Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-150"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-150"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"British Conservatives have been unable to approve discharge of the 2007 European budget, European Council section. For the 14th consecutive year, the European Court of Auditors has only been able to give a qualified statement of assurance for the accounts of the European Union. We note the auditors’ remarks that around 80% of the transactions of the EU are carried out by agencies working within the Member States under joint management agreements. The auditors consistently report that levels of control and scrutiny of the use of EU funds within the Member States are inadequate. In order to address this ongoing problem, the Council entered into an Interinstitutional Agreement in 2006 which obliged them to produce certification for those transactions for which they are responsible. We are dismayed to note that, to date, the majority of the Member States have not satisfactorily delivered on their obligation and therefore, despite the traditional ‘gentleman’s agreement’ between Parliament and Council, we will not grant discharge until such time as the Member States fulfil their obligations under the Interinstitutional Agreement."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Britští konzervativci nemohli schválit udělení absolutoria za plnění evropského rozpočtu, oddíl Evropská rada, v roce 2007. Již 14. rok za sebou byl Evropský účetní dvůr schopen vystavit k účtům Evropské unie jen prohlášení o věrohodnosti s výhradami. Zaznamenali jsme výroky auditorů, že přibližně 80 % transakcí EU provádějí agentury, které působí v členských státech na základě dohod o společném řízení. Auditoři neustále informují o tom, že úroveň kontroly a dohledu nad využíváním fondů EU v členských státech je nedostatečná. Aby čelila tomuto pokračujícímu problému, uzavřela Rada v roce 2006 interinstitucionální dohodu, která jim uložila provádět certifikaci transakcí, za které jsou odpovědné. S politováním konstatujeme, že většina členských států doposud svou povinnost uspokojivě nesplnila, a proto, bez ohledu na tradiční „džentlmenskou dohodu“ mezi Parlamentem a Radou, dokud členské státy nesplní své závazky podle interinstitucionální dohody, absolutorium neudělíme."@cs1
"De britiske Konservative kunne ikke meddele decharge for EU's budget for 2007, sektionen om Det Europæiske Råd. For 14. år i træk har Revisionsretten kun været i stand til at godkende EU's regnskaber med forbehold. Vi noterer os revisorernes bemærkninger om, at ca. 80 % af EU's transaktioner gennemføres af agenturer, der arbejder i medlemsstaterne i henhold til fælles forvaltningsaftaler. Revisorerne beretter fortsat, at kontrollen og tilsynet med anvendelsen af EU-midler i medlemsstaterne er utilstrækkelig. For at tage hånd om dette vedvarende problem indgik Rådet i 2006 en interinstitutionel aftale, som forpligtede medlemsstaterne til at dokumentere de transaktioner, som de er ansvarlige for. Vi er rystede over at se, at flertallet af medlemsstaterne indtil videre ikke har levet op til dette på tilfredsstillende vis, og vi vil derfor, trods den traditionelle "gentlemanaftale" mellem Parlamentet og Rådet, ikke være i stand til at meddele decharge, før medlemsstaterne lever op til deres forpligtelser i henhold til den interinstitutionelle aftale."@da2
"Britische Konservative konnten der Entlastung des Europäischen Haushaltsplans 2007, Einzelplan des Europäischen Rates, nicht zustimmen. Für das 14. Jahr in Folge konnte der Europäische Rechnungshof somit nur eine eingeschränkte Zuverlässigkeitserklärung für die Haushaltsrechnung der Europäischen Union abgeben. Wir nehmen die Anmerkungen der Rechnungsprüfer zur Kenntnis, dass rund 80 % der EU-Transaktionen von Agenturen ausgeführt werden, für deren Tätigkeit innerhalb der Mitgliedstaaten Abkommen über eine gemeinsame Verwaltung gelten. Die Rechnungsprüfer weisen beständig darauf hin, dass die Verwendung von EU-Fonds innerhalb der Mitgliedstaaten in unzureichendem Umfang kontrolliert und überwacht wird. Um dieses fortgesetzte Problem anzugehen, hat der Rat im Jahr 2006 eine interinstitutionelle Vereinbarung geschlossen, welche die Mitgliedstaaten verpflichtet, Transaktionen, die in ihren Verantwortungsbereich fallen, zertifizieren zu lassen. Wir sind bestürzt über die Tatsache, dass ein Großteil der Mitgliedstaaten bis zum heutigen Tag ihrer Verpflichtung nur unzureichend nachgekommen ist. Aus diesem Grund und entgegen dem traditionellen „Gentleman Agreement“ zwischen dem Parlament und dem Rat werden wir solange keine Entlastung gewähren, bis die Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen entsprechend der interinstitutionellen Vereinbarung erfüllt haben."@de9
"Οι βρετανοί Συντηρητικοί αδυνατούν να εγκρίνουν την χορήγηση απαλλαγής ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2007, και ειδικότερα του τμήματος που αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για 14η συνεχόμενη χρονιά, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κατάφερε μόνο να εκδώσει μια δήλωση αξιοπιστίας με επιφυλάξεις για τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνουμε τις παρατηρήσεις των ελεγκτών ότι περίπου το 80% των συναλλαγών της ΕΕ διεξάγονται μέσω υπηρεσιών που εργάζονται εντός των κρατών μελών δυνάμει συμφωνιών συνδιαχείρισης. Οι ελεγκτές αναφέρουν επί μονίμου βάσεως ότι τα επίπεδα ελέγχου και εξέτασης σε ό,τι αφορά τη χρήση των πόρων της ΕΕ εντός των κρατών μελών είναι ανεπαρκή. Για την αντιμετώπιση αυτού του συνεχιζόμενου προβλήματος, το Συμβούλιο συνήψε μια Διοργανική Συμφωνία το 2006, βάσει της οποίας τα κράτη μέλη υποχρεούνται να χορηγούν βεβαίωση για εκείνες τις συναλλαγές για τις οποίες είναι υπεύθυνα. Με μεγάλη μας απογοήτευση σημειώνουμε ότι, μέχρι σήμερα, στην πλειονότητά τους τα κράτη μέλη δεν έχουν τηρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό την υποχρέωσή τους και, συνεπώς, παρά την παραδοσιακή «συμφωνία κυρίων» μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, δεν θα χορηγήσουμε απαλλαγή έως ότου τα κράτη μέλη εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της Διοργανικής Συμφωνίας."@el10
"Los conservadores británicos no han sido capaces de aprobar la gestión del presupuesto europeo para 2007, en la sección del Consejo Europeo. Son 14 los años consecutivos, durante los que el Tribunal de Cuentas Europeo sólo ha sido capaz de presentar una declaración cualificada sobre la fiabilidad de las cuentas de la Unión Europea. Tomamos nota de las observaciones de los auditores de que alrededor del 80 % de las transacciones de la UE las llevan a cabo agencias que trabajan en los Estados miembros con acuerdos de gestión conjunta. Los auditores revelan sistemáticamente que los niveles de control y escrutinio del uso de fondos de la UE en los Estados miembros no son adecuados. A fin de abordar este problema continuo, el Consejo celebró un Acuerdo Institucional en 2006 que los obligaba a presentar una certificación para aquellas transacciones de las que fueran responsables. Estamos consternados por advertir que, hasta la fecha, la mayoría de los Estados miembros no han cumplido su obligación y, por lo tanto, a pesar del tradicional «acuerdo entre caballeros» entre Parlamento y Consejo, no concederemos la aprobación de la gestión hasta que los Estados miembros cumplan sus obligaciones en virtud del Acuerdo Interinstitucional."@es21
"Briti konservatiivid ei saanud anda heakskiitu Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele nõukogu puudutavas osas. Neljateistkümnendat aastat järjest on Euroopa Kontrollikojal olnud võimalik anda üksnes piirangutega kinnitav avaldus Euroopa Liidu raamatupidamiskontode kohta. Audiitorite tähelepanekute kohaselt teevad ligikaudu 80% ELi tehingutest liikmesriikide asutused, kes tegutsevad ühise haldamise kokkulepete alusel. Audiitorid teatavad järjepidevalt, et ELi rahaliste vahendite kasutamise kontroll on liikmesriikides ebapiisav. Selle püsiva probleemi lahendamiseks sõlmis nõukogu 2006. aastal institutsioonidevahelise kokkuleppe, mis kohustab liikmesriike sertifitseerima nende vastutusel olevad tehingud. Meid jahmatas teadasaamine, et praeguseks pole enamik liikmesriike oma kohustust nõuetekohaselt täitnud. Vaatamata Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelisele traditsioonilisele „härrasmeeste kokkuleppele” ei anna me seetõttu oma heakskiitu enne, kui liikmesriigid täidavad oma kohustused institutsioonidevahelise kokkuleppe alusel."@et5
"Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit eivät ole voineet myöntää vastuuvapautta Euroopan unionin vuoden 2007 talousarvion neuvoston pääluokan osalta. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on jo neljänätoista peräkkäisenä vuotena voinut antaa vain varaumia sisältävän tarkastuslausuman Euroopan unionin yleiselle tilinpäätökselle. Panemme merkille tilintarkastajien huomautuksen siitä, että jäsenvaltioissa yhteisen hallintosopimuksen turvin toimivat virastot suorittavat noin 80 prosenttia EU:n toimista. Tilintarkastajat ovat jatkuvasti raportoineet siitä, että Euroopan unionin varojen käyttöä jäsenvaltioissa ei seurata eikä valvota asianmukaisesti. Neuvosto teki vuonna 2006 tämän yhä ajankohtaisen ongelman ratkaisemiseksi toimielintenvälisen sopimuksen, jonka mukaan myös neuvoston on esitettävä todisteet tapahtumista, joista se on vastuussa. Panemme tyrmistyneinä merkille, ettei suurin osa jäsenvaltioista ole edelleenkään täyttänyt velvollisuuttaan tyydyttävästi, ja näin ollen, perinteisestä parlamentin ja neuvoston välisestä herrasmiessopimuksesta huolimatta, emme aio myöntää vastuuvapautta, ennen kuin jäsenvaltiot täyttävät toimielintenvälisen sopimuksen perusteella heille lankeavat velvollisuutensa."@fi7
"Les conservateurs britanniques n’ont pas été en mesure d’approuver la décharge du budget européen 2007, section Conseil européen. Pour la 14 année consécutive, la Cour des comptes européenne n’a pu émettre qu’une déclaration d’assurance assortie de réserves pour les comptes de l’Union européenne. Nous prenons note des remarques des auditeurs selon lesquelles environ 80 % des transactions de l’UE sont effectuées par des agences travaillant dans les États membres dans le cadre de contrats de gestion communs. Les auditeurs rendent compte invariablement du fait que les niveaux de contrôle et de surveillance de l’utilisation des fonds UE dans les États membres sont insuffisants. En vue de remédier à ce problème actuel, le Conseil a conclu un accord interinstitutionnel en 2006 qui les a obligés à produire les documents attestant des transactions dont ils sont responsables. Nous sommes consternés de remarquer qu’à ce jour, la majorité des États membres n’ont pas honoré leurs obligations de manière satisfaisante et par conséquent, malgré le « » traditionnel entre le Parlement et le Conseil, nous ne donnerons pas décharge tant que les États membres ne rempliront pas leurs obligations en vertu de l’accord interinstitutionnel."@fr8
". – A brit konzervatívok nem hagyhatták jóvá a 2007. évi európai költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítést, az Európai Tanácsra vonatkozó szakaszt. Az Európai Számvevőszék 14 éve sorozatban csak arra volt képes, hogy az Európai Unió elszámolásáról korlátozott megbízhatósági nyilatkozatot tegyen. Megjegyezzük az ellenőrök azzal kapcsolatos észrevételeit, hogy az EU-n belüli ügyletek 80%-át a tagállamokban a közös irányításról szóló megállapodások alapján működő ügynökségek hajtják végre. Az ellenőrök folyamatosan arról számolnak be, hogy az uniós alapok tagállami felhasználásának ellenőrzése és vizsgálata nem megfelelő. Ezen állandó probléma megoldása érdekében a Tanács 2006-ban intézményközi megállapodást kötött, amely arra kötelezte tagállamokat, hogy adjanak ki igazolást azon ügyletekre vonatkozóan, amelyek a felelősségi körükbe tartoznak. Megdöbbenéssel állapítjuk meg, hogy a tagállamok többsége a mai napig nem teljesítette megfelelően a kötelezettségét, ezért a Parlament és a Tanács közötti, hagyományos szóbeli megállapodás ellenére nem adjuk meg a mentesítést addig, amíg a tagállamok nem teljesítik az intézményközi megállapodás szerinti kötelezettségeiket."@hu11
"I Conservatori britannici non sono stati in grado di approvare il discarico del bilancio europeo del 2007, per la sezione del Consiglio europeo. Per il quattordicesimo anno consecutivo, la Corte dei conti europea è stata soltanto in grado di fornire una dichiarazione di affidabilità qualificata per quanto attiene ai conti dell’Unione europea. Prendiamo atto dei commenti dei revisori dei conti riguardanti il fatto che circa l’80 per cento delle transazioni dell’Unione sono effettuate da agenzie che operano all’interno degli Stati membri secondo accordi di gestione congiunti. I revisori hanno ripetutamente sottolineato il fatto che i livelli di controllo ed esame dell’utilizzo dei fondi europei all’interno degli Stati membri risultano essere inappropriati. Al fine di affrontare questo problema persistente, nel 2006 il Consiglio è divenuto parte di un accordo interistituzionale che obbliga gli Stati membri a fornire certificazioni per quelle transazioni di cui sono responsabili. Ci rincresce notare che, finora, la maggior parte degli Stati membri non ha tenuto fede ai propri obblighi in maniera soddisfacente e dunque, nonostante il tradizionale tra Parlamento e Consiglio, non concederemo il discarico fino a quando gli Stati membri non rispettino appieno gli obblighi previsti dall’accordo interistituzionale."@it12
"− Didžiosios Britanijos konservatoriams nepavyko patvirtinti 2007 m. Europos biudžeto Europos Tarybos skyriaus įvykdymo. Keturioliktus metus iš eilės Europos Audito Rūmai galėjo pateikti tik kvalifikuotą Europos Sąjungos sąskaitų patikinimo pareiškimą. Pasak auditorių, apie 80 proc. visų ES sandorių atlieka agentūros, dirbančios valstybėse narėse pagal jungtinės veiklos sutartis. Auditoriai nuolat praneša, kad ES fondų naudojimo kontrolės ir tinkamumo lygis valstybėse narėse nepakankamas. Siekdama išspręsti šią nuolatinę problemą, 2006 m. Taryba pasirašė tarpinstitucinę sutartį, pagal kurią įsipareigojo tvirtinti sandorius, už kuriuos jie yra atsakingi. Mums kelia nerimą tai, kad šiandien dauguma valstybių narių šiuos savo įsipareigojimus vykdo nepatenkinamai, todėl, nepaisant tradicinio Parlamento ir Tarybos „džentelmeniško susitarimo“, mes nepritarsime biudžetui, kol valstybės narės neįvykdys savo įsipareigojimų pagal tarpinstitucinį susitarimą."@lt14
"Apvienotās Karalistes Konservatīvā partija nav varējusi apstiprināt Eiropas 2007. gada budžeta izpildes Eiropadomes sadaļu. Četrpadsmito gadu pēc kārtas Eiropas Revīzijas palāta ir varējusi dot tikai kvalificētu deklarāciju par Eiropas Savienības pārskatu ticamību. Mēs ņemam vērā revidentu piezīmes, ka aptuveni 80 % ES darījumu veic aģentūras, kas saskaņā ar kopīgas pārvaldības nolīgumiem darbojas dalībvalstīs. Revidenti konsekventi ziņo, ka ES fondu izlietojuma kontrole un pārbaude dalībvalstīs ir neatbilstīga. Lai risinātu šo problēmu, kas joprojām pastāv, Padome 2006. gadā parakstīja Iestāžu nolīgumu, kurā noteiktas dalībvalstu saistības sertificēt tos darījumus, par kurām tās ir atbildīgas. Mums par nožēlu ir jāatzīst, ka līdz šim brīdim vairākums dalībvalstu nav pienācīgi izpildījušas savu pienākumu un tāpēc par spīti „džentlmeņu vienošanās” tradīcijai starp Parlamentu un Padomi mēs neapstiprināsim izpildi, kamēr dalībvalstis saskaņā ar Iestāžu nolīgumu nebūs izpildījušas savu pienākumu."@lv13
"British Conservatives have been unable to approve discharge of the 2007 European budget, European Council section. For the 14th consecutive year, the European Court of Auditors has only been able to give a qualified statement of assurance for the accounts of the European Union. We note the auditors’ remarks that around 80% of the transactions of the EU are carried out by agencies working within the Member States under joint management agreements. The auditors consistently report that levels of control and scrutiny of the use of EU funds within the Member States are inadequate. In order to address this ongoing problem, the Council entered into an Interinstitutional Agreement in 2006 which obliged them to produce certification for those transactions for which they are responsible. We are dismayed to note that, to date, the majority of the Member States have not satisfactorily delivered on their obligation and therefore, despite the traditional ‘gentleman’s agreement’ between Parliament and Council, we will not grant discharge until such time as the Member States fulfil their obligations under the Interinstitutional Agreement."@mt15
". De Britse conservatieven hebben niet kunnen instemmen met de verlening van kwijting voor de Europese begroting 2007, afdeling Europese Raad. Voor het veertiende achtereenvolgende jaar heeft de Europese Rekenkamer slechts een gekwalificeerde betrouwbaarheidsverklaring kunnen afgeven voor de rekeningen van de Europese Unie. We hebben kennis genomen van de opmerking van de Rekenkamer dat ongeveer 80 procent van de transacties van de EU wordt uitgevoerd door agentschappen die op basis van gezamenlijke beheerovereenkomsten binnen de lidstaten actief zijn. De Rekenkamer meldt steevast dat de controle op en toetsing van het gebruik van EU-fondsen binnen de lidstaten ontoereikend is. Om dit hardnekkige probleem aan te pakken heeft de Raad in 2006 een interinstitutioneel akkoord gesloten, dat de lidstaten verplicht de transacties waarvoor ze verantwoordelijk zijn te certificeren. Wij betreuren dat de meeste lidstaten tot op heden niet op bevredigende wijze aan hun verplichting hebben voldaan. Ondanks het traditionele herenakkoord tussen het Parlement en de Raad zullen we derhalve geen kwijting verlenen zolang de lidstaten niet voldoen aan hun verplichtingen op grond van het interinstitutioneel akkoord."@nl3
"Brytyjscy konserwatyści nie mogli przyjąć absolutorium budżetowego 2007 dla budżetu europejskiego w części dotyczącej Rady Europejskiej. Już czternasty rok Europejski Trybunał Obrachunkowy wydaje jedynie opinię z zastrzeżeniami dotyczącą poświadczenia wiarygodności kont Unii Europejskiej. Odnotowaliśmy uwagę audytorów, że około 80 % transakcji UE jest realizowanych przez agencje działające w państwach członkowskich na mocy wspólnych umów zarządzania. Audytorzy konsekwentnie wskazują, że poziomy kontroli i weryfikacji wykorzystywania funduszy UE w państwach członkowskich są niewłaściwe. Aby rozwiązać ten utrzymujący się problem w 2006 roku Rada przystąpiła do porozumienia międzyinstytucjonalnego, które zobowiązywało państwa członkowskie do poświadczenia tych transakcji, za które odpowiadają. Jesteśmy skonsternowani informacją, że do chwili obecnej większość państw członkowskich w niewystarczającym stopniu spełniła swoje obowiązki, a zatem pomimo tradycyjnej „umowy dżentelmeńskiej” między Parlamentem a Radą nie udzielimy absolutorium dopóki państwa członkowskie nie wypełnią swoich zobowiązań wynikających z porozumienia międzyinstytucjonalnego."@pl16
"Os conservadores britânicos não puderam dar a sua aprovação à quitação do orçamento europeu para 2007, secção do Conselho Europeu. Pelo 14.º ano consecutivo, o Tribunal da Contas Europeu apenas pôde emitir uma declaração de fiabilidade com reservas relativamente às contas da União Europeia. Segundo as observações dos auditores, cerca de 80% das operações da UE são realizadas por organismos que trabalham nos Estados-Membros no âmbito de contratos de gestão conjunta. Os auditores têm afirmado sistematicamente que os níveis de controlo e vigilância no que respeita à utilização de fundos da UE nos Estados-Membros não são suficientes. A fim de resolver este problema permanente, o Conselho celebrou um Acordo Interinstitucional em 2006, que os obrigava a certificar as operações que eram da sua responsabilidade. Constatamos com pesar que, até à data, a maioria dos Estados não tem cumprido a sua obrigação e, por conseguinte, apesar do "acordo de cavalheiros" tradicional que existe entre o Parlamento e o Conselho, não daremos quitação enquanto os Estados-Membros não cumprirem as obrigações que lhes incumbem nos termos do Acordo Interinstitucional."@pt17
"Conservatorii britanici nu au putut aproba descărcarea de gestiune pentru bugetul european pe anul 2007, secţiunea Consiliul European. Pentru cel de-al 14-lea an consecutiv, Curtea de Conturi Europeană nu a putut furniza decât o declaraţie de asigurare pentru conturile Uniunii Europene. Menţionăm remarca auditorilor, conform căreia aproximativ 80% din tranzacţiile UE sunt realizate de agenţii care acţionează în statele membre în baza unor acorduri de gestionare comună. Auditorii raportează constant că nivelurile de control şi de examinare a modului de folosire a fondurilor europene în statele membre sunt inadecvate. Pentru a soluţiona această problemă persistentă, Consiliul a încheiat un acord interinstituţional în 2006, care obligă statele membre să poată certifica tranzacţiile pentru care sunt responsabile. Menţionăm cu consternare că, până la această dată, majoritatea statelor membre nu şi-au respectat obligaţia şi, în consecinţă, în ciuda tradiţionalei convenţii tacite (Gentleman’s Agreement) dintre Parlament şi Consiliu, nu vom aproba descărcarea de gestiune până când statele membre nu îşi îndeplinesc obligaţiile care le revin în baza acordului interinstituţional."@ro18
"Britskí konzervatívci nemohli schváliť absolutórium za plnenie európskeho rozpočtu za rok 2007, oddiel Európska rada. Už štrnásty rok bol Európsky dvor audítorov schopný vydať len vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov Európskej únie. Sme si vedomí pripomienok audítorov, že okolo 80 % transakcií EÚ vykonávajú agentúry pôsobiace v členských štátoch na základe dohôd o spoločnom riadení. Audítori neustále informujú, že úroveň kontroly a skúmania využívania fondov EÚ v členských štátoch je nedostatočná. S cieľom riešiť tento pretrvávajúci problém uzavrela Rada v roku 2006 Medziinštitucionálnu dohodu, ktorá im nariaďuje zaviesť certifikáciu na tie transakcie, za ktoré sú zodpovedné. So znepokojením konštatujeme, že väčšina členských štátov si doteraz nesplnila povinnosti v uspokojivej miere, a preto napriek tradičnej „džentlmenskej dohode“ medzi Parlamentom a Radou neudelíme absolutórium dovtedy, kým si členské štáty nesplnia povinnosti v zmysle Medziinštitucionálnej dohody."@sk19
"Britanski konservativci niso mogli odobriti razrešnice za evropski proračun za leto 2007, oddelek Evropskega sveta. Že štirinajsto leto zapored je lahko Evropsko računsko sodišče izdalo le mnenje s pridržkom o računovodskih izkazih Evropske unije. Revizorji pripominjajo, da okoli 80 % transakcij EU opravljajo agencije, ki delujejo v državah članicah, po pogodbah v skupnem upravljanju. Revizorji ves čas poročajo, da je raven nadzora in pregledovanja sredstev EU v državah članicah nezadostna. Za odpravo tega trdovratnega problema je Svet leta 2006 sklenil medinstitucionalni sporazum, po katerem mora predložiti potrdila za transakcije, za katere odgovarja. Z osuplostjo ugotavljamo, da do danes večina držav članic še ni ustrezno izpolnila svojih obveznosti, zato navkljub tradicionalnemu „gentlemanskemu dogovoru“ med Parlamentom in Svetom ne bomo podelili razrešnice, dokler države članice ne bodo izpolnile svojih obveznosti iz medinstitucionalnega sporazuma."@sl20
"De brittiska konservativa har inte kunnat bevilja ansvarsfrihet för EU:s budget 2007, avsnittet om Europeiska rådet. För fjortonde året i rad har revisionsrätten enbart kunnat avge en revisionsförklaring med förbehåll om EU:s räkenskaper. Vi noterar revisorernas anmärkningar om att ungefär 80 procent av EU:s transaktioner genomförs av organ som arbetar i medlemsstaterna inom ramen för avtal om gemensam förvaltning. Revisorerna rapporterar konsekvent om att kontrollerna och granskningarna av hur EU:s medel används i medlemsstaterna är bristfälliga. För att ta itu med detta fortgående problem ingick rådet ett interinstitutionellt avtal 2006 enligt vilket de är skyldiga att ta fram certifiering för de transaktioner som de har ansvar för. Till vår bestörtning ser vi att medlemsstaterna hittills inte har uppfyllt sina skyldigheter på ett tillfredsställande sätt och att vi därför, trots den traditionella muntliga överenskommelsen mellan parlamentet och rådet, inte kommer att bevilja ansvarsfrihet tills medlemsstaterna uppfyller sina skyldigheter enligt det interinstitutionella avtalet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Robert Atkins (ECR ),"18,5,20,15,1,14,16,13,9,21,4
"Robert Atkins (ECR -DE),"19

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph