Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-191"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-191"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Sur la question climatique, il est urgent d’agir et de ne pas laisser impuissants les pays en développement, touchés en premier lieu mais ne disposant pas des moyens adaptés pour agir sur des phénomènes que les pays développés ont provoqués! Les générations futures seront impuissantes face aux effets du changement climatique si aucune action globale n’est entreprise dès aujourd’hui. C’est pourquoi il est indispensable que nos gouvernements fassent preuve de leadership politique pour amener d’autres États, comme les États-Unis et la Chine, à parvenir à un accord. Cet engagement doit également passer par la mise en place d’une taxation sur les transactions financières qui ne serve pas au financement de la supervision du secteur bancaire mais bien à celui des pays en développement et des biens publics mondiaux, comme le climat."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"K otázce změny klimatu existuje naléhavá potřeba konat a neponechat rozvojové země bezmocné svému osudu. Jsou nejvíc postiženy, ale chybí jim potřebné prostředky k ovlivnění jevu vyvolaného vyspělými zeměmi! Budoucí generace budou vůči dopadům změny klimatu bezmocné, nebudou-li dnes přijata globální opatření. Proto je nezbytné, aby naše vlády projevily politické vedení a povzbudily jiné státy, jako jsou Spojené státy a Čínu, k dosažení dohody. Tento závazek musí také zahrnovat zdanění finančních transakcí, které se použije ne k financování dohledu nad bankovním odvětvím, ale spíše k financování rozvojových zemí a celosvětových veřejných statků, jako je klima."@cs1
"I forbindelse med klimaændringerne er der et presserende behov for handling og for ikke at efterlade udviklingslandene magtesløse. Det er dem, der rammes først, men de mangler passende ressourcer til at påvirke de fænomener, som de udviklede lande har skabt! Fremtidige generationer vil stå magtesløse over for virkningerne af klimaændringer, hvis vi ikke handler globalt i dag. Derfor er det vigtigt, at vores regeringer udviser politisk lederskab, så vi kan tilskynde andre lande som USA og Kina til at indgå en aftale. Denne forpligtelse må også omfatte indførelsen af en skat på finansielle transaktioner, som anvendes til finansiering ikke af tilsyn med banksektoren, men snarere af udviklingslandene og globale offentlige goder såsom klimaet."@da2
"In der Klimafrage ist ein dringendes Handeln notwendig und die Entwicklungsländer dürfen nicht ohnmächtig zurückgelassen werden. Sie sind diejenigen, die zuerst betroffen sind, und es fehlt ihnen an den geeigneten Mittel, um gegen die Phänomene anzukämpfen, die von den entwickelten Ländern verursacht wurden! Künftige Generationen werden den Folgen des Klimawandels ohnmächtig gegenüberstehen, wenn wir heute nicht global handeln. Deshalb ist es entscheidend, dass unsere Regierungen eine politische Führungsrolle übernehmen, um andere Staaten wie die Vereinigten Staaten und China dazu zu veranlassen, eine Einigung zu erzielen. Dieses Engagement muss auch die Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen beinhalten, die nicht der Finanzierung der Bankenaufsicht, sondern der finanziellen Unterstützung von Entwicklungsländern und von globalen öffentlichen Gütern wie dem Klima dient."@de9
"Στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής είναι επιτακτική ανάγκη να δράσουμε και να μην αφήσουμε ανήμπορες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι αυτές που κατεξοχήν επηρεάζονται, αλλά τους λείπουν οι κατάλληλοι πόροι για να επιδράσουν στα φαινόμενα που δημιουργούν οι αναπτυγμένες χώρες! Οι μελλοντικές γενιές θα είναι ανίσχυρες απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αν δεν αναληφθεί σήμερα καμία παγκόσμια δράση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι ουσιώδους σημασίας να επιδείξουν οι κυβερνήσεις μας πολιτική ηγεσία, ούτως ώστε να ενθαρρύνουν άλλα κράτη, όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα, να καταλήξουν σε συμφωνία. Αυτή η δέσμευση θα πρέπει επίσης να περιλάβει τη θέσπιση ενός φόρου στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση όχι της εποπτείας του τραπεζικού τομέα, αλλά μάλλον των αναπτυσσόμενων χωρών και των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών, όπως το κλίμα."@el10
"On the climate change issue, there is an urgent need to act and not to leave developing countries powerless. They are the ones that are affected in the first place, but they lack resources suitable for influencing the phenomena created by developed countries! Future generations will be powerless in the face of the effects of climate change if no global action is taken today. That is why it is essential for our governments to show political leadership so as to encourage other States, such as the United States and China, to reach an agreement. This commitment must also include the introduction of a tax on financial transactions that is used to finance not banking sector supervision, but rather developing countries and worldwide public goods, such as the climate."@en4
"En cuanto al problema del cambio climático, hay que actuar inmediatamente y no dejar impotentes a los países en desarrollo. ¡Ellos son los primeros afectados, pero no disponen de los recursos adecuados para influir en el fenómeno creado por los países desarrollados! Las futuras generaciones no podrán hacer nada frente a los efectos del cambio climático si no se toman medidas globales ahora. Por eso es esencial que nuestros gobiernos muestren liderazgo político de forma que animen a otros Estados, como los Estados Unidos y China, a alcanzar un acuerdo. Este compromiso también debe incluir la introducción de un impuesto a las transacciones financieras que se utiliza para financiar, en vez de la supervisión del sector bancario, los bienes públicos de los países en desarrollo y de todo el mundo, como el clima."@es21
"Kliimamuutuse küsimuses on vaja kiiresti tegutseda ja mitte jätta arengumaid abituna üksi. Kliimamuutus mõjutab esmajoones just neid, kuid neil puuduvad arenenud riikide tekitatud nähtuste mõjutamiseks sobivad vahendid! Tulevased põlvkonnad on kliimamuutuse tagajärgede ees võimetud, kui kohe ei hakata võtma ülemaailmseid meetmeid. Seetõttu on oluline, et meie valitsused näitaksid poliitilist eeskuju, millega julgustaksid ka teisi riike, näiteks Ameerika Ühendriike ja Hiinat, kokkulepet sõlmima. Selle kohustuse raames peab kehtestama ka finantstehingute maksu, mida ei kasutataks mitte pangandussektori järelevalve, vaid pigem arengumaade ja maailma avalike hüvede (mille hulka kuulub ka kliima) rahastamiseks."@et5
"Ilmastonmuutoskysymyksessä on toimittava nopeasti, eikä kehitysmaita saa jättää voimattomiksi. Ilmastonmuutos vaikuttaa ensimmäisenä juuri niihin, mutta niillä ei ole sopivia resursseja vaikuttaakseen kehittyneiden maiden luomiin ilmiöihin! Tulevat sukupolvet ovat voimattomia ilmastonmuutoksen vaikutusten edessä, ellei maailmanlaajuisiin toimiin ryhdytä nyt. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että hallituksemme osoittavat poliittista johtajuutta ja kannustavat muita valtioita, kuten Yhdysvaltoja ja Kiinaa, saamaan aikaan sopimuksen. Tähän sitoumukseen on sisällyttävä myös pääomaliikkeistä perittävä vero, jota käytetään pankkialan valvonnan sijasta kehitysmaiden ja ilmaston kaltaisten maailmanlaajuisten hyödykkeiden rahoittamiseen."@fi7
". Az éghajlatváltozással kapcsolatban sürgősen cselekedni kell, és nem hagyhatjuk, hogy a fejlődő országok ne rendelkezzenek semmiféle eszközzel az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Elsősorban őket érinti a probléma, viszont nem rendelkeznek a fejlett országok által előidézett jelenségek befolyásolására alkalmas erőforrásokkal! A jövő nemzedékei tehetetlenek lesznek az éghajlatváltozás hatásaival szemben, ha most nem teszünk globális szintű intézkedéseket. Ezért alapvető fontosságú, hogy kormányaink politikai vezetőképességről tegyenek tanúbizonyságot, hogy megállapodás elérésére ösztönözzenek más államokat, például az Egyesült Államokat és Kínát. E kötelezettségvállalásnak a pénzügyi ügyletek megadóztatásának bevezetését is magában kell foglalnia, és az ebből befolyó összeget nem a bankszektor felügyeletére, hanem inkább a fejlődő országok és a nemzetközi közjavak, például az éghajlat finanszírozására kell fordítani."@hu11
"Per quanto attiene alla questione dei cambiamenti climatici, v’è un’urgente necessità di agire e di non lasciare in uno stato di impotenza i paesi in via di sviluppo. Sono loro, infatti, a essere colpiti per primi, ma non hanno a disposizione le risorse adeguate per controllare i fenomeni generati dai paesi industrializzati! Le generazioni future saranno impotenti dinanzi agli effetti dei cambiamenti globali, a meno che non vengano prese azioni globali ora. Ecco perché è importante che i nostri governi mostrino una leadership politica tale da incoraggiare altri paesi, come gli Stati Uniti e la Cina, a concludere un accordo. Questo impegno deve includere anche l’introduzione di una tassa sulle transazioni finanziare che sia utilizzata non per finanziare la supervisione del settore bancario ma i paesi in via di sviluppo e i beni comuni globali, quali il clima."@it12
"Kalbant klimato kaitos klausimu turiu pasakyti, kad reikia skubiai veikti ir nepalikti besivystančių šalių bejėgiškos būklės. Nors būtent jos nukenčia pirmos, tačiau neturi pakankamai atitinkamų išteklių, kad galėtų daryti poveikį išsivysčiusių šalių sukeltam reiškiniui! Jeigu šiandien nebus imamasi visuotinių veiksmų, susidūrusios su klimato kaitos padariniais ateities kartos bus bejėgės. Todėl mūsų vyriausybėms svarbu parodyti, kad yra politinės lyderės, ir taip paskatinti kitas valstybes, pvz., Jungtines Valstijas ir Kiniją, sudaryti susitarimą. Šis įsipareigojimas turi taip pat apimti įsipareigojimą nustatyti finansinių operacijų mokestį, kuris būtų naudojamas ne bankininkystės sektoriaus priežiūrai, o besivystančioms šalims ir viso pasaulio viešosioms gėrybėms, pvz., klimatui, finansuoti."@lt14
"Sur la question climatique, il est urgent d'agir et de ne pas laisser impuissants les pays en développement, touchés en premier lieu mais ne disposant pas des moyens adaptés pour agir sur des phénomènes que les pays développés ont provoqués! Les générations futures seront impuissantes face aux effets du changement climatique si aucune action globale n'est entreprise dès aujourd'hui. C'est pourquoi il est indispensable que nos gouvernements fassent preuve de leadership politique pour amener d'autres États, comme les États-Unis et la Chine, à parvenir à un accord. Cet engagement doit également passer par la mise en place d'une taxation sur les transactions financières qui ne serve pas au financement de la supervision du secteur bancaire mais bien à celui des pays en développement et des biens publics mondiaux, comme le climat."@mt15
"Wat de klimaatproblematiek betreft, moet er nu actie worden ondernomen. We kunnen de ontwikkelingslanden daarbij niet machteloos laten toekijken hoe zij als eerste worden getroffen, zonder dat zij over de middelen beschikken om adequaat te kunnen reageren op de verschijnselen die de ontwikkelde landen in gang hebben gezet! Toekomstige generaties zullen machteloos staan tegenover de gevolgen van de klimaatverandering als er vandaag niet wereldwijd actie wordt ondernomen. Daarom is het onontbeerlijk dat onze regeringen politiek leiderschap tonen om andere landen, zoals de Verenigde Staten en China, ertoe te bewegen tot een overeenkomst te komen. Deze verbintenis moet ook een belasting op financiële transacties bevatten die niet wordt gebruikt om het toezicht op de banksector te financieren, maar voor de financiële ondersteuning van ontwikkelingslanden en mondiale collectieve goederen, zoals het klimaat."@nl3
"Jeżeli chodzi o problem zmian klimatu, to musimy pilnie podjąć działania, aby kraje rozwijające się nie były bezbronne. Są one najbardziej narażone, ale brak im zasobów umożliwiających wywieranie wpływu na zjawisko wygenerowane przez państwa rozwinięte! Jeśli dziś nie podejmiemy działań globalnych, przyszłe pokolenia będą bezradne. Dlatego właśnie tak ważne jest by rządy pełniły rolę przywódcy politycznego zachęcającego inne państwa, na przykład Stany Zjednoczone i Chiny, do osiągnięcia porozumienia. To zobowiązanie musi też obejmować wprowadzenie podatku od transakcji finansowych, który zostanie wykorzystany nie na finansowanie nadzoru sektora pozabankowego, ale krajów rozwijających się i ogólnoświatowych dóbr publicznych, takich jak klimat."@pl16
"Quanto à questão climática, é urgente agir e não deixar impotentes os países em desenvolvimento, os principais afectados mas não dispondo de meios adequados para actuar sobre fenómenos que os países desenvolvidos provocaram! Se não for empreendida nenhuma acção global desde já, as gerações futuras serão impotentes perante os efeitos das alterações climáticas. Eis a razão por que é indispensável que os nossos governos dêem provas de liderança política para conduzir outros Estados, como os Estados Unidos e a China, a chegarem a um acordo. Esse compromisso tem também de passar pela criação de uma taxa sobre as transacções financeiras que não sirva para o financiamento da supervisão do sector bancário mas sim para o dos países em desenvolvimento e dos bens públicos mundiais, como o clima."@pt17
"În ceea ce priveşte schimbările climatice, este necesar să se acţioneze urgent şi să nu se lase neputincioase ţările în curs de dezvoltare. Acestea sunt cele care vor fi afectate în primul rând, dar nu dispun de mijloace adaptate pentru a influenţa fenomenele provocate de ţările dezvoltate! Generaţiile viitoare vor fi neputincioase în faţa efectelor schimbărilor climatice dacă nu se întreprinde nicio acţiune globală în prezent. De aceea este indispensabil ca guvernele noastre să demonstreze autoritate politică pentru a încuraja alte state, precum Statele Unite şi China, să ajungă la un acord. Acest angajament trebuie, de asemenea, să includă introducerea unei taxe pe tranzacţii financiare care să fie utilizată nu pentru finanţarea supravegherii sectorului bancar, ci pentru finanţarea ţărilor în curs de dezvoltare şi a bunurilor publice mondiale, precum clima."@ro18
"Pokiaľ ide o problematiku zmeny klímy, je nevyhnutne potrebné konať a nenechať rozvojové krajiny bez pomoci. V prvom rade sú najviac postihnuté práve tieto krajiny, ktoré však zároveň nemajú potrebné zdroje na ovplyvnenie tohto javu, ktorý zapríčinili rozvinuté krajiny! Ak dnes neprijmeme žiadne celosvetové opatrenia, budúce generácie budú voči vplyvom zmeny klímy bezmocné. Preto je potrebné, aby naše vlády prevzali politické vedenie a povzbudili ostatné štáty, ako sú Spojené štáty a Čína, aby dospeli k dohode. Tento záväzok musí zahŕňať aj zavedenie dane za finančné transakcie, ktorá sa nevyužíva na financovanie dohľadu nad bankovým sektorom, ale rozvojových krajín a celosvetových verejných statkov, ako je klíma."@sk19
"Pri vprašanju podnebnih sprememb je treba nujno ukrepati in ne smemo dovoliti, da bi države v razvoju ostale nemočne. Slednje so namreč tiste, ki jih je to v prvi vrsti prizadelo, vendar pa nimajo dovolj ustreznih sredstev, da bi se spopadle s pojavom, ki so ga ustvarile razvite države! Če danes ne sprejmemo nobenih globalnih ukrepov, bodo prihodnje generacije pred učinki podnebnih sprememb nemočne. Zato je bistveno, da naše vlade pokažejo politično vodstvo, da bi spodbudile druge države, kot so Združene države in Kitajska, k sklenitvi sporazuma. Ta zaveza mora vključevati tudi uvedbo davka na finančne transakcije, ki se ne bo uporabljal za financiranje nadzora bančnega sektorja, temveč za javne dobrine držav v razvoju in celega sveta, kot je na primer podnebje."@sl20
"När det gäller problemet med klimatförändringarna finns det ett akut behov av att agera och inte lämna utvecklingsländerna i sticket. Det är de som påverkas i första hand, men de saknar tillräckliga resurser för att påverka det fenomen som skapats av industriländerna! Framtida generationer kommer att stå maktlösa inför klimatförändringarnas effekter om vi inte vidtar globala åtgärder nu. Det är därför som det är nödvändigt att våra regeringar visar politiskt ledarskap och uppmuntrar andra länder, som till exempel USA och Kina, att nå en överenskommelse. I åtagandet måste det även ingå att införa skatt på finanstransaktioner, inte för att finansiera övervakningen av banksektorn utan för att stödja utvecklingsländerna och världens gemensamma tillgångar, såsom klimatet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph