Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-204"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-204"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei favoravelmente esta resolução, pois contempla prioridades em capítulos fundamentais como a liberdade, a segurança e a justiça, nomeadamente no que respeita a condições de acolhimento e de integração de imigrantes, à luta contra a discriminação, designadamente com base na orientação sexual, o acesso à justiça, e o combate à corrupção e à violência. O combate à discriminação é essencial, quer seja em razão do sexo, da orientação sexual, da idade, da deficiência, da religião, da cor, da ascendência e da origem étnica ou nacional, bem como o combate ao racismo, ao anti-semitismo, à xenofobia, à homofobia e à violência. A liberdade de circulação também deve ser assegurada a todos os cidadãos da UE e respectivas famílias. Concluindo, deve também ser assegurada a protecção dos cidadãos contra o terrorismo e o crime organizado, devendo por isso o quadro de regulação ser reforçado para fazer face a estas ameaças tão actuais, visto terem uma dimensão global."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem pro toto usnesení, neboť se zabývá prioritami v kapitolách zásadního významu, jako je svoboda, bezpečnost a právo, zejména s ohledem na podmínky pro přijímání a integraci přistěhovalců, boj proti diskriminaci, zejména na základě sexuální orientace, dostupnost právní ochrany a boj proti korupci a násilí. Bojovat proti diskriminaci je důležité, ať už je založena na pohlaví, sexuální orientaci, věku, postižení, náboženském přesvědčení, barvě pleti, původu nebo národnostním či etnickém původu, stejně tak jako bojovat proti rasismu, antisemitismu, xenofobii, homofobii a násilí. Všem občanům EU a jejich rodinám by také měla být zaručena svoboda pohybu. Na závěr, měla by být také zaručena ochrana občanů před terorismem a organizovaným zločinem, a proto by měl být posílen regulační rámec, aby bylo možné těmto vysoce aktuálním hrozbám čelit, vzhledem k jejich globální dimenzi."@cs1
"Jeg stemte for denne beslutning, da den vedrører prioriteringer inden for grundlæggende emner såsom frihed, sikkerhed og retfærdighed, særlig med hensyn til betingelserne for modtagelse og integration af immigranter, bekæmpelse af diskrimination, navnlig på grund af seksuel orientering, adgang til domstolsprøvelse og bekæmpelse af korruption og vold. Bekæmpelse af diskrimination er af afgørende betydning uanset om det er på grund af køn, seksuel orientering, alder, handicap, religiøst tilhørsforhold, hudfarve, afstamning og national eller etnisk oprindelse, og det samme er bekæmpelse af racisme, antisemitisme, xenofobi, homofobi og vold. Fri bevægelighed bør også sikres for alle EU-borgere og deres familier. Endelig bør beskyttelse af borgerne mod terrorisme og organiseret kriminalitet også sikres, og de retlige rammer bør derfor styrkes, så man kan håndtere disse meget direkte trusler, da de har en global dimension."@da2
"Ich habe für diese Entschließung gestimmt, weil sie sich mit Prioritäten in grundlegenden Bereichen wie Freiheit, Sicherheit und Recht, insbesondere mit den Bedingungen für die Aufnahme und Integration von Einwanderern, mit dem Kampf gegen Diskriminierung, besonders aufgrund der sexuellen Orientierung, mit dem Zugang zur Justiz und der Bekämpfung von Korruption und Gewalt auseinandersetzt. Es ist äußerst wichtig, Diskriminierungen, ob aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, des Alters, einer Behinderung, der Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung, der Hautfarbe, der Abstammung oder aufgrund der nationalen oder ethnischen Herkunft, zu bekämpfen, und gegen Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Homophobie und Gewalt vorzugehen. Die Freizügigkeit aller EU-Bürger und ihrer Familien ist ebenfalls zu gewährleisten. Schließlich muss auch der Schutz der Bürger vor Terrorismus und organisierter Kriminalität gewährleistet werden, weshalb der gesetzliche Rahmen gestärkt werden muss, um diesen hochaktuellen Bedrohungen angesichts ihrer globalen Dimension zu begegnen."@de9
"Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, αφού πραγματεύεται προτεραιότητες σε θεμελιώδη κεφάλαια, όπως είναι η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προϋποθέσεις υποδοχής και ένταξης μεταναστών, την καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδιαίτερα βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της βίας. Η καταπολέμηση των διακρίσεων είναι ζωτικής σημασίας, είτε αυτές γίνονται βάσει του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ηλικίας, της αναπηρίας, των θρησκευτικών δοξασιών, του χρώματος και της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, όσο ζωτικής σημασίας είναι και η καταπολέμηση του ρατσισμού, του αντισημιτισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και της βίας. Θα πρέπει επίσης να κατοχυρώνεται η ελεύθερη κυκλοφορία όλων των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους. Εν κατακλείδι, θα πρέπει να κατοχυρωθεί επίσης η προστασία των πολιτών έναντι της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, θα πρέπει επομένως να ενισχυθεί το κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι άκρως σοβαρές απειλές, δεδομένου ότι προσλαμβάνουν παγκόσμια διάσταση."@el10,10
"I voted in favour of this resolution, since it addresses priorities in fundamental chapters such as freedom, security and justice, particularly with regard to the conditions for the reception and integration of immigrants, fighting discrimination, particularly on grounds of sexual orientation, access to justice, and combating corruption and violence. Fighting discrimination is vital, whether on grounds of gender, sexual orientation, age, disability, religious affiliation, colour, descent and national or ethnic origin, as is fighting racism, anti-Semitism, xenophobia, homophobia and violence. Freedom of movement should also be guaranteed for all EU citizens and their families. In conclusion, the protection of citizens against terrorism and organised crime should also be guaranteed, and the regulatory framework should therefore be strengthened to deal with these highly topical threats, given that they have a global dimension."@en4
"He votado a favor de esta Resolución, ya que aborda prioridades en secciones fundamentales como la libertad, la seguridad y la justicia, especialmente en relación a las condiciones de recepción e integración de los inmigrantes, la lucha contra la discriminación, especialmente por motivos de orientación sexual, el acceso a la justicia y la lucha contra la corrupción y la violencia. La lucha contra la discriminación es esencial, ya sea por motivos de género, orientación sexual, edad, discapacidad, pertenencia a una religión, color, ascendencia u origen nacional o étnico, al igual que lo es la lucha contra el racismo, el antisemitismo, la xenofobia, la homofobia y la violencia. La libertad de circulación también debería estar garantizada para todos los ciudadanos de la UE y sus familias. En conclusión, la protección de los ciudadanos frente al terrorismo y la delincuencia organizada también debería estar garantizada y el marco regulador debería pues reforzarse para contemplar estas amenazas de gran actualidad, ya que tienen una dimensión global."@es21
"Ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, sest see käsitleb prioriteete sellistes olulistes valdkondades nagu vabadus, turvalisus ja õigus, eelkõige seoses sisserändajate vastuvõtmise ja integreerimise tingimustega, võitlusega diskrimineerimise, eriti seksuaalse sättumuse põhjal diskrimineerimise vastu, õiguskaitse kättesaadavusega ning võitlusega korruptsiooni ja vägivalla vastu. Võitlus diskrimineerimise vastu on väga oluline, olgu tegemist diskrimineerimisega soo, seksuaalse sättumuse, vanuse, puude, usutunnistuse, nahavärvuse, päritolu ja rahvusliku või etnilise päritolu alusel. Samuti on vaja võidelda rassismi, antisemitismi, ksenofoobia, homofoobia ja vägivalla vastu. Lisaks tuleb kõikidele ELi kodanikele ja nende pereliikmetele tagada liikumisvabadus. Lõpetuseks tuleb tagada ka kodanike kaitse terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse eest ning nendele väga aktuaalsetele ohtudele vastu astumiseks tuleks tugevdada õiguslikku raamistikku, arvestades nende ülemaailmset mõõdet."@et5
"Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, koska siinä käsitellään ensisijaisia tavoitteita vapauden, turvallisuuden ja oikeuden kaltaisilla keskeisillä aloilla varsinkin maahanmuuttajien vastaanottamisen ja kotouttamisen edellytysten, etenkin sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjunnan, oikeussuojakeinojen sekä korruption ja väkivallan torjunnan suhteen. Syrjinnän torjuminen, perustui se sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen, ikään, vammaisuuteen, uskonnolliseen vakaumukseen, ihonväriin, syntyperään tai kansalliseen tai etniseen alkuperään, on keskeisen tärkeää, kuten on myös rasismin, antisemitismin, muukalaisvihan, homofobian ja väkivallan torjuminen. Myös vapaa liikkuvuus olisi taattava kaikille EU:n kansalaisille ja heidän perheilleen. Kansalaisia olisi myös suojeltava terrorismilta ja järjestäytyneeltä rikollisuudelta, ja sen vuoksi sääntelykehystä olisi vahvistettava niin, että se kattaa nämä erittäin ajankohtaiset uhat, koska niillä on maailmanlaajuinen ulottuvuus."@fi7
"J’ai voté en faveur de cette résolution parce qu’elle aborde des priorités dans des questions cruciales comme la liberté, la sécurité et la justice, en particulier pour ce qui concerne les conditions d’accueil et d’intégration des immigrants, mais aussi la lutte contre la discrimination, notamment sur la base de l’orientation sexuelle, ou encore l’accès à la justice ainsi que la lutte contre la corruption et la violence. Lutter contre la discrimination est vital, que celle-ci soit fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, les opinions religieuses, la couleur, la descendance, l’origine nationale ou ethnique, tout comme l’est la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, l’homophobie et la violence. La libre circulation doit être garantie pour tous les citoyens et toutes les familles de l’UE. En conclusion, il conviendrait de garantir également la protection des citoyens contre le terrorisme et le crime organisé. Aussi le cadre réglementaire devrait-il être renforcé afin de s’attaquer à ces menaces particulièrement actuelles, dans la mesure où elles comportent une dimension mondiale."@fr8
". Megszavaztam ezt az állásfoglalást, mert a főbb fejezetekben olyan prioritásokkal foglalkozik, mint a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése, különös tekintettel a bevándorlók fogadására és befogadására vonatkozó feltételekre, elsősorban a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemre, az igazságszolgáltatáshoz való jogra, valamint a korrupció és az erőszak elleni küzdelemre. A megkülönböztetés elleni küzdelem, legyen szó nemen, szexuális irányultságon, életkoron, fogyatékosságon, vallási hovatartozáson, bőrszínen, származáson, nemzeti vagy etnikai hovatartozáson alapuló megkülönböztetésről, valamint a rasszizmus, az antiszemitizmus, az idegengyűlölet, a homofóbia és az erőszak elleni küzdelem alapvető fontosságú. A mozgás szabadságát biztosítani kell minden uniós polgár és családtagjaik számára is. Végül a polgárok terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelmét is garantálni kell, és ezért e rendkívül aktuális, globális fenyegetések kezelése érdekében meg kell erősíteni a szabályozási keretet."@hu11
"Ho votato a favore della risoluzione perché essa affronta le priorità in ambiti essenziali quali la libertà, la sicurezza e la giustizia, specialmente le condizioni di accoglienza e integrazione, la lotta alle discriminazioni e in particolare quelle fondate sull'orientamento sessuale, l’accesso alla giustizia e la lotta alla violenza e alla corruzione. E' essenziale combattere ogni forma di discriminazione: in base al sesso, all'orientamento sessuale, all'età, alla disabilità, alle convinzioni religiose, al colore della pelle, all'ascendenza o all'origine etnica e nazionale. Ed è essenziale la lotta al razzismo, l'antisemitismo, la xenofobia, l'omofobia e la violenza. Va garantita la libera circolazione a tutti i cittadini dell'Unione europea e alle loro famiglie. In conclusione, va assicurata anche la protezione dei cittadini da terrorismo e criminalità organizzata, rafforzando il quadro normativo onde fronteggiare minacce tanto gravi, data la loro dimensione globale."@it12
"Balsavau už šią rezoliuciją, nes joje atkreipiamas dėmesys į pagrindiniuose skyriuose, pvz., laisvės, saugumo ir teisingumo, nurodytus prioritetus, visų pirma susijusius su imigrantų priėmimo ir integracijos sąlygomis, kova su diskriminacija, ypač dėl seksualinės orientacijos, teise į teisingumą ir kova su korupcija bei smurtu. Kova su diskriminacija, kad ir kokiu pagrindu – lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus, negalios, religinės priklausomybės, odos spalvos, kilmės ir tautinės ar etninės kilmės – vyktų, yra itin svarbi, pvz., kova su rasizmu, antisemitizmu, ksenofobija, homofobija ir smurtu. Be to, visiems ES piliečiams ir jų šeimoms turėtų būti garantuojama judėjimo laisvė. Galiausiai taip pat turėtų būti garantuojama piliečių apsauga nuo terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, todėl turėtų būti stiprinama reglamentavimo sistema, kad būtų galima įveikti šias labai aktualias grėsmes, atsižvelgiant į tai, kad jos yra pasaulinio masto."@lt14
"Es balsoju par šo rezolūciju, jo tajā ir izvirzītas prioritātes vissvarīgākajās jomās, tādās kā brīvība, drošība un tiesiskums, jo īpaši attiecībā uz nosacījumiem imigrantu uzņemšanai un integrācijai, diskriminācijas apkarošanu, sevišķi uz dzimumorientācijas pamata, taisnīgas tiesas pieejamību, kā arī uz korupcijas un vardarbības apkarošanu. Diskriminācijas apkarošana ir būtiska neatkarīgi no tā, vai tā notiek uz dzimuma, dzimumorientācijas, vecuma, invaliditātes, reliģiskās pārliecības, ādas krāsas, izcelsmes un nacionālās vai etniskās izcelsmes pamata, tāpat kā būtiska ir rasisma, antisemītisma, ksenofobijas, homofobijas un vardarbības apkarošana. Visiem ES iedzīvotājiem un viņu ģimenēm ir jāgarantē arī pārvietošanās brīvība. Visbeidzot, ir jāgarantē arī iedzīvotāju aizsardzība pret terorismu un organizēto noziedzību, un tādēļ ir jāstiprina arī reglamentējošs pamats, lai risinātu jautājumus saistībā ar šiem ārkārtīgi aktuālajiem draudiem, ņemot vērā to globālo dimensiju."@lv13
". Votei favoravelmente esta resolução, pois contempla prioridades em capítulos fundamentais como a liberdade, a segurança e a justiça, nomeadamente no que respeita a condições de acolhimento e de integração de imigrantes, à luta contra a discriminação, designadamente com base na orientação sexual, o acesso à justiça, e o combate à corrupção e à violência. O combate à discriminação é essencial, quer seja em razão do sexo, da orientação sexual, da idade, da deficiência, da religião, da cor, da ascendência e da origem étnica ou nacional, bem como o combate ao racismo, ao anti-semitismo, à xenofobia, à homofobia e à violência. A liberdade de circulação também deve ser assegurada a todos os cidadãos da UE e respectivas famílias. Concluindo, deve também ser assegurada a protecção dos cidadãos contra o terrorismo e o crime organizado, devendo por isso o quadro de regulação ser reforçado para fazer face a estas ameaças tão actuais, visto terem uma dimensão global."@mt15
"− Ik heb voor deze resolutie gestemd, omdat zij prioritaire kwesties aanpakt op fundamentele terreinen als vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, inzonderheid voor wat betreft de voorwaarden voor de opvang en integratie van immigranten, de bestrijding van discriminatie, met name op grond van seksuele geaardheid, de toegang tot de rechter en de bestrijding van corruptie en geweld. Discriminatie moet hoe dan ook bestreden worden, of het nu gaat om geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap, godsdienst, kleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, net zoals racisme, antisemitisme, xenofobie, homofobie en geweld. Voorts moet het recht op vrij verkeer gewaarborgd zijn voor alle burgers van de Europese Unie en hun gezinnen. Ten slotte moeten ook garanties worden geboden voor de bescherming van burgers tegen terrorisme en georganiseerde misdaad. In dit verband is het belangrijk dat we het regelgevingskader versterken om het hoofd te kunnen bieden aan deze bijzonder actuele dreigingen die alomtegenwoordig zijn."@nl3
"Głosowałem za tą rezolucją, ponieważ dotyczy ona priorytetów w fundamentalnych obszarach takich jak wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość, zwłaszcza w odniesieniu do warunków przyjęcia i integracji imigrantów, zwalczania dyskryminacji w szczególności ze względu na orientację seksualną, dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz zwalczania korupcji i przemocy. Zwalczanie dyskryminacji, czy to ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, przynależność wyznaniową, kolor skóry, status społeczny czy pochodzenie narodowe lub etniczne jest tak samo ważne, jak walka z rasizmem, antysemityzmem, ksenofobią, homofobią i przemocą. Wszystkim obywatelom UE i ich rodzinom należy również zagwarantować swobodę przemieszczania się. Podsumowując, należy także zagwarantować ochronę obywateli przed terroryzmem i zorganizowaną przestępczością, a zatem ramy regulacyjne trzeba wzmocnić tak, aby umożliwiały rozwiązanie tych niezwykle aktualnych zagrożeń, szczególnie że mają one wymiar globalny."@pl16
"Am votat în favoarea acestei rezoluţii, întrucât tratează priorităţi din capitole fundamentale precum libertatea, securitatea şi justiţia, mai ales în ceea ce priveşte condiţiile de primire şi de integrare a imigranţilor, combaterea discriminării, în special a celei bazate pe orientarea sexuală, accesul la justiţie şi combaterea corupţiei şi a violenţei. Combaterea discriminării este esenţială, fie că aceasta este bazată pe gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, apartenenţă religioasă, culoare, descendenţă, origine naţională sau etnică, la fel ca lupta împotriva rasismului, antisemitismului, xenofobiei, homofobiei şi violenţei. De asemenea, ar trebui să fie garantată libera circulaţie pentru toţi cetăţenii UE şi familiile acestora. În concluzie, ar trebui să se garanteze şi protecţia cetăţenilor împotriva terorismului şi a crimei organizate şi, prin urmare, este necesar să se consolideze cadrul de reglementare pentru a face faţă acestor ameninţări extrem de actuale, dat fiind faptul că au o dimensiune globală."@ro18
"Hlasoval som za toto uznesenie, pretože sa zaoberá prioritami v základných kapitolách ako sú sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť, najmä pokiaľ ide o podmienky prijímania a integrácie prisťahovalcov, boj proti diskriminácii, najmä z dôvodu sexuálnej orientácie, prístup k spravodlivosti a boj proti korupcii a násiliu. Boj proti diskriminácii je veľmi dôležitý, bez ohľadu na to, či je založená na rodovej príslušnosti, sexuálnej orientácii, veku, zdravotnom postihnutí, náboženskom presvedčení, farbe pleti, predkoch, národnom či etnickom pôvode, rovnako ako boj proti rasizmu, antisemitizmu, xenofóbii, homofóbii a násiliu. Pre všetkých občanov EÚ a ich rodiny by mala byť zaručená aj sloboda pohybu. Zároveň by mala byť zaručená aj ochrana občanov pred terorizmom a organizovaným zločinom, na základe čoho by sa mal posilniť regulačný rámec, aby sme mohli čeliť týmto aktuálnym hrozbám vzhľadom na ich globálny rozmer."@sk19
"Resolucijo sem podprl, ker obravnava prednostne naloge v temeljnih poglavjih, kot so svoboda, varnost in pravica, predvsem ob upoštevanju pogojev za sprejem in vključevanje priseljencev, boja proti diskriminaciji, zlasti na podlagi spolne usmerjenosti, dostopa do sodnega varstva in boja proti korupciji in nasilju. Boj proti diskriminaciji na podlagi spola, spolne usmerjenosti, starosti, invalidnosti, verske pripadnosti, barve kože ter nacionalne ali etnične pripadnosti, je enako pomemben kot boj proti rasizmu, antisemitizmu, ksenofobiji, homofobiji in nasilju. Vsem državljanom EU in njihovim družina je treba zagotoviti tudi svobodo gibanja. Državljanom je treba zagotoviti tudi zaščito pred terorizmom in organiziranim kriminalom, zato je treba okrepiti ureditveni okvir, da bi lahko obravnavali te izredno aktualne grožnje glede na to, da so prisotne po vsem svetu."@sl20
"Jag röstade för resolutionen eftersom den innehåller viktiga avsnitt om områden som bör prioriteras, såsom frihet, säkerhet och rättvisa, särskilt med hänsyn till villkoren för mottagning och integration av invandrare, bekämpningen av diskriminering, i synnerhet på grund av sexuell läggning, tillgången till rättslig prövning och kampen mot korruption och våld. Det är oerhört viktigt att bekämpa diskriminering, oavsett om den sker på grund av kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, religionstillhörighet, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung. Lika viktigt är det att bekämpa rasism, antisemitism, främlingsfientlighet, homofobi och våld. Fri rörlighet bör också garanteras alla EU-medborgare och deras familjer. Sammantaget bör man även garantera medborgarna skydd mot terrorism och organiserad brottslighet, och det regelverket bör därför stärkas så att man kan ta itu med dessa högaktuella hot, under förutsättning att de är av övergripande karaktär."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph