Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-186"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-186"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"In the resolution adopted by the EP, a specific chapter stresses the great importance of regions and local authorities in the consultation, information and implementation of the climate policy. Up to 80% of mitigation and adaptation policies will happen at the regional and local level. Several regional or sub-State governments are leading the way on radical policies to fight climate change. As Members of the European Free Alliance representing European nations and regions, we fully support the direct involvement of sub-State bodies and regional governments in the promotion of sustainable development and the efficient response to climate change. In this context, the work of the Network of Regional Governments for Sustainable Development (nrg4SD) has to be underlined. This Network has already set up a partnership with the United Nations Development Programme and the United Nations Environment Programme. We therefore call for the explicit recognition of regional governments in the context of the Copenhagen agreement, recognising the key role they are playing in mitigation and adaptation policies."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"V usnesení přijatém Evropským parlamentem se ve zvláštní kapitole zdůrazňuje velký význam regionů a místních orgánů při konzultacích, při šíření informací o politice v oblasti klimatu a při jejím uskutečňování. Až 80 % politik v oblasti zmírňování a přizpůsobení se bude uskutečňovat na regionální a místní úrovni. Některé orgány na regionální nebo nižší než státní úrovni jdou v čele radikálních politik v boji proti změně klimatu. Jako členové Evropské svobodné aliance reprezentující evropské národy a regiony plně podporujeme přímé zapojení orgánů na nižší než státní úrovni v rámci podpory udržitelného rozvoje a účinné odpovědi na změnu klimatu. V souvislosti s tím je třeba zdůraznit práci sítě regionálních vlád pro trvale udržitelný rozvoj (nrg4SD). Tato síť již navázala partnerství s Rozvojovým programem Organizace spojených národů a s Programem Organizace spojených národů pro životní prostředí. V souvislosti s Kodaňskou dohodou proto vyzýváme k výslovnému uznání regionálních vlád, neboť si uvědomujeme jejich klíčový význam při provádění politik zmírňování a přizpůsobení."@cs1
"I den beslutning, som Europa-Parlamentet har vedtaget, understreges det i et specifikt kapitel, hvor vigtig regionernes og de lokale myndigheders inddragelse i hørings-, informations- og gennemførelsesprocessen i forbindelse med klimapolitikken er. Op mod 80 % af afbødnings- og tilpasningspolitikkerne vil blive gennemført på regionalt og lokalt plan. Adskillige regionale regeringer eller regeringer på substatsligt niveau fører an med radikale politikker til bekæmpelse af klimaændringer. Som medlemmer af Den Europæiske Fri Alliance, der repræsenterer europæiske lande og regioner, støtter vi fuldt ud den direkte inddragelse af substatslige organer og regionale regeringer i fremme af en bæredygtig udvikling og en effektiv reaktion på klimaændringerne. I denne forbindelse bør arbejdet i netværket af regionalregeringer for bæredygtig udvikling (nrg 4SD) fremhæves. Dette netværk har allerede indgået et partnerskab med FN's udviklingsprogram og FN's miljøprogram. Vi opfordrer derfor til en udtrykkelig anerkendelse af regionale regeringer i forbindelse med Københavneraftalen, der anerkender den nøglerolle, de spiller i afbødnings- og tilpasningspolitikkerne."@da2
"In der vom Europäischen Parlament angenommenen Entschließung wird in einem gesonderten Kapitel die große Bedeutung von Regionen und Kommunen, insbesondere im Konsultationsverfahren, bei der Weitergabe von Informationen und bei der Umsetzung der Klimapolitik hervorgehoben. Bis zu 80 % der Eindämmungs- und Anpassungsmaßnahmen werden auf regionaler oder kommunaler Ebene erfolgen. Mehrere regionale Regierungen und Gebietskörperschaften spielen hier bereits eine Vorreiterrolle und verfolgen beim Kampf gegen den Klimawandel einen kompromisslosen Ansatz. Als Mitglieder der Europäischen Freien Allianz, die europäische Nationen und Regionen vertritt, unterstützen wir die direkte Beteiligung von regionalen Regierungen und Gebietskörperschaften an der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und an der Formulierung einer wirksamen Antwort auf den Klimawandel. In diesem Zusammenhang muss die Arbeit des Netzwerks der Regionalregierungen für nachhaltige Entwicklung (NRG 4SD) hervorgehoben werden. Dieses Netzwerk arbeitet bereits eng mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen zusammen. Wir fordern daher die ausdrückliche Anerkennung regionaler Regierungen im Zusammenhang mit dem Übereinkommen von Kopenhagen, das heißt die Anerkennung der Rolle, die sie bei den Eindämmungs- und Anpassungsmaßnahmen spielen."@de9
"Στο ψήφισμα που ενέκρινε το ΕΚ, ειδικό κεφάλαιο υπογραμμίζει τη σημασία των περιφερειών και των τοπικών αρχών στο πλαίσιο της διαβούλευσης, της ενημέρωσης και της εφαρμογής της πολιτικής για το κλίμα. Σε ποσοστό έως και 80% οι πολιτικές μετριασμού των επιπτώσεων και προσαρμογής θα εφαρμοστούν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Πολλές περιφερειακές κυβερνήσεις και υποκρατικές αρχές είναι πρωτοπόρες όσον αφορά ριζοσπαστικές πολιτικές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ως βουλευτές μέλη της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, που εκπροσωπούμε ευρωπαϊκά έθνη και περιφέρειες, υποστηρίζουμε πλήρως την άμεση συμμετοχή υποκρατικών οργάνων και περιφερειακών κυβερνήσεων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την αποδοτική απόκριση στην κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να υπογραμμιστεί το έργο του δικτύου των περιφερειακών κυβερνήσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη (nrg4SD). Αυτό το δίκτυο καθιέρωσε ήδη μια εταιρική σχέση με το πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και με το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον. Επομένως, ζητούμε τη ρητή αναγνώριση των περιφερειακών κυβερνήσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας της Κοπεγχάγης, αναγνωρίζοντας τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν στις πολιτικές μετριασμού των επιπτώσεων και προσαρμογής."@el10
"En la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo, hay un capítulo concreto que destaca la gran importancia de las autoridades regionales y locales en las negociaciones, la información y la aplicación de la política en materia de clima. Hasta el 80 % de las políticas de mitigación y adaptación se aplicarán a nivel regional y local. Varios gobiernos regionales o subestatales están tomando la iniciativa en cuanto a políticas radicales para luchar contra el cambio climático. Como miembros de la Alianza Libre Europea que representan a países y regiones europeas, apoyamos plenamente la implicación de órganos subestatales y gobiernos regionales en la promoción de un desarrollo sostenible y la respuesta eficiente al cambio climático. En este contexto, hay que subrayar el trabajo de la Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sostenible (nrg4SD). Esta Red ya ha establecido una asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Exigimos, por tanto, un reconocimiento explícito de los gobiernos regionales en el contexto del acuerdo de Copenhague, que reconozca el papel esencial que están desempeñando en las políticas de mitigación y adaptación."@es21
"Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud resolutsiooni ühes osas rõhutatakse piirkondade ja kohalike omavalitsuste suurt tähtsust konsulteerimisel ning kliimapoliitikat käsitleva teabe levitamisel ja selle poliitika elluviimisel. Kliimamuutuse tagajärgede leevendamise ja sellega kohanemise poliitikat viiakse kuni 80% ulatuses ellu piirkondlikul või kohalikul tasandil. Mitmed kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused juba näitavad eeskuju oma otsustava poliitikaga kliimamuutuse vastu võitlemisel. Meie, Euroopa riike ja territooriume esindava Euroopa Vabaliidu liikmed, toetame täielikult kohalike ja piirkondlike omavalitsuste otsest kaasamist säästva arengu edendamisse ja tulemuslikku kliimamuutusele reageerimisse. Sellega seoses tuleb rõhutada piirkondlike omavalitsuste säästva arengu võrgustiku (nrg4SD) tööd. See võrgustik on juba seadnud sisse partnerlussuhted ÜRO Arenguprogrammiga ja ÜRO Keskkonnaprogrammiga. Me nõuame niisiis piirkondlike omavalitsuste sõnaselget tunnustamist Kopenhaageni kokkuleppe raames, arvestades piirkondlike omavalitsuste tähtsat rolli kliimamuutusega kohanemise ja selle tagajärgede leevendamise poliitikas."@et5
"Euroopan parlamentin tänään hyväksymässä päätöslauselmassa on erillinen kappale, jossa korostetaan alueiden ja paikallisyhteisöjen suurta merkitystä ilmastopolitiikkaa koskevassa kuulemisprosessissa ja tiedottamisessa samoin kuin sen toimeenpanossa. Jopa 80 prosenttia mukauttamis- ja hillitsemistoimista tapahtuu alue- ja paikallistasolla. Useat alueelliset tai valtiota alemman tason hallitukset näyttävät tietä ja toteuttavat radikaaleja toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Euroopan kansakuntia ja alueita edustavan Euroopan vapaan allianssin jäseninä kannatamme varauksetta valtiota alempien tasojen elinten ja aluehallitusten suoraa osallistumista kestävän kehityksen edistämiseen ja ilmastonmuutoksen tehokkaaseen torjuntaan. Tässä yhteydessä on korostettava aluehallitusten kestävän kehityksen verkoston (nrg4SD) toimintaa. Verkosto on jo luonut läheisen kumppanuuden Yhdistyneiden Kansakuntien kehitysohjelman ja Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman kanssa. Näin ollen kehotamme tunnustamaan Kööpenhaminan sopimuksen yhteydessä selväsanaisesti aluehallitukset ja niiden keskeisen roolin hillitsemis- ja mukauttamistoimissa."@fi7
"Dans la résolution adoptée par le PE, un chapitre spécifique souligne le rôle crucial des régions et des autorités locales dans la consultation, l’information et la mise en œuvre de la politique climatique. Jusqu’à 80 % des mesures d’atténuation et d’adaptation seront mises en œuvre au niveau régional et local. Plusieurs gouvernements régionaux ou infra-étatiques montrent déjà l’exemple en menant des politiques radicales pour lutter contre le changement climatique. En tant que membres de l’Alliance libre européenne, qui représente les nations et les régions européennes, nous soutenons pleinement la participation directe des entités infra-étatiques et des gouvernements régionaux à la promotion du développement durable et à la réponse efficace au changement climatique. Dans ce contexte, il convient de souligner le travail du Réseau des gouvernements régionaux pour le développement durable (nrg4SD). Ce réseau a déjà formé un partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement et le Programme des Nations Unies pour l’environnement. Nous demandons dès lors la reconnaissance explicite du rôle des gouvernements régionaux dans le cadre de l’accord de Copenhague, plus précisément le rôle clé qu’ils jouent dans la politique en matière d’atténuation et d’adaptation."@fr8
". – Az Európai Parlament által ma elfogadott állásfoglalás egy külön fejezetet tartalmaz, amely hangsúlyozza annak rendkívüli jelentőségét, hogy a régiók és a helyi hatóságok részt vegyenek a konzultációs folyamatban, valamint az éghajlatvédelmi politikával kapcsolatos tájékoztatásban és végrehajtásban. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére irányuló politikák mintegy 80%-át regionális, illetve helyi szinten hatják majd végre. Számos regionális, illetve az államinál alacsonyabb szintű kormányzat már most vezető szerepet tölt be és radikális megközelítést alkalmaz az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén. Az európai nemzeteket és régiókat képviselő Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportjának tagjaiként teljes mértékben támogatjuk, hogy az államinál alacsonyabb szintű és regionális kormányzatokat közvetlenül bevonják a fenntartható fejlődés és az éghajlatváltozásra vonatkozó hatékony megoldások előmozdításába. Ezzel kapcsolatban ki kell emelnünk a fenntartható fejlődést támogató regionális kormányzatok hálózatának (nrg4SD) tevékenységét. Ez a hálózat már szoros partnerséget épített ki az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjával (UNDP) és az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjával (UNEP). Ezért arra szólítunk fel, hogy a koppenhágai megállapodással összefüggésben kifejezetten ismerjék el a regionális kormányzatokat, az általuk az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló politikák terén betöltött szerepet."@hu11
"Nella risoluzione adottata dal Parlamento europeo, uno specifico paragrafo sottolinea la cruciale importanza rivestita dalle regioni e dalle autorità locali nell’ambito del processo di consultazione, di informazione e di messa in atto della politica climatica. Circa l’80 per cento delle politiche di adattamento ai e attenuazione dei cambiamenti climatici saranno messe in atto a livello locale o regionale. Alcuni governi regionali o sub-regionali agiscono già da pionieri nelle politiche radicali di lotta ai cambiamenti climatici. In quanto membri del gruppo Alleanza libera europea, che rappresenta le nazioni e le regioni europee, sosteniamo totalmente il coinvolgimento degli organi sub-statali e dei governi regionali nella promozione dello sviluppo sostenibile, per dare una risposta efficace alla sfida posta dai cambiamenti climatici. E’ doveroso, in questo contesto, sottolineare l’importanza dell’operato della rete dei governi regionali per lo sviluppo sostenibile (nrg4SD). Questa rete ha già creato un partenariato con il programma di sviluppo delle Nazioni Unite e con il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. Chiediamo, quindi, che vi sia un esplicito riconoscimento dei governi regionali nel quadro dell’accordo di Copenaghen, dando atto del ruolo cruciale che essi rivestono in merito alle politiche di attenuazione dei e adattamento ai cambiamenti climatici."@it12
"EP patvirtintos rezoliucijos konkrečiame skyriuje pabrėžiama didžiulė regionų ir vietos valdžios institucijų reikšmė, ypač konsultavimosi, informavimo apie klimato politiką ir jos įgyvendinimo srityse. Regioniniu ir vietos lygiu bus įgyvendinta iki 80 proc. klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos politikos. Keletas regionų vyriausybių jau rodo pavyzdį laikydamosi radikalios kovos su klimato kaita politikos. Kaip Europos laisvojo aljanso, atstovaujančio Europos tautoms ir regionams, nariai visiškai palaikome tiesioginį regionų vyriausybių dalyvavimą skatinant tvarų vystymąsi ir veiksmingą reakciją į klimato kaitą. Šiomis aplinkybėmis turi būti pabrėžtas regionų vyriausybių tinklo tvaraus vystymosi labui (angl. nrg4SD) darbas. Šis tinklas jau ėmėsi partnerystės, susijusios su Jungtinių Tautų vystymo programa ir Jungtinių Tautų aplinkos programa. Todėl mes reikalaujame aiškiai pripažinti regionų vyriausybes atsižvelgiant į Kopenhagos susitarimą, taip pat pripažinti svarbų vaidmenį, kurį jos vaidina vykdant klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos politiką."@lt14
"Rezolūcijā, ko Parlaments šodien pieņēma, īpaša nodaļa uzsver to, cik liela nozīme ir reģioniem un vietējām iestādēm konsultāciju procesā un informācijas izplatīšanā par klimata politiku un tās īstenošanu. Līdz 80 % pielāgošanas un seku mazināšanas politikas virzienu tiks īstenoti reģionālā un vietējā līmenī. Dažas reģionālās vai vietējās pašvaldības īsteno radikālu politiku, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Būdami Eiropas Brīvās alianses locekļi, kas pārstāv Eiropas nācijas un reģionus, mēs pilnībā atbalstām pašvaldības iestāžu un reģionālo pašvaldību tiešu iesaistīšanu ilgtspējīgas attīstības un efektīvas reaģēšanas uz klimata pārmaiņām veicināšanā. Šajā kontekstā ir jāuzsver Reģionālo pašvaldību tīkla ilgtspējīgai attīstībai ( ) darbs. Šis tīkls jau ir izveidojis ciešas attiecības ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmu un Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmu. Tādēļ mēs aicinām Kopenhāgenas nolīguma kontekstā skaidri atzīt reģionālās pašvaldības, atzīstot to lomu, kādu tās īsteno seku mazināšanas un pielāgošanās politikā."@lv13
"In the resolution adopted by the EP, a specific chapter stresses the great importance of regions and local authorities in the consultation, information and implementation of the climate policy. Up to 80% of mitigation and adaptation policies will happen at the regional and local level. Several regional or sub-State governments are leading the way on radical policies to fight climate change. As Members of the European Free Alliance representing European nations and regions, we fully support the direct involvement of sub-State bodies and regional governments in the promotion of sustainable development and the efficient response to climate change. In this context, the work of the Network of Regional Governments for Sustainable Development (nrg4SD) has to be underlined. This Network has already set up a partnership with the United Nations Development Programme and the United Nations Environment Programme. We therefore call for the explicit recognition of regional governments in the context of the Copenhagen agreement, recognising the key role they are playing in mitigation and adaptation policies."@mt15
". In de door het EP aangenomen resolutie wordt in een specifiek hoofdstuk de nadruk gelegd op het grote belang van de regio’s en de plaatselijke autoriteiten voor het klimaatbeleid, met name op het gebied van de raadpleging, informatievoorziening en de tenuitvoerlegging. Tot 80 procent van het mitigatie- en aanpassingsbeleid zal worden uitgevoerd op regionaal en plaatselijk niveau. Verschillende regionale of substatelijke overheden nemen nu al het voortouw bij het voeren van een radicaal beleid om klimaatverandering te bestrijden. Wij als leden van de Europese Vrije Alliantie, die Europese naties en regio’s vertegenwoordigen, geven onze volledige steun aan de directe rol van de substatelijke instanties en regionale overheden bij de bevordering van duurzame ontwikkeling en het geven van een doeltreffend antwoord op klimaatverandering. In deze context moet met name het werk van het Netwerk van Regionale Overheden voor Duurzame Ontwikkeling (nrg4SD) worden genoemd. Dit netwerk werkt al nauw samen met het Ontwikkelingsprogramma en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. Wij vragen daarom expliciete erkenning van het belang van de regionale overheden in het kader van het akkoord van Kopenhagen, met name voor wat betreft de sleutelrol die zij spelen bij het mitigatie- en aanpassingsbeleid."@nl3
"Jedna z części rezolucji przyjętej dziś przez Parlament Europejski mówi o ogromnym znaczeniu regionów i władz lokalnych, zwłaszcza w procesie konsultacji i upowszechniania informacji dotyczących i umożliwiających realizację polityki przeciwdziałania zmianie klimatu. Nawet 80 % polityki dotyczącej łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do niej zostanie wdrożonych na szczeblu regionalnym lub lokalnym. Kilka samorządów regionalnych już przeciera szlaki stosując radykalne podejście w walce ze zmianami klimatu. Jako członkini Wolnego Przymierza Europejskiego reprezentującego europejskie narody i regiony w pełni popieram bezpośrednie zaangażowanie władz regionalnych w promowanie zrównoważonego rozwoju i efektywnego reagowania na zmiany klimatu. W tym kontekście należy wspomnieć o pracach sieci władz regionalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju (nrg4SD). Sieć ta nawiązała już ścisłe partnerstwo z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i Programem Środowiskowym ONZ (UNEP). W związku z tym wzywamy do wyraźnego uznania, w kontekście porozumienia z Kopenhagi, roli władz regionalnych w realizacji polityki łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowania się do nich."@pl16
"A resolução aprovada pelo Parlamento Europeu contém uma secção específica que realça a grande importância das regiões e das autoridades locais no processo de consulta, informação e aplicação da política de luta contra as alterações climáticas. Aproximadamente 80% das medidas de atenuação e adaptação serão postas em prática a nível regional e local. Várias administrações regionais ou subnacionais estão já a dar o exemplo adoptando políticas radicais de luta contra as alterações climáticas. Como membros da Aliança Livre Europeia e representantes dos países e das regiões europeias, apoiamos plenamente a participação directa de organismos subnacionais e administrações regionais na promoção do desenvolvimento sustentável e na adopção de resoluções eficientes destinadas a combater as alterações climáticas. Neste contexto, há que destacar o trabalho da Rede de Governos Regionais para o Desenvolvimento Sustentável (nrg4SD). Esta rede já estabeleceu uma parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e com o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA). Apelamos, portanto, ao reconhecimento explícito das administrações regionais no contexto do acordo de Copenhaga, reconhecendo o papel fundamental que desempenham nas políticas de atenuação e adaptação."@pt17
"În rezoluţia adoptată de Parlamentul European, un capitol specific subliniază marea importanţă a regiunilor şi autorităţilor locale în consultarea şi informarea cu privire la politica privind schimbările climatice şi punerea în aplicare a acesteia. Până la 80% din politicile de atenuare a schimbărilor climatice şi din cele de adaptare la acestea se vor aplica la nivel regional şi local. Mai multe guverne regionale sau substatale au deschis calea în ceea ce priveşte politicile radicale de luptă împotriva schimbărilor climatice. În calitate de membri ai Alianţei Libere Europene care reprezintă naţiunile şi regiunile Europei, susţinem pe deplin implicarea directă a organismelor substatale şi a guvernelor regionale în promovarea dezvoltării durabile, precum şi reacţia eficientă la schimbările climatice. În acest context, trebuie să evidenţiem munca Reţelei de guverne regionale pentru dezvoltare durabilă (rgrDD). Această reţea a instituit deja un parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi cu Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (PNUM). Prin urmare, solicităm recunoaşterea explicită a guvernelor regionale în contextul acordului de la Copenhaga, recunoscându-le rolul cheie în politicile de atenuare a schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea."@ro18
". – V uznesení, ktoré prijal EP, zdôrazňuje osobitná kapitola veľký význam regiónov a miestnych orgánov pri konzultáciách, informovaní a uplatňovaní klimatickej politiky. Na miestnej a regionálnej úrovni sa uskutoční až 80 % politík na prispôsobenie a zmiernenie zmeny klímy. Viaceré vlády na regionálnej alebo nižšej než štátnej úrovni už stoja na čele radikálnej politiky boja proti zmene klímy. Ako poslanci za Európsku slobodnú alianciu zastupujúcu európske národy a regióny plne podporujeme priamu účasť vlád na regionálnej a nižšej než štátnej úrovni na podpore trvalo udržateľného rozvoja a účinnej reakcii na zmenu klímy. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť prácu Siete regionálnych vlád pre trvalo udržateľný rozvoj (nrg4SD). Táto sieť už vytvorila partnerstvo s Rozvojovým programom OSN a Programom OSN pre životné prostredie. Žiadame preto o výslovné uznanie regionálnych vlád v súvislosti s kodanskou dohodou, uznanie ich kľúčovej úlohy v rámci politík na prispôsobenie a zmiernenie zmeny klímy."@sk19
"Posebno poglavje resolucije, ki jo je sprejel EP, poudarja velik pomen regij in lokalnih organov v pogajanjih, pri informacijah in v izvajanju podnebne politike. Kar 80 % blažilnih in prilagoditvenih ukrepov se bo izvajalo na regionalni in lokalni ravni. Več regionalnih vlad ali poddržavni ravni oblasti je prevzelo vodilno vlogo v radikalnih politikah na področju boja proti podnebnim spremembam. Kot člani Evropske svobodne zveze, ki zastopa evropske narode in regije v celoti podpiramo neposredno vključenost poddržavnih ravni oblasti in regionalnih vlad pri spodbujanju trajnostnega razvoja in učinkovitem odzivu na podnebne spremembe. V tem okviru je treba poudariti delo mreže regionalnih vlad za trajnostni razvoj (nrg4SD). Ta mreža je že oblikovala tesno partnerstvo s Programom Združenih narodov za razvoj in Programom Združenih narodov za okolje. Zato zahtevamo, da se v sporazumu iz Købenahvna jasno priznajo regionalne vlade in njihova pomembna vloga v blažilnih in prilagoditvenih ukrepih."@sl20
"I den resolution som parlamentet har antagit i dag finns ett särskilt avsnitt där man betonar regionernas och de lokala myndigheternas stora betydelse när det gäller samråd, information och genomförande av klimatpolitiken. Upp till 80 procent av politiken för begränsning och anpassning kommer att föras på regional eller lokal nivå. Flera regionala myndigheter visar redan vägen med radikala åtgärder mot klimatförändringarna. Som medlemmar i Europeiska fria alliansen som företräder EU:s medlemsstater och regioner ger vi vårt fulla stöd till att regionala organ och myndigheter engagerar sig för att främja hållbar utveckling och vidta tillräckliga åtgärder mot klimatförändringarna. I detta sammanhang måste man framhålla arbetet inom nätverket för regionala styrelser för hållbar utveckling (nrg4SD). Genom detta nätverk har man redan inlett ett samarbete med FN:s utvecklingsprogram och FN:s miljöprogram. Vi uppmanar därför till ett uttryckligt erkännande av de regionala myndigheterna i samband med Köpenhamnsavtalet, så att deras avgörande roll i politiken för anpassning och begränsning uppmärksammas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jill Evans (Verts/ALE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph