Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-153"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-153"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem pro toto nařízení, které se týká označování pneumatik v souvislosti s účinným využitím pohonných hmot. Energetická účinnost je velmi důležitá, neboť souvisí s udržitelností životního prostředía se zachováním omezených zdrojů. Jasné, informativní označování odnyní evropským spotřebitelům umožní lepší výběr. Tento výběr bude vycházet nejen z ceny, ale také z účinného využití pohonných hmot. Další výhodou takového označování je, že označování přilnavosti pneumatik zvýší bezpečnost silničního provozu."@cs1
"Jeg stemte for denne forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet. Energieffektivitet er afgørende vigtigt i forhold til at sikre et bæredygtigt miljø og bevare udtømmelige ressourcer. En klar og informativ mærkning vil være med til at gøre de europæiske forbrugere i stand til fremover at træffe bedre valg. Disse valg vil ikke kun være baseret på pris, men også på brændstofeffektivitet. En anden fordel ved denne type mærkning er, at mærkningen af regnvejrsdæk vil øge trafiksikkerheden."@da2
"Ich habe für diese Verordnung über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz gestimmt. Energieeffizienz ist im Hinblick auf die ökologische Nachhaltigkeit und die Wahrung begrenzter Ressourcen von größter Bedeutung. Eine klare, informative Kennzeichnung wird den europäischen Verbrauchern helfen, von nun an eine bessere Wahl zu treffen. Diese Wahl wird nicht nur mit Blick auf die Kosten sondern auch mit Blick auf die Kraftstoffeffizienz getroffen werden. Ein weiterer Vorteil dieser Art von Kennzeichnung ist, dass die Kennzeichnung von Reifen mit Nasshaftung zu mehr Sicherheit auf den Straßen führen wird."@de9
"Ψήφισα υπέρ του κανονισμού για τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου. Η ενεργειακή απόδοση είναι ζωτικής σημασίας για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και για τη διατήρηση των πεπερασμένων πόρων. Η σαφής, ενημερωτική σήμανση θα βοηθήσει τους ευρωπαίους καταναλωτές να προβούν εφεξής σε καλύτερες επιλογές. Αυτές οι επιλογές δεν θα βασίζονται μόνο στο κόστος, αλλά θα βασίζονται και στην εξοικονόμηση καυσίμου. Ένα άλλο πλεονέκτημα της σήμανσης αυτού του είδους είναι ότι η σήμανση του δείκτη πρόσφυσης των ελαστικών επισώτρων σε υγρό οδόστρωμα θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια."@el10
"I voted for this regulation regarding the fuel efficiency labelling of tyres. Energy efficiency is vitally important as regards environmental sustainability and as regards conserving finite resources. Clear, informative labelling will help European consumers make better choices from now on. Not only will these choices be based on cost, but they will also be based on fuel efficiency. Another advantage of this type of labelling is that the labelling of wet-grip tyres will increase road safety."@en4
"He votado a favor de este reglamento sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante. La eficiencia energética es de una vital importancia para la sostenibilidad medioambiental y la conservación de recursos limitados. El etiquetado claro e informativo ayudará a los consumidores europeos a elegir mejor de ahora en adelante. Esta elección debe basarse en el coste, pero también en la eficiencia en términos de consumo de carburante. Otra ventaja de este tipo de etiquetado es que el etiquetado de neumáticos de adherencia en superficies mojadas aumentará la seguridad en la carretera."@es21
"Ma hääletasin rehvide kütusesäästlikkuse märgistamist käsitleva määruse vastuvõtmise poolt. Energiatõhusus on keskkonnasäästlikkuse ja piiratud loodusvarade säilitamise seisukohalt eluliselt tähtis. Selge informatiivne märgistus aitab Euroopa tarbijatel teha tulevikus paremaid valikuid. Need valikud ei põhine üksnes maksumusel, vaid ka kütusesäästlikkusel. Sellise märgistuse teine eelis seisneb selles, et rehvide märghaardumise märgistamine suurendab liiklusohutust."@et5
"Äänestin tämän renkaiden polttoainetehokuutta koskevaa merkintää koskevan asetuksen puolesta. Energiatehokkuus on erittäin tärkeää ekologisen kestävyyden ja rajallisten luonnonvarojen suojelemisen kannalta. Selvät ja informatiiviset merkinnät auttavat eurooppalaisia kuluttajia tekemään tästä lähin parempia valintoja. Nämä valinnat eivät perustu vain hintaan, vaan myös polttoainetehokkuuteen. Toinen tämäntyyppisten merkintöjen etu on se, että renkaiden märkäpitoa koskevat merkinnät lisäävät liikenneturvallisuutta."@fi7
"J’ai voté en faveur du règlement sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec leur efficacité en termes de consommation de carburant. L’efficacité énergétique a une importance vitale pour la durabilité environnementale et pour la préservation de ressources limitées. Un étiquetage informatif clair aidera dorénavant les consommateurs européens à mieux choisir. Non seulement leurs choix seront basés sur le prix mais ils seront également basés sur l’efficacité du pneu en termes de consommation de carburant. Un autre avantage de ce type d’étiquetage est que l’étiquetage des performances des pneumatiques en termes d’adhérence sur sol mouillé améliorera la sécurité routière."@fr8
". Megszavaztam a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság tekintetében történő címkézéséről szóló rendeletet. Az energiahatékonyság alapvető fontosságú a környezeti fenntarthatóság és a véges erőforrások megőrzése tekintetében. Egyértelmű, hogy a tájékoztató címkézés mostantól elő fogja segíteni, hogy az európai fogyasztók jobb döntéseket hozzanak. E döntések során nem csupán a költségeket, hanem az üzemanyag-hatékonyságot is figyelembe fogják venni. Az ilyen címkézés másik előnye, hogy a gumiabroncsok nedvestapadási teljesítményének feltüntetése növelni fogja a közúti közlekedésbiztonságot."@hu11
"Ho votato a favore di questo regolamento riguardante l’etichettatura dei pneumatici in base al risparmio di carburante. L’efficienza energetica è di vitale importanza per la sostenibilità ambientale e per la conservazione delle risorse limitate. Un’etichettatura chiara e informativa aiuterà d’ora in avanti i consumatori europei a scegliere meglio. Le loro scelte, infatti, non saranno più basate soltanto sui costi ma anche sul risparmio di carburante. Un ulteriore vantaggio è che l’etichettatura dei pneumatici in base all’aderenza sul bagnato aumenterà la sicurezza stradale."@it12
"Aš balsavau už šią rezoliuciją dėl padangų žymėjimo degalų naudojimo atžvilgiu. Energijos vartojimo efektyvumas nepaprastai svarbus aplinkos tvarumui ir ribotų išteklių išsaugojimui. Akivaizdu, kad informacinis žymėjimas nuo šiol padės Europos vartotojams geriau pasirinkti. Šis pasirinkimas bus grindžiamas ne tik kaina, bet ir degalų naudojimo efektyvumu. Kitas šio padangų žymėjimo pranašumas tas, kad žymint su šlapia danga sukimbančias padangas padidės kelių saugumas."@lt14
"Es balsoju par regulu par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti. Kas attiecas uz vides ilgtspēju un ierobežotajiem resursiem, energoefektivitāte ir būtiska. Ir skaidrs, ka informatīva norāde palīdzēs Eiropas patērētājiem turpmāk izdarīt labāku izvēli. Šī izvēle būs atkarīga ne tikai no izmaksām, bet arī no degvielas efektivitātes. Vēl viena šā veida marķēšanas priekšrocība būs uzlabojumi ceļu satiksmes drošībā, marķējot riepas atbilstoši saķerei ar slapju ceļu."@lv13
"Vótáil mé ar son an rialacháin seo maidir le lipéadú bonn i leith éifeachtachta breosla. Tá éifeachtacht fuinnimh rí-thábhachtach ó thaobh inbhuaine comhshaoil de agus ó thaobh acmhainní finideacha a chaomhnú. Cabhróidh lipéadú faisnéiseach soiléir le tomhaltóirí na hEorpa roghanna níos fearr a dhéanamh amach anseo. Ní amháin go mbeidh na roghanna sin bunaithe ar chostas, ach beidh siad bunaithe ar éifeachtacht bhreosla chomh maith. Buntáiste eile a bhainfidh le lipéadú den chineál seo ná go gcuirfidh lipéadú ar bhoinn fhliuchghreama le sábháilteacht ar bhóithre."@mt15
"Ik heb voor deze verordening inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie gestemd. Energie-efficiëntie is van levensbelang voor de duurzaamheid van het milieu en voor het behoud van eindige hulpbronnen. Duidelijke, informatieve etiketten helpen Europese consumenten voortaan betere keuzes te maken. Deze keuzes zullen niet alleen gebaseerd zijn op kosten, maar ook gebaseerd zijn op brandstofefficiëntie. Een ander voordeel van dit soort etikettering is dat met etiketten op regenbanden de verkeersveiligheid wordt vergroot."@nl3
"Głosowałem za rozporządzeniem w sprawie oznakowania opon pod kątem efektywności paliwowej. Efektywność energetyczna ma podstawowe znaczenie dla trwałości środowiska naturalnego i ochrony ograniczonych zasobów. Przejrzyste oznakowanie informacyjne pomoże w przyszłości konsumentom europejskim w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Decyzje te będą oparte nie tylko na cenie, ale i na efektywności paliwowej. Inna korzyść wypływająca z takiego oznakowania jest taka, że oznakowanie opon o lepszej przyczepności na mokrej nawierzchni zwiększy bezpieczeństwo drogowe."@pl16
"Votei a favor deste regulamento relativo à rotulagem dos pneus no que respeita à eficiência energética. A eficiência energética é crucial para a sustentabilidade ambiental e para a conservação de recursos não renováveis. Uma rotulagem clara e informativa ajudará os consumidores europeus a fazer melhores escolhas a partir de agora. Essas escolhas não só se basearão no preço, mas também na eficiência energética. Outra vantagem deste tipo de rotulagem é o facto de a rotulagem de pneus com aderência em pavimento molhado aumentar a segurança nas estradas."@pt17
"Am votat în favoarea regulamentului privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil. Eficienţa energetică este deosebit de importantă în ceea ce priveşte gestionarea durabilă a mediului şi conservarea resurselor finite. O etichetare clară şi pertinentă va ajuta consumatorii europeni să facă alegeri mai bune de acum înainte. Aceste alegeri nu se vor baza doar pe cost, ci şi pe eficienţa consumului de combustibil. Un alt avantaj al acestui tip de etichetare este faptul că etichetarea pneurilor antiderapante va spori siguranţa drumurilor."@ro18
"Hlasoval som za toto nariadenie o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť. Energetická účinnosť je životne dôležitá, pokiaľ ide o trvalú udržateľnosť životného prostredia a zachovania obmedzených zdrojov. Je jasné, že vďaka informačnému označovaniu sa budú môcť európski spotrebitelia odteraz lepšie rozhodovať. Ich rozhodnutia nebudú založené len na cene, ale aj na palivovej úspornosti. Ďalšia výhoda takéhoto označovania spočíva v tom, že označovaním adhézie pneumatík na mokrom povrchu sa zvýši bezpečnosť na cestách."@sk19
"Uredbo o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva sem podprl. Energetska učinkovitost je ključnega pomena tako za okoljsko trajnost kot za ohranjanje omejenih virov. Jasno, informativno označevanje bo evropskim potrošnikom pomagalo, da bodo od zdaj naprej lahko bolje izbirali. Te izbire ne bodo samo temeljile na strošku, temveč tudi na izkoristku goriva. Druga prednost takšne vrste označevanja je, da bo označevanje pnevmatik za mokro podlago povečalo varnost v cestnem prometu."@sl20
"Jag röstade för den här förordningen om märkning av däck avseende bränsleeffektivitet. Energieffektivitet är mycket viktigt för en hållbar miljö och för att bevara ändliga resurser. En tydlig, informativ märkning kommer att hjälpa EU:s konsumenter att göra bättre val hädanefter. Dessa val kommer inte bara att baseras på kostnader utan även på bränsleeffektivitet. En annan fördel med den här typen av märkning är att informationen om däckens väggrepp på vått underlag kommer att öka trafiksäkerheten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph