Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-187"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-187"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Como referi anteriormente, é fundamental que um acordo político global, legalmente vinculativo, relativo às alterações climáticas seja adoptado de modo a não colocar a indústria europeia numa situação anticoncorrencial. O esforço europeu deve ser dirigido à busca de um acordo que obrigue a um esforço comum, e não só da UE. A ideia de um imposto sobre as transacções financeiras internacionais como a solução para financiar a adaptação às alterações climáticas e a atenuação das mesmas por parte dos países em desenvolvimento não é na minha opinião adequada, uma vez que sacrificará a economia (em especial em contextos de crise como o que actualmente vivemos), as trocas comerciais, a criação de riqueza. O custo que tal imposto teria para a sociedade em geral (aumento da carga fiscal com reflexo sobre todos os contribuintes e consumidores) e o seu impacto no mercado financeiro (diminuição da necessária liquidez e fluxo de crédito para as empresas e famílias) não podem ser ignorados. Considero que esta não é a forma de regular o mercado e que outras alternativas menos danosas para a economia mundial podem ser pensadas."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jak jsem již řekl dříve, je důležité, aby byla přijata právně závazná, globální, politická dohoda o změně klimatu, která neuvrhne evropský průmysl do nevýhodné konkurenční situace. Evropské úsilí se musí zaměřit na nalezení dohody, která bude vyžadovat společné úsilí, a ne jen úsilí EU. Myšlenka zdanění mezinárodních finančních transakcí jako řešení otázky financování přizpůsobení rozvojových zemí změně klimatu a zmírňování jejích dopadů na tyto země není podle mého názoru vhodná, neboť to bude na úkor hospodářství (zejména za krizových situací, jako je ta, kterou nyní prožíváme), obchodu a vytváření bohatství. Cenu, kterou za takovou daň zaplatí společenství jako celek (zvýšení daňové zátěže s dopady na všechny daňové poplatníky a spotřebitele) a její důsledky pro finanční trh (pokles potřebné likvidity a zpomalení úvěrových toků pro podniky a domácnosti), nelze ignorovat. Domnívám se, že to není správný způsob, jak regulovat trh, a že lze nalézt jiné alternativy, které budou méně poškozovat světové hospodářství."@cs1
"Som jeg tidligere har sagt, er det meget vigtigt, at der indgås en juridisk bindende, global, politisk aftale om klimaændringer, så den europæiske industri ikke bringes i en situation, hvor den ikke er konkurrencedygtig. Den europæiske indsats må derfor sigte mod at opnå en aftale, der kræver en fælles indsats, og ikke blot en indsats fra EU's side. Efter min mening er tanken om en skat på internationale finansielle transaktioner som en løsning, der skal finansiere udviklingslandenes tilpasning til klimaændringer og afbødning af virkningerne heraf, ikke hensigtsmæssig, da den vil blive opkrævet på bekostning af økonomien (særlig i en krisesituation som den, vi oplever i øjeblikket), handelen og skabelsen af velstand. De omkostninger, som en sådan skat vil have for samfundet generelt (øget skattebyrde med konsekvenser for alle skatteydere og forbrugere), og dens indvirkning på det finansielle marked (nedbringelse af den nødvendige likviditet og kreditstrøm til virksomheder og husholdninger) kan ikke ignoreres. Jeg mener ikke, at dette er vejen til regulering af markedet, og at der kan findes andre alternativer, der er mindre skadelige for den globale økonomi."@da2
"Wie ich zuvor schon gesagt habe, ist es äußerst wichtig, dass ein rechtlich bindendes, globales, politisches Übereinkommen zum Klimawandel verabschiedet wird, damit die europäische Industrie nicht in eine wettbewerbsschädliche Situation gerät. Die europäischen Anstrengungen müssen auf ein Übereinkommen abzielen, das eine gemeinsame Anstrengung erfordert, und nicht nur eine Anstrengung der EU. Meiner Meinung nach ist die Idee einer Besteuerung internationaler Finanztransaktionen als Finanzierungslösung für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und zu seiner Eindämmung in Entwicklungsländern nicht angemessen, da sie (insbesondere vor dem Hintergrund der Krise, die wir gerade erleben) zu Lasten der Wirtschaft, des Handels und der Schaffung von Wohlstand gehen wird. Über die Kosten einer solchen Besteuerung für die Gesellschaft im Allgemeinen (höhere Steuerbelastung mit Folgen für alle Steuerzahler und Verbraucher) und ihre Auswirkungen auf den Finanzmarkt (Verringerung der notwendigen Liquidität und des Kreditflusses an Unternehmen und private Haushalte) darf nicht einfach hinweggesehen werden. Ich glaube, dass dies nicht der richtige Weg zur Regulierung des Marktes ist, und dass andere Alternativen, die der Weltwirtschaft weniger schaden, gefunden werden können."@de9
"Όπως έχω ξαναπεί, είναι ζωτικής σημασίας να εγκριθεί μια νομικά δεσμευτική, παγκόσμια, πολιτική συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, ούτως ώστε να μην περιέλθει η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε δυσμενώς ανταγωνιστική θέση. Η ευρωπαϊκή προσπάθεια πρέπει να έχει στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα απαιτεί κοινή προσπάθεια και όχι μόνο προσπάθεια της ΕΕ. Κατά τη γνώμη μου, η ιδέα ενός φόρου για τις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές ως λύση για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών στην κλιματική αλλαγή και του μετριασμού των συνεπειών της από τις χώρες αυτές δεν είναι η ενδεδειγμένη, δεδομένου ότι αυτό θα γίνει σε βάρος της οικονομίας (ιδιαίτερα σε καταστάσεις κρίσεων όπως αυτή που βιώνουμε επί του παρόντος), του εμπορίου και της δημιουργίας πλούτου. Δεν μπορεί να αγνοηθεί το κόστος που θα είχε ένας ανάλογος φόρος για την κοινωνία εν γένει (αύξηση του φορολογικού βάρους, με συνέπειες για όλους τους φορολογούμενους και τους καταναλωτές) ούτε και οι επιπτώσεις του στη χρηματοπιστωτική αγορά (μείωση της αναγκαίας ρευστότητας και της ροής πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά). Πιστεύω ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος για να ρυθμίσουμε την αγορά και ότι μπορούν να εκπονηθούν άλλες εναλλακτικές λύσεις, που θα είναι λιγότερο επιζήμιες για την παγκόσμια οικονομία."@el10
"As I have said before, it is vital that a legally binding, global, political agreement on climate change is adopted so as not to put European industry in an anticompetitive situation. The European effort must be aimed at seeking an agreement that requires a joint effort, and not just an effort by the EU. In my view, the idea of a tax on international financial transactions as a solution to fund adaptation to climate change and mitigation of its effects by developing countries is not appropriate, given that it will be at the expense of the economy (particularly in crisis situations such as the one we are currently experiencing), trade and wealth creation. The cost that such a tax would have for society in general (increasing the tax burden, with consequences for all taxpayers and consumers) and its impact on the financial market (decreasing the necessary liquidity and flow of credit to businesses and households) cannot be ignored. I believe that this is not the way to regulate the market and that other alternatives that are less damaging to the global economy can be devised."@en4
"Como he dicho antes, es vital que se apruebe un acuerdo político global jurídicamente vinculante para no poner a la industria europea en una situación contraria a la competencia. El esfuerzo europeo debe dirigirse a la búsqueda de un acuerdo que requiera un esfuerzo conjunto, no simplemente un esfuerzo de la UE. Desde mi punto de vista, la idea de añadir un impuesto para las transacciones financieras internacionales como solución para financiar la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos por parte de los países en desarrollo no es adecuada, ya que será a costa de la economía (sobre todo, en situaciones de crisis como la que estamos viviendo actualmente), el comercio y la creación de riqueza. El coste que tendría un impuesto como este para la sociedad en general (aumento de la carga fiscal, con consecuencias para todos los contribuyentes y los consumidores) y su impacto sobre el mercado financiero (disminución de la liquidez necesaria y el flujo de crédito para las empresas y las familias) no se puede pasar por alto. Creo que esto no es forma de regular el mercado y que se pueden encontrar otras alternativas menos perjudiciales para la economía global."@es21
"Nagu ma juba varem olen öelnud, on oluline võtta vastu õiguslikult siduv ülemaailmne poliitiline kliimamuutusealane kokkulepe, et Euroopa tööstus ei satuks ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Euroopa peab seadma eesmärgiks sõlmida selline kokkulepe, mis nõuaks ühiseid jõupingutusi, mitte ainult ELi jõupingutusi. Minu arvates ei oleks õige kasutada rahvusvaheliste finantstehingute maksu selleks, et rahastada kliimamuutusega kohanemist ja selle tagajärgede leevendamist arengumaades, sest see toimuks majanduse (arvestades eriti praegust kriisiolukorda), kaubanduse ja jõukuse loomise arvelt. Sellise maksuga kogu ühiskonnale kaasnevaid kulusid (maksukoormuse suurenemine, mis mõjutab kõiki maksumaksjaid ja tarbijaid) ja mõju finantsturule (vajaliku likviidsuse vähenemine ning ettevõtetele ja peredele suunatud krediidivoo kahanemine) ei saa eirata. Ma leian, et see ei oleks turu reguleerimiseks õige viis ja et oleks võimalik leida maailmamajandusele vähem kahjulikke alternatiive."@et5
"Kuten olen aiemminkin sanonut, on erittäin tärkeää, että oikeudellisesti sitova maailmanlaajuinen poliittinen sopimus ilmastonmuutoksesta hyväksytään, jotta Euroopan teollisuus ei joudu epäedulliseen kilpailuasemaan. Euroopan on pyrittävä saamaan aikaan sopimus, joka edellyttää yhteisiä eikä vain EU:n ponnistuksia. Mielestäni ajatus kansainvälisten pääomaliikkeiden verottamisesta ratkaisuna kehitysmaiden ilmastonmuutokseen mukautumisen ja sen vaikutusten hillitsemisen rahoitukseen ei ole hyvä, koska se tapahtuisi (varsinkin nykyisen kaltaisissa kriisitilanteissa) talouden, kaupan ja vaurauden luomisen kustannuksella. Tällaisen veron koko yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia (verotaakan lisääntyminen, jolla on seurauksia kaikille veronmaksajille ja kuluttajille) ja sen vaikutuksia rahoitusmarkkinoihin (tarvittavan maksukyvyn sekä yritysten ja kotitalouksien luotonsaannin heikkeneminen) ei voida jättää huomiotta. Katson, että tämä ei ole oikea tapa säännellä markkinoita ja että voidaan laatia muita vaihtoehtoja, jotka vahingoittavat vähemmän globaalia taloutta."@fi7
"Comme je l’ai déjà dit, il est vital qu’un accord politique mondial juridiquement contraignant sur le changement climatique soit adopté afin de ne pas mettre l’industrie européenne dans une situation anticoncurrentielle. L’effort européen doit viser à rechercher un accord qui exige un effort commun, et pas seulement un effort de la part de l’UE. Selon moi, l’idée d’une taxe sur les transactions financières internationales comme solution pour financer l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets par les pays en développement n’est pas appropriée, vu qu’elle se fera aux dépens de l’économie (surtout dans des situations de crise telles que nous vivons pour l’instant), du commerce et de la création de richesse. Le coût d’une telle taxe pour la société dans son ensemble (augmentant la pression fiscale, avec des conséquences pour l’ensemble des contribuables et des consommateurs) et son impact sur le marché financier (réduisant les liquidités nécessaires et les sources de financement en faveur des entreprises et des ménages) ne peuvent être ignorés. Je pense que ce n’est pas la bonne façon de réglementer le marché et que d’autres alternatives qui portent moins atteinte à l’économie mondiale peuvent être trouvées."@fr8
". Ahogy azt már korábban elmondtam, az európai ipar versenyhátrányba kerülésének megakadályozása érdekében alapvető fontosságú, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatban elfogadjunk egy jogilag kötelező erejű, globális politikai megállapodást. Az európai törekvésnek arra kell irányulnia, hogy olyan megállapodás szülessen, amely nem csupán uniós, hanem közös erőfeszítést tesz szükségessé. Véleményem szerint a nemzetközi pénzügyi műveletek megadóztatásával kapcsolatos elképzelés – a fejlődő országoknak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére irányuló erőfeszítései finanszírozására vonatkozó megoldásként – nem megfelelő, mivel ez (főleg a mostanihoz hasonló válsághelyzetekben) a gazdaság, a kereskedelem és a gazdasági javak megteremtésének rovására történne. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy egy ilyen adó költségeket jelentene az egész társadalom számára (növekednének az adóterhek, ami az összes adófizetőre és fogyasztóra nézve következményekkel járna), illetve hatást gyakorolna a pénzügyi piacra (csökkenne a szükséges likviditás, valamint a vállalkozások és a háztartások számára folyósítandó hitelek). Úgy gondolom, hogy a piacszabályozásnak nem ez a módja, és találhatunk a világgazdaság szempontjából kevésbé megterhelő, egyéb alternatívákat."@hu11
"Come ho affermato in precedenza, è di vitale importanza concludere un accordo politico legalmente vincolante e globale sui cambiamenti climatici in modo tale da non porre l’industria europea in una situazione non concorrenziale. Gli sforzi europei devono essere mirati a raggiungere un accordo che richieda uno sforzo congiunto e non solo da parte dell’Unione europea. Ritengo che l’idea di una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali, a favore dei paesi in via di sviluppo, come soluzione per finanziare l’adattamento ai cambiamenti climatici e l’attenuazione degli effetti che ne derivano, non sia adeguata perché andrebbe a discapito dell’economia (in particolare in situazioni di crisi come quella attuale), del commercio e della creazione di prosperità. Il costo che una tale tassa avrebbe per la società nel suo complesso (aumento della pressione fiscale, con conseguenze per tutti i contribuenti e i consumatori) e le sue conseguenze sul mercato finanziario (diminuzione della liquidità necessaria e del flusso di credito alle imprese e ai nuclei familiari) non può essere ignorato. Ritengo che questo non sia il modo appropriato per regolare il mercato e che si possano trovare soluzioni alternative meno dannose per l’economia globale."@it12
"Kaip jau sakiau anksčiau, itin svarbu, kad būtų sudarytas teisiškai privalomas, visuotinis, politinis susitarimas dėl klimato kaitos, kad neįstumtume Europos pramonės į konkurenciją ribojančią padėtį. Europos pastangos turi būti nukreiptos į siekį susitarti, tačiau tam reikia bendrų, o ne vien ES pastangų. Mano nuomone, tarptautinių finansinių operacijų mokesčio, kaip sprendimo finansuoti besivystančių šalių prisitaikymą prie klimato kaitos ir jos poveikio švelninimą, idėja nėra tinkama, jeigu ji bus įgyvendinama pakenkiant ekonomikai (ypač krizių, pvz., tokių, kokią šiuo metu išgyvename, sąlygomis), prekybai ir materialinės gerovės kūrimui. Negalima nepaisyti, kiek tas mokestis apskritai kainuotų visuomenei (mokesčių naštos padidėjimas, turintis pasekmių visiems mokesčių mokėtojams ir vartotojams) ir koks būtų jo poveikis finansų rinkai (būtino likvidumo ir kreditų verslui ir namų ūkiams srauto sumažėjimas). Manau, kad šis būdas netinka rinkai reguliuoti ir kad galima rasti kitų alternatyvų, darančių mažesnę žalą pasaulio ekonomikai."@lt14
"Kā es jau iepriekš esmu teicis, ir vitāli svarīgi panākt juridiski saistošu, globālu, politisku nolīgumu par klimata pārmaiņām, neliekot Eiropas rūpniecībai konkurēt nespējīgā stāvoklī. Eiropas centieniem jābūt vērstiem uz to, lai censtos panākt tādu nolīgumu, kas paredz kopīgus, nevis tikai ES centienus. Manuprāt, doma par nodokļa piemērošanu starptautiskiem finanšu darījumiem kā par risinājumu, lai finansētu attīstības valstu pielāgošanos klimata pārmaiņu sekām un mazinātu to ietekmi, ir neatbilstīga, ņemot vērā, ka tas notiks uz ekonomikas (īpaši tādā krīzes situācijā, kādu mēs pašlaik piedzīvojam), tirdzniecības un bagātību radīšanas rēķina. Nedrīkst ignorēt izmaksas, ko šāds nodoklis radītu sabiedrībai kopumā (nodokļu sloga palielināšanās, ko izjustu visi nodokļu maksātāji un patērētāji), kā arī tā ietekmi uz finanšu tirgu (nepieciešamās likviditātes un kredīta plūsmu uzņēmējdarbībai un mājsaimniecībām samazināšanās). Es uzskatu, ka šis nav veids, kā regulēt tirgu, un ka var izstrādāt citas alternatīvas, kas mazāk kaitētu globālajai ekonomikai."@lv13
". Como referi anteriormente, é fundamental que um acordo político global, legalmente vinculativo, relativo às alterações climáticas seja adoptado de modo a não colocar a indústria europeia numa situação anticoncorrencial. O esforço europeu deve ser dirigido à busca de um acordo que obrigue a um esforço comum, e não só da UE. A ideia de um imposto sobre as transacções financeiras internacionais como a solução para financiar a adaptação às alterações climáticas e a atenuação das mesmas por parte dos países em desenvolvimento não é na minha opinião adequada, uma vez que sacrificará a economia (em especial em contextos de crise como o que actualmente vivemos), as trocas comerciais, a criação de riqueza. O custo que tal imposto teria para a sociedade em geral (aumento da carga fiscal com reflexo sobre todos os contribuintes e consumidores) e o seu impacto no mercado financeiro (diminuição da necessária liquidez e fluxo de crédito para as empresas e famílias) não podem ser ignorados. Considero que esta não é a forma de regular o mercado e que outras alternativas menos danosas para a economia mundial podem ser pensadas."@mt15
"− Zoals ik al zei, is het van vitaal belang dat een wereldwijde juridisch bindende politieke overeenkomst inzake klimaatverandering wordt bereikt om te voorkomen dat de Europese industrie het slachtoffer wordt van concurrentieverstoring. De Europese Unie moet streven naar een overeenkomst die alle partijen tot een gezamenlijke inspanning verplicht, zodat niet alleen Europa inspanningen levert. Het voorstel om een heffing op internationale financiële transacties in te voeren en daarmee de aanpassing aan de klimaatverandering in de ontwikkelingslanden en het opvangen van de gevolgen aldaar te bekostigen, lijkt mij ongepast, aangezien deze aanpak nadelige gevolgen heeft voor de economie - met name in de huidige crisissituatie −, de handel en de welvaart. De kosten die een dergelijke heffing zou meebrengen voor de maatschappij in het algemeen − stijging van de fiscale druk met alle gevolgen van dien voor de belastingbetaler en de consument − en het effect ervan op de financiële markt − afname van de noodzakelijke liquiditeit en kredietstroom naar de bedrijven en gezinnen − mogen niet over het hoofd worden gezien. Mijns inziens is dit geen goede manier om de markt te reguleren en moeten er andere alternatieven worden overwogen die minder nadelig zijn voor de wereldeconomie."@nl3
"Jak już mówiłem, przyjęcie prawnie wiążącego, globalnego porozumienia politycznego w sprawie zmiany klimatu jest ważne dlatego, by nie pozbawić przemysłu europejskiego konkurencyjności. Wysiłki europejskie należy ukierunkować na dążenie do porozumienia, co wymaga wspólnego działania a nie tylko działań ze strony UE. Moim zdaniem opodatkowanie międzynarodowych transakcji finansowych w celu znalezienia funduszy na dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków w krajach rozwijających się nie jest właściwe, biorąc pod uwagę, że będzie się to działo kosztem gospodarki (zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, takiej jak ta, której aktualnie doświadczamy), handlu i gwarancji dobrobytu. Nie można pominąć kosztów takiego opodatkowania dla ogółu społeczeństwa (rosnące obciążenie podatkowe wszystkich podatników i konsumentów) oraz jego wpływu na rynek finansowy (obniżenie koniecznej płynności finansowej i przeniesienie zobowiązań kredytowych na przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe). Jestem przekonany, że nie jest to sposób na regulowanie rynku i że można znaleźć inne alternatywy, mniej szkodliwe dla globalnej gospodarki."@pl16
"După cum am afirmat anterior, este vital să se adopte un acord politic privind schimbările climatice, global şi obligatoriu din punct de vedere juridic, pentru a nu plasa industria europeană într-o situaţie anticoncurenţială. Efortul european trebuie să vizeze un acord care necesită un efort comun şi nu doar un efort din partea Uniunii Europene. În opinia mea, sugestia unei taxe pe tranzacţiile financiare internaţionale ca soluţie de finanţare a adaptării la schimbările climatice şi a atenuării efectelor acestora în ţările în curs de dezvoltare nu este corectă, având în vedere că se va face în detrimentul economiei (mai ales în situaţii de criză ca cea pe care o traversăm în prezent), al comerţului şi al creării de bogăţie. Costul unei astfel de taxe pentru societate în general (creşterea sarcinii fiscale, cu consecinţe pentru toţi contribuabilii şi consumatorii) şi impactul său asupra pieţei financiare (diminuarea lichidităţii necesare şi a fluxului de credit către societăţile comerciale şi gospodării) nu pot fi trecute cu vederea. Cred că nu astfel se reglementează piaţa şi se pot elabora alte soluţii mai puţin dăunătoare pentru economia globală."@ro18
"Ako som už povedal, je dôležité prijať právne záväznú, globálnu politickú dohodu o zmene klímy, aby sme európsky priemysel nevystavili situácii, ktorá bude narúšať hospodársku súťaž. Európske úsilie musí byť zamerané na snahu o dosiahnutie dohody, čo si vyžaduje spoločné úsilie, nielen úsilie EÚ. Podľa môjho názoru nie je myšlienka zavedenia dane na medzinárodné finančné transakcie ako riešenie pre rozvojové krajiny na financovanie prispôsobenia sa zmene klímy a zmiernenie jej vplyvu primeraná, pretože by to bolo na úkor hospodárstva (najmä v krízových situáciách ako je tá, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame), obchodu a vytvárania bohatstva. Náklady, ktoré by takáto daň predstavovala pre spoločnosť vo všeobecnosti (zvýšenie daňovej záťaže, čo by ovplyvnilo všetkých daňových poplatníkov a spotrebiteľov), a jej vplyv na finančný trh (zníženie potrebnej likvidity a úverového toku pre podniky a domácnosti), nie je možné ignorovať. Domnievam sa, že toto nie je spôsob, ako regulovať trh, a že je potrebné nájsť iné alternatívy, ktoré budú pre globálne hospodárstvo menej škodlivé."@sk19
"Kot sem že povedal, je zelo pomembno, da se sprejme pravno zavezujoč, svetoven in političen sporazum o podnebnih spremembah, da evropska industrija ne bi prišla v nekonkurenčen položaj. Evropska prizadevanja morajo biti usmerjena v iskanje sporazuma, za katerega si morajo prizadevati vsi in ne samo EU. Po mojem mnenju zamisel o obdavčenju mednarodnih finančnih transakcij kot rešitvi za financiranje prilagoditev držav v razvoju na podnebne spremembe in blažitev njihovih učinkov ni ustrezna, saj bo to šlo na račun gospodarstva (predvsem v kriznih razmerah, v katerih smo se znašli danes), trgovine in ustvarjanja bogastva. Ni mogoče prezreti cene, ki bi jih takšen davek imel za družbo na splošno (povečanje davčnega bremena s posledicami za vse davkoplačevalce in potrošnike), in njegovega vpliva na finančni trg (zmanjšanje potrebne likvidnosti in toka posojil za podjetja in gospodinjstva). Mislim, da to ni pravi način za regulacijo trga in da bi lahko predlagali druge rešitve, ki so manj škodljive za svetovno gospodarstvo."@sl20
"Som jag redan har sagt är det mycket viktigt att träffa en rättsligt bindande, global och politisk överenskommelse om klimatförändringarna utan att för den skull försätta den europeiska industrin i ett konkurrenshämmande läge. EU:s insatser måste syfta till att man når en överenskommelse utifrån gemensamma insatser och inte bara insatser från EU:s sida. Jag tycker inte att idén om en skatt på internationella finanstransaktioner är någon lämplig lösning för att finansiera anpassningen till klimatförändringarna och dämpa dess effekter för utvecklingsländerna, om det drabbar ekonomin (i synnerhet i sådana krissituationer som den vi nu befinner oss i), handeln och välståndsskapandet. Man får inte bortse från den kostnad som en sådan skatt skulle innebära för samhället i stort (en ökad skattebörda som påverkar alla skattebetalare och konsumenter) och dess inverkan på finansmarknaden (en minskning av den likviditet och det kreditflöde som företag och hushåll behöver). Jag tror att detta är fel sätt att reglera marknaden och att man kan använda sig av andra alternativ som är mindre skadliga för världsekonomin."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph