Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-164"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-164"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"J’ai voté en faveur de la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour les cas de la Belgique et de l’Irlande, car je considère qu’il nous faut tout mettre en œuvre pour aider les salariés victimes des dommages causés par la mondialisation et la crise économique et financière. Je m’interroge toutefois sur la cohérence des politiques européennes quand, à côté de la mobilisation de ce fonds, la Commission européenne autorise une aide d’État de la Pologne à la même société Dell pour ouvrir une usine dans son pays, alors qu’elle en ferme une en Irlande. Comment les citoyens européens peuvent-ils faire confiance aux «bienfaits» de l’Europe quand elle autorise ce genre de «tour de passe-passe»? On peut douter de la légitime utilisation des fonds publics dans ce contexte et regretter le manque de responsabilité sociale des nos entreprises, guidées par le souci exclusif de la rentabilité, au mépris des emplois détruits."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasovala jsem pro mobilizaci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v případě Belgie a Irska, neboť mám za to, že bychom měli využít všech možných prostředků na pomoc zaměstnancům, kteří utrpěli škodu v důsledku globalizace a hospodářské a finanční krize. Přesto mám pochyby o konzistentnosti evropských politik, když souběžně s mobilizací tohoto fondu Evropská komise povoluje Polsku poskytnout státní podporu společnosti Dell za účelem otevření závodu v této zemi nehledě na to, že tato společnost uzavírá závod v Irsku. Jak mohou evropští občané uvěřit v „přínos“ Evropy, když Komise povoluje takovéto „triky“? V této souvislosti by se dalo pochybovat o oprávněnosti použití veřejných financí a vyjádřit politování nad nedostatkem sociální odpovědností našich podniků, které se řídí výlučně zájmy zisku bez ohledu na zlikvidovaná pracovní místa."@cs1
"Jeg stemte for at anvende Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i Belgiens og Irlands tilfælde, da jeg mener, at vi bør tage alle midler i brug for at hjælpe ansatte, der er blevet ofre for de skadelige følger af globaliseringen og den økonomiske og finansielle krise. Jeg spekulerer ikke desto mindre på sammenhængen mellem de europæiske politikker, når Kommissionen samtidig med, at den anvender denne fond, godkender polsk statsstøtte til Dell til åbning af en fabrik i Polen, på trods af at virksomheden lukker en fabrik i Irland. Hvordan kan europæiske borgere have tillid til "fordelene" ved EU, når denne form for "trick" accepteres? Man kunne i den forbindelse så tvivl om den legitime brug af offentlige midler og beklage det manglende sociale ansvar hos virksomhederne, som udelukkende er styret af at skabe indtjening uden at bekymre sig om nedlæggelsen af arbejdspladser."@da2
"Ich habe für die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung für die Fälle in Belgien und Irland gestimmt, da ich der Meinung bin, dass wir alle verfügbaren Mittel einsetzen sollten, um den Arbeitnehmern, die Opfer des von der Globalisierung und von der Wirtschafts- und Finanzkrise verursachten Schadens geworden sind, zu helfen. Ich frage mich jedoch, wo die Kohärenz in der europäischen Politik bleibt, wenn die Europäische Kommission – parallel zur Inanspruchnahme dieses Fonds – Polen die Gewährung staatlicher Beihilfen an Dell für die Eröffnung eines Werks in Polen gestattet, obwohl das Unternehmen ein Werk in Irland schließt. Wie sollen die europäischen Bürger noch an die „Vorteile“ eines Europas glauben, wenn es diese Art von „Taschenspielertricks“ zulässt? In diesem Zusammenhang kann man an der Legitimität der Verwendung von öffentlichen Fonds zweifeln und die mangelnde soziale Verantwortung unserer Unternehmen bedauern, die ohne Rücksicht auf den Verlust von Arbeitsplätzen nur an ihre Profite denken."@de9
"Ψήφισα υπέρ της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στις περιπτώσεις του Βελγίου και της Ιρλανδίας, καθώς θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα δυνατά μέσα για να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους, που είναι θύματα της ζημίας που προκαλεί η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Αναρωτιέμαι, ωστόσο, για τη συνέπεια των ευρωπαϊκών πολιτικών όταν, παράλληλα με την κινητοποίηση του εν λόγω ταμείου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει στην Πολωνία να χορηγεί κρατική ενίσχυση στην Dell για να ανοίξει εργοστάσιο στη χώρα της, μολονότι η εταιρεία κλείνει άλλο εργοστάσιο στην Ιρλανδία. Πώς μπορούν οι ευρωπαίοι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στα «οφέλη» της Ευρώπης όταν αυτή δίνει την έγκρισή της σε τέτοιου είδους «κόλπα»; Κάποιος ενδεχομένως να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της χρήσης δημόσιων πόρων σε αυτό το πλαίσιο και να εκφράσει τη λύπη του για την έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας των εταιρειών μας, των οποίων οι πράξεις υπαγορεύονται από την αποκλειστική τους έγνοια για κερδοφορία, ασχέτως των θέσεων εργασίας που καταστρέφονται."@el10
"I voted in favour of the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for the cases of Belgium and Ireland, as I consider that we should use all possible means to help employees who are victims of the damage caused by globalisation and the economic and financial crisis. I nevertheless wonder about the consistency of European policies when, alongside the mobilisation of this fund, the European Commission permits Poland to grant State aid to Dell to open a plant in its country, even though the company is closing one in Ireland. How can European citizens have faith in the ‘benefits’ of Europe when it authorises this kind of ‘trick’? One might doubt the legitimate use of public funds in this context and regret the lack of social responsibility of our companies, which are guided by an exclusive concern for profitability, regardless of the jobs destroyed."@en4
"He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para los casos de Bélgica e Irlanda, ya que considero que deberíamos utilizar todos los medios posibles para ayudar a los empleados que son víctimas del daño causado por la globalización y la crisis económica y financiera. No obstante, me preocupa la coherencia de las políticas europeas en tanto que, mientras se moviliza este Fondo, la Comisión Europea permite que Polonia conceda ayuda estatal a Dell para abrir una planta en su país, aunque la empresa esté cerrando otra en Irlanda. ¿Cómo van a tener confianza los ciudadanos europeos en los «beneficios» de Europa si autoriza esta clase de «trampas»? Se podría dudar del uso legítimo de los fondos públicos en este contexto y lamentar la falta de responsabilidad social de nuestras empresas, que están gobernadas por una preocupación exclusiva por la rentabilidad, sin reparar en los puestos de trabajo que se destruyen."@es21
"Ma hääletasin selle poolt, et Belgiale ja Iirimaale eraldataks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kaudu abi, sest minu arvates tuleb kasutada kõikvõimalikke vahendeid üleilmastumise ning majandus- ja finantskriisi ohvriteks langenud töötajate abistamiseks. Samas tekib mul kahtlusi Euroopa poliitika sidususes, sest kõnealuse fondi kasutuselevõtmise kõrval lubab komisjon Poolal anda Dellile riigiabi tehase avamiseks Poolas, samas kui Dell sulgeb ühe tehase Iirimaal. Kuidas saavad Euroopa kodanikud sellise trikitamise lubamisel uskuda, et Euroopa Liit on neile kasulik? Sellises olukorras võidakse hakata avaliku sektori vahendite kasutamise õiguspärasuses kahtlema ja kahetsema meie äriühingute sotsiaalse vastutuse puudumist, sest äriühingud juhinduvad üksnes kasumlikkusest ega hooli hävitatud töökohtadest."@et5
"Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönoton puolesta Belgian ja Irlannin tapauksissa, sillä katson, että meidän olisi käytettävä kaikkia mahdollisia keinoja auttaaksemme globalisaation ja talous- ja rahoituskriisin aiheuttamien vahinkojen uhreiksi joutuneita työntekijöitä. Ihmettelen silti unionin toimien johdonmukaisuutta, kun samanaikaisesti globalisaatiorahaston varojen käyttöönoton kanssa Euroopan komissio sallii Puolan antaa valtiontukea Dellille, jotta se voi perustaa maahan tehtaan, vaikka yritys samalla sulkee Irlannissa sijaitsevan tehtaansa. Miten EU:n kansalaiset voivat uskoa unionin tuomiin "hyötyihin", kun se antaa luvan tällaiseen "temppuun"? Voidaan epäillä, onko julkisten varojen käyttö oikeutettua tässä yhteydessä, ja pahoitella yritysten sosiaalisen vastuun puutetta, kun niiden toimintaa ohjaa pelkkä voiton tavoittelu, jossa ei piitata menetetyistä työpaikoista."@fi7
". Megszavaztam, hogy a belgiumi és írországi esetekben folyamodjunk az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap forrásaihoz, mivel úgy gondolom, hogy minden lehetséges eszközt fel kell használni azon munkavállalók megsegítésére, akik a globalizáció, valamint a gazdasági és pénzügyi válság által előidézett károk áldozataivá váltak. Mindazonáltal az európai politikák következetességén gondolkodom, mivel az alap igénybevétele mellett az Európai Bizottság engedélyezi Lengyelország számára, hogy állami támogatást nyújtson a Dellnek ahhoz, hogy új gyárat létesítsen az országban, amikor a vállalat éppen bezár egyet Írországban. Hogyan bízhatnának az uniós polgárok az Európa által nyújtott „előnyökben”, amikor ilyen „trükköt” engedélyez? Az adott körülmények között kétségbe vonható az állami pénzeszközök jogos felhasználása, és sajnálatos, hogy vállalkozásaink híján vannak a társadalmi felelősségnek, kizárólag a nyereségesség érdekli őket, nem foglalkoznak azzal, ha közben munkahelyek szűnnek meg."@hu11
"Ho votato a favore della mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i casi del Belgio e dell’Irlanda perché ritengo fondamentale utilizzare tutti i mezzi possibili per aiutare i lavoratori colpiti dai danni dovuti alla globalizzazione e alla crisi economica e finanziaria. Ciononostante, mi pongo delle domande sulla coerenza delle politiche europee nel momento in cui, insieme alla mobilitazione di questo fondo, la Commissione europea permette alla Polonia di stanziare aiuti statali a favore della Dell per aprire uno stabilimento nel suo territorio, anche se la società è in procinto di chiuderne uno in Irlanda. Come possono i cittadini europei avere fiducia nei “vantaggi” dell’Unione quando essa si presta a questo tipo di “giochi”? Sarebbe dunque lecito dubitare dell’impiego legittimo dei fondi pubblici in un simile contesto e biasimare la mancanza di responsabilità sociale delle nostre imprese, che badano esclusivamente al profitto, senza tener conto dei posti di lavoro persi."@it12
"Balsavau už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo panaudojimą Belgijos ir Airijos atvejams, nes manau, jog turėtume išnaudoti visas įmanomas priemones, kad padėtume darbuotojams, kurie yra globalizacijos ir ekonomikos ir finansų krizės daromos žalos aukos. Vis dėlto abejoju Europos politikos nuoseklumu, kai Europos Komisija, mobilizuodama šį fondą, kartu leidžia Lenkijai suteikti valstybės pagalbą bendrovei „Dell“, kad atidarytų gamyklą savo teritorijoje, nors bendrovė uždaro gamyklą Airijoje. Kaip Europos piliečiai gali tikėti Europos „privilegijomis“, kai ji patvirtina tokį „triuką“? Bet kas galėtų suabejoti viešųjų lėšų naudojimo šiomis aplinkybėmis teisėtumu ir apgailestauti, kad mūsų bendrovėms trūksta socialinės atsakomybės – vadovaudamosi išskirtiniu rūpinimusi pelnu, jos nekreipia dėmesio į panaikinamas darbo vietas."@lt14
"Es balsoju par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizāciju Beļģijā un Īrijā notikušo atlaišanu gadījumiem, jo, manuprāt, mums jāizmanto visi iespējamie līdzekļi, lai palīdzētu darba ņēmējiem, kuri ir globalizācijas, kā arī ekonomiskās un finanšu krīzes upuri. Taču es brīnos par Eiropas politikas konsekvenci, kad paralēli šī fonda mobilizācijai Eiropas Komisija atļauj Polijai piešķirt valsts atbalstu rūpnīcas atvēršanai savā valstī, lai gan uzņēmums slēdz citu rūpnīcu Īrijā. Kā Eiropas pilsoņi var ticēt Eiropas „labumiem”, ja tā apstiprina šādu „triku”? Šajā kontekstā var šaubīties par valsts līdzekļu izmantošanas likumīgumu un paust nožēlu par to mūsu uzņēmumu sociālās atbildības trūkumu, kurus vada vienīgi vēlme gūt peļņu neatkarīgi no likvidētajām darba vietām."@lv13
"J'ai voté en faveur de la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour les cas de la Belgique et de l'Irlande, car je considère qu'il nous faut tout mettre en œuvre pour aider les salariés victimes des dommages causés par la mondialisation et la crise économique et financière. Je m'interroge toutefois sur la cohérence des politiques européennes quand, à côté de la mobilisation de ce fonds, la Commission européenne autorise une aide d'État de la Pologne à la même société Dell pour ouvrir une usine dans son pays, alors qu'elle en ferme une en Irlande. Comment les citoyens européens peuvent-ils faire confiance aux "bienfaits" de l'Europe quand elle autorise ce genre de "tour de passe-passe"? On peut douter de la légitime utilisation de fonds publics dans ce contexte et regretter le manque de responsabilité sociale des nos entreprises, guidées par le souci exclusif de la rentabilité, au mépris des emplois détruits."@mt15
"Ik heb voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering gestemd ten gunste van België en Ierland, omdat ik van mening ben dat we alle beschikbare middelen moeten aanwenden om werknemers te helpen die het slachtoffer zijn van de schade die het gevolg is van de globalisering en de economische en financiële crisis. Ik vraag me desalniettemin af hoe consistent het Europees beleid is, als we, tegelijkertijd met de beschikbaarstelling van dit fonds, zien dat de Europese Commissie Polen toestemming geeft staatssteun te verlenen aan Dell om een vestiging in dat land te openen, terwijl het bedrijf in Ierland een vestiging sluit. Hoe kunnen Europese burgers vertrouwen krijgen in de ‘voordelen’ van Europa als Europa dit soort ‘trucs’ toestaat? Er zouden in deze context wel eens twijfels kunnen ontstaan over het rechtmatig gebruik van overheidsgelden, evenals verontwaardiging over het gebrek aan sociale verantwoordelijkheid bij onze bedrijven die zich uitsluitend laten leiden door winstmarges, ongeacht het aantal banen dat verloren gaat."@nl3
"Głosowałam za uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w przypadku Belgii i Irlandii, ponieważ uważam, że powinniśmy wykorzystać wszystkie dostępne środki by pomóc pracownikom, którzy padli ofiarą szkód spowodowanych przez globalizację oraz kryzys ekonomiczny i finansowy. Niemniej jednak zastanawiam się nad spójnością polityki europejskiej, gdy uruchamiając ten fundusz Komisja Europejska pozwala jednocześnie Polsce na przyznanie firmie Dell pomocy na otwarcie zakładu w tym państwie, mimo że spółka zamyka zakład w Irlandii. Jak obywatele Europy mogą wierzyć w „korzyści” płynące z Europy jeśli Europa pozwala na takie „sztuczki”? W tym kontekście można wątpić w prawomocne wykorzystywanie funduszy publicznych i żałować, że nasze spółki, którym przyświeca wyłączna troska o rentowność nie ponoszą społecznej odpowiedzialności za likwidację miejsc pracy."@pl16
"Votei favoravelmente a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para os casos da Irlanda e da Bélgica, pois considero que temos de usar todos os meios ao nosso alcance para ajudar os trabalhadores assalariados vítimas dos danos causados pela globalização e pela crise económica e financeira. Contudo, interrogo-me sobre a coerência das políticas europeias quando, a par da mobilização desse fundo, a Comissão Europeia autoriza uma ajuda estatal da Polónia à mesma sociedade Dell para abrir uma fábrica no seu país, quando fecha uma na Irlanda. Como é que os cidadãos europeus podem confiar nos "benefícios" da Europa quando esta autoriza este tipo de "truque"? Podemos duvidar da legítima utilização dos fundos públicos neste contexto e lamentar a falta de responsabilidade social das nossas empresas, conduzidas pela exclusiva preocupação de rentabilidade, desprezando os empregos destruídos."@pt17
"Am votat în favoarea mobilizării Fondului european de ajustare la globalizare pentru cazurile Belgiei şi Irlandei, deoarece consider că trebuie să folosim toate mijloacele posibile pentru a ajuta salariaţii care sunt victime ale prejudiciilor cauzate de globalizare şi de criza economică şi financiară. Cu toate acestea, pun la îndoială consecvenţa politicilor europene în momentul în care, pe lângă mobilizarea acestui fond, Comisia Europeană autorizează un ajutor de stat din partea guvernului polonez destinat aceleiaşi companii Dell pentru a deschide o fabrică în ţara sa, deşi compania respectivă îşi închide o fabrică în Irlanda. Cum ar putea cetăţenii europeni să manifeste încredere în „binefacerile” Europei când aceasta autorizează acest gen de „trucuri”? Am putea pune la îndoială utilizarea legitimă a fondurilor publice în acest context şi regreta lipsa responsabilităţii sociale a întreprinderilor noastre, care sunt ghidate de o preocupare exclusivă pentru profitabilitate, indiferent de locurile de muncă distruse."@ro18
"Hlasovala som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v prípade Belgicka a Írska, pretože si myslím, že by sme mali použiť všetky dostupné prostriedky na pomoc pracovníkom, ktorí sa stali obeťami škôd spôsobených globalizáciou a hospodárskou a finančnou krízou. Napriek tomu pochybujem o konzistencii európskych politík, ak Európska komisia popri mobilizácii tohto fondu povolí Poľsku poskytnutie štátnej pomoci spoločnosti Dell na otvorenie závodu v krajine, hoci v Írsku závod zatvára. Ako môžu mať európski občania dôveru vo „výhody“ Európy, ak povoľuje takéto „kúsky“? V tejto súvislosti sú na mieste pochybnosti o oprávnenom použití verejných prostriedkov a ľútosť, že našim spoločnostiam chýba sociálna zodpovednosť a sú vedené len úsilím o ziskovosť bez ohľadu na zničené pracovné miesta."@sk19
"Mobilizacijo sredstev iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v primeru Belgije in Irske sem podprla, ker meni, da moramo uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da bi pomagali delavcem, ki so žrtve škode, ki sta jo povzročili globalizacija ter gospodarska in finančna kriza. Kljub temu se sprašujem, ali so evropske politike res dosledne, če poleg mobilizacije tega sklada Evropska komisija dovoljuje Poljski, da dodeli državno pomoč Dellu za odprtje obrata v tej državi ne glede na to, da to podjetje zapira en obrat na Irskem. Kako lahko evropski državljani zaupajo v „ugodnosti“ Evrope, če ta dovoljuje takšno „potegavščino“? V tem okviru bi lahko podvomili v zakonito uporabo javnih sredstev in obžalovali pomanjkanje socialne odgovornosti naših podjetij, ki jih žene samo želja po ustvarjanju dobička ne glede na to, da se s tem uničujejo delovna mesta."@sl20
"Jag röstade för mobiliseringen av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i fråga om Belgien och Irland, eftersom jag anser att vi bör använda alla medel som står till buds för att hjälpa arbetstagare som faller offer för de skador som globaliseringen och den ekonomiska och finansiella krisen orsakar. Däremot undrar jag över konsekvensen i EU:s politik när Europeiska kommissionen samtidigt som denna fond mobiliseras tillåter Polen att bevilja statligt stöd till Dell för att öppna en anläggning där, trots att företaget lägger ner en anläggning i Irland. Hur kan EU-medborgarna känna förtroende för fördelarna med EU, när den här sortens trick tillåts? Man kan tvivla på att allmänna medel används på rätt sätt i detta sammanhang och beklaga bristen på socialt ansvar hos våra företag, som enbart drivs för att skapa vinst, oavsett vilka arbetstillfällen som går förlorade."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph