Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-205"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-205"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Το ΚΚΕ είναι κατηγορηματικά αντίθετο με το «Πρόγραμμα της Στοκχόλμης», όπως άλλωστε ήταν αντίθετο και με τα προηγούμενα προγράμματα για την υλοποίηση του ψευδεπίγραφα ονομαζόμενου Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) της ΕΕ. Στόχος του, παρά τις δημαγωγικές διακηρύξεις της ΕΕ, είναι η εναρμόνιση ή ομογενοποίηση των εθνικών νομοθεσιών για την ενιαία εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής της ΕΕ· η ενδυνάμωση των ήδη υπαρκτών και η δημιουργία νέων διωκτικών και κατασταλτικών μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ, με πρόσχημα το χτύπημα της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Στις πρώτες προτεραιότητες του «Προγράμματος της Στοκχόλμης» βρίσκεται η ένταση της αντικομμουνιστικής υστερίας της ΕΕ, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με αιχμή την ανιστόρητη και απαράδεκτη εξίσωση του κομμουνισμού με το ναζισμό. Ο ΧΕΑΔ της ΕΕ και τα προγράμματα υλοποίησης του όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στα λαϊκά συμφέροντα, αλλά αντίθετα αποτελούν σύνολο μέτρων που σφαγιάζουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες, εντείνουν τον αυταρχισμό και την καταστολή σε βάρος των εργαζομένων, των μεταναστών και των προσφύγων· θωρακίζουν το πολιτικό σύστημα και την κυριαρχία των μονοπωλίων· στοχεύουν στο χτύπημα του εργατικού και λαϊκού κινήματος, αναγκαία προϋπόθεση για να υλοποιηθεί η άγρια επίθεση του κεφαλαίου ενάντια στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Řecká komunistická strana je kategoricky proti Stockholmskému programu, stejně jako byla proti předchozím programům zaměřeným na vytvoření toho, co se klamně nazývá prostorem svobody, bezpečnosti a práva. Jeho cílem, nehledě na demagogická prohlášení EU, je harmonizovat nebo homogenizovat vnitrostátní právní předpisy za účelem jednotného provádění protilidové politiky EU a posílit stávající a vytvářet nové mechanismy pronásledování a represe na úrovni EU pod záminkou terorismu a organizovaného zločinu. Hlavní priority Stockholmského programu zahrnují vystupňování antikomunistické hysterie v EU, která již postupuje plnou parou vpřed a jejím vrcholem je kladení historicky nesprávného a nepřijatelného rovnítka mezi komunismus a národní socialismus. Prostor svobody, bezpečnosti a práva a programy pro jeho uskutečnění nejsou v zájmu lidu; naopak, tvoří soubor opatření, která potlačují individuální a sociální práva a demokratické svobody, posilují autoritářství a represi na úkor pracujících, přistěhovalců a uprchlíků, chrání politický systém a svrchovanost monopolů, zaměřují se na útoky proti pracující třídě a místním hnutím jako předběžnou podmínku pro zahájení frontální ofenzívy kapitálu proti zaměstnanosti a sociálním právům pracujícího lidu a prostých lidí."@cs1
"Det græske kommunistparti er kategorisk imod Stockholmprogrammet, ligesom det var imod de tidligere programmer om indførelse af det vildledende område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Dets mål er, uanset de demagogiske udtalelser fra EU, at harmonisere eller ensrette nationale love for at nå frem til en ensartet anvendelse af EU's antigræsrodspolitik og styrke eksisterende og skabe nye mekanismer til undertrykkelse på EU-plan under påskud af terrorisme og organiseret kriminalitet. De vigtigste prioriteter i Stockholmprogrammet omfatter en optrapning af det antikommunistiske hysteri i EU, der allerede tromler frem for fuld kraft og kulminerer i den historisk unøjagtige og uacceptable sidestilling af kommunisme og nationalsocialisme. EU's område med frihed, sikkerhed og retfærdighed og dets programmer til gennemførelse af det er ikke i folkets interesse. Tværtimod udgør de en række foranstaltninger, der kvæler individuelle og sociale rettigheder og demokratiske frihedsrettigheder, intensiverer autoritære principper og undertrykkelse på bekostning af arbejdstagere, immigranter og flygtninge, beskytter det politiske system og monopolernes overherredømme og sigter mod at ramme arbejderklassen og græsrodsbevægelserne, da dette er en forudsætning for kapitalens grusomme angreb på arbejderklassernes og græsrøddernes beskæftigelse og sociale rettigheder."@da2
"Die Kommunistische Partei Griechenlands ist strikt gegen das Stockholm-Programm, genau wie sie auch gegen frühere Programme zur Umsetzung des Raums, der irreführend als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts bezeichnet wird, war. Sein Ziel ist – trotz der demagogischen Proklamationen der EU – die Harmonisierung oder Homogenisierung nationaler Gesetze, um die einheitliche Anwendung der volksfeindlichen Politik der EU zu erreichen und bestehende Mechanismen zur Verfolgung und Repression auf EU-Ebene unter dem Vorwand der Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität zu stärken und neue Mechanismen zu schaffen. Eine der obersten Prioritäten des Stockholm-Programms ist die Steigerung der antikommunistischen Hysterie in der EU, die bereits in voller Fahrt ist und in der historisch falschen und inakzeptablen Gleichsetzung von Kommunismus und Nationalsozialismus gipfelt. Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts der EU und die Programme zu dessen Umsetzung dienen nicht den Interessen der Menschen; sie bilden im Gegenteil einen Maßnahmenkatalog, der individuelle und soziale Rechte und demokratische Freiheiten erstickt und Autoritarismus und Repression zu Lasten von Arbeitern, Einwanderern und Flüchtlingen intensiviert, das politische System und die Herrschaft von Monopolen aufrecht erhält und darauf abzielt, Arbeiter- und Volksbewegungen zu zerschlagen, was die Voraussetzungen für den brutalen Angriff des Kapitals auf Arbeitnehmerrechte und soziale Rechte der Arbeiterklassen und des Volkes schafft."@de9
"The Greek Communist Party is categorically opposed to the Stockholm Programme, just as it was opposed to previous programmes to implement the misleadingly entitled area of freedom, security and justice. Its objective, the demagogic pronouncements of the EU notwithstanding, is to harmonise or homogenise national laws in order to achieve the uniform application of the EU’s anti-grassroots policy and to strengthen existing and create new mechanisms for prosecution and repression and EU level, on the pretext of terrorism and organised crime. The top priorities of the Stockholm Programme include stepping up the anti-communist hysteria in the EU which is already proceeding full steam ahead, culminating in the historically inaccurate and unacceptable equation of communism with national socialism. The EU area of freedom, security and justice and the programmes to implement it are not in the people’s interests; on the contrary, they form a set of measures which strangle individual and social rights and democratic freedoms, intensify authoritarianism and repression at the expense of workers, immigrants and refugees, safeguard the political system and the sovereignty of the monopolies and aim to strike at the working class and grassroots movement, this being prerequisite to the implementation of the savage attack by capital against the employment and social rights of the working classes and grass roots."@en4
"El Partido Comunista Griego se opone rotundamente al programa de Estocolmo, de la misma manera que se opuso a los programas anteriores para aplicar el engañosamente titulado espacio de libertad, seguridad y justicia. Su objetivo, a pesar de las declaraciones demagógicas de la UE, es armonizar u homogeneizar la legislación nacional para lograr la aplicación uniforme de la política contraria a las bases de la UE y reforzar los mecanismos existentes y crear otros nuevos a nivel europeo para la sanción y represión, con la excusa del terrorismo y la delincuencia organizada. Entre las principales prioridades del programa de Estocolmo se encuentra la intensificación de la histeria anticomunista en la UE que ya se está desarrollando a toda marcha, con la culminación en la históricamente imprecisa e inaceptable ecuación de comunismo y socialismo nacional. El espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE y los programas para aplicarlo no interesan a la gente; por el contrario, conforman una serie de medidas que estrangulan los derechos individuales y sociales, y las libertades democráticas, intensifican el autoritarismo y la represión a costa de los trabajadores, los inmigrantes y los refugiados, protegen el sistema político y la soberanía de los monopolios, y tienen como objetivo atacar a la clase trabajadora y al movimiento de base, siendo esto un requisito previo para la aplicación del ataque radical del capital a los derechos laborales y sociales de las clases trabajadoras y de las bases."@es21
"Kreeka kommunistlik partei on Stockholmi programmile kategooriliselt vastu, nagu ta vastandus ka eelmistele programmidele, mille eesmärk oli arendada eksitava nimetusega vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala. Vaatamata ELi demagoogilistele avaldustele on selle programmi eesmärk liikmesriikide õigusakte ühtlustada või ühetaoliseks teha, et saavutada ELi rahvavaenuliku poliitika ühtne kohaldamine ning tugevdada olemasolevaid ja luua uusi mehhanisme tagakiusamiseks ja represseerimiseks ELi tasandil terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse ettekäändel. Stockholmi programmi peamiste eesmärkide hulgas on kommunismivastase hüsteeria edasine õhutamine ELis. Seda tehakse täie hooga juba praegu ja selle kulminatsiooniks on kommunismi ajalooliselt ebatäpne ja vastuvõetamatu võrdsustamine natsionaalsotsialismiga. ELi vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala ning selle rakendamiseks mõeldud programmid ei ole rahva huvides. Vastupidi, need moodustavad kogumi meetmetest, mis lämmatavad individuaalseid ja sotsiaalseid õigusi ning demokraatlikke vabadusi, tugevdavad autoritaarsust ja repressioone töötajate, sisserändajate ja põgenike vastu ning kindlustavad poliitilist süsteemi ja monopolide suveräänsust. Nende eesmärk on rünnata töölisklassi ja rahvaliikumisi, olles eeltingimuseks kapitali jõhkrale rünnakule töötavate klasside ja rahva tööhõive ning sotsiaalsete õiguste vastu."@et5
"Kreikan kommunistinen puolue vastustaa ehdottomasti Tukholman ohjelmaa, aivan kuten se vastusti aiempia ohjelmia harhaanjohtavasti nimetyn vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamiseksi. Ohjelman tavoitteena on EU:n demagogisista julistuksista huolimatta yhdenmukaistaa tai homogenisoida kansalliset lait, jotta EU:n ruohonjuuritason vastaista politiikkaa sovelletaan yhdenmukaisesti, ja vahvistaa nykyisiä sekä luoda uusia EU:n tason syytteeseenpano- ja tukahduttamismekanismeja terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden verukkeella. Tukholman ohjelman tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu jo täyttä vauhtia EU:ssa laukkaavan kommunisminvastaisen hysterian lietsominen, jonka huipennus on historiallisesti paikkansapitämätön ja kohtuuton kommunismin rinnastaminen kansallissosialismiin. EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue ja ohjelmat sen toteuttamiseksi eivät ole kansan etujen mukaisia; päinvastoin, ne ovat toimenpiteitä, joilla tukahdutetaan yksilön ja yhteiskunnalliset oikeudet sekä demokraattiset vapaudet, lisätään autoritaarisuutta ja vainoa työntekijöiden, maahanmuuttajien ja pakolaisten kustannuksella, turvataan poliittinen järjestelmä ja monopolien itsevalta sekä pyritään lyömään työväenluokka ja ruohonjuuritason liikkeet, sillä tämä on edellytys pääoman häikäilemättömälle hyökkäykselle työväenluokan ja ruohonjuuritason työmahdollisuuksia ja sosiaalisia oikeuksia vastaan."@fi7
"Le Parti communiste grec est catégoriquement opposé au programme de Stockholm, exactement comme il s’était opposé aux programmes antérieurs qui se proposaient de mettre en œuvre le si mal nommé espace de liberté, de sécurité et de justice. Son objectif, quoi qu’il en soit des déclarations démagogiques de l’UE, consiste à harmoniser ou à homogénéiser les droits nationaux afin d’atteindre l’application uniforme des politiques de l’UE opposées aux classes populaires, de renforcer les mécanismes existants et de créer de nouveaux mécanismes de poursuites et de répression au niveau de l’UE, au prétexte de lutter contre le terrorisme et le crime organisé. Les priorités principales du programme de Stockholm englobent le renforcement de l’hystérie anticommuniste dans l’UE, qui tourne pourtant déjà à toute vapeur et culmine dans l’assimilation inacceptable et historiquement inexacte du communisme au national- socialisme. L’espace européen de liberté, de sécurité et de justice et les programmes destinés à sa mise en œuvre ne vont pas dans l’intérêt des peuples; bien au contraire, ils forment un ensemble de mesures qui étranglent les droits individuels et sociaux ainsi que les libertés démocratiques, intensifient l’autoritarisme et la répression aux dépens des travailleurs, des immigrants et des réfugiés, sauvegardent le système politique et la souveraineté des monopoles et visent à frapper la classe ouvrière et le mouvement populaire, telle étant la condition préalable nécessaire à l’attaque sauvage du capital contre l’emploi et les droits sociaux des classes ouvrières et populaires."@fr8
". A Görög Kommunista Párt határozottan ellenzi a stockholmi programot, ahogyan azt a megtévesztő elnevezésű, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megvalósítására vonatkozó korábbi programok esetében is tette. A program célja – az EU demagóg kijelentései ellenére –, hogy harmonizálja és homogenizálja a nemzeti jogszabályokat az EU alulról jövő kezdeményezéseket ellenző politikájának egységes alkalmazása, valamint a meglévő mechanizmusok erősítése és az uniós szintű – a terrorizmus és a szervezett bűnözés ürügyén történő – vád alá helyezésre és megtorlásra irányuló új mechanizmusok létrehozása érdekében. A stockholmi program kiemelt prioritásai közé tartozik a kommunistaellenes hisztéria fokozása az EU-n belül, ami már teljes gőzzel folyik, és a kommunizmus, valamint nemzeti szocializmus történelmi szempontból téves és elfogadhatatlan azonosításában éri el a tetőpontját. Az EU szabadságon, biztonságon és jog érvényesülésén alapuló térsége és az annak megvalósítására irányuló programok nem szolgálják az emberek érdekeit; éppen ellenkezőleg, olyan intézkedéseket fogalmaznak meg, amelyek elfojtják az egyéni és szociális jogokat, valamint a demokratikus szabadságjogokat, a munkavállalók, a bevándorlók és a menekültek rovására fokozzák az önkényeskedést és a megtorlást, védelmezik a politikai rendszert és a monopóliumok korlátlan uralmát, továbbá a munkásmozgalom és a helyi mozgalmak letörésére irányulnak; mindezek nélkülözhetetlenek a tőke által a munkásosztály és a néptömegek foglalkoztatási és szociális jogai ellen indított durva támadáshoz."@hu11
"Il Partito comunista di Grecia si oppone recisamente al programma di Stoccolma proprio come si è opposto a precedenti programmi tesi a dare attuazione al cosiddetto spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il vero obiettivo, malgrado i demagogici programmi dell'Unione, è armonizzare e omogeneizzare le legislazioni nazionali per garantire un'applicazione uniforme delle politiche antipopolari dell'UE, rafforzando i meccanismi di perseguimento e repressione già esistenti a livello di Unione e introducendone di nuovi, con il pretesto del terrorismo e del crimine organizzato. Tra le principali priorità del programma vi è quella di fomentare l'isteria anticomunista nell'UE, che è già oggi fortissima e tocca il colmo con l'inaccettabile equiparazione tra comunismo e nazismo. Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE e i programmi tesi ad attuarlo non fanno gli interessi della gente; anzi, costituiscono un pacchetto di provvedimenti volti a strangolare diritti sociali e individuali e libertà democratiche, a intensificare l’autoritarismo e la repressione a spese di lavoratori, immigranti e profughi, a tutelare il sistema e la sovranità dei monopoli, a colpire chi lavora e i movimenti democratici: è questo il presupposto per i barbari attacchi del capitale contro l'occupazione e i diritti sociali dei lavoratori e dei ceti popolari."@it12
"Graikijos komunistų partija kategoriškai nepritarė Lisabonos programai – lygiai taip pat, kaip nepritarė ankstesnėms programoms, kurias siekiama įgyvendinti apgaulingai pavadinus laisvės, saugumo ir teisingumo erdve. Jos tikslas, demagoginis ES abejingumo pasireiškimas – suderinti arba suvienodinti nacionalinius teisės aktus, kad būtų imta vienodai taikyti prieš paprastus piliečius nukreiptą ES politiką ir būtų sustiprinti turimi bei sukurti nauji mechanizmai, ES lygiu taikomi persekiojimui ir represijoms terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo pretekstu. Prie pagrindinių Stokholmo programos prioritetų priskiriamas antikomunistinės isterijos skleidimas Europos Sąjungoje, jau vykdomas visu pajėgumu ir pasiekęs kulminaciją istoriškai klaidingai ir nepriimtinai komunizmą lyginant su nacionalsocializmu. ES laisvės, saugumo ir teisingumo erdve ir jos įgyvendinimo programomis piliečių interesai neginami. Atvirkščiai, jomis kuriamos priemonės, kuriomis siaurinamos asmeninės ir socialinės teisės bei demokratinės laisvės, pasinaudojant darbuotojais, imigrantais ir pabėgėliais intensyvinamas autoritarizmas ir priespauda, saugoma politinė sistema bei monopolijų suverenitetas ir siekiama smogti darbininkų klasės ir paprastų piliečių judėjimui. Tokie yra parengiamieji veiksmai siekiant įgyvendinti aršų kapitalo puolimą darbininkų klasės ir paprastų piliečių užimtumo bei socialinių teisių atžvilgiu."@lt14
"Grieķijas Komunistiskā partija kategoriski iebilst pret Stokholmas programmu, tāpat kā tā iebilda pret iepriekšējām programmām, kas bija paredzētas, lai ieviestu šo maldinoši nodēvēto brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Tās mērķis, neraugoties uz demagoģiskajiem ES paziņojumiem, ir saskaņot vai homogenizēt valstu tiesību aktus, lai panāktu ES pret iedzīvotājiem vērstās politikas vienotu piemērošanu, kā arī stiprinātu esošos mehānismus un radītu jaunus mehānismus vajāšanai un apspiešanai ES līmenī, aizbildinoties ar terorismu un organizētu noziedzību. Stokholmas programmas galvenās prioritātes ietver antikomunisma histērijas pastiprināšanu Eiropas Savienībā, kura jau tagad norit ar pilnu tvaiku, spilgti izpaužoties vēsturiski nepareizā un nepieņemamā komunisma pielīdzināšanā nacionālsociālismam. ES brīvības, drošības un tiesiskuma telpa, un programmas tās ieviešanai nekalpo iedzīvotāju interesēm; gluži pretēji, tās veido pasākumu kopumu, kas nožņaudz personas un sociālās tiesības un demokrātiskās brīvības, pastiprina autoritārismu un apspiešanu uz strādnieku, imigrantu un bēgļu rēķina, aizsargā monopoluzņēmumu politisko sistēmu un suverenitāti, kā arī tiecas apspiest strādnieku šķiras un iedzīvotāju kustību, kas savukārt ir priekšnoteikums, lai īstenotu mežonīgu kapitāla uzbrukumu nodarbinātībai un strādnieku šķiras un iedzīvotāju sociālajām interesēm."@lv13
"Το ΚΚΕ είναι κατηγορηματικά αντίθετο με το «Πρόγραμμα της Στοκχόλμης», όπως άλλωστε ήταν αντίθετο και με τα προηγούμενα προγράμματα για την υλοποίηση του ψευδεπίγραφα ονομαζόμενου Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) της ΕΕ. Στόχος του, παρά τις δημαγωγικές διακηρύξεις της ΕΕ, είναι η εναρμόνιση ή ομογενοποίηση των εθνικών νομοθεσιών για την ενιαία εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής της ΕΕ· η ενδυνάμωση των ήδη υπαρκτών και η δημιουργία νέων διωκτικών και κατασταλτικών μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ, με πρόσχημα το χτύπημα της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Στις πρώτες προτεραιότητες του «Προγράμματος της Στοκχόλμης» βρίσκεται η ένταση της αντικομμουνιστικής υστερίας της ΕΕ, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με αιχμή την ανιστόρητη και απαράδεκτη εξίσωση του κομμουνισμού με το ναζισμό. Ο ΧΕΑΔ της ΕΕ και τα προγράμματα υλοποίησης του όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στα λαϊκά συμφέροντα, αλλά αντίθετα αποτελούν σύνολο μέτρων που σφαγιάζουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες, εντείνουν τον αυταρχισμό και την καταστολή σε βάρος των εργαζομένων, των μεταναστών και των προσφύγων· θωρακίζουν το πολιτικό σύστημα και την κυριαρχία των μονοπωλίων· στοχεύουν στο χτύπημα του εργατικού και λαϊκού κινήματος, αναγκαία προϋπόθεση για να υλοποιηθεί η άγρια επίθεση του κεφαλαίου ενάντια στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων."@mt15
"De Communistische Partij van Griekenland is absoluut gekant tegen het “programma van Stockholm”, zoals ze trouwens ook gekant was tegen de vorige programma´s voor de totstandbrenging van een zogenaamde ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid van de EU. Niettegenstaande de demagogische verkondigingen van de EU is het doel de nationale wetgevingen te harmoniseren en te homogeniseren teneinde het volksvijandige beleid van de EU op uniforme wijze te kunnen toepassen. Het doel is de reeds bestaande vervolgings- en repressiemechanismen op EU-niveau te versterken en nieuwe mechanismen daarvoor in het leven te roepen, onder het voorwendsel van de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad Een van de belangrijkste prioriteiten van het “programma van Stockholm” is de intensivering van de anticommunistische hysterie van de EU, die in volle gang is en nu culmineert in de ongehoorde en onaanvaardbare gelijkstelling van communisme en fascisme. De ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid van de EU en de programma´s voor de verwezenlijking ervan sluiten niet aan bij de volksbelangen. Integendeel, dit zijn maatregelen waarmee de individuele en sociale rechten en de democratische vrijheden drastisch worden beknot, het absolutisme wordt geïntensiveerd en de repressie van werknemers, immigranten en vluchtelingen wordt verscherpt. Het doel is het politieke systeem en de overheersing van de monopolies af te schermen en de arbeiders- en volksbeweging aan te pakken. Dit is namelijk een onontbeerlijke voorwaarde voor het kapitaal om een meedogenloze aanval te kunnen uitvoeren op de arbeids- en sociale rechten van de arbeiders- en de volksklasse."@nl3
"Grecka Partia Komunistyczna stanowczo sprzeciwia się programowi sztokholmskiemu, tak jak sprzeciwiała się poprzednim programom mającym na celu wprowadzenie tak zwanego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Wbrew demagogicznym zapewnieniom UE jego celem jest harmonizacja i ujednolicenie ustawodawstwa krajowego w celu zapewnienia jednakowego stosowania polityki UE przeciwnej inicjatywom oddolnym, a także wzmocnienie obowiązujących i stworzenie nowych mechanizmów karania i represji na szczeblu UE, pod pretekstem zagrożenia terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Do nadrzędnych priorytetów programu sztokholmskiego należy zintensyfikowanie w UE antykomunistycznej histerii, która i tak działa już pełną parą, a której kulminacją jest niepoprawne pod względem historycznym i niemożliwe do zaakceptowania zrównanie komunizmu z narodowym socjalizmem. Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz programy mające na celu jego wdrożenie nie leżą w interesie obywateli; przeciwnie, stanowią gamę środków tłamszących prawa jednostki i społeczeństwa oraz swobody demokratyczne, zwiększając autorytaryzm i represje kosztem pracowników, imigrantów i uchodźców, chroniąc system polityczny i suwerenność monopoli i mając na celu uderzenie w klasę pracującą i ruchy oddolne, co będzie punktem wyjścia dla dzikich napaści kapitalistów na prawa związane z zatrudnieniem i prawa socjalne klasy pracującej oraz ruchów masowych."@pl16
"O Partido Comunista da Grécia opõe-se categoricamente ao Programa de Estocolmo, tal como se opôs a programas anteriores para a implementação do erradamente designado espaço de liberdade, segurança e justiça. O seu objectivo, não obstante as declarações demagógicas da UE, é a harmonização ou homogeneização das legislações nacionais de modo a conseguir uma aplicação uniforme da política antipopular da UE, e é o reforço dos mecanismos existentes e a criação de novos mecanismos de perseguição e repressão a nível da UE, a pretexto do combate ao terrorismo e à criminalidade organizada. As primeiras prioridades do Programa de Estocolmo incluem a intensificação da histeria anticomunista na UE que está já a avançar a todo o vapor, culminando na equiparação historicamente errada e inaceitável do comunismo ao nacional-socialismo. O espaço europeu de liberdade, segurança e justiça e os programas para a sua implementação não correspondem ao interesse do povo; pelo contrário, formam um conjunto de medidas que sufocam os direitos individuais e sociais e as liberdades democráticas, intensificam o autoritarismo e a repressão contra os trabalhadores, os imigrantes e os refugiados, protegem o sistema político e a soberania dos monopólios e visam atacar a classe trabalhadora e os movimentos populares, visto que tal constitui um requisito prévio para a concretização da ofensiva selvagem do capital contra os direitos laborais e sociais das classes trabalhadoras e das camadas populares."@pt17
"Partidul Comunist Grec se opune categoric Programului de la Stockholm, la fel cum s-a opus programelor precedente pentru punerea în aplicare a spaţiului, denumit înşelător, de libertate, securitate şi justiţie. În ciuda declaraţiilor demagogice ale UE, obiectivul acestuia este de a armoniza sau omogeniza legile naţionale pentru a realiza aplicarea uniformă a politicii UE antipopulare şi pentru a consolida mecanismele existente şi crea mecanisme noi de persecuţie şi de represiune la nivel european, sub pretextul terorismului şi al crimei organizate. Priorităţile fundamentale ale Programului de la Stockholm presupun şi amplificarea isteriei anticomuniste în UE, care deja se dezvoltă în forţă, culminând cu ecuaţia incorectă şi inacceptabilă din punct de vedere istoric a comunismului cu socialismul naţional. Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie al UE şi programele de punere în aplicare a acestuia nu sunt în interesul oamenilor; dimpotrivă, ele alcătuiesc un set de măsuri care înăbuşă drepturile individului, drepturile sociale şi libertăţile democratice, intensifică autoritarismul şi represiunea în detrimentul muncitorilor, imigranţilor şi refugiaţilor, apără sistemul politic şi suveranitatea monopolurilor şi vizează atacarea mişcării clasei muncitoare şi a clasei de jos, acest lucru fiind o condiţie prealabilă pentru realizarea atacului sălbatic al capitalismului împotriva drepturilor la locuri de muncă şi a drepturilor sociale ale clasei muncitoare şi ale clasei de jos."@ro18
"Grécka komunistická strana je kategoricky proti Štokholmskému programu, tak ako bola proti predchádzajúcim programom zameraným na uplatňovanie čohosi, čo sa zavádzajuco nazvalo priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Jeho cieľom, a to aj napriek demagogickým vyhláseniam EÚ, je harmonizovať alebo homogenizovať vnútroštátne právne predpisy na dosiahnutie jednotného uplatňovania protiľudovej politiky EÚ a posilniť existujúce a vytvárať nové mechanizmy zamerané na prenasledovanie a útlak na úrovni EÚ pod zámienkou terorizmu a organizovaného zločinu. Medzi hlavné priority Štokholmského programu patrí stupňovanie antikomunistickej hystérie v EÚ, čo sa už v plnej miere deje, ktorá vyvrcholí do historicky nesprávneho a neprijateľného stotožňovania komunizmu s národným socializmom. Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ a programy zamerané na ich realizáciu nie sú v záujme občanov; práve naopak, tvoria súbor opatrení, ktoré potláčajú individuálne a sociálne práva a demokratické slobody, stupňujú autoritatívny režim a útlak na úkor pracujúcich, prisťahovalcov a utečencov, zabezpečujú politický systém a suverenitu monopolov a zameriavajú sa na útlak pracujúcej triedy a ľudového hnutia, čo je nevyhnutným predpokladom pre začiatok krutého útoku kapitálu na zamestnanosť a sociálne práva pracujúcich tried a obyvateľov."@sk19
"v pisni obliki. Grška Komunistična stranka kategorično nasprotuje stockholmskemu programu, kot je nasprotovala tudi prejšnjim programom o izvajanju zavajajoče imenovanega področja svobode, varnosti in pravice. Njegov cilj je ne glede na demagoške izjave EU uskladiti ali poenotiti nacionalne zakone, da bi se začela enotno uporabljati politika EU, ki je naravnana proti navadnim ljudem, in da bi se okrepili obstoječi ter oblikovali novi mehanizmi za pregon in represijo na ravni EU pod pretvezo terorizma in organiziranega kriminala. Glavne prednostne naloge stockholmskega programa vključujejo spodbujanje protikomunistične histerije v EU, ki že drvi s polno paro naprej in dosega vrhunec v zgodovinsko netočnem in nesprejemljivem enačenju komunizma z nacionalsocializmom. Območje svobode, varnosti in pravice v EU ter programi za njegovo izvajanje niso v interesu ljudi; ravno nasprotno, tvorijo niz ukrepov, ki dušijo individualne in socialne pravice ter demokratske svoboščine, krepijo avtoritarizem in represijo na račun delavcev, priseljencev in beguncev, ščitijo politični sistem in suverenost monopolov in želijo prizadeti delavski razred in gibanje navadnih ljudi, kar je predpogoj za divji napad kapitala na zaposlovanje in socialne pravice delavskega razreda in navadnih ljudi."@sl20
"Det grekiska kommunistpartiet motsätter sig bestämt Stockholmsprogrammet, på samma sätt som det motsatt sig tidigare program för åtgärder inom det område som går under den missvisande benämningen frihet, säkerhet och rättvisa. Målet är, tvärtemot EU:s demagogiska uttalanden, att samordna eller homogenisera medlemsstaternas lagstiftning för att uppnå en enhetlig tillämpning av EU:s antigräsrotspolitik och stärka befintliga och skapa nya mekanismer för åtal och bekämpning på EU-nivå med terrorism och organiserad brottslighet som förevändning. En av de punkter som prioriteras högst i Stockholmsprogrammet är att trappa upp antikommunisthysterin i EU. Detta är redan i full gång och kulminerar i ett historiskt sett felaktigt och oacceptabelt sätt att likställa kommunism med nationalsocialism. Det gemenskapspolitiska området frihet, säkerhet och rättvisa och de program som används för att genomföra det ligger inte i folkets intresse. Tvärtom rör det sig om ett antal åtgärder som stryper de individuella och sociala rättigheterna och de demokratiska friheterna, förstärker den auktoritära och kuvande modellen på bekostnad av arbetare, immigranter och flyktingar, säkerställer det politiska systemet och monopolens suveränitet samt syftar till att slå mot arbetarklassen och gräsrotsrörelsen. Detta är förutsättningarna för att införa kapitalets brutala angrepp på arbetarklassens och invånarnas rätt till sysselsättning och sociala rättigheter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph