Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-201"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-201"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Oι αυξανόμενοι κίνδυνοι για το περιβάλλον και την υγεία, οι επικίνδυνες ειδικότερα κλιματικές αλλαγές με την υπερθέρμανση του πλανήτη είναι το αποτέλεσμα της βιομηχανικής ανάπτυξης με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, της εμπορευματοποίησης της γης, του αέρα, της ενέργειας, του νερού. Η ουσιαστική αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών δεν μπορεί να γίνει από την εξουσία τoυ κεφαλαίου, από αυτούς δηλαδή που ευθύνονται για τη δημιουργία τους. Ο δρόμος προς την Διάσκεψη της Κοπεγχάγης σφραγίζεται από την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Με προτάσεις για «βιώσιμη, πράσινη οικονομία» και οικονομική ανάπτυξη «χαμηλού άνθρακα», η ΕΕ προσπαθεί να ανοίξει παραπέρα το δρόμο στις επενδύσεις των ευρωενωσιακών μονοπωλίων και ταυτόχρονα να ικανοποιήσει τις προσδοκίες κερδοσκοπίας του κεφαλαίου μέσα από το «χρηματιστήριο των ρύπων». Για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μια αναπτυξιακή πορεία που θα συμβάλει στην εξισορρόπηση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση και στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, πρέπει, σε τελευταία ανάλυση, να ανατραπούν οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Tο ΚΚΕ καταψηφίζει το ψήφισμα του ΕΚ. Προτάσσει τη συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών σύμφωνα με τον πλούτο που παράγεται στη χώρα μας. Οι πολιτικές προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί ο πιο πάνω στόχος είναι η κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής και ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομικής ζωής, με λαϊκό εργατικό έλεγχο, η Λαϊκή Εξουσία-Λαϊκή Οικονομία."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Zvýšené ohrožení životního prostředí a zdraví, a zejména nebezpečné klimatické změny s přehříváním planety jsou výsledkem průmyslového rozvoje založeném na kapitalistickém zisku a komercionalizaci půdy, vzduchu, energie a vody. Tyto jevy nemohou uspokojivě vyřešit vůdcové kapitálu, ti samí lidé, kteří nesou odpovědnost za jejich vznik. Cestu ke kodaňskému summitu blokuje eskalace imperialistických vnitřních rozmíšek. Svými návrhy o „fungujícím ekologickém hospodářství“ a hospodářství růstu „s nízkými emisemi uhlíku“ se EU pokouší vytvořit prostor pro ještě větší investice evropeizujících monopolů a zároveň uspokojit spektakulární očekávání kapitálu spojená s „burzou znečištění“. Abychom mohli naplánovat a uskutečňovat směr vývoje, který pomůže dosáhnout vyváženějšího vztahu mezi člověkem a přírodou a uspokojit běžné potřeby, musíme konečně svrhnout kapitalistické výrobní vztahy. Řecká komunistická strana hlasovala proti usnesení Evropského parlamentu. Navrhuje komplexní uspokojování běžných potřeb v souladu s bohatstvím vyprodukovaným v naší zemi. Politickými podmínkami pro uskutečnění tohoto cíle jsou zespolečenštění základních výrobních prostředků a centrální plánování hospodářského života pod kontrolou prostých lidí a pracujících tříd, jinými slovy, vláda lidu a lidové hospodářství."@cs1
"De voksende risici for miljøet og sundheden og navnlig de farlige klimaændringer med overophedning af planeten er resultatet af en industriel revolution baseret på kapitalistisk profit og kommercialisering af jord, luft, energi og vand. Disse fænomener kan ikke tages ordentligt op af kapitalens ledere, der netop er dem, der er ansvarlige for, at de opstår. Vejen til topmødet i København er blokeret af den kraftige stigning i den indbyrdes imperialistiske kamp. Med forslagene til "en bæredygtig grøn økonomi" og en økonomi med "kulstoffattig" vækst forsøger EU at bane vejen for endnu flere investeringer fra de euroforenende monopoler og samtidig at tilfredsstille kapitalens spekulative forventninger med en "forureningsudveksling". For at planlægge og gennemføre et udviklingsforløb, der vil bidrage til at afbalancere forholdet mellem menneske og natur og tilfredsstille græsrøddernes behov, må vi i den endelige analyse omstyrte de kapitalistiske produktionsforhold. Det græske kommunistiske parti stemte imod Europa-Parlamentets beslutning. Det foreslår en kombineret tilfredsstillelse af græsrøddernes behov i overensstemmelse med den velstand, der produceres i vores land. De politiske forudsætninger for gennemførelsen af dette mål er en socialisering af de basale produktionsmidler og en central planlægning af det økonomiske liv, hvor græsrødderne og arbejderklasserne fører kontrol, med andre ord magt til folket og en økonomi for folket."@da2
"Das erhöhte Risiko für die Umwelt und die Gesundheit und der besonders gefährliche Klimawandel, einhergehend mit der Überhitzung des Planeten, sind das Ergebnis einer industriellen Entwicklung, die auf kapitalistischem Profit und der Kommerzialisierung von Land, Luft, Energie und Wasser basiert. Diese Probleme können von den Führern des Kapitals, also genau denen, die sie verursacht haben, nicht in angemessener Weise gelöst werden. Der Weg zum Gipfel von Kopenhagen wird von der Verschärfung imperialistischer Machtkämpfe blockiert. Mit Vorschlägen wie „einer tragfähigen grünen Wirtschaft“ und einer „kohlenstoffarmen“ Wirtschaft versucht die EU den Weg für noch mehr Investitionen von Euro-vereinigenden Monopolen zu ebnen und gleichzeitig die spekulativen Erwartungen des Kapitals mit einer „Emissionsbörse“ zu befriedigen. Um eine Entwicklungsrichtung, welche die Beziehung zwischen Mensch und Natur ins Gleichgewicht bringt und den Bedürfnissen des Volkes entspricht, vorzuzeichnen und einzuschlagen, müssen wir letzten Endes die kapitalistische Beziehung zur Produktion kippen. Die Kommunistische Partei Griechenlands hat gegen die Entschließung des Europäischen Parlaments gestimmt. Ihr Vorschlag besteht in der kombinierten Befriedigung der Bedürfnisse des Volkes entsprechend dem in unserem Land produzierten Reichtum. Die politischen Voraussetzungen für die Umsetzung dieses Ziels sind die Verstaatlichung der grundlegenden Produktionsmittel und die zentrale Planung des Wirtschaftslebens, mit einer Kontrolle durch das Volk und die Arbeiterklassen, in anderen Worten, die Macht des Volkes und eine Wirtschaft des Volkes."@de9
"The enhanced risks to the environment and health and particularly dangerous climate changes, with the overheating of the planet, are the result of industrial development based on capitalist profit and commercialisation of land, air, energy and water. These phenomena cannot be properly addressed by the leaders of capital, the very people responsible for creating them. The road to the Copenhagen Summit is blocked by the escalation in imperialist infighting. With proposals for ‘a viable green economy’ and an economy of ‘low carbon’ growth, the EU is trying to pave the way for even more investments by the euro-unifying monopolies and, at the same time, to satisfy the speculative expectations of capital with a ‘pollution exchange’. In order to plan and implement a development course which will help to balance the relationship between man and nature and satisfy grassroots needs, we need, in the final analysis, to overturn capitalist relations of production. The Greek Communist Party voted against the European Parliament resolution. It proposes combined satisfaction of grassroots needs in accordance with the wealth produced in our country. The political preconditions to the implementation of this objective are socialisation of the basic means of production and central planning of economic life, with control by the grassroots and working classes, in other words, power of the people and an economy of the people."@en4
"Los riesgos añadidos para el medio ambiente y la salud y los especialmente peligrosos cambios climáticos, con el recalentamiento del planeta, son resultado del desarrollo industrial basado en el beneficio capitalista y la comercialización de la tierra, el aire, la energía y el agua. Estos fenómenos no pueden ser abordados adecuadamente por los líderes del capital, las mismas personas responsables de su creación. El camino a la Cumbre de Copenhague está bloqueado por la escalada de luchas imperialistas. Con propuestas para tener «una economía verde viable» y una economía de crecimiento «con bajo nivel de emisión de carbono», la UE está intentando preparar el terreno para que haya aún más inversiones de los monopolios de la unificación europea y, al mismo tiempo, satisfacer las expectativas especulativas de capital con un «intercambio de contaminación». Para planificar y poner en práctica un plan de desarrollo que ayude a equilibrar la relación entre hombre y naturaleza y satisfacer las necesidades de base, tenemos, a fin de cuentas, que anular las relaciones capitalistas de producción. El Partido Comunista Griego ha votado en contra de la Resolución del Parlamento. Propone la satisfacción combinada de las necesidades de base según la riqueza que se produce en nuestro país. Las condiciones políticas previas para la aplicación de este objetivo son la socialización de los medios básicos de producción y la planificación central de la vida económica, con un control por parte de las clases trabajadoras corrientes, es decir, el poder del pueblo y la economía del pueblo."@es21
"Kasvanud oht keskkonnale ja tervisele ning eriti ohtlik kliimamuutus koos planeedi ülekuumenemisega on tingitud kapitalistlikule kasumile orienteeritud tööstuslikust arengust ning maa, õhu, energia ja vee muutmisest kaubaartikliteks. Neid probleeme ei saa asjakohaselt lahendada kapitalistlikud juhid, s.t nendesamade probleemide tekkimises süüdi olevad inimesed. Kopenhaageni tippkohtumisele eelnevat aega iseloomustab imperialistide omavaheliste vastuolude suurenemine. Ettepanekutega elujõulise loodushoidliku majanduse ja süsinikuvaese majanduskasvu kohta püüab EL sillutada teed Euroopat ühtlustavate monopolide veelgi suuremateks investeeringuteks ja samal ajal „reostuse vahetamise” abil vastata kapitaliga spekuleerijate ootustele. Et kavandada ja rakendada arenguteed, mis aitab tasakaalustada inimese ja looduse suhet ning rahuldada rahva vajadusi, tuleb lõpuks loobuda kapitalistlikest suhetest tootmises. Kreeka kommunistlik partei hääletas Euroopa Parlamendi resolutsiooni vastu. Meie partei teeb ettepaneku rahuldada rahva vajadused vastavalt meie riigis toodetavale jõukusele. Selle eesmärgi saavutamise poliitilisteks eeldusteks on põhiliste tootmisvahendite riigistamine ja majanduse tsentraalne planeerimine, mille üle teostavad kontrolli rahvas ja töölisklass, teiste sõnadega – rahva võim ja rahvamajandus."@et5
"Ympäristö- ja terveysriskien lisääntyminen ja etenkin vaaralliset ilmastonmuutokset sekä maapallon liiallinen lämpeneminen johtuvat kapitalistiseen voitontavoitteluun ja maan, ilman, energian ja veden kaupallistamiseen perustuvasta teollisesta kehityksestä. Näitä ilmiöitä voivat torjua kunnolla pääoman johtajat, juuri he, jotka ovat ne aiheuttaneetkin. Imperialistien keskinäisen taistelun kiihtyminen on tukkinut tien Kööpenhaminan kokoukseen. Ehdotuksilla kannattavasta vihreästä taloudesta ja vähähiilisen kasvun taloudesta EU yrittää tasoittaa tietä yhä uusille Euroopan yhdentymistä ajavien monopolien investoinneille ja samalla tyydyttää pääoman keinotteluodotukset "saastepörssillä". Suunnitellaksemme ja toteuttaaksemme sellaisen kehityskulun, joka edesauttaa ihmisen ja luonnon välisen suhteen tasapainottamista ja tyydyttää ruohonjuuritason tarpeet, meidän on viime kädessä kumottava kapitalistiset tuotantosuhteet. Kreikan kommunistinen puolue äänesti Euroopan parlamentin päätöslauselmaa vastaan. Se ehdottaa ruohonjuuritason tarpeiden tyydyttämistä suhteessa maassamme tuotettuun vaurauteen. Tämän tavoitteen saavuttamisen poliittiset edellytykset ovat perustuotantovälineiden sosialisointi ja ruohonjuuritason ja työväenluokan hallinnassa olevan talouselämän keskitetty suunnittelu, toisin sanoen kansan valta ja kansan talous."@fi7
"Les risques accrus pour l’environnement et pour la santé, en particulier un changement climatique dangereux, avec une surchauffe de la planète, résultent d’un développement industriel fondé sur le profit capitaliste et la commercialisation des terres, de l’air, de l’énergie et de l’eau. Ces phénomènes, les dirigeants du capital, les personnes qui en sont à l’origine même, ne peuvent s’y attaquer de façon appropriée. Les voies du sommet de Copenhague sont bloquées par l’escalade des conflits internes impérialistes. Avec ses propositions pour une «économie verte durable» et une croissance «sobre en carbone», l’UE tente d’ouvrir la voie à des investissements encore accrus des monopoles qui unifient l’Europe et, parallèlement, de satisfaire les attentes spéculatives du capital concernant un «échange de pollution». Afin de planifier et de mettre en œuvre un développement dont le cours puisse contribuer à équilibrer les relations entre l’homme et la nature et à satisfaire les besoins élémentaires, nous avons besoin, en dernière analyse, de renverser les rapports de production capitalistes. Le Parti communiste grec a voté contre la résolution du Parlement européen. Il propose la satisfaction combinée des besoins élémentaires en fonction des richesses produites dans notre pays. Les conditions politiques préalables à la mise en œuvre de cet objectif sont la socialisation des moyens élémentaires de production et la planification centrale de la vie économique, avec le contrôle des classes pauvres et ouvrières, en d’autres termes, le pouvoir du peuple et une économie du peuple"@fr8
". A környezetet és az egészséget fenyegető egyre több kockázat és a veszélyes éghajlatváltozás, többek között a bolygónk felmelegedése a kapitalista nyereségvágyon, valamint a föld, a levegő, az energia és a víz értékesítésén alapuló ipari fejlődés következménye. Az e jelenségekre vonatkozó megoldásokat nem adhatják meg a tőke fő képviselői, éppen azok, akik a kialakulásukért felelősek. A koppenhágai csúcstalálkozóhoz vezető utat az imperialista belharc kiterjesztése torlaszolja el. Az „életképes zöld gazdaságra” és az „alacsony szén-dioxid-kibocsátású” növekedésre vonatkozó javaslatokkal az EU azt próbálja előkészíteni, hogy az eurót egységesítő monopóliumok még több beruházást hajtsanak végre, ugyanakkor a „szennyezőanyag-kereskedelemmel” teljesüljenek a tőke spekulatív elvárásai. Ahhoz, hogy olyan fejlődési folyamatot tervezzünk meg és hajtsunk végre, amely elősegíti az ember és a természet közötti egyensúly megteremtését és megfelel a helyi igényeknek, végső soron radikálisan meg kell változtatnunk a kapitalista termelési viszonyokat. A Görög Kommunista Párt leszavazta az Európai Parlament állásfoglalását. A helyi igényeknek a hazánkban előállított javakhoz igazodó együttes teljesítését indítványozza. E célkitűzés végrehajtásának politikai előfeltételei közé tartozik az alapvető termelési eszközök államosítása, valamint a gazdaság központi irányítása, a helyi csoportok és a munkásosztály ellenőrzése mellett, azaz a néphatalom és a népgazdaság."@hu11
"I maggiori rischi per l’ambiente e per la salute e cambiamenti climatici particolarmente pericolosi, con il surriscaldamento del pianeta, sono il risultato di uno sviluppo industriale basato sul profitto capitalista e sulla commercializzazione della terra, dell’aria, dell’energia e dell’acqua. Questi fenomeni non possono essere affrontati dai leader del capitale, i veri responsabili di ciò. La strada verso il vertice di Copenaghen è bloccata dall’escalation di lotta per il potere imperialista. Con la proposta di una “economia verde sostenibile” e un’economia con una crescita “a basso tenore di carbonio”, l’Unione europea sta cercando di far strada a maggiori investimenti da parte dei monopoli euro-unificanti e, nel contempo, sta cercando di soddisfare le aspettative speculative del capitale attraverso uno “scambio di inquinamento”. Al fine di pianificare e mettere in atto un processo di sviluppo che aiuti a equilibrare la relazione tra essere umano e natura e soddisfi le necessità di base è necessario, in ultima istanza, sovvertire le relazioni capitaliste di produzione. Il Partito comunista greco ha votato contro questa risoluzione del Parlamento europeo. Esso propone il soddisfacimento combinato delle necessità primarie in linea con la prosperità prodotta nel nostro paese. I prerequisiti politici per il conseguimento di tale obiettivo sono la socializzazione dei mezzi di produzione fondamentali e la pianificazione centralizzata della vita economica, con il controllo da parte delle classi popolare e operaia. In altre parole, potere del popolo ed economia del popolo."@it12
"Didesnis pavojus aplinkai ir sveikatai ir ypač pavojinga klimato kaita, susijusi su planetos perkaitinimu, yra pramonės plėtros, pagrįstos kapitalistų pelnu ir žemės, oro, energijos ir vandens pavertimu preke, rezultatas. Kapitalo lyderiai negali tinkamai kovoti su šiais reiškiniais, nes kaip tik šiems žmonėms tenka atsakomybė už jų atsiradimą. Kelią į Kopenhagos aukščiausiojo lygio vadovų susitikimą užkirto imperialistinių nesutarimų paaštrėjimas. Pasiūlymais dėl „perspektyvios ekologinės ekonomikos“ ir „mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų“ ekonomikos augimo ES bando paruošti dirvą dar didesnėms Europą vienijančių monopolijų investicijoms ir kartu patenkinti spekuliacinius kapitalo lūkesčius dėl „taršos mainų“. Norint suplanuoti ir įgyvendinti vystymosi eigą, kuri padėtų subalansuoti žmogaus ir gamtos santykius bei patenkinti paprastų piliečių poreikius, mums reikia galiausiai panaikinti kapitalistinius gamybos santykius. Graikijos komunistų partija balsavo prieš Europos Parlamento rezoliuciją. Ji siūlo derinti paprastų piliečių poreikių tenkinimą su mūsų valstybės kuriama materialine gerove. Politinės prielaidos įgyvendinti šį tikslą yra pagrindinių gamybos priemonių suvisuomeninimas ir centralizuotas ekonominės veiklos planavimas, kuriuos kontroliuotų paprasti piliečiai ir darbininkų klasė, kitaip tariant, liaudies valdžia ir liaudies ekonomika."@lt14
"Aizvien lielākie riski vides un veselības jomā un jo īpaši bīstamās klimata pārmaiņas, arī mūsu planētas pārmērīgā sasilšana, ir tādas rūpnieciskās attīstības rezultāts, kuras pamatā ir kapitālistu peļņa, kā arī zemes, gaisa, enerģijas un ūdens komercializācija. Kapitāla līderi nevar pienācīgi risināt šīs parādības, jo viņi ir tie, kuri tās ir izraisījuši. Ceļu uz Kopenhāgenas augstākā līmeņa sanāksmi bloķē imperiālistiskās cīņas pastiprināšanās. Ar priekšlikumiem par „dzīvotspējīgu zaļo ekonomiku” un ekonomikas attīstību, kas nodrošina „zemas oglekļa emisijas” ES cenšas bruģēt ceļu, lai Eiropu vienojošie monopoli veiktu vēl lielākus ieguldījumus, vienlaikus apmierinot kapitāla spekulatīvās gaidas ar „piesārņojuma apmaiņu”. Lai plānotu un īstenotu tādu attīstības virzienu, kas palīdzēs līdzsvarot attiecības starp cilvēku un dabu, kā arī apmierinās reālās vajadzības, mums galīgajā analīzē ir jāatceļ ražošanas kapitālistu attiecības. Grieķijas Komunistiskā partija balsoja pret Eiropas Parlamenta rezolūciju. Tā ierosina apvienotu reālo vajadzību apmierināšanu atbilstīgi mūsu valstī radītajām bagātībām. Šī mērķa īstenošanas politiskie priekšnoteikumi ir galveno ražošanas līdzekļu socializācija un ekonomiskās dzīves centralizēta plānošana, ko kontrolē iedzīvotāji un strādnieku šķira, citiem vārdiem, tautas vara un tautas ekonomika."@lv13
"Oι αυξανόμενοι κίνδυνοι για το περιβάλλον και την υγεία, οι επικίνδυνες ειδικότερα κλιματικές αλλαγές με την υπερθέρμανση του πλανήτη είναι το αποτέλεσμα της βιομηχανικής ανάπτυξης με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, της εμπορευματοποίησης της γης, του αέρα, της ενέργειας, του νερού. Η ουσιαστική αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών δεν μπορεί να γίνει από την εξουσία τoυ κεφαλαίου, από αυτούς δηλαδή που ευθύνονται για τη δημιουργία τους. Ο δρόμος προς την Διάσκεψη της Κοπεγχάγης σφραγίζεται από την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Με προτάσεις για «βιώσιμη, πράσινη οικονομία» και οικονομική ανάπτυξη «χαμηλού άνθρακα», η ΕΕ προσπαθεί να ανοίξει παραπέρα το δρόμο στις επενδύσεις των ευρωενωσιακών μονοπωλίων και ταυτόχρονα να ικανοποιήσει τις προσδοκίες κερδοσκοπίας του κεφαλαίου μέσα από το «χρηματιστήριο των ρύπων». Για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μια αναπτυξιακή πορεία που θα συμβάλει στην εξισορρόπηση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση και στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, πρέπει, σε τελευταία ανάλυση, να ανατραπούν οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Tο ΚΚΕ καταψηφίζει το ψήφισμα του ΕΚ. Προτάσσει τη συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών σύμφωνα με τον πλούτο που παράγεται στη χώρα μας. Οι πολιτικές προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί ο πιο πάνω στόχος είναι η κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής και ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομικής ζωής, με λαϊκό εργατικό έλεγχο, η Λαϊκή Εξουσία-Λαϊκή Οικονομία."@mt15
"De toenemende gevaren voor het milieu en de gezondheid, en in het bijzonder de gevaarlijke klimaatveranderingen ten gevolge van de opwarming van de aarde zijn het resultaat van een industriële ontwikkeling die in het teken staat van kapitalistische winst en commercialisering van bodem, lucht, energie en water. Deze verschijnselen kunnen niet doeltreffend worden aangepakt door de machthebbers van het kapitaal, door degenen die juist verantwoordelijk zijn voor het ontstaan ervan. De weg naar de Conferentie van Kopenhagen is geplaveid met verscherpte interne tegenstellingen in het imperialisme. Met voorstellen voor een “duurzame, groene economie” en “koolstofarme” economische ontwikkeling probeert de EU de weg te effenen voor investeringen van EU-monopolies en tegelijkertijd te voldoen aan de speculatieve verwachtingen die het kapitaal koestert van een “emissiebeurs”. Om te kunnen komen tot de ontwikkeling en toepassing van een ontwikkelingsmodel dat kan bijdragen aan het herstel van het evenwicht tussen mens en natuur en tegemoet kan komen aan de behoeften van het volk, moeten – als puntje bij paaltje komt – de kapitalistische productieverhoudingen worden omgedraaid. De Communistische Partij van Griekenland heeft tegen de resolutie van het EP gestemd. Voor ons is het belangrijkst dat tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van het volk op basis van de in ons land geproduceerde rijkdom. De politieke voorwaarden voor het bereiken van bovengenoemd doel zijn: socialisering van de fundamentele productiemiddelen, centrale planning van het economisch leven onder volks- en arbeiderscontrole en volksmacht-volkseconomie."@nl3
"Zwiększone ryzyko dla środowiska i zdrowia oraz szczególnie groźne zmiany klimatu włącznie z nadmiernym ociepleniem planety to skutek rozwoju przemysłowego opartego na kapitalistycznych zyskach i komercjalizacji gruntów, powietrza, energii i wody. Właściciele kapitału, ludzie odpowiedzialni za ich powstanie, nie są w stanie właściwie zaradzić tym zjawiskom. Drogę na szczyt w Kopenhadze blokuje eskalacja imperialistycznych konfliktów wewnętrznych. Przy pomocy wniosków dotyczących „zdolnej do przetrwania gospodarki ekologicznej” oraz „niskoemisyjnego” wzrostu UE próbuje utorować sobie drogę do jeszcze większej liczby inwestycji eurozjednoczonych monopoli i jednocześnie zaspokoić spekulacyjne oczekiwania kapitału „wymianą zanieczyszczeń”. Aby zaplanować i wdrożyć drogę rozwoju, która pomogłaby zrównoważyć związki między człowiekiem a naturą oraz zaspokoić podstawowe potrzeby musimy w analizie końcowej obalić kapitalistyczne zależności produkcyjne. Grecka Partia Komunistyczna głosowała przeciwko rezolucji Parlamentu Europejskiego. Proponuje ona zaspokojenie podstawowych potrzeb zależnie od dóbr wytworzonych w naszym państwie. Polityczne warunki konieczne dla wykonania tego zobowiązania to socjalizacja podstawowych środków produkcji i centralne planowanie życia gospodarczego z jednoczesną kontrolą w obszarze podstawowych potrzeb obywateli, inaczej mówiąc, władza ludu i ludowa gospodarka."@pl16
"O aumento dos riscos para o ambiente e a saúde, e em particular as alterações climáticas perigosas, com o sobreaquecimento do planeta, são o resultado do desenvolvimento industrial baseado no lucro capitalista e na comercialização da terra, do ar, da energia e da água. Estes fenómenos não podem ser tratados de forma adequada pelos líderes do capital, ou seja, pelas mesmas pessoas que são responsáveis pelo seu aparecimento. O caminho para a Cimeira de Copenhaga está bloqueado pela escalada das lutas internas imperialistas. Com propostas de "uma economia verde viável" e de crescimento económico "de baixo carbono", a UE está a tentar preparar o terreno para mais investimentos dos monopólios da UE e satisfazer ao mesmo tempo as expectativas especulativas do capital através da "bolsa de poluentes". Por forma a planear e implementar um processo de desenvolvimento que ajude a equilibrar a relação entre o homem e a natureza e a satisfazer as necessidades das camadas populares, precisamos, em última análise, de reverter as relações de produção capitalistas. O Partido Comunista da Grécia votou contra a resolução do Parlamento Europeu. Propõe a satisfação combinada das necessidades das camadas populares de acordo com a riqueza produzida no nosso país. As condições políticas prévias para a realização deste objectivo são a socialização do meios básicos de produção e a planificação centralizada da vida económica, sob o controlo das classes populares e trabalhadoras, ou seja, o poder popular e a economia popular."@pt17
"Riscurile crescute pentru mediu şi sănătate şi schimbările climatice deosebit de periculoase, însoţite de supraîncălzirea planetei, sunt rezultatul dezvoltării industriale bazate pe profitul creat de capitalism şi pe comercializarea solului, aerului, energiei şi apei. Aceste fenomene nu pot fi abordate în mod corespunzător de liderii capitalismului, tocmai cei responsabili pentru generarea lor. Drumul spre Conferinţa de la Copenhaga este blocat de escaladarea rivalităţilor imperialiste. Cu propuneri pentru „o economie verde viabilă” şi o economie a creşterii „bazate pe emisii reduse de dioxid de carbon”, UE încearcă să pregătească terenul pentru şi mai multe investiţii ale monopolurilor unificate în jurul euro şi, în acelaşi timp, să satisfacă speranţele speculative ale capitaliştilor cu un „sistem de schimb al poluării”. Pentru a planifica şi pune în aplicare un curs de dezvoltare care va ajuta la echilibrarea relaţiei dintre om şi natură şi va îndeplini nevoile de bază, este necesar, într-o analiză finală, să răsturnăm relaţiile capitaliste de producţie. Partidul Comunist Grec a votat împotriva rezoluţiei Parlamentului European. El propune o satisfacere combinată a nevoilor de bază, în conformitate cu bogăţia produsă în ţara noastră. Condiţiile politice preliminare pentru realizarea acestui obiectiv sunt socializarea mijloacelor de producţie de bază şi planificarea centralizată a vieţii economice, sub controlul clasei de jos şi a proletariatului, cu alte cuvinte, puterea în mâinile poporului şi o economie a poporului."@ro18
"Zvýšenie rizika pre životné prostredie a zdravie, najmä nebezpečnej zmeny klímy, je spolu s prehrievaním planéty výsledkom priemyselného rozvoja založeného na kapitálových ziskoch a komercializácii pôdy, vzduchu, energie a vody. Tento jav nemôžu účinne riešiť vedúci predstavitelia kapitalizmu, ľudia, ktorí sú zodpovední za jeho vznik. Cesta k samitu v Kodani je zablokovaná nárastom imperialistického boja. EÚ sa návrhom na perspektívne ekologické hospodárstvo a nárast nízkouhlíkového hospodárstva snaží vydláždiť cestu pre viac investícií zo strany monopolov snažiacich sa zjednotiť Európu a zároveň uspokojiť špekulatívne očakávania kapitálu výmenou za znečistenie. S cieľom naplánovať a uplatňovať priebeh rozvoja, ktorý pomôže vyvážiť partnerstvo medzi človekom a prírodou a uspokojiť potreby obyvateľstva, musíme v záverečnej analýze zmeniť kapitalistické vzťahy výroby. Grécka komunistická strana preto hlasovala proti uzneseniu Európskeho parlamentu. Navrhuje kombinované uspokojenie potrieb ľudu v súlade s bohatstvom produkovaným v našej krajine. Politickými predpokladmi na realizáciu tohto cieľa sú zoštátňovanie základných prostriedkov výroby a centrálne plánovanie hospodárskeho života pod kontrolou obyvateľstva a pracujúcich tried, inými slovami moc a hospodárstvo v rukách ľudu."@sk19
"Večja tveganja za okolje in zdravje in predvsem nevarne podnebne spremembe so skupaj s pregrevanjem planeta rezultat industrijskega razvoja, ki temelji na kapitalističnem dobičku in komercializaciji tal, zraka, energije in vode. Tega pojava ne morejo ustrezno obravnavati vodilni ljudje na področju kapitala, torej tisti, ki so odgovorni za njegov nastanek. Na poti, ki pelje proti konferenci v Københavnu, so ovire, ki jih postavlja zaostritev notranjega imperialističnega boja. S predlogi za „vzdržno zeleno gospodarstvo“ in gospodarstvo „nizkoogljične“ rasti poskuša EU utreti pot za celo še več naložb poenotenih evromonopolov in za izpolnitev špekulativnih pričakovanj kapitala z „izmenjavo onesnaževanja“. Da bi načrtovali in začeli izvajati razvojni tok, ki bo pomagal doseči ravnovesje v odnosu med človekom in naravo ter izpolniti potrebe navadnih ljudi, moramo na koncu zrušiti kapitalistične odnose v proizvodnji. Grška Komunistična stranka ni podprla resolucije Evropskega parlamenta. Predlaga združeno izpolnitev potreb navadnih ljudi v skladu z bogastvom, ki ga ustvarja naša država. Politični predpogoji za izvršitev tega cilja so socializacija osnovnih sredstev proizvodnje in načrtovanje gospodarskega življenja na centralni ravni pod nadzorom navadnih ljudi in delavskega razreda, z drugimi besedami, moč naroda in gospodarstvo naroda."@sl20
"Den ökade risken för miljö och hälsa och särskilt farliga klimatförändringar, med omfattande global uppvärmning, är resultatet av den industrialisering som bygger på kapitalistisk vinning och kommersialisering av mark, luft, energi och vatten. Dessa fenomen kan inte behandlas på lämpligt sätt av kapitalets ledare, de som också är ansvariga för att ha skapat dem. Vägen till Köpenhamnskonferensen blockeras av upptrappningen av den imperialistiska konflikten. Med förslag om ”en livskraftig grön ekonomi” och en ekonomi med ”låg koldioxidökning” försöker EU bana väg för ännu mer investeringar från de euroförenade monopolens sida och på samma gång tillfredsställa de spekulativa förväntningarna på kapital genom ett ”föroreningsutbyte”. För att kunna planera och genomföra en linje som hjälper till att skapa jämvikt i förhållandet mellan människa och natur och tillfredsställa invånarnas behov, behöver vi i den slutliga analysen vända på de kapitalistiska produktionsförhållandena. Det grekiska kommunistpartiet röstade mot parlamentets resolution och föreslår i stället att man kombinerar tillfredsställandet av invånarnas behov med det välstånd som produceras i vårt land. De politiska förutsättningarna för att förverkliga detta mål är socialisering av de grundläggande produktionsmedlen och central planering av ekonomin under kontroll av invånare och arbetarklassen, med andra ord folkets makt och en folkets ekonomi."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph