Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-163"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-163"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei favoravelmente este relatório porque, sendo o FEG (Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização) um instrumento de resposta a uma crise específica à escala europeia causada pela globalização, tal se aplica à presente situação. Este fundo proporciona um apoio individual, pontual e limitado no tempo, directamente a trabalhadores despedidos. Defende-se que, na atribuição deste fundo por trabalhador, não haja desproporcionalidade como se tem verificado. Por outro lado, o FSE (Fundo Social Europeu) apoia a Estratégia Europeia de Emprego e as políticas dos Estados-Membros de pleno emprego, qualidade e produtividade no trabalho, promove a inclusão social, nomeadamente o acesso ao emprego das pessoas desfavorecidas, e reduz as disparidades de emprego a nível nacional, regional e local. Este é um fundo crucial para o reforço da coesão económica e social. O momento actual exige uma forte, correcta e acelerada execução do FSE. Fica claro que o FEG e o FSE têm objectivos diferentes, complementares, e que um não pode substituir o outro. Como medida extraordinária que é, o FEG deve ter um financiamento autónomo, e é um erro gravíssimo que o financiamento do FEG, uma medida conjuntural, se faça em prejuízo do FSE ou de qualquer outro fundo estrutural."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGAF) je nástrojem, který má reagovat na specifické evropské krize vyvolané globalizací, a to platí o současné situaci. Tento fond poskytuje individuální, jednorázovou a časově omezenou pomoc přímo propuštěným pracovníkům. Uvádí se, že při přidělování prostředků z tohoto fondu pracovníkům by nemělo docházet k disproporcím tak jako dříve. Mimoto je tu Evropský sociální fond (ESF), který podporuje evropskou strategii zaměstnanosti a politiky členských států pro dosažení plné zaměstnanosti, zvyšování kvality a produktivity práce, pomáhá znevýhodněným osobám při sociálním začleňování a zejména při nacházení zaměstnání a snižuje nerovnosti v zaměstnání na vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Je klíčovým fondem pro posilování hospodářské a sociální soudržnosti. Současná situace vyžaduje využívat ESF rázně, správně a rychle. Je jasné, že EGAF a ESF mají různé, vzájemně se doplňující cíle a žádný z nich nemůže nahradit ten druhý. Protože EGAF je mimořádným opatřením, měl by být financován nezávisle a bylo by velmi vážnou chybou, kdyby měl být EGAF jako krátkodobé opatření financován na úkor ESF nebo některého jiného strukturálního fondu."@cs1
"Jeg stemte for denne betænkning, eftersom Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) er et instrument, der skal imødegå en specifik form for økonomisk krise, som er forårsaget af globaliseringen, hvilket er tilfældet i den aktuelle situation. Denne fond yder tidsbegrænset, individuel engangsstøtte direkte til arbejdstagere, der er blevet afskediget. Det hævdes, at ved at bevilge disse midler til arbejdstagerne skulle proportionalitetsprincippet være overholdt, hvilket ikke altid har været tilfældet. Den Europæiske Socialfond (ESF) støtter desuden den europæiske beskæftigelsesstrategi og medlemsstaternes politikker for fuld beskæftigelse samt kvalitet og produktivitet på arbejdspladsen, fremmer social integration, især adgang til beskæftigelse for dårligt stillede, og mindsker uligheder på beskæftigelsesområdet på nationalt, regionalt og lokalt plan. Fonden er vigtig for styrkelsen af den økonomiske og sociale samhørighed. Den aktuelle situation kræver en solid, hensigtsmæssig og hurtig gennemførelse af ESF. Det er tydeligt, at EGF og ESF har forskellige, men komplementære mål, og at den ene ikke kan erstatte den anden. Som den ekstraordinære foranstaltning EGF er, bør den finansieres særskilt, og det er en meget alvorlig fejl, at EGF, en kortsigtet foranstaltning, finansieres på bekostning af ESF eller en anden strukturfond."@da2
"Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) ein Instrument ist, mit dem einer spezifischen, durch die Globalisierung verursachten europäischen Krise begegnet werden kann, wie dies in der derzeitigen Situation der Fall ist. Dieser Fonds unterstützt entlassene Arbeitnehmer direkt mit individuellen, punktuellen und zeitlich begrenzten Hilfen. Es wird argumentiert, dass es bei der Zuweisung dieses Fonds an Arbeitnehmer Unverhältnismäßigkeiten, wie sie aufgetreten sind, nicht geben darf. Darüber hinaus unterstützt der Europäische Sozialfonds (ESF) die Europäische Beschäftigungsstrategie und die Maßnahmen der Mitgliedstaaten hinsichtlich Vollbeschäftigung, Qualität und Produktivität bei der Arbeit, fördert die soziale Eingliederung, insbesondere den Zugang zum Arbeitsmarkt für benachteiligte Menschen, und vermindert Ungleichheiten bei den Beschäftigungschancen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Dieser Fonds ist für die Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion von entscheidender Bedeutung. Die derzeitige Situation bedarf der wirkungsvollen, korrekten und schnellen Durchführung des ESF. Es ist klar, dass der EGF und der ESF verschiedene, sich gegenseitig ergänzende Ziele haben, und dass einer den anderen nicht ersetzen kann. Als außergewöhnliche Maßnahme, die der EGF darstellt, sollte er auch unabhängig finanziert werden, und es ist ein schwerer Fehler, wenn die Finanzierung des EGF – als kurzfristige Maßnahme – zu Lasten des ESF oder eines anderen Strukturfonds erfolgt."@de9
"Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι, εφόσον το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) είναι ένα μέσο για να ανταποκριθούμε σε μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή κρίση που προκαλείται από την παγκοσμιοποίηση, αυτό ισχύει για την τρέχουσα κατάσταση. Αυτό το ταμείο παρέχει μεμονωμένη, άπαξ, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, άμεση στήριξη σε εργαζόμενους που απολύονται. Προβάλλεται το επιχείρημα ότι όταν διατίθενται πόροι από αυτό το ταμείο στους εργαζόμενους δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία δυσαναλογικότητα, όπως έχει διαπιστωθεί. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) υποστηρίζει την ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης και τις πολιτικές των κρατών μελών σχετικά με την πλήρη απασχόληση, την ποιότητα και την παραγωγικότητα στην εργασία, προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση, ιδιαίτερα την πρόσβαση των μειονεκτούντων ατόμων στην απασχόληση, μειώνει δε τις ανισότητες στην απασχόληση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ταμείο για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Η τρέχουσα κατάσταση επιτάσσει σταθερή, προσήκουσα και άμεση υλοποίηση του ΕΚΤ. Είναι σαφές ότι το ΕΤΠΠ και το ΕΚΤ έχουν διαφορετικούς, συμπληρωματικούς στόχους και ότι κανένα εξ αυτών δεν μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο. Καθώς είναι έκτακτο μέτρο, το ΕΤΠΠ πρέπει να χρηματοδοτείται αυτόνομα και συνιστά πολύ σοβαρό σφάλμα να χρηματοδοτείται το ΕΤΠΠ, ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο, σε βάρος του ΕΚΤ ή του όποιου άλλου διαρθρωτικού ταμείου."@el10
"I voted in favour of this report because, since the European Globalisation Adjustment Fund (EGAF) is an instrument to respond to a specific European crisis caused by globalisation, this applies to the current situation. This fund provides individual, one-off and time-limited support directly to workers made redundant. It is argued that, in allocating this fund to workers, there should be no disproportionality as has been seen. Moreover, the European Social Fund (ESF) supports the European Employment Strategy and the policies of Member States on full employment, quality and productivity at work, promotes social inclusion, particularly access to employment for disadvantaged people, and reduces employment inequalities at national, regional and local levels. This is a crucial fund for strengthening economic and social cohesion. The current situation calls for robust, proper and swift implementation of the ESF. It is clear that the EGAF and the ESF have different, complementary objectives, and that neither one can replace the other. As the extraordinary measure it is, the EGAF should be financed autonomously, and it is a very serious mistake for the EGAF, a short-term measure, to be funded at the expense of the ESF or any other structural fund."@en4
"He votado a favor de este informe porque, como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) es un instrumento de respuesta a una crisis europea específica causada por la globalización, esto es aplicable a la situación actual. Este Fondo proporciona un apoyo individual, único y por un tiempo limitado directamente a los trabajadores que han sido despedidos. Se dice que, a la hora de destinar este Fondo a los trabajadores, no debería haber desproporción tal y como se ha visto. Además, el Fondo Social Europeo (FSE) apoya la estrategia europea para el empleo y las políticas de los Estados miembros sobre el pleno empleo, la calidad y la productividad en el trabajo, promociona la inclusión social, especialmente el acceso al trabajo para las personas desfavorecidas, y reduce las desigualdades laborales a nivel nacional, regional y local. Se trata de un Fondo decisivo para el refuerzo de la cohesión económica y social. La situación actual exige una mejora sólida, adecuada y rápida del FSE. Es evidente que el FEAG y el FSE tienen objetivos diferentes y complementarios, y que ninguno de ellos puede reemplazar al otro. Como medida extraordinaria que es, el FEAD debería financiarse de forma autónoma y constituye un error muy grave para el FEAG, una medida a corto plazo, que sea financiado a costa del FSE o de cualquier otro Fondo Estructural."@es21
"Ma hääletasin selle raporti poolt, sest Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond on vahend, millega reageeritakse üleilmastumise tõttu tekkinud konkreetsetele kriisidele Euroopas, ja praegust olukorda võib kirjeldada kriisina. Fondi kaudu antakse otse koondatud töötajatele individuaalset, ühekordset ja ajaliselt piiratud toetust. Väidetavalt ei tohiks selle fondi kaudu töötajate abistamisel tekkida mingit ebaproportsionaalsust nagu varem. Lisaks toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist Euroopa tööhõivestrateegiat ja liikmesriikide poliitikat, mis keskendub täieliku tööhõive, töö kvaliteedi ja tootlikkuse tagamisele, edendatakse sotsiaalset kaasatust, eelkõige puuetega inimeste pääsu tööturule, ja vähendatakse tööga seotud ebavõrdsust riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. See fond täidab väga tähtsat otstarvet majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamisel. Praegune olukord nõuab Euroopa Sotsiaalfondi jõulist, asjakohast ja kiiret rakendamist. On selge, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondil ja Euroopa Sotsiaalfondil on erinevad, ent üksteist täiendavad eesmärgid ja üks ei asenda teist. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kui erakorralist vahendit tuleks rahastada autonoomselt. Selle fondi kui lühiajalise meetme rahastamine Euroopa Sotsiaalfondi või mis tahes muu struktuurifondi arvelt on väga tõsine viga."@et5
"Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) on väline, jolla vastataan globalisaation aiheuttamaan nimenomaisesti eurooppalaiseen kriisiin, ja tämä pätee nykytilanteeseen. Tämä rahasto tarjoaa yksilöllistä, kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua tukea suoraan irtisanotuille työntekijöille. On katsottu, että rahaston tuen myöntämisessä työntekijöille ei saisi esiintyä nähdyn kaltaista suhteettomuutta. Lisäksi Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee Euroopan työllisyysstrategiaa sekä jäsenvaltioiden täystyöllisyyspolitiikkaa ja työn laatua ja tuottavuutta, edistää sosiaalista osallisuutta, etenkin epäsuotuisassa asemassa olevien kansalaisten työnsaantimahdollisuuksia, ja vähentää eriarvoisuutta työllisyyden alalla kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Se on keskeinen rahasto taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi. Nykytilanne edellyttää ESR:n tehokasta, asianmukaista ja nopeaa toimeenpanoa. On selvää, että EGR:n ja ESR:n tavoitteet ovat erilaiset ja toisiaan täydentävät ja että ne eivät voi korvata toisiaan. Poikkeuksellisena toimenpiteenä EGR:llä olisi oltava itsenäinen rahoitus, ja on hyvin vakava virhe, jos EGR lyhyen aikavälin toimenpiteenä rahoitetaan ESR:n tai jonkin muun rakennerahaston kustannuksella."@fi7
"J’ai voté en faveur de ce rapport, car, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) étant un instrument destiné à répondre à une crise européenne spécifique causée par la mondialisation, cela s’applique à la situation actuelle. Ce fonds apporte une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps directement aux travailleurs licenciés. On a de bonnes raisons de penser qu’en allouant ce fonds directement aux travailleurs, il ne devrait pas y avoir d’injustices distributives comme cela s’est déjà vu. Le Fonds social européen (FSE) soutient par ailleurs la stratégie européenne pour l’emploi et les politiques des États membres visant à atteindre le plein emploi, la qualité et la productivité au travail, l’inclusion sociale et notamment l’accès des personnes défavorisées à l’emploi, et réduit les disparités nationales, régionales et locales en matière d’emploi. Il s’agit d’un fonds indispensable pour renforcer la cohésion économique et sociale. La situation actuelle demande une mise en œuvre soutenue, correcte et rapide du FSE. Il est évident que le FEM et le FSE poursuivent des objectifs différents mais complémentaires, et que l’un ne remplace pas l’autre. Vu qu’il s’agit d’une mesure extraordinaire, le FEM doit être financé de manière autonome, et c’est une très grave erreur de financer le FEM, une mesure à court terme, aux dépens du FSE ou de tout autre fonds structurel."@fr8
". Megszavaztam a jelentést, mert az alkalmazható a jelenlegi helyzetre – lévén az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) a globalizáció által előidézett sajátos európai válság megoldására irányuló eszköz. Ez az alap egyedi, egyszeri és időben korlátozott támogatást nyújt közvetlenül az elbocsátott munkavállalók számára. Egyes vélemények szerint az alap forrásainak a munkavállalók számára történő juttatása során nem fordulhatnának elő aránytalanságok, ahogy azt tapasztaltuk. Ezenfelül az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatja az európai foglalkoztatási stratégiát, valamint a teljes foglalkoztatásra és a munka minőségének és termelékenységének javítására vonatkozó tagállami politikákat, elősegíti a társadalmi befogadást, különösen a hátrányos helyzetűek munkához jutását, valamint csökkenti a foglalkoztatás terén a nemzeti, regionális és helyi szinten tapasztalható egyenlőtlenségeket. Az alap a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése szempontjából rendkívül fontos. A jelenlegi helyzet szükségessé teszi az ESZA erőteljes, megfelelő és gyors alkalmazását. Egyértelmű, hogy az EGAA-nak és az ESZA-nak eltérő, egymást kiegészítő célkitűzései vannak, és nem helyettesíthetik egymást. Mivel rendkívüli intézkedésnek tekintendő, az EGAA esetében önálló finanszírozásra van szükség, és nagyon súlyos hiba, ha az EGAA mint rövid távú intézkedés finanszírozása az ESZA vagy más strukturális alap rovására történik."@hu11
"Ho votato a favore di questa relazione in virtù del fatto che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è uno strumento per rispondere a specifiche crisi europee dovute alla globalizzazione, e ci troviamo attualmente dinanzi ad una situazione del genere. Il Fondo fornisce un sostegno una tantum, individuale e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati. E’ stato inoltre affermato che, nello stanziare questi fondi ai lavoratori, non vi debbano essere disparità come, invece, è accaduto. Inoltre, il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene la strategia europea per l’occupazione e le politiche degli Stati membri per la piena occupazione, la qualità e la produttività sul lavoro, promuove l’inclusione sociale, in particolar modo l’accesso all’impiego per le persone più svantaggiate, e riduce le ineguaglianze nel campo del lavoro a livello locale, regionale e nazionale. Si tratta di un fondo di importanza cruciale per il rafforzamento della coesione economica e sociale. La situazione attuale richiede un’attuazione adeguata, risoluta e rapida del Fondo sociale europeo. Chiaramente, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e il Fondo sociale europeo hanno obiettivi differenti, complementari e non interscambiabili. In quanto misura straordinaria, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione dovrebbe essere finanziato in maniera autonoma, ed è un errore estremamente grave che, in quanto misura per il breve termine, sia finanziato a spese del Fondo sociale europeo o di altri fondi strutturali."@it12
"Balsavau už šį pranešimą, nes dėl to, kad Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (angl. EGAF) yra priemonė, skirta reaguoti į konkrečias globalizacijos sukeltas Europos krizes, tai tinka dabartiniai padėčiai. Šis fondas suteikia individualią, vienkartinę ir ribotos trukmės paramą tiesiogiai atleistiems iš darbo darbuotojams. Įrodinėjama, kad skiriant šias lėšas darbuotojams neturėtų būti jokios disproporcijos, kuri buvo pastebima. Be to, Europos socialinis fondas (ESF) remia Europos užimtumo strategiją ir valstybių narių visiško užimtumo, darbo kokybės ir našumo politiką, skatina socialinę įtrauktį, ypač nepalankioje padėtyje esančių asmenų teisę į užimtumą, ir mažina užimtumo nelygybę nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis. Šis fondas itin svarbus ekonominės ir socialinės sanglaudos stiprinimui. Esant dabartinei padėčiai, reikia energingai, tinkamai ir skubiai panaudoti ESF. Akivaizdu, kad EGF ir ESF turi skirtingus vienas kitą papildančius tikslus ir kad nė vienas negali pakeisti kito. Esant nepaprastajai priemonei, ją EGF turėtų finansuoti savarankiškai, – ir tai yra labai rimta EGF daroma klaida, – o trumpalaikė priemonė turi būti finansuojama ESF arba kokio nors kito struktūrinio fondo lėšomis."@lt14
"Es balsoju par šo ziņojumu, jo, tā kā Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds ( ) ir instruments, lai reaģētu uz īpašo Eiropas krīzi, ko izraisījusi globalizācija, tas atbilst pašreizējai situācijai. Šis fonds nodrošina individuālu, vienreizēju un laika ziņā ierobežotu atbalstu tieši atlaistajiem darba ņēmējiem. Ir izskanējis arguments, ka, piešķirot šos līdzekļus darba ņēmējiem, nedrīkst rasties proporcionalitātes trūkums, kāds jau ir pieredzēts. Turklāt Eiropas Sociālais fonds ( ) atbalsta Eiropas nodarbinātības stratēģiju un dalībvalstu politiku pilnīgas nodarbinātības, darba kvalitātes un ražīguma jomā, sociālās iekļaušanās veicināšanā, invalīdu daļējas piekļuves nodarbinātībai veicināšanā, un samazina nevienlīdzību nodarbinātības jomā valsts, reģionu un vietējā līmenī. Šis fonds ir izšķirošs, lai stiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju. Pašreizējā situācija nosaka spēcīgu, pareizu un ātru izmantošanu. Ir skaidrs, ka un ir atšķirīgi, savstarpēji papildinoši mērķi un ka neviens no tiem nevar aizstāt otru. Kā ārkārtas pasākums būtu jāfinansē autonomi, un tā ir ļoti nopietna kļūda, ka īstermiņa pasākums, tiek finansēts, izmantojot vai citu struktūrfondu līdzekļus."@lv13
". Votei favoravelmente este relatório porque, sendo o FEG (Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização) um instrumento de resposta a uma crise específica à escala europeia causada pela globalização, tal se aplica à presente situação. Este fundo proporciona um apoio individual, pontual e limitado no tempo, directamente a trabalhadores despedidos. Defende-se que, na atribuição deste fundo por trabalhador, não haja desproporcionalidade como se tem verificado. Por outro lado, o FSE (Fundo Social Europeu) apoia a Estratégia Europeia de Emprego e as políticas dos Estados-Membros de pleno emprego, qualidade e produtividade no trabalho, promove a inclusão social, nomeadamente o acesso ao emprego das pessoas desfavorecidas, e reduz as disparidades de emprego a nível nacional, regional e local. Este é um fundo crucial para o reforço da coesão económica e social. O momento actual exige uma forte, correcta e acelerada execução do FSE. Fica claro que o FEG e o FSE têm objectivos diferentes, complementares, e que um não pode substituir o outro. Como medida extraordinária que é, o FEG deve ter um financiamento autónomo, e é um erro gravíssimo que o financiamento do FEG, uma medida conjuntural, se faça em prejuízo do FSE ou de qualquer outro fundo estrutural."@mt15
"− Ik heb voor dit verslag gestemd omdat het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG), als instrument ter bestrijding van specifieke Europese crisissituaties ten gevolge van de globalisering, van toepassing is in de huidige omstandigheden. Het fonds voorziet in individuele, eenmalige en tijdelijke directe steun voor ontslagen werknemers. Bij de toekenning van steun uit dit fonds aan werknemers is geen plaats voor onevenredigheid zoals die waarvan hier sprake is. Voorts ondersteunt het Europees Sociaal Fonds (ESF) de Europese werkgelegenheidsstrategie en het beleid van de lidstaten inzake volledige werkgelegenheid, kwaliteit van en productiviteit op het werk, bevordert het de sociale inclusie, met name de toegang tot een baan van mensen met een achterstandspositie, en beperkt het de nationale, regionale en lokale ongelijkheden op het gebied van de werkgelegenheid. Dit fonds is van vitaal belang voor de versterking van de economische en sociale cohesie. De huidige omstandigheden vergen een krachtdadige, passende en snelle tenuitvoerlegging van het ESF. Het is duidelijk dat het EFG en het ESF verschillende, complementaire doelstellingen nastreven en dat ze niet inwisselbaar zijn. Als buitengewone maatregel vereist het EFG een autonome financiering. Het is dan ook volkomen fout om een conjuncturele maatregel als het EFG te financieren ten koste van het ESF of enig ander structuurfonds."@nl3
"Głosowałem za sprawozdaniem, ponieważ skoro Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EGAF) jest instrumentem reagowania na specyficzny kryzys europejski wywołany globalizacją i dotyczy aktualnej sytuacji. Fundusz ten gwarantuje zwalnianym pracownikom bezpośrednie, indywidualne, jednorazowe i ograniczone w czasie wsparcie. Mówi się, że przy przydzielaniu pracownikom środków z tego funduszu nie powinna występować zaobserwowana wcześniej dysproporcjonalność. Co więcej, Europejski Fundusz Społeczny (ESF) wspiera europejską strategię zatrudnienia i politykę państw członkowskich dotyczącą pełnego zatrudnienia, jakości i wydajności pracy, promowania integracji społecznej, zwłaszcza dostępu do zatrudnienia osób w niekorzystnej sytuacji oraz zmniejszenia nierówności w zatrudnieniu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Jest to fundusz o podstawowym znaczeniu dla wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej. Bieżąca sytuacja zmusza do zdecydowanego, właściwego i niezwłocznego wdrażania EFS. Jest jasne, że EGAF i EFS mają odmienne, uzupełniające się cele i że żaden z nich nie może zastąpić drugiego. Ponieważ EGAF jest środkiem nadzwyczajnym powinien być finansowany niezależnie, bo finansowanie środka krótkoterminowego kosztem EFS czy innych funduszy strukturalnych jest bardzo poważnym błędem."@pl16
"Am votat în favoarea acestui raport, deoarece Fondul european de ajustare la globalizare (FEAG), care este un instrument adecvat pentru a răspunde la o criză europeană specifică provocată de globalizare, poate fi utilizat în situaţia actuală. Acest fond furnizează sprijin individual, unic şi de durată limitată lucrătorilor concediaţi în mod direct. S-a afirmat că, prin alocarea acestui fond lucrătorilor, nu ar mai trebui să existe nicio disproporţionalitate. În plus, Fondul social european (FSE) sprijină Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă şi politicile statelor membre privind ocuparea integrală a forţei de muncă, productivitatea muncii şi calitatea la locul de muncă, promovează incluziunea socială, mai ales accesul persoanelor defavorizate la un loc de muncă, şi reduce inegalităţile legate de ocuparea forţei de muncă la nivel naţional, regional şi local. Acesta este un fond esenţial pentru consolidarea coeziunii economice şi sociale. Situaţia actuală necesită o punere în aplicare robustă, corespunzătoare şi rapidă a FSE. Este clar că FEAG şi FSE au obiective diferite, dar complementare, şi că niciunul nu-l poate substitui pe celălalt. Ca măsură extraordinară, FEAG ar trebui să fie finanţat în mod autonom şi este o greşeală foarte gravă ca FEAG, o măsură pe termen scurt, să fie finanţat în detrimentul FSE sau al oricărui alt fond structural."@ro18
"Hlasoval som za túto správu, lebo keďže Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EFPG) je nástrojom reakcie na osobitnú európsku krízu spôsobenú globalizáciou, vzťahuje sa na momentálnu situáciu. Tento fond poskytuje individuálnu, jednorazovú a časovo obmedzenú podporu priamo prepusteným pracovníkom. Argumentuje sa, že pri poskytovaní tejto podpory pracovníkom by nemalo dochádzať k nepomernosti, akej sme boli svedkom. Európsky sociálny fond (ESF) navyše podporuje európsku stratégiu zamestnanosti a politiky členských štátov v oblasti plnej zamestnanosti, kvality a produktivity práce, podporuje sociálne začlenenie, najmä prístup znevýhodnených osôb k zamestnaniu, a znižuje nerovnosti na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Má zásadnú úlohu pri posilňovaní hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Momentálna situácia si vyžaduje masívne, náležité a svižné uplatňovanie ESF. Je jasné, že EFPG a ESF majú rôzne ciele, ktoré sa navzájom dopĺňajú, a nemôžu jeden druhý nahradiť. EFPG je mimoriadnym opatrením, preto by mal mať samostatné financovanie, a bude veľmi vážnou chybou, ak bude EFPG ako krátkodobé opatrenie financovaný z ESF alebo iného štrukturálneho fondu."@sk19
"To poročilo sem podprl, saj se glede na to, da je Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) instrument, ki se bo odzval na posebno evropsko krizo, ki jo je povzročila globalizacija, to nanaša na trenutne razmere. Sklad nudi individualno, enkratno in časovno omejeno podporo samim odpuščenim delavcem. Trdi se, da pri dodelitvi teh sredstev delavcem ne bi smelo biti nikakršnega nesorazmerja, kot je bilo že opaženo. Poleg tega Evropski socialni sklad (ESS) podpira evropsko strategijo zaposlovanja in politike držav članic o polni zaposlitvi, kakovosti in produktivnosti na delu, spodbuja socialno vključenost, predvsem dostop prikrajšanih ljudi do zaposlitve, ter zmanjšuje neenakosti pri zaposlovanju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Ta sklad je pomemben za krepitev gospodarske in socialne kohezije. Trenutne razmere zahtevajo odločno, ustrezno in hitro izvajanje ESS. Jasno je, da imata ESPG in ESS različne, dopolnjujoče se cilje in da eden ne more nadomestiti drugega. Čeprav je to izjemen ukrep, je treba ESPG financirati avtonomno, in zelo huda napaka je, če se ESPG, ki je kratkoročen ukrep, financira na račun ESS ali drugih strukturnih skladov."@sl20
"Jag röstade för betänkandet eftersom Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är ett instrument för att svara på en särskild kris i EU till följd av globaliseringen, vilket är fallet i den nuvarande situationen. Denna fond ger enskilt tidsbegränsat engångsstöd direkt till arbetstagare som blivit friställda. Det hävdas att fördelningen av denna fond till arbetstagarna inte får vara oproportionerlig, vilket har inträffat. Dessutom stöder Europeiska socialfonden (ESF) EU:s sysselsättningsstrategi och medlemsstaternas politik för full sysselsättning, kvalitet och produktivitet på arbetsplatsen. Den främjar social integrering, framför allt tillgång till sysselsättning för funktionshindrade och minskar ojämlikheter i sysselsättning på regional och lokal nivå. Detta är en avgörande fond för att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Den nuvarande situationen kräver en robust, ändamålsenlig och snabb tillämpning av ESF. Det är uppenbart att fonden för justering för globaliseringseffekter och socialfonden har olika, kompletterande mål och att ingen av dem kan ersätta den andra. Som den extraordinära åtgärd den är, bör fonden för justering för globaliseringseffekter finansieras självständigt och det är ett mycket allvarligt misstag om den, som är en kortsiktig åtgärd, finanserias på socialfondens eller någon annan strukturfonds bekostnad."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"EGAF,"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph