Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-179"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-179"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei favoravelmente esta resolução, que solicita um acordo internacional ambicioso e juridicamente vinculativo em Copenhaga, pois creio que a celebração deste acordo pode levar a um novo paradigma sustentável, que estimule o crescimento social e económico, fomente o desenvolvimento das tecnologias ecológicas, bem como as energias renováveis e a eficiência energética, e que reduza o consumo de energia e permita a criação de novos postos de trabalho. Julgo que a aprovação desta resolução – onde está explícito que o acordo internacional se deveria basear no princípio de uma responsabilidade comum, mas diferenciada, devendo os países industrializados assumir um papel de destaque na redução das suas emissões, responsabilizando-se por fornecer apoio financeiro e técnico aos países em desenvolvimento – vai ao encontro de um certo equilíbrio mundial. É por isso fundamental que a União tome uma posição de liderança nesta matéria de modo a salvaguardar o bem-estar das gerações futuras."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem pro toto usnesení, které usiluje o ambiciózní a právně závaznou mezinárodní dohodu v Kodani, neboť se domnívám, že sjednání této dohody může vést k novému, udržitelnému modelu, který podporuje sociální a hospodářský růst, urychluje rozvoj technologií udržitelných z hlediska životního prostředí a také obnovitelné energie a energetické účinnosti a snižuje energetickou spotřebu a vytváří nové pracovní příležitosti. Domnívám se, že schválení tohoto usnesení – které zdůrazňuje, že mezinárodní dohoda by měla být založena na zásadě společné, ale diferencované odpovědnosti, kdy rozvinuté země převezmou vedení při snižování svých emisí a přijmou odpovědnost za poskytování finanční a technické pomoci rozvojovým zemím – přispěje k určité globální rovnováze. Proto je důležité, aby Unie v této otázce převzala vedení a zajistila tak budoucím generacím blahobyt."@cs1
"Jeg stemte for denne beslutning, hvis mål er en ambitiøs og juridisk bindende international aftale i København, fordi jeg mener, at indgåelsen af en sådan aftale kan føre til en ny, bæredygtig model, som skaber social og økonomisk vækst, fremmer udviklingen af miljømæssigt bæredygtige teknologier samt vedvarende energi og energieffektivitet, reducerer energiforbruget og sætter os i stand til at skabe nye arbejdspladser. Jeg mener, at godkendelsen af denne beslutning – hvori det understreges, at den internationale aftale bør bygge på princippet om fælles, men differentieret ansvar, idet de udviklede lande må gå i spidsen og reducere deres emissioner og påtage sig et ansvar for at yde udviklingslandene finansiel og teknisk støtte – vil være med til at skabe en vis global balance. Det er derfor vigtigt, at EU går forrest på dette område for at beskytte de fremtidige generationers trivsel."@da2
"Ich habe für diese Entschließung gestimmt, die ein ehrgeiziges und rechtlich bindendes internationales Übereinkommen in Kopenhagen anstrebt, da ich glaube, dass ein solches Übereinkommen zu einem neuen, zukunftsfähigen Modell führen kann, das soziales und wirtschaftliches Wachstum ankurbelt, die Entwicklung von ökologisch nachhaltigen Technologien sowie erneuerbare Energiequellen und Energieeffizienz fördert, den Energieverbrauch verringert und die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen ermöglicht. Ich glaube, dass die Annahme dieser Entschließung – die betont, dass das internationale Übereinkommen auf dem Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung aufbauen sollte, wobei die Industriestaaten bei der Verringerung ihrer Emissionen mit gutem Beispiel vorangehen und sich einverstanden erklären, den Entwicklungsländern finanzielle und technische Unterstützung zukommen zu lassen – zu einem gewissen globalen Gleichgewicht beitragen wird. Daher ist es von größter Wichtigkeit, dass die Union in dieser Frage mit gutem Beispiel vorangeht, um das Wohlergehen künftiger Generationen zu sichern."@de9
"Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, που επιδιώκει μια φιλόδοξη και νομικά δεσμευτική διεθνή συμφωνία στην Κοπεγχάγη, αφού πιστεύω ότι η ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο, που θα τονώνει την κοινωνική και οικονομική μεγέθυνση, θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, θα μειώνει δε την κατανάλωση ενέργειας και θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Πιστεύω ότι η έγκριση αυτού του ψηφίσματος –που υπογραμμίζει ότι η διεθνής συμφωνία πρέπει να βασίζεται στην αρχή της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης, με τις ανεπτυγμένες χώρες να ηγούνται των προσπαθειών μείωσης των εκπομπών τους και αποδοχής της ευθύνης για την παροχή στις αναπτυσσόμενες χώρες χρηματοδοτικής και τεχνικής στήριξης– θα συμβάλει σε μια ορισμένη παγκόσμια ισορροπία. Επομένως, είναι ουσιώδους σημασίας να αναλάβει η Ένωση ηγετικό ρόλο στο συγκεκριμένο θέμα, ούτως ώστε να διαφυλάξει την ευημερία των μελλοντικών γενεών."@el10
"I voted in favour of this resolution, which seeks an ambitious and legally binding international agreement in Copenhagen, since I believe that concluding this agreement can lead to a new, sustainable model that stimulates social and economic growth, fosters the development of environmentally sustainable technologies, as well as renewable energy and energy efficiency, and reduces energy consumption and enables the creation of new jobs. I believe that approval of this resolution – which stresses that the international agreement should be based on the principle of common but differentiated responsibility, with the developed countries taking the lead in reducing their emissions and accepting responsibility for providing developing countries with financial and technical support – will contribute to a certain global balance. It is therefore essential that the Union takes the lead on the issue so as to safeguard the well-being of future generations."@en4
"He votado a favor de esta Resolución, que busca llegar a un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante en Copenhague, ya que creo que alcanzar este acuerdo puede conducir hacia un nuevo modelo sostenible que estimule el crecimiento social y económico, fomente el desarrollo de tecnologías sostenibles para el medio ambiente, así como de la energía renovable y la eficiencia energética, reduzca el consumo de energía y permita la creación de nuevos puestos de trabajo. Creo que la aprobación de esta Resolución ―la cual acentúa que el acuerdo internacional debería estar basado en el principio de responsabilidad común pero diferenciada, con los países desarrollados tomando la iniciativa de reducir sus emisiones y aceptar la responsabilidad de proporcionar a los países en desarrollo apoyo económico y técnico― contribuirá al establecimiento de un equilibrio global. Así pues, es esencial que la Unión tome la iniciativa en este asunto con el fin de salvaguardar el bienestar de las futuras generaciones."@es21
"Ma hääletasin selle resolutsiooni poolt. Resolutsiooni eesmärk on tagada Kopenhaagenis ambitsioonika ja õiguslikult siduva rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimine ning ma leian, et tänu sellise kokkuleppe sõlmimisele võib tekkida uus, jätkusuutlik mudel, mis soodustab sotsiaalset ja majanduslikku kasvu, edendab keskkonnasäästliku tehnoloogia ning taastuvenergia ja energiatõhususe arengut, vähendab energiatarbimist ja võimaldab luua uusi töökohti. Usun, et selle resolutsiooni heakskiitmine, milles rõhutatakse, et rahvusvaheline kokkulepe peaks rajanema ühise, aga erineva vastutuse põhimõttel, kusjuures arenenud riigid võtavad juhtrolli oma heitkoguste vähendamisel ning kohustuse anda arengumaadele rahalist ja tehnilist abi, aitab kaasa teatud ülemaailmse tasakaalu saavutamisele. Seega on väga oluline, et Euroopa Liit võtaks selles küsimuses juhtrolli, tagamaks tulevaste põlvkondade heaolu."@et5
"Kannatin äänestyksessä tätä päätöslauselmaa, jolla pyritään saamaan Kööpenhaminassa aikaan kunnianhimoinen ja oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus, koska katson, että sopimuksen solmiminen voi johtaa uuteen kestävään malliin, joka edistää sosiaalista ja taloudellista kasvua, ympäristön kannalta kestävää teknologiaa ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja energiatehokkuutta sekä vähentää energiankulutusta ja mahdollistaa työpaikkojen luomisen. Uskon, että tämä päätöslauselma – jossa painotetaan, että kansainvälisen sopimuksen olisi perustuttava yhteisen mutta eriytetyn vastuun periaatteeseen niin, että teollisuusmaat näyttävät esimerkkiä vähentämällä omia päästöjään ja hyväksyvät vastuunsa antaa kehitysmaille rahoituksellista ja teknistä tukea – auttaa osaltaan saavuttamaan tietyn maailmanlaajuisen tasapainon. Tästä syystä on tärkeää, että unioni ottaa asiassa johtoaseman tulevien sukupolvien hyvinvoinnin takaamiseksi."@fi7
"J’ai voté en faveur de cette résolution, qui recherche un accord international ambitieux et juridiquement contraignant à Copenhague, car je pense que la conclusion de cet accord peut conduire à un nouvel accord durable qui stimulera la croissance sociale et économique, favorisera le développement de technologies durables au niveau de l’environnement, ainsi que l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique, réduira la consommation énergétique et permettra la création de nouveaux emplois. Je pense que l’approbation de cette résolution - qui souligne que l’accord international devrait reposer sur le principe de la «responsabilité commune mais différenciée», les pays industrialisés devant donner l’exemple en réduisant leurs émissions et accepter la responsabilité d’apporter un soutien financier et technique aux pays en développement - contribuera à un certain équilibre mondial. Il importe donc que l’Union montre l’exemple en la matière afin de préserver le bien-être des générations futures."@fr8
". Megszavaztam az állásfoglalást, amely azt tűzi ki célul, hogy Koppenhágában nagyra törő és kötelező erejű nemzetközi megállapodást érjünk el, mivel úgy gondolom, hogy egy ilyen megállapodás megkötése révén olyan új, fenntartható modell jöhet létre, amely ösztönzést biztosít a társadalmi fejlődéshez és a gazdasági növekedéshez, elősegíti a környezeti szempontból fenntartható technológiák fejlesztését, valamint a megújuló energiák alkalmazását és az energiahatékonyság fokozását, továbbá csökkenti az energiafogyasztást és új munkahelyek teremtését teszi lehetővé. Úgy vélem, hogy az állásfoglalás jóváhagyása – amely hangsúlyozza, hogy a nemzetközi megállapodásnak a „közös, de különböző felelősség” elvére kellene épülnie, amelynek keretében a fejlett országok élen járnak hazai kibocsátásaik csökkentésében, valamint azon felelősség felvállalásában, hogy a fejlődő országok számára pénzügyi és technikai támogatást biztosítanak – hozzá fog járulni bizonyos globális egyensúly kialakításához. Ezért elengedhetetlen, hogy a jövőbeni nemzedékek jólétének biztosítása érdekében az Unió vezető szerepet vállaljon e kérdéssel kapcsolatban."@hu11
"Ho votato a favore di questa risoluzione, che ha come obiettivo il raggiungimento di un accordo internazionale legalmente vincolante a Copenaghen, perché ritengo che la conclusione di un tale accordo possa condurre a un nuovo modello sostenibile che stimoli la crescita economica e sociale, incoraggi lo sviluppo di tecnologie ecosostenibili, l’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili e dell’efficienza energetica, riduca il consumo di energia e favorisca la creazione di nuovi posti di lavoro. Questa risoluzione sottolinea l’importanza del fatto che l’accordo sia fondato sul principio di responsabilità comune ma differenziata, prevedendo una leadership dei paesi industrializzati per quanto riguarda la riduzione delle proprie emissioni e l’accettazione delle proprie responsabilità di fornire ai paesi in via di sviluppo un sostegno tecnico e finanziario adeguato. Ritengo che l’approvazione della risoluzione possa contribuire a un certo equilibrio globale. E’ dunque essenziale che l’Unione assuma un ruolo guida in merito, al fine di salvaguardare il benessere delle generazioni future."@it12
"Aš balsavau už šią rezoliuciją, kuria siekiama plataus užmojo ir teisiškai privalomo susitarimo Kopenhagoje, nes manau, kad priėmus šį susitarimą bus galima sukurti naują tvarų modelį, pagal kurį būtų skatinamas socialinis ir ekonominis augimas, aplinkos požiūriu tvarių technologijų kūrimas, taip pat didinamas atsinaujinančios energijos ir energijos vartojimo efektyvumas ir mažinamas energijos suvartojimas bei sudaromos sąlygos kurti naujas darbo vietas. Manau, kad patvirtindami šią rezoliuciją – kurioje pabrėžiama, kad tarptautinis susitarimas turėtų būti grindžiamas bendros, bet diferencijuotos atsakomybės principu, pagal kurį išsivysčiusios šalys rodo pavyzdį mažindamos savo išmetamųjų teršalų kiekį ir prisiima atsakomybę už finansinės ir techninės paramos teikimą besivystančioms šalims, –prisidėsime prie tikros pasaulio pusiausvyros. Todėl būtina, kad Europos Sąjunga rodytų pavyzdį šiuo klausimu, kad apsaugotume ateities kartų gerovę."@lt14
"Es balsoju par šo rezolūciju, kura ir vērsta uz to, lai Kopenhāgenā panāktu vērienīgu un juridiski saistošu starptautisku vienošanos, jo es uzskatu, ka šī nolīguma noslēgšana var radīt jaunu, ilgtspējīgu modeli, kas veicina sociālo un ekonomisko izaugsmi, sekmē ekoloģiski ilgtspējīgas tehnoloģijas, kā arī atjaunojamo enerģiju un energoefektivitāti, un samazina enerģijas patēriņu un nodrošina jaunu darbavietu radīšanu. Es uzskatu, ka šīs rezolūcijas — kura uzsver, ka starptautiskā nolīguma pamatā jābūt kopējas, bet diferencētas atbildības principam, attīstītajām valstīm uzņemoties vadību savu emisiju samazināšanā un uzņemoties atbildību sniegt attīstības valstīm finansiālu un tehnisku atbalstu — apstiprināšana veicinās noteikta globāla līdzsvara panākšanu. Tāpēc ir būtiski, ka Eiropas Savienība uzņemas vadību šajā jautājumā, lai aizsargātu nākamo paaudžu labklājību."@lv13
". Votei favoravelmente esta resolução, que solicita um acordo internacional ambicioso e juridicamente vinculativo em Copenhaga, pois creio que a celebração deste acordo pode levar a um novo paradigma sustentável, que estimule o crescimento social e económico, fomente o desenvolvimento das tecnologias ecológicas, bem como as energias renováveis e a eficiência energética, e que reduza o consumo de energia e permita a criação de novos postos de trabalho. Julgo que a aprovação desta resolução – onde está explícito que o acordo internacional se deveria basear no princípio de uma responsabilidade comum, mas diferenciada, devendo os países industrializados assumir um papel de destaque na redução das suas emissões, responsabilizando-se por fornecer apoio financeiro e técnico aos países em desenvolvimento – vai ao encontro de um certo equilíbrio mundial. É por isso fundamental que a União tome uma posição de liderança nesta matéria de modo a salvaguardar o bem-estar das gerações futuras."@mt15
"− Ik heb mijn stem gegeven aan deze resolutie, waarin wordt aangedrongen op de noodzaak om in Kopenhagen een ambitieuze en juridisch bindende overeenkomst te bereiken. Mijns inziens kan een dergelijke overeenkomst namelijk leiden tot een nieuw, duurzaam model dat bijdraagt aan de stimulering van de sociale en economische groei, de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën en hernieuwbare energiebronnen, de bevordering van energie-efficiëntie, de beperking van het energieverbruik en het scheppen van nieuwe banen. De aanneming van deze resolutie zal volgens mij bijdragen aan een zeker evenwicht in de wereld, aangezien expliciet wordt onderstreept dat de internationale overeenkomst gebaseerd moet zijn op het beginsel van gezamenlijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid, waarbij de ontwikkelde landen het voortouw nemen door hun binnenlandse emissies te reduceren en zich ertoe verplichten financiële en technische bijstand te verlenen aan de ontwikkelingslanden. Het is dan ook van essentieel belang dat de Unie op dit gebied een voortrekkersrol vervult om het welzijn van de toekomstige generaties te waarborgen."@nl3
"Głosowałem za tą rezolucją, która ma przyczynić się do zawarcia ambitnego i prawnie wiążącego międzynarodowego porozumienia w Kopenhadze, ponieważ uważam, że takie porozumienie może doprowadzić do nowego, zrównoważonego modelu stymulującego wzrost społeczny i gospodarczy, sprzyjającego rozwojowi ekologicznie zrównoważonych technologii, a także energii odnawialnej i efektywności energetycznej oraz ograniczającego zużycie energii i umożliwiającemu tworzenie nowych miejsc pracy. Uważam, że przyjęcie tej rezolucji – w której podkreśla się, że porozumienie międzynarodowe powinno się opierać na zasadzie wspólnej ale zróżnicowanej odpowiedzialności, w ramach której kraje rozwinięte odrywają wiodącą rolę w dziedzinie redukcji emisji oraz przyjmowania na siebie odpowiedzialności za udzielanie krajom rozwijającym się wsparcia finansowego i technicznego – przyczyni się do pewnej globalnej równowagi. Ważne jest zatem przejęcie przez Unię Europejską inicjatywy w tej sprawie, aby zagwarantować dobrostan przyszłych pokoleń."@pl16
"Am votat în favoarea prezentei rezoluţii, care vizează un acord internaţional ambiţios şi obligatoriu din punct de vedere juridic la Copenhaga, întrucât cred că încheierea acestui acord poate conduce la un model nou şi durabil care încurajează creşterea socială şi economică, stimulează dezvoltarea unor tehnologii durabile din punct de vedere ecologic, precum şi a energiei regenerabile şi a eficienţei energetice, reduce consumul de energie şi permite crearea de noi locuri de muncă. Consider că aprobarea acestei rezoluţii - care evidenţiază necesitatea ca acordul internaţional să se bazeze pe principiul răspunderii comune, dar diferenţiate, ţările dezvoltate asumându-şi iniţiativa de a reduce emisiile şi acceptând responsabilitatea de a furniza ţărilor în curs de dezvoltare sprijin financiar şi tehnic - va contribui la un oarecare echilibru global. Prin urmare, este esenţial ca Uniunea să preia iniţiativa în acest domeniu pentru a proteja bunăstarea generaţiilor următoare."@ro18
"Hlasoval som za toto uznesenie, ktorého cieľom je dosiahnutie ambicióznej a právne záväznej medzinárodnej dohody v Kodani. Verím totiž, že uzavretie tejto dohody môže viesť k novému trvalo udržateľnému modelu, ktorý stimuluje sociálny a hospodársky rast, podporuje rozvoj trvalo udržateľných technológií z hľadiska životného prostredia, ako aj obnoviteľné energie a energetickú účinnosť, znižuje spotrebu energie a umožňuje vytváranie nových pracovných miest. Verím, že schválenie tohto uznesenia – ktoré zdôrazňuje, že medzinárodná dohoda by mala byť založená na zásade spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti, pričom vyspelé krajiny by mali prevziať vedúcu úlohu pri znižovaní emisií a prijať zodpovednosť za poskytovanie finančnej a technickej podpory rozvojovým krajinám – prispeje k určitej celosvetovej rovnováhe. Je preto rozhodujúce, aby Únia prevzala v tejto oblasti vedúce postavenie s cieľom chrániť blahobyt budúcich generácií."@sk19
"To poročilo, ki si prizadeva za velikopotezen in pravno zavezujoč mednarodni sporazum v Københavnu, sem podprl, ker verjamem, da lahko s sklenitvijo takšnega sporazuma dobimo nov, trajnostni model, ki bo spodbujal socialno in gospodarsko rast, razvoj okoljsko trajnostnih tehnologij in obnovljive vire energije ter energetsko učinkovitost, hkrati pa zmanjševal porabo energije in omogočal ustvarjanje delovnih mest. Mislim, da bo potrditev te resolucije – ki poudarja, da bi moral mednarodni sporazum temeljiti na načelu skupnih a različnih odgovornosti, pri čemer bi morale razvite države prevzeti vodilno vlogo pri zmanjševanju domačih emisij in sprejeti odgovornost za zagotavljanje finančne in tehnične pomoči državam v razvoju – prispevala k ustvarjanju nekakšnega svetovnega ravnovesja. Zato je pomembno, da Unija prevzame vodilno vlogo pri tem vprašanju, da bi zagotovila blaginjo prihodnjih generacij."@sl20
"Jag röstade för den här resolutionen som syftar till ett ambitiöst och rättsligt bindande internationellt avtal i Köpenhamn, eftersom jag anser att ett sådant avtal kan leda till en ny, hållbar modell som stimulerar social och ekonomisk tillväxt, bidrar till utvecklingen av miljömässigt hållbar teknik samt förnybar energi och energieffektivitet, minskar energiförbrukningen och skapar nya arbetstillfällen. Genom att godkänna denna resolution – där det betonas att det internationella avtalet bör bygga på principen om gemensamt men åtskilt ansvar, där de utvecklade länderna går före genom att minska sina utsläpp och ta på sig ansvaret för att ge utvecklingsländerna ekonomiskt och tekniskt stöd – anser jag att vi kommer att bidra till en viss global balans. Därför är det avgörande att EU tar ledningen i frågan, för att skydda kommande generationers välfärd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph