Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-156"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-156"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Considero positivo que, em vez de uma directiva, se tenha um regulamento para a rotulagem dos pneus, o que aconteceu por sugestão do Parlamento Europeu. A partir de Novembro de 2012, os pneus serão rotulados de acordo com a respectiva eficiência energética, aderência em pavimento molhado e emissões sonoras. Os cidadãos europeus vão dispor de mais informação para escolher os pneus certos de modo a reduzir os encargos com o combustível e ajudar à redução do consumo de energia, podendo fazer uma escolha mais amiga do ambiente, diminuindo a . Por outro lado, a rotulagem vai levar a uma maior concorrência entre os produtores. Esta rotulagem tem vantagens do ponto de vista ambiental. Note-se que os transportes rodoviários são responsáveis por 25% das emissões de dióxido de carbono na Europa. Os pneus, na medida em que são responsáveis por 20 a 30% da energia consumida pelos veículos, podem desempenhar um papel importante na redução destas emissões. No que se refere aos veículos de passageiros, a escolha de pneus mais eficientes pode resultar numa poupança de 10% nos encargos com combustíveis. Por estas razões votei favoravelmente."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vítám, že místo směrnice máme nařízení o označování pneumatik, které je výsledkem parlamentního návrhu. Od listopadu 2012 budou pneumatiky označovány podle jejich účinnosti využití pohonných hmot, přilnavosti a emisí hluku. Evropští občané budou mít pro výběr správných pneumatik více informací, aby snížili náklady na pohonné hmoty a pomohli snížit energetickou spotřebu. Mohou si vybrat šetrněji k životnímu prostředí a snížit svou uhlíkovou stopu. Označování navíc povede k větší hospodářské soutěži mezi výrobci. Z hlediska životního prostředí je toto označování prospěšné. Stojí za povšimnutí, že na silniční dopravu připadá 25 % emisí oxidu uhličitého v Evropě. Pneumatiky mohou mít na snižování emisí CO značný vliv, protože na nich závisí 20 až 30 % celkové spotřeby energie u vozidel. U osobních automobilů mohou energeticky účinnější pneumatiky uspořit až 10 % nákladů na pohonné hmoty. Proto jsem hlasoval pro."@cs1
"Jeg glæder mig over, at vi i stedet for et direktiv får en forordning om mærkning af dæk, hvilket er resultatet af et forslag fra Parlamentet. Fra november 2012 vil dæk være mærket i henhold til deres brændstofeffektivitet, vejgreb i vådt føre og støjemission. De europæiske borgere vil få flere oplysninger at vælge de rigtige dæk ud fra og kan dermed reducere brændstofomkostningerne og være med til at begrænse energiforbruget. De kan således foretage et mere miljøvenligt valg og sætte et mindre CO aftryk. Mærkningen vil desuden skabe øget konkurrence blandt producenterne. Denne mærkning er gavnlig ud fra et miljømæssigt synspunkt. Det bør bemærkes, at vejtransport er ansvarlig for 25 % af CO udledningen i Europa. Dæk kan spille en vigtig rolle for nedbringelsen af CO udledningen, fordi de er ansvarlige for 20-30 % af køretøjers samlede energiforbrug. Mere energieffektive dæk kan for personbilers vedkommende reducere brændstofomkostningerne med op til 10 %. Jeg stemte derfor for."@da2
"Ich begrüße die Tatsache, dass wir anstatt einer Richtlinie nun eine Verordnung über die Kennzeichnung von Reifen haben, was einem Vorschlag des Parlaments zu verdanken ist. Ab November 2012 werden Reifen gemäß ihrer Kraftstoffeffizienz, ihrer Nasshaftung und ihrer Rollgeräusche gekennzeichnet. Den europäischen Bürgern werden bei der Wahl der richtigen Reifen mehr Informationen zur Verfügung stehen, um Kraftstoffkosten und Energieverbrauch zu senken. Auf diese Weise können sie eine umweltfreundlichere Wahl treffen und ihre CO2-Bilanz senken. Ferner wird die Kennzeichnung zu mehr Wettbewerb unter den Herstellern führen. Diese Kennzeichnung bringt unter Umweltaspekten großen Nutzen. Denken wir nur daran, dass der Straßenverkehr für 25 % der Kohlenstoffemissionen in Europa verantwortlich ist. Reifen können bei der Reduzierung von CO Emissionen eine große Rolle spielen, weil sie für 20 bis 30 % des gesamten Energieverbrauchs von Fahrzeugen verantwortlich sind. Bei Personenkraftwagen können durch Reifen mit höherer Energieeffizienz bis zu 10 % der Kraftstoffkosten eingespart werden. Deshalb habe ich dafür gestimmt."@de9
"Επικροτώ το γεγονός ότι αντί μιας οδηγίας έχουμε έναν κανονισμό για τη σήμανση ελαστικών επισώτρων, ο οποίος είναι το αποτέλεσμα μιας πρότασης του Κοινοβουλίου. Από τον Νοέμβριο του 2012, τα ελαστικά επίσωτρα θα φέρουν σήμανση για την εξοικονόμηση καυσίμου που επιτυγχάνουν, τον δείκτη πρόσφυσής τους σε υγρό οδόστρωμα και τις εκπομπές θορύβου τους. Οι ευρωπαίοι πολίτες θα διαθέτουν περισσότερες πληροφορίες για να επιλέξουν τα σωστά ελαστικά, ούτως ώστε να μειωθούν οι δαπάνες για καύσιμα και να διευκολυνθεί η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Μπορούν με αυτόν τον τρόπο να προβούν σε πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή και να μειώσουν το δικό τους ίχνος άνθρακα. Επιπλέον, η σήμανση θα οδηγήσει σε αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των κατασκευαστών. Αυτή η σήμανση είναι ευεργετική από περιβαλλοντική σκοπιά. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για το 25% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη. Τα ελαστικά μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, διότι ευθύνονται για το 20 με 30% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουν τα οχήματα. Σε ό,τι αφορά τα επιβατηγά αυτοκίνητα, ελαστικά με καλύτερη οικονομία καυσίμου μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 10% του κόστους καυσίμου. Συνεπώς, ψήφισα υπέρ."@el10
"I welcome the fact that, instead of a directive, we have a regulation on the labelling of tyres, which is the result of a suggestion by Parliament. From November 2012, tyres will be labelled according to their fuel efficiency, wet grip and noise emissions. European citizens will have more information to select the right tyres so as to reduce fuel costs and to help reduce energy consumption. They can thus make a more environmentally friendly choice and reduce their carbon footprint. Moreover, labelling will lead to increased competition among manufacturers. This labelling is beneficial from an environmental point of view. It should be noted that road transport is responsible for 25% of carbon dioxide emissions in Europe. Tyres can play an important role in reducing CO emissions because they are responsible for 20 to 30% of the total energy use of vehicles. For passenger cars, more energy efficient tyres can save up to 10% on fuel costs. I therefore voted in favour."@en4
"Me alegro de que en lugar de una directiva, contemos con un reglamento sobre el etiquetado de neumáticos, como consecuencia de una sugerencia del Parlamento. A partir de noviembre de 2012, los neumáticos se etiquetarán de acuerdo con su eficiencia en términos de consumo de carburante, su adherencia en superficies mojadas y el ruido que emitan. Los ciudadanos europeos dispondrán de más información para elegir los neumáticos adecuados, así como para rebajar el coste de combustible y ayudar a reducir el consumo de energía. Así podrán realizar una elección más respetuosa con el medioambiente y reducir su huella de carbono. Por otra parte, el etiquetado permitirá una mayor competencia entre los fabricantes y tiene ventajas desde el punto de vista del medioambiente. Debe tomarse nota de que al transporte por carretera se le atribuye el 25 % de las emisiones de dióxido de carbono en Europa. Los neumáticos pueden desempeñar una función importante en la reducción de las emisiones de CO ya que son responsables del 20 al 30 % del uso total de energía de los vehículos. En los turismos, la utilización de unos neumáticos más eficientes puede permitir el ahorro de hasta un 10 % en coste de carburante. Por consiguiente, he votado a favor."@es21
"Ma olen rahul, et tänu Euroopa Parlamendi ettepanekule on meil direktiivi asemel rehvide märgistamist käsitlev määrus. Alates 2012. aasta novembrist märgistatakse rehvid vastavalt nende kütusesäästlikkusele, märghaardumisele ja veeremismürale. Euroopa kodanikel on rohkem teavet, mis aitab neil valida õiged rehvid, et vähendada kütusekulu ja aidata kaasa väiksemale energiatarbimisele. Nii võivad nad teha keskkonnale soodsama valiku ja vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Lisaks suurendab märgistamine konkurentsi tootjate vahel. See märgistus on keskkonna seisukohalt kasulik. Tuleb tähele panna, et maanteetransport tekitab Euroopas 25% süsinikdioksiidi heitkogustest. Rehvidel võib olla CO heitkoguste vähendamisel suur osa, sest rehvid mõjutavad sõidukite energiatarbimist 20–30% ulatuses. Sõiduautode puhul aitavad energiasäästlikumad rehvid säästa kütusekuludelt kuni 10%. Seepärast hääletasin ma poolt."@et5
"Olen tyytyväinen siihen, että saimme direktiivin sijasta renkaiden merkintöjä koskevan asetuksen, mikä on parlamentin tekemän ehdotuksen ansiota. Marraskuusta 2012 alkaen renkaat merkitään niiden polttoainetehokkuuden, märkäpidon ja melupäästöjen mukaan. EU:n kansalaiset saavat nykyistä enemmän tietoa, jonka avulla he voivat valita oikeat renkaat vähentääkseen polttoainekustannuksia ja energiankulutusta. He voivat siten tehdä ympäristöystävällisemmän valinnan ja pienentää hiilijalanjälkeään. Lisäksi merkinnät lisäävät valmistajien välistä kilpailua. Nämä merkinnät ovat ympäristön kannalta hyödyksi. On syytä muistaa, että tieliikenne vastaa 25 prosentista Euroopan hiilidioksidipäästöistä. Renkaat voivat olla merkittävässä osassa vähennettäessä hiilidioksidipäästöjä, koska ne aiheuttavat 20–30 prosenttia ajoneuvojen kokonaisenergiankulutuksesta. Henkilöautoissa energiatehokkaammilla renkailla voidaan säästää jopa 10 prosenttia polttoainekustannuksista. Tästä syystä äänestin päätöslauselman puolesta."@fi7
"Je salue le fait qu’au lieu d’une directive, nous ayons un règlement sur l’étiquetage des pneumatiques qui est le résultat d’une suggestion du Parlement. Dès novembre 2012, les pneumatiques porteront une étiquette spécifiant leur efficacité énergétique, leur adhérence sur sol mouillé et leur niveau d’émissions sonores. Les citoyens européens disposeront de plus d’informations pour sélectionner les bons pneumatiques et pourront ainsi réduire leurs dépenses en carburant et contribuer à réduire la consommation générale d’énergie. Ils pourront ainsi faire un choix plus respectueux de l’environnement et alléger leur empreinte carbone. Par ailleurs, l’étiquetage conduira à une concurrence accrue entre les fabricants. Cet étiquetage présente des avantages du point de vue environnemental. Il convient de noter que le transport routier est responsable de 25 % des émissions de dioxyde de carbone en Europe. Les pneumatiques peuvent jouer un rôle important dans la réduction des émissions de CO car ils sont responsables de 20 à 30 % de la consommation énergétique totale des véhicules. Pour les voitures particulières, des pneumatiques plus efficaces en énergie peuvent faire économiser jusqu’à 10 % des coûts de carburant. Par conséquent, j’ai voté pour."@fr8
". Örülök annak, hogy a Parlament javaslatának eredményeként irányelv helyett rendeletet fogadtunk el a gumiabroncsok címkézéséről. 2012 novemberétől a gumiabroncsokon címkét helyeznek el, amely feltünteti az üzemanyag-hatékonyságot, a nedvestapadási teljesítményt és a zajkibocsátást. Az uniós polgárok több információval fognak rendelkezni ahhoz, hogy az üzemanyagköltségek csökkentése és az energiafogyasztás mérséklésének elősegítése érdekében a megfelelő gumiabroncsokat válasszák. Így fokozottabban környezetbarát döntést hozhatnak és csökkenthetik „ökológiai lábnyomukat” (személyes szén-dioxid-kibocsátásukat). A címkézés ráadásul nagyobb versenyt fog előidézni a gyártók között. Környezetvédelmi szempontból is hasznosnak tekinthető. Meg kell jegyeznünk, hogy Európában a közúti közlekedésből származik a szén-dioxid-kibocsátás 25%-a. A gumiabroncsok fontos szerepet játszhatnak a szén-dioxid-kibocsátásban, mert a gépjárművek teljes üzemanyag-fogyasztásának 20–30%-áért felelősek. A személygépkocsik esetében az energiatakarékosabb gumiabroncsok mintegy 10%-kal csökkenthetik az üzemanyagköltségeket. Ezért szavaztam igennel."@hu11
"Accolgo favorevolmente il fatto che, al posto di una direttiva, vi sia un regolamento sull’etichettatura dei pneumatici, risultante da una proposta del Parlamento. A partire dal novembre 2012 i pneumatici saranno etichettati in base al consumo di carburante, all’aderenza sul bagnato e alle emissioni acustiche. I cittadini europei avranno a disposizione più informazioni per scegliere il tipo di pneumatico più consono alle loro esigenze in modo da ridurre i costi legati al carburante e il consumo di energia. Possono, quindi, effettuare una scelta ecocompatibile e ridurre la propria impronta di carbonio. Inoltre, l’etichettatura comporterà una maggiore concorrenza tra le case produttrici. Questo tipo di etichettatura rappresenta dunque un beneficio dal punto di vista ambientale; è infatti opportuno ricordare che il trasporto su strada è responsabile del 25 per cento delle emissioni di anidride carbonica in Europa. I pneumatici possono rivestire un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di CO perché sono responsabili dal 20 al 30 per cento del consumo totale di energia dei veicoli. Per i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri, pneumatici più efficienti dal punto di vista energetico possono permettere di ottenere fino al 10 per cento di risparmio dei costi del carburante. Pertanto ho votato a favore."@it12
"Palankiai vertinu tai, kad, užuot turėję direktyvą, turime reglamentą dėl padangų žymėjimo, kuris yra Parlamento pasiūlymo padarinys. Nuo 2012 m. lapkričio mėn. padangos bus žymimos pagal jų degalų naudojimo efektyvumą, sukibimą su šlapia danga ir keliamą triukšmą. Europos piliečiai turės daugiau informacijos, kaip pasirinkti tinkamas padangas, kad būtų galima sumažinti išlaidas degalams ir padėti sumažinti energijos vartojimo efektyvumą. Taigi jie galės priimti ekologiškesnį sprendimą ir sumažinti savo išmetamą anglies dioksido kiekį. Be to, dėl žymėjimo padidės gamintojų konkurencija. Šis žymėjimas naudingas ir aplinkosaugos požiūriu. Reikėtų pažymėti, kad Europoje kelių transportui priskiriami 25 proc. išmetamo anglies dioksido kiekio. Padangos gali suvaidinti svarbų vaidmenį mažinant išmetamųjų CO dujų kiekį, nes joms tenka 20–30 % visos transporto priemonių suvartojamos energijos. Energijos vartojimo požiūriu efektyvesnėmis padangomis galima sutaupyti iki 10 proc. keleivinių automobilių degalų išlaidų. Todėl aš balsavau už."@lt14
"Es atzinīgi vērtēju to, ka Parlamenta ieteikuma rezultātā mums direktīvas vietā ir regula par riepu marķēšanu. No 2012. gada novembra riepas tiks marķētas saskaņā ar to degvielas efektivitāti, saķeri uz slapja ceļa un trokšņa emisiju. Eiropas pilsoņiem būs pieejama detalizētāka informācija, lai izvēlētos atbilstošās riepas, kas samazinās degvielas izmaksas un palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu. Tādējādi patērētāji varēs izdarīt videi daudz draudzīgāku izvēli un samazināt oglekļa emisijas. Turklāt marķēšana radīs lielāku konkurenci starp ražotājiem. Šī marķēšana ir izdevīga no vides aizsardzības viedokļa. Jāatzīmē, ka transportlīdzekļi rada 25 % no Eiropas oglekļa dioksīda emisijām. Riepām var būt svarīga nozīme CO emisiju samazināšanā, jo no tām ir atkarīgi 20 līdz 30 % no transportlīdzekļa kopējā degvielas patēriņa. Vieglajiem automobiļiem energoefektīvākas riepas var panākt vairāk nekā 10 % ietaupījumu no degvielas izmaksām. Tāpēc es balsoju par."@lv13
". Considero positivo que, em vez de uma directiva, se tenha um regulamento para a rotulagem dos pneus, o que aconteceu por sugestão do Parlamento Europeu. A partir de Novembro de 2012, os pneus serão rotulados de acordo com a respectiva eficiência energética, aderência em pavimento molhado e emissões sonoras. Os cidadãos europeus vão dispor de mais informação para escolher os pneus certos de modo a reduzir os encargos com o combustível e ajudar à redução do consumo de energia, podendo fazer uma escolha mais amiga do ambiente, diminuindo a . Por outro lado, a rotulagem vai levar a uma maior concorrência entre os produtores. Esta rotulagem tem vantagens do ponto de vista ambiental. Note-se que os transportes rodoviários são responsáveis por 25% das emissões de dióxido de carbono na Europa. Os pneus, na medida em que são responsáveis por 20 a 30% da energia consumida pelos veículos, podem desempenhar um papel importante na redução destas emissões. No que se refere aos veículos de passageiros, a escolha de pneus mais eficientes pode resultar numa poupança de 10% nos encargos com combustíveis. Por estas razões votei favoravelmente."@mt15
"− Ik vind het een goede zaak dat er op voorstel van het Parlement geen richtlijn, maar een verordening voor de etikettering van banden in de maak is. Vanaf november 2012 zullen banden in de Europese Unie geëtiketteerd worden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie, grip op nat wegdek en geluidsemissies. De Europese burgers zullen over meer informatie beschikken om de juiste banden te kiezen, wat hen in de gelegenheid zal stellen de brandstofkosten terug te dringen en bij te dragen aan de beperking van het energieverbruik. Zij zullen een milieuvriendelijkere keuze kunnen maken en hun ecologische voetafdruk kunnen verminderen. Anderzijds zal etikettering de concurrentie tussen de producenten versterken. Bovendien zijn aan deze etikettering ook milieuvoordelen verbonden. Er zij op gewezen dat het wegvervoer verantwoordelijk is voor 25 procent van de uitstoot van kooldioxide in Europa. Banden kunnen een belangrijke rol spelen bij de vermindering van CO emissies, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor 20 à 30 procent van het totale brandstofverbruik van een voertuig. Het gebruik van brandstofefficiëntere banden bij personenauto’s kan de brandstofkosten met 10 procent terugdringen. Daarom heb ik voor gestemd."@nl3
"Salut faptul că, în locul unei directive, avem un regulament privind etichetarea pneurilor, care este rezultatul unei sugestii din partea Parlamentului. Din noiembrie 2012, pneurile se vor eticheta în funcţie de eficienţa consumului de combustibil, proprietăţile antiderapante şi emisiile fonice. Cetăţenii europeni vor dispune de mai multe informaţii pentru selectarea pneurilor adecvate în scopul reducerii costurilor cu combustibilul şi pentru a contribui la reducerea consumului de energie. Astfel, vor putea face o alegere mai ecologică şi îşi vor putea reduce amprenta de carbon. În plus, etichetarea va duce la creşterea concurenţei în rândul producătorilor. Această etichetare este benefică din punctul de vedere al protecţiei mediului. Trebuie să ţinem seama că transportul rutier este responsabil pentru 25% din emisiile de dioxid de carbon din Europa. Pneurile pot juca un rol important în reducerea emisiilor de CO întrucât acestea sunt responsabile pentru 20 până la 30% din consumul total de energie al vehiculelor. Pentru autoturisme, pneuri mai eficiente din punct de vedere energetic pot economisi până la 10% din costurile legate de combustibil. Prin urmare, am acordat un vot favorabil."@ro18
"Vítam skutočnosť, že namiesto smernice máme nariadenie o označovaní pneumatík, ktoré je výsledkom návrhu Parlamentu. Od novembra 2012 sa budú pneumatiky označovať v súvislosti s palivovou úspornosťou, adhéziou na mokrom povrchu a hlukovými emisiami. Európski občania budú mať viac informácií, na základe ktorých si budú môcť vybrať správne pneumatiky, čo sa týka znižovania nákladov na palivo a prispievania k znižovaniu spotreby energie. Budú si teda môcť vybrať ekologickejšie a zmenšiť svoju uhlíkovú stopu. Označovanie navyše povedie k zvýšeniu hospodárskej súťaže medzi výrobcami. Toto označovanie je prospešné z hľadiska životného prostredia. Je potrebné uvedomiť si, že cestná doprava má na svedomí 25 % emisií oxidu uhličitého v Európe. Pneumatiky môžu pri znižovaní emisií CO zohrať významnú úlohu, pretože sú zodpovedné za 20 až 30 % celkovej spotreby energie vo vozidlách. Pri osobných automobiloch môžu energeticky účinnejšie pneumatiky usporiť až 10 % nákladov na palivo. Preto som hlasoval za."@sk19
"Pozdravljam dejstvo, da imamo namesto direktive uredbo o označevanju pnevmatik, ki smo jo dobili na podlagi predloga Parlamenta. Od novembra 2012 se bodo pnevmatike označevale glede na izkoristek goriva, oprijem na mokri podlagi in emisije hrupa. Evropski državljani bodo imeli na voljo več informacij, da bodo lahko izbrali prave pnevmatike in tako zmanjšali stroške goriva ter pomagali zmanjševati porabo energije. S tem bo njihov izbor okolju prijaznejši, njihova ogljikova stopinja pa bo manjša. Poleg tega se bo zaradi označevanja povečala konkurenca med proizvajalci. Takšno označevanje je koristno z okoljskega vidika. Opozoriti je treba, da cestni promet povzroča 25 % emisij ogljikovega dioksida v Evropi. Pnevmatike lahko igrajo pomembno vlogo pri zmanjševanju emisij CO saj povzročajo 20 % do 30 % skupne porabe goriva pri vozilih. V primeru osebnih vozil lahko energetsko učinkovitejše pnevmatike prihranijo do 10 % stroškov za gorivo. Zato sem poročilo podprl."@sl20
"Jag välkomnar att vi har en förordning om märkning av däck, i stället för ett direktiv, vilket är resultatet av ett förslag från parlamentet. Från och med november 2012 ska däck vara märkta utifrån deras bränsleeffektivitet, väggrepp på vått underlag samt bullernivåer. EU-medborgarna kommer att få mer information som underlag för att välja rätt däck och minska bränslekostnaderna och energiförbrukningen. På så sätt kan de göra ett miljövänligare val och minska sina koldioxidutsläpp. Dessutom kommer märkningen att öka konkurrensen mellan tillverkarna. Märkningen är bra från miljösynpunkt. Det bör påpekas att vägtransporter står för 25 procent av koldioxidutsläppen i EU. Däcken kan få stor betydelse för att minska koldioxidutsläppen eftersom de står för 20–30 procent av fordonens totala energiförbrukning. För personbilar kan mer energieffektiva däck spara upp till 10 procent i bränslekostnader. Därför röstade jag för."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,1,19,14,2,3,13,9,21,4,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph