Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-172"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-172"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". J’ai soutenu le rapport David Martin pour une réforme du règlement du Parlement Européen, dans la mesure où il permettra à notre Assemblée de s’inscrire dans les nouvelles règles du jeu accompagnant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Il s’agit notamment de l’accueil de nouveaux «observateurs» qui devraient pouvoir devenir au plus vite des députés européens à part entière, de la mise en place de règles relatives à la nouvelle place des parlements nationaux dans la procédure législative, via l’examen du respect du principe de subsidiarité, réforme que j’accueille bien volontiers dans la mesure où elle participe de l’approfondissement du débat démocratique, et surtout de la reconnaissance du rôle accru du Parlement européen dans l’élaboration des lois européennes. Enfin, ce texte précise les modalités d’action pour le Parlement européen en cas de «violation des principes fondamentaux par un État membre», ce qui est particulièrement positif dans sa défense des droits fondamentaux."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasovala jsem pro zprávu pana Martina o reformě jednacího řádu Evropského parlamentu, neboť to naší sněmovně umožní dodržet nová základní pravidla, jež provázejí vstup Lisabonské smlouvy v platnost. Reforma zahrnuje zejména: uvítání nových „pozorovatelů“, kteří by měli být schopni se sami stát co nejdříve poslanci Parlamentu; zavedení pravidel souvisejících s novou úlohou vnitrostátních parlamentů v legislativním postupu, což bude prověrkou dodržování zásady subsidiarity, reforma, kterou upřímně vítám, neboť pomáhá prohlubovat demokratickou diskusi a především Evropskému parlamentudává větší možnosti podílet se na koncipování evropských právních norem. A konečně, tento text vyjasňuje typy opatření, jež má Evropský parlament přijímat v případě „porušování stěžejních zásad některým členským státem“, což je zvláště pozitivní při obraně základních práv."@cs1
"Jeg stemte for hr. Martins betænkning om ændring af Parlamentets forretningsorden, eftersom det vil gøre Parlamentet i stand til at overholde de nye grundprincipper, der følger af Lissabontraktatens ikrafttræden. Ændringen betyder bl.a., at vi skal sige velkommen til nye "observatører", som hurtigst muligt bør blive retmæssige medlemmer, at der indføres regler om de nationale parlamenters nye rolle i lovgivningsproceduren i forbindelse med undersøgelsen af overholdelsen af nærhedsprincippet – en ændring, som jeg hilser velkommen, fordi den er med til at fremme den demokratiske debat – og frem for alt at Parlamentets rolle i forbindelse med udarbejdelsen af europæisk lovgivning styrkes. Endelig indeholder teksten en nærmere beskrivelse af de typer af foranstaltninger, som Parlamentet skal træffe i tilfælde af en medlemsstats "overtrædelse af grundlæggende principper", hvilket er særlig positivt i forbindelse med Parlamentets beskyttelse af grundlæggende rettigheder."@da2
"Ich habe für den Bericht von David Martin über die Änderung der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments gestimmt, weil sich unser Haus damit an die neuen, mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon einhergehenden Spielregeln anpassen kann. Die Änderungen enthalten insbesondere: die Aufnahme von neuen „Beobachtern“, denen es möglich sein sollte, so schnell wie möglich Vollmitglieder des Parlaments zu werden; die Einführung von Bestimmungen hinsichtlich der neuen Rolle der nationalen Parlamente im Gesetzgebungsverfahren durch Prüfung der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, eine Änderung die ich insofern sehr begrüße, als sie dabei hilft, die demokratische Debatte zu vertiefen; und vor allem die Zuweisung von mehr Befugnissen an das Europäische Parlament bei der Ausarbeitung europäischer Gesetze. Ferner sind darin die Handlungsmöglichkeiten des Europäischen Parlaments im Falle einer „Verletzung von wesentlichen Grundsätzen durch einen Mitgliedstaat“ festgehalten, was für die Verteidigung von Grundrechten durch das Parlament besonders positiv ist."@de9
"Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του David Martin για την αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον βαθμό που θα επιτρέψει στο Σώμα μας να εφαρμόσει τους νέους βασικούς κανόνες που απορρέουν από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η αναθεώρηση περιλαμβάνει συγκεκριμένα: την υποδοχή νέων «παρατηρητών», που θα μπορούν να γίνουν βουλευτές του ΕΚ αυτοδικαίως το συντομότερο δυνατόν· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τον νέο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθετική διαδικασία μέσω της εξέτασης του βαθμού τήρησης της αρχής της επικουρικότητας, μια μεταρρύθμιση που επικροτώ ασμένως στον βαθμό που συμβάλλει στην εμβάθυνση του δημοκρατικού διαλόγου· πρωτίστως δε, την αναβάθμιση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εκπόνηση ευρωπαϊκών νόμων. Τέλος, αυτό το κείμενο αποσαφηνίζει τους τύπους δράσης που πρέπει να αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε περίπτωση «παραβίασης των θεμελιωδών αρχών από κράτος μέλος», κάτι που είναι ιδιαίτερα θετικό για την εκ μέρους του προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων."@el10
"I voted in favour of David Martin’s report on the reform of the European Parliament’s Rules of Procedure insofar as it will allow our House to adhere to the new ground rules accompanying the entry into force of the Treaty of Lisbon. The reform involves, in particular: welcoming new ‘observers’ who should be able to become MEPs in their own right as soon as possible; introducing rules relating to the new role of national parliaments in the legislative procedure, by examining the respect shown for the principle of subsidiarity, a reform I gladly welcome insofar as it helps deepen the democratic debate; and, above all, granting the European Parliament an enhanced role in the drafting of European laws. Finally, this text clarifies the types of action to be taken by the European Parliament in the event of a ‘breach by a Member State of fundamental principles’, which is especially positive in its defence of fundamental rights."@en4
"He votado a favor del informe de David Martin sobre la reforma del Reglamento del Parlamento Europeo en la medida en que permitirá que nuestra Cámara se adhiera a las nuevas reglas básicas que acompañan la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. La reforma implica, en concreto: el recibimiento de nuevos «observadores» que puedan convertirse en diputados por derecho propio lo antes posible, la introducción de normas relativas al nuevo papel de los parlamentos nacionales en el procedimiento legislativo, examinando el respeto mostrado por el principio de subsidiariedad, una reforma que acojo con mucho gusto en la medida en que ayuda a profundizar en el debate democrático y, sobre todo, concediendo al Parlamento Europeo una función mejorada en la elaboración de la legislación europea. Por último, este texto aclara los tipos de medidas que tomará el Parlamento Europeo en caso de una «violación de los principios fundamentales por parte de un Estado miembro», que es especialmente positivo en su defensa de los derechos fundamentales."@es21
"Ma hääletasin Euroopa Parlamendi kodukorra muutmist käsitleva David Martini raporti poolt, sest see võimaldab meil järgida uusi reegleid, mis kaasnevad Lissaboni lepingu jõustumisega. Muutmine hõlmab eelkõige järgmist: uute vaatlejate vastuvõtmine, kellest peaksid võimalikult kiiresti saama täieõiguslikud Euroopa Parlamendi liikmed, uute, subsidiaarsuse põhimõtte järgimise uurimist käsitlevate sätete kehtestamine seoses liikmesriikide parlamentide uue rolliga õigusloomemenetluses – selle muudatusega olen ma väga rahul, sest see aitab süvendada demokraatlikku arutelu –, ja eelkõige Euroopa Parlamendile Euroopa õigusaktide väljatöötamisel suurema rolli andmine. Samuti selgitatakse selles dokumendis, milliseid meetmeid peaks Euroopa Parlament võtma „aluspõhimõtete rikkumisel liikmesriigi poolt”, mis on eriti positiivne Euroopa Parlamendi kui põhiõiguste kaitsja jaoks."@et5
"Äänestin David Martinin Euroopan parlamentin työjärjestyksen uudistuksesta laatiman mietinnön puolesta, koska sen avulla parlamentti voi noudattaa Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä syntyviä uusia perussääntöjä. Uudistukseen sisältyy muun muassa uusien "tarkkailijoiden" vastaanottaminen, joista pitäisi voida tulla parlamentin varsinaisia jäseniä mahdollisimman pian, uudet säännöt, jotka koskevat kansallisten parlamenttien uutta toissijaisuusperiaatteen noudattamista valvovaa roolia lainsäädäntömenettelyssä – tähän uudistukseen olen erityisen tyytyväinen, koska se auttaa syventämään demokraattista keskustelua – sekä ennen kaikkea Euroopan parlamentille myönnettävä suurempi rooli unionin lainsäädännön valmistelussa. Tällä tekstillä selvennetään myös, minkä tyyppisiin toimiin Euroopan parlamentti voi ryhtyä "jäsenvaltion rikkoessa perustavanlaatuisia periaatteita", mikä on erityisen myönteinen seikka perusoikeuksien puolustamista ajatellen."@fi7
". Megszavaztam a David Martin által összeállított, az Európai Parlament eljárási szabályzatának reformjával kapcsolatos jelentést, mivel lehetővé fogja tenni a tisztelt Ház számára, hogy ragaszkodjon a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését kísérő új alapvető szabályok betartásához. A reform elsősorban a következőket foglalja magában: új „megfigyelők” üdvözlése, akiknek minél hamarabb saját jogon európai parlamenti képviselővé kell válniuk; új szabályok bevezetése a nemzeti parlamentek által a jogalkotási eljárás során betöltött új szereppel kapcsolatban, a szubszidiaritás elve tiszteletben tartásának vizsgálata mellett, ami olyan reformnak számít, amelynek rendkívül örülök, lévén elősegíti a demokratikus vita mélyítését; és mindenekelőtt nagyobb szerep biztosítása az Európai Parlament számára az európai jogszabályok szövegezése terén. Végezetül a szöveg pontosítja, hogy az Európai Parlament milyen intézkedéseket tesz „az alapelvek valamely tagállam általi megsértése” esetén, ami különösen pozitív fejlemény az alapvető jogok védelme terén."@hu11
"Ho votato a favore della relazione dell’onorevole Martin sulla riforma del regolamento del Parlamento europeo perché essa permetterà al Parlamento di aderire alle nuove regole di base che accompagnano l’entrata in vigore del trattato di Lisbona. La riforma comprende, nello specifico: l’accoglienza di nuovi “osservatori” che dovrebbero essere in grado di diventare al più presto possibile deputati a pieno titolo; l’introduzione di regole riguardanti il nuovo ruolo dei parlamenti nazionali per quanto attiene alla procedura legislativa, sulla base del rispetto del principio di sussidiarietà, una riforma che accolgo davvero di buon grado perché contribuisce ad allargare il dibattito democratico; infine e soprattutto, le maggiori competenze legislative del Parlamento europeo. Infine, questo testo fa luce sulle azioni che il Parlamento europeo dovrebbe intraprendere nel caso in cui vi fosse una “violazione dei principi fondamentali da parte di uno Stato membro”, il che rappresenta un elemento particolarmente positivo nella difesa dei diritti fondamentali."@it12
"Balsavau už D. Martino pranešimą dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių reformos, nes jos leis mūsų Parlamentui tvirtai laikytis naujų pagrindinių taisyklių, pradedančių veikti kartu su Lisabonos sutartimi. Reforma visų pirma apima: pritarimą naujiems „stebėtojams“, kurie turėtų kuo greičiau įgyti galimybę savarankiškai tapti Europos Parlamento nariais, naujų taisyklių, susijusių su nauju nacionalinių parlamentų vaidmeniu teisėkūros procedūroje, tiriant subsidiarumo principo laikymąsi, nustatymą – reforma, kuriai mielai pritariu, nes ji padeda demokratinius debatus padaryti turiningesnius, ir visų pirma svarbesnio vaidmens suteikimą Europos Parlamentui rengiant Europos teisės aktų projektus. Galiausiai šiame dokumente išaiškinta, kokių veiksmų turi imtis Europos Parlamentas, jeigu valstybės narės padaro pagrindinių principų pažeidimą, o tai ypač pozityvu jam ginant pagrindines teises."@lt14
"Es balsoju par ziņojumu par Eiropas Parlamenta Reglamenta reformu, ciktāl tas ļaus Parlamentam ievērot jaunos pamatnoteikumus, kas izriet no Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Šī reforma jo īpaši ietver šādus pasākumus: atbalsts jauniem „novērotājiem”, kuriem katram atsevišķi jābūt tiesībām pēc iespējas drīzāk kļūt par Eiropas Parlamenta deputātu; noteikumu ieviešana attiecībā uz valstu parlamentu jauno lomu likumdošanas kārtībā, pārbaudot, vai ir ievērots subsidiaritātes princips, reforma, kuru es vērtēju ļoti atzinīgi, ciktāl tā palīdz padziļināt demokrātiskas debates; un galvenokārt, paplašinātu pilnvaru piešķiršana Eiropas Parlamentam Eiropas tiesību aktu izstrādē. Visbeidzot, šajā tekstā ir precizētas darbības, kas Eiropas Parlamentam jāveic gadījumā, ja „dalībvalsts pārkāpj pamatprincipus’, kas ir jo īpaši pozitīvi attiecībā uz pamattiesību aizsardzību."@lv13
"J'ai soutenu le rapport David Martin pour une réforme du règlement du Parlement Européen, dans la mesure où il permettra à notre Assemblée de s'inscrire dans les nouvelles règles du jeu accompagnant l'entrée en vigueur du l'accueil du Traité de Lisbonne. Il s'agit notamment de: l'accueil de nouveaux "observateurs" qui devraient pouvoir devenir au plus vite des députés européens à part entière; la mise en place de règles relatives à la nouvelle place des parlements nationaux dans la procédure législative, via l'examen du respect du principe de subsidiarité, réforme que j'accueille bien volontiers dans la mesure où elle participe de l'approfondissement du débat démocratique; et surtout la reconnaissance d'un rôle accru du Parlement européen dans l'élaboration des lois européennes. Enfin, ce texte précise les modalités d'action pour le Parlement européen en cas de "violation des principes fondamentaux par un État membre", ce qui est particulièrement positif dans sa défense des droits fondamentaux."@mt15
". Ik heb het verslag van David Martin over een hervorming van het Reglement van het Europees Parlement gesteund, voor zover die ons Parlement in de gelegenheid stelt zich aan de nieuwe spelregels te houden die met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon van kracht worden. De hervorming betreft met name de verwelkoming van nieuwe ‘waarnemers’ die zo snel mogelijk volwaardige leden van het Europees Parlement zouden moeten kunnen worden; de invoering van regels met betrekking tot de nieuwe rol van de nationale parlementen in de wetgevingsprocedure, onder meer aan de hand van een onderzoek naar het respect dat wordt getoond voor het subsidiariteitsbeginsel, een hervorming die ik met open armen begroet voor zover zij een bijdrage kan leveren aan een verdieping van het democratisch debat; en, bovenal, het toekennen van een grotere rol aan het Europees Parlement bij het voorbereiden van Europese wetten. Tot slot verduidelijkt deze tekst wat voor soort acties er door het Europees Parlement kunnen worden ondernomen in geval van een ‘schending van de fundamentele beginselen door een lidstaat’, waardoor het Europees Parlement over gerichte middelen beschikt om de fundamentele rechten te verdedigen."@nl3
"Głosowałam za sprawozdaniem pana posła Davida Martina w sprawie reformy regulaminu Parlamentu Europejskiego na tyle, na ile umożliwia ona tej Izbie dostosowanie się do nowych podstaw regulaminowych towarzyszących wejściu w życie traktatu z Lizbony. Reforma dotyczy w szczególności: powitania nowych „obserwatorów”, którzy powinni mieć szansę na to, by jak najszybciej zostać samodzielnymi posłami do PE; wprowadzenia przepisów dotyczących nowej roli parlamentów krajowych w procedurze legislacyjnej poprzez analizę poszanowania zasady pomocniczości, którą to reformę z zadowoleniem przyjmuję na tyle, na ile pomaga ona w pogłębieniu debaty demokratycznej; a przede wszystkim przyznania Parlamentowi Europejskiemu szerszych kompetencji w dziedzinie przygotowywania projektów prawodawstwa europejskiego. I na koniec tekst ten objaśnia rodzaje działań, które Parlament Europejski ma podjąć w przypadku „naruszenia przez państwo członkowskie zasad podstawowych”, co jest szczególnie ważne dla ochrony praw podstawowych."@pl16
"Apoiei o relatório David Martin relativo a uma reforma do Regimento do Parlamento Europeu na medida em que ele permitirá à nossa Assembleia inscrever-se nas novas regras do jogo que acompanham a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. São elas, nomeadamente: o acolhimento de novos "observadores", que devem poder tornar-se, o mais rapidamente possível, deputados europeus de pleno direito; estabelecimento de regras relativas ao novo lugar dos parlamentos nacionais no processo legislativo, através da análise do respeito do princípio da subsidiariedade, reforma essa que recebo de muito boa vontade na medida em que participa no aprofundamento do debate democrático; e, sobretudo, o reconhecimento de um papel acrescido do Parlamento Europeu na elaboração das leis europeias. Por fim, este texto estabelece as modalidades de acção para o Parlamento Europeu em caso de "violação dos princípios fundamentais por parte de um Estado-Membro", o que é particularmente positivo na sua defesa dos direitos fundamentais."@pt17
"Am susţinut raportul dlui David Martin pentru reformarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European, în măsura în care va permite Parlamentului nostru să se înscrie în noile reguli ale jocului care însoţesc intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Reforma se referă, în special: la primirea unor noi „observatori”, care ar trebui să poată deveni cât mai curând deputaţi europeni cu drepturi depline, la introducerea unor reguli referitoare la noul rol al parlamentelor naţionale în procedura legislativă, prin examinarea respectării principiului subsidiarităţii, o reformă pe care o salut cu bucurie în măsura în care contribuie la aprofundarea dezbaterii democratice, şi, mai ales, recunoaşterea unui rol crescut al Parlamentului European în elaborarea legilor europene. În final, acest text clarifică modalităţile de acţiune care trebuie adoptate de Parlamentul European în caz de „încălcare a principiilor fundamentale ale unui stat membru”, ceea ce reprezintă un aspect pozitiv pentru apărarea drepturilor fundamentale."@ro18
"Hlasovala som za správu pána Davida Martina o reforme rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, pretože tomuto Parlamentu umožní prijať nové základné pravidlá súvisiace so vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti. Táto správa obsahuje predovšetkým: privítanie nových „pozorovateľov“, ktorí by mali byť čo najskôr schopní stať sa plnoprávnymi poslancami Európskeho parlamentu; zavedenie pravidiel súvisiacich s novou úlohou národných parlamentov v legislatívnom procese prostredníctvom kontroly dodržiavania zásady subsidiarity – reformu, ktorú s radosťou vítam, pretože prispeje k prehĺbeniu demokratickej diskusie; a predovšetkým udelenie významnejšej úlohy pri navrhovaní európskych právnych predpisov Európskemu parlamentu. Tento text napokon objasňuje, aký druh opatrení má Európsky parlament prijať v prípade „porušenia základných zásad členským štátom“, čo je zvlášť pozitívne pri ochrane základných práv."@sk19
"Poročilo Davida Martina o spremembi Poslovnika Evropskega parlamenta sem podprla, ker bo našemu Parlamentu omogočila, da upošteva nova temeljna pravila, ki jih prinaša začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe. Sprememba še posebej vključuje: sprejem novih „opazovalcev“, ki bi morali imeti možnost, da tudi sami čim prej postanejo poslanci Evropskega parlamenta; uvedbo členov o novi vlogi nacionalnih parlamentov v zakonodajnem postopku s pregledom spoštovanja načela subsidiarnosti, ki je sprememba, ki jo zelo pozdravljam, saj pomaga poglobiti demokratično razpravo; in predvsem podelitev večje vloge Evropskemu parlamentu pri pripravi evropskih zakonov. To besedilo tudi pojasnjuje vrste ukrepov, ki jih mora Evropski parlament sprejeti v primeru „kršitev temeljnih načel s strani držav članic“, kar je posebej pozitivno pri njegovem zagovarjanju temeljnih pravic."@sl20
"Jag röstade Martinbetänkandet om reformen av Europaparlamentets arbetsordning eftersom den kommer att göra det möjligt för oss att följa de nya villkor som åtföljer ikraftträdandet av Lissabonfördraget. Reformen handlar i synnerhet om att välkomna nya ”observatörer” som i sig ska kunna bli fullvärdiga ledamöter så snart som möjligt, införa bestämmelser om de nationella parlamentens nya roll i lagstiftningsförfarandet genom att granska respekten för subsidiaritetsprincipen, en reform som jag gärna välkomnar, eftersom den bidrar till att fördjupa den demokratiska debatten och – framför allt – till att ge Europaparlamentet en förstärkt roll i utformningen av EU-lagstiftningen. Slutligen förtydligar denna text vilka typer av åtgärder som Europaparlamentet ska vidta om en medlemsstat bryter mot grundläggande principer, vilket är särskilt positivt för parlamentets försvar av de grundläggande rättigheterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph