möglichkeit zu einer Errichtung der Festung Europa, die Einwanderer als potenzielle Terroristen und Kriminelle behandelt, und ihre Anwesenheit im besten Fall „duldet“, allerdings nicht als Menschen mit gleichen Rechten, sondern abhängig vom Bedarf des EU-Arbeitsmarktes. Er fördert abscheuliche Massenentlassungen, er stärkt nicht das Recht auf Asyl, er ebnet den Weg für eine aktive Beteiligung der EU an Flüchtlingslagern außerhalb ihrer Grenzen und für die Auferlegung von Vereinbarungen mit Drittländern, aus denen allein die EU Vorteile zieht, zeigt sich im Hinblick auf die Wahrung von Menschenrechten aber gleichgültig. Schließlich – und obwohl noch vieles mehr hervorgehoben werden könnte – führt diese Entschließung auch noch Maßnahmen ein, mit denen die zahlreichen Einrichtungen, welche die Daten über die Bürger prüfen, sammeln und austauschen und damit deren gemeinsame und persönliche Würde verletzen und auf dem Recht auf freie Meinungsäußerung herumtrampeln, vervielfacht werden. Diese Entschließung richtet sich an eine Gesellschaft, die nur Feinde hat und in der jeder verdächtig ist. Das ist nicht die Gesellschaft, die wir wollen."@de9
"I voted against the motion for numerous reasons; my main reasons are outlined below. In essence, its basic dimension is the philosophy of ‘security’ and fear, at the expense of basic rights and freedoms. However, it is precisely by protecting and respecting these rights under the rule of law that security is safeguarded. It reinforces the perception of and the facility to implement fortress Europe, which treats immigrants as potential terrorists and criminals and, in the best case scenario, ‘accepts’ their presence not as people with equal rights, but depending on the needs of the EU labour market. It promotes disgusting mass redundancies, it does not strengthen the right of access to asylum, it paves the way for the active participation of the EU in refugee camps outside its borders and for the imposition of leonine agreements with third countries, but is indifferent to the safeguarding of human rights. Finally, even though much more could be pointed out, the resolution introduces policies which multiply the various bodies which monitor, collect and exchange personal data on citizens, infringing their collective and personal dignity and trampling the right of freedom of speech underfoot. This resolution is addressed to a society which only has enemies and in which everyone is a suspect. That is not the society we want."@en4
"He votado en contra de la propuesta por distintas razones; las principales se resumen a continuación. En lo esencial, su dimensión básica es la filosofía de la «seguridad» y el miedo, a costa de los derechos y libertades básicas. Sin embargo, precisamente protegiendo y respetando esos derechos dentro del Estado de Derecho es como esa seguridad queda salvaguardada. Refuerza la percepción y la facilidad de aplicar la fortaleza de Europa, que trata a los inmigrantes como terroristas y delincuentes potenciales, y en el mejor de los casos «acepta» su presencia no como personas con los mismos derechos, sino según las necesidades del mercado laboral de la UE. Promueve los desagradables despidos masivos, no refuerza el derecho de asilo, sienta las bases para la participación activa de la UE en campos de refugiados fuera de sus fronteras y para la imposición de acuerdos leoninos con terceros países, pero permanece indiferente ante la protección de los derechos humanos. Por último, aunque se podrían señalar muchas más cosas, la Resolución introduce políticas que multiplican los distintos órganos que controlan, recopilan e intercambian datos personales sobre los ciudadanos, violando su dignidad personal y colectiva, y pisoteando el derecho de libertad de expresión. Esta Resolución está dirigida a una sociedad que solamente tiene enemigos y en la que todo el mundo es sospechoso. Esa no es la sociedad que queremos."@es21
"Ma hääletasin selle ettepaneku vastu mitmel põhjusel ja peamised neist on loetletud alljärgnevalt. Sisuliselt on selle ettepaneku aluseks turvalisuse ja hirmu filosoofia ning seda põhiõiguste ja -vabaduste arvelt. Kuid just nende õiguste kaitsmine ja järgimine õigusriigi põhimõtete alusel tagab turvalisuse. Ettepanek tugevdab ja edendab Euroopa kindluse käsitust, mille kohaselt sisserändajaid koheldakse võimalike terroristide ja kurjategijatena ning heal juhul nõustutakse nende olemasoluga sõltuvalt ELi tööturu vajadustest, ilma et neid nähtaks võrdsete õigustega inimestena. See ettepanek soodustab võikaid massilisi väljasaatmisi ega tugevda varjupaigaõigust, sillutab teed ELi aktiivsele tegutsemisele väljaspool ELi piire asuvates põgenikelaagrites ja ebaõiglaste lepingute pealesurumist kolmandatele riikidele, ent jääb ükskõikseks inimõiguste kaitsmise suhtes. Ehkki paljutki võiks veel välja tuua, märgin lõpetuseks, et selle resolutsiooniga tahetakse juurutada poliitika, mille alusel mitmekordistub nende ametiasutuste arv, kes jälgivad, koguvad ja vahetavad kodanike isikuandmeid, riivates kodanike kollektiivset ja isiklikku väärikust ning trampides jalge alla sõnavabaduse. See resolutsioon on suunatud ühiskonnale, millel on ainult vaenlased ja kus igaüks on kahtlusalune. Me ei taha sellist ühiskonda."@et5
"Äänestin päätöslauselmaesitystä vastaan useista syistä; mainitsen seuraavassa niistä tärkeimmät. Esityksen perusulottuvuus on "turvallisuuden" ja pelon filosofia, perusoikeuksien ja -vapauksien kustannuksella. Turvallisuus taataan kuitenkin nimenomaan suojelemalla ja kunnioittamalla näitä oikeuksia oikeusvaltioperiaatetta noudattamalla. Se vahvistaa ja toteuttaa käsitettä "Euroopan linnakkeesta", jossa maahanmuuttajia kohdellaan mahdollisina terroristeina ja rikollisina ja jossa heidän läsnäolonsa parhaassa tapauksessa hyväksytään ei tasavertaisina ihmisinä, vaan EU:n työmarkkinoiden tarpeiden mukaan. Sillä edistetään vastenmielisiä joukkoirtisanomisia, sillä ei vahvisteta turvapaikkaoikeutta, sillä tasoitetaan tietä EU:n aktiiviselle osallistumiselle sen rajojen ulkopuolella sijaitseviin pakolaisleireihin sekä kolmansien maiden pakottamiselle kohtuuttomiin sopimuksiin, mutta siinä ei piitata ihmisoikeuksien turvaamisesta. Lopuksi, vaikka monia muitakin seikkoja voitaisiin korostaa, päätöslauselmalla otetaan käyttöön toimia, joilla moninkertaistetaan niiden eri elinten määrä, jotka valvovat, keräävät ja vaihtavat kansalaisten henkilötietoja rikkoen näin heidän kollektiivista ja henkilökohtaista ihmisarvoaan ja tallaten jalkoihinsa oikeuden sananvapauteen. Tämä päätöslauselma on osoitettu yhteiskunnalle, jolla on vain vihollisia ja jossa kaikkia epäillään. Se ei ole sellainen yhteiskunta, jonka me haluamme."@fi7
"J’ai voté contre la proposition pour de nombreuses raisons; mes motifs principaux sont décrits ci-dessous. Par essence, sa dimension première est la philosophie de la «sécurité» et de la peur, aux dépens des droits et des libertés élémentaires. Pourtant, c’est précisément en protégeant et en respectant ces droits dans le cadre de l’État de droit que la sécurité est garantie. Ce texte renforce la perception et facilite la mise en application de la forteresse Europe, qui traite les immigrants comme des terroristes potentiels et des criminels et qui, dans le meilleur des cas, «accepte» leur présence non pas avec des droits égaux, mais en fonction des besoins du marché de l’emploi de l’UE. Il promeut les licenciements massifs et écœurants, il ne renforce pas le droit d’accès à l’asile, il ouvre la voie à une participation active de l’UE à la mise en place de camps de réfugiés à l’extérieur de ses frontières ainsi qu’à l’imposition d’accords léonins avec des pays tiers, mais se montre indifférent à la sauvegarde des droits de l’homme. Enfin, et même si nous pourrions encore dénoncer d’autres aspects de ce texte, la résolution introduit des politiques qui multiplient les divers organes qui surveillent, collectent et échangent des données à caractère personnel sur les citoyens, violant leur dignité collective et personnelle et foulant aux pieds le droit à la liberté d’expression. Cette résolution ne s’adresse qu’à une société qui ne compte que des ennemis et dans laquelle tout le monde est un suspect. Ce n’est pas la société que nous voulons."@fr8
". Több ok miatt is az indítvány ellen szavaztam; fő indokaimat az alábbiakban ismertetem. Lényegében az indítvány alapját az alapvető jogok és szabadságok rovására a „biztonság” és a félelem filozófiája alkotja. Ugyanakkor pontosan e jogoknak a jogállamiság keretében történő védelme és tiszteletben tartása garantálja a biztonságot. Az indítvány megerősíti az „Európa-erőd” felfogást és a megvalósításához szükséges eszközt, potenciális terroristaként és bűnözőként kezelve a bevándorlókat, és a legjobb esetben nem azonos jogokkal rendelkező polgárként „fogadja el” jelenlétüket, hanem az EU munkaerő-piaci igényeitől függően. Támogatja a felháborító tömeges elbocsátásokat, nem erősíti meg a menedékjogot, előkészíti az EU aktív részvételét a határain kívüli menekülttáborokban és a harmadik országokkal való „középkori” megállapodások előírása érdekében, az emberi jogok védelme tekintetében azonban közönyös. Végül, bár még sok mindenre rá lehetne mutatni, az állásfoglalás olyan politikákat vezet be, amelyek szaporítják azon szervek számát, amelyek ellenőrzik, gyűjtik és kicserélik egymás között az emberek személyes adatait – megsértve ezáltal kollektív és személyes méltóságukat –, és lábbal tiporják a szólásszabadságot. Ez az állásfoglalás egy olyan társadalomnak szól, amelynek csak ellenségei vannak, és amelyben mindenki gyanús. Én nem ilyen társadalmat szeretnék."@hu11
"Ho votato contro la risoluzione per svariate ragioni; di seguito illustro le principali. In sostanza, l’impostazione di base scelta è quella della “sicurezza” e della paura, a spese dei diritti e delle libertà fondamentali. Ma è proprio salvaguardando e rispettando tali diritti nel contesto dello Stato di diritto che si tutela davvero la sicurezza. Ciò invece rafforza la percezione di un’Europa che sempre più facilmente diverrà una fortezza, un’Europa che tratta gli immigrati come potenziali terroristi e criminali e che, nel migliore dei casi, “tollera” la loro presenza non come persone con parità di diritti, ma solo in funzione delle esigenze del mercato del lavoro dell’UE. La risoluzione promuove inaccettabili messe in mobilità di massa, non rafforza il diritto all’asilo, spiana la strada per la partecipazione attiva dell’Unione nei campi profughi al di fuori del suo territorio e all’imposizione di patti leonini ai paesi terzi, ma resta indifferente alla tutela dei diritti umani. Infine, ma molto altro ancora si potrebbe dire, provocherà un proliferare di enti vari col compito di monitorare, raccogliere e scambiarsi dati sensibili sui cittadini, in violazione della dignità individuale e collettiva e in spregio della libertà di espressione. La risoluzione si rivolge a una società che vede nemici ovunque e in cui tutti sono sospetti. Non è questa la società che vogliamo."@it12
"Balsavau prieš pasiūlymą dėl daugelio motyvų. Pagrindiniai mano motyvai išdėstyti toliau. Iš esmės pagrindinis jų aspektas yra „saugumo“ ir baimės filosofija, įgyvendinama sumenkinant pagrindines teises ir laisves. Tačiau pagal teisinės valstybės principą šis saugumas užtikrinamas būtent ginant ir gerbiant šias teises. Pasiūlymu stiprinamas Europos tvirtovės – Europos, kuri laiko imigrantus potencialiais teroristais bei nusikaltėliais ir geriausiu atveju „sutinka“ su jų buvimu ne kaip lygias teises turinčių žmonių, bet dėl ES darbo rinkos poreikių, – suvokimas ir didinamos galimybės ją įgyvendinti. Juo skatinamas pasibjaurėtinas masinis atleidimas iš darbo, nestiprinama teisė gauti prieglobstį, ruošiama dirva aktyviam ES dalyvavimui pabėgėlių stovyklose už jos ribų ir grobuoniškų susitarimų su trečiosiomis šalimis primetimui, tačiau nekreipiama dėmesio į žmogaus teisių apsaugą. Galiausiai, nors būtų galima nurodyti gerokai daugiau motyvų, rezoliucijoje siūloma politika, kurią vykdant padaugėtų įvairių institucijų, kurios kontroliuotų ir rinktų piliečių asmens duomenis bei keistųsi jais, taip pažeisdamos jų asmeninį orumą ir paniekindamos teisę į žodžio laisvę. Ši rezoliucija skirta visuomenei, kuri turi tik priešus ir kuriai visi yra įtariamieji. Ne tokios visuomenės mes norime."@lt14
"Es balsoju pret šo priekšlikumu daudzu iemeslu dēļ; tālāk ir norādīti galvenie iemesli. Būtībā tā galvenā dimensija ir „drošības” un baiļu filozofija uz pamattiesību un brīvību rēķina. Taču, tieši aizsargājot un ievērojot šīs tiesības saskaņā ar tiesiskumu, tiek garantēta šī drošība. Tas pastiprina gan priekšstatu par Eiropu kā cietoksni, gan iespēju radīt „cietoksni Eiropu”, kas uzlūko imigrantus kā potenciālus teroristus un noziedzniekus, un labākā scenārija gadījumā „pieņem” viņu klātbūtni, neuzskatot viņus par cilvēkiem ar vienlīdzīgām tiesībām, bet, pamatojoties uz ES darba tirgus vajadzībām. Tas veicina sašutumu izraisošas masveida atlaišanas, tas nestiprina tiesības uz piekļuvi patvērumam, tas bruģē ceļu ES aktīvai līdzdalībai bēgļu nometnēs ārpus tās robežām, kā arī „lauvas tiesas” nolīgumu piemērošanai attiecībās ar trešām valstīm, bet tas ir vienaldzīgs pret cilvēktiesību aizsargāšanu. Visbeidzot, lai gan vēl būtu daudz, ko norādīt, ar šo rezolūciju tiek ieviesta politika, kas palielina dažādo struktūru skaitu, kuras uzrauga, apkopo un apmainās ar iedzīvotāju personas datiem, pārkāpjot viņu kolektīvo un personas cieņu un kājām sabradājot tiesības uz vārda brīvību. Šī rezolūcija ir paredzēta tādai sabiedrībai, kurai ir tikai ienaidnieki un kurā visi tiek turēti aizdomās. Tā nav sabiedrība, ko mēs gribam."@lv13
"Καταψήφισα την πρόταση για πολλούς λόγους, επιγραμματικά θα αναφερθώ στους κυριότερους. Στην ουσία έχει ως βασική του διάσταση τη φιλοσοφία της "ασφάλειας" και του φόβου, εις βάρος βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Όμως η ασφάλεια διασφαλίζεται ακριβώς με την προστασία και τον σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων σε μια κοινωνία δικαίου. Ενισχύει την αντίληψη και τη δυνατότητα εφαρμογής μιας Ευρώπης-φρούριο που αντιμετωπίζει τους μετανάστες ως εν δυνάμει τρομοκράτες και εγκληματίες και στην καλύτερη περίπτωση "αποδέχεται" την παρουσία τους, όχι ως ανθρώπους με ίσα δικαιώματα, αλλά ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας της ΕΕ. Προωθεί τις απεχθείς μαζικές απελάσεις, δεν ενισχύει το δικαίωμα πρόσβασης στο άσυλο, ανοίγει δρόμους για ενεργή συμμετοχή της ΕΕ σε στρατόπεδα προσφύγων εκτός των συνόρων της και για επιβολή λεόντειων συμφωνιών με τρίτες χώρες, αδιαφορώντας για την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, αν και πολλά ακόμα θα μπορούσαν να σημειωθούν, το ψήφισμα εδραιώνει πολιτικές που πολλαπλασιάζουν τα διάφορα σώματα παρακολούθησης, συλλογής και ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων των πολιτών παραβιάζοντας τη συλλογική και προσωπική αξιοπρέπεια και καταπατώντας το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Αυτό το ψήφισμα απευθύνεται σε μια κοινωνία που έχει μόνο εχθρούς κι όπου όλοι είναι ύποπτοι, αυτή δεν είναι η κοινωνία που θέλουμε εμείς."@mt15
"Ik heb om meerdere redenen tegen het voorstel gestemd. Ik zal de belangrijkste in telegramstijl noemen. In wezen staat het voorstel in het teken van “veiligheid” en angst, wat een voor de grondrechten en fundamentele vrijheden funeste invalshoek is. Veiligheid kan pas worden gewaarborgd als deze rechten worden beschermd en geëerbiedigd in een rechtsstaat. Het voorstel versterkt de opvattingen over, en de mogelijkheden tot uitvoering van een fort-Europa, dat de immigranten ziet als potentiële terroristen en misdadigers en hen in het beste geval duldt, niet als mensen met gelijke rechten maar omdat hun aanwezigheid noodzakelijk is om aan de behoeften van de arbeidsmarkt van de EU te voldoen. Met het voorstel wordt het verwerpelijke verschijnsel van massale uitzetting bevorderd, het recht op toegang tot asiel beknot, het pad geëffend voor actieve deelneming van de EU aan vluchtelingenkampen buiten de EU-grenzen en een poging ondernomen om gigantische overeenkomsten op te leggen aan derde landen, zonder enige aandacht voor de waarborging van de mensenrechten. Alhoewel nog veel meer gezegd zou kunnen worden, voorziet de resolutie, tot slot, in beleidsvormen waarmee steeds meer bewakingsdiensten en diensten voor het vergaren en uitwisselen van persoonsgegevens van burgers in het leven worden geroepen, die echter een schending betekenen van de collectieve en persoonlijke waardigheid en het recht op vrije meningsuiting. Deze resolutie is gericht tot een samenleving die alleen vijanden heeft, een samenleving waarin iedereen verdacht is. Dat is niet de samenleving die wij willen."@nl3
"Głosowałem przeciwko wnioskowi z wielu powodów; poniżej przedstawiłem główne z nich. W gruncie rzeczy jego głównym wymiarem jest filozofia „bezpieczeństwa” i strachu kosztem podstawowych praw i swobód. Bezpieczeństwo można jednak zagwarantować właśnie przez ochronę i poszanowanie tych praw zgodnie z literą prawa. Wniosek wzmacnia postrzeganie i ułatwia ustanowienie zamkniętej Europy, która traktuje imigrantów jak potencjalnych terrorystów i kryminalistów, a w najlepszym przypadku, „toleruje” ich obecność nie jako ludzi o równych prawach, ale zależnie od potrzeb rynku pracy UE. Wniosek promuje obrzydliwe masowe zwolnienia, nie wzmacnia prawa dostępu do azylu, toruje drogę do aktywnego angażowania się UE w tworzenie obozów dla uchodźców poza jej granicami i do wymuszania niesprawiedliwych porozumień, ale jest obojętny na praw człowieka. I wreszcie, chociaż można byłoby wskazać jeszcze wiele innych aspektów, rezolucja wprowadza politykę mnożącą poszczególne organy, które monitorują, gromadzą i wymieniają dane osobowe obywateli naruszając ich zbiorową i indywidualną godność oraz depcząc prawo do swobody wypowiedzi. Rezolucja ta jest adresowana do społeczeństwa, dla którego każdy jest wrogiem i podejrzanym. Nie chcemy takiego społeczeństwa"@pl16
"Votei contra a proposta de resolução por muitos motivos; vou descrever em traços gerais os principais. No essencial, a sua dimensão básica é a filosofia da "segurança" e do medo, em detrimento dos direitos e liberdades fundamentais. Todavia, é justamente através da protecção e do respeito desses direitos num Estado de direito que se garante a segurança. Reforça a percepção e a facilidade de implementação de uma Europa fortaleza, que encara os imigrantes como potenciais terroristas e criminosos e, na melhor das hipóteses, "aceita" a sua presença, não como pessoas com direitos iguais, mas em função das necessidades do mercado de trabalho da UE. Promove os sórdidos despedimentos em massa, não reforça o direito de acesso ao asilo, abre o caminho à participação activa da UE em campos de refugiados no exterior das suas fronteiras e à imposição de acordos leoninos com países terceiros, mas é indiferente à defesa dos direitos humanos. Por último, embora haja muitos mais motivos que poderiam ser apontados, a resolução introduz políticas que multiplicam os diversos organismos responsáveis pelo controlo, recolha e intercâmbio de dados pessoais dos cidadãos, violando a sua dignidade colectiva e pessoal e espezinhando o direito à liberdade de expressão. Esta resolução é dirigida a uma sociedade que só tem inimigos e na qual todas as pessoas são suspeitas. Não é essa a sociedade que nós desejamos."@pt17
"Am votat împotriva propunerii din numeroase motive; principalele motive pentru care m-am opus propunerii sunt prezentate în continuare. În esenţă, dimensiunea sa de bază este filozofia „securităţii” şi a fricii, în detrimentul drepturilor şi libertăţilor de bază. Cu toate acestea, securitatea este apărată tocmai prin protejarea şi respectarea acestor drepturi într-un stat de drept. Consolidează percepţia şi facilitează realizarea Europei fortăreţe, care tratează imigranţii ca pe nişte potenţiali terorişti şi infractori şi, în cel mai bun caz, le „acceptă” prezenţa nu ca persoane cu drepturi egale, ci în funcţie de nevoile pieţei muncii UE. Promovează concedieri colective josnice, nu consolidează dreptul de acces la azil, pregăteşte participarea activă a UE la crearea de tabere de refugiaţi în afara graniţelor sale şi impunerea unor acorduri arogante cu ţările terţe, dar este indiferentă faţă de apărarea drepturilor omului. În final, deşi se pot evidenţia mult mai multe aspecte, rezoluţia introduce politici care înmulţesc diversele organisme care monitorizează, colectează şi schimbă date personale privind cetăţenii, încălcându-le demnitatea colectivă şi individuală şi dreptul la libertatea de expresie. Această rezoluţie se adresează unei societăţi care are doar duşmani şi în care orice persoană este un suspect. Nu aceasta este societatea pe care o dorim."@ro18
"Hlasoval som proti tomuto návrhu z mnohých dôvodov, pričom hlavné dôvody sú uvedené nižšie. Jeho základným rozmerom je v podstate filozofia bezpečnosti a strachu na úkor základných práv a slobôd. Bezpečnosť je možné zachovať práve ochranou a rešpektovaním týchto práv v súlade so zákonom. Posilňuje sa tým vnímanie pevnosti Európa, ako aj nástroj realizácie, ktorý zaobchádza s prisťahovalcami ako s potenciálnymi teroristami a kriminálnikmi a v najlepšom prípade akceptuje ich prítomnosť nie ako ľudí s rovnakými právami, ale ako ľudí závislých od potrieb pracovného trhu EÚ. Podporuje hromadné prepúšťanie, neposilňuje právo prístupu k azylu, pripravuje cestu pre aktívnu účasť EÚ v utečeneckých táboroch mimo svojich hraníc a pre zavedenie jednostranne nevýhodných dohôd s tretími krajinami, ako aj ľahostajnosť voči rešpektovaniu ľudských práv. A nakoniec, aj keď by som mohol poukázať na viac vecí, toto uznesenie zavádza politiky, ktoré znásobujú počet rôznych orgánov, ktoré monitorujú, zhromažďujú a vymieňajú osobné údaje o občanoch, čím porušujú ich kolektívnu a osobnú dôstojnosť a pošliapavajú právo na slobodu prejavu. Toto uznesenie je venované spoločnosti, ktorá má len nepriateľov a v ktorej sú všetci podozriví. Toto nie je spoločnosť, akú chceme."@sk19
"Predloga nisem podprl zaradi številnih razlogov; glavne razloge navajam v nadaljevanju. Njeno temeljno razsežnost v bistvu predstavlja filozofija „varnosti“ in strahu na račun temeljnih pravic in svoboščin. Vendar pa se varnost zagotavlja ravno z zaščito in spoštovanjem teh pravic na podlagi načel pravne države. Predlog krepi videz in možnost izvajanja trdnjave Evrope, ki priseljence obravnava kot možne teroriste in kriminalce in v najboljšem primeru njihovo prisotnost „sprejema“ glede na potrebe trga dela EU, namesto da bi jih sprejemala kot ljudi z enakimi pravicami. Spodbuja nesprejemljiva množična odpuščanja, ne krepi pravice dostopa do azila, utira pot za aktivno udeležbo EU v begunskih taboriščih zunaj njenih meja in za vsiljevanje sporazumov o levjem deležu s tretjimi državami, ne meni pa se za zaščito človekovih pravic. Čeprav bi lahko izpostavili še veliko več, resolucija uvaja politike, ki bodo pomnožile različne organe, ki spremljajo, zbirajo in izmenjujejo osebne podatke o državljanih, s tem pa kršijo njihovo kolektivno in osebno dostojanstvo ter pod seboj teptajo pravico do svobode govora. Ta resolucija je namenjena družbi, ki ima samo sovražnike in v kateri so vsi sumljivi. To ni družba, ki si jo želimo."@sl20
"Jag röstade mot förslaget av flera skäl, och de främsta skälen ska jag beskriva här. Grunddimensionen i resolutionsförslaget är säkerhetens och rädslans filosofi på bekostnad av grundläggande rättigheter och friheter. Men det är just genom att skydda och respektera dessa rättigheter i enlighet med lagstiftningen som säkerheten garanteras. Förslaget stärker uppfattningen av och möjligheten att förverkliga fästningen Europa, där invandrare behandlas som möjliga terrorister och brottslingar, och där man i bästa fall accepterar deras närvaro, dock inte som människor med lika rättigheter utan i förhållande till de behov som finns på EU:s arbetsmarknad. Det främjar en avskyvärd massarbetslöshet, det stärker inte rätten att söka asyl och det banar väg för EU:s delaktighet i flyktingläger utanför gränserna och för lejonaktiga överenskommelser med tredjeländer, men det präglas av likgiltighet inför skyddet av mänskliga rättigheter. Det finns mycket mer att påpeka, men det sista jag framför är att man med denna resolution inför åtgärder som mångfaldigar de olika organ som övervakar, samlar och utbyter personuppgifter om medborgarna, gör intrång i deras kollektiva och personliga integritet och trampar på rätten till yttrandefrihet. Denna resolution vänder sig till ett samhälle som bara har fiender och där var och en är misstänkt. Det är inte det samhälle vi vill ha."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph