Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-135"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-135"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, en primer lugar, quisiera darle las gracias a usted y a sus funcionarios por su paciencia durante este turno de explicaciones de voto. Señor Presidente, un antiguo Ministro de Interior británico, Willie Whitelaw, le dijo una vez a su sucesor en el cargo que era el mejor trabajo del gabinete porque uno no tenía que tratar con ningún extranjero. Ningún ministro de Interior podría decir eso hoy. Se ha producido una armonización de lo más extraordinaria en el campo de la justicia y los asuntos del interior. En todos los aspectos, desde la inmigración y el asilo, los visados, el derecho civil, la justicia penal y la actuación policial hemos dado en efecto a la Unión Europea ese último atributo de la condición de Estado: un monopolio de validez legal coercitiva sobre sus ciudadanos, es decir, un sistema de justicia penal. ¿Cuándo decidimos hacer esto? ¿Cuándo se consultó a nuestros votantes? Admito que no se ha hecho en secreto. No se ha conspirado con esto o al menos fue quizás lo que H. G. Wells denominó como una conspiración abierta, pero en ningún momento hemos tenido la cortesía de preguntar a la gente si quieren ser ciudadanos de un Estado con su propio sistema legal."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nejprve bych chtěl poděkovat vám a vašim úředníkům za trpělivost při vysvětlování hlasování. Pane předsedající, bývalý britský ministr vnitra, Willie Whitelaw, kdysi jednomu ze svých nástupců řekl, že to je ta nejlepší funkce ve vládě, protože člověk nemusí jednat s cizinci. Dnes by to nemohl prohlásit žádný ministr vnitra v žádném členském státě. Došlo k mimořádné harmonizaci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Ve všem od přistěhovalectví a azylové politiky, víz, občanského práva, po trestní právo a policejní dohled jsme Evropské unii poskytli nejvyšší atribut státnosti: monopol na vynucování práva na svých občanech, tedy systém trestního soudnictví. Kdy jsme se proto vůbec rozhodli? Kdy se někdo zeptal našich voličů? Uznávám, že to neproběhlo v tajnosti. Nedošlo k žádnému spiknutí, či to přinejmenším bylo slovy H. G. Wellse „otevřené spiknutí“, ale v žádné fázi jsme se neobtěžovali zeptat se lidí, zda si přejí být občany státu s vlastním právním systémem."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil først gerne takke Dem og Deres ansatte for Deres tålmodighed i forbindelse med disse stemmeforklaringer. Hr. formand! En tidligere britisk indenrigsminister, Willie Whitelaw, sagde engang til en efterfølger på posten, at det var det bedste job i regeringen, fordi man ikke skulle have noget med udlændinge at gøre. Det kunne ingen indenrigsminister i nogen medlemsstat sige i dag. Der er sket den mest usædvanlige harmonisering på området for retlige og indre anliggender. Vi har inden for alt fra indvandring, asyl og visumregler til civilret, strafferet og ordenshåndhævelse reelt givet EU den ultimative status som stat, et monopol med tvingende retsmyndighed over borgerne, dvs. et strafferetligt system. Hvornår har vi nogensinde besluttet at gøre det? Hvornår blev vores vælgere nogensinde hørt? Jeg godtager, at det ikke er sket i hemmelighed. Der var ikke nogen sammensværgelse omkring det, eller også så var det måske, hvad H. G. Wells kaldte en åben sammensværgelse, men vi ulejligede os på intet tidspunkt med at spørge folk, om de ønskede at være borgere i en stat med sit eget retssystem."@da2
"Herr Präsident! Zunächst einmal möchte ich Ihnen und Ihren Bediensteten für Ihre Geduld während dieser Erklärungen zur Abstimmung danken. Herr Präsident! Ein ehemaliger britischer Innenminister, Willie Whitelaw, sagte einem Nachfolger in diesem Amt einmal, dass dies der beste Job im Kabinett sei, weil man nichts mit Ausländern zu tun hat. Kein Innenminister in einem Mitgliedstaat könnte das heute noch von sich behaupten. Es hat eine ganz außerordentliche Harmonisierung in den Bereichen Justiz und Inneres stattgefunden. In allen Bereichen, von der Einwanderungs- und Asylpolitik, über die Visapolitik, das Zivilrecht, die Strafgerichtsbarkeit bis hin zur Polizeiarbeit haben wir der Europäischen Union letzte Souveränität eingeräumt: ein Monopol der Rechtsgewalt über ihre Bürger, das heißt, ein System der Strafgerichtsbarkeit. Wann bitte haben wir uns dazu entschieden? Wann wurden unsere Wähler dazu befragt? Ich räume ein, dass dies nicht heimlich geschehen ist. Es gab diesbezüglich keine Verschwörung, es war vielleicht höchstens etwas, was H. G. Wells eine offene Verschwörung genannt hat, aber zu keinem Zeitpunkt hatten wir den Anstand, die Menschen zu fragen, ob sie Bürger eines Staates mit einem eigenen Rechtssystem sein wollen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω εσάς και τους αξιωματούχους σας για την υπομονή σας κατά τη διάρκεια αυτών των αιτιολογήσεων ψήφου. Κύριε Πρόεδρε, ένας πρώην βρετανός υπουργός Εσωτερικών, ο Willie Whitelaw, είπε κάποτε σε έναν διάδοχό του στο αξίωμα αυτό ότι ήταν η καλύτερη δουλειά στο υπουργικό συμβούλιο, διότι δεν είχε να κάνει καθόλου με αλλοδαπούς. Κανένας υπουργός Εσωτερικών κράτους μέλους δεν θα μπορούσε να το πει αυτό σήμερα. Σημειώθηκε η πλέον εκπληκτική εναρμόνιση στο πεδίο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Σε όλα, στη μετανάστευση και στο άσυλο, στη χορήγηση θεωρήσεων, στο αστικό δίκαιο, στην ποινική δικαιοσύνη και στην αστυνόμευση, εκχωρήσαμε πράγματι στην Ευρωπαϊκή Ένωση την έσχατη ιδιότητα της κρατικής υπόστασης: το μονοπώλιο αναγκαστικής νομικής ισχύος επί των πολιτών της, ήτοι ένα σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Πότε στο καλό αποφασίσαμε να το πράξουμε αυτό; Πότε στο καλό συμβουλευθήκαμε τους ψηφοφόρους μας; Παραδέχομαι ότι αυτό δεν έγινε εν κρυπτώ. Δεν υπήρξε καμία συνομωσία γύρω από αυτό ή τουλάχιστον ήταν ίσως εκείνο που ο H. G. Wells αποκάλεσε ανοικτή συνομωσία, σε κανένα όμως στάδιο δεν είχαμε την ευγενή καλοσύνη να ρωτήσουμε τους ανθρώπους αν ήθελαν να είναι πολίτες ενός κράτους με το δικό του νομικό σύστημα."@el10
"Mr President, I would first like to thank you and your officials for your patience during these explanations of vote. Mr President, a former British Home Secretary, Willie Whitelaw, once told a successor in that office that it was the best job in the Cabinet because one did not have to deal with any foreigners. No Home Secretary in any Member State could say that today. There has been the most extraordinary harmonisation in the justice and home affairs field. On everything from immigration and asylum, visas, civil law, criminal justice and policing, we have effectively given the European Union that ultimate attribute of statehood: a monopoly of coercive legal force over its citizens, that is to say, a system of criminal justice. When did we ever decide to do this? When were our voters ever consulted? I accept it has not been done in secret. There was no conspiracy about it, or at least it was perhaps what H. G. Wells called an open conspiracy, but at no stage have we had the courtesy to ask people whether they want to be citizens of a state with its own legal system."@en4
"Austatud juhataja, lubage mul kõigepealt tänada teid ja teie ametnikke kannatlikkuse eest hääletuste kohta selgituste andmise ajal. Lugupeetud juhataja! Endine Briti siseminister Willie Whitelaw ütles kord oma ametijärglasele, et siseministri töö on valitsuses kõige meeldivam, sest selles ei pea tegemist tegema ühegi välismaalasega. Praegu ei saaks seda öelda ühegi liikmesriigi siseminister. Justiits- ja siseküsimuste valdkonnas on tegevust erakordselt palju ühtlustatud. Me oleme kõikides küsimustes alates sisserändest ja lõpetades varjupaiga pakkumise, viisade, tsiviilõiguse, kriminaalõiguse ja politsei tegevusega tegelikult omistanud Euroopa Liidule riikluse peamise tunnuse: kodanike suhtes õiguslike sunnimeetmete rakendamise monopoli, s.t kriminaalõigussüsteemi. Millal me küll seda otsustasime teha? Kas meie valijatega üldse kunagi nõu peeti? Ma möönan, et salaja seda ei tehtud. Mingit sellekohast vandenõud ei olnud, või kui oli, siis ehk selline, mida H. G. Wells nimetas avalikuks vandenõuks. Kuid mitte ühelgi hetkel ei olnud meil nii palju viisakust, et küsida inimestelt, kas nad tahavad olla oma õigussüsteemiga riigi kodanikud."@et5
"Arvoisa puhemies, ensiksi haluan kiittää teitä ja virkamiehiänne kärsivällisyydestänne näiden äänestysselitysten aikana. Arvoisa puhemies, Yhdistyneen kuningaskunnan entinen sisäministeri Willie Whitelaw sanoi kerran seuraajalleen, että sisäministerin salkku oli paras työ hallituksessa, koska siinä ei tarvitse olla tekemisissä ulkomaalaisten kanssa. Minkään jäsenvaltion sisäministeri ei voisi sanoa tuollaista tänä päivänä. Oikeus- ja sisäasioiden alalla on tapahtunut aivan uskomatonta yhdenmukaistamista. Olemme kaikessa, maahanmuutosta ja turvapaikoista viisumeihin, siviili- ja rikosoikeuteen ja poliisitoimeen, antaneet todellisuudessa Euroopan unionille valtion keskeisen ominaisuuden: yksinoikeuden käyttää pakottavaa lainvoimaa kansalaisiinsa, toisin sanoen rikosoikeudellisen järjestelmän. Milloin me näin päätimme tehdä? Kuultiinko äänestäjiä tästä koskaan? Myönnän, ettei tätä tehty salassa. Asiassa ei ollut salaliittoa, tai ainakin se oli sellainen, jota H. G. Wells kutsui avoimeksi salaliitoksi, mutta emme ole missään vaiheessa vaivautuneet kysymään kansalaisilta, haluavatko he olla sellaisen valtion kansalaisia, jolla on oma oikeusjärjestelmänsä."@fi7
"Monsieur le Président, tout d’abord, je voudrais vous remercier ainsi que vos fonctionnaires pour votre patience durant ces explications de vote. Monsieur le Président, un ancien ministre britannique de l’intérieur, Willie Whitelaw, a jadis confié à un successeur dans ledit cabinet qu’il s’agissait du meilleur poste du cabinet parce qu’il ne fallait pas traiter avec des étrangers. Pas un ministre de l’intérieur d’un seul État membre ne pourrait dire cela aujourd’hui. Il y a eu l’harmonisation la plus extraordinaire dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Pour toutes les matières, allant de l’immigration à l’asile et aux visas, en passant par le droit civil, la justice pénale et la police, nous avons effectivement conféré à l’Union européenne cet attribut d’État suprême: un monopole de la force juridique coercitive sur ses citoyens, c’est-à-dire, un système de justice pénale. Quand avons-nous décidé de le faire? Quand nos électeurs ont-ils été consultés? Je reconnais que cela ne s’est pas fait en secret. Il n’y a pas eu de conspiration à ce sujet, ou du moins, c’était peut-être ce que H. G. Wells appelait une conspiration ouverte, mais à aucun stade nous n’avons eu la courtoisie de demander aux gens s’ils souhaitaient ou non être des citoyens d’un État ayant son propre système juridique."@fr8
"). Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani Önnek és tisztviselőinek a szavazáshoz fűzött indokolás során tanúsított türelmükért. ). – Elnök úr, egy korábbi brit belügyminiszter, Willie Whitelaw egyszer azt mondta egyik utódjának, hogy a kabinetben ez a legjobb állás, mert egyáltalán nem kell külföldiekkel foglalkozni. Manapság ezt egyetlen belügyminiszter sem jelenthetné ki. Leginkább a bel- és igazságügy terén került sor egyedülálló harmonizációra. A bevándorlástól és a menekültügytől, a vízumoktól, a polgári jogtól, a büntetőjogtól és a diplomáciától kezdve mindennel kapcsolatban ténylegesen felruháztuk az Európai Uniót az államiság alapvető jellemzőjével: a polgárai fölötti kényszerítő jogerő monopóliumával, azaz a büntető igazságszolgáltatás rendszerével. Ugyan mikor döntöttünk így? Mikor konzultáltak vajon a szavazóinkkal? Elfogadom, hogy ez nem titokban történt. Nem volt konspiráció ezzel kapcsolatban, illetve legalábbis a H. G. Wells által nyílt konspirációnak nevezett jelenségről talán beszélhetünk, de egyik szakaszban sem volt bátorságunk megkérdezni az embereket, hogy vajon szeretnének-e egy saját jogrendszerrel rendelkező állam polgárai lenni."@hu11
"Signor Presidente, desidero in primo luogo ringraziare lei e i suoi funzionari per la pazienza dimostrata durante queste dichiarazioni di voto. Signor Presidente, un ex ministro dell’Interno inglese, Willie Whitelaw, disse una volta a un suo successore che quella era la carica migliore nel governo in quanto non bisognava occuparsi degli stranieri. Nessun ministro dell’Interno degli Stati membri può dirlo oggi. Si è assistito a un’armonizzazione straordinaria in materia di giustizia e affari interni. In ogni ambito, immigrazione e asilo, visti, diritto civile, giustizia penale e attività di polizia, abbiamo conferito in modo efficace all’Unione europea l’attributo definitivo di Stato: un monopolio di forza giuridica impositiva sui suoi cittadini, ovvero, un sistema di giustizia penale. Quando mai lo abbiamo deciso? Quando mai sono stati consultati i nostri elettori? Riconosco che non si è agito in segreto. Non esistono cospirazioni, o forse esiste quello che H. G. Wells ha definito “cospirazione aperta”, benché in nessun momento abbiamo avuto la cortesia di chiedere alle persone se volessero essere cittadini di uno Stato con il proprio ordinamento giuridico."@it12
"Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti jums ir jūsų pareigūnams už kantrybę pateikiant šiuos paaiškinimus dėl balsavimo. Gerb. pirmininke, buvęs Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministras W. Whitelaw šių pareigų perėmėjui kartą pasakė, kad ministrų kabinete šis darbas buvo pats geriausias, nes jį dirbant nereikėjo turėti reikalų su jokiais užsieniečiais. Šiandien to negalėtų pasakyti joks bet kurios valstybės narės vidaus reikalų ministras. Teisingumo ir vidaus reikalų srityje vyko nepaprastas suderinimas. Visas klausimais – imigracijos ir prieglobsčio, vizų, civilinės teisės, baudžiamojo teisingumo ir teisėtvarkos palaikymo – sėkmingai atiduodame Europos Sąjungai šį pagrindinį valstybingumo atributą – monopoliją prieš savo piliečius panaudoti prievartinę teisinę jėgą arba, kitaip tariant, baudžiamojo teisingumo sistemą. Ar kada nors mes nusprendėme tai daryti? Ar kada nors buvo tariamasi su mūsų rinkėjais? Pripažįstu, kad tai nebuvo daroma slapčia. Šiuo klausimu konspiracijos nebuvo arba bent jau ji galbūt buvo ta, kurią H. G. Wells vadino atvira konspiracija, tačiau nė viename etape nebuvome tokie mandagūs, kad žmonių paklaustume, ar jie nori būti valstybės, turinčios savo teisinę sistemą, piliečiais."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlos pateikties jums un jūsu amatpersonām par pacietību šo balsojumu skaidrojumu laikā. Priekšsēdētāja kungs, bijušais Apvienotās Karalistes iekšlietu ministrs savam pēctecim reiz pateica, ka tas ir vislabākais valdības amats, jo tajā nav jāsaskaras ar ārzemniekiem. Šodien to nevarētu teikt nevienas dalībvalsts iekšlietu ministrs. Tieslietu un iekšlietu jomās ir notikusi saskaņošana vislielākajā mērā. Itin visā, sākot ar imigrācijas un patvēruma meklēšanu, vīzām, civiltiesībām, krimināltiesībām un kārtības nodrošināšanu, mēs Eiropas Savienībai esam efektīvi piešķīruši šo galīgo valstiskuma atribūtu: piespiedu juridiska spēka monopolu pār tās iedzīvotājiem, citiem vārdiem sakot, krimināltiesību sistēmu. Kad mēs vispār nolēmām to darīt? Kad vispār ir notikusi apspriešanās ar mūsu vēlētājiem? Es piekrītu, ka tas nav darīts slepeni. Tas notika bez sazvērestības, vai arī, iespējams, tā bija tāda, ko H. Dž. Velss ir nodēvējis par atklātu sazvērestību, bet nevienā brīdī mums nav pieticis pieklājības pajautāt cilvēkiem, vai viņi grib būt tādas valsts pilsoņi, kurai ir pašai sava tiesību sistēma."@lv13
"Señor Presidente, en primer lugar, quisiera darle las gracias a usted y a sus funcionarios por su paciencia durante este turno de explicaciones de voto. Mr President, a former British Home Secretary, Willie Whitelaw, once told a successor in that office that it was the best job in the Cabinet because one did not have to deal with any foreigners. No Home Secretary in any Member State could say that today. There has been the most extraordinary harmonisation in the justice and home affairs field. On everything from immigration and asylum, visas, civil law, criminal justice and policing, we have effectively given the European Union that ultimate attribute of statehood: a monopoly of coercive legal force over its citizens, that is to say a system of criminal justice. When did we ever decide to do this? When were our voters ever consulted? I accept it has not been done in secret. There was no conspiracy about it, or at least it was perhaps what H. G. Wells called an open conspiracy, but at no stage have we had the courtesy to ask people whether they want to be citizens of a state with its own legal system."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik u en uw medewerkers bedanken voor uw geduld tijdens deze stemverklaringen. Mijnheer de Voorzitter, de voormalige Britse minister van Binnenlandse Zaken Willie Whitelaw heeft eens tegen een opvolger gezegd dat dit de beste positie in het kabinet was, omdat men niet met buitenlanders te maken had. Er is in geen enkele lidstaat een minister van Binnenlandse Zaken die dat nu nog zou kunnen zeggen. Op het gebied van justitie en binnenlandse zaken heeft zich een buitengewone harmonisatie voltrokken. Op alle terreinen zoals immigratie en asielverlening, visa, burgerlijk recht, strafrecht en politie, hebben we de Europese Unie in feite het ultieme kenmerk van een staat gegeven: een monopolie om haar burgers dwingende rechtsregels op te leggen, oftewel een stelsel van strafrecht. Wanneer hebben we ooit besloten dit te doen? Wanneer zijn onze kiezers daarover geraadpleegd? Toegegeven, het is niet in het geheim gebeurd. Er was geen sprake van een samenzwering hierover, of het moet wat H.G. Wells een open samenzwering noemt, zijn geweest, maar in geen enkel stadium hebben we de beleefdheid gehad om de mensen te vragen of ze burgers wilden zijn van een staat met een eigen rechtsstelsel."@nl3
"Panie przewodniczący! Po pierwsze pragnę podziękować panu i pana urzędnikom za cierpliwość podczas tych wyjaśnień dotyczących sposobu głosowania. Panie przewodniczący! Były brytyjski minister spraw wewnętrznych, Willie Whitelaw, powiedział kiedyś swojemu następcy na tym stanowisku, że to najlepsza fucha w rządzie, bo nie trzeba zawracać sobie głowy obcokrajowcami. Dziś, żaden minister spraw wewnętrznych w żadnym państwie członkowskim nie mógłby tak powiedzieć. Nastąpiła naprawdę niezwykła harmonizacja w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. We wszystkich sprawach, poczynając od imigracji i azylu, wiz, prawa cywilnego, sądownictwa karnego aż po formułowanie polityki, udało nam się obdarzyć Unię Europejską tym najważniejszym atrybutem państwowości: monopolem na stosowanie przymusu prawnego wobec obywateli czyli wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych. Kiedy podjęliśmy taką decyzję? Czy kiedykolwiek konsultowaliśmy się w tej sprawie z naszymi wyborcami? Zakładam, że nie stało się to potajemnie. Nie było żadnej konspiracji, a przynajmniej jak nazywał ją H. G. Wells otwartej konspiracji, ale na żadnym etapie nie byliśmy na tyle uprzejmi, by zapytać obywateli czy chcą być obywatelami państwa posiadającego własny system prawny."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de lhe agradecer, bem como aos seus funcionários, a paciência demonstrada durante este período de declarações de voto. Senhor Presidente, um antigo Ministro do Interior britânico, Willie Whitelaw, disse uma vez a um sucessor seu naquele cargo que o seu era o melhor posto do governo porque não obrigava a lidar com estrangeiros nenhuns. Nenhum Ministro do Interior de nenhum Estado-Membro poderia dizer isso hoje. Tem havido uma harmonização extraordinária no domínio da justiça e dos assuntos internos. Em todas as áreas - desde a imigração e o asilo, aos vistos, direito civil, justiça penal e policiamento - conferimos efectivamente à União Europeia esse atributo último do Estado: o monopólio do força jurídica coerciva sobre os seus cidadãos, ou seja, um sistema de justiça penal. Quando foi que decidimos fazer isso? Quando foram os nossos eleitores consultados sobre essa matéria? Admito que esse processo não se deu em segredo. Não houve nenhuma conspiração nesse sentido, ou pelo menos tratou-se talvez daquilo a que H.G. Wells chamava uma conspiração aberta, mas não houve altura nenhuma em que tenhamos tido a cortesia de perguntar às pessoas se desejavam ser cidadãos de um Estado com um sistema jurídico próprio."@pt17
"Domnule preşedinte, în primul rând, aş dori să vă mulţumesc dumneavoastră şi funcţionarilor dumneavoastră pentru răbdarea de care daţi dovadă în timpul acestor explicaţii ale votului. Domnule preşedinte, un fost ministru de interne britanic, Willie Whitelaw, i-a spus odată succesorului său că va avea cea mai bună slujbă din Cabinet, întrucât nu trebuia să aibă contacte cu străini. Niciun ministru de interne dintr-un stat membru nu ar putea spune acest lucru astăzi. Domeniul justiţiei şi al afacerilor interne a cunoscut o armonizare extraordinară. În orice, de la imigraţie la azil, vize, drept civil, justiţie penală şi poliţie, am înzestrat efectiv Uniunea Europeană cu atributul suprem de stat: un monopol al forţei legale coercitive asupra cetăţenilor săi, şi anume un sistem de justiţie penală. Când oare am decis să facem acest lucru? Când au fost consultaţi votanţii noştri? Accept că nu s-a realizat în secret. Nu a existat nicio conspiraţie sau cel puţin a fost ceea ce H.G.Wells a denumit o conspiraţie deschisă, dar în niciun moment nu am avut politeţea de a întreba oamenii dacă doresc să fie cetăţenii unui stat cu propriul său sistem juridic."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som vám a vašim úradníkom chcel poďakovať za trpezlivosť počas týchto vysvetlení hlasovania. Vážený pán predsedajúci, bývalý britský minister vnútra Willie Whitelaw raz povedal svojmu nástupcovi v tejto funkcii, že to bola najlepšia práca vo vláde, pretože sa nemusel zaoberať žiadnymi cudzincami. Žiadny minister vnútra v nijakom členskom štáte by to dnes nemohol povedať. V oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí nastala najúžasnejšia harmonizácia. Vo všetkom od prisťahovalectva a azylu cez víza a občianske právo až po trestné súdnictvo a políciu sme Európskej únii naozaj dali najvyšší atribút štátnosti: monopol na donucovaciu právnu silu vo vzťahu k občanom, čiže systém trestného súdnictva. Kedy sme o tom vlastne rozhodli? Kedy sme sa vôbec spýtali na názor svojich voličov? Akceptujem, že sa to neudialo v tajnosti. Nebola v tom žiadna konšpirácia, alebo prinajmenšom išlo azda o niečo, čo H. G. Wells nazval otvorenou konšpiráciou. V žiadnej fáze sme však nemali slušnosť opýtať sa ľudí, či chcú byť občanmi štátu s vlastným právnym systémom."@sk19
"Gospod predsednik, najprej bi se želel zahvaliti vam in vašim uradnikom za potrpljenje v teku teh obrazložitev glasovanja. Gospod predsednik, nekdanji britanski minister za notranje zadeve Willie Whitelaw je nekoč dejal svojemu nasledniku, da je to najboljša služba v kabinetu, ker se ni treba ukvarjati s tujci. Danes tega ne bi mogel reči noben notranji minister v nobeni državi članici. Na področju pravosodja in notranjih zadev je prišlo do izjemne uskladitve. Pri vseh zadevah, od azila, vizumov, civilnega prava, kazenskega pravosodja do nadzora, smo Evropski uniji uspešno pripisovali tisto zadnjo lastnost državnosti: monopol prisilne zakonske moči nad njenimi državljani, torej sistem kazenskega pravosodja. Kdaj smo se sploh za to odločili? Kdaj smo se o tem posvetovali z našimi volivci? Verjamem, da to ni bilo storjeno v tajnosti. Pri tem ni bilo nobene zarote, ali pa je bila mogoče samo odkrita zarota, kot je nekoč temu dejal H. G. Wells, vendar na nobeni ravni nismo pokazali toliko dostojnosti, da bi vprašali ljudi, ali želijo biti državljani države z lastnim pravnim sistemom."@sl20
"Herr talman! Först vill jag tacka er och era tjänstemän för ert tålamod under dessa röstförklaringar. Herr talman! En före detta brittisk inrikesminister, Willie Whitelaw, sade en gång till en efterträdare i ämbetet att det var det bästa jobbet i regeringen, eftersom man inte behövde ha att göra med några utlänningar. Ingen inrikesminister i någon medlemsstat skulle kunna säga detsamma i dag. Det har skett en ovanligt stor harmonisering på området för rättsliga och inrikes frågor. I allt från invandring och asyl, visum, civilrätt, straffrätt och polisarbete har vi effektivt gett EU det ultimata attributet för en stat, nämligen monopol på en tvingande rättslig myndighet över sina medborgare, det vill säga ett straffrättsligt system. När bestämde vi oss egentligen för det här? När fick våra väljare egentligen säga sitt? Jag håller med om att det inte skedde i hemlighet. Det var inte fråga om någon konspiration, eller åtminstone var det vad H. G. Wells kallade en öppen konspiration, men inte någon gång i processen var vi hövliga nog att fråga folk om de vill vara medborgare i en stat med sitt eget rättsväsende."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Willie Whitelaw"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph