Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-151"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-151"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". No final da legislatura passada, em Abril, o Parlamento Europeu decidiu adiar a quitação ao Conselho pela execução do orçamento de 2007 devido, essencialmente, à falta de transparência pela prestação de contas no que diz respeito à utilização do orçamento comunitário. Nomeadamente, o Parlamento considerou importante haver uma maior transparência e um controlo parlamentar mais estreito das despesas do Conselho relativas à Política Europeia de Segurança Comum/Política Europeia de Segurança e Defesa (PESC/PESD). O relatório hoje aprovado dá, finalmente, a quitação ao Conselho, uma vez que considera que o Parlamento obteve resposta satisfatória do Conselho relativamente aos pedidos apresentados na resolução de Abril passado. Deixa, no entanto, alguns avisos para o próximo processo de quitação, nomeadamente: irá verificar os progressos realizados pelo Conselho relativamente ao encerramento de todas as contas extra-orçamentais, à publicação de todas as decisões administrativas (quando estas forem utilizadas como base jurídica para rubricas orçamentais) e à transmissão ao PE do seu relatório anual de actividades. Sendo um ligeiro progresso o passo dado pelo Conselho relativamente à prestação de contas da utilização do orçamento comunitário, consideramos que, no que diz respeito às despesas relativas à PESC/PESD, a informação disponível é ainda muito insuficiente, pelo que mantemos as nossas reservas."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Na sklonku minulého funkčního období Parlamentu, v dubnu, rozhodl Parlament o odkladu udělení absolutoria Radě v souvislosti s plněním rozpočtu za rok 2009, hlavně vzhledem k nedostatečné průhlednosti účetnictví při využívání rozpočtu Společenství. Parlament byl zejména toho názoru, že je důležité, aby existovala větší transparentnost a větší parlamentní kontrola výdajů Rady na společnou zahraniční a bezpečností politiku a evropskou bezpečnostní a obrannou politiku (SZBP/EBOP). Zpráva přijatá dnes konečně uděluje Radě absolutorium, neboť soudí, že Parlament obdržel od Rady uspokojivou odpověď na otázky položené v usnesení z dubna tohoto roku. Vysílá však některá varování pro příští postup udělování absolutoria. Prověří zejména pokrok dosažený Radou při uzavírání všech jejích mimorozpočtových účtů, zveřejňování všech administrativních rozhodnutí (pokud slouží jako právní základ pro rozpočtové položky) a předložení její výroční zprávy o činnosti Parlamentu. I když Rada dosáhla určitého malého pokroku při skládání účtů o využívání rozpočtu Společenství, jsme toho názoru, že dostupné informace o výdajích na SZBP/EBOP jsou dosud nedostatečné, a proto máme stále výhrady."@cs1
"I slutningen af sidste valgperiode, i april, besluttede Parlamentet at udsætte dechargen for sektionen om Rådet i forbindelse med gennemførelsen af budgettet for 2007, primært på grund af manglende regnskabsmæssig gennemsigtighed i forbindelse med anvendelsen af fællesskabsmidler. Parlamentet følte navnlig, at det var vigtigt at sikre større gennemsigtighed og en strammere parlamentarisk kontrol med Rådets udgifter til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (FUSP og ESFP). Med den betænkning, som blev vedtaget i dag, meddeles Rådet endelig decharge, eftersom Parlamentet mener, at det har fået et tilfredsstillende svar fra Rådet på de forespørgsler, som det fremsatte i beslutningen fra april. Betænkningen indeholder dog visse opfordringer med hensyn til den næste dechargeprocedure. Der skal navnlig holdes øje med Rådets fremskridt for så vidt angår lukning af alle konti, der ikke er opført i budgettet, offentliggørelsen af alle administrative beslutninger (når de anvendes som retsgrundlag for budgetkonti) og fremsendelsen af den årlige aktivitetsrapport til Parlamentet. Selv om Rådet har taget et lille skridt fremad i forbindelse med dets fremlæggelse af regnskabet for anvendelse af fællesskabsmidlerne, mener vi stadig, at de tilgængelige oplysninger vedrørende udgifterne til FUSP og ESFP langt fra er fyldestgørende, og vi har derfor fortsat forbehold."@da2
"Am Ende der letzten Legislaturperiode im April hat das Parlament beschlossen, die Entlastung des Rates zur Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2007 hauptsächlich aufgrund von mangelnder Transparenz der Rechnungslegung hinsichtlich der Verwendung des Gemeinschaftshaushalts aufzuschieben. Insbesondere hielt es das Parlament für wichtig, dass es eine größere Transparenz und eine stärkere parlamentarische Kontrolle der Ausgaben des Rates für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik/die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GASP/ESVP) gibt. Der heute angenommene Bericht entlastet nun schließlich den Rat, da er es für gegeben hält, dass das Parlament eine zufriedenstellende Antwort des Rates auf die in der Entschließung vom letzten April formulierten Forderungen erhalten hat. Dennoch enthält er einige Ermahnungen im Hinblick auf das nächste Entlastungsverfahren. Insbesondere wird das Parlament prüfen, ob der Rat bei der Schließung aller seiner extrabudgetären Konten, bei der öffentlichen Bekanntgabe sämtlicher Verwaltungsbeschlüsse (wenn sie als Rechtsgrundlage für Haushaltsposten dienen) und bei der Übermittlung seines jährlichen Tätigkeitsberichts an das Parlament Fortschritte erzielt hat. Obwohl der Rat bei der Rechnungslegung im Hinblick auf die Verwendung des Gemeinschaftshaushalts einen kleinen Schritt nach vorne gemacht hat, glauben wir, dass die verfügbaren Informationen zu den Ausgaben für die GASP/ESVP noch weit davon entfernt sind, angemessen zu sein, weshalb wir noch immer Vorbehalte haben."@de9
"Στη λήξη της περασμένης κοινοβουλευτικής περιόδου, τον Απρίλιο, το Κοινοβούλιο αποφάσισε την αναβολή της χορήγησης απαλλαγής στο Συμβούλιο ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2007 εξαιτίας, κυρίως, της έλλειψης λογιστικής διαφάνειας σε ό,τι αφορά τη χρήση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, το Κοινοβούλιο θεώρησε σημαντικό να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότερη κοινοβουλευτική εξέταση των δαπανών του Συμβουλίου σε σχέση με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας/ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ). Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα χορηγεί τελικά απαλλαγή στο Συμβούλιο, αφού θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο έλαβε ικανοποιητική απάντηση από το Συμβούλιο στα αιτήματα που διατυπώθηκαν στο ψήφισμα του περασμένου Απριλίου. Ωστόσο, προβαίνει σε ορισμένες προειδοποιήσεις για την επόμενη διαδικασία απαλλαγής. Συγκεκριμένα, θα επαληθεύσει την πρόοδο που θα σημειώσει το Συμβούλιο όσον αφορά το κλείσιμο όλων των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών, τη δημοσίευση όλων των διοικητικών αποφάσεων (όταν αυτές χρησιμοποιούνται ως νομική βάση για πιστώσεις του προϋπολογισμού) και τη διαβίβαση στο Κοινοβούλιο της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του. Μολονότι το Συμβούλιο έκανε ένα μικρό βήμα εμπρός σε ό,τι αφορά την παρουσίαση των λογαριασμών του σε σχέση με τη χρήση του κοινοτικού προϋπολογισμού, πιστεύουμε ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες για τις δαπάνες ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ απέχουν παρασάγγας από το να είναι επαρκείς, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διατηρούμε επιφυλάξεις."@el10
"At the end of the last legislative term, in April, Parliament decided to postpone discharge of the Council in respect of the implementation of the budget for 2007 due, essentially, to a lack of accounting transparency concerning the use of the Community budget. In particular, Parliament felt it was important for there to be greater transparency and tighter parliamentary scrutiny of the Council’s spending on the Common Foreign and Security Policy/European Security and Defence Policy (CFSP/ESDP). The report adopted today finally discharges the Council, since it considers that Parliament has obtained a satisfactory response from the Council to the requests made in the resolution of last April. However, it provides some warnings for the next discharge procedure. In particular, it will verify progress made by the Council with regard to the closing of all its extra-budgetary accounts, the publication of all administrative decisions (when they are used as the legal basis for budget items) and the transmission to Parliament of its annual activity report. Although the Council has taken a small step forwards in its presentation of accounts on the use of the Community budget, we believe that, in terms of CFSP/ESDP expenditure, the available information is still very far from adequate, which is why we still have reservations."@en4
"Al final del último ejercicio legislativo, en abril, el Parlamento decidió posponer la aprobación de la gestión del Consejo en cuanto a la ejecución del presupuesto para 2007 debido, esencialmente, a la falta de transparencia en las cuentas en cuanto al uso del presupuesto comunitario. En particular, el Parlamento consideró importante que hubiera una mayor transparencia y un control parlamentario más riguroso del gasto del Consejo en la Política Exterior y de Seguridad Común/Política Europea Común de Seguridad y Defensa (PESC/PECSD). El informe aprobado hoy aprueba al fin la gestión del Consejo ya que considera que el Parlamento ha obtenido una respuesta satisfactoria del Consejo a las demandas efectuadas en la resolución del pasado abril. No obstante, realiza advertencias para el siguiente proceso de aprobación de la gestión. En concreto, verificará el progreso que ha hecho el Congreso con respecto al cierre de sus cuentas fuera de presupuesto, la publicación de todas las decisiones administrativas (cuando se usa como base jurídica para elementos presupuestarios) y la transmisión al Parlamento de su informe anual de actividades. Aunque el Consejo ha dado pequeños pasos hacia delante en su presentación de cuentas sobre el uso del presupuesto comunitario, creemos que, en cuanto al gasto de PESC/PECSD, la información disponible aún no es ni remotamente adecuada, por lo que seguimos teniendo reservas."@es21
"Euroopa Parlamendi eelmise koosseisu ametiaja lõpus aprillis otsustas Euroopa Parlament lükata nõukogu 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine edasi. Selle peamine põhjus oli ühenduse eelarve kasutamise raamatupidamisarvestuse läbipaistvuse puudumine. Euroopa Parlament leidis esmajoones seda, et on vaja suurendada ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga (ÜVJP/EJKP) seotud nõukogu kulude läbipaistvust ja tugevdada parlamentaarset kontrolli nende üle. Täna vastu võetud raport annab nõukogu tegevusele eelarve täitmisel lõpuks heakskiidu. Raportis märgitakse nimelt, et Euroopa Parlament on saanud rahuldava vastuse aprillis vastu võetud resolutsioonis esitatud nõudmistele. Samas teeb Euroopa Parlament mõned hoiatused järgmise heakskiidu andmise menetluse kohta. Ta kavatseb kontrollida eelkõige nõukogu edusamme seoses kõigi tema eelarveväliste kontode sulgemisega, kõikide haldusalaste otsuste avalikustamisega (kui neid kasutatakse eelarvepunktide õigusliku alusena) ja Euroopa Parlamendile iga-aastase tegevusaruande esitamisega. Kuigi nõukogu on teinud ühenduse eelarve kasutamise aruannete esitamisel väikesi edusamme, leiame, et ÜVJPga/EJKPga seotud kulude kohta antav teave ei ole veel kaugeltki piisav, mistõttu meil on veel kahtlusi."@et5
"Viime lainsäädäntökauden lopulla, huhtikuussa, parlamentti päätti lykätä vastuuvapauden myöntämistä neuvostolle vuoden 2007 talousarvion toteuttamisen osalta pääasiassa yhteisön talousarvion käyttöä koskevan kirjanpidon puutteellisen avoimuuden vuoksi. Parlamentti katsoi etenkin, että neuvoston yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan / Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (YUTP/ETPP) käyttämien menojen suhteen avoimuutta on lisättävä ja parlamentin valvontaa tiukennettava. Tänään hyväksytyllä mietinnöllä neuvostolle viimein myönnetään vastuuvapaus, koska siinä katsotaan, että parlamentti on saanut neuvostolta tyydyttävän vastauksen viime huhtikuun päätöslauselmassa esitettyihin pyyntöihin. Siinä esitetään kuitenkin eräitä varoituksia seuraavaa vastuuvapausmenettelyä varten. Parlamentti tarkastaa erityisesti neuvoston edistymisen kaikkien talousarvion ulkopuolisten tilien käytöstä poistamisessa, kaikkien hallinnollisten päätösten julkaisemisessa (kun niitä käytetään budjettikohtien oikeusperustana) sekä sen vuotuisen toimintakertomuksen toimittamisessa parlamentille. Vaikka neuvosto on ottanut pienen edistysaskeleen esittämällä yhteisön talousarvion käyttöä koskevan tilinpäätöksen, katsomme että YUTP/ETPP:n menojen suhteen saadut tiedot ovat vielä kaukana riittävistä, ja tästä syystä suhtaudumme yhä asiaan varauksellisesti."@fi7
"À la fin de la dernière législature, en avril, le Parlement a décidé de reporter la décharge du Conseil sur l’exécution du budget pour 2007 en raison, principalement, d’un manque de transparence comptable concernant l’utilisation du budget de l’Union européenne. Plus particulièrement, le Parlement a pensé qu’il était important qu’il y ait une plus grande transparence et une surveillance parlementaire plus stricte des dépenses du Conseil au titre de la politique étrangère et de sécurité commune/politique européenne de sécurité et de défense (PESC/PESD). Le rapport adopté aujourd’hui donne finalement décharge au Conseil, puisqu’il considère que le Parlement a obtenu une réponse satisfaisante de la part du Conseil aux demandes formulées dans la résolution du mois d’avril dernier. Toutefois, le Parlement formule quelques avertissements pour la prochaine procédure de décharge. Plus particulièrement, il vérifiera les progrès accomplis par le Conseil concernant la clôture de tous les comptes du Conseil hors budget, la publication de toutes les décisions administratives (servant de base juridique aux postes budgétaires) et la transmission au Parlement de son rapport annuel d’activité. Bien que le Conseil ait fait un petit pas en avant concernant sa présentation des comptes sur l’utilisation du budget de l’UE, nous pensons que s’agissant des dépenses relatives aux PESC/PESD, les informations disponibles sont encore très loin d’être suffisantes, raison pour laquelle nous avons toujours des réserves."@fr8
". A legutóbbi jogalkotási ciklus végén, áprilisban a Parlament úgy határozott, hogy alapvetően a közösségi költségvetés felhasználásával kapcsolatos elszámolás átláthatóságának hiánya miatt elhalasztja a Tanács mentesítését a 2007. évi költségvetés végrehajtása tekintetében. A Parlament úgy vélte, hogy különösen fontos, hogy nagyobb legyen az átláthatóság és szigorúbb legyen a parlamenti ellenőrzés a Tanácsnak a közös kül- és biztonságpolitikával/az európai biztonság- és védelempolitikával (KKBP/EBVP) kapcsolatos kiadásai terén. A ma elfogadott jelentés végül is megadja a mentesítést a Tanács számára, mivel úgy ítéli meg, hogy a Parlament kielégítő választ kapott a Tanácstól a tavaly áprilisi állásfoglalásban megfogalmazott kérdésekre. Ugyanakkor a jelentés tartalmaz bizonyos figyelmeztetéseket a következő mentesítési eljárás tekintetében. Elsősorban a Tanács által az összes költségvetésen kívüli számláinak lezárása, az összes adminisztratív döntés közzététele (amikor azokat a költségvetési tételek jogalapjául használják) és az éves tevékenységi jelentésének Parlament részére való továbbítása tekintetében elért előrehaladás ellenőrzésére kerül majd sor. Jóllehet a Tanács tett bizonyos előrelépést a közösségi költségvetés felhasználásáról szóló beszámoló előterjesztése terén, úgy gondoljuk, hogy KKBP/EBVP-kiadások tekintetében még távolról sem elegendőek a rendelkezésre álló információk, ezért továbbra is vannak fenntartásaink."@hu11
"Al termine dell’ultimo mandato legislativo, in aprile, il Parlamento ha deciso di posporre il discarico del Consiglio per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio 2007 essenzialmente a causa della mancanza di trasparenza sull’utilizzo del bilancio comunitario. In modo particolare, il Parlamento riteneva che ciò fosse di fondamentale importanza per assicurare una maggiore trasparenza e un controllo parlamentare più serrato sulle spese del Consiglio per la politica estera e di sicurezza comune e per la politica europea di sicurezza e di difesa (PESC/PESD). La relazione adottata oggi concede infine il discarico del Consiglio, partendo dal presupposto che il Parlamento ha ottenuto una risposta soddisfacente da parte del Consiglio alle richieste formulate nella risoluzione dell’aprile scorso. Tuttavia, la relazione dà anche alcuni avvertimenti per la prossima procedura di discarico. In particolar modo, saranno passati al vaglio i progressi ottenuti dal Consiglio per quanto riguarda la chiusura di tutti i suoi conti extra bilancio, la pubblicazione di tutte le decisioni amministrative (quando queste sono utilizzate come base giuridica per le questioni di bilancio) e la trasmissione al Parlamento della relazione annuale concernente le sue attività. Nonostante il Consiglio abbia compiuto un discreto passo avanti nella presentazione dei conti sull’uso del bilancio comunitario, riteniamo che in termini di spese per la politica estera di sicurezza comune e per la politica europea di sicurezza e di difesa, le informazioni a disposizione siano ancora tutt’altro che adeguate, ed è per questo motivo che abbiamo ancora delle riserve in merito."@it12
"Teisėkūros institucijos paskutinės kadencijos pabaigoje, balandžio mėn., Parlamentas atidėjo 2007 m. Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą iš esmės dėl nepakankamo Bendrijos biudžeto naudojimo skaidrumo. Visų pirma Parlamentas laikėsi nuomonės, jog svarbu, kad Tarybos lėšų panaudojimas bendrajai užsienio ir saugumo politikai (BUSP) ir Europos saugumo ir gynybos politikai (BUSP/ESGP) būtų skaidresnis ir kad jam būtų taikoma griežtesnė Parlamento kontrolė. Šiandien patvirtintu pranešimu galutinai patvirtinamas Tarybos biudžeto įvykdymas, nes jame atsižvelgiama į tai, kad Parlamentas iš Tarybos gavo patenkinamą atsakymą į prašymą, pateiktą pastarojo balandžio mėn. rezoliucijoje. Tačiau joje taip pat pateikiama keletas perspėjimų dėl kitos įvykdymo patvirtinimo procedūros. Visų pirma joje bus patikrinta Tarybos padaryta pažanga siekiant uždaryti visas biudžete nenumatytas sąskaitas, paskelbti visus administracinius sprendimus (kai jie naudojami kaip biudžeto punktų teisinis pagrindas) ir perduoti Parlamentui savo metinę veiklos ataskaitą. Nors Taryba žengė nedidelį žingsnį į priekį pristatydama, kaip naudojamos Bendrijos biudžeto sąskaitos, manome, kad BUSP/EEPP išlaidų požiūriu gaunama informacija dar toli gražu nėra pakankama, todėl dar turime abejonių."@lt14
"Aprīlī, iepriekšējā pilnvaru termiņa beigās, Parlaments nolēma atlikt Padomes 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšanu, un galvenais iemesls bija pārredzamības trūkums Kopienas budžeta izlietojuma grāmatvedībā. Jo īpaši Parlaments uzskatīja, ka nepieciešama lielāka pārredzamība un stingrāka parlamentārā uzraudzība attiecībā uz Padomes izdevumiem kopējās ārpolitikas un drošības politikas/Eiropas drošības un aizsardzības politikas (KĀDP/EDAP) jomā. Šodien pieņemtajā ziņojumā beidzot ir apstiprināta Padomes budžeta izpilde, jo tajā atzīts, ka Parlaments ir saņēmis apmierinošu Padomes atbildi uz pagājušā gada aprīļa rezolūcijā izvirzītajām prasībām. Tomēr Parlaments ir izteicis dažus brīdinājumus saistībā ar nākamo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru. Jo īpaši Parlaments pārbaudīs progresu, ko Padome panākusi attiecībā uz visu savu papildu budžeta pārskatu slēgšanu, visu administratīvo lēmumu publicēšanu (gadījumos, ja šie lēmumi tiek izmantoti par budžeta pozīciju juridisko pamatu), kā arī Padomes gada darbības pārskata nosūtīšanu Parlamentam. Lai gan Padome ir pavirzījusies mazliet uz priekšu, iepazīstinot ar pārskatiem par Kopienas budžeta izlietojumu, mēs uzskatām, ka KĀDP/EDAP izdevumu jomā pieejamā informācija joprojām ne tuvu nav atbilstīga, un tāpēc mums joprojām ir iebildumi."@lv13
". No final da legislatura passada, em Abril, o Parlamento Europeu decidiu adiar a quitação ao Conselho pela execução do orçamento de 2007 devido, essencialmente, à falta de transparência pela prestação de contas no que diz respeito à utilização do orçamento comunitário. Nomeadamente, o Parlamento considerou importante haver uma maior transparência e um controlo parlamentar mais estreito das despesas do Conselho relativas à Política Europeia de Segurança Comum/Política Europeia de Segurança e Defesa (PESC/PESD). O relatório hoje aprovado dá, finalmente, a quitação ao Conselho, uma vez que considera que o Parlamento obteve resposta satisfatória do Conselho relativamente aos pedidos apresentados na resolução de Abril passado. Deixa, no entanto, alguns avisos para o próximo processo de quitação, nomeadamente: irá verificar os progressos realizados pelo Conselho relativamente ao encerramento de todas as contas extra-orçamentais, à publicação de todas as decisões administrativas (quando estas forem utilizadas como base jurídica para rubricas orçamentais) e à transmissão ao PE do seu relatório anual de actividades. Sendo um ligeiro progresso o passo dado pelo Conselho relativamente à prestação de contas da utilização do orçamento comunitário, consideramos que, no que diz respeito às despesas relativas à PESC/PESD, a informação disponível é ainda muito insuficiente, pelo que mantemos as nossas reservas."@mt15
"− Aan het eind van de vorige zittingsperiode, in april, heeft het Parlement besloten om de kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Raad voor 2007 uit te stellen, met name vanwege het gebrek aan boekhoudkundige transparantie met betrekking tot de besteding van de Gemeenschapsbegroting. Het Parlement vond toen dat er vooral voor de uitgaven van de Raad in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid/Europees veiligheids- en defensiebeleid (GBVB/EVDB) meer transparantie en een sterkere parlementaire controle vereist waren. Met het verslag dat hier vandaag is aangenomen, wordt eindelijk kwijting aan de Raad verleend. Immers, de rapporteur concludeert dat het Parlement van de Raad genoegdoening heeft gekregen voor wat betreft de eisen die het in zijn resolutie van april jongstleden had geformuleerd. De tekst bevat echter een aantal waarschuwingen voor de volgende kwijtingsprocedure. Zo zal worden nagegaan of de Raad vooruitgang heeft geboekt met de afsluiting van al zijn extrabudgettaire rekeningen, de publicatie van alle administratieve besluiten (wanneer deze als rechtsgrondslag voor begrotingsposten worden gebruikt) en de toezending aan het Parlement van zijn jaarlijks activiteitenverslag. Ofschoon de Raad een kleine stap voorwaarts heeft gezet op het gebied van de verantwoording over de besteding van de Gemeenschapsbegroting, zijn wij van oordeel dat de informatie over de GBVB/EVDB-uitgaven nog steeds absoluut ontoereikend is. Daarom hebben wij nog steeds bedenkingen."@nl3
"Pod koniec poprzedniej kadencji legislacyjnej, w kwietniu, Parlament podjął decyzję o odroczeniu absolutorium budżetowego 2007 dla budżetu Rady przede wszystkim z powodu braku przejrzystości obrachunkowej dotyczącej wykorzystania budżetu Wspólnoty. Za ważną Parlament uznał zwłaszcza większą przejrzystość i ściślejszą parlamentarną kontrolę wydatków Rady przeznaczanych na wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz europejską politykę bezpieczeństwa i obrony (WPZiB/EPBiO). W przyjętym dziś sprawozdaniu w końcu udzielono Radzie absolutorium, ponieważ stwierdzono, że Parlament uzyskał od Rady satysfakcjonującą odpowiedź na wnioski zawarte w rezolucji z kwietnia ubiegłego roku. Znalazły się w nim jednak pewne ostrzeżenia dotyczące procedury udzielania kolejnego absolutorium. W szczególności przewidziano weryfikowanie postępów Rady w odniesieniu do zamknięcia wszystkich rachunków pozabudżetowych, publikowania wszystkich decyzji administracyjnych (jeżeli wykorzystuje się je jako podstawę dla pozycji budżetowych) oraz przekazywania do Parlamentu sprawozdania z działalności rocznej. Chociaż Rada poczyniła niewielkie postępy w zakresie prezentacji rachunków dotyczących wykorzystania budżetu Wspólnoty, jesteśmy zdania, że jeżeli chodzi o wydatki na WPZiB/EPBiO, dostępne informacje są nadal dalekie od prawidłowych i dlatego mamy zastrzeżenia."@pl16
"La sfârşitul ultimei legislaturi, în aprilie, Parlamentul a decis amânarea acordării descărcării de gestiune a Consiliului pentru aplicarea bugetului pentru anul 2007, în esenţă din cauza absenţei transparenţei contabile în folosirea bugetului comunitar. În special, Parlamentul a considerat că este important să existe o transparenţă sporită şi o examinare parlamentară mai strictă a cheltuielilor Consiliului pentru politica externă şi de securitate comună / politica europeană de securitate şi de apărare (PESC/PESA). Raportul adoptat astăzi acordă în sfârşit descărcarea de gestiune Consiliului, întrucât consideră că Parlamentul a obţinut un răspuns satisfăcător din partea Consiliului la solicitările formulate în rezoluţia din luna aprilie. Cu toate acestea, lansează unele avertismente pentru următoarea procedură de descărcare de gestiune. În special, va verifica progresele înregistrate de Consiliu în ceea ce priveşte închiderea tuturor conturilor sale extrabugetare, publicarea tuturor deciziilor administrative (atunci când sunt utilizate ca temei juridic pentru posturi bugetare) şi prezentarea în faţa Parlamentului a raportului său anual de activitate. Deşi Consiliul a avansat puţin în prezentarea conturilor privind folosirea bugetului comunitar, credem că informaţiile disponibile privind cheltuielile PESC/PESA sunt în continuare inadecvate, ceea ce ne determină să avem încă rezerve."@ro18
"Na konci minulého legislatívneho obdobia, v apríli, Parlament rozhodol o odklade udelenia absolutória Rade v súvislosti s plnením rozpočtu za rok 2007 predovšetkým v dôsledku nedostatočnej transparentnosti účtovníctva, čo sa týka použitia rozpočtu Spoločenstva. Parlament najmä dospel k záveru, že je dôležité zvýšiť transparentnosť a sprísniť parlamentnú kontrolu výdavkov Rady na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku/európsku bezpečnostnú a obrannú politiku (SZBP/EBOP). Dnes prijatá správa napokon Rade udeľuje absolutórium, pretože Parlament podľa nej získal od Rady uspokojivú odpoveď na požiadavky uvedené v uznesení z apríla tohto roka. Obsahuje však niekoľko varovaní pre budúci postup udeľovania absolutória. Parlament predovšetkým overí pokrok, ktorý Rada dosiahla v súvislosti s uzávierkou všetkých svojich mimorozpočtových účtov, zverejňovaním všetkých svojich správnych rozhodnutí (ak slúžia ako právny základ pre rozpočtové položky) a predkladaním svojej výročnej správy Parlamentu. Hoci Rada mierne pokročila dopredu, čo sa týka skladania účtov v súvislosti s použitím rozpočtu Spoločenstva, sme presvedčení, že pokiaľ ide o výdavky na SZBP/EBOP, poskytnuté informácie sú ešte veľmi vzdialené od primeranej úrovne. Z tohto dôvodu máme stále isté výhrady."@sk19
"Na koncu tega parlamentarnega obdobja, v aprilu, se je Parlament odločil, da podelitev razrešnice Svetu glede izvrševanja proračuna za leto 2007 preloži predvsem zaradi pomanjkanja računovodske preglednosti v zvezi s porabo proračuna Skupnosti. Parlament je predvsem menil, da je pomembno vzpostaviti večjo preglednost in strožji parlamentarni nadzor nad sredstvi, ki jih Svet porablja za skupno zunanjo in varnostno politiko/evropsko varnostno in obrambno politiko (SZVP/EVOP). Danes sprejeto poročilo Svetu končno podeljuje razrešnico, saj meni, da je Parlamentu ustrezno odgovoril na zahteve, ki so bile podane v aprilski resoluciji. Vendar pa vsebuje tudi nekaj opozoril za naslednji postopek razrešnice. Predvsem bo preverjal napredek Sveta v zvezi z zapiranjem vseh njegovih izvenproračunskih izkazov, objavo vseh upravnih odločitev (kadar se uporabljajo kot pravna podlaga za proračunske postavke) in posredovanjem svojega letnega poročila o dejavnostih Parlamentu. Čeprav je Svet pri predstavitvi računovodskih izkazov o uporabi proračuna Skupnosti nekoliko napredoval, smo prepričani, da informacije v zvezi s porabo za SZVP/EVOP še zdaleč niso primerne, zaradi česar imamo še vedno nekaj zadržkov."@sl20
"I slutet av förra mandatperioden, i april, beslutade parlamentet sig för att skjuta upp beviljandet av ansvarsfrihet för rådet i fråga om genomförandet av budgeten 2007, främst på grund av bristande insyn i räkenskaperna när det gäller användningen av gemenskapens budget. Parlamentet ansåg framför allt att det var viktigt med större öppenhet och noggrannare parlamentarisk granskning av rådets utgifter på den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och på den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/ESFP). Genom det betänkande som antogs i dag beviljades rådet slutligen ansvarsfrihet, eftersom parlamentet anser att det har fått tillfredsställande svar från rådet när det gäller kraven i resolutionen från april. Det utfärdas dock vissa varningar inför nästa förfarande för att bevilja ansvarsfrihet. Framför allt kommer parlamentet att kontrollera att rådet har gjort framsteg när det gäller att stänga alla konton som ligger utanför budgeten, offentliggöra alla administrativa beslut (när de används som rättslig grund för budgetposter) och överföra sin årliga verksamhetsberättelse till parlamentet. Även om rådet har tagit ett litet steg i rätt riktning i sin redovisning av räkenskaperna när det gäller användningen av gemenskapens budget anser vi att den tillgängliga informationen i fråga om GUSP/ESFP ännu är långt ifrån tillfredsställande, vilket är anledningen till att vi fortfarande har invändningar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph