Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-140"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-140"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcuni mesi fa abbiamo assistito al fallimento repentino e inaspettato di alcune compagnie aeree quali la Myair e la Sky Europe, con conseguente cancellazione immediata di tutte le tratte previste, che ha determinato un forte disagio per migliaia di passeggeri a cui è stato negato l’imbarco su voli regolarmente prenotati. Cosa ancor più grave, a questi stessi consumatori è stata altresì negata la possibilità di ottenere rimborsi per i voli annullati a causa delle misure fallimentari che hanno colpito le suddette società aeree. Per tali ragioni, appare quanto mai necessario che la Commissione, che ha come principi e valori la prosperità e il benessere dei consumatori, adotti con urgenza misure consone per evitare il reiterarsi di situazioni analoghe a scapito dei cittadini europei. In particolare, occorre accelerare il processo di revisione della direttiva 90/314/CEE sui viaggi “tutto compreso”, così come è necessario, da un lato, dotarsi ..."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, před několika měsíci jsme byli svědky náhlého a neočekávaného zhroucení některých nízkonákladových leteckých společností jako Myair a Sky Europe s následným okamžitým zrušením všech jejich plánovaných letů. To způsobilo obrovské nepohodlí tisícům cestujících, kterým bylo odepřeno právo nastoupit na řádně zarezervované lety. Ještě závažnější je to, že týmž spotřebitelům byla odepřena možnost obdržet náhrady za lety, které byly v důsledku opatření pro případ úpadku, jenž tyto letecké společnosti postihla, zrušeny. Z těchto důvodů se zdá ještě nutnější než kdy předtím, aby Komise, která prosperitu a blahobyt spotřebitelů řadí mezi své zásady a hodnoty, naléhavě přijala příslušná opatření, jež zabrání opakování podobných situací poškozujících evropské občany. Zejména je třeba, abychom urychlili postup revize směrnice 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, a stejně tak je třeba, abychom na jedné straně získali ..."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Vi var for nogle måneder siden vidne til, at flere lavprisflyselskaber, bl.a. Myair og Sky Europe, pludselig og uventet gik konkurs med øjeblikkelig aflysning af alle deres planlagte flyvninger til følge. Det medførte talrige gener for tusindvis af passagerer, som blev nægtet adgang til de afgange, som de havde købt billet til. Hvad, der er mere alvorligt, er, at de samme forbrugere samtidig blev nægtet mulighed for at få refunderet deres billet til de aflyste afgange på grund af konkursforanstaltningerne over for disse flyselskaber. Det synes derfor at være vigtigere end nogensinde, at Kommissionen, der bl.a. værner om principper og værdier som forbrugernes velstand og trivsel, snarest vedtager passende tiltag, der kan forhindre lignende situationer i at opstå på bekostning af de europæiske borgere. Vi er navnlig nødt til at fremskynde revisionen af direktiv 90/314/EØF om pakkerejser, ligesom vi på den ene side skal udstyre os selv ..."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor ein paar Monaten haben wir den plötzlichen und unerwarteten Zusammenbruch von Billigfluggesellschaften wie Myair und Sky Europe mit der daraus folgenden sofortigen Annullierung all ihrer Linienflüge erlebt. Dies brachte für tausende von Fluggästen große Unannehmlichkeiten mit sich, da sie ordnungsgemäß gebuchte Flüge nicht antreten konnten. Schlimmer noch aber ist die Tatsache, dass diesen Verbrauchern aufgrund der diese Fluglinien betreffenden Insolvenzmaßnahmen auch noch die Möglichkeit einer Entschädigung für diese annullierten Flüge verwehrt blieb. Aus diesen Gründen ist es wichtiger als je zuvor, dass die Kommission, zu deren Grundsätzen und Werten auch der Wohlstand und das Wohlergehen der Verbraucher zählen, dringend angemessene Maßnahmen ergreift, um zu verhindern, dass sich ähnliche Situationen zu Lasten europäischer Bürger wiederholen. Insbesondere müssen wir das Verfahren zur Überarbeitung der Richtlinie 90/314/EWG über Pauschalreisen beschleunigen, genau wie wir uns einerseits rüsten müssen..."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πριν από μερικούς μήνες υπήρξαμε μάρτυρες της αιφνίδιας και απροσδόκητης κατάρρευσης μερικών αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, όπως οι εταιρείες Myair και Sky Europe, με την επακόλουθη άμεση ακύρωση όλων των προγραμματισμένων τους δρομολογίων. Αυτό προκάλεσε ανείπωτη ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες, στους οποίους δεν επετράπη η επιβίβαση σε πτήσεις, στις οποίες είχαν προβεί κανονικά σε κράτηση. Ακόμη πιο σοβαρό είναι το γεγονός ότι δεν δόθηκε στους ίδιους καταναλωτές η δυνατότητα να λάβουν αποζημίωση για πτήσεις που ακυρώθηκαν εξαιτίας των μέτρων χρεοκοπίας που αφορούν αυτές τις αεροπορικές εταιρείες. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή θεωρεί πιο αναγκαίο από ποτέ, καθώς συγκαταλέγει την ευημερία και την ευμάρεια των καταναλωτών μεταξύ των αρχών και αξιών της, να λάβει κατεπειγόντως ενδεδειγμένα μέτρα, προκειμένου να αποτρέψει το ενδεχόμενο να συμβούν παρόμοιες καταστάσεις σε βάρος των ευρωπαίων πολιτών. Συγκεκριμένα, πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια, όπως επίσης χρειάζεται αφενός να εφοδιαστούμε με..."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, some months ago, we witnessed the sudden and unexpected collapse of some low-cost airlines, such as Myair and Sky Europe, with the consequent immediate cancellation of all their scheduled routes. This caused untold inconvenience for thousands of passengers who were denied the right to board duly booked flights. More serious still is the fact that the same consumers were also denied the possibility of obtaining a refund for flights that were cancelled due to the bankruptcy measures affecting these airlines. For these reasons, it seems more necessary than ever for the Commission, which counts the prosperity and well-being of consumers among its principles and values, to urgently adopt appropriate measures so as to prevent similar situations from occurring to the detriment of European citizens. In particular, we need to speed up the process of revising Directive 90/314/EEC on package travel, just as we need, on the one hand, to equip ourselves ..."@en4
"Señor Presidente, Señorías, hace algunos meses fuimos testigos de la quiebra repentina e inesperada de algunas compañías aéreas de bajo coste, como Myair y Sky Europe, con la consiguiente cancelación inmediata de todas sus rutas programadas. Esto supuso un despropósito indecible para miles de pasajeros a los que se les negó el derecho a embarcar en vuelos reservados como es debido. Aún más grave es el hecho de que se les negara la posibilidad de obtener un reembolso por los vuelos que se cancelaron debido a las medidas relativas a la quiebra que afectaban a estas compañías. Por estos motivos, parece más necesario que nunca que la Comisión, que cuenta la prosperidad y el bienestar entre sus principios y valores, tome medidas apropiadas con urgencia a fin de evitar que en el futuro se produzcan casos similares que perjudiquen a los ciudadanos europeos. En concreto, tenemos que agilizar el proceso de revisión de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, relativa a los viajes combinados, del mismo modo que necesitamos, por un lado, equiparnos..."@es21
"Austatud juhataja, head kolleegid! Me olime paar kuud tagasi tunnistajaks mõne odavlennuettevõtja, näiteks MyAiri ja Sky Europe’i äkilisele ja ootamatule kokkuvarisemisele, millele järgnes kohe nende lennuettevõtjate kõigi regulaarlendude tühistamine. See tekitas ütlemata suuri ebamugavusi tuhandetele reisijatele, kes ei saanud nõuetekohaselt broneeritud lendudele asuda. Veelgi tõsisem on aga asjaolu, et nendelsamadel tarbijatel ei olnud võimalik saada nende lennuettevõtjate pankroti tõttu tühistatud lendude eest raha tagasi. Seetõttu tundub just praegu eriti vajalik, et komisjon, kes on tarbijate jõukuse ja heaolu arvanud oma põhimõtete ja väärtuste hulka, võtaks kiiresti vastu asjakohased meetmed, et vältida samalaadsete Euroopa kodanikele kahjulike olukordade tekkimist tulevikus. Eelkõige tuleb kiirendada reisipakette käsitleva direktiivi 90/314/EMÜ muutmist ja me peame varustama end..."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, joitakin kuukausia sitten jouduimme todistamaan eräiden halpalentoyhtiöiden, kuten Myairin ja Sky Europen, äkillisiä ja odottamattomia konkursseja, joiden takia niiden kaikki reittilennot peruutettiin välittömästi. Tämä aiheutti valtavia hankaluuksia tuhansille matkustajille, jotka eivät saaneet käyttää asianmukaisesti varattuja lentojaan. Vielä vakavampaa on se, että samoilta kuluttajilta evättiin mahdollisuus saada korvaus lennoista, jotka peruutettiin kyseisiin lentoyhtiöihin kohdistuneiden konkurssitoimenpiteiden vuoksi. Näistä syistä vaikuttaa erityisen tarpeelliselta, että komissio, jonka periaatteisiin ja arvoihin kuuluu kuluttajien vauraus ja hyvinvointi, hyväksyy pikaisesti tarvittavat toimenpiteet, joilla estetään vastaavien unionin kansalaisia haittaavien tilanteiden toistuminen. Meidän on erityisesti vauhditettava matkapaketeista annetun direktiivin 90/314/ETY uudelleentarkastelua, ja samalla meidän on toisaalta varustauduttava…"@fi7
"Monsieur le Président, chers collègues, il y a quelques mois, nous avons assisté à l’effondrement soudain et inattendu de certaines compagnies aériennes à bas prix, telles que Myair et Sky Europe, avec l’annulation consécutive immédiate de tous les vols prévus. Cela a causé d’innombrables désagréments à des milliers de passagers qui n’ont pu embarquer à bord des vols qu’ils avaient dûment réservés. Plus grave encore est le fait que la possibilité a été refusée à ces mêmes consommateurs d’obtenir le remboursement des vols qui ont été annulés en raison des procédures de faillite touchant ces compagnies aériennes. Pour ces raisons, il semble plus nécessaire que jamais que la Commission, qui a pour principes et valeurs la prospérité et le bien-être des consommateurs, adopte d’urgence des mesures appropriées afin d’éviter que des situations semblables ne se reproduisent au détriment des citoyens européens. Plus particulièrement, nous devons accélérer le processus de révision de la directive 90/314/CEE concernant les voyages à forfait, comme nous devons, d’autre part, nous doter..."@fr8
"). Elnök úr, hölgyeim és uraim! Néhány hónappal ezelőtt tanúi lehettünk bizonyos alacsony költségű légitársaságok, például a Myair és a Sky Europe hirtelen és váratlan összeomlásának, aminek következtében az összes menetrend szerinti járataikat törölték. Ez több ezer utas számára okozott rengeteg kényelmetlenséget, akiktől megtagadták, hogy az annak rendje és módja szerint lefoglalt járatokra felszálljanak. Még ennél is súlyosabb probléma, hogy nem kérhettek kártérítést az említett légitársaságokkal kapcsolatos csődintézkedések miatt törölt járatok esetében. Az említett okok miatt nyilvánvaló, hogy minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a Bizottság – amely az alapelvei és értékei között tartja számon a fogyasztók boldogulását és jólétét – sürgősen megfelelő intézkedéseket fogadjon el annak megelőzése érdekében, hogy az uniós polgárok rovására hasonló esetek következzenek be. Elsősorban fel kell gyorsítanunk a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv felülvizsgálatának folyamatát, valamint arra is szükségünk van, hogy egyrészt rendelkezzünk ..."@hu11
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, prieš keletą mėnesių matėme, kaip staiga ir netikėtai bankrutavo keletas pigių skrydžių oro linijų, pvz., „Myair“ ir „Sky Europe“, ir paskui buvo skubiai panaikinti visų planiniai jų maršrutai. Tai sukėlė neapsakomų nepatogumų tūkstančiams keleivių, kuriems buvo nesuteikta teisė skristi tinkamai rezervuotais lėktuvais. Dar rimtesnis faktas, kad kai kuriems vartotojams taip pat nebuvo suteikta galimybė gauti kompensaciją už skrydžius, kurie buvo atšaukti dėl bankroto priemonių, turinčių poveikį šioms oro linijoms. Dėl šių priežasčių, matyt, labiau nei kada nors anksčiau reikia, kad Komisija, kuri vartotojų klestėjimą ir gerovę laiko vienais iš savo principų ir vertybių, skubiai patvirtintų atitinkamas priemones, kad būtų galima neleisti susiklostyti panašioms situacijoms, kenkiančioms Europos piliečiams. Visų pirma mums reikia paspartinti Direktyvos 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų persvarstymą, taip pat mums reikia, viena vertus, apsirūpinti..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, pirms dažiem mēnešiem mēs pieredzējām pēkšņu un negaidītu dažu zemo izmaksu aviosabiedrību, piemēram, „ un sabrukumu, kam nekavējoties sekoja to plānoto lidojumu atcelšana. Tas radīja neizsakāmas neērtības tūkstošiem pasažieru, kuriem tika liegtas tiesības uz šiem pienācīgi rezervētajiem lidojumiem. Taču vēl nopietnāk ir tas, ka šiem klientiem tika liegta arī iespēja saņemt atlīdzinājumu par lidojumiem, kas tika atcelti šo aviosabiedrību bankrota procedūru dēļ. Tādēļ vairāk nekā jebkad agrāk ir nepieciešams, lai Komisija, kas par vienu no saviem principiem un vērtībām uzskata patērētāju pārticību un labklājību, steidzami pieņemtu atbilstīgus pasākumus līdzīgu situāciju, kuras nodara kaitējumu Eiropas iedzīvotājiem, atkārtošanās novēršanai. Konkrēti, mums jāpaātrina Direktīvas 90/314/EEK par kompleksiem ceļojumiem pārskatīšanas process, kā arī mums vajag, no vienas puses, nodrošināt... ("@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcuni mesi fa abbiamo assistito al fallimento repentino e inaspettato di alcune compagnie aeree quali la Myair e la Sky Europe, con conseguente cancellazione immediata di tutte le tratte previste, che ha determinato un forte disagio per migliaia di passeggeri a cui è stato negato l'imbarco su voli regolarmente prenotati. Cosa ancor più grave, a questi stessi consumatori è stata altresì negata la possibilità di ottenere rimborsi per i voli annullati a causa delle misure fallimentari che hanno colpito le suddette società aeree. Per tali ragioni, appare quanto mai necessario che la Commissione, che ha come principi e valori la prosperità e il benessere dei consumatori, adotti con urgenza misure consone per evitare il reiterarsi di situazioni analoghe a scapito dei cittadini europei. In particolare, occorre accelerare il processo di revisione della direttiva 90/314/CEE sui viaggi "tutto compreso", così come è necessario, da un lato, dotarsi ..."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, enkele maanden geleden waren we getuige van het plotselinge en onverwachte faillissement van enkele low cost-luchtvaartmaatschappijen, zoals Myair en Sky Europe, met als gevolg de directe annulering van al hun geplande routes. Dit heeft tot ongekende ongemakken geleid voor duizenden passagiers die de toegang tot correct geboekte vluchten werd ontzegd. Wat nog kwalijker is, is dat diezelfde consumenten ook de mogelijkheid werd ontzegd om hun geld terug te krijgen voor vluchten die werden geannuleerd als gevolg van de faillissementsmaatregelen die deze luchtvaartmaatschappijen hebben getroffen. Daarom lijkt het nu meer dan ooit noodzakelijk dat de Commissie, die onder andere het welzijn en de welvaart van consumenten tot haar beginselen en waarden rekent, dringend passende maatregelen treft om soortgelijke situaties ten nadele van de Europese burgers te voorkomen. We moeten met name het herzieningsproces van Richtlijn 90/314/EEG betreffende pakketreizen bespoedigen, en daarnaast moeten we enerzijds zorgen dat we beschikken over …"@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Kilka miesięcy temu byliśmy świadkami gwałtownego i nieoczekiwanego upadku niektórych tanich linii lotniczych, jak Myair i Sky Europe, czego natychmiastowym skutkiem było odwołanie wszystkich planowanych lotów. To spowodowało ogromne kłopoty dla tysięcy pasażerów, którym odmówiono prawa wejścia na pokład prawidłowo zarezerwowanych lotów. Jeszcze ważniejszy jest fakt, że tym samym konsumentom odmówiono również możliwości uzyskania zwrotu kosztu lotów odwołanych z powodu upadłości, która dotknęła te linie. W związku z tym wydaje się, że pilne przyjęcie przez Komisję – uznającą dobrobyt i dobrostan konsumentów za jedną z zasad i wartości europejskich – środków mających na celu zapobieżenie takim sytuacjom przynoszącym szkodę obywatelom Europy jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Musimy przyspieszyć zwłaszcza proces przeglądu dyrektywy 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podróży, ponieważ z jednej strony musimy uzyskać..."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, há alguns meses, assistimos à falência repentina e inesperada de algumas companhias aéreas como a Myair ou a Sky Europe, com o consequente cancelamento imediato de todas as viagens programadas. Esse facto trouxe inenarráveis inconvenientes a milhares de passageiros, que viram ser-lhes recusado o direito de embarque em voos devidamente reservados. Mais grave ainda é o facto de esses mesmos consumidores verem igualmente ser-lhes negada a possibilidade de poderem ser reembolsados pelos voos cancelados em consequência das medidas de falência aplicadas a essas companhias aéreas. Por essas razões, parece mais necessário do que nunca que a Comissão, que conta entre os seus princípios e valores a prosperidade e o bem-estar dos consumidores, adopte urgentemente medidas adequadas a fim de impedir que situações idênticas se repitam em prejuízo dos cidadãos europeus. Em especial, há que acelerar o processo de revisão da Directiva 90/314/CEE sobre as viagens organizadas, da mesma forma que é necessário, por um lado, dotarmo-nos…"@pt17
"Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, cu câteva luni în urmă, am asistat la prăbuşirea bruscă şi neaşteptată a unor companii aeriene cu tarife reduse, precum Myair şi Sky Europe, consecinţa imediată fiind anularea imediată a tuturor zborurilor lor programate. Acest lucru a cauzat neplăceri imense pentru mii de pasageri cărora li s-a refuzat dreptul de a se îmbarca în zboruri rezervate în mod corespunzător. Mai grav decât atât este faptul că aceloraşi consumatori li s-a refuzat posibilitatea de a obţine restituirea costurilor pentru zborurile anulate, din cauza măsurilor de faliment care au afectat aceste companii aeriene. Din aceste motive, este necesară mai mult decât oricând adoptarea urgentă de către Comisie, care numără prosperitatea şi bunăstarea consumatorilor printre principiile şi valorile sale, a unor măsuri adecvate, pentru a preîntâmpina apariţia unor situaţii similare în detrimentul cetăţenilor europeni. În special, trebuie să accelerăm procesul de revizuire a Directivei 90/314/CEE privind pachetele de servicii pentru călătorii la fel cum, pe de altă parte, trebuie să ne dotăm..."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pred niekoľkými mesiacmi sme boli svedkami náhleho a neočakávaného kolapsu niektorých nízkonákladových leteckých spoločností, napríklad Myair a Sky Europe, s následným okamžitým zrušením všetkých plánovaných letov. Spôsobilo to nevýslovné problémy tisícom cestujúcich, ktorým bolo odopreté právo absolvovať riadne zarezervovaný let. Ešte vážnejšia je ale skutočnosť, že tým istým spotrebiteľom bola odopretá aj možnosť vrátenia peňazí za lety, ktoré boli zrušené v dôsledku konkurzných opatrení prijatých voči týmto leteckým spoločnostiam. Z tohto dôvodu sa zdá, že je viac než kedykoľvek predtým nevyhnutné, aby Komisia, ktorá uvádza prosperitu a blahobyt spotrebiteľov medzi svojimi zásadami a hodnotami, urýchlene prijala náležité opatrenia, ktorými zabráni, aby nastali podobné situácie na úkor európskych občanov. Musíme predovšetkým urýchliť proces revízie smernice 90/314/EHS o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb, tak ako sa na jednej strane potrebujeme vybaviť..."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, pred nekaj meseci smo bili priča nenadnemu in nepričakovanemu propadu nekaterih nizkocenovnih letalskih družb, kot sta Myair in Sky Europe, čemur je sledila takojšnja ukinitev vseh njihovih voznih redov. To je povzročilo nepopisne preglavice tisočim potnikom, ki jim je bila odvzeta pravica, da se vkrcajo na pravočasno rezervirane lete. Še bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da isti potniki niso imeli možnosti za povračilo stroškov letov, ki so bili odpovedani zaradi stečajnih postopkov teh letalskih družb. Zato se zdi, da je bolj kot kdaj koli prej nujno, da Komisija, ki med svoja načela in vrednote uvršča napredek in blaginjo potrošnikov, sprejme ustrezne ukrepe, da bi preprečila nastanek podobnih okoliščin, ki gredo v škodo evropskim državljanom. Zlasti moramo pospešiti postopek spremembe Direktive 90/314/EGS o paketnem potovanju, enako kot se moramo na eni strani opremiti..."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! För några månader sedan fick vi se en plötslig och oväntad kollaps för vissa lågprisflygbolag, som Myair och Sky Europe, vilket fick till följd att alla deras planerade flygningar ställdes in. Detta skapade enorma olägenheter för tusentals passagerare som inte fick gå ombord på sina bokade flyg. Ännu allvarligare är att samma konsumenter också förnekades möjligheten att få ersättning för de flyg som ställdes in på grund av konkursåtgärderna för dessa flygbolag. Därför verkar det mer nödvändigt än någonsin att kommissionen, vars värderingar och principer omfattar konsumenternas välfärd och välbefinnande, skyndsamt vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra att liknande situationer uppstår till EU-medborgarnas nackdel. Vi behöver framför allt snabba på processen med översynen av direktiv 90/314/EEG om paketresor, precis som vi dels behöver utrusta oss ..."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"low cost"15,12,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph