Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-182"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-182"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ψήφισα αποχή, πρώτον, γιατί εγκρίθηκε η τροπολογία 13 που θεωρεί την πυρηνική ενέργεια ως σημαντική συνιστώσα για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και, δεύτερον, γιατί απορρίφθηκε η τροπολογία 3 της Ομάδας μου που ζητούσε από τις αναπτυγμένες χώρες να μειώσουν τις εκπομπές τους των αερίων θερμοκηπίου κάτω από τα επίπεδα του 1990 κατά 80 και 95% έως το 2050. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία στο ψήφισμα, όπως π.χ. ότι η ΕΕ δεσμεύεται για τη χορήγηση 30 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2020 για την κάλυψη των αναγκών των αναπτυσσομένων χωρών στον τομέα του μετριασμού των επιπτώσεων και της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές. Θεωρώ όμως ότι η στροφή στην πυρηνική ενέργεια ως αντίδοτο στο φαινόμενο του θερμοκηπίου όχι μόνο δεν είναι η λύση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αλλά αποτελεί μιαν επικίνδυνη επιλογή. Στην Κοπεγχάγη θα συγκρουστούν τα τρίπτυχα αναπτυγμένες-αναπτυσσόμενες-υπανάπτυκτες χώρες και κυβερνήσεις-κινήματα βάσης-λαοί, καθώς η αλλαγή κλίματος υπονομεύει σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες μείωσης της φτώχειας και της πείνας στον κόσμο. Η Συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης είναι μια υπαρκτή πρόκληση στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθούμε και να μην αφήσουμε το βιομηχανικό και πυρηνικό λόμπι να αποδειχτούν οι μεγάλοι κερδισμένοι."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Zdržel jsem se hlasování, za prvé, proto, že byl schválen pozměňovací návrh 13, který označuje jadernou energii za důležitý faktor pro snižování emisí oxidu uhličitého, a za druhé proto, že byl zamítnut pozměňovací návrh 3, předložený mou skupinou, který vyzývá vyspělé země, aby do roku 2050 snížily své emise uhlíkových plynů o 80 a 95 % proti úrovni roku 1990. V usnesení je řada pozitivních bodů, například závazek EU, že do roku 2020 bude ročně poskytovat 30 miliard EUR na uspokojení požadavků rozvojových zemí v oblasti přizpůsobení a zmírňování dopadů změny klimatu. Mám však za to, že návrat k jaderné energetice jako léku na skleníkový efekt není v boji proti změně klimatu řešením; naopak, je to nebezpečná volba. V Kodani se srazí tři tábory – vyspělé, rozvojové a málo rozvinuté země a tři tábory – vlády, místní hnutí a lidé, neboť změna klimatu silně podkopává úsilí o zmírnění chudoby a hladu ve světě. Kodaňský summit je reálnou výzvou, kterou musíme přijmout a nesmíme dovolit, aby průmyslová a jaderná lobby slavily vítězství."@cs1
"Jeg stemte ikke. For det første, fordi ændringsforslag 13, der betragter atomenergi for at være en vigtig faktor i nedbringelsen af CO emissionerne, blev vedtaget, og for det andet, fordi tre ændringsforslag fremsat af min gruppe, hvori de udviklede lande opfordres til at nedbringe deres drivhusgasemissioner med 80 og 95 % i 2050 i forhold til 1990-niveauerne, blev forkastet. Der er mange positive punkter i beslutningen, som f.eks. EU's forpligtelse til at yde 30 mia. EUR om året frem til 2020 til udviklingslandenes afbødningsindsats og tilpasningsbehov. Jeg mener dog, at en tilbagevenden til atomenergi som en modgift mod drivhuseffekten ikke er en løsning i kampen mod klimaændringer. Tværtimod er det et farligt valg. De tre lejre bestående af udviklede lande, udviklingslande og underudviklede lande og de tre lejre bestående af regeringer, græsrodsbevægelser og befolkninger vil støde sammen i København, da klimaændringerne i vid udstrækning underminerer bestræbelserne på at nedbringe fattigdom og sult i verden. Topmødet i København er en reel udfordring, som vi må tage op, og vi må ikke tillade, at den industrielle og den nukleare lobby bliver de glorværdige sejrherrer."@da2
"Ich habe mich meiner Stimme enthalten, und zwar erstens, weil Änderungsantrag 13, der Kernenergie als wichtigen Faktor bei der Reduktion der Kohlenstoffemissionen nennt, angenommen wurde, und zweitens, weil Änderungsantrag 3 meiner Fraktion, in dem gefordert wurde, dass die entwickelten Länder ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 % und 90 % gegenüber dem Niveau von 1990 senken müssen, abgelehnt wurde. Die Entschließung enthält zahlreiche positive Punkte, wie beispielsweise die Verpflichtung der EU, bis zum Jahr 2020 jährlich 30 Mrd. EUR für den Bedarf der Entwicklungsländer im Bereich der Eindämmung der Folgen des Klimawandels und der Anpassung an den Klimawandel bereitzustellen. Dennoch bin ich der Meinung, dass eine Rückkehr zur Kernenergie als Heilmittel gegen den Treibhauseffekt keine Lösung im Kampf gegen den Klimawandel darstellt; es ist im Gegenteil eine gefährliche Entscheidung. Die drei Lager der entwickelten, sich entwickelnden und unterentwickelten Länder und die drei Lager Regierungen, Basisbewegungen und Volk werden in Kopenhagen aufeinander prallen, wenn man bedenkt, dass der Klimawandel die Bemühungen zur Verringerung von Armut und Hunger in der Welt stark untergräbt. Der Gipfel von Kopenhagen ist eine echte Herausforderung, der wir uns stellen müssen, und wir dürfen nicht zulassen, dass die Industrie- und Atomlobby als glorreiche Sieger hervorgehen."@de9
"I abstained, firstly because Amendment 13, which considers nuclear energy to be an important factor in reducing carbon dioxide emissions, was approved and, secondly, because Amendment 3 by my group, calling for developed countries to reduce their greenhouse gas emissions by 80 and 95% by 2050 compared with 1990 levels, was rejected. There are numerous positive points in the resolution, such as the EU’s commitment to granting EUR 30 billion a year up to 2020 to meet the requirements of developing countries in the field of moderating the impact of and adapting to climate change. However, I consider that a return to nuclear energy as an antidote to the greenhouse effect is not the solution in the fight against climate change; on the contrary, it is a dangerous choice. The three camps of developed, developing and underdeveloped countries and the three camps of governments, basic movements and people will clash in Copenhagen, given that climate change largely undermines efforts to reduce poverty and hunger in the world. The Copenhagen Summit is a real challenge to which we must rise and we must not allow the industrial and nuclear lobby to be the glorious victors."@en4
"Me he abstenido, en primer lugar porque se aprobó la enmienda 13, que considera la energía nuclear como un factor importante en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, y en segundo lugar, porque se rechazó la enmienda 3, presentada por mi Grupo, que exigía a los países desarrollados la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 80 y un 95 % para 2050 en comparación con los niveles de 1990. Hay muchos puntos positivos en la resolución, como el compromiso de la UE de conceder 30 000 millones de euros al año hasta 2020 para reunir los requisitos de los países desarrollados en cuanto a la moderación del impacto y la adaptación al cambio climático. Sin embargo, considero que volver a la energía nuclear como antídoto para el efecto invernadero no es la solución para la lucha contra el cambio climático, sino al contrario, es una elección peligrosa. Los tres bandos de países desarrollados, en desarrollo y subdesarrollados y los tres bandos de gobiernos, movimientos básicos y población coincidirán en Copenhague, ya que el cambio climático mina enormemente los esfuerzos para reducir la pobreza y el hambre en el mundo. La Cumbre de Copenhague es un auténtico reto al que debemos llegar y no debemos permitir que los grupos de interés favorables al sector industrial y al sector nuclear salgan victoriosos."@es21
"Ma jäin erapooletuks, esiteks seetõttu, et kiideti heaks muudatusettepanek 13, mille kohaselt tuumaenergia on süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisel oluline tegur, ning teiseks seetõttu, et tagasi lükati minu fraktsiooni esitatud muudatusettepanek 3, milles arenenud riike kutsuti üles vähendama oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2050. aastaks võrreldes 1990. aasta tasemega 80 ja 95% võrra. Resolutsioonis on arvukalt häid punkte, näiteks ELi kavatsus eraldada kuni 2020. aastani igal aastal 30 miljardit eurot, et vastata arengumaade vajadustele seoses kliimamuutuse mõju leevendamise ja selle tagajärgedega kohanemisega. Ma leian siiski, et tagasipöördumine tuumaenergia juurde kui vastumeede kasvuhooneefektile ei paku lahendust kliimamuutusega võitlemisel. Vastupidi, see on ohtlik valik. Kopenhaagenis põrkuvad kolme leeri – arenenud riikide, arengumaade ja vähim arenenud riikide – ning nende valitsuste, peamiste rahvaliikumiste ja rahvaste huvid, sest kliimamuutus kahjustab märkimisväärselt jõupingutusi, mida maailmas valitseva vaesuse ja nälja vähendamiseks tehakse. Kopenhaageni tippkohtumine on tõeline proovikivi ja me peame tõusma oma ülesannete kõrgusele ning mitte laskma tööstus- ja tuumalobistidel võitu tähistada."@et5
"Äänestin tyhjää, ensinnäkin koska tarkistus 13, jossa pidetään ydinenergiaa tärkeänä tekijänä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, hyväksyttiin, ja toiseksi koska ryhmäni jättämä tarkistus 3, jossa kehotettiin kehittyneitä maita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2050 mennessä 80 ja 95 prosenttia vuoden 1990 tasoista, hylättiin. Päätöslauselma sisältää monia myönteisiä seikkoja, kuten EU:n sitoumus myöntää vuosittain 30 miljardia euroa vuoteen 2020 asti kehitysmaiden hillitsemistoimien ja mukautumistarpeiden kattamiseksi. Katson kuitenkin, että paluu ydinenergiaan lääkkeenä kasvihuoneilmiöön ei ole oikea ratkaisu ilmastonmuutoksen torjumiseksi; päinvastoin, se on vaarallinen valinta. Kööpenhaminassa törmäävät kehittyneiden maiden, kehitysmaiden ja alikehittyneiden maiden leirit samoin kuin hallitusten, ruohonjuuritason liikkeiden ja kansalaisten leirit, sillä ilmastonmuutos tekee paljolti tyhjäksi pyrkimykset vähentää köyhyyttä ja nälkää maailmassa. Kööpenhaminan huippukokous on todellinen haaste, johon meidän on vastattava, emmekä saa antaa teollisuus- ja ydinvoimalobbarien lähteä sieltä voittajina."@fi7
"Je me suis abstenu de voter, premièrement parce que l’amendement 13, qui considère l’énergie nucléaire comme un facteur important dans la réduction des émissions de dioxyde de carbone, a été approuvé, et deuxièmement, parce que l’amendement 3 déposé par mon groupe, demandant aux pays développés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 80 et 95 % d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990, a été rejeté. Il y a beaucoup de points positifs dans la résolution, tels que l’engagement de l’UE d’octroyer 30 milliards d’euros par an jusqu’à 2020 afin de contribuer aux efforts d’atténuation et aux besoins d’adaptation des pays en développement. Cependant, j’estime qu’un retour à l’énergie nucléaire comme antidote à l’effet de serre n’est pas la solution dans la lutte contre le changement climatique; au contraire, c’est un choix dangereux. Les trois camps que sont les pays développés, les pays en développement et les pays sous-développés, et les trois camps que sont les gouvernements, les mouvements de la base et les peuples s’affronteront à Copenhague, le changement climatique sapant largement les efforts visant à réduire la pauvreté et la faim dans le monde. Le sommet de Copenhague est un réel défi face auquel nous devons nous montrer à la hauteur et nous ne devons pas permettre au lobby industriel et nucléaire d’en ressortir victorieux."@fr8
". Tartózkodtam, először is azért, mert jóváhagyták a 13. módosítást, amely az atomenergiát a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése terén fontos tényezőnek tekinti, másodszor pedig azért, mert a képviselőcsoportom által előterjesztett 3. módosítást elutasították, amely arra szólítja fel a fejlett országokat, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását legkésőbb 2050-re az 1990-es szinthez képest 80–95%-kal csökkentsék. Az állásfoglalás számos pozitív elemet tartalmaz, például azt, hogy az EU kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy 2020-ig évi 30 milliárd eurót biztosít a fejlődő országok számára, hogy az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó kötelezettségeiket teljesíteni tudják. Úgy vélem azonban, hogy nem jelent megoldást az éghajlatváltozás elleni küzdelem során, ha az üvegházhatás ellenszereként az atomenergiához folyamodunk; éppen ellenkezőleg, ez veszélyes választás. A fejlett, a fejlődő és a fejletlen országok hármas csoportja, valamint a kormányok, az alapvető mozgalmak és az emberek hármasa csap majd össze Koppenhágában, tekintettel arra, hogy az éghajlatváltozás nagymértékben aláássa a világméretű szegénység és az éhezés csökkentésére irányuló törekvéseket. A koppenhágai csúcstalálkozó valódi kihívást jelent, amelynek meg kell felelnünk, és nem engedhetjük meg, hogy az ipari és a nukleáris lobbi legyen az örvendező győztes."@hu11
"Mi sono astenuto in primo luogo perché è stato approvato l’emendamento n. 13, che considera l’energia nucleare un fattore importante per la riduzione di emissioni di anidride carbonica, e, in secondo luogo, perché è stato respinto l’emendamento n. 3, proposto dal mio gruppo e che invitava i paesi sviluppati a impegnarsi a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra dall’80 al 95 per cento entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Vi sono diversi punti positivi nella risoluzione, quali, ad esempio, l’impegno dell’Unione europea a garantire lo stanziamento di 30 miliardi di euro all’anno fino al 2020 per andare incontro alle esigenze dei paesi in via di sviluppo nel campo dell’adattamento e dell’attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Tuttavia, ritengo che un ritorno al nucleare come antidoto ai gas serra non sia la soluzione adeguata nella lotta ai cambiamenti climatici; si tratta, invece, di una scelta pericolosa. I tre fronti di paesi sviluppati, in via di sviluppo e sottosviluppati e i tre fronti dei governi, dei movimenti di base e dei cittadini si scontreranno a Copenaghen, visto che i cambiamenti climatici mettono a dura prova gli sforzi per ridurre la povertà e la fame nel mondo. Il vertice di Copenaghen è una grande sfida della quale dobbiamo essere all’altezza e non dobbiamo permettere che le lobby nucleari e industriali ne escano vincitrici."@it12
"Aš susilaikiau, pirma, dėl to, kad buvo patvirtintas 13 pakeitimas, kuriame laikomasi nuomonės, kad branduolinė energija turi būti svarbus veiksnys mažinant išmetamo anglies dioksido kiekį, ir, antra, dėl to, kad buvo atmestas mano frakcijos pateiktas 3 pakeitimas, kuriame išsivysčiusios šalys raginamos iki 2050 m. sumažinti savo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 80–95 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. Vis dėlto rezoliucijoje yra nemažai pozityvių nuostatų, pvz., ES įsipareigojimas iki 2020 m. suteikti 30 mlrd. EUR per metus siekiant patenkinti besivystančių šalių poreikius klimato kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo prie jos srityje. Tačiau manau, kad grįžimas prie branduolinės energijos kaip šiltnamio efekto priešnuodžio nėra tinkamas sprendimas kovojant su klimato kaita, – atvirkščiai, tai pavojingas pasirinkimas. Kopenhagoje susirems trys išsivysčiusių, besivystančių ir neišsivysčiusių šalių stovyklos ir trys vyriausybių, pagrindinių judėjimų ir žmonių stovyklos, atsižvelgiant į tai, kad klimato kaita iš dalies kenkia pastangoms mažinti skurdą ir badą pasaulyje. Kopenhagos aukščiausiojo lygio vadovų susitikimas yra tikras iššūkis, į kurį privalome reaguoti, taip pat neturime leisti pramonės ir branduolinės energijos lobistams tapti šlovingais nugalėtojais."@lt14
"Es atturējos, jo, pirmkārt, tika apstiprināts grozījums Nr. 13, kurā kodolenerģija tiek uzskatīta par svarīgu faktoru oglekļa emisiju samazināšanā, un, otrkārt, tāpēc, ka tika noraidīts manas grupas iesniegtais grozījums Nr. 3, kurā izteikts aicinājums attīstītajām valstīm līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas par 80 un 95 % salīdzinot ar 1990. gada līmeni. Rezolūcijā ietverti vairāki pozitīvi punkti, piemēram, ES apņemšanās līdz 2020. gadam piešķirt EUR 30 miljardus gadā, lai nodrošinātu attīstības valstu vajadzības saistībā ar klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām. Tomēr es uzskatu, ka atgriešanās pie kodolenerģijas kā pretlīdzekļa siltumnīcefektam nav risinājums cīņā ar klimata pārmaiņām; gluži pretēji, tā ir bīstama izvēle. Kopenhāgenā radīsies sadursme starp trim attīstīto, attīstības un mazattīstīto valstu nometnēm un trim valdību, galveno kustību un iedzīvotāju nometnēm, ņemot vērā, ka klimata pārmaiņas ievērojami apdraud centienus samazināt nabadzību un badu pasaulē. Kopenhāgenas augstākā līmeņa sanāksme ir patiess izaicinājums, kuram mums ir jāstājas pretī, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka rūpniecības un kodolenerģijas lobiji gūst spožu uzvaru."@lv13
"Ψήφισα αποχή, πρώτον, γιατί εγκρίθηκε η τροπολογία 13 που θεωρεί την πυρηνική ενέργεια ως σημαντική συνιστώσα για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και, δεύτερον, γιατί απορρίφθηκε η τροπολογία 3 της Ομάδας μου που ζητούσε από τις αναπτυγμένες χώρες να μειώσουν τις εκπομπές τους των αερίων θερμοκηπίου κάτω από τα επίπεδα του 1990 κατά 80 και 95% έως το 2050. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία στο ψήφισμα , όπως π.χ. ότι η ΕΕ δεσμεύεται για τη χορήγηση 30 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2020 για την κάλυψη των αναγκών των αναπτυσσομένων χωρών στον τομέα του μετριασμού των επιπτώσεων και της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές. Θεωρώ όμως ότι η στροφή στην πυρηνική ενέργεια ως αντίδοτο στο φαινόμενο του θερμοκηπίου όχι μόνο δεν είναι η λύση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αλλά αποτελεί μιαν επικίνδυνη επιλογή. Στην Κοπεγχάγη θα συγκρουστούν τα τρίπτυχα αναπτυγμένες - αναπτυσσόμενες - υπανάπτυκτες χώρες και κυβερνήσεις - κινήματα βάσης - λαοί, καθώς η αλλαγή κλίματος υπονομεύει σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες μείωσης της φτώχειας και της πείνας στον κόσμο. Η Συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης είναι μια υπαρκτή πρόκληση στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθούμε και να μην αφήσουμε το βιομηχανικό και πυρηνικό λόμπι να αποδειχτούν οι μεγάλοι κερδισμένοι."@mt15
"Ik heb mij onthouden, ten eerste omdat amendement 13 is aangenomen, waarin kernenergie wordt beschouwd als een belangrijke factor voor de vermindering van de CO uitstoot, en ten tweede omdat amendement 3 van onze fractie is verworpen, waarin de ontwikkelde landen werden opgeroepen om tot 2050 hun broeikasgasemissies te verminderen met 80 en 95 procent beneden het niveau van 1990. In de resolutie staat veel positiefs. Zo wordt bijvoorbeeld gezegd dat de EU zich ertoe verbindt om tot 2020 jaarlijks 30 miljard euro beschikbaar te stellen om de ontwikkelingslanden te helpen voldoen aan hun behoeften bij het opvangen van de gevolgen van en de aanpassing aan de klimaatverandering. Ik ben evenwel van mening dat de toevlucht tot kernenergie, als tegengif tegen het broeikasverschijnsel, geen oplossing is in de strijd tegen klimaatverandering. Integendeel, kernenergie is een gevaarlijke optie. In Kopenhagen zijn er twee conflictdrieluiken: ontwikkelde landen – ontwikkelingslanden – onderontwikkelde landen enerzijds en regeringen – achterbanbewegingen – volkeren anderzijds. Door klimaatverandering worden de inspanningen inzake armoedevermindering en hongerbestrijding in de wereld sterk ondermijnd. De Top van Kopenhagen is een reële uitdaging die wij het hoofd moeten bieden als wij willen voorkomen dat de industrie- en kernenergielobby als de grote overwinnaars uit de strijd komen."@nl3
"Wstrzymałem się od głosu po pierwsze dlatego, że poprawka 13, zgodnie z którą energia jądrowa jest ważnym czynnikiem redukcji emisji dwutlenku węgla została przyjęta, a po drugie dlatego, że poprawka 3, złożona przez moja grupę i wzywająca kraje rozwinięte do redukcji emisji o 80 i 95 % do roku 2050 w porównaniu do poziomów z 1990 roku, została odrzucona. W przedmiotowej rezolucji znalazło się wiele istotnych punktów, takich jak zaangażowanie UE w uruchomienie do 2020 roku kwoty 30 miliardów euro na spełnienie wymogów krajów rozwijających się w dziedzinie łagodzenia zmian klimatu i dostosowania się do nich. Uważam jednak, że powrót do energii jądrowej jako antidotum na efekt cieplarniany nie jest rozwiązaniem w walce ze zmianą klimatu; przeciwnie, jest to niebezpieczny wybór. W Kopenhadze dojdzie do starcia trzech obozów krajów rozwiniętych, rozwijających się i słabo rozwiniętych oraz trzech obozów rządów, ruchów obywatelskich i obywateli, zwłaszcza że zmiany klimatu w dużym stopniu umniejszają wysiłki na rzecz ograniczenia ubóstwa i głodu na świecie. Szczyt w Kopenhadze to prawdziwe wyzwanie, któremu musimy sprostać i nie możemy dopuścić, by lobby przemysłowe i jądrowe odniosło zwycięstwo."@pl16
"Abstive-me, em primeiro lugar, porque foi aprovada a alteração 13, que considera a energia nuclear um factor importante para a redução das emissões de dióxido de carbono, e, em segundo lugar, porque foi rejeitada a alteração 3 apresentada pelo meu grupo, que apela aos países desenvolvidos para que até 2050 reduzam as suas emissões de gases com efeito de estufa em 80 e 95% em relação aos níveis de 1990. A resolução contém muitos pontos positivos, tais como o compromisso da UE de afectar 30 mil milhões de euros por ano até 2020 para satisfazer as necessidades dos países em desenvolvimento para que possam mitigar do impacto das alterações climáticas e adaptar-se às mesmas. Considero, contudo, que o recurso à energia nuclear como antídoto para o efeito de estufa não é a solução para combater as alterações climáticas; pelo contrário, é uma opção perigosa. Os dois grupos constituídos, respectivamente, pelos países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, e pelos governos, movimentos de base e povo, irão confrontar-se em Copenhaga, já que as alterações climáticas minam em grande medida os esforços para reduzir a pobreza e a fome no mundo. A Cimeira de Copenhaga constitui um verdadeiro desafio ao qual temos de dar resposta e não devemos permitir que o lóbi industrial e nuclear acabem por ser os grandes vencedores."@pt17
"M-am abţinut, în primul rând pentru că a fost aprobat amendamentul 13, care consideră că energia nucleară este un factor important în reducerea emisiilor de dioxid de carbon, şi, în al doilea rând, deoarece a fost respins amendamentul 3 prezentat de grupul meu, care solicita ţărilor dezvoltate să îşi reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 80% şi 95% până în 2050, în comparaţie cu nivelurile din 1990. Există numeroase puncte pozitive în cadrul rezoluţiei, precum angajamentul UE de alocare a 30 de miliarde de euro pe an până în anul 2020, pentru a îndeplini cerinţele stabilite pentru ţările în curs de dezvoltare în materie de atenuare a impactului schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea. Cu toate acestea, consider că întoarcerea la energia nucleară ca antidot pentru efectul de seră nu este o soluţie în lupta împotriva schimbărilor climatice; dimpotrivă, este o alegere periculoasă. Cele trei tabere ale ţărilor dezvoltate, ale ţărilor în curs de dezvoltare şi ale ţărilor subdezvoltate şi cele trei tabere ale guvernelor, mişcări de bază şi oameni se vor ciocni la Copenhaga, dat fiind că schimbările climatice subminează în mare măsură eforturile de reducere a sărăciei şi a foametei în lume. Summit-ul de la Copenhaga este o provocare reală căreia trebuie să-i facem faţă şi nu trebuie să permitem grupurilor de interese industriale şi nucleare să fie învingătorii glorioşi."@ro18
"Zdržal som sa hlasovania po prvé z toho dôvodu, že bol schválený pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13, ktorý považuje jadrovú energetiku za významný faktor pri znižovaní emisií oxidu uhličitého, a po druhé, že bol zamietnutý pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 predložený našou skupinou, ktorý vyzýva vyspelé krajiny na zníženie emisií skleníkových plynov o 80 a 95 % do roku 2050 v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Uznesenie obsahuje množstvo pozitívnych bodov, napríklad záväzok EÚ vyčleniť každoročne až do roku 2020 sumu 30 miliárd EUR na splnenie požiadaviek rozvojových krajín v oblasti zmierňovania vplyvu zmeny klímy a prispôsobovania sa jej. Myslím si však, že návrat k jadrovej energetike ako protijed skleníkového efektu nie je riešením v boji proti zmene klímy. Naopak, ide o nebezpečné riešenie. V Kodani sa stretnú tri tábory vyspelých, rozvojových a menej rozvinutých krajín a tri tábory vlád, základných hnutí a národov. Zmena klímy totiž do veľkej miery marí úsilie o znižovanie chudoby a hladu vo svete. Kodanský samit je skutočným problémom, ktorý musíme riešiť. Nesmieme dopustiť, aby sa slávnymi víťazmi stali priemyselné a jadrové loby."@sk19
"Vzdržal sem se prvič zato, ker je bil predlog spremembe 13, ki jedrsko energijo obravnava kot pomemben dejavnik pri zmanjševanju emisij ogljikovega dioksida, sprejet, in drugič zato, ker je moja skupina zavrnila predlog spremembe 3, ki od razvitih držav zahteva, da zmanjšajo svoje emisije toplogrednih plinov za 80 in 95 % do leta 2050. Resolucija vsebuje številne pozitivne točke, kot je zaveza EU k dodelitvi 30 milijard EUR na leto do leta 2020, da se izpolnijo zahteve držav v razvoju na področju blaženja vplivov podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Vendar pa menim, da vrnitev na jedrsko energijo kot na potistrup učinku tople grede ni rešitev v boju proti podnebnim spremembam; ravno nasprotno, to je zelo nevarna izbira. V Københavnu bodo trčili trije tabori razvitih, razvijajočih se in nerazvitih držav ter trije tabori vlad, temeljnih gibanj in ljudi glede na to, da podnebne spremembe v veliki meri spodkopavajo prizadevanja za zmanjšanje revščine in lakote na svetu. Konferenca v Københavnu je pravi izziv, ki mu moramo biti kos in ne smemo dovoliti, da bi industrijski in jedrski lobi iz tega izšel kot veličasten zmagovalec."@sl20
"Jag lade ned min röst, för det första eftersom man antog ändringsförslag 13, där kärnkraften ses som en viktig faktor för att minska koldioxidutsläppen, och för det andra eftersom man förkastade ändringsförslag 3 från min grupp, där vi begärde att industriländerna skulle minska sina utsläpp av växthusgaser med 80 och 95 procent till 2050 i förhållande till 1990 års nivåer. Resolutionen har ett flertal positiva inslag, till exempel EU:s åtagande att anslå 30 miljarder euro per år fram till 2020, för att ge utvecklingsländerna bättre möjligheter att dämpa effekten av och anpassa sig till klimatförändringarna. Men jag anser att en återgång till kärnkraften som motmedel mot växthuseffekten inte är lösningen i kampen mot klimatförändringarna, tvärtom är det ett farligt val. De tre lägren med industri-, tillväxt- och utvecklingsländerna och de tre lägren med regeringarna, samhällsrörelserna och folket kommer att hamna i konflikt i Köpenhamn, om klimatförändringarna i hög grad undergräver insatserna mot fattigdom och svält i världen. Toppmötet i Köpenhamn är en verklig utmaning som vi måste anta, och vi får inte låta industri- och kärnkraftslobbyn ta hem segern."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph