Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-158"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Am votat în favoarea acestui raport în special deoarece contribuie la două puncte esenţiale: îmbunătăţirea informaţiilor disponibile, care facilitează o alegere mai ecologică a pneurilor, şi faptul că, printr-o asemenea alegere, vom spori eficienţa energetică, dat fiind că pneurile sunt responsabile pentru 20 până la 30% din consumul total de energie al vehiculelor."@ro18
lpv:translated text
"Ma hääletasin selle raporti poolt, sest see on kasulik kahes olulises punktis. Need on esitatava teabe kvaliteedi parandamine, mis hõlbustab keskkonnahoidlikuma valiku tegemist rehvide seast, ning sellise valiku kaudu suuremale energiatõhususele kaasa aitamine, arvestades, et rehvidest sõltub 20–30% sõidukite kogu energiatarbimisest."@et5
lpv:translated text
"Poročilo sem podprl predvsem zato, ker prispeva k dvema pomembnima točkama: k izboljšanju razpoložljivih informacij, kar pomaga, da pri nakupu izberemo okolju prijaznejše pnevmatike, in dejstvu, da bomo s takšno izbiro prispevali k večji energetski učinkovitosti glede na to, da pnevmatike povzročajo 20 % 30 % skupne porabe goriva pri vozilih."@sl20
lpv:translated text
". A votação expressa justifica-se, nomeadamente, pelo facto de este relatório contribuir para dois pontos essenciais: a melhoria de informação disponível que permita uma escolha de pneus mais do ambiente e o facto de, com essa escolha, estarmos a contribuir para uma maior eficiência energética, já que os pneus representam 20% a 30% do consumo total de combustível dos veículos."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"amiga"15,17
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Hlasoval jsem pro tuto zprávu zejména proto, že přispívá k dvěma důležitým bodům: ke zlepšování dostupných informací, což usnadňuje výběr k životnímu prostředí šetrnějších pneumatik, a k tomu, že díky takovému výběru přispějeme k větší energetické účinnosti vzhledem k tomu, že na pneumatikách záleží 20 až 30 % celkové energetické spotřeby vozidel."@cs1
lpv:translated text
lpv:translated text
lpv:translated text
"Aš balsavau už šį pranešimą visų pirma dėl to, kad juo prisidedama prie dviejų esminių dalykų: gaunamos informacijos, kuri palengvins pasirinkti ekologiškesnes padangas, pagerinimo ir prie to, kad darydami tokį pasirinkimą mes prisidėsime prie efektyvesnio energijos vartojimo, įvertinę tai, kad padangoms tenka 20–30 proc. visos transporto priemonių suvartojamos energijos."@lt14
lpv:translated text
"Głosowałem za tym sprawozdaniem, ponieważ wspiera ono dwie podstawowe kwestie: zwiększenie dostępności informacji, co ułatwia wybranie opon bardziej przyjaznych dla środowiska oraz fakt, że dokonując takiego wyboru przyczyniamy się do większej efektywności energetycznej, zważywszy, że opony odpowiadają za 20-30 % ogólnego zużycia energii przez pojazdy."@pl16
lpv:translated text
". Igennel szavaztam a jelentésre elsősorban azért, mert két alapvető kérdést érint: először is a rendelkezésre álló információk növelése elősegíti, hogy a gumiabroncsok közül azt válasszák a fogyasztók, amelyik fokozottabban környezetbarát, másrészről az ilyen döntéssel a fogyasztók is hozzájárulnak a nagyobb energiahatékonysághoz, mivel a gumiabroncsok a gépjárművek teljes energiafelhasználásának 20–30%-áért felelősek."@hu11
lpv:translated text
"Jeg stemte for denne betænkning, især fordi den bidrager til to vigtige ting, nemlig at forbedre den tilgængelige information, hvilket gør det lettere at foretage et mere miljøvenligt valg af dæk, og sikre en større energieffektivitet takket være et sådant valg, eftersom dæk er ansvarlige for 20-30 % af køretøjers samlede energiforbrug."@da2
lpv:translated text
"Äänestin tämän päätöslauselman puolesta etenkin siksi, että sillä edistetään kahta tärkeää asiaa: sillä parannetaan saatavilla olevien tietojen laatua, mikä helpottaa ympäristöystävällisempien renkaiden valitsemista, ja tällaisilla valinnoilla autetaan parantamaan energiatehokkuutta, koska renkaat vastaavat 20–30 prosentista ajoneuvojen kokonaisenergiankulutuksesta."@fi7
lpv:translated text
"− Ik heb voor dit verslag gestemd, vooral omdat het twee essentiële verbeteringen inhoudt: het voorziet in betere informatie, zodat de consument milieuvriendelijke banden kan kiezen, en dankzij die milieuvriendelijkere keuze werkt het ook de brandstofefficiëntie in de hand, aangezien banden verantwoordelijk zijn voor 20 à 30 procent van het totale brandstofverbruik van een voertuig."@nl3
lpv:translated text
"Jag röstade för betänkandet, framför allt för att det bidrar till två viktiga saker: den tillgängliga informationen förbättras, vilket underlättar ett miljövänligare val av däck och för att vi med ett sådant val bidrar till att öka energieffektiviteten, eftersom däck står för 20–30 procent av fordonens totala energiförbrukning."@sv22
lpv:translated text
"Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης ιδιαίτερα επειδή συμβάλλει σε δύο σημαντικά σημεία: στη βελτίωση των διαθέσιμων πληροφοριών, που διευκολύνουν μια φιλικότερη προς το περιβάλλον επιλογή ελαστικών, καθώς και στο γεγονός ότι, προβαίνοντας σε μια τέτοια επιλογή, θα συμβάλουμε σε μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, δεδομένου ότι τα ελαστικά ευθύνονται για το 20 με 30% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουν τα οχήματα."@el10
lpv:translated text
"Es balsoju par šo ziņojumu jo īpaši tāpēc, ka tas ietver divus būtiskus aspektus: pieejamās informācijas uzlabošanu, kas veicinās videi draudzīgāku riepu izvēli, un to, ka ar šādu izvēli mēs veicināsim energoefektivitātes palielināšanu, ņemot vērā, ka 20 līdz 30 % no kopējā transportlīdzekļa enerģijas patēriņa ir atkarīgi no riepām."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"He votado a favor de este informe en concreto porque contribuye a dos puntos esenciales: la mejora de la información disponible, los que facilita una selección de neumáticos más respetuosa con el medioambiente; y el hecho de que, al hacer esa elección, estaremos contribuyendo a una mayor eficiencia energética, puesto que los neumáticos son responsables del 20 o el 30 % del uso total de energía de los vehículos."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
"amiga"15,17
lpv:spoken text
". A votação expressa justifica-se, nomeadamente, pelo facto de este relatório contribuir para dois pontos essenciais: a melhoria de informação disponível que permita uma escolha de pneus mais do ambiente e o facto de, com essa escolha, estarmos a contribuir para uma maior eficiência energética, já que os pneus representam 20% a 30% do consumo total de combustível dos veículos."@pt17
lpv:translated text
"I voted in favour of this report in particular because it contributes to two essential points: improving the information available, which facilitates a more environmentally friendly choice of tyres, and the fact that, by making such a choice, we will be contributing to greater energy efficiency, given that tyres are responsible for 20 to 30% of the total energy use of vehicles."@en4
lpv:translated text
"Ich habe für diesen Bericht gestimmt, insbesondere, weil er zu zwei wichtigen Punkten beiträgt: zur Verbesserung der verfügbaren Informationen, was eine umweltfreundlichere Reifenwahl erleichtert, und die Tatsache, dass wir durch eine solche Wahl zur mehr Energieeffizienz beitragen, da die Reifen ja für 20 bis 30 % des gesamten Energieverbrauchs von Fahrzeugen verantwortlich sind."@de9
lpv:translated text
"Mi sono espresso a favore di questa relazione perché essa contribuisce, in particolar modo, a due questioni essenziali: il miglioramento delle informazioni disponibili, il che facilita una scelta più ecocompatibile del tipo di pneumatico, e il fatto che, attraverso tale scelta, contribuiremo a una maggiore efficienza energetica, visto che i pneumatici sono responsabili dal 20 al 30 per cento del consumo complessivo di energia dei veicoli."@it12
lpv:translated text
"J’ai voté en faveur de ce rapport surtout parce qu’il contribue à deux points essentiels: améliorer les informations disponibles, ce qui facilite un choix plus écologique de pneumatiques, et le fait que, par ce choix, nous contribuerons à une meilleure efficacité énergétique, vu que les pneumatiques sont responsables de 20 à 30 % de la consommation énergétique totale des véhicules."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-158"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph