Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-137"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-137"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Zoals veel burgers in Europa die niet de mogelijkheid hebben gekregen om zich uit te spreken over het Verdrag van Lissabon, ben ik zeer ongerust over de evolutie die de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid zal doormaken. Er gaan steeds meer bevoegdheden inzake asiel en immigratie naar de Europese Unie, en dat zijn dus zaken die steeds meer worden onttrokken aan de sfeer van de democratische controle door de burgers. Het resultaat daarvan zal zijn dat er nog meer immigratie zal komen, met alle problemen van dien. De sfeer van rechten zonder plichten, die ook deze resolutie uitwasemt, is een alibi voor allochtonen om zich toch maar niet aan te passen aan de normen van hun gastland. Ik erger mij bijvoorbeeld aan de passage over de zogenaamde "meervoudige discriminatie van Roma-vrouwen" zonder vermelding van het feit dat die discriminatie vaak zelf opgelegd is. Denk maar aan het feit dat veel Roma-vrouwen en minderjarige kinderen verplicht worden om te gaan...."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jako mnozí evropští občané, kteří neměli možnost se vyjádřit k Lisabonské smlouvě, jsem i já nabyl značných obav týkajících se oblastí svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Pravomoci v oblasti azylové a přistěhovalecké politiky jsou stále více přesouvány na Evropskou unii a tyto otázky jsou čím dál více vyjímány z oblasti občanské demokratické kontroly. Výsledkem bude ještě více přistěhovalectví a všech problémů, které přináší. Otázka udělování práv bez uvalování jakýchkoli povinností, což je další věc, jež z tohoto usnesení čiší, dává přistěhovalcům výmluvu, proč se nepřizpůsobit normám hostitelských zemí. Příkladem toho, co mi vadí nejvíce, je pasáž, která se zabývá tím, co bylo označeno jako „mnohostranná diskriminace romských žen“, protože se nezmiňuje o tom, že v mnoha případech si za diskriminaci mohou samy. Pomyslete jen na skutečnost, že mnohé romské ženy a nezletilé děti musí chodit..."@cs1
"Hr. formand! Ligesom mange af de europæiske borgere, som ikke fik mulighed for at stemme om Lissabontraktaten, er også jeg blevet ret bekymret over udviklingen på området frihed, sikkerhed og retfærdighed. Flere og flere beføjelser på asyl- og indvandringsområdet overdrages til EU, og disse spørgsmål fjernes i stigende grad fra borgernes demokratiske kontrol. Resultatet bliver endnu større indvandring og alle de problemer, som det medfører. Tildeling af rettigheder uden at pålægge forpligtelser, hvilket er en anden ting, som udspringer af denne beslutning, giver indvandrere en undskyldning for ikke at tilpasse sig normerne i deres værtsland. Et eksempel på noget, der irriterer mig, er afsnittet om de såkaldte "forskellige former for diskrimination af […] romakvinder", for det fremgår ikke, at denne type diskrimination i mange tilfælde er selvforskyldt. Tænk blot på, at mange romakvinder og mindreårige romaer må gå ..."@da2
"Wie viele europäische Bürger, die nicht die Möglichkeit hatten, sich zum Vertrag von Lissabon zu äußern, bin auch ich sehr über die Entwicklungen in den Bereichen Freiheit, Sicherheit und Recht besorgt. Immer mehr Befugnisse in den Bereichen Asyl und Einwanderung werden der Europäischen Union übertragen und zunehmend der demokratischen Kontrolle der Bürger entzogen. Das Ergebnis wird eine Zunahme der Einwanderung und aller damit verbundenen Probleme sein. Die ebenfalls aus dieser Entschließung hervorgehende Einräumung von Rechten ohne die Auferlegung von Pflichten wird Einwanderern als Ausrede dienen, sich nicht an die Normen ihres Gastlandes anzupassen. Ich ärgere mich beispielsweise über die Passage, in der von der „Mehrfachdiskriminierung, der Roma-Frauen ausgesetzt sind“ die Rede ist, weil nicht erwähnt wird, dass diese Diskriminierung in vielen Fällen selbst auferlegt ist. Denken Sie nur daran, dass viele Roma-Frauen und minderjährige Kinder gezwungen werden..."@de9
"Όπως και πολλοί ευρωπαίοι πολίτες που δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, έτσι και εγώ είμαι πλέον πολύ προβληματισμένος με τις εξελίξεις στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Ολοένα και περισσότερες εξουσίες αναφορικά με το άσυλο και τη μετανάστευση διοχετεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτά τα ζητήματα εξαιρούνται ολοένα και περισσότερο από το πεδίο του δημοκρατικού ελέγχου που ασκούν οι πολίτες. Η έκβαση αυτού του πράγματος θα είναι ακόμη περισσότερη μετανάστευση, με όλα τα προβλήματα που αυτό θα επιφέρει. Το ζήτημα της εκχώρησης δικαιωμάτων χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε υποχρέωσης, που είναι άλλο ένα πράγμα το οποίο απορρέει από το εν λόγω ψήφισμα, προσφέρει στους μετανάστες μια δικαιολογία να μην προσαρμοστούν στους κανόνες των χωρών υποδοχής τους. Ένα παράδειγμα εκείνου που με ενοχλεί είναι το απόσπασμα που αφορά αυτό που διατυπώθηκε ως «καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος γυναικών που προέρχονται από μειονότητες, και ιδίως τις γυναίκες Ρομά» διότι παραλείπει να αναφέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις ανάλογες διακρίσεις είναι εκούσια επιλογή των άμεσα ενδιαφερόμενων. Αναλογιστείτε μόνο το γεγονός ότι ζητείται από πολλές γυναίκες Ρομά και ανήλικα παιδιά να πάνε..."@el10
"Like many European citizens who were not given a chance to have their say on the Treaty of Lisbon, I, too, have become quite concerned about developments in the areas of freedom, security and justice. More and more asylum and immigration powers are being siphoned away to the European Union, and these issues are increasingly being excluded from the ambit of citizens’ democratic control. The outcome of this will be even more immigration and all the problems which that leads to. The issue of conferring rights without imposing any obligations, which is another thing that emanates from this resolution, gives immigrants an excuse for not adapting to the norms of their host countries. An example of what annoys me is the passage which deals with what has been phrased as ‘the multiple discrimination faced by Romani women’, because it fails to mention that, in many cases, such discrimination is self-imposed. Just consider the fact that many Romani women and underage children are being required to go ..."@en4
"Como muchos otros ciudadanos europeos a los que no se les concedió la oportunidad de expresarse sobre el Tratado de Lisboa, a mí también me preocupa la progresión en los campos de la libertad, la seguridad y la justicia. Son cada vez más las competencias de asilo e inmigración que se están desviando a la Unión Europea y estos asuntos se están excluyendo más y más del ámbito del control democrático de los ciudadanos. Como resultado, llegará aún más inmigración y surgirán los problemas que esto conlleva. La cuestión de la concesión de derechos sin la imposición de ninguna obligación, que es otro aspecto que se deriva de esta resolución, da a los inmigrantes una excusa para no adaptarse a las normas de los países anfitriones. Un ejemplo de lo que me disgusta es el fragmento que trata de lo que se ha expresado como «la discriminación múltiple a la que se enfrentan las mujeres romaníes», porque en él no se menciona que, en muchos casos, esta discriminación se la imponen ellas mismas. Solo tengan en cuenta el hecho de que se está exigiendo a las mujeres romaníes y los niños menores que se vayan..."@es21
"Nagu paljud Euroopa kodanikud, kellele ei antud võimalust avaldada oma arvamust Lissaboni lepingu kohta, olen minagi muutunud vabaduse, turvalisuse ja õiguse vallas toimuva pärast üsna murelikuks. Üha enam varjupaiga ja sisserändega seotud õigusi antakse Euroopa Liidule ning aina rohkem asjaomaseid teemasid nihutatakse kodanike demokraatliku kontrolli alt välja. Tulemuseks on kasvav sisseränne ja kõik sellega kaasnevad probleemid. Kui õigusi antakse ilma igasuguseid kohustusi kehtestamata – ja seegi on üks sellest resolutsioonist esile tõusvaid küsimusi –, siis annab see sisserändajatele õigustuse mitte kohandada end vastuvõtva riigi normidega. Üks näide sellest, mis mind ärritab, on lõik teema kohta, mis on sõnastatud kui „romi naiste mitmekordne diskrimineerimine”, sest selles ei mainita, et paljudel juhtudel on selline diskrimineerimine inimeste endi tekitatud. Võtke või asjaolu, et paljud romi naised ja alaealised lapsed peavad minema..."@et5
"Kuten monet unionin kansalaiset, joille ei annettu mahdollisuutta ottaa kantaa Lissabonin sopimukseen, minäkin olen varsin huolestunut vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehityksestä. Yhä enemmän turvapaikkoja ja maahanmuuttoa koskevaa valtaa siirretään Euroopan unionille, ja näitä kysymyksiä viedään yhä suuremmassa määrin pois kansalaisten demokraattisen valvonnan piiristä. Tämä johtaa maahanmuuton ja kaikkien sen aiheuttamien ongelmien lisääntymiseen entisestään. Oikeuksien myöntäminen ilman minkäänlaisten velvoitteiden asettamista, joka on toinen tästä päätöslauselmasta johtuva asia, antaa maahanmuuttajille tekosyyn olla mukautumatta vastaanottovaltioidensa normeihin. Yksi minua ärsyttävä esimerkki on kohta, jossa käsitellään "romaninaisiin kohdistuvaa moninkertaista syrjintää", koska siinä jätetään mainitsematta, että monissa tapauksissa tällainen syrjintä on itse aiheutettua. Miettikääpä sitä tosiasiaa, että monien romaninaisten ja alaikäisten lasten on pakko mennä…"@fi7
"Comme beaucoup de citoyens en Europe qui n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer sur le traité de Lisbonne, je suis très inquiet des développements dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice. Toujours plus de compétences en matière d’asile et d’immigration sont transférées à l’Union européenne, et ces questions sont de plus en plus exclues de la sphère du contrôle démocratique des citoyens. Cela aura pour résultat qu’il y aura encore plus d’immigration, avec tous les problèmes qui en découlent. La question de conférer des droits sans imposer d’obligations, qui est une autre chose qui émane de cette résolution, donne aux immigrants une excuse pour ne pas s’adapter aux normes de leurs pays d’accueil. Ce qui m’ennuie, par exemple, c’est le passage qui traite des «discriminations multiples dont sont victimes les femmes roms», car il oublie de mentionner que, dans bon nombre de cas, cette discrimination est imposée par la communauté rom elle-même. Pensez seulement au fait qu’un grand nombre de femmes et d’enfants mineurs roms sont obligés d’aller..."@fr8
"). Sok európai polgárhoz hasonlóan, akik nem kaptak lehetőséget arra, hogy kinyilvánítsák véleményüket a Lisszaboni Szerződésről, engem is eléggé aggasztanak a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térséggel kapcsolatos fejlemények. A menekültügy és a bevándorlás terén egyre több hatáskör kerül át az Európai Unióhoz, és ezek a kérdések egyre inkább kikerülnek a polgárok demokratikus ellenőrzési köre alól. Ennek következtében egyre nő a bevándorlás, és egyre több lesz az ezáltal előidézett probléma. A jogok kötelezettségek nélküli átruházása – egy másik olyan probléma, amely kitűnik ebből az állásfoglalásból – ürügyül szolgál a bevándorlók számára arra, hogy ne alkalmazkodjanak a fogadó ország szabályaihoz. Például az a rész zavar engem, amelyik „a roma nőkkel szembeni többszörös megkülönböztetés” megfogalmazás által jellemzett problémával foglalkozik, mert nem említi meg, hogy sok esetben az ilyen megkülönböztetés önként vállalt. Gondoljunk csak arra, hogy sok roma nőtől és kiskorútól elvárják, hogy menjenek …"@hu11
"Alla stregua di molti cittadini europei cui non è stata data l’opportunità di essere ascoltati in merito al trattato di Lisbona, anche io sono molto preoccupato per gli sviluppi intervenuti sul piano della libertà, della sicurezza e della giustizia. Sempre più poteri in materia di asilo e immigrazione sono dirottati dall’Unione europea, con la progressiva esclusione di tali questioni dal controllo democratico dei cittadini e il conseguente aggravarsi dell’immigrazione e dei problemi a essa correlati. Il conferimento di diritti senza l’imposizione di obblighi, un altro elemento derivante da questa risoluzione, offre agli immigrati una scusa per non conformarsi alle norme dei paesi di accoglienza. A tale riguardo trovo irritante la seguente formulazione: “le molteplici discriminazioni che subiscono le donne rom”, in quanto omette che spesso tali discriminazioni sono autoimposte. Basti pensare che molte donne e minorenni rom sono obbligati a ..."@it12
"Kaip daugelis Europos piliečių, kuriems nebuvo suteikta galimybė pareikšti nuomonę apie Lisabonos sutartį, aš taip pat susirūpinau dėl pokyčių laisvės, saugumo ir teisingumo srityse. Vis daugiau prieglobsčio ir imigracijos galių perduodama Europos Sąjungai, taip pat šie klausimai vis labiau išstumiami iš piliečių demokratinės kontrolės jurisdikcijos. Viso to rezultatas bus dar didesnė imigracija ir visos problemos, kurias ji sukelia. Dėl teisių suteikimo nenumatant jokių įpareigojimų problemos – kitos aplinkybės, kuri išaiškėja iš šios rezoliucijos, – imigrantams suteikiama dingstis neprisitaikyti prie savo priimančiųjų šalių normų. Mane erzinantis pavyzdys yra fragmentas, kuriame nagrinėjama tai, kas formuluojama kaip „daugeriopa romų tautybės moterų diskriminacija“, nes jame neužsimenama, kad daugeliu atvejų tokia diskriminacija yra pačių nusistatyta. Tiesiog pagalvokime apie tai, kad reikalaujama, kad daugelis romų moterų ir nepilnamečių vaikų lankytų..."@lt14
"Tāpat kā daudzi citi Eiropas iedzīvotāji, kam netika dota iespēja izteikties par Lisabonas līgumu, arī es esmu diezgan nobažījies par notikumu attīstību brīvības, drošības un tiesiskuma jomās. Eiropas Savienība pārņem aizvien lielākas pilnvaras saistībā ar patvērumu un imigrāciju, un šie jautājumi aizvien vairāk tiek izslēgti no iedzīvotāju demokrātiskas kontroles jomas. Rezultāts būs vēl lielāka imigrācija un visas ar to saistītās problēmas. Tiesību piešķiršana, neuzliekot nekādus pienākumus, kas ir vēl viens no šīs rezolūcijas izrietošs aspekts, dod imigrantiem attaisnojumu, lai nepielāgotos uzņēmējas valsts normām. Piemēram, mani sadusmo teksts, kurā aplūkots tas, ko dēvē par „daudzējādo diskrimināciju, ar ko saskaras romu sievietes”, jo tajā nav minēts, ka daudzos gadījumos šāda diskriminācija ir pašu radīta. Padomājiet tikai par to, daudzas romu sievietes un nepilngadīgie bērni ir spiesti doties... ("@lv13
"Zoals veel burgers in Europa die niet de mogelijkheid hebben gekregen om zich uit te spreken over het Verdrag van Lissabon, ben ik zeer ongerust over de evolutie die de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid zal doormaken. Er gaan steeds meer bevoegdheden inzake asiel en immigratie naar de Europese Unie, en dat zijn dus zaken die steeds meer worden onttrokken aan de sfeer van de democratische controle door de burgers. Het resultaat daarvan zal zijn dat er nog meer immigratie zal komen, met alle problemen van dien. De sfeer van rechten zonder plichten, die ook deze resolutie uitwasemt, is een alibi voor allochtonen om zich toch maar niet aan te passen aan de normen van hun gastland. Ik erger mij bijvoorbeeld aan de passage over de zogenaamde "meervoudige discriminatie van Roma-vrouwen" zonder vermelding van het feit dat die discriminatie vaak zelf opgelegd is. Denk maar aan het feit dat veel Roma-vrouwen en minderjarige kinderen verplicht worden om te gaan...."@mt15
"Podobnie jak wielu obywateli Europy, którym nie dano szansy na wypowiedzenie się w sprawie traktatu z Lizbony, mnie także obchodzą wydarzenia w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Unii Europejskiej przyznaje się coraz więcej uprawnień azylowych i imigracyjnych, zagadnienia te coraz częściej wyklucza się z kręgu demokratycznej kontroli obywatelskiej. Skutkiem tego będzie jeszcze większy wzrost imigracji i wszystkich problemów, do których ona prowadzi. Problem nadawania praw bez nakładania jakichkolwiek zobowiązań, będący kolejną sprawą wyłaniającą się z tej rezolucji, jest dla imigrantów wymówką, aby niestosować się do norm państw przyjmujących. Przykładem, który mnie drażni jest sformułowanie dotyczące „wielorakiej dyskryminacji kobiet romskich”, bo nie wspomina się o tym, że w wielu przypadkach dyskryminacja ta jest wywoływana przez nie same. Wystarczy uwzględnić fakt, że wiele rumuńskich kobiet i nieletnich dzieci jest zmuszanych do wyjazdu..."@pl16
"Tal como muitos cidadãos europeus a quem não foi dada oportunidade de se pronunciarem sobre o Tratado de Lisboa, também eu estou muito preocupado com os desenvolvimentos nas áreas da liberdade, da segurança e da justiça. Um número cada vez maior de competências em matéria de emigração e asilo está a ser desviado para a União Europeia, estando estas questões a ser progressivamente excluídas do âmbito do controlo democrático dos cidadãos. O resultado será o aumento da imigração, com todos os problemas que daí advêm. A questão de outorgar direitos sem impor obrigações, outro aspecto que também resulta desta resolução, fornece aos imigrantes uma desculpa para não se adaptarem às normas dos países que os acolhem. Exemplo daquilo que me incomoda é a passagem do relatório que refere a "discriminação múltipla das mulheres romanichéis", pois não menciona que, em muitos casos, essa discriminação é auto-imposta. Basta pensar no facto de que muitas mulheres romanichéis e crianças menores são obrigadas a ir ..."@pt17
"La fel ca mulţi cetăţeni europeni cărora nu li s-a dat şansa de a-şi spune opinia cu privire la Tratatul de la Lisabona, şi eu am devenit foarte preocupat de evoluţiile din domeniile libertăţii, securităţii şi justiţiei. Uniunii Europene i se transferă din ce în ce mai multe competenţe în domeniul azilului şi imigraţiei, iar aceste aspecte sunt excluse tot mai mult din domeniul controlului democratic al cetăţenilor. Rezultatul va fi o imigraţie şi mai mare, cu toate problemele la care duce aceasta. Subiectul acordării unor drepturi fără impunerea niciunei obligaţii, un alt aspect care se desprinde din această rezoluţie, le oferă imigranţilor o scuză pentru neadaptarea la normele ţării lor gazdă. Un exemplu a ceea ce mă indignează este pasajul în care se vorbeşte despre „discriminarea multiplă a femeilor rome”, deoarece nu menţionează că, în multe cazuri, această discriminare este autoimpusă. Gândiţi-vă doar că multor femei rome şi copii minori li se cere să meargă..."@ro18
"Podobne ako mnohých európskych občanov, ktorí nedostali možnosť vyjadriť sa k Lisabonskej zmluve, aj mňa celkom znepokojil vývoj v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Európska únia absorbuje čoraz viac právomocí v oblasti azylu a prisťahovalectva a táto problematika je stále viac vylúčená z rámca demokratickej občianskej kontroly. Výsledkom bude ešte intenzívnejšie prisťahovalectvo a všetky problémy, ktoré to prinesie. Otázka udelenia práv bez stanovenia povinností, ktorá je ďalšou záležitosťou vyplývajúcou z tohto uznesenia, poskytuje prisťahovalcom ospravedlnenie, ak sa neprispôsobia predpisom hostiteľských krajín. Príkladom toho, čo mi prekáža, je pasáž, ktorá sa zaoberá takzvanou „viacnásobnou diskrimináciou rómskych žien“, pretože sa v nej neuvádza, že takáto diskriminácia je v mnohých prípadoch dobrovoľná. Len vezmite do úvahy skutočnosť, že od mnohých rómskych žien a maloletých detí sa vyžaduje, aby išli..."@sk19
"Tako kot mnogi evropski državljani, ki niso imeli priložnosti, da bi povedali svoje mnenje o Lizbonski pogodbi, sem tudi sam postal precej zaskrbljen zaradi tega, kar se dogaja na področju svobode, pravice in varnosti. Čedalje več pristojnosti na področju azila in priseljevanja se preusmerja v Evropsko unijo in ta vprašanja se vedno bolj izključujejo iz okvira demokratičnega nadzora državljanov. Rezultat tega bodo še večje priseljevanje in vsi problemi, ki jih bo to povzročilo. Vprašanje prenosa pravic brez nalaganja obveznosti, ki je še ena stvar, ki izhaja iz te resolucije, daje priseljencem izgovor, da se ne prilagodijo normam njihovih držav gostiteljic. Primer, ki me jezi, je del besedila, ki obravnava tako imenovano „večplastno diskriminacijo, ki jo trpijo Romke“,vendar ne omenja, da se v mnogih primerih ta diskriminacija vsiljuje sama. Pomislite samo na dejstvo, da se od mnogih Romk in njihovih mladoletnih otrok zahteva, da..."@sl20
"Som så många andra EU-medborgare som inte fick någon möjlighet att säga sitt om Lisssabonfördraget har även jag blivit ganska oroad av utvecklingen inom områdena för frihet, säkerhet och rättvisa. Allt fler befogenheter i fråga om asyl och invandring slussas över till EU och dessa frågor utestängs i allt högre grad från medborgarnas demokratiska kontroll. Resultatet av detta kommer att bli ännu mer invandring och alla de problem som detta innebär. Frågan om att ge rättigheter utan att samtidigt ålägga skyldigheter, vilket är en annan sak som framgår av denna resolution, ger invandrarna en ursäkt för att inte anpassa sig efter normerna i mottagarländerna. Ett exempel på något som irriterar mig är det stycke som handlar om ”den flerfaldiga diskriminering som drabbar romska kvinnor”, eftersom det inte påpekas att den diskrimineringen i många fall är självförvållad. Tänk bara på att många romska kvinnor och minderåriga barn tvingas åka ..."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(de spreker wordt afgebroken door de Voorzitter)"15
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph