Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-189"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-189"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Přijaté usnesení obsahuje pozitivní momenty, například: význam pokračování mezinárodního úsilí po roce 2012; potřebu spojit cíle snižování s posledními vědeckými údaji; výzvu, aby USA závazně potvrdily cíle přislíbené (avšak dosud nezávazně) během poslední předvolební kampaně; důraz na historickou odpovědnost průmyslových zemí za emise skleníkových plynů; podporu energetické účinnosti a aktivnější výzkum a vývoj. Význam, který se přisuzuje takzvaným tržním řešením a zejména obchodování s emisemi, je však neoddiskutovatelný. Jde zásadně o volbu politickou a ideologickou, která nejenže nezaručuje, že stanovené cíle snížení splníme, ale je sama o sobě tou nejvážnější hrozbou pro dosažení proklamovaných cílů v oblasti životního prostředí. Příznačná je zkušenost s tím, jak od roku 2005 fungoval systém obchodování s emisemi skleníkových plynů v Evropské unii. Cílem obchodování s uhlíkem je komercionalizovat schopnost Země recyklovat uhlík a tím i regulovat klima. V důsledku toho hrozí, že tato schopnost – která je zárukou života na Zemi v podobě, jakou známe – se ocitne v rukou těch samých korporací, jež tuto planetu, její přírodní zdroje a klima devastují."@cs1
"Den vedtagne beslutning indeholder positive aspekter som f.eks. vigtigheden af at opretholde en international forpligtelse efter 2012, behovet for at tilpasse reduktionsmålene til de seneste videnskabelige data, opfordringen til USA til at gøre de mål, der blev bebudet (men ikke forpligtet) i den seneste valgkampagne, bindende, vægten på de industrialiserede landes historiske ansvar for drivhusgasemissionerne, fremme af energieffektivitet og styrkelse af FTU-aktiviteterne. Den betydning, der tillægges de såkaldte markedsløsninger og navnlig handel med kulstof, er dog uomtvistelig. Dette er grundlæggende et politisk og ideologisk valg, som ikke blot ikke garanterer, at vi vil nå de fastsatte reduktionsmål, men i sig selv er den mest alvorlige trussel mod de fastsatte miljømål. Erfaringerne med den måde, hvorpå EU's emissionshandelsordning har fungeret siden 2005, er et eksempel herpå. Handelen med kulstof sigter mod at kommercialisere Jordens kapacitet til at genbruge kulstof og dermed til at regulere klimaet. Som et resultat risikerer denne kapacitet – der sikrer liv på Jorden, som vi kender det – at ende i hænderne på netop de koncerner, der skænder planeten, dens naturressourcer og klimaet."@da2
"Die angenommene Entschließung enthält positive Aspekte, wie beispielsweise: die Notwendigkeit des Weiterbestehens internationaler Verpflichtungen in der Zeit nach 2012; die Notwendigkeit, die Reduktionsziele den neuesten wissenschaftlichen Daten anzupassen; die USA aufzufordern, die im letzten Wahlkampf erklärten (wenn auch nicht verbindlich zugesagten) Ziele verbindlich festzulegen; die Betonung der historischen Verantwortung der Industriestaaten für die Treibhausgasemissionen; die Förderung von Energieeffizienz und die Ausweitung der Tätigkeiten im Bereich Forschung, Entwicklung und Demonstration. Unstrittig ist jedoch die Bedeutung, die den sogenannten Marktlösungen und dem Emissionshandel zugemessen wird. Dies ist grundsätzlich eine politische und ideologische Entscheidung, die nicht nur nicht garantiert, dass wir die gesetzten Reduktionsziele erreichen, sondern die selbst auch die größte Bedrohung für das Erreichen der erklärten Umweltziele darstellt. Die Erfahrung, die wir mit der Funktionsweise des EU-Systems für den Handel mit Emissionsberechtigungen seit 2005 gemacht haben, verdeutlicht dies. Der Emissionshandel zielt darauf ab, die Kapazitäten der Erde zum Recycling von Kohlenstoff zu kommerzialisieren, um auf diese Weise das Klima zu regulieren. Als Folge drohen diese Kapazitäten – die, wie wir wissen, das Leben auf der Erde garantieren – in die Hände gerade der Konzerne zu fallen, die den Planeten, seine natürlichen Ressourcen und das Klima zerstören."@de9
"Το ψήφισμα που εγκρίθηκε περιέχει θετικές πτυχές, όπως: η σημασία της διατήρησης μιας διεθνούς δέσμευσης για την μετά το 2012 περίοδο· η ανάγκη να συμβαδίζουν οι στόχοι μείωσης με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα· η έκκληση προς τις ΗΠΑ να καταστούν δεσμευτικοί οι στόχοι για τους οποίους δόθηκε υπόσχεση (αλλά δεν αναλήφθηκε δέσμευση) κατά τον τελευταίο προεκλογικό αγώνα· η έμφαση στην ιστορική ευθύνη των εκβιομηχανισμένων χωρών όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου· η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης. Ωστόσο, η σημασία που αποδίδεται στις λεγόμενες λύσεις της αγοράς και ιδιαίτερα στην εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα είναι αναμφίλεκτη. Αυτό είναι κατά βάση μια πολιτική και ιδεολογική επιλογή, που όχι μόνο δεν εγγυάται ότι θα επιτύχουμε τους καθορισθέντες στόχους μείωσης, αλλά είναι αυτή καθαυτήν η πλέον σοβαρή απειλή για την επίτευξη των δεδηλωμένων περιβαλλοντικών στόχων. Η εμπειρία του πώς λειτούργησε το σύστημα εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2005 είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του πράγματος. Ο στόχος της εμπορίας δικαιωμάτων άνθρακα είναι η εμπορευματοποίηση της ικανότητας της Γης να ανακυκλώνει άνθρακα και, επομένως, να ρυθμίζει το κλίμα. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει κίνδυνος αυτή η ικανότητα –που είναι αυτό το οποίο εγγυάται τη ζωή στη Γη όπως την γνωρίζουμε– να καταλήξει στα χέρια εκείνων ακριβώς των εταιρειών που ρυπαίνουν τον πλανήτη, τους φυσικούς του πόρους και το κλίμα."@el10
"The adopted resolution contains positive aspects, such as: the importance of maintaining an international post-2012 commitment; the need to align reduction targets with the latest scientific data; the call on the US to make binding the targets promised (although not committed to) in the last election campaign; the emphasis on the historic responsibility of industrialised countries for greenhouse gas emissions; the promotion of energy efficiency and the enhancement of RD&D activities. However, the importance attributed to so-called market solutions, and to carbon trading in particular, is indisputable. This is fundamentally a political and ideological choice, which not only does not guarantee that we will meet the established reduction targets, but is itself the most serious threat to achieving the stated environmental goals. The experience of how the European Union Greenhouse Gas Emission Trading System has functioned since 2005 is an illustration of this. Carbon trading aims to commercialise the Earth’s capacity to recycle carbon and, thus, to regulate the climate. As a result, this capacity – which is what guarantees life on Earth as we know it – is at risk of ending up in the hands of the very corporations that are defiling the planet, its natural resources and the climate."@en4
"La Resolución aprobada contiene aspectos positivos, tales como: la importancia de mantener un compromiso internacional para después de 2012; la necesidad de poner al día los objetivos de reducción con los últimos datos científicos; el llamamiento a los Estados Unidos para convertir en vinculantes los objetivos que prometió (aunque no se comprometió) en la última campaña electoral; el énfasis en la responsabilidad histórica de los países industrializados sobre las emisiones de gases de efecto invernadero; la promoción de la eficiencia energética y la mejora de las actividades de IDT. Sin embargo, la importancia atribuida a las llamadas soluciones de mercado, y en concreto al comercio del carbono, es incuestionable. Se trata fundamentalmente de una decisión política e ideológica, que no sólo no garantiza que alcanzaremos los objetivos de reducción establecidos, sino que es en sí misma la mayor amenaza para lograr los objetivos ambientales establecidos. La experiencia de cómo ha funcionado el sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea desde 2005 es un ejemplo ilustrativo de esto. El comercio de derechos de emisión tiene como objetivo comercializar la capacidad de la Tierra para reciclar el carbono y, de este modo, regular el clima. Como resultado, esta capacidad ―que es lo que garantiza la vida en la Tierra como nosotros la conocemos― está en riesgo de terminar en manos de las mismas empresas que están corrompiendo el planeta, sus recursos naturales y el clima."@es21
"Vastuvõetud resolutsioon on mitmes mõttes hea. Näiteks rõhutatakse resolutsioonis vajadust säilitada 2012. aasta järgsed rahvusvahelised kohustused ja viia vähendamiseesmärgid vastavusse uusimate teaduslike andmetega, nõutakse, et Ameerika ühendriigid muudaksid viimase valimiskampaania ajal lubatud eesmärgid siduvaks, toonitatakse tööstusriikide ajaloolist vastutust kasvuhoonegaaside heite eest ja vajadust edendada energiatõhusust ning tõhustada teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust ja tutvustamistegevust. Kuid samas omistatakse resolutsioonis suurt tähtsust niinimetatud turulahendustele ja eriti heitkogustega kauplemisele. See on põhimõtteline poliitiline ja ideoloogiline valik, mis ei aita tagada seatud vähendamiseesmärkide täitmist ja kujutab endast ka väga tõsist ohtu keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisele. Seda kinnitab Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi toimimine alates 2005. aastast. Heitkogustega kauplemise eesmärk on muuta kaubaartikliks Maa võime süsinikdioksiidi ümber töötada ja seeläbi kliimat reguleerida. Selle tulemusena võib see võime, mis kindlustab meie harjumuspärast elu Maal, sattuda nendesamade ettevõtete kätte, kes rüvetavad planeeti, selle loodusvarasid ja kliimat."@et5
"Hyväksytty päätöslauselma sisältää myönteisiä näkökohtia, kuten vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevan kansainvälisen sitoumuksen ylläpitämisen merkitys, tarve sovittaa vähennystavoitteet uusimman tieteellisen tiedon mukaisiksi, Yhdysvalloille esitetty kehotus tehdä viime vaalikamppailussa luvatuista tavoitteista (joihin ei kuitenkaan sitouduttu) sitovia, teollistuneiden maiden historiallinen vastuu kasvihuonekaasupäästöistä, energiatehokkuuden edistäminen ja tutkimus-, kehitys- ja esittämistoiminnan lisääminen. Niin sanottujen markkinaratkaisujen ja etenkin hiilikaupan merkityksen korostaminen on kuitenkin kiistanalaista. Tämä on pohjimmiltaan poliittinen ja ideologinen valinta, joka ei takaa, että saavutamme asetetut vähennystavoitteet, ja se on lisäksi itsessään asetettujen ympäristötavoitteiden saavuttamisen vakavin uhka. Kokemukset siitä, miten Euroopan unionin kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmä on toiminut vuodesta 2005, kuvaavat tätä. Hiilikaupan tavoitteena on kaupallistaa maapallon kyky kierrättää hiiltä ja siten säännellä ilmastoa. Tämän tuloksena tämä kyky – joka on maapallon elämän takuu – on vaarassa joutua juuri niiden yhtiöiden käsiin, jotka turmelevat planeettaamme, sen luonnonvaroja ja ilmastoa."@fi7
"La résolution adoptée comprend des aspects positifs, comme par exemple l’importance de maintenir un engagement international après 2012, la nécessité d’aligner les objectifs de réduction sur les dernières données scientifiques, l’appel lancé aux États-Unis afin que les objectifs promis (mais n’ayant fait l’objet d’aucun engagement) durant la dernière campagne électorale deviennent contraignants, l’accent placé sur la responsabilité historique des pays industrialisés dans les émissions de gaz à effet de serre, la promotion de l’efficacité énergétique et l’encouragement des activités de R&D. En revanche, l’importance accordée à ce qu’il est convenu d’appeler les solutions de marché, et notamment aux échanges de quotas d’émission, est indiscutable. Il s’agit fondamentalement d’un choix politique et idéologique, qui, non seulement, ne garantit pas que nous atteindrons les objectifs fixés en matière de réduction, mais constitue également, en soi, la pire des menaces pour les objectifs environnementaux déclarés. L’expérience relative au fonctionnement du système communautaire d’échange de quotas d’émissions depuis 2005 en fournit l’illustration. Les échanges de quotas d’émission visent à commercialiser la capacité de la Terre de recycler le carbone et, partant, de réguler le climat. Par conséquent, cette capacité – qui garantit la vie sur Terre telle que nous la connaissons – risque de tomber aux mains des corporations qui, justement, souillent la planète, ses ressources naturelles et le climat."@fr8
". Az elfogadott állásfoglalás tartalmaz pozitív elemeket, ezek közé tartoznak például a következők: a 2012 utáni időszakra vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalás fenntartásának fontossága; a kibocsátáscsökkentésre vonatkozó célkitűzéseknek a legfrissebb tudományos adatokkal való szükséges összehangolása; az Egyesült Államok felszólítása arra, hogy az utolsó választási kampány során ígért (bár nem vállalt) célkitűzéseket tegye kötelezővé; az iparosodott országoknak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával kapcsolatos történelmi felelősségének hangsúlyozása; az energiahatékonyság előmozdítása és a kutatási-fejlesztési tevékenységek fokozása. Kétségtelen azonban, hogy az úgynevezett piaci megoldásoknak és különösen a kibocsátáskereskedelemnek jelentőséget tulajdonítanak. Ez alapvetően politikai és ideológiai választás, amely nem csak hogy nem garantálja a meghatározott kibocsátáscsökkentési célok elérését, de önmagában a legkomolyabb fenyegetést jelenti a megállapított környezeti célkitűzések megvalósítására nézve. A 2005 óta működő, üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával kapcsolatos uniós kereskedelmi rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok is ezt támasztják alá. A kibocsátáskereskedelem célja, hogy értékesítse a Föld szén-dioxid újrafelhasználására vonatkozó képességét, és ezáltal szabályozza az éghajlatváltozást. Következésképpen ez azzal a veszéllyel fenyeget, hogy ez a kapacitás – amely, mint tudjuk, az életet biztosítja a Földön – ugyanazon vállalatok birtokába kerül, mint amelyek szennyezik a bolygónkat, a természeti erőforrásokat és az éghajlatot."@hu11
"La risoluzione adottata contiene aspetti positivi quali, ad esempio, l’importanza di mantenere un impegno internazionale dopo il 2012, la necessità di allineare gli obiettivi di riduzione ai dati scientifici più recenti, l’appello agli Stati Uniti affinché rendano vincolanti gli obiettivi promessi nel corso dell’ultima campagna elettorale (per i quali, tuttavia, non c’è un impegno ufficiale), l’accento sulla responsabilità storica dei paesi industrializzati per quanto riguarda le emissioni di gas serra e, infine, la promozione dell’efficienza energetica e delle attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione. Tuttavia, l’importanza attribuita alle cosiddette soluzioni di mercato e, in particolare, allo scambio delle quote di carbonio è indiscutibile. Fondamentalmente, si tratta di una scelta politica e ideologica che non solo non garantisce il conseguimento degli obiettivi di riduzione prefissati, ma rappresenta di per sé la minaccia più grave per il conseguimento degli obiettivi ambientali sanciti, come dimostra l’esperienza del sistema di scambio delle emissioni di gas serra dell’Unione europea a partire dal 2005. Lo scambio delle quote di carbonio ha l’obiettivo di commercializzare la capacità del pianeta di riciclare il carbonio e, quindi, di regolare il clima. Pertanto, questa capacità, che è ciò che garantisce la vita sulla Terra, rischia di finire nelle mani delle stesse società che stanno inquinando il pianeta, le sue risorse naturali e il clima."@it12
"Patvirtintoje rezoliucijoje yra teigiamų aspektų, kaip antai: tarptautinių įsipareigojimų išsaugojimo po 2012 m. svarba; būtinybė tikslus mažinti išmetamųjų teršalų kiekį suderinti su naujausiais moksliniais duomenimis; reikalavimas, kad JAV per paskutinę rinkimų kampaniją pažadėtus tikslus (nors neprisiėmus atsakomybės dėl jų) padarytų privalomus; pramonės šalių istorinės atsakomybės už išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas pabrėžimas; energijos vartojimo efektyvumo skatinimas ir MTTV veiklos intensyvinimas. Tačiau svarba, teikiama vadinamiesiems rinkos sprendimams ir prekybai anglies dioksido taršos leidimais yra neginčijama. Iš esmės tai yra politinis ir ideologinis pasirinkimas, kuris ne tik negarantuoja, kad pasieksime nustatytus mažinimo tikslus, bet ir pats yra rimčiausia grėsmė siekiamiems nustatytiems aplinkosauginiams tikslams. Tai iliustruoja nuo 2005 m. veikiant Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos leidimų prekybos sistemai įgyta patirtis. Prekyba anglies dioksido taršos leidimais siekiama Žemės gebėjimą perdirbti anglies dioksidą paversti preke ir taip reguliuoti klimatą. Dėl to šiam gebėjimui – būtent tam, kuris, kaip žinome, užtikrina gyvybę Žemėje, – gresia pavojus tapti valdomam tų pačių korporacijų, kurios teršia planetą, jos gamtinius išteklius ir atmosferą."@lt14
"Pieņemtajā rezolūcijā ir pozitīvi aspekti, piemēram: starptautisko saistību pēc 2012. gada saglabāšanas nozīmīgums; nepieciešamība saskaņot samazinājuma mērķus ar jaunākajiem zinātniskiem datiem; aicinājums, lai Amerikas Savienotās Valstis padara saistošus tos mērķus, kuri solīti (lai gan nav noteikti par saistošiem) pēdējā vēlēšanu kampaņā; uzsvars uz attīstīto valstu vēsturisko atbildību par siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijām; energoefektivitātes veicināšana un darbību paplašināšana pētniecības un attīstības un jauninājumu jomā. Taču svarīgā nozīme, kāda piešķirta tā dēvētajiem tirgus risinājumiem un oglekļa dioksīda tirdzniecībai jo īpaši, ir neapstrīdama. Būtībā tā ir politiska un ideoloģiska izvēle, kas ne tikai negarantē to, ka mēs izpildīsim savus emisiju samazināšanas mērķus, bet pati ir visnopietnākais drauds izvirzīto vides mērķu izpildei. Tas, kā kopš 2005. gada ir darbojusies Eiropas Savienības siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēma, lieliski to ilustrē. Oglekļa dioksīda tirdzniecības mērķis ir komercializēt Zemes spēju pārstrādāt oglekli un līdz ar to regulēt klimatu. Tādēļ pastāv risks, ka šī spēja — kura nodrošina dzīvību uz Zemes, kā mēs to zinām, — nonāks to pašu uzņēmumu rokās, kuri piesārņo planētu, tās dabas resursus un klimatu."@lv13
". A resolução aprovada contém aspectos positivos, como sejam: a importância da manutenção de um compromisso internacional pós-2012; a necessidade de consonância dos objectivos de redução com os dados científicos mais recentes; o apelo aos EUA para que estabeleçam de modo vinculativo os objectivos declarados (mas ainda não assumidos) na última campanha eleitoral; salientar a responsabilidade histórica dos países industrializados nas emissões de gases com efeito de estufa; a defesa da eficiência energética e do incremento das actividades de I&DT. Todavia, é incontornável a preponderância atribuída às chamadas e particularmente ao comércio do carbono. Trata-se de uma opção política e ideológica de fundo, que não só não garante o cumprimento das metas de redução estabelecidas, como é mesmo a mais séria ameaça à consecução dos objectivos ambientais proclamados. A experiência de funcionamento do desde 2005, é disso elucidativa. O comércio do carbono visa mercantilizar a capacidade de a Terra reciclar o carbono e de, por essa via, regular o clima. Deste modo, esta capacidade – que é o garante da vida na Terra, tal como a conhecemos – corre o risco de passar para as mãos das mesmas corporações que vêm degradando o planeta, os seus recursos naturais e o clima."@mt15
"− De resolutie die wij hebben aangenomen bevat een reeks positieve elementen, waaronder: de noodzaak om zich ook na 2012 tot een internationale overeenkomst te verplichten; het streven om de reductiedoelstellingen af te stemmen op de jongste wetenschappelijke gegevens; het verzoek aan de Verenigde Staten om de tijdens de laatste verkiezingscampagne beloofde − maar nog niet vastgestelde − doelstellingen bindend te maken; de nadruk die wordt gelegd op de historische verantwoordelijkheid van de ontwikkelde landen voor de broeikasgasemissies; de bevordering van de energie-efficiëntie en de versterking van de onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieactiviteiten. Desalniettemin wordt bijzonder belang gehecht aan de zogeheten marktoplossingen, en met name de koolstofhandel. Het gaat hier om een duidelijke politieke en ideologische keuze die niet alleen geen garanties biedt voor de naleving van de vastgestelde reductiedoelstellingen, maar zelfs een buitengewoon ernstige bedreiging vormt voor de verwezenlijking van de nagestreefde milieudoelstellingen. De ervaring met het Europese systeem voor verhandeling van emissierechten (EU-ETS) sinds 2005 is hiervan een goed voorbeeld. De koolstofhandel heeft ten doel de capaciteit van de aarde om koolstof te recycleren tot marktwaar te degraderen en op die manier het klimaat te regelen. Ten gevolge hiervan lopen wij het risico dat die recyclingcapaciteit – die ten grondslag ligt aan het leven op aarde zoals wij dat kennen – in handen komt van dezelfde ondernemingen die onze planeet, de natuurlijke rijkdommen en het klimaat om zeep aan het helpen zijn."@nl3
"Przyjęta rezolucja zawiera pozytywne aspekty takie jak: znaczenie utrzymania międzynarodowego porozumienia po roku 2012; potrzeba zrównania celów redukcji z wynikami najnowszych badań naukowych; wezwanie Stanów Zjednoczonych do przestrzegania wiążących celów będących przedmiotem obietnic podczas ostatniej kampanii wyborczej (chociaż niepotwierdzonych zobowiązaniami); podkreślenie historycznej odpowiedzialności krajów uprzemysłowionych za emisję gazów cieplarnianych; promowanie efektywności energetycznej i rozszerzenie działalności badawczej. Znaczenie, jakie przywiązuje się do tak zwanych rozwiązań rynkowych, a zwłaszcza do handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, nie podlega dyskusji. Jest to wybór przede wszystkim polityczny i ideologiczny, który nie tylko nie gwarantuje, że dotrzymamy ustalonych celów w zakresie redukcji, ale sam w sobie stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla osiągnięcia zadeklarowanych celów ochrony środowiska. Przykładem może być tutaj sposób funkcjonowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych od 2005 roku. Handel uprawnieniami emisjami ma na celu skomercjalizowanie zdolności ziemi do recyklingu dwutlenku węgla i w ten sposób do uregulowania klimatu. W efekcie pojawia się ryzyko, że zdolność ta – która jak wiemy warunkuje życie na ziemi – może znaleźć się w rękach wielkich kooperacji profanujących naszą planetę, jej zasoby naturalne i klimat."@pl16
"Rezoluţia adoptată conţine aspecte pozitive, precum importanţa de a menţine un angajament internaţional după anul 2012, necesitatea de a alinia obiectivele de reducere cu cele mai recente date ştiinţifice, solicitarea adresată SUA de a face obligatorii obiectivele promise (deşi neasumate) în ultima campanie electorală, accentul pe responsabilitatea istorică a ţărilor industrializate pentru emisiile de gaze cu efect de seră, promovarea eficienţei energetice şi intensificarea activităţilor de cercetare şi dezvoltare. Cu toate acestea, importanţa atribuită aşa-ziselor soluţii de piaţă şi comercializării carbonului, în special, este de necontestat. Aceasta este fundamental o alegere politică şi ideologică, care nu numai că nu garantează că vom atinge obiectivele de reducere stabilite, dar este în sine cea mai serioasă ameninţare pentru îndeplinirea obiectivelor ecologice fixate. Experienţa modului de funcţionare a Schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii începând cu 2005 ilustrează această situaţie. Comerţul certificatelor de emisii de dioxid de carbon vizează comercializarea capacităţii Pământului de a recicla carbon şi, astfel, de a regla clima. În consecinţă, această capacitate - care garantează viaţa pe Pământ aşa cum o cunoaştem - riscă să ajungă chiar în mâinile corporaţiilor care contaminează planeta, resursele naturale ale acesteia şi clima."@ro18
". Prijaté uznesenie obsahuje pozitívne aspekty, napríklad: význam dodržania medzinárodného záväzku na obdobie po roku 2012; potrebu zosúladiť ciele zamerané na zníženie emisií s najnovšími vedeckými údajmi; výzvu určenú USA urobiť záväznými ciele sľúbené (hoci nesplnené) v poslednej volebnej kampani; dôraz na historickú zodpovednosť priemyselných krajín za emisie skleníkových plynov; podporu energetickej účinnosti a zvýšenie aktivít v oblasti výskumu a vývoja. Význam, ktorý sa pripisuje tzv. trhovým riešeniam, a najmä obchodovaniu s emisnými kvótami, je nepopierateľný. V podstate je to politická a ideologická voľba, ktorá nielenže nezaručuje splnenie stanovených cieľov týkajúcich sa zníženia emisií, ale sama osebe najviac ohrozuje dosiahnutie uvedených environmentálnych cieľov. Dôkazom toho je fungovanie systému obchodovania Európskej únie s emisnými kvótami skleníkových plynov od roku 2005. Obchodovanie s emisnými kvótami je zamerané na komercializáciu schopnosti Zeme recyklovať uhlík a tým regulovať klímu. V dôsledku toho hrozí, že táto schopnosť – ktorá, ako vieme, zaručuje život na Zemi – skončí v rukách veľkých podnikov, ktoré znečisťujú planétu, jej prírodné zdroje a klímu."@sk19
"Sprejeta resolucija vsebuje pozitivne vidike, kot so: pomen ohranjanja mednarodne zaveze po letu 2012; potreba po prilagoditvi ciljev zmanjšanja z zadnjimi znanstvenimi podatki; poziv ZDA, da opredelijo zavezujoče cilje, ki so jih obljubile (vendar se k njim niso zavezale) v času zadnje volilne kampanje; poudarek na zgodovinski odgovornosti industrializiranih držav za emisije toplogrednih plinov; spodbujanje energetske učinkovitosti in krepitev dejavnosti raziskav, razvoja in predstavitve (RDD). Vendar pa je pomen tako imenovanih tržnih rešitev in predvsem trgovanju z ogljikom nesporen. To je v temelju politična in ideološka izbira, ki ne samo, da nam ne zagotavlja, da bomo izpolnili opredeljene cilje zmanjševanja, temveč sama po sebi predstavlja najresnejšo grožnjo doseganju opredeljenih okoljskih ciljev. Ilustracija tega je način delovanja sistema trgovanja z emisijami toplogrednih plinov Evropske unije. Cilj trgovanja z ogljikom je komercializirati zmogljivost Zemlje, da reciklira ogljik in s tem regulira podnebje. Zato tej zmogljivosti – ki zagotavlja življenje na Zemlji, kakršnega poznamo – grozi, da bo končala v rokah prav tistih korporacij, ki skrunijo planet, njegove naravne vire in podnebje."@sl20
"Det finns positiva aspekter i den antagna resolutionen, till exempel vikten av ett fortsatt internationellt engagemang efter 2012, behovet av att anpassa minskningsmålen till de senaste vetenskapliga rönen, uppmaningen att USA ska göra de mål bindande som man gav löfte om under den senaste valkampanjen (men ej förbundit sig vid), tonvikten på industriländernas historiska ansvar för utsläppen av växthusgaser, främjandet av energieffektivitet och utökningen av forskning och utveckling. Men vikten av så kallade marknadslösningar, i synnerhet handeln med utsläppsrätter, är odiskutabel. Det är i grunden ett politiskt och ideologiskt vägval, som inte bara garanterar att vi uppfyller de fastställda minskningsmålen utan i sig utgör den största risken för att vi inte ska uppnå de angivna miljömålen. Det visar erfarenheten av hur EU:s system för handeln med utsläppsrätter har fungerat sedan 2005. Handeln med utsläppsrätter syftar till att kommersialisera jordens kapacitet att återvinna koldioxid och således till att reglera klimatet. Följden är att denna kapacitet – som garanterar liv på jorden i vår mening – riskerar att hamna i händerna på just de organisationer som förorenar jorden, dess naturresurser och klimatet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph