Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-154"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-154"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hlasoval jsem pro zprávu kolegy Beleta o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost, která se ztotožňuje se společným postojem Rady. Vzhledem k tomu, že 25 % celkových emisí CO připadá na silniční dopravu a že 30 % celkové spotřeby pohonných hmot u vozidel se odvíjí od jejich pneumatik, představuje zavedení povinnosti označování pneumatik klíčový nástroj pro boj za zdravější životní prostředí. V důsledku dnešního rozhodnutí EP dojde ke snížení emisí oxidu uhličitého ročně až o čtyři miliony tun. To je pro představu totéž, jako by z unijních silnic zmizelo ročně okolo 1 miliónu osobních automobilů. Nezpochybnitelný přínos schválené legislativy spočívá ve zvýšení kvality, a tedy bezpečnosti pneumatik. Nemělo by přitom dojít k nárůstu jejich cen, což nepochybně ocení spotřebitelé, zejména ti, kteří se rozhodují podle ceny výrobku. Věřím, že se potvrdí výsledky průzkumů trhu, které říkají, že spotřebitelé mají o koupi ekologičtějších pneumatik zájem. Výhodnost schváleného předpisu pro výrobce spatřuji v tom, že se díky existenci jednotných standardů pro sdělování informací o účinnosti pneumatik zlepší možnosti soupeření o zákazníky, které nebude založené jen na cenách výrobků."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg stemte for hr. Belets betænkning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet. Betænkningen støtter Rådets fælles holdning. I lyset af at 25 % af den samlede CO udledning kommer fra vejtransport, og at dæk er ansvarlige for 30 % af køretøjers samlede brændstofforbrug, er indførelsen af et krav om mærkning af dæk et vigtigt instrument i kampen for et bedre miljø. Den beslutning, som Parlamentet vedtog i dag, vil føre til en nedbringelse af CO udledningen med op til 4 mio. t om året. For at illustrere det svarer det til at fjerne 1 mio. biler fra de europæiske veje. Den helt klare fordel ved den godkendte lovgivning kommer via en forbedring af dækkenes kvalitet og dermed sikkerhed. Det bør ikke føre til en prisstigning, hvilket forbrugerne uden tvivl vil påskønne, især dem, som ønsker at købe dæk på grundlag af pris. Dette bekræfter efter min opfattelse resultaterne af markedsanalysen, som viser, at forbrugerne er interesserede i at købe mere miljøvenlige produkter. Jeg mener, at producenterne vil drage fordel af den godkendte forordning, idet der takket være fælles standarder for oplysning om dæks effektivitet vil blive bedre mulighed for at konkurrere på andre faktorer end produktets pris alene."@da2
"Ich habe für den Bericht von Herrn Belet über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz gestimmt, welcher den gemeinsamen Standpunkt des Rates unterstützt. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass 25 % der gesamten CO Emissionen vom Straßenverkehr verursacht werden und dass 30 % des gesamten Kraftstoffverbrauchs eines Fahrzeugs mit seinen Reifen zusammenhängt, ist die Einführung einer Verpflichtung zur Kennzeichnung von Reifen ein Schlüsselinstrument im Kampf für eine sauberere Umwelt. Die vom Parlament heute getroffene Entscheidung wird zu einer Verringerung der Kohlenstoffemissionen von bis zu vier Millionen Tonnen pro Jahr führen. Zur Veranschaulichung: Dies entspricht einer Verringerung des PKW-Bestands auf europäischen Straßen um 1 Million Fahrzeuge. Der unbestreitbare Nutzen der angenommenen Verordnung ist die Verbesserung der Qualität und damit der Sicherheit von Reifen. Dies führt nicht zu einem Anstieg der Preise, was die Verbraucher, insbesondere die Verbraucher, die ihre Kaufentscheidung vom Preis eines Produkts abhängig machen, sicherlich begrüßen werden. Dies bestätigt meiner Meinung nach die Ergebnisse von Marktstudien, die zeigen, dass die Verbraucher daran interessiert sind, umweltfreundlichere Produkte zu kaufen. Meiner Ansicht nach liegt der Vorteil der angenommenen Verordnung für die Hersteller darin, dass sie dank der einheitlichen Standards hinsichtlich der Angaben zur Effizienz von Reifen bessere Möglichkeiten haben, sich beim Wettbewerb um Kunden auch auf andere Faktoren als nur allein auf den Produktpreis zu stützen."@de9
"Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Belet για τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου, που υποστηρίζει την κοινή θέση του Συμβουλίου. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 25% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προέρχεται από τις οδικές μεταφορές και ότι το 30% της συνολικής ποσότητας καυσίμου που καταναλώνουν τα οχήματα συνδέεται με τα ελαστικά τους, η θέσπιση υποχρέωσης σήμανσης των ελαστικών επισώτρων αντιπροσωπεύει ένα καίριο μέσο στον αγώνα για ένα πιο υγιές περιβάλλον. Η απόφαση που έλαβε σήμερα το Κοινοβούλιο θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως και τέσσερα εκατομμύρια τόνους σε ετήσια βάση. Εν είδει παραδείγματος, αυτό ισοδυναμεί με την απόσυρση ενός εκατομμυρίου αυτοκινήτων από τους δρόμους της ΕΕ. Το αναμφισβήτητο όφελος της εγκριθείσας νομοθεσίας προέρχεται από τη βελτίωση της ποιότητας και, συνακόλουθα, της ασφάλειας των ελαστικών. Αυτό δεν αναμένεται να οδηγήσει σε καμία αύξηση των τιμών, γεγονός που αναμφίβολα θα εκτιμήσουν οι καταναλωτές, ειδικά εκείνοι που αποφασίζουν τι θα αγοράσουν με βάση την τιμή ενός προϊόντος. Κατά τη γνώμη μου, αυτό επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς, που δείχνουν ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται να αγοράζουν προϊόντα που είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον. Κατά τη γνώμη μου, το πλεονέκτημα του εγκριθέντος κανονισμού για τους παραγωγούς είναι ότι, χάρη στα ενοποιημένα πρότυπα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόδοση των ελαστικών, θα δίνεται μεγαλύτερη δυνατότητα στους πελάτες να επιλέγουν με βάση άλλους παράγοντες και όχι μόνο βάσει της τιμής του προϊόντος."@el10
"I voted for Mr Belet’s report on fuel efficiency labels for tyres, which endorses the common position of the Council. In view of the fact that 25% of overall CO emissions come from road transport and that 30% of the overall fuel consumed by vehicles is related to their tyres, the introduction of an obligation to label tyres represents a key instrument in the fight for a healthier environment. The decision taken today by Parliament will result in a reduction in carbon dioxide emissions of up to four million tonnes a year. For the purposes of illustration, this is equivalent to removing 1 million cars from EU roads. The unquestionable benefit of the approved legislation comes from improving the quality and therefore the safety of tyres. This should not lead to any increase in prices, which consumers will certainly appreciate, especially those who decide what to buy based on the price of a product. In my opinion, this confirms the results of market research showing that consumers are interested in buying more environmentally friendly products. In my opinion, the advantage of the approved regulation for producers is that, thanks to the unified standards for conveying information on the efficiency of tyres, there will be a better chance for customers to compete on the basis of factors other than product price alone."@en4
"He votado a favor del informe del señor Belet sobre el etiquetado de neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante, que respalda la posición común del Consejo. En vista de que el 25 % de las emisiones totales de CO lo origina el transporte por carretera y el 30 % del carburante total que consumen los vehículos está relacionado con sus neumáticos, la introducción de la obligación de etiquetar los neumáticos representa un instrumento clave en la lucha por un entorno más saludable. La decisión que el Parlamento ha tomado hoy permitirá una reducción de las emisiones de dióxido de carbono de hasta cuatro millones de toneladas al año. A efectos ilustrativos, esto equivale a sacar un millón de coches de las carreteras de la UE. La ventaja incuestionable de la ley aprobada es la mejora de la calidad y, por lo tanto, de la seguridad de los neumáticos. Eso no debería implicar un aumento de los precios —lo que sin duda apreciarán los consumidores, especialmente aquellos que deciden lo que comprar en función del precio de un producto. Creo que esto confirma los resultados de los estudios de mercado que muestran que a los consumidores les interesa comprar productos respetuosos con el medioambiente. En mi opinión, la ventaja de un reglamento aprobado para los fabricantes es que, gracias a las normas unificadas para transmitir información sobre la eficiencia de los neumáticos, los clientes contarán con una mejor oportunidad de competencia basándose en otros factores diferentes, en lugar de fijarse sólo en el precio del producto."@es21,21
". Ma andsin oma poolthääle Ivo Beleti raportile, mis käsitleb rehvide kütusesäästlikkuse märgistamist ja millega kiidetakse heaks nõukogu ühine seisukoht. Et 25% kõigist CO heitkogustest pärineb maanteetranspordist ja 30% sõidukite kütusekulust on seotud sõidukite rehvidega, on rehvide märgistamise kohustuse kehtestamine oluline vahend võitluses tervislikuma keskkonna eest. Tänu Euroopa Parlamendi poolt täna vastu võetud otsusele vähenevad süsinikdioksiidi heitkogused kuni nelja miljoni tonni võrra aastas. Näitlikustamiseks võib öelda, et see tulemus on samaväärne miljoni auto kõrvaldamisega ELi teedelt. Heakskiidetud õigusaktist tulenev vaieldamatu kasu on seotud rehvide kvaliteedi parandamise ja seega nende ohutuse suurendamisega. See ei tohiks viia mingite hinnatõusudeni – ja selle eest on tarbijad kindlasti tänulikud, eriti need, kes teevad ostuotsuseid toote hinna põhjal. Minu arvates kinnitab see turu-uuringute tulemusi, mille kohaselt on tarbijad huvitatud keskkonnahoidlikumate toodete ostmisest. Tootjate jaoks seisneb heakskiidetud määruse kasulikkus minu meelest selles, et tänu ühtlustatud standarditele, mis reguleerivad rehvide tõhusust käsitleva teabe esitamist, on klientidel paremad võimalused konkureerida lisaks toote hinnale ka muude tegurite põhjal."@et5
"Kannatin äänestyksessä Ivo Beletin laatimaa renkaiden polttoainetehokkuusmerkintöjä koskevaa mietintöä, jossa hyväksytään neuvoston yhteinen kanta. Kun otetaan huomioon, että 25 prosenttia hiilidioksidin kokonaispäästöistä tulee tieliikenteestä ja että 30 prosenttia ajoneuvojen polttoaineenkulutuksesta johtuu niiden renkaista, renkaiden pakollisten merkintöjen käyttöönotto on keskeinen väline taistelussa terveellisemmän ympäristön puolesta. Parlamentin tänään tekemä päätös vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa neljä miljoonaa tonnia vuodessa. Havainnollisuuden vuoksi: tämä vastaa miljoonan auton poistamista EU:n maanteiltä. Hyväksytyn lainsäädännön kiistaton hyöty johtuu renkaiden laadun ja siten niiden turvallisuuden kohenemisesta. Tämän ei pitäisi johtaa hintojen kohoamiseen, mitä kuluttajat varmasti arvostavat, varsinkin ne, jotka tekevät ostopäätöksensä hinnan perusteella. Mielestäni tämä vahvistaa markkinatutkimusten tulokset, joiden mukaan kuluttajat ovat kiinnostuneita ostamaan ympäristöystävällisempiä tuotteita. Nähdäkseni hyväksytyn asetuksen tuottajille tuoma etu on se, että renkaiden tehokkuustietoja koskevien yhtenäisten normien ansiosta niillä on paremmat mahdollisuudet kilpailla asiakkaista muiden tekijöiden kuin pelkän hinnan avulla."@fi7
"J’ai voté pour le rapport de M. Belet sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant, qui souscrit à la position commune arrêtée par le Conseil. Vu que 25 % des émissions totales de CO proviennent du transport routier et que 30 % du carburant total consommé par les véhicules sont liés à leurs pneumatiques, l’introduction d’une obligation d’étiqueter les pneumatiques représente un instrument clé dans la lutte pour un environnement plus sain. La décision prise aujourd’hui par le Parlement aura pour résultat une réduction des émissions de dioxyde de carbone allant jusqu’à quatre millions de tonnes par an. Aux fins d’illustration, cela équivaut à retirer 1 million de voitures des routes européennes. L’avantage incontestable de la législation adoptée vient de l’amélioration de la qualité et, par conséquent, de la sécurité des pneumatiques. Cela ne devrait pas entraîner d’augmentation des prix, ce qui sera certainement apprécié par les consommateurs, surtout ceux qui basent leur décision d’achat sur le prix d’un produit. Selon moi, cela vient confirmer les résultats d’une étude de marché démontrant l’intérêt des consommateurs pour des produits plus respectueux de l’environnement. Selon moi, l’avantage du règlement adopté pour les fabricants est que, grâce aux normes unifiées pour la diffusion d’informations sur l’efficacité des pneumatiques, il y aura plus de concurrence sur la base de facteurs autres que le seul prix du produit."@fr8
". Megszavaztam Belet úr által benyújtott, a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság tekintetében történő címkézéséről szóló jelentést, amely jóváhagyja a Tanács közös álláspontját. Tekintettel arra, hogy az összes szén-dioxid-kibocsátás 25%-át a közúti közlekedés idézi elő, valamint a járművek teljes üzemanyag-fogyasztásának 30%-a a gumiabroncsokkal kapcsolatos, a gumiabroncsok címkézésére vonatkozó kötelezettség bevezetése alapvető eszköznek tekintendő az egészségesebb környezetért való küzdelemben. A Parlament által a mai napon hozott határozat eredményeképpen a szén-dioxid-kibocsátás évente mintegy négymillió tonnával fog csökkenni. Csak hogy érzékeltessük ezt a mennyiséget, ez egyenértékű azzal, mintha 1 millió autóval kevesebb közlekedne az Európai Unió közútjain. A jóváhagyott jogszabály vitathatatlan előnyét az jelenti, hogy hozzájárul a gumiabroncsok minőségének javításához, ezáltal pedig a biztonság növeléséhez. Ez nem idézhet elő áremelkedést, amit a fogyasztók nyilvánvalóan méltányolni fognak, különösen azok, akik az ár alapján döntik el, melyik terméket vásárolják meg. Véleményem szerint ez a piackutatás eredményeit is igazolja, amelyek szerint a fogyasztókat érdekli, hogy minél inkább környezetbarát termékeket vásároljanak. Szerintem a gyártók szemszögéből nézve az az előnye a jóváhagyott rendeletnek, hogy – a gumiabroncsok hatékonyságával kapcsolatos információk közlésére vonatkozó egységes előírásoknak köszönhetően – a fogyasztóknak több lehetőségük lesz arra, hogy ne csupán az ár, hanem egyéb tényezők alapján is összehasonlítsák a termékeket."@hu11
"Ho votato a favore della relazione dell’onorevole Belet sull’etichettatura dei pneumatici in base al risparmio di carburante, che rappresenta la posizione comune del Consiglio. Poiché il 25 per cento delle emissioni totali di CO proviene dal trasporto su strada e il 30 per cento del consumo totale di carburante dei veicoli è correlato al tipo di pneumatici, l’introduzione di un’etichettatura obbligatoria per i pneumatici rappresenta uno strumento chiave per ottenere un ambiente più sano. La decisione presa oggi dal Parlamento porterà a una riduzione delle emissioni di anidride carbonica di circa quattro milioni di tonnellate all’anno. In altri termini, sarebbe come rimuovere un milione di autovetture dalle strade dell’Unione. Il beneficio indiscutibile derivante dall’approvazione di questo regolamento è sicuramente rappresentato da un miglioramento della qualità e quindi della sicurezza dei pneumatici. Ciò non dovrebbe condurre a un aumento dei prezzi, il che sarà sicuramente gradito ai consumatori, in modo particolare a quelli che basano la propria scelta di acquisto principalmente sul prezzo del prodotto. Ritengo che ciò confermi i risultati di ricerche di mercato secondo i quali i consumatori sono interessati ad acquistare prodotti ecocompatibili. Credo, inoltre, che il vantaggio del regolamento approvato per le case produttrici sia rappresentato dal fatto che, grazie agli standard per fornire informazioni sull’efficienza dei pneumatici, vi sarà un’ulteriore opportunità per i consumatori di scegliere sulla base di fattori diversi dal solo prezzo del prodotto."@it12
"Aš balsavau už I. Beleto pranešimą dėl padangoms skirtų degalų naudojimo efektyvumo etikečių, kuriame pritariama Tarybos bendrajai pozicijai. Atsižvelgiant į tai, kad 25 proc. viso CO dujų kiekio išmeta kelių transportas ir kad 30 proc. viso transporto priemonių sunaudojamų degalų kiekio yra susiję su jų padangomis, įpareigojimo žymėti padangas nustatymas yra pagrindinė kovos dėl sveikesnės aplinkos priemonė. Dėl šiandien Parlamento priimto sprendimo išmetamojo anglies dioksido kiekis bus sumažintas beveik keturiomis tonomis per metus. Kad būtų aiškiau – tai prilygsta 1 mln. automobilių pašalinimui iš ES kelių. Neginčytina patvirtinto teisės akto nauda gaunama gerinant padangų kokybę, taigi ir saugumą. Dėl to neturėtų būti jokio kainų padidėjimo, todėl vartotojai tai tikrai įvertins, ypač tie, kurie ką pirkti sprendžia pagal produkto kainą. Mano nuomone, tai patvirtina rinkos tyrimų rezultatus, įrodančius, kad vartotojai yra suinteresuoti pirkti ekologiškesnius produktus. Mano nuomone, patvirtinto reglamento pranašumas gamintojų atžvilgiu yra tas, kad dėl suvienodintų informacijos apie padangų efektyvumą perdavimo standartų vartotojai turės daugiau galimybių rinktis remdamiesi kitais veiksniais, o ne vien produkto kaina."@lt14
"Es balsoju par kunga ziņojumu par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti, kas atbalsta Padomes kopējo nostāju. Ņemot vērā, ka 25 % no kopējām CO emisijām rada autotransports un 30 % no transportlīdzekļa kopējā degvielas patēriņa ir saistīti ar tā riepām, riepu marķēšanas prasību ieviešana ir būtisks līdzeklis cīņā par veselīgāku vidi. Lēmums, ko Parlaments šodien pieņēma, samazinās oglekļa dioksīda emisijas par vairāk nekā četriem miljoniem tonnu gadā. Lai radītu priekšstatu par šo apjomu, tas ir līdzvērtīgs 1 miljona automašīnu aizvākšanai no ES ceļiem. Neapšaubāmais labums, kas izriet no apstiprinātajiem tiesību aktiem, ir kvalitātes uzlabošana, tādējādi arī riepu drošības uzlabošana. Tas neizraisīs cenu kāpumu, ko patērētāji noteikti novērtēs, īpaši tie, kuru pirkumi ir atkarīgi no preces cenas. Manuprāt, tas apstiprina tirgus izpētes rezultātus, parādot patērētāju ieinteresētību iegādāties videi draudzīgākus produktus. Es uzskatu, ka, pateicoties vienotiem standartiem attiecībā uz informācijas par riepu efektivitāti sniegšanu, ražotāju ieguvums no apstiprinātās regulas būs lielāka iespēja cīnīties par pircēju piesaisti, pamatojoties arī uz citiem faktoriem, nevis vienīgi uz preces cenu."@lv13
"Hlasoval jsem pro zprávu kolegy Beleta o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost, která se ztotožňuje se společným postojem Rady. Vzhledem k tomu, že 25% celkových emisí CO připadá na silniční dopravu a že 30% celkové spotřeby paliva u vozidel se odvíjí od jejich pneumatik, představuje zavedení povinnosti označování pneumatik klíčový nástroj pro boj za zdravější životní prostředí. V důsledku dnešního rozhodnutí EP dojde ke snížení emisí oxidu uhličitého ročně až o čtyři miliony tun. To je pro představu totéž, jako by z unijních silnic zmizelo ročně okolo 1 miliónu osobních automobilů. Nezpochybnitelný přínos schválené legislativy spočívá ve zvýšení kvality, a tedy bezpečnosti pneumatik. Nemělo by přitom dojít k nárůstu jejich cen, což nepochybně ocení spotřebitelé, zejména ti, kteří se rozhodují podle ceny výrobku. Věřím, že se potvrdí výsledky průzkumů trhu, které říkají, že spotřebitelé mají o koupi ekologičtějších pneumatik zájem. Výhodnost schváleného předpisu pro výrobce spatřuji v tom, že se díky existenci jednotných standardů pro sdělování informací o účinnosti pneumatik zlepší možnosti soupeření o zákazníky, které nebude založené jen na cenách výrobků."@mt15
"Ik heb voor het verslag van de heer Belet gestemd inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie, een verslag dat geheel aansluit op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad. Gezien het feit dat 25 procent van de totale CO uitstoot voor rekening is van het wegverkeer en 30 procent van het algehele brandstofverbruik daarvan samenhangt met de banden, is de invoering van een verplichting tot het etiketteren van banden een belangrijk instrument in de strijd voor een gezonder milieu. Dankzij het Parlementsbesluit van vandaag zal de uitstoot van CO naar verwachting jaarlijks met vier miljoen ton dalen. Ter illustratie: dat is hetzelfde als wanneer er jaarlijks een miljoen personenauto's minder rond zouden rijden. Het onomstotelijke voordeel van de nieuwe wetgeving is dat we zullen kunnen genieten van betere en om die reden ook veiligere banden. De prijzen zullen hierdoor echter niet stijgen en dat zal de consument zonder enige twijfel hogelijk kunnen waarderen, vooral de prijsbewuste consument. Naar mijn mening is dit een bevestiging van de uitkomst van marktonderzoeken die aangeven dat consumenten geïnteresseerd zijn in het kopen van milieuvriendelijkere producten. Voor de bandenproducenten berust het voordeel van de goedgekeurde verordening in het feit dat dankzij het bestaan van uniforme normen voor de weergave van informatie over de efficiëntie van banden de strijd om de consument eenvoudiger wordt. Het wordt zo namelijk veel makkelijker om niet langer uitsluitend op prijs te concurreren."@nl3
"Głosowałem za sprawozdaniem pana posła Beleta w sprawie oznakowania opon pod kątem efektywności paliwowej, które odzwierciedla wspólne stanowisko Rady. W obliczu faktu, że 25 % ogólnej emisji CO pochodzi z transport drogowego, a 30 % ogólnego zużycia paliwa ma związek z rodzajem używanych opon, wprowadzenie obowiązku oznakowania opon to kluczowy instrument w walce o zdrowsze środowisko naturalne. Decyzja podjęta dziś przez Parlament doprowadzi do zredukowania emisji dwutlenku węgla do czterech milionów ton rocznie. Aby to lepiej zilustrować powiem, że jest to równoznaczne z usunięciem z dróg UE jednego miliona pojazdów. Niekwestionowana korzyść z przyjętego prawodawstwa wynika z poprawy jakości, a tym samym bezpieczeństwa opon. Nie powinno to prowadzić do wzrostu cen, co z pewnością zadowoli szczególnie tych konsumentów, którzy decyzję o tym co kupić podejmują w oparciu o cenę wyrobu. Moim zdaniem potwierdza to wyniki badań rynkowych pokazujące, że konsumenci są zainteresowani kupowaniem wyrobów bardziej przyjaznych dla środowiska. Moim zdaniem korzyść wypływająca dla producentów z przyjętego prawodawstwa jest taka, że dzięki ujednoliconym normom podawania informacji w sprawie efektywności opon konsumenci będą mieli większe szanse na konkurowanie w oparciu o czynniki inne niż tylko cena wyrobu."@pl16
"Votei a favor do relatório do senhor deputado Belet sobre a rotulagem dos pneus no que respeita à eficiência energética, que corrobora a posição comum do Conselho. A introdução de uma obrigação de rotulagem dos pneus representa um instrumento decisivo na luta por um ambiente mais saudável, tendo em conta o facto de 25% de todas as emissões de CO terem origem no transporte rodoviário e de 30% de todos os combustíveis consumidos por veículos estarem relacionados com os seus pneus. A decisão adoptada hoje pelo Parlamento resultará numa redução das emissões de dióxido de carbono que poderá ir até 4 milhões de toneladas por ano, o que equivale, por exemplo, à remoção de 1 milhão de carros das estradas da UE. O benefício inquestionável da legislação aprovada está no facto de melhorar a qualidade e, portanto, a segurança dos pneus. Isso não deveria levar a qualquer aumento dos preços, aspecto que os consumidores, certamente, apreciarão, em especial, aqueles que decidem o que comprar com base no preço de um produto. Na minha opinião, confirmam-se, assim, os resultados da pesquisa de mercado que mostram que os consumidores estão interessados em comprar produtos mais compatíveis com o meio ambiente. Penso que a vantagem para os fabricantes do regulamento aprovado consiste no facto de, graças aos padrões harmonizados para a comunicação de informações sobre a eficiência de pneus, existir melhor possibilidade de competir pelos clientes com base em factores que não sejam apenas o preço do produto."@pt17
"Am votat în favoarea raportului dlui Belet privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil, care aprobă poziţia comună a Consiliului. Având în vedere faptul că 25% din emisiile totale de CO provin din transportul rutier şi că 30% din consumul total de combustibil al vehiculelor este legat de pneurile acestora, introducerea obligaţiei de a eticheta pneurile reprezintă un instrument cheie în lupta pentru un mediu mai sănătos. Decizia adoptată astăzi de Parlament va duce la o reducere a emisiilor de dioxid de carbon de până la patru milioane de tone pe an. Pentru a exemplifica, aceasta echivalează cu eliminarea a un milion de maşini de pe şoselele Uniunii Europene. Beneficiul indiscutabil al legislaţiei aprobate provine din îmbunătăţirea calităţii şi, prin urmare, a siguranţei pneurilor. Acest lucru nu ar trebui să ducă la o creştere a preţurilor, ceea ce consumatorii cu siguranţă ar aprecia, mai ales cei a căror decizie de cumpărare depinde de preţul unui produs. În opinia mea, aceasta confirmă rezultatele studiului de piaţă care indică interesul consumatorilor de a cumpăra produse ecologice. În opinia mea, avantajul pentru producători al regulamentului aprobat este că, datorită standardelor unificate de furnizare a informaţiilor privind eficienţa pneurilor, clienţii vor avea o şansă mai bună de a concura pe baza unor factori care nu se rezumă doar la preţul produsului."@ro18
"Hlasoval som za správu pána Beleta o označovaní palivovej úspornosti pneumatík, ktorá je v súlade so spoločnou pozíciou Rady. Vzhľadom na skutočnosť, že 25 % celkových emisií CO pochádza z cestnej dopravy a 30 % celkovej spotreby paliva vo vozidlách súvisí s pneumatikami, zavedenie povinnosti označovať pneumatiky predstavuje kľúčový nástroj boja za zdravšie životné prostredie. Rozhodnutie, ktoré dnes Parlament prijal, bude mať za následok zníženie emisií oxidu uhličitého až o štyri milióny ton ročne. Na ilustráciu môžeme uviesť, že to zodpovedá odstráneniu jedného milióna automobilov z ciest EÚ. Nespochybniteľný prínos schváleného právneho predpisu spočíva v zlepšení kvality, a teda aj bezpečnosti pneumatík. Nemalo by to viesť k zvyšovaniu cien, čo spotrebitelia určite ocenia, najmä tí, ktorí sa o kúpe výrobku rozhodujú na základe jeho ceny. Podľa môjho názoru to potvrdzuje výsledky prieskumu trhu, podľa ktorých spotrebitelia majú záujem o nákup ekologickejších výrobkov. Výhoda schváleného predpisu pre výrobcov podľa mňa spočíva v tom, že vďaka jednotným normám na uvádzanie informácií o úspornosti pneumatík budú mať lepšie šance súperiť o zákazníkov na základe iných faktorov než len ceny výrobku."@sk19
"Poročilo gospoda Beleta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva, ki potrjuje skupno stališče Sveta, sem podprl. Glede na dejstvo, da cestni promet povzroča 25 % skupnih emisij CO in da je 30 % vsega goriva, ki ga porabijo vozila, povezanih z njihovimi pnevmatikami, obveznost označevanja pnevmatik predstavlja ključen instrument v boju za bolj zdravo okolje. Odločitev, ki jo je danes sprejel Parlament, bo povzročila, da se bodo emisije ogljikovega dioksida zmanjšale za največ štiri milijone ton na leto. Za ilustracijo naj povem, da je to enako umiku 1 milijona avtomobilov s cest v EU. Nesporna korist potrjene zakonodaje se nahaja v izboljšanju kakovosti in s tem tudi varnosti pnevmatik. To ne bi smelo povzročiti nikakršnega zvišanja cen, česar bodo zagotovo najbolj veseli potrošniki, predvsem tisti, ki se za to, kaj bodo kupili, odločajo na podlagi cene proizvoda. Mislim, da to potrjuje rezultate tržne raziskave, ki kaže, da se potrošniki zanimajo za nakup bolj okolju prijaznih izdelkov. Mislim, da je prednost potrjene zakonodaje za proizvajalce v tem, da bodo poenoteni standardi za posredovanje informacij o učinkovitosti pnevmatik potrošnikom dali več možnosti, da se za proizvod potegujejo na podlagi drugih dejavnikov in ne zgolj njegove cene."@sl20
"Jag röstade för Beletbetänkandet om märkning av däck avseende bränsleeffektivitet, som stöder rådets gemensamma ståndpunkt. Med hänsyn till att 25 procent av de totala koldioxidutsläppen kommer från vägtransporter och att 30 procent av allt bränsle som förbrukas av fordon är däckrelaterat, är införandet av en obligatorisk märkning för däck ett viktigt verktyg i kampen för en renare miljö. Det beslut som parlamentet fattade i dag kommer att leda till en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 4 miljoner ton per år. Detta är lika mycket som om man skulle ta bort en miljon bilar från EU.s vägar. Den odiskutabla fördelen med den godkända rättsakten är att däckens kvalitet och därmed säkerhet förbättras. Detta bör inte leda till några prishöjningar, vilket konsumenterna säkert kommer att uppskatta, särskilt dem som baserar sina köpbeslut på produktens pris. Jag anser att detta bekräftar resultaten av marknadsundersökningar som visar att konsumenter är intresserade av att köpa miljövänligare produkter. Jag anser att fördelen med den godkända förordningen för producenterna är att det tack vare de enhetliga normerna för information om däckens effektivitet kommer att bli lättare att konkurrera om kunderna utifrån andra faktorer än enbart priset."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"15,2,3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph